Айэцн Щясяноьлу е р м я н и с и н д р о м уYüklə 3,3 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/34
tarix25.03.2017
ölçüsü3,3 Mb.
#12654
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Айэцн Щясяноьлу

Е Р М Я Н И

С И Н Д Р О М У

Бакы-2007

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Инсан Щцгуглары Институту 

Елми Шурасынын ряйи иля чап олунур.

Елми редактору 

вя юн сюзцн мцяллифи

Рювшян Мустафайев

Ясир вя иткин дцшмцш, эиров эютцрцлмцш 

вятяндашларла ялагядар Дювлят Комиссийасынын цзвц,

sийаси елмляр доктору,Aйэцн ЩЯСЯНОЬЛУ. Ермяни синдрому.

Бакы, “Elm” няшриййаты, 2007, 440 сящ., шякилли.Азярбайъан  Йазычылаr  Бирлийи  Идаря  Щейятинин  цзвц,  йазычы-драматург  вя

тядгигатчы  Айэцн  Щясяноьлунун  бу  китабында  ермянилярин  вя  Ермя нистан  Рес -

публикасынын  Азяр бай ъана  гаршы  силащлы  тяъавцзцнцн  тарихи,  бу  тя  ъавцз  за ма  ны

тюрядилмиш  сойгырым, ишэянъя,  террор,  ван да лизм, ясир  вя  эиров лара,  ит кин ляря

мцнасибятдя инсан щцгугларынын тапданмасыны якс ет дирян фактлар бей нялхалг щцгуг

нормалары  контексиндя  тящлил  едиляряк  арашдырылмыш,  ин сан лыьа  гаршы  едилмиш  ъинайятляр

конкрет фактларла сцбута йетирилмишдир.  

Рясми  сянядляр,  фактларын  дцзэцнлцйцнц  тясдиг  едян  фотошякилляр  вя  шащид

ифадяляри  топланмыш  kiитаб  Ясир  вя  иткин  дцшмцш,  эиров  эютцрцлмцш  вятяндашларла

ялагядар Дюв  лят Комиссийасы Ишчи групунун топладыьы сянядляр ясасында щазыр ла н мыш -

дыр.  Мцяллиф  бу  материалларын  топланмасында  ямяйи  олан  щяр  кяся  -  Ко мис  си йа нын

рящбярлийиня,  Иш чи  групунун,  МТН-ин  вя  ДИН-ин  ямякдашларына  дя рин  миннятдарлыьыны

билдирир.

ИСБН 5-8066-1743-2        

©

“Айэцн Щясяноьлу”, 2007

1203020400

655(07)-2007


Мцасир дцнйада эцняш алтында даща эениш йер ахта -

ран лар, “Бюйцк Ермянистан” хцлйасы иля башга халглара ниф -

рят вя тотал мцщарибя идеолоэийасыны тяблиь едянляр, гон -

шуларына гаршы тя ъавцзкар сийасят йеридянляр ня заманса

та рих вя бяшяриййят гаршысында ъаваб вермяли олаъаглар.

Щейдяр Ялийев

Азярбайъанын ярази бцтювлцйц мцзакиря мювзусу ола

билмяз!  Ня  бир  илдян,  ня  беш  илдян, ня  он  ил,  ня  дя  йцз

илдян  сонра  Азяр байъан  торпагларыны  щеч  кимя  эцзяштя

эетмяйяъяк! 

Илщам Ялийев

5

Ермяни синдрому

Сойгырым

«ЩАЙ-СС» Ермянилийин код ады

вя йа матрисанын ифшасы

Истедадлы  тядгигатчы  Айэцн  Щясяноьлунун  «Ермяни  син -

дро му» китабынын ялйазмасы иля таныш олдугдан сонра бир даща

юзцм  дя йягин етдим ки, милйонларла инсанын щяйатына сон го -

йан  ермянилийин идеоложи  имканлары  тцкянмяк  цзрядир.  Мящз

буна эю ря дя онун ифшасына йюнялдилмиш щяр бир тяд гигат ясяри

инсан лары сил кяляйир, тарихи йаддашы ойадыр. Ос манлы Тцрки йя си -

ня гаршы локал ямялиййатларын иърасы мягсяди иля ХЫХ ясрдя фюв -

гялдювлятляр  тяряфиндян  йарадылмыш  бу  етно кор порасийа  ба -

рядя щягигятляр сирр дейил. Ейни заманда со сиал мат риса ти пин -

дя дцзялдилмиш ер мя нилийин мащиййят етибары иля христианлыьын илк

али  топлантысы  олан  Хал кидон  мяълисинин  ля нятлядийи  хырда  яши -

рятляр-  щайларын,  коп т ла рын,  нястурилярин  Щин дистандан  кюч  ет -

миш хач пяряст гарачыларын вя диэяр батил тяри гятлярин сцни топ -

луму ол дуьу алимляр тяряфиндян сцбута йети рилмишдир.

Етнокорпорасийа мяняви касадлыьы цзцндян юз гынына чя -

ки лян, ъямиййятин рядд етдийи иъмалары инсанлыьа нифрят бай ра ьы

ал тында бирляшдирди. Сонралар яли ганлы Сталин дикта турасынын цсул -

ла рынлан  бящрялянян  ермянилик Азяр байъанын  зябт  олун муш

ярази ля риндя  ъылыз,  тарихи  яняняляря  малик  олмайан  юз  илк  дюв -

лятини йа ратды. Лакин цфиги шякилдя йайылан, ъянуби Гафгазын си -

нясиндя  хяр  чянэ  хястялийини  хатырладан  матрисанын  инкишаф

мян  тигиня  уй ьун  олараг,  чох  кечмямиш  ишьал  етдийи  яразиляри

кцтляви шякилдя тярк етмяйя, юз шахялярини планетин мцхтялиф эу -

шяляриня йай ма ьа башлады. Беляликля, етнокорпарасийа юзцнцн

щеч вахт мюв ъуд олмайан «шяряфини», пуч олмуш иллцзийаларыны

тялгин ет мяк цчцн йени гурбанлар ахтарышы наминя кючяри олду.

Ермя нилийин иде олог ларындан бири Ованес Качазуни 1923-ъц ил -

дя етираф ет мя ли ол муш ду: «Биз бейинляримиздя баш дан-айаьа

иллцзийларла  долу  бир  атмос фер  йаратмышыг.  Биз  юз  ар зуларымызы

башгаларынын бе  йинляриня сырымышыг. Биз эерчяклик щис сини итир ми -

шик.»  Мящз  иллц зи йаларын,  хам  хяйалларын  мюв ъуд луьу  ермя -


нилийин мянтиги  сц гу  туну  –  инсанла ра  гаршы  гийамыны  йахын -

лашдырыр.

Ялбяття, эеъ-тез етнокорпорасийа зябт олунмуш торпаглары

тярк едяряк юзцндян сонра харабалыглар вя эцнащсыз гур бан -

ларын - ярябляр, тцрклярин, русларын, азярбайъанлыларын, алманларын,

йящу дилярин, кцрдлярин, фарсларын, татларын… сайы-щесабы бялли ол -

ма йан  мязарларыны  гойуб  эедир.  Ермяни  терроризми  узаг

Австра    лийайа  да  юз  ганлы  излярини  сала  билмишди.  Милйонларла  ин -

санын гял биндя конйуктура наминя эащ коммунизм шцарлары,

эащ Щитлер фа шизми вя йа Горбачов «демократийасы» ады алтында

эизляняряк инсан лары юлдцрян, ушаг вя гоъаларын кцтляви гятлини

тяшкил едян ляря гар  шы нифрят тохуму ъцъярмякдядир. Бу кясляр

инсан лары, шцб щя  сиз, йалныз вя йалныз ермянилийин иблисаня «Щай-

СС» ча ьыры шына ъаваб вермядикляри цчцн мящв едирдиляр. 

Бу  бахымдан,  ермянилийин ъинайятлярини  ачыб  эюстярян  щяр

бир китаб матрисанын йайылма мяканыны даралдараг тарихин ся щи -

фя ляриндян силиня биляъяк нюгтяйя чевирир. Айэцн Щясяноьлунун

фак толожи материалларла зянэин олан тядгигаты бу истигамятдя да -

ща бир уьурлу аддымдыр.

Рювшян Мустафайев

АМЕА Инсан щцгуглары

Институтунун директору, сийаси

елмляр доктору

6

СойгырымЕрмяни синдрому

ЕРМЯНИЛЯР ТЯРЯФИНДЯН

АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРА ГАРШЫ ТЮРЯДИЛМИШ

С О Й Г Ы Р Ы М

Гафгаза,  хцсусиля  дя  индики  Ермянистан  яра зи ля ри ня  мцнтя -

зям  олараг  ермянилярин  кючцрцлмя ля риня  бах ма йараг,  азяр бай -

ъан лылар щямишя бу яра зи ляр дя ермя ни лярдян сайъа цс тцнлцк тяшкил

етмишляр. Мясялян, 1886-ъы ил дя Зянэязур гязасындакы 326 кянд -

дян йал ныз 81-и ермяни кян  ди, Иряван гяза сында яща ли нин 66 фа  изи

азяр бай ъанлы, 34 фаизи ися ермянилярдян ибарят иди. Яра   зилярдя ер -

мя  нилярин чохлуг тяшкил етмяси мяг ся диля азяр  бай ъан лылара гаршы

сойгырым сийасятиня ял атылмыш, чар Ру си йасы тяря финдян эизли си лащ -

ланды рыл мыш ермяни щярби дяс тяляри йа ра дыл мышды. Бу дяс тяляр мцн -

тя зям олараг азярбай ъан лылара щц   ъум едир, онла ры аман  сызъасына

гырыр, евлярини йан дырырдылар. Чаризмин Гафгазда мил   ли мцнагишя йа -

рат  маг ъящди ачыг-аш кар юзцнц бирузя вермяйя башламышды. Ру -

сийанын Гаф  газ дакы ъа ни   шин л яри ермя н иляря гаршы ай ры-сечкилик сийа -

сяти йеридя ряк он  ларын тяляб ляриня ямял етмякля аз бир за манда

гри гор  йан килсясинин эцълц мювге га зан масына шя  раит йарат мыш,

ня тиъядя  гри горйан  кил сяси  артыг  си йа си  бир  мяр кя зя  чев  рилмиш ди.

Кил  сядя  силащлар  топ ла ныр,  азяр бай ъан лы ларла  ер  мя нилярин  ара  сында

гар   ма га  ры шыглыг сал маг, миллятляр арасы мц  на  ги шяни алов ландырмаг

цчцн бцтцн ва ситялярдян исти фа дя еди  лирди. Бу ва си тя ляр дян бири ша -

йи ялярин йайылмасы вя тях ри бат ларын тю рядилмяси иди ки, бунлар да да -

ща чох гри гор йан кил ся си нин щимайя ет  дийи ермяни-даш нак гцв вя -

ляри  тяря  фин  дян  щазырланыр,  щя йата  ке чирилирди.  Вязий йятин  гы зыш дырыл -

масында ися рус им пе рийа сы нын мцстясна ролу варды. 

Бу  мцнагишянин  тарихини, гайнагларыны,  нятиъялярини  якс  етдир -

мяк мягсяди иля дцнйаны щюрцмъяк тору кими бц рцйян ермяни йа -

лан ларынын цстцнц ачмаг цчцн тарихи мян бяляря вя рясми ся няд -

ляря  мцраъият ет мяк истядик. Гой фактлар юзц щяр шейи етираф етсин,

гой сянядляр дил ачыб данышсын. Китабда хейли сянядлярдян истифадя

едилмиш, щяр биринин мцяллифлик щцгугу горунмушдур. Ермяни иддиа -

ларынын тарихи, ермяни террору, вандализми, Азяр бай ъан вя Тцркийя

тцркляриня гаршы тюрядилян планлашдырылмыш вя тяшкил едилмиш сойгырым

7

Ермяни синдрому

Сойгырым


вя террор фактларыны, Даьлыг Гарабаь щя ги гятлярини якс етдирян бу

китаб бейнялхалг щц гуг нор маларынын неъя давамлы шякилдя позул -

масыны  якс  етдирир.  Ермя нилярин  “Бюйцк  Ермянистан”  планы  неъя

ортайа  атылды,  Ермя нис тан  дюв ляти  неъя  йаранды,  мил лятлярин  юз

мцгяд да ратыны  щялл  етмяси, инсан  щагларынын  горунмасы  шцары  иля

башланан Га рабаь щадисяляри сонда ярази иддиасына неъя дюндц,

бцтцн дцн йада ермяни щагларыны мцдафия едилдийи заманда азяр -

бай  ъан лы ларын  щаглары  ермяниляр  тяряфиндян  неъя  тапданды,  онлары

кимляр  щансы  мягсядля  дяс тяк ляйирляр,  ермяни  йаланлары  дцнйаны

щюрцмчяк  тору  кими  неъя  бцрцдц  вя  бцтцн  бунларын  тящлилиндян

чыхан няти ъялярля таныш ола ъаг  сыныз. Фактлар сечиляркян ермянилярин

ямялляри  Нцрн берг Щярби Трибуналында фашистлярин эцнащлан дырыл ды -

ьы мад дялярля мц  гайися едилмиш, ермянилярин дя ейни ъинайятляри

тюрятдийи  сцбута  йетирилмишдир.  Бундан  башга  Ъеневря  Конвен -

сийа ларынын,  Авропа  Инсан  Щаглары  Конвенсийасынын  вя  Щаага

Кон вен сийа сы нын да ер мяниляр тяряфиндян кобудъасына позул ду -

ьуну тясдиг едян дялилляр шащид ифадяляри, тарихи-рясми сянядляр вя

фотошякиллярля  эюстярил мишдир.  Иллярля,  ясрлярля  достлуг,  гоншулуг

ямин-аманлыг  хатириня  онлары  ач ма ды  ьы мыз    дан  ермяни  йалан лары -

нын, террор вя ишьалынын гурбанларына, щя дя финя чев рил ми шик. Бизи щя -

дяф сечянлярин юзцнц щядяфя чевир мя йин вахты артыг чохдан чатыб. 

Айэцн Щясяноьлу

(йазычы-драматург, филолоэийа елмляри намизяди) 

8

Сойгырым

Ермяни синдрому


Йазыланлардан

«ХЫ  ясрдян  башлайараг  ермяни  иъмаларынын  башчылары  кился

хадимляри иля бирликдя эизли йыьынъаглар кечириб кимлярися юз доь -

ма  торпагларындан  говмаг,  ермяниляри  щямин  йер ля ря  топ ла -

маг ба рядя сющбят апарырлармыш. Онларын йаз дыг  ла рын дан айдын

олур ки, 1562-ъи илдя Себастийада ка таликос Микайыл Се ба с та си -

нин башчы лыьы алтында илк дяфя эизли йыьынъаг ке чирмишляр... Абгар

То ха  тесинин башчылыьы иля Рома папасынын йанына елчи эюн дяр -

мишляр. Бундан 13 ил сонра ися Ромайа, Лвова вя Венет сийайа

ка  та ли кос Таде осун юзц эетмяли олмушдур. Анъаг щяр ики ся -

фярдян  «ел чи»лярин  цмид ляри  боша  чыхмыш,  щяр  йердян  ялибош

гайытмышлар

1666-ъы  илдя  ермяни  иъмасы  Мурад  Мящтяси  адлы  бирисини

Фран    сайа - ХЫV Лцдовикин йанына эюндярмишдир. Ермяни елчиси

Фран са кра лын дан  кюмяк хащиш етмиш вя билдирмишдир ки, яэяр о,

беля бир кю мяйя разы олар  са, ермяниляр дя Тцркийяйя гаршы цс -

йан, щятта ги йам гал  дыр маьа щазырдырлар. Эюрцнцр, Франса кра лы

бу  ха щишин  ар хасын да  кы  мякрли  ниййяти  дуймуш  вя  ермя ни  лярин

фит ня синя  уй ма мыш дыр.  Ер мя нилярин  цмидляри  бу  дяфя  дя  да ша

дяй мишдир.

1678-ъи илдя... Авропайа цз тутмушлар. Италийайа икинъи дяфя

нц    ма   йяндя  эюндярмишляр.  Нцмайяндя  щейятинин  башчысы

Каталикос Акоп Ъугаси Эцр ъцс тана, ора дан да Ис тан  була гя -

дяр эедиб чыхмыш вя орада юлмцшдцр. Нцма йяндя ще йя тинин ди -

эяр  цзвляри  даьылышмышлар,  тякъя  Исрайыл  Ори  (Орйан)  адлы  бириси

эялиб Ита  лийайа чыхмыш, орадан да Фран сайа вя Алма нийайа эет -

мишдир. Йал  ныз алман кн йаз ларындан бири олан Иощанн Вилщелмля

Исрайыл Ори нин данышыьы цмидвериъи олмушдур. Чцнки алман кнйа -

зы  ермяниляри  йах шы  таны мадыьындан  оналарын  мякрли  ниййят -

ляриндян хя бярсиз иди. Она эюря дя Ио   щанн Вил щелм ермянилярин

план ларыны  тя  ляб  етмишдир.  Ори  юз  план   ла ры ны  щазырлайыб  Алма ни -

йайа апармаг цчцн Эцр ъцс   тана га йытмышдыр.

1699-ъу  илдя  ермяни  мяликляри  католикос  Минасы  да  Ис райыл

9

Ермяни синдромуСойгырым

Орийя  гошуб  йенидян  Алманийайа  йола  салмышлар.  Исра йыл  Ори

(Oryan) бу дя   фя юзэя торпагларыны-Тцркийя вя Азярбайъан тор -

паг ларыны яля кечирмяк цчцн 36 бянддян ибарят планы да юзц иля

Ал манийайа апа рмышдыр. Еля бу планла таныш олан кими, ал ман

кнйазы Иощанн Вил щелм ермянилярин щийлясини вя ниййятини баша

дцшцб он лары са рай дан говмушдур.

1699-ъц  илдя  ермяниляр  Биринъи  Пйотра  мяктуб  йазмышлар.

Он лар ясас ниййятлярини эизлятмясяляр дя бу дяфя бир гядяр ещ -

ти йатлы тяр пяниб цряклярин дян кечян арзуларын щамысыны юнъядян

ач ма  мышлар.  Мяктубун  эюн дярил дийи  вахтдан  хейли  кечся  дя

щеч бир ъа ваб эялмямиш вя ермянилярин щюв сяляси тц кян миш ди.

Щят та  мяк  тубун  Ы  Пйотра  чатыб-чат мадыьы  да  мя лум  де йилди.

Она эюря 1701-ъи илин йайында Ис райыл Ори ари химандрит Ми на сы да

йа нына  алыб  Биринъи  Пйот рун  эюрцшцня  йол ланмышдыр.  Ер мя ниляр

Авро па да  дюймя дик ляри  га  пы  галмадыьы  ба  рядя  бир  кялмя  дя

кяс мядян  Ал ма н  кнйазы  Иощанн  Вил щелмя  тягдим  етдик ляри

«прог  рам»ы бир гя дяр дя тякмилляшмиш шякилдя рус импе ратору

Би ринъи Пйот ра чат ды рмышлар. Биринъи Пйотр бу «програм»ла йа хын -

дан таныш олур, «ел чи ля ри» дин лямишдир. Ер мяни «елчиляри» дя йа -

зылы  тяг   дим  етдикляри  «прог рам»дан  яла вя,  Азярбайъанын  тябии

сяр вят лярля  зянэинлийи,  иглими нин  бян зяр сизлийи,  Хязяр  дяни зи нин

ис  тяр щярби, истярся дя диэяр мяг сядляр цчцн ящя миййяти, стра -

тежи  мюв гейи  вя  с.  барядя  ят рафлы  данышмышлар.  Би ринъи  Пйот  рун

он лара диггятля гулаг асмасын дан ширник ля ня ряк сющбят ясна -

сын да  щят та  рус  гошун ларынын  Гаф га за  щансы  йолла,  неъя

щярякят едя ъяйинин мц заки рясин дян дя чя кин мямишляр. 

Биринъи Пйотр Гафгазла, хцсусиля Азярбайъанла чохдан ма -

раг ланырды.  Мящз  буна  эюря  дя  ермянилярля  онун  юз  мараьы

цст-цстя дцшцрдц... Ермяниляри кцсдцрмямяк цчцн демишдир ки,

ис веч лилярля  мцщарибяни  гуртармамыш  башга  щеч  бир  дювлятля

мц ща ри бя йя  эиря  билмяз...  Илк  эюрцшдян  ики  ил дян  дя  чох  вахт

кечир вя бу мцддят ярзиндя Исрайыл Ори дур мадан иш апармышдыр.

Ня щайят, 1703-ъц илин пайызында уй дурдуьу «Бюйцк Ермя нис -

тан»ын  хяри тясини  щазырлайыб  Бирин ъи  Пйотра  тягдим  етмишдир.

10

Сойгырым

Ермяни синдрому


11

Хяритя дя Азярбайъанын гядим Иряван ханлыьындан, Зян эязур

вя Га ра баь мащал ларындан, бир дя Анадолунун бир щис ся син дян

ибарят иди. Биринъи Пйотр нящайят ки, ишьалчылыг иштащыны боьа бил -

мямиш,  ер мяниляря  ща ва дарлыьы  юз  бойнуна  эютцрмцшдцр  вя

Исрайыл  Ори нин  чи йинляриня  пол ков ник  рцт бяли  пагонлар  йапыш ды -

рараг, Ся фявиляр дюв ля тиня эюн дя риляъяк нц  майяндянин баш чы сы

тяйин  етмишдир.  Бир  нечя  ил  им ператор  сара йын да  эцълц  щазырлыг

кечян Исрайыл Ори 1707-ъи ил дя рус сяфири сифяти иля Сяфявиляр дюв -

лятиня йо ла дцшмцшдцр. Би ринъи Пйотрун хейир-дуасыны алан Исра -

йыл  Ори  1708-ъи  илин  яв вялляриндя  эя либ  Шама хы йа  чы хмышдыр.

Орадан да Исфащана эедяряк Биринъи Пойтрун мяк    тубуну ша ща

тягдим едмиш, сонра Ру сийайа эетмяк цчцн йенидян Ша ма -

хыйа  га йытмышдыр.  Исфа ща на  эе дяркян  вя  га йы даркян  Ори  йол -

бойу  растлашды  ьы  ер мянилярля  ялагя  сахламыш,  он лары  Азяр бай -

ъана гар шы бирляшмя йя ъаьырмышдыр. 1711-ъи илдя... Щяш тярхана

чатан кими Ори гяфлятян юлмцшдцр. 

Исрайыл Оринин юлцмцндян сонра ермяниляр апасында бир гя-

дяр чашгынлыг йаранмышдыр. Ясас мясяля йаддан чыхмыш, иъ ма

баш чы лары  цстцндя  дава  эетмишдир.  Нящайят,  онлар  ясас  мяг -

сядлярини йе ни дян ор тайа атмыш, Исрайыл Оринин башладыьы иши да -

вам етдирмяйи вя бу ишдя лянэимямяйи щамыйа баша са лмышлар.

Йалныз бундан сонра чя  киш мя ляр азалмыш, бцтцн эцъ  ля рини неъя

олурса  олсун,  Би ринъи  Пйот рун  Гафгазы  ишьал  ет мясини  сцрят -

ляндирмяйя  йюнялтмишляр.  Бу  ишя  архи ман дрит  Минас  башчылыг

етмяйя башламыш вя щятта о, албан ка таликосу Щя сян Ъалалйаны

да товлайыб юзуня гошмушдур. 

Русийа-Исвеч мцщарибясинин гуртармасыны ермяниляр ся  бир -

сиз ликля  эюзлямишляр.  1721 -ъи  ил  ав      гус тун  30-да  Финландийанын

Ништадт шящяриндя «Ниш  тадт» сцлщ мц гавиляси баьланмыш вя 21

ил давам едян мц щарибя баша чат мышдыр. Ермяниляр вахт итир мя -

миш,  Русийанын  мцщарибядян  йе ни ъя  чых  ма   сы  на  бахма йараг,

Биринъи  Пйот   рун  Гафгаза  гошун  йе ритмя    йя  ра зылыг  вер мясиня

наил  ол   мушлар.  1722-ъи  илин  йайында  щц ъума  кеч  мяк  гярара

алын мышдыр. 

Ермяни синдрому

Сойгырым


Биринъи  Пйотрун  Гафгаза  йцрцшцнцн  планы  вя  вахты  мц яй -

йян ляшдирилян заман гярара алынмышды ки, ермяниляр дя уъ дан -

тутма  силащланмалы,  эцръцляр  дя  айаьа  галх ма лыдырлар.  Сющбят

беля  олур  ки,  «цмуми  дцшмяни»  (мцсял ман лары)  мящв  ет мяк

цчцн ермя нилярля эцръцляр бирляшиб Ша ма хыйа эялмяли вя бу ра -

да  рус  ордусуна  гошулуб  бир эя  щя рякятя  башламалыдырлар.

1722-ъи илин йа йында торуна салдыьы албан каталикосу Щя сян Ъа -

лал йанла  эцръц  чары  VЫ  Вах танг  Эянъядя  вя  Тифлисдя  эю рц шцб

бир ликдя Шамахыйа-рус гошунларынын гаршыламаьа эет мя йи гя ра -

ра алмыш лар. Щя мин ил сентйабрын 22-дя Эянъя йа хын лыьында 30

мин лик эцр ъц вя 10 минлик албан-ермяни гошуну эю рцшмцш вя

Ша  ма хы йа  йе римяк  цчцн  Биринъи  Пйотрун  ямрини  эюз ля мишляр.

Щяштяр  хандан Дяр бяндя гядяр чох бюйцк иштащла эя лян Би ри н -

ъи Пйотр Тцркийя иля тязядян гаршылаша биляъяйиндян гор хуб Шир -

ва на эир мякдян чякинмишляр.

Биринъи  Пйотрун  ермянилярля  эюрцшляриня,  сющбятляриня  даир

ермяни  тарихчиси  Г.А.Йезов  чох  эурултулу  сяслянян  «Бю йцк

Пйот рун ермяни халгы иля ялагяляри» адлы ири щяъмли китаб да йаз -

мышдыр. Г.А.Йезов юз китабында бир чох тарихи щягигятляри тящриф

етмякдян  чякинмяся  дя  Биринъи  Пйотрла  ермянилярин  яла гя ля -

ринин мягсядини дя эизлятмя миш дир. Щятта онун йаз дыьына эюря,

щяля Исрайыл Ори Биринъи Пйотр ла эюрцшяндя руслар Гафгаза эялян

кими  Эянъяни  вя  Гарабаьы  онлара  веряъяйини  вяд  етмиш дир.

Китабын мцяллифи гяс дян беля йазмышдыр ки, Эянъя вя Га рабаьын

гядим  Азяр  байъан  торпаглары  олдуьуну  эизлятсин  вя  оху ъу -

ларда беля тясяввцр йаратсын ки, эуйа Эянъя вя Гара ба ьын ихти -

йары ермянилярин ялиндя имиш вя онлары рус империйасына баьыш -

лайаъаглармыш...

Мянбялярдян айдын олур ки, ермяниляр Биринъи Пйотрдан сон -

ракы бцтцн рус чарлары иля ялагя сахламышлар. ХVЫЫЫ ясрдя хрис тиан

си йасяти  йеридян  монарх  Анна  Иощанновна  ермя ниляря  инан -

ма мыш, онлары юз сарайына йахын бурахмамышдыр. ЫЫ Йека тери на

ися яксиня, ермяниляря инанмыш, онлара щяр ъцр етибар ет миш дир.

Ер мянилярин ясл бюйцк гардашы Ы Николай олмушдур. О, 21 март

12

Сойгырым

Ермяни синдрому


1828-ъи  ил  тарихли  фярманы  иля  ермянилярин  цстцндян  «гул»  адыны

эю тцрмцшдцр. Беля ки, щя мин вахта кими ермяниляр йер цзцндя

ряс мян гул адла нан ики халгдан бири олмушдур.

...ХЫХ ясрин икинъи йарысында Тифлисдя Арсруни адлы бир ермя ни

«филосову» йашамышдыр. Эцнлярин бир эцнц Кутули адлы бир франсыз

журналисти эялиб чыхыр Тифлися вя дцшцр Арсрунинин торуна. Ермяни

«филосову» юз уйдурмалары, гарайахмалары, хцл йалары иля франсыз

жур налистинин  бейнини  долдурур,  щяйасызъасына  Гаф га зын  дядя-

ба бадан  ермяниляря  мяхсус луьу ну,  щятта  Тиф лисин  вя  Бакынын

да ер мяни шящярляри олдуьуну сюйляйир. Ону да билдирир ки, йахын

эяляъякдя  Гафгаз  ер мя нилярин  олаъаг  вя  онлар  30  милйонлуг

бир чарлыг йара даъаглар. О вахт Гафгазда йашайан 600 мин ер -

мя ни нин ня вахтса 30 милйона чата ъаьына чох да инан ма йан

жур налист азярбайъалыларын вя эцръц лярин ермяниляшди риля ъяклярини

вя ермя нилярин кюлясиня чевриля ъяклярини бир ещтимал кими ишлядийи

«Темс» гязетинин сящи фяляриндя алямя йайыр. Бу иде йа 1877-ъи

илдя Франса мят буатында ишыг цзц эюр мцшдцр.

1890-ъы  илдя  Тифлисдя  Дашнаксцтйун  партийасы  йарады ларкян

онун програмы демяк олар ки, Арсрунинин бу идейалары ясасында

щазырланмышды. Бялкя дя щямин партийа йалныз бу идейалары щя -

йа та кечирмяк наминя йарадылмышды. 

(Ислам  Садыг.  «Ермянилярин  Биринъи  Пйотрла  эюрцшц».

Бакы, 1993) 

«Патрик Нерсес (Варжабегйан. А.Щ.) 17 март 1878 эц нцн де

Истанбулдакы Инэилис Бцйцкелчиси Лайрады зийарeт едeрeк, «Бир йыл

юнъе Османлы идарясиндян шикайятимиз йокту, анъак рус за фери

шим ди дуруму деьиштирди. Доьуда баьымсыз бир Ерменистан исти -

йоруз. Еьер сиз йардым едемезсиниз, буну эер чек лештирмек ичин

Русийайа мцраъаат едериз» демиш, елчи Ерменистандан нерейи

касдеттиьини сорунъа, «Ван, Сивас, Ди йар бакыр ве Кили ки йа» дийе

ъеваp  вермишти.  Елчинин  «Евет,  ама  бу  йерлерин  щич бирин де  чо -

ьунлукта диьилсиниз.» демеси цзеринe де «Буну били йоруз, ама

шимди Ру сийа Доьуда топраклар ка за ны йор, Русийа иле Османлы

13

Ермяни синдромуСойгырым

им параторлуьу арасындакы эцч ден эе си деьишти. Биз де эеле ъеьи -

мизи  дцшцнмелийиз»  дийе  ерме нилерин  амаъыны  ачык ламыш  иди.»
Yüklə 3,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə