“Albalı Plus kartı əәldəә edin vəә qazanın” Tİrajli stimullaşdirici lotereyanin şƏӘrtləӘRİ Ümumi müddəәalar 1 Bu Şəәrtləәr «Lotereya haqqında»Yüklə 127,07 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix27.06.2017
ölçüsü127,07 Kb.

“Albalı Plus  kartı əәldəә edin vəә qazanın” TİRAJLI  

STİMULLAŞDIRICI LOTEREYANIN ŞƏӘRTLƏӘRİ 

 

1.  Ümumi müddəәalar 

1.1  Bu  Şəәrtləәr  «Lotereya  haqqında»  Azəәrbaycan  Respublikasının  Qanununa  vəә  Azəәrbaycan 

Respublikasının Qiyməәtli Kağızlar üzrəә Dövləәt Komitəәsinin 17 fevral 2012-cı il tarixli 02 saylı qəәrarı iləә 

təәsdiq  edilmiş  “Stimullaşdırıcı  lotereyaların  təәşkili  vəә  keçirilməәsi  Qaydaları”na  uyğun  olaraq 

hazırlanmışdır. 

1.2 Şəәrtləәr “Albalı Plus  kartı əәldəә edin vəә qazanın” tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın (bundan sonra 

«lotereya» adlandırılacaq) təәşkili vəә keçirilməәsi iləә bağlı məәlumatları əәks etdirəәn rəәsmi səәnəәddir. 

1.3  Şəәrtləәr  istifadəә  olunan  əәsas  termin  vəә  anlayışlar  «Lotereya  haqqında»  Azəәrbaycan  Respublikası 

Qanununda vəә «Stimullaşdırıcı lotereyaların təәşkili vəә keçirilməәsi Qaydaları»nda nəәzəәrdəә tutulmuş məәnada 

başa düşülür vəә təәtbiq edilir. 2.  Lotereyanın təәşkili vəә keçirilməәsi qaydaları. 

2.1  Lotereyanın  təәşkilatçısı  hüquqi  ünvanı  Bakı  şəәhəәri,  Nəәsimi  rayonu,  384-cü  məәhəәlləә,  Rəәşid 

Behbudov küçəәsi 55, VÖEN 1300017201 olan vəә Azəәrbaycan Respublikası Məәrkəәzi Bankının 14 dekabr 

2010-cu  il  tarixli  73  saylı  lisenziyası  (08  yanvar  2003-cü  il  tarixli  lisenziyanın  yeni  forması)  əәsasında 

fəәaliyyəәt  göstəәrəәn  «Unibank»  Kommersiya  Bankı”  Açıq  Səәhmdar  Cəәmiyyəәtidir  (bundan  sonra  «bank» 

adlandırılacaq). 

 

2.2 Lotereya Bankda kredit satışlarının stimullaşdırılması məәqsəәdi iləә keçirilir. 2.3 Lotereyanın başlama tarixi: 10.07.2014 

2.4 Lotereyanın son tarixi: 11.08.2014 

2.5 Uduş fondunun oynanılması 21 tirajla həәyata keçiriləәcəәk. 

1-ci Tiraj 11.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

1-ci Tirajda 10.07.2014  tarixindəә Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk. 

2-ci Tiraj 14.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

2-ci  Tirajda  11.07.2014  vəә  12.07.2014    tarixləәrindəә    Albalı  Plus    kartı    rəәsmiləәşdirilmiş  müştəәriləәr     

iştirak edəәcəәk 

3-cü Tiraj 15.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

3- cü Tirajda 14.07.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

4- cü Tiraj 16.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

4-cü Tirajda 15.07.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

5- ci Tiraj 17.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

5-ci Tirajda 16.07.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

6- cı Tiraj 18.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

6- cı Tirajda 17.07.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

7- ci Tiraj 21.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

7-  ci  Tirajda  18.07.2014  vəә  19.07.2014  tarixləәrindəә  Albalı  Plus    kartı    rəәsmiləәşdirilmiş  müştəәriləәr 

iştirak edəәcəәk 

8- ci Tiraj 22.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

8- ci Tirajda 21.07.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

9- cu Tiraj 23.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

9- cu  Tirajda 22.07.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

10- cu Tiraj 24.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

10- cu Tirajda 23.07.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

11- ci Tiraj 25.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

11- ci Tirajda 24.07.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

12- ci Tiraj 30.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

12-  ci  Tirajda  25.07.2014  vəә  26.07.2014  tarxiləәrindəә  Albalı  Plus    kartı    rəәsmiləәşdirilmiş  müştəәriləәr 

iştirak edəәcəәk 

13- cü Tiraj 31.07.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

         13- cü Tirajda 30.07.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

14- cü Tiraj 01.08.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

14- cü Tirajda 31.07.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 15- ci Tiraj 04.08.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

15-  ci  Tirajda  01.08.2014  vəә  02.08.2014  tarixləәrindəә  Albalı  Plus    kartı    rəәsmiləәşdirilmiş  müştəәriləәr 

iştirak edəәcəәk 

16- cı Tiraj 05.08.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

16- cı Tirajda 04.08.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

17- ci Tiraj 06.08.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

17- ci Tirajda 05.08.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

18- ci Tiraj 07.08.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

18- ci Tirajda 06.08.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

19- cu Tiraj 08.08.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

19- cu Tirajda 07.08.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

20- ci Tiraj 11.08.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

20-  ci  Tirajda  08.08.2014  vəә  09.08.2014  tarixləәrindəә  Albalı  Plus    kartı    rəәsmiləәşdirilmiş  müştəәriləәr 

iştirak edəәcəәk 

21- ci Tiraj 12.08.2014 tarixindəә oynanılacaq. 

21- ci Tirajda 11.08.2014  tarixindəә  Albalı Plus  kartı  rəәsmiləәşdirilmiş müştəәriləәr iştirak edəәcəәk 

2.6  10  İyul  2014  – 11 Avqust 2014 – cü il tarixləәri arası Unibankda ( Azəәrbaycan Respublikası 

əәrazisindəә  yerləәşəәn  bütün  filiallarından  vəә  Baş  ofisindəәn  )  Albalı  Plus  kartı  rəәsmiləәşdiriləәn    müştəәriləәr 

lotereyada iştirak edəә biləәrləәr.  

2.7.  Bu  şəәrtləәrin  2.6  bəәndindəә  göstəәriləәn  müvafiq  dövrləәr  üzrəә  Albalı  Plus  kartı  rəәsmiləәşdiriləәn  

müştəәriləәrəә dair aşağıdakı məәlumatlar Microsoft Excel proqramında hazırlanmış xüsusi siyahıya daxil edir:  

•  Kreditin rəәsmiləәşdirilməә  tarixi  

•  Adı, soyadı, atasının adı 

•  Şəәxsiyyəәti təәsdiq edəәn vəәsiqəәnin Pin Kodu 

•  Müqaviləә nömrəәsi vəә sistem kodu 

2.8


 

Tirajlarda 63 ( altmış üç )  lotereya iştirakçısı qalib elan ediləәcəәkdir. Uduşun ümumi fondu  21000 

( iyirmi bir  min ) manat təәşkil edir. Uduş fondunun oynanılması 21 tirajla həәyata keçiriləәcəәk.  

Həәr tirajda 1 ( bir)  nəәfəәr qalib 500 (  beş yüz) manat,  1 (bir)  nəәfəәr qalib 300( üç yüz) manat  vəә 1 

(bir)  nəәfəәr qalib 200 ( iki yüz) manat pul mükafatı əәldəә edəәcəәkdir.  

Pul uduşu qalib müştəәrinin Albalı Plus kartına köçürüləәcəәk.  

         2.9 Qalib təәrəәfindəәn uduşun alınması hüququnun üçüncü şəәxsləәrəә güzəәşt edilməәsinəә yol verilmir. 

2.10 Lotereya üzrəә uduşlar, Bakı şəәhəәri, Nəәsimi rayonu, 384-cü məәhəәlləә, Rəәşid Behbudov küçəәsi 55  

ünvanında keçiriləәcəәkdir.  

2.11  Lotereyada iştirak bankın işçiləәrinəә şamil edilmir.

 

2.12  Uduş  fondunun  oynanılması  xüsusi  kompyuter  proqramı  (bundan  sonra  «proqram» adlandırılacaq) vasitəәsiləә elektron püşkatma qaydasında həәyata keçirilir.  

2.13  Həәr  bir  lotereya  iştirakçısının  onu  digəәr  iştirakçılardan  fəәrqləәndirəәn  bir  eyniləәşdirməә  nömrəәsi 

olacaqdır. Kreditin sistem kodu eyniləәşdirməә nömrəәsi qəәbul edilir.  

2.14  Lotereyanın  uduş  fondunun  qanunvericiliyəә  uyğun  olaraq    oynanılmasına  nəәzarəәt  məәqsəәdi  iləә 

tiraj  komissiyası  vəә  komissiyasının  səәdri  təәyin  ediləәcəәkdir.  Tiraj  komissiyasının  səәdri  müəәyyəәn  edilmiş 

tarixdəә, vaxtda vəә yerdəә toplaşaraq uduş fondunun oynanılmağa başlandığını elan edir. 

2.15  Uduşda  oynanılan  uduşun  adı  elan  olunur.  Lotereyanın  uduş  fondunun  oynanılması  üçün  tiraj 

komissiyasının  səәdri  vəә  ya  üzvləәrindəәn  biri  proqramın  müvafiq  düyməәsini  basmaqla  işəә  salır  vəә  bir 

müddəәtdəәn sonra dayandırır. Bu müddəәt əәrzindəә işləәyəәn proqram yüksəәk sürəәtləә qaydasız şəәkildəә cəәdvəәldəә 

olan eyniləәşdirməә nömrəәləәrini bir-bir seçir. Proqram dayandırılarkəәn kompyuterin monitorunda proqramın 

seçdiyi  sonuncu  eyniləәşdirməә  nömrəәsi  göstəәrilir.  Həәmin  nömrəә  uduşlu  sayılır.  Uduşlu  nömrəә  vəә  həәmin 

nömrəәnin aid olduğu lotereya iştirakçısının adı, soyadı vəә atasının adı kompyuterin monitorunda göstəәrilir 

vəә tiraj komissiyası təәrəәfindəәn bu barəәdəә müvafiq qeydiyyat aparılır. 

 2.16  Bank  uduş  fondunun  oynanıldığı  tarixdəәn  5  (beş)  iş  günündəәn  gec  olmayaraq  Kütləәvi 

İnformasiya Vasitəәləәrindəә vəә 7 (yeddi) iş günündəәn gec olmayaraq qalibləәrəә müvafiq uduşların ödəәnilməәsi 

müddəәti vəә qaydası barəәdəә yazılı məәlumat verir. 

2.17 Qalib olan müştəәriləәr uduş fondunun oynanıldığı tarixdəәn 7 iş günü sonra vəә  90 iş günü əәrzindəә 

şəәxsiyyəәt vəәsiqəәsini təәqdim edəәrəәk Bankın baş ofisinəә (Bakı şəәhəәri, Nəәsimi rayonu, R.Behbudov küçəәsi, 55 )    müraciəәt  edəә  biləәrləәr.  Uduş,  qalib  olan  müştəәrinin  təәləәbi  irəәli  sürüldüyü  tarixdəәn  etibarəәn  30  (otuz)  iş 

günündəәn gec olmayaraq ona verilir. 3.  Yekun müddəәalar 

3.1  Lotereyanın  təәşkili  vəә  keçirilməәsi  iləә  əәlaqəәdar  digəәr  münasibəәtləәr  Azəәrbaycan  Respublikasının 

qanunvericiliyi iləә təәnzimləәnir. 

3.2 Bu şəәrtləәr lotereya iştirakçılarının tanış ola bilməәsi üçün, Bankın rəәsmi saytında 

 (

www.unibank.az  )  açıqlanır  vəә  lotereyanın  təәşkilatçısı  vəә  iştirakçıları  üçün  məәcburi  qüvvəәyəә 

malikdir. 

3.3  Qalibləәrin  siyahısı  vəә  onlar  haqqında  məәlumat  həәr  tirajdan  sonra 

www.unibank.az    saytında  

yerləәşdiriləәcəәkdir. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
Yüklə 127,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə