2953#01#Y15#01 (500 әdәd)/BaxışYüklə 2,72 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/7
tarix07.07.2017
ölçüsü2,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Yevlax­Gәncә

Sual: Zoğal meyvәsi hansı qrupdan olan meyvәlәrә aid edilir? (Çәki: 1)

çәyirdәkli meyvәlәrә

tumlu meyvәlәrә

gilәmeyvәlәrә

qәrzәkli meyvәlәrә

subtropik meyvәlәrә

Sual: Bәrk bişmiş yumurtanı hazırlamaq üçün nә lazımdır? (Çәki: 1)

yumurtaları duzlu qaynar suya salıb, 14­18,5 dәq. qaynadaraq bişirmәk

yumurtaları duzlu qaynar suya salıb, 8­10 dәq. qaynadaraq bişirmәk

yumurtaları duzlu soyuq suya salıb qaynadaraq vә 28­33 dәq. bişirmәk

yumurtaları duzlu qaynar suya salıb, 33­33,5 dәq. qaynadaraq bişirmәk

yumurtaları soyuq suya salıb 48­50 dәq. qaynadaraq bişirmәk

Sual: Hansı omletlәr movcuddur? (Çәki: 1)

iri vә xırda

tәbii, qiymәli vә qarışıq

qızardılmış, bişmiş, pörtlәdilmiş

uşaq, sevimli, pәhriz

qatı, yarımqatı vә duru

Sual: Kәsmikdәn hansı xörәklәr hazırlayırlar? (Çәki: 1)

zapekanka, zrazı, kulebyaka

pudinq, qalantin, paştet

zapekanka, pudinq, sırnik

varenik, kruton, sbiten

zapekanka, pudinq, telnik

Sual: Kanape xörәyi nәdir? (Çәki: 1)

balıqdan hazırlanmış şirәli xörәk

qәlyanaltılı buterbrodu

әtdәn hazırlanmış şirәli xörәk

xırda pirojkilәr

sәrinlәşdirici içki

Sual: Şirin xörәklәr aşağıdakılara bölünür? (Çәki: 1)

qızardılmış, pörtlәdilmiş vә bişirilmiş

bәrk, lap bәrk, qatı, yarımqatı vә duru

xırda vә iri

soyuq vә isti

şirin vә turş


Sual: Celelәşdirilmiş şirin xörәklәrin hazırlanması üçün nәdәn istifadә olunur: (Çәki: 1)

jelatin, aqar, nişasta, aqaroid, pektin

jelatin, aqar, nişasta, fitonsid, pektin

jelatin, aqar, nişasta, aqaroid, kalsium

jelatin, bal, nişasta, aqaroid, pektin

jelatin, melanj, kömür, aqar, aqaroid, pektin

B

ÖLMӘ


: 06 02

Ad

06 02Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Aşağıdakı әdviyyәlәrdәn hansı bitkinin kökündәn alınır? (Çәki: 1)

badyan


darçın

zәncәfil


ağ istiot

muskat cövüzü

Sual: Dәnәvәr sıyıqlarda nәmlik neçә faiz olur? (Çәki: 1)

60­72%


10­20%

186­191%


234­240%

28­32%


Sual: Hәlmәşikli sıyıqlarda nәmlik neçә % olur? (Çәki: 1)

35­48%


44­58%

79­81%


182­191%

256­270%


Sual: Duru sıyıqlarda nәmlik neçә % olur? (Çәki: 1)

154­162%


83­87%

389­395%


490­496%

560­564%


Sual: Paxlalılara aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)

paxla, noxud, lobya, mәrcimәk

paxla, darı, lobya, mәrcimәk

paxla, noxud, düyü, mәrcimәk

paxla, noxud, arpa yarması, lobya

paxla, noxud, lobya, qarabaşaq

Sual: "Aşqarlı" şorbalar hazırlamaq üçün: (Çәki: 1)

baş soğan vә tomat­pasta qovrulmadan әlavә edilir

tomat­pasta bişmәdәn әvvәl soyuq suya әlavә edilir

qovurma aparılmır

yürkökünü, soğan vә tomat­pasta şorbaya qovrularaq әlavә edilir

şorba xardalla doldurulur

Sual: Borşun әsas komponenti: (Çәki: 1)

әtdir


çuğundurdur

kәlәmdir


tomat­pastadır

qovrulmuş soğandır

Sual: Şinin әsas komponenti: (Çәki: 1)

çuğundurdur

tomat­pastadır

yerköküdür

kәlәmdir

göyәrtidir

Sual: Soyuq şorbaların maye әsası ola bilәr: (Çәki: 1)

çuğundur hәlimi, turşudulmuş süd, meyvә hәlimi, ayran vә s.

çörәk kvası, balıq hәlimi, albalı şirәsi, turş süd mәhsulları, meyvә hәlimi

quş әti hәlimi, sitrus meyvәlәrin şirәsi, çuğundur hәlimi, meyvә hәlimi

suda hәll olmuş kartof püresi, çuğundur hәlimi, turş süd mәhsulları

çörәk kvası, çuğundur hәlimi, turş süd mәhsulları, süd, düyü hәlimi, sitrus

meyvәlәrinin şirәsi ola bilәr

Sual: Әsas souslar aşağıdakı kimi bölünür: (Çәki: 1)

tünd vә açıq

sarı vә qırmızı

qırmızı vә ağ

ağ vә qeyri­müәyyәn

şabalıdlı vә sarı olurlar

Sual: Yumurtalı­yağlı souslara aiddir: (Çәki: 1)Qırğız sousu, Faransız sousu, südlü sous

Bakı sous, Leninqrad sousu, çörәk sousu

suxari sousu, polyak sousu, Holland sousu

Rus sousu, matros sosus, soğan sousu

kök sousu, sitrus sousu, soğan sousu

B

ÖLMӘ: 06 03

Ad

06 03Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Paylı yarımfabrikatlara aiddir: (Çәki: 1)

antrekot, tәbii bifşteks file, langet

budun qalın әti, file, langet

döş әti, döymә lәbә

eskalop, budun nazik әti

boyun әti, romşteks, langet, qol әti

Sual: Kiçik paylı yarımfabrikatlara aiddir: (Çәki: 1)

bifşteks, azu, qulyaş, raqu vә qızartma üçün tikәlәr

langet, qulyaş, raqu, qızartma üçün tikәlәr

kotlet әti, azu, qulyaş, raqu tikәlәri

befstroqan, azu, qulyaş, raqu, qızartma tikәlәri

befstroqan, azu, qulyaş, qızartma, şnisel tikәlәri

Sual: Xırdalanmış yarımfabrikatlara aiddir: (Çәki: 1)

bitoçki, kotlet, raqu, küftә

lülә kabab, qulyaş, kotlet, küftә

lülә kabab, bitoçki, kotlet, küftә

lülә kabab, kotlet, befstroqan, küftә

lülә kabab, azu, bitoçki, kotlet

Sual: Kisellәrin hazırlanması 2 әsas әmәliyyatdan ibarәtdir: (Çәki: 1)

kompotun hazırlanması vә limon turşusunun әlavә edilmәsi

meyvә şirәsinin hazırlanması vә onun bişirilmәsi

siropun hazırlanmsı vә onun nişasta ilә bişirilmәsi

tәrәvәz püresinin hazırlanmsı vә şәkәrin әlavә edilmәsi

siropun hazırlanması vә onun dondurulması

Sual: Şirin xörәklәrin hazırlanmsı üçün kremlәr istifadә olunur? (Çәki: 1)


yağlı, xamalı, meyvәli

südlü, tәrәvәzli, meyvәli

gilәmeyvәli, meyvәli, sitruslu

xamalı, qәhvәli, şokoladlı

karamelli, şokoladlı, pomadalı

B

ÖLMӘ: 07 01

Ad

07 01Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Çayı aşağıdakı kimi dәmlәmәk mәslәhәtdir: (Çәki: 1)

yumşaq sudan vә dәmir çaynikdә

yod sudan vә saxsı çaynikdә

yumşaq sudan vә saxsı çaynikdә

yumşaq sudan vә çuğun çaynikdә

yod sudan vә dәmir çaynikdә

Sual: Qәhvәnin hazırlanması üçün lazımdır: (Çәki: 1)

qәhvә dәnәlәri isladılır, qurudulur, qızardılır, üyüdülür vә dәmlәnir

qәhvә dәnәlәri üyüdülür, sonra әlәktәn keçirәnir, qızardılır vә dәmlәnir

qәhvә dәnәlәri bişirilir, qurudulur, qızardılır, üyüdülür vә dәmlәnir

qәhvә dәnәlәri qızardılır, üyüdülür vә dәmlәnir

qәhvә dәnәlәri bişirilir, üyüdülür vә dәmlәnir

Sual: Karamel istehsalında işlәdilәn patkәnin nәmliyi nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

20÷30 %


10÷20 %

28÷40 %


18÷22 %

16÷18 %


Sual: Marmelad kütlәsinә әlavә edilәn natrium laktatın miqdarı hansı göstәricidәn

asılıdır? (Çәki: 1)

marmelad kütlәsinin temperaturundan

alma püresinin turşuluğundan

marmelad kütlәsinin nәmliyindәn

alma püresinin nәmliyindәn

patkәnin miqdarından


Sual: Şәkәrli qәnnadı mәmulatlarına hansı aiddir? (Çәki: 1)

tort


konfet

vafli


pirojna

peçenye


Sual: Unlu qәnnadı mәmulatlarına hansı aiddir? (Çәki: 1)

 tort


konfet

marmelad


karamel

zefir


Sual: İris hansı mәmulatlara aiddir? (Çәki: 1)

südlü konfetlәrin növ müxtәlifliyidir

unlu qәnnadı mәmulatdır

yağsız­şәkәrsiz mәmulatdır

karamellәrin növ müxtәlifliyidir

şokoladların növ müxtәlifliyidir

B

ÖLMӘ


: 07 02

Ad

07 02Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Aşağıdakı turşulardan hansı qәnnadı mәhsulları istehsalında istifadә edilmir?

(Çәki: 1)

limon turşusu

alma turşusu

süd turşusu

çaxır turşusu

xlorid turşusu

Sual: Aşağıdakı qatqılardan hansı hәlmәşik әmәlә gәtirәn maddәlәrә aid deyildir? (Çәki:

1)

aqar


pektin

jelatin


aqaroid

ksilit


Sual: Şokolad istehsalında istifadә olunan xammal hansıdır? (Çәki: 1)

kakao yağı

un

yumurta sarısıduz

kәrә yağı

B

ÖLMӘ


: 0703

Ad

0703Suallardan

55

Maksimal faiz55

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Bu maddәlәr biri, balıq әtinin tәrkibindә mövcud olmur: (Çәki: 1)

hidrogen


yod

fosfor


dәmir

manqan


Sual: Sәnayedә emal edilmәk mәqsәdi ilә ovlanan balıqları neçә qrupa bölürlәr? (Çәki:

1)

23

4

56

Sual: Müasir dövrdә tәqribәn neçә minәdәk balıq növü mәlumdur? (Çәki: 1)

10 minәdәk

15 minәdәk

20 minәdәk

25 minәdәk

30 minәdәk

Sual: Hazırda mövcud olan balıqlardan nә qәdәri ovluq balıq növüdür? (Çәki: 1)

300

800


1200

1500


2500

Sual: Yaşayış yeri vә hәyat tәrzindәn asılı olaraq balıqlar neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)

2

4

67

8

Sual: Ölçülәrinә görә balıqları neçә qrupa bölürlәr? (Çәki: 1)3

5

79

10

Sual: Ovlanma vaxtına görә balıqları neçә qrupa bölürlәr? (Çәki: 1)2

3

45

6

Sual: Fizioloji vәziyyәtinә görә balıqları neçә qrupa bölürlәr? (Çәki: 1)2

3

45

6

Sual: Yağlılığa görә balıqları neçә qrupa bölürlәr? (Çәki: 1)2

3

45

6

Sual: Qidalanma tәrzinә görә balıqları neçә qrupa bölürlәr? (Çәki: 1)2

3

45

6


Sual: Bu adlardan biri, balıqları quruluşuna görә fәrqlәndirәn amillәrdәn sayılmır: (Çәki:

1)

oxabәnzәryastı

uzunsov


ilanvari

çәkicәoxşar

Sual: Bunlardan biri balıqçılıq sәnayesi tәrәfindәn emal edilәn qeyri – balıq xammallarına

aid edilir: (Çәki: 1)

dәrisitikanlılar

iribuynuzlular

xırdabuynuzlular

tәk dırnaqlılar

çüt dırnaqlılar

Sual: Bunlardan biri balıqçılıq sәnayesi tәrәfindәn emal edilәn su mәnşәli qeyri­ balıq

xammallarına aid edilmir: (Çәki: 1)

xәrçәngәbәnzәr

başıayaqlı molyuskalar

dәrisitikanlılar

xırda buynuzlular

onurğasız molyuskalar.

Sual: Kalmar hansı qruo su mәnşәli qeyri – balıq xammalarına aid edilir? (Çәki: 1)

başıayaqlı molyuskalar

onurğasız molyuskalar

dәrisitikanlılar

xәrçәngәbәnzәrlәr

çüt dırnaqlılar

Sual: İlbizlәr hansı qrup su mәnşәli qeyri­ balıq xammallarına aid edilir? (Çәki: 1)

başıayaqlı molyuskalar

onurğasız molyuskalar

dәrisitikanlılar

xәrçәngkimilәr

çüt dırnaqlılar

Sual: Emal sәnayesindә kürüsündәn istifadә olunmayan hası balıq növüdür? (Çәki: 1)

siyәnәk


treska karp

nәrә


skumbriya

Sual: Balıq әtinin әzәlә toxunmasının malik olduğu zülalın ümumi miqdarını neçә faizi

miofbrillәrdә mövcud olur? (Çәki: 1)

25­ 30%

35­ 40%


45­50%

55­ 60%


65­ 70%

Sual: Müxtәlif növ balıqların әtindә orta hesabla neçә faizәdәk zülallara rast gәlinir?

(Çәki: 1)

3­10%­dәk

13­20% ­dәk

21­30%­dәk

31­35% ­dәk

0,1­ 0,8%­dәk

Sual: Müxtәlif növ balıqların әtindә orta hesabla neçә faizәdәk mineral maddәlәrә rast

gәlinir? (Çәki: 1)

0,1 ­0,4%­dәk

0,5­ 0,9 %­dәk

1,0­2,0 – dәk

2,5­ 4,0%­ dәk

4,1­4,5 %­dәk

Sual: Aşağıda gostәrilәn hәdlәrdәn hansı müxtәlif növ balıqların әtindә mövcud olan

nәmliyin miqdarını düzgün әks etdirir? (Çәki: 1)

3,5­ 9,0%­ dәk

12­35%­ dәk

38­ 46%­dәk

48­85%­ dәk

88­94%­ dәk

Sual: Aşağıda göstәrilәn hәdlәrdәn hansı müxtәlif növ balıqların әtindә mövcud olan

yağların miqdarını düzgün әks etdirit? (Çәki: 1)

0,1­ 0,15%

0,2­ 30,0%

31,0 – 44%

45,0 ­48%

49,0­55,0 %

Sual: Yağlılığı neçә faizdәn çox olmayan balıqlar, “ yagsız balıqlar” kimi qәbul edilir?

(Çәki: 1)

 4,0%­dәk

7,0 %­dәk

10,0 %­dәk

14,0%­dәk


20,0%­ dәn

Sual: Orta yağlılığa malik balıqlarda , bu miqdarda yag olmalıdır: (Çәki: 1)

2­3%

4­8%


10­12%

15­20%


24­30%

Sual: Yüksәk yaglılığa malik balıqlarda mövcud olan yağın miqdarı hansı variantda

göstәrillib? (Çәki: 1)

1­2%


2­3%

4­5 %


6­7%

8%­dәn çox

Sual: Balığın ölümdәn sonrakı dәyişkәnliklәrini neçә mәrhәlәyә bölünür? (Çәki: 1)

2

34

5

6Sual: Balığın soyudulmuş halda maksimum saxlanma müddәti çox olmur: (Çәki: 1)

3 sutkadan

5 sutkadan

8 sutkadan

12 sutkadan

15 sutkadan

Sual: Soyuq iqlimә malik rayonlarda yerlәşәn balıq emalı müәssisәlәrindә balıq

xammalını bu istilik hәddindәn çox olmayan istilikdә saxlayırlar (Çәki: 1)

4º C­dәn

8 C­dәn


10 C­dәn

15 C dәn


19 C­ dәn

Sual: Müxtәlif balıq növlәri üçün krioskopik donma temperaturu bu hәddә olur: (Çәki: 1)

– 0,6 ­ ­2,0º C

– 3,0­ ­ 6,2º C

– 6,5­ ­ 7,1ºC

– 7,5­ ­ 7,9ºC

– 8,0 ­ ­9,5º C


Sual: Antioksidlәşdiricilәrin әlavә edilmәsi dondurulub minalanmış balığın saxlanma

müddәtini nә qәdәr artırmağa imkan verir? (Çәki: 1)

0,5= 1,0 ay

2­3 ay


4­5 ay

8­9 ay


12 ay

Sual: Balıq mәhsulları istehsalında duzlama әmәliyyatı hansı әmәliyyatdan sonra yerinә

yetirilir? (Çәki: 1)

yuma


pörtmә

qızartma


porsiyalandırma

unlama


Sual: Balıq mәhsulları istehsalında neçә növ duzlamadan istifadә edirlәr? (Çәki: 1)

3

27

6

4Sual: Yaş duzlama zamanı balıq әtini hansı temperaturda duz mәhlulunda saxlayırlar?

(Çәki: 1)

3­4º C

5­6ºC


8­12ºC

14­20º C


21­30º C

Sual: Yaş duzlamada balıq әti saxlanılan mәhlulun sıxlığı bu hәddә olmalıdır (Çәki: 1)

0,5­ 0,8 q/ ml

0,9 – 1,1 q/ml

1,18 ­1,2 q/ml

1,25 – 1,29 q/ ml

1,32­1,38q/ml

Sual: Balıq konservlәri istehsalında pörtmә ( blanşirovka) neçә dәrәcәdә baş verir?

(Çәki: 1)

68­74º C


75­80ºC

87­ 90ºC


82­ 85º C

95 ­98ºC


Sual: Balıq әtinin qızardılması hansı temperaturda yerinә yetirilir? (Çәki: 1)

90­ 100ºC

120 ­140ºC

150­ 170ºC

250­ 280º C

250­ 260º C

Sual: Balığın qaynar hislәnmәsi prosesi neçә mәrhәlәyә bölünür? (Çәki: 1)

2

34

5

6Sual: Balığın qaynar hislәnmәsi prosesinin birinci mәrhәlәsi – azca qurutma – hansı

istilikdә yerinә yetirilir? (Çәki: 1)

40­50º C

60­ 80ºC


85­90ºC

90 ­110ºC

110­150º C

Sual: Balığın qaynar hislәnmәsi prosesinin ikinci mәrhәlәsi bişirmә ­ hansı istilikdә yerinә

yetirilir? (Çәki: 1)

40­50ºC


60­ 80ºC

85­90ºC


90 ­105º C

110­150ºC

Sual: Balığın qaynar hislәnmәsi prosesinin üçüncü mәrhәlәsi xüsusi hislәmә ­ hansı

istilikdә yerinә yetirilir? (Çәki: 1)

40­50º C

60­ 80º C

85­90º C

90 ­110ºC

115­150º C

Sual: Hazırda balıqçılıq sәnayesi tәrәfindәn , tәsnifata müvafiq olaraq istehsal olunan

konserv mәhsulları neçә qrupda birlәşdirilir? (Çәki: 1)

3

45

6

7Sual: Skumbriyadan konservlәr hazırlanarkәn xammalın buxarla pörtülmәsi hansı

müddәt әrzindә aparılır? (Çәki: 1)

5­10 dәq

15­20 dәq

30­40 dәq

50­60 dәq

110­ 120 dәq

Sual: Skumbriyadan konservlәr hazırlanarkәn xammalın buxarla pörtülmәsi hansı

istilikdә aparılır? (Çәki: 1)

50­55ºC


60­65ºC

70 ­75ºC


80 – 85ºC

90 ­95ºC


Sual: Balıqdan jeledә tәbii konservlәr hazırlayarkәn , әtdә duzun miqdarı neçә faiz tәşkil

etmәlidir? (Çәki: 1)

0,5­1,0%

1,5­ 2,0%

2,5­ 3,0 %

3,5 ­4,0 %

4,5 – 5,0 %

Sual: Tomat sousunda 1 litrıdәk hәcmli taralara qablaşdırılmış bütün balıq konserv

növlәrini hansı istilikdә sterillәşdirirlәr? (Çәki: 1)

70­95ºC


100­110º C

115­ 118ºC

120­121ºC

128 ­140º C

Sual: Tomat sousunda 3 litrlik taraya qablaşdırılmış balıq konservlәri hansı istilikdә

sterillәşdirilir? (Çәki: 1)

100º C

110º C


120ºC

130º C


140º C

Sual: Qurudulmuş balığın nәmliyi neçә faizdәn çox olmamalıdır? (Çәki: 1)50 %­ dәn

55%­ dәn


60%­dәn

68% ­dәn


72%­dәn

Sual: Qızdırılmış pörtülmüş vә qurudulmuş balıqlardan hazırlanan konserv

mәhsullarında quru maddәlәrin miqdarı neçә faizdәn az olmamalıdır? (Çәki: 1)

15%­dәn


25 %­ dәn

30 %­dәn


20 %­dәn

10 %­dәn


Sual: Tomat sousunda balıq konservlәrinin turşuluğunun neçә faiz hәddindә olmasına

icazә verilir? (Çәki: 1)

0,3­0,6%

0,7­1,0%


1,2­1,5%

1,6­1,9 %

2,0 ­2,3%

Sual: Hazır yağda balıq konservlәrindә balığın faiz nisbәti nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

35­ 40%

45­65%


70­85%

15­30%


5­10%

Sual: Hazır yağda balıq konservlәrindә neçә faiz yağ mövcud olmalıdır? (Çәki: 1)

35­40%

45­65%


70­85%

15­30%


5­10%

Sual: Balıq­ tәrәvәz konservlәri hansı istilikdә sterillәşdirilir? (Çәki: 1)

100º C

106º C


112º C

118º C


130º C

Sual: Balıq kotletlәrinin hansı nisbәtdә qızardılmış vә çiy balıq qiymәlәrindәn

hazırlayırlar? (Çәki: 1)


20­ 80 %

30­70%


40­60%

50­50%


60­40%

Sual: “Tomat sousunda tәrәvәzli kilkә konservi hazırlanarkәn , bunlardan biri istifadә

olunmur (Çәki: 1)

tomat sousu

qızdırılmış kilkә

qovurulmuş yerkökü

qovurulmuş kartof

qovurulmuş soğan

Sual: “ Preserv” sözünü hansı variantda göstәrilәn mәlumat şәrtlәndirilir? (Çәki: 1)

100º C­ dә sterillәşdirilir

100ºC­ dәn yüksәk istilikdә sterillәşdirilir

100ºC­ dәn kiçik istilikdә pasterizә edilir

sterillәşdirilirmir

göstәrilәnlәrdәn heç biri

Sual: Bu amillәrdәn biri preservlәrin yetişmә prosesinin әsasını tәşkil etmir: (Çәki: 1)

balıq zülallarının qismәn peptonlara parçalanması

balıq zülallarının qismәn peptidlәrә parçalanması

balıq zülallarının aminturşularına parçalanması

balıq zülallarının polipeptidlәrә parçalanması

yuxarıda göstәrilәnlәrdәn hec biri

B

ÖLMӘ


: 08 01

Ad

08 01Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Kombinәlәşdirilmiş isti emal üsullarına aiddir: (Çәki: 1)

qızardılaraq pörtlәmә üsulu ilә bişirmә vә şkafda bişirmә

suda bişirmә

az yağ içәrisindә qızardılma

früterdә qızardılma

buxarda bişirmәSual: Ütülmә isti emal üsullarının hansına aiddir: (Çәki: 1)

kömәkçi isti emal üsuluna

suda bişirmә üsuluna

çox yağ içindә qızardılma üsuluna

az yağ içindә qızardılma üsuluna

buxarda bişirmә üsuluna

Sual: Su hamamında bişirmә dedikdә nә başa düşülür: (Çәki: 1)

su içәrisindә bişirmә

içәrisindә qaynar su olan digәr bir qabın (mühitin) içәrsindә bişirmә

su buxarı ilә bişirilmә

su vә yağdan istifadә etmәklә bişirmә

şkafda bişirmә

Sual: Termiki emal proseslәrinә hansılar aiddir: (Çәki: 1)

istiik vә ya soyuqluq vermәklә emal

xırdalanma

yuyulma


әl ilә tәmizlәnmә

mexaniki tәmizlәnmә

Sual: İslatma hansı emal proseslәrinә aiddir: (Çәki: 1)

isti emala

ilk emala

mexaniki emala

hidromexaniki emala

qızardılmaya

Sual: Emal olunan mәhsulun xırdalanması dedikdә nә başa düşülür: (Çәki: 1)

hissәlәrә ayrılma

çalınma

ovulma vә kәsilmәisladılma

köpüklәnmә

Sual: Xammal vә yarımfabrikatlarda zülalların hidratlaşmasına aiddir: (Çәki: 1)

emal zamanı onların özlәrinә su birlәşdirmәsi

emal zamanı su itirmәsi

emal zamanı parçalanması

emal zamanı destruksiya olunması

emal zamanı köpüklәnmәsi

Sual: Xammal vә yarımfabrikatlarda zülalların dehidratasiyası dedikdә nә başa düşülür:

(Çәki: 1)

emal zamanı özlәrinә su birlәşdirmәsi


emal zamanı su itirmәsi

emal zamanı parçalanması

emal zamanı şişmәsi

emal zamanı dondan azad edilmәsi

Sual: Xammal vә yarımfabrikatlarda zülalların denaturasiya olunmasına aiddir: (Çәki: 1)

emal zamanı özlәrinә su birlәşdirmәsi

emal zamanı su saxlaması

emal zamanı su itirmәsi

emal zamanı soyudulma

emal zamanı tәbii, ilkin quruluşun pozulması

Sual: Xammal vә yarımfabrikatlarda zülalların destruksiyasına aiddir: (Çәki: 1)

emal zamanı su itirmә

emal zamanı su birlәşdirmә

emal zamanı soyudulma

emal zamanı qızdırılma

emal zamanı onların molekulalarının parçalanması

B

ÖLMӘ


: 08 02

Ad

08 02Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 2,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə