Adenohipofizin (hipofizin ön payının) fəliyyətini stimullaşdıran maddələrYüklə 101,72 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.01.2017
ölçüsü101,72 Kb.
#6048

s

sual


1

Adenohipofizin (hipofizin ön payının) fəliyyətini stimullaşdıran maddələr 

nec

ə adlanır?                                                                               2

Hipotalamusda sekret hazırlayan neyronlar hansı nüvələrdə yerləşir?      

3

Qalxanab


ənzər vəzi haqqında söylənilən fikirlərdən hansı yanlışdır?   

4

Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin dəstəli və torlu zonalarının hormonal 

f

əaliyyəti bilavasitə hansı hormon tərəfindən stimullaşdırılır?                                                                               5

Göst


ərilənlərdən hansı fizioloji mexanizminə görə paratireoid hormonunun 

antaqonistidir?                                                              

6

İnsanda maksimal inkişafa 5-6 yaşlarda çatır, bundan sonra isə üzvün yaş invalyusiyası (geriyə) inkişafı başlanır.Söhbət hansı vəzdən gedir?                                                                                                       

7

Böyrəküstü vəzin torlu zonasında sintez olunan androgensteroid hormonu 

kimy


əvi quruluşuna və fizioloji təsir xüsusiyyətlərinə görə hansı hormona 

yaxındır?                                                                                    

8

Aşağıdakılardan hansı qanyaradıcı və immunoloji müdafiə orqanlarına aid deyil?                                                                                                 

9

Qanyaradıcı orqanların əsasını (stromasını) adətən hansı toxuma növü t

əşkil edir?                                                                                       

10

Limfositonoezin və immunogenezin mərkəzi orqanı....                    

11

Dalaq haqqında söylənilən fikirlərdən hansı yanlışdır?      12

Göst


ərilən mülahizələrdən hansı timus haqqında zidd fikirdir?              

13

Orqanizmdə ..... hormonlarının artması timusun aksidental involyusiyasına 

s

əbəb olur. Nöqtələrin yerinə hansı vəzi yazılmalıdır?     14

M

əntiqi ardıcıllıq harada pozulmuşdur (əsasını təşkil edən toxuma növünə gör

ə)?                                                                                         1-qırmızı 

sümük ilyi; 2-limfa düyünl

əri; 3-dalaq; 4-timus; 5-limfatik follikullar.

15

M

ərkəzi qanyaradıcı orqanlara göstərilənlərdən hansı misal ola bilər?                                                                                                                              1-limfa düyünl

əri; 2-timus; 3-dalaq; 4-hemolimfatik düyünlər; 5-qrmizi 

sümük iliyi 

16

Söylənilən fikirlərdən hansı yanlışdır?                                             

17

Sümük iliyi haqqında söylənilən mülahizələrdən biri səhvdir...          18

Aşağıdakılardan biri qan-damar sisteminin funksiyasına aid deyil?  

19

Endokardın ən qalın qatı hansıdır?20

Biri epikardın qatı deyil:                                                                         

21

Elastiki tip arteriyalara hansını aid etmək olar?                         22

Yanlış olan ifadəni göstərin:                                                                                               23

Limfa sistemi haqqında hansı fikir yanlışdır?                                                            

24

Aşağıdakılardan biri hava daşıyıcı yollara daxil deyil?25

Qırtlağın selikli qişası, səs bağları müstəsna olmaqla .......... qatı ilə 

örtülmüşdür. Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?                         

26

Hansı mülahizə yanlışdır?                                                              27

Q

ədəhəbənzər hüceyrələrin selikli qişa üzərində ifraz etdikləri hialuron və sial turşuları ilə zəngin sekretin əsas funksiyası nədir?                                

1-

əzələ hüceyrələrinin yığılmasını təmin edir2-epiteli n

əmləndirir; 

3-udmada iştirak edir; 

4-surfaktanı parçalayır; 

5-b

əlğəm yaradır.                                  28

S

əs bağlarında çoxqatlı yastı buynuzlaşmayan, başqa yerlərdə təkqatlı çoxsıralı kirpikli epiteli ilə örtülüdür. Söhbət qırtlağın hansı qatından gedir?                                                                                                             

29

Məntiqi ardıcıllıq harada pozulmuşdur?                                                    

1-burun boşluğu;

2-qırtlaq;

3-traxeya;

4-alveollar;

5-bronxlar                       

30

Ağciyər plevrası haqqında söylənilənlərdən hansıları doğrudur?      31

Biri sinir sisteminin funksiyasına aid deyil?                   

32

Sinir sisteminin inkişafı ilə bağlı deyilənlərdən biri yanlışdır:              33

Onurğa beyninin dəstəli hüceyrələri haqqında hansı ifadə yanlışdır?     

34

Baş beynin əsasını hansı tip neyronlar təşkil edir?                                                35

Aşağı zeytun nüvəsi harada yerləşir?                                                            

36

Aşağıdakılardan biri beyin yarımkürələri qabığının qatları deyil?               37

Neyritl


əri kortikospinal yolun əsasını təşkil edən beyin yarımkürələri 

qabığının qatı:                                                                                   

38

Bayarje zolaqları...                                                                               39

Beyinciyin purginya hüceyr

ələrindən təşkil olunan qatı:                      

40

Neyrosensor hüceyrələrdən təşkil olunmuş duyğu üzvlərinə hansılar 

aiddir?     

41

Aşağıdakılardan biri buynuz qişanın hissələrinə aid deyil?          42

Buynuz qişanın bu qatı ön kamera endoteli ilə təmasda olduğu üçün ön 

kamera endoteli d

ə deyilir. Söhbət hansı qatdan gedir?                  43

Göst


ərilənlərdən hansı buynuz qişa və şüşəyəbənzər cisimlə birlidə işığı 

sındırıb ötürən sistemi əmələ gətirir?                                        

44

Büllurun fiksə olunması və qalınlığının dəyişməsini tənzimləyən element:                                                                           

45

3 tip assosiativ neyronlar - horizontal, bipolyar və amokrin tipli hüceyrələri 

olan qatı:                                                                                    

46

Funksional cəhətcə gözün dioptrik aparatına göstərilənlərdən hansı aid 

edil


ə bilər?                                                                                                    

1-quzehli qişa; 

2-buynuz qişa;

3-kirpikli cisim;

4-ön kamera;

5-büllur       

47

Görm


ə üzvlərinin inkişafı haqqında söylənilənlərdən hansı fikir yanlışdır?                                                                                                       

48

1) Həzm borusunun selikli qişasının epiteli lövhəsi hansı hissələrdə 

çoxqatlı yastı buynuzlaşmayan epitelidən təşkil olunmuşdur?   

1-dodaqlar;

2-ağız boşluğu;

3-qida borusu;

4-m


ədə;

5-on iki barmaq bağırsaq;

6-düz bağırsaq                                                                                           

49

Aşağıdakılardan birində selikli qişanın xüsusi lövhəsi üçün səciyyəvi olmayan 

əlamət göstərilmişdir                              

50

Hansı mülahizə yanlışdır?                                                                    51

Nazik bağırsağın selikli qişasının epiteli qatının selikli qişanın xüsusi 

lövh

əsinə soxulması hansı strukturları yaradır?52

Bağırsaq endokrinositlərinin hansında qastrin hazırlanır?

53

Qaraciy


ər triadasını nələr təşkil edir?

54

Aşağıda göstərilən funksiyalardan hansını yetkin orqanimin qaraciyəri yerin

ə yetirmir?

55

Nazik bağırsağın kriptalarının divarında aşağıdakı hüceyrələrdən hansı olmur?

56

Qaraciyərin portal paycığını nələr əmələ gətirir?

57

Mədəaltı vəzin endokrin şöbəsinin hansı hüceyrələri qlyukaqon sintez 

edir?


58

M

ədəaltı vəzin endokrin şöbəsinin hansı hüceyrələri VİP (vazointestinal peptid) sintez edir?

59

Əgər xəstədə mielopoez  prosesləri pozulmuşdursa, onda hansı qanyaradıcı orqanın patologiyası haqqında düşünülməlidir?

60

Əgər xəstədə limfositlərin heç bir növünə təsadüf olunmursa onda hansı 

qanyaradıcı orqanın patologiyası haqqında düşünülməlidir?

61

Limfa düyyünlərindəki sinusların divarını təşkil edən, yüksək faqositoz 

qabiliyy


ətli hüceyrələr necə adlanır?

62

Limfa düyünləri haqqında deyilən ifadələrdən hansı doğru verilməmişdir?

63

Bəzi alimlərin fikrincə bu qanyaradıcı orqan sinusları naməlum səbəbdən 

qanla dolmuş limfa düyünləri, digərlərinin fikrincə isə əlavə dalaqdır. Bu 

hansı qanyaradıcı orqandır?

64

Dalaq haqqındakı fikirlərdən hansı doğrdur?65

İnkişaf mərhələsində onurğa beyninin boz və ağ maddəsi sinir borusunun 

hansı məntəqəsindən inkişaf edir?

66

İnkişafın erkən mərhələsində sinir borusunun ditvarında rast gəlinən qatların yerləşmə xüsusiyyətlərini göstərin

67

Onurğa beyni hissi sinir düyünləri (a) və onurğa beyninin boz maddəsi (b) hansı tipdə neyronlardan təşkil olunub?

A)   a-bipolyar  b-multipolyar       

68

Onurğa beyni sinir hüceyrələrinin funksional əhəmiyyətlərini müəyyən edin. a.daxili hüceyr

ələr      b.dəstəli hüceyrələr     c. kökün sinir hüceyrələri     

1.çıxıntıları boz maddə daxilində yayılaraq sinaptik əlaqə yaradır

2.neyritl

əri ön köklərin tərkibindən onurğa beynini tərk edərək effektorlara 

gedir


3.aksonları ağ maddəyə keçərək aparıcı yollarla implusları onurğa beyni 

seqmentl


ərinə və yaxud baş beynə ötürür.

69

Hansı duyğu orqanlarında reseptor hissə neyrosensor hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur?

70

 Beyinciyə daxil olan sarmaşığabənzər liflər implusu hara ötürür?

71

Baş beyin qabığının hansı qatları əsasən piramidşəkilli neyronlardan təşkil olunmuşdur?

72

Neyrosensor (a), sensoepitelial (b) tipli duyğu üzvlərini müəyyən edin:1.eşitmə      2.görmə      3.müvazinət       4.dad       5.qoxu

A)   a-1,3    

73

Beyin yarımkürələri qabığının hansı qatları piramidşəkilli neyronlardan t

əşkil olunmuşdur?

74

Vegetativ sinir qanqlionları hansı tip neyronlardan təşkil olunmuşlar?75

Gözün buynuz qişasının xarici epiteli qatı epiteli toxumasının hansı 

tipind

ən təşkil olunmuşdur?76

Kövşəklifli birləşdirici toxumanın ara maddəsi, fibroblastlar, külli miqdarda 

piqment hüceyr

ələri  qüzehli qişanın hansı qatlarını təşkil edir?

77

Gözün qüzehli qişası neçə qatdan təşkil olunmuşdur?78

Gözün tor qişasını təşkil edən qatların ardıcıllığının düzgün verildiyi sıranı 

tapın:

1.xarici torlu qat  2.daxili torlu qat  3.xarici hüdudi zar  4.daxili hüdudi zar  5.daxili  nüv

əli qat   6.xarici nüvəli qat  

7.piqmentli qat  8.qanqlioz qat  9.sinir lifl

əri qatı


10.fotosensor çıxıntılar qatı

79

Hipofizin ön payından asılı olmayan vəzilərin düzgün göstərildiyi sıra hansı cavabda verilmişdir?

80

Qalxanabənzər vəzi haqqında deyilən fikirlərdən hansı doğru deyil?

81

Göstərilən cavabların hansında hipofizin ara payında sintez olunun 

hormonlar düzgün göst

ərilmişdir?

82

Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsi qatlarının hazırladıqları hormonlara 

uyğunluğunu müəyyən edin:

1.yumaqcıqlı 2.dəstəli 3.torlu

a.hidrokortizon b. esterogenl

ər c.androgenlər d.aldosteron 

e.kortikosteron  f. kortizon  g.dezoksikortikosteron

83

Aşağıda göstərilən vəzilərdən hansı hipofizin ön payından asılı olan vəzilər qrupuna aid deyildir?

84

Göstərilən hormonların hansıları hipofizin ön pay hormonu deyildir?

85

Qan kapilliyarlarında qanın təzyiqi və hərəkət sürəti nə qədər olur?86

Qan damarlarının morfofunksional xüsusiyyətlərinə görə elastiki liflər 

arteriya damarlarının hansı qatlarında olur?

87

Ürəyin aparıcı sistemini təşkil edən hüceyrələrin (1) funksiyaları ilə 

uyğunluğu (2) hansı cavabda düzgün göstərilmişdir:

1). a.Peysmeker hüceyr

ələri b. keçid hüceyrələri c. dəstə hüceyrələri

2). a. implusun miokardın mədəcik hüceyrələrinə ötürüləsi 

b.implusun P hüceyr

ələrindən dəstə hüceyrələrinə və işçi miokarda 

ötürülm


əsi     c.ritm yaradıcı

88

Adi quruluşlu endotel və fasiləsiz bazal zara malik kapilliyar tipi harada olur?

89

Qırmızı sümük iliyində hansı hüceyrəvi elementlərin tam  formalaşması baş vermir?

90

Timus haqqında deyilən ifadələrdən hansı doğru deyil?91

Limfa düyünl

ərinin hansı zonası timusdan asılıdır və T limfositlərlə 

tutulmuşdur?92

Dalağın ağ pulpasının məntəqələri və orada yerləşmiş limfositlərin təbiəti 

haqqında düzgün verilmiş müddəanı tapın:

93

Göstərilən strukturlardan hansında B limfositlərin proliferasiyası baş verir?

94

Mədənin pilorik vəzilərində yerləşən aşağıdakı hüceyrə tiplərinə müvafiq 

olan funksiyaları müəyyən edin:

1.Qlandulositl

ər 2. Pariyetal hüceyrələr 3. Argentaffin hüceyrələr 4.Boyun 

hüceyr

ələri


a.antianemik faktor hazırlamaq b.NCl sintez etmək  

c.pepsinogen sintez etm

ək d. selik hazırlamaq

95

Klassik fərziyyələrə görə qaraciyərin histofizioloji vahidi nələr hesab 

olunur?


96

M

ədənin qatlarının düzgün verildiyi sıranı müəyyənləşdirin?97

Öd kis


əsinin selikli qişasını epitel toxumasının hansı növü təşkil edir

98

Mədədə aşağıdakı hüceyrə tiplərini yerinə yetirdikləri vəzifələrlə 

uyğunluğunu müəyyən edin:

1.qlandulositl

ər  2. pariyetal hüceyrələrin  3.qondarma hüceyrələr 

4.argentaffin hüceyr

ələr 5. boyun hüceyrələri

99

Bronxların selikli qişasında traxeyadan fərqli olaraq hansı hüceyrə növləri yerl

əşir?


100

T

ənəffüs sistemində aşağıda göstərilən elementlərin burun boşluğundan ağciyərlərə istiqamətləndikcə dəyişməsini göstərən doğru cavabı müəyyən 

edin:


1.elastiki lifl

ər 2. vəzilər  3. qədəhəbənzər hüceyrələr  4.saya əzələ 

5.qığırdaq

101


Kapilyarlar üçün hansı əlamət xas deyil?

102


Sinusoid kapilyarlar üçün xarakterdir: s

əhv olanı tap.

103

Qida borusunun diafraqmaaltı hissəsində hansı histoloji əlamətlər var? S

əhv


cavabı tap.

104


Endokard üçün xarakterikdir. S

əhv olanı tap.

105

Qaraciy


ər tirləri üçün xarakterikdir. Səhv cavabı tap.

106


Qalxanab

ənzərətraf vəzin hüceyrələri necə adlanır?

107

Aerohematik baryer kompanentləri hansıdır? səhv olanı tap.

108


Epidermis haqda deyil

ənlərdən hansı səhvdir?

109

M

ədəaltı vəzin ekzokrin söbəsi üçün xarakterikdir. Səhv olanı tap.110

Böyr


ək cisimciyi: səhv olanı tap.

111

Prostat v

əzin xarakter əlamətləri: Səhv olanı tap.

112


Beyin qabıgının hərəki mərkəzlərində hansı neyronların aksonları aparıcı 

piramid


yolu 

əmələ gətirirlər?

113

Esitm


ə üzvünün inkisaf mənbəyi hansıdır?

114


Embrional qan yaranma hansı ardıcıl mərhələlərdən ibarətdir.

115


Böyr

əyin qabıq maddəsi haqqındakı səhv fikri göstərin

116

M

ədənin endokrin hüceyrələri əsasən hansi sekreti ifraz edir?117

Qarısıq tip arteriyalar hansıdır?

118

Xüsusi damarlı qisa: Səhv olanı seç.119

M

ədəaltı vəzi endokrin söbəsi üçün xarakterikdir. Səhv olanı tap.120

Agciy


ərlərin inkisafı: səhv olanını tap.

121


S

əs telləri hansı epitellə örtülüdür?

122

Epidermisin hüceyrələrində olan keratin nədir?

123


Timozini hansı hüceyrələr hazırlayır?

124


X

əstədə göz daxili təzyiqin yüksəlməsi hansı strukturların patologiyası ilə

baglıdır?

125


Qanyaradıcı orqanlardan hansı universal qanyaradıcı orqan hesab edilir?

126


Humoral immunitetd

ə effektor hüceyrələr hansılardır?

127

Öd kis


əsinin divarını təskil edən strukturlar asagıdakılardır. Səhv olanı tap.

128


Buynuz qisa gözün hansı aparatına aiddir.

129


Bas beyin yarımkürələri qabıgında hansı strukturlar vardır? Səhv olanını 

tap.


130

Əzələsiz tipli venalar hansı orqanlarda olur?

131

Periferik endokrin orqanlara aiddir: səhv olanı tap.

132


Qırmızı sümük iliyi: səhv olanı tap.

133


Hava dasıyıcı yolların funksiyaları: səhv olanını tap.

134


Beyincik qabıgının səbətəbənzər hüceyrələri hansı qatda yerləsir?

134

II tip sensoepitelial duygu orqanlarına aiddir:

136

Nazik bagırsaq xovlarında rast gəlinən hüceyrə növləri hansılardır? Səhv olanı

tap.


137

Burun boslugunun d

əhliz hissəsi: səhv olanını tap.

138


Dalaq ibar

ətdir:


139

Hansı periferik vəzilər adenohipofizin trop hormonlarından asılı deyil?

140

Qırmızı sümük iliyində giqant poliploid nüvəyə malik hüceyrə hansıdır?141

Aldosteron böyr

əküstü vəzinin qabıq maddəsinin hansı məntəqəsində 

sintez


olunur?

142


Qida m

əhsullraının sorulmasında istirak edən hansı hüceyrədir?

143

Qalxanab


ənzər vəzin morfofunksional vahidi nədir?

144


M

ərkəzi qanyaradıcı orqanlara aiddir:

145

Qaraciy


ər asagıdakı funksiyaları yerinə yetirir. Səhv cavabı tap.

146


Görm

ə siniri torlu qisanın hansı neyronlarının çıxıntılarından əmələ gəlir?

147

Yogun bagırsaq selikli qisası epiteli hansı növdür?148

Qoxu üzvü: s

əhv olanı tap.

149


Paratirin hormonu nec

ə təsir göstərir?

150

İnsanda epifiz maksimal inkisafa hansı yaslarda çatır?151

1874-cü ild

ə V.Bets tərəfindən kəşf olunan bu hüceyrə 120 mkm ölçüdə 

olub, orqanizmd

əki ən iri hüceyrələrdəndir. Bu hansı hüceyrədir?

152


Aşağıdakı duyğu üzvlərindən hansı sensoepitelial təbiətli deyil?

153


Beyin qişalarının hansındakı boşluq beyin mədəcikləri ilə əlaqəli olub, 

ərisində serebrospinal maye olur?154

Kortikospinal yolun 

əsasını təşkil edən neyritlər öz başlanğıcını baş beyin 

yarımkürələri qabığının hansı qatındakı neyronlardan götürür?

155

Aşağıdakılardan hansı konkret bir duyğu orqanı kimi formalaşmamış duyğu üzvü deyil?

156


Göz daxili t

əzyiqin yaranma səbəbi nədən ibarətdir?157

Gözün buynuz qişasınn hansı qatı təkqatlı epiteli toxumasından təşkil 

olunub?

158


Görm

ə siniri öz başlanğıcını tor qişadakı hansı hüceyrələrdən götürür?

159

Aşağıdakı hüceyrələrdən hansı səs qıcıqlarını bilavasitə qəbul edərək eşitmə sinirinə ötürür?

160


Z

ədələnmiş kapilliyarlardakı endotel hüceyrələrinin bərpası hansı 

hüceyr

ələr vasitəsilə yerinə yetirilir?161

Arteriyaların xarici qişası nələr təşkil edir?

162

Arteriola başqa adla necə adlanır?163

Adi quruluşlu endotel təbəqəsinə və tam fasiləsiz bazal zara malik 

kapilliyar harada olur?

164


Ür

əyin aparıcı sistemində implusun formalaşması harada baş verir?  

165

Aşağıdakı funksiyalardan hansını tənəffüs sistemi yerinə yetirmir?166

Qırtlağın selikli qişası hansı növ epiteli toxuması ilə örtülüdür?

167

Qırtlaq qapağının əsasını qığırdaq toxumasının hansı növü təşkil edir? 168

Traxeyanın qığırdaq həlqələrinin arxa divarının qapanmamasının nə kimi 

mühüm 

əhəmiyyəti vardır?169

T

ənəffüs sistemində burun boşluğunun ağciyər alveollarına istiqam

ətləndikcə hansı struktur elementinin dəyişməsi düzgün 

göst

ərilmişdir?170

Ağciyərlərin respirator bronxiolların hansı epitelidən təşkil olunmuşdur?

171

T

ənəffüs sistemi üçün aşağıda göstərilən ifadələrdən hansı doğru verilm

əmişdir?


172

T

ənəffüs sisteminin sinirlənməsinə dair verilən ifadələrdən hansı doğrudur?

173


Aşağıda verilən rəqəmlərdən hansını dəriyə aid etmək olar. 

a-d


əri vasitəsilə itirilən istiliyin miqdarı, b-dəri vasitəsilə sutkada ifraz 

olunan t


ərin miqdarı, c-dərinin qalınlığı

174


Epidermisin bazal membrana n

əzərən 3-cü qatı hansıdır?

175

D

ərinin bazal qatında yerləşən keratinositlər, melanositlər və endokrin hüceyr

ələrin bir-birinə olan nisbəti necədir?

176

D

əridə yerlşən hansı hüceyrələr buraya sinir lövhəsindən miqrasiya edirl

ər?


177

B

ədənin hansı hissəsində epidermisin parlaq qatı olmur?178

Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

179

Böyr


əyin quruluş və funksional vahidləri nələrdir?

180


Yukstamedulyar nefronlar ümumi nefronların neçə faizini təşkil edir?

181


Böyr

əyin qan-damar sistemindəki payarası arteriyalardan bilavasitə hansı 

damarlar başlanğıc götürür?

182


Nefron yumaqcığı kapillyarlarında qanın hidrostatik təzyiqi nə qədər olur?

183


Aşağıdakı ifadələrdən hansı döğru deyildir?

184


Böyr

əyin endokrin fəaliyyəti haqqında düzgün olmayan fikri göstərin?

185

Aşağıdakı endokrin orqanlardan hansı hipofizin ön payından asılı deyil?186

Böyr


əküstü vəzin qabıq maddəsi mənşəcə  hansı vəzilərə aid edilir?

187


Bronxiogen endokrin v

əzisini göstərin.

188

Aşağıdakı variantların içərisindən eyni mənşədən başlanğıc götürən v

əzilərin ən çox sayı neçə ədəddir?

hipofizin ön payı; qalxanabənzər vəzi; qalxanabənzər ətraf vəzi; timus;  

hipofizin arxa payı; epifiz; sarı cism; böyrəküstü vəzin qabıq maddəsi

189

Qalxanab


ənzər vəzin funksional və struktur vahidi necə adlanır?

190


Parafollikulyar hüceyr

ələrin sintez etdiyi hormon hansıdır?

191

Böyr


əküstü vəzin hansı hissəsi lipid əlavəsindən məhrumdur?

192


Aşağıda göstərilən hormonlardan hansı böyrəküstü vəzin qabıq 

madd


əsinin dəstəli məntəqəsində sintez olunur?

193


Hipofizin hansı hüceyrələri sekresiya qabiliyətinə malik deyildir?

194


Piqment mübadil

əsini tənzimləyən melanotrop hormonu sintez edən 

melanotropositl

ər hipofizin hənsı nahiyyəsində yerləşir?

195

Dilin üz


ərində hansı qat olmur?

196


Aşağıdakı hüceyrələrə tiplərindən hansı dişlərin tərkibində olur?

1.melanoblastlar  2.limfoblastlar  3.sementoblastlar  4.odontoblastlar  

5.fibroblastlar   6.ameloblastlar

197


Ağız suyunun tərkibində rast gəlinməyən fermenti göstərin.

198


Udlağın hansı hissəsinin selikli qişası çoxqatlı yastı buynuzlaşmayan 

epiteli il

ə örtülüdür?

199


Qida borusunun selikli qişasının epiteli qatında hüceyrə təbəqələrinin sayı 

n

ə qədərdir?200

M

ədə vəzilərində olan hüceyrələrin hansında HCL sintez olunur?201

M

ədənin fundal vəziləri haqqında hansı fikir yanlışdır?               202

Yoğun bağırsaqlarda...                                                                               

203

Nazik bağırsağın “Bruner vəziləri” yerləşən hissəsi:               204

Dil haqqında söylənilən fikirlərdən biri yanlışdır:                     

205

M

ədənin pepsin və ximozini sintez edən hüceyrəvi elementi:    206

Doğru fikirləri seçin:                                                                                    

1- selik istehsal ed

ən hüceyrələrə serositlər deyilir; 

2-ağız suyu vəzilərinin ən kiçiyi çənəaltı vəzidir; 

3-nazik bağırsağın hüceyrəvi elementi olan qədəhəbənzər hüceyrələr 

q

ələvi reaksiyalı selik ifraz edirlər;4-nazik bağırsaqlarda xovların üzəri təkqatlı yastı epiteli ilə örtülüdür;

5-diş pulpası diş tacı daxilindəki boşluğu dolduran və sümük iliyi rolunu 

oynayan mezenxim tör

əməsidir;

6-m

ədənin xarici qişası spesifik xassəli birləşdirici toxumadan təşkil olunmuşdur və üzəri mezotellə örtülmüşdür.

207


Udlağın ağız və qırtlaq hissələri hansı epitellə örtülmüşdür?     

208


8) Göst

ərilənlərdən səhv olan mülahizəni tapın:                           

209

Bronxlar haqqında göstərilən fikirlərdən biri səhvdir?                  210

Aşağıdakılardan biri APUD-sistemin fəliyyətinin pozulması ilə əlaqədar 

olaraq meydana çıxan patoloji vəziyyət deyil?                                   

211


Aşağıdakılardan hansı daxili sekresiya vəzi deyil ?

212


Aşağıdakı vəzilərdən hansı atrofiyaya uğradıqda beyin qumu əmələ gəlir ?

213


Bu v

əz ön bağırsağın ventral divarının entodermal epitelisinin  

qabarmasından inkişaf  edir. Vəz iki paycıq və onları birləşdirən  

boyuncuqdan ibar

ətdir. Vəz üstdən birləşdirici toxumadan əmələ gələn  

kapsula il

ə örtülüdür, kapsula vəzi atmalarla paycıqlara  bölür. 

Söyl


ənilənlər hansı vəzə aiddir ?

214


Böyr

əküstü vəzin qabıq maddəsinin dəstəli hissəsində aşağıdakılardan 

hansı sintez olunur ?

215


Aşağıdakılardan hansı mezodermal mənşəli vəzdir ?

216


Sümük toxumasının kalsium  duzlarından azad  olmasını  və  qanda  

kalsiumun  miqdarının  azalmasını təmin  edir. Söhbət hansı hormondan 

gedir ?

217


Pinealositl

ər hansı vəzin əsas hüceyrələridir ?218

....... xaricd

ən  dəri, daxildən selikli qişa ilə örtülüdür. Bu iki qişanın 

arasında birləşdirici toxuma və əzələ dəstələri olur, selikli  qişanın  selikaltı  

qatı  yoxdur. Nöqtələrin yerinə nə gəlməlidir ?

219


Aşağıdakılardan hansı dişin  quruluş  elementlərinə aid deyil ?

220


 Dilin üst s

əthinin selikaltı əsası nədən təşkil olunuşdur ?

221

Aşağıdakılardan hansı mədənin hüceyrəvi elementlərinə aid deyil ?222

İkincili hissi hüceyrələrə hansılar aiddir ?

1-görm

ə; 2-eşitmə; 3-qoxu; 4- dad;5- müvazinət223

Sklera n


ədə təşkil olunmuşdur ?

224


Aşağıdakılardan hansılar gözün köməkçi aparatına aiddir ?

1- Göz 


əzələləri; 2- Göz yaşı; 3- Göz qapaqları; 4- Büllur; 5- Kirpikli cisim

225


Aşağıdakılardan hansı göz almasında işığı sındıran elementlərə aid deyil?

226


Görm

ə siniri nədən əmələ gəlir ?

227

Eşitmə üzvünə aid fikirlərdən hansı səhvdir ?228

Aşağıdakılardan hansılar mərkəzi qan yaradıcı orqanlara aiddir ?

1- Dalaq; 

2- Qırmızı sümük iliyi; 

3- Limfa düyünl

əri; 


4- Qaraciy

ər; 


5- Timus

229


Aşağıdakılardan hansı qırmızı  sümük  iliyinin  kambial  hüceyrələrindən 

əmələ gəlmir ?

230

Söyl


ənilənlərdən hansı timusa aid deyil ?

231


Dalaq haqqında söylənilənlərdən hansı yanlışdır ?

232


Aşağıdakılardan hansılar periferik qan yaradıcı orqanlara aiddir ?

1- Dalaq ; 

2- Timus; 

3- Fabrisiyev kis

əsi ; 

4- Limfa düyünləri; 

5- Hemolimfatik düyünl

ər

233


Qırmızı sümük iliyi harada sarı sümük iliyinə keçir ?

234


Aşağıdakılardan hansı dalağın qırmızı pulpasına aid deyil ?

235


Timusdan  asılı  zona harada yerləşir ?

236


Onurğa beynin hissi sinir qanqlionunun neyronları hansı növ neyronlardır ?

237

 ........ beyinciyin molekulyar qatının aşağı üçdə bir hissəsində yerləşirlər. 

Qeyri- düzgün formalıdırlar, dentritləri molekulyar yayılır. Söylənilənlər 

hansına aiddir ?

238

Morfoloji  əlamətlərə,  lokalizasiya  yerinə  və  sinir 

impulsu  keçirm

əsinə  görə  onurğa beyni boz maddəsindəki neyronlar  

hansı növlərə bölünür ?

239

Burun boşluğunun dəhliz hissəsi hansı tip epiteli ilə örtülmüşdür ?240

Burun boşluğunun hansı hissəsində hava isinir ?

241

Aşağıdakılardan hansılar tənəffüs sisteminin respirator hissəsinə aiddir ?1- Alveollar; 2- Alveolyar kis

ələr; 3- Alveolyar keçidlər; 4- Traxeya; 5- 

Bronxlar

242


Ağciyərin  quruluş  və  funksional  vahidi nədir ?

243


Aşağıdakılardan hansı tənəffüs sisteminin funksiyalarına aid deyil ?

244


Aşağıdakılardan fikirlərdən hansı miokarda aid deyil ?

245


...... perikardın visseral səhfəsidir. Xarici səthi mezotel ilə örtülmüşdür. 

Birl


əşdirici toxumasında bir neçə qat ayırd edilir. Söylənilənlər hansına 

aiddir?


246

Aortanın aypara qapaqlarını nə əmələ gətirir?

247

Qarışıq tip arteriyalara hansı aiddir? 248

Aşağıdakı venaların hansında vena qapaqları olmur ?

249

Uyğunsuzluğu seçin.250

Divarı selikli, əzələ və xarici qişalardan təşkil olunmuşdur, ventral  hissəsi 

çoxqatlı yastı epitellə, dorsal hissəsi isə kirpikli epitellə  örtülüdür. Selikli  

qişanın bu  şöbəsində  qarışıq  tipli  vəzilər  yerləşir.

Söyl

ənilənlər hansına aiddir ?251

Hissi sinir düyünl

əri harada yerləşir?

252


Böyük beyin qabığınln ən geniş qatı hansıdır?

253


Böyr

əküstü vəzin qabıq maddəsi neçə zonaya bölünür?

254

Bilavasitə beyin toxumasına söykənən qişa hansıdır?

255


Görm

ə üzvü hansı  mayadan əmələ gəlir?

256

Elastik arteriyalara aiddir:257

Gözün r


əngini yaradan piqmentlər harada yerləşir?

258


Torlu qişanın 3cü təbəqəsi aşağıdakılardan hansıdır?

259

Zarlı labirintin dəhliz hissəsi örtülmüşdür:

260

H

əzm sistemini təşkil edən orqanlar neçə qrupa bölünür?261

Dodaqların əsas kütləsini nə təşkil edir?

262

Epinefrositlərə harada rast gəlinir?

263


Aşağıdakılardan hansı beyinciyin 2-ci qatıdır?

264


M

ədənin divarı neçə qişadan təşkil olunmuşdur?

265

Qaraciy


ər xaricdən hansı toxuma ilə örtülmüşdür?

266


Elastik arteriyalara aiddir:

267


Aşağıdakılardan hansı sidik toplayıcı şöbəyə aid deyil?

268


Böyük beyin yarımkürələrində liflər neçə cür olur?

269


Bipolyar neyron quruluşca necə olur?

270


Vairantlardan hansı birincili hissi hüceyrələrə aiddir?

271


Yuxu arteriyası aiddir:

272


Ağciyər respirator şöbəsinin struktur vahidi:

273


Kirpikli cisim neç

ə hissəyə ayrılır?

274

Pinealositlər hansı vəzinin hüceyrələridir?

275


Arteriyalar neç

ə tipdə olur?

276

Çıxıntılı hüceyrələr olub kapilyarları əhatə edir:277

...............endokrin finksiyaların ali mərkəzidir.Nöqtələrin yerinə 

yazılmalıdır:

278


Respirator bronxiollar n

ə ilə örtülmüşdür?

279

Sudanofob hissə hansı vəzdə olur?

280


Aparıcı sistem neçə tipli hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur?

281


Qırmızı sümük iliyi yetkin insanda bədən kütləsinin neçə faizini təşkil edir?

282


Topoqrafik baxımdan udlağın hissəinə aid deyil:

283


Kupfer hüceyr

ələrinə harada rast gəlinir?

284

Biri insulyar hüceyrə tipinə aid deyil:

285


B-hüceyr

ələr insulositlərin neçə faizini təşkil edir?286

Böy


ərküstü vəzin qabıq maddəsinin yumaqcıqlı zonasında hansı 

hormonlıar sintez olunur?

287

Onurğa beynin boz maddəsi hansi qatdan inkişaf edir?288

Çıxınıtılı hüceyrələr olub, zənbil kimi kapilyarları əhatə edir:

289

Aşağıdakılardan hansı yalnışdır?290

Əzələsi zəif inkişaf etmiş iri ölçülü venaların ən tipik nümayəndəsi 

hansıdır?

291


Onuğa beyin üçün aşağıdakılardan hansı yalnışdır?

292


Aşağıdakılardan hansı beyin kötüyünün tərkibinə daxil deyil?

293


Boz madd

ədən ibarət bütün nüvələr .........neyrositlərdən təşkil 

olunub.(Cüml

əni tamamlayın)

294

Baş beyin yarımkürələrinin 1-3-5 qatlarinin ardıcıllığı hansı bənddə düzgün göst

ərilib?


295

D

ənəli qatın beyincik yumağında qurtaran və dənə hüceyrələri ilə sinaps yaradan lifl

ər hansıdır?

296

İmplusu birbaşa qanqlioz huceyrələrə oturən beyinciyin lifləri hansıdır? 297

Purginya huceyr

ələrindən təşkil olunmuş beyinciyin qatı hansıdır?

298


Biri uzunsov beynin nüv

əsidir?


299

Analizatorlar haqqında hansı fikir səhvdir?

300

Serotonin və melotonin hansı vəz tərəfindən ifraz olunur?

301


Aşağıdakılardan hansı neyrosensor hüceyrələrdən təşkil olunmuş duyğu 

uzvl


ərinə aiddir?

302


Kolloidin t

ərkibini təşkil edir.......

303

Hansi v


əzi mənşəyinə görə 2 qrupa aiddir?

304


Aşağıdakılardan hansılar sirf  bronxiogen vəzidir?

1.hipofiz  2.epifiz  3.tiroid  4.timus  5.böyr

əküstü  6.paratroid  7.sarı cisim

305


Aşağıdakılardan hansı buynuz qişanın qatlarına aid edilə bilməz?

306


Biri qan-damar sisteminin v

əzifələrinə aid deyil?

307

Qan-damar sistemində, daxildə bazal zarın üzərində yerləşən 

epiteliositl

ərdən təşkil olunan qat?

308


Yetişməmiş eritroblastlar qırmızı sümük iliyində nə ilə əhatə olunur?

309

Sarı rəngli homogen mayedir,hiperfunksiyada sıyıqlaşır, hipofunksiyasında 

durulaşır

310


Aşağıdakılardan hansı buynuz qişanın qatlarına aid edilə bilməz?

311


Qan lövh

əcikləri hansı hüceyrələrdən əmələ gəlir?

312

Follikul arasında interfollikulyar adacıqlar hansı hüceyrələrdən təşkil olunub?

313


Endokardin qalınlığı haralarda azalır?

314


Limfa damarları haqqında səhv fikri gosterin.

315


Paratirinin hansı vəzin hormonudur?

316


Timus qandan hematotoxuma bariyeri ile ayrilir.bariyerin 

əsas funksiyası 

n

ədir?


317

Sümük iliyinin parenximasına hansı aiddir?

318

Biri böyrəüstü vəzin beyin maddəsinin hormonudur?

319


T

əbil pərdəsi haqqında yalnış fikir hansıdır?

320

Kalsitoninositlər hansı hormonu sintez edirlər?

321


Müxt

əlif üzvlərin tərkibində tək-tək və ya kiçik qruplar şəklində rast gəlinir?

322

Kapliyarların regerenasiyasını təmin edir?323

Hansı tip arteriyalarda subendotelial qat olmur?

324

Epikard xaricdən nə ilə örtülmüşdür?

325


Sinusların divarında yerləşən endoteliositlərin arasında rast gəlinən 

hüceyr


ələr  .....  adlanır.

326


Aşağıdakılardan hansı havadaşıyıcı yollara aid deyil?

327


Qan yaradan orqanların əsasını birləşdirici toxuma təşkil edir.Hansı 

istisnadır?

328

Dad hüceyrələrini və sinir hüceyrələrini xaricdən əhatə edir,onları ayırır.

329


Gözün kom

əkçi aparatına aiddir?

330

Hansi böyrəküstü vəzi haqqinda yalnışdır?

331


Aşağıdakılardan hansı mərkəzi qanyaradıcı orqanlara aiddir?

1.qırmızı sümük iliyi  2.dalaq  3.limfotik follikullar  4.limfa düyünü  5.timus332

M

ədədə selikli qişanın əzələ lövhəsi hansı əzələlərdən ibarətdir?333

20-25 yaşlarında böyrəküstü vəzidə qabıq və beyin maddənin zona nisbəti 

necedir?

334


Aşağıdakılardan hansı hipofizin ön və orta pay hormonu deyil?

335


Aşağıdakılardan hansı yalnışdır?

336


Qırmızı pulpada məhv olmuş hüceyrələri...... udur.Cümləni tamamlayın.

337


Baş hüceyrələr haqqında hansı səhvdir?

338


Mitral hüceyr

ələrin dendritləri şaxələnir,qoxu hüceyrələrinin neyritləri ilə 

sinaps yaradır və yumaqcığı xatırladır.Bu qoxu soğanağının hansı qatıdır?

339


Uyğunluğu müəyyən edin:

1.dioptrik                             a)büllur

2.akkomadasiya                   b)tor qişa

3.reseptor                             c)qüzehli qişa

A).1-c,2-b,3-a

B).1-a,2-c,3-b

C).1-b,2-c,3-a

D).1-a,2-b,3-c

E). 

340


Biri qırmızı sümük iliyindəki sütun huceyrələrdən əmələ gəlmir?

341


Qırmızı sümük iliyinin vaskulyarizasiyası nece gedir?

342


Biri sinir sisteminin funksiyasına aid deyil?

343


Miokardda sinatrial düyünün ucqar hiss

əsində hansı hüceyrələr olur?

344

...... yetişmiş T limfositlər yaranmır.345

Dalaq haqqında hansı fikir səhvdir?

346

Qalxanab


ənzər vəzinin hüceyrəvi elementidir.Kubşəkilidir. Follikulun 

divarında yerləşir.

347

Katsl maddəsini hansi hüceyrələr sintez edirlər?

348


Biri limfa düyünü sinusu deyil?

349


Ön v

ə arxa kameralar bir-biriylə nə vasitəsilə əlaqədə olurlar?350

İşıq selinin dəyişməsinə göz almasının hansı strukturu daha qabarıq reaksiya verir?


Yüklə 101,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə