2953#01#Y15#01 (500 әdәd)/BaxışYüklə 2,72 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/7
tarix07.07.2017
ölçüsü2,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

qansızlaşdırma, başın vә ayaqların kәsilmәsi, dәrinin çıxarılması, cәmdәyin

tәmizlәnmәsi, içalatın çıxarılması, möhürlәnmә, çәkilmә, soyudulma

qansızlaşdırma, başın vә ayaqların kәsilmәsi, dәrinin çıxarılması, içalatın

çıxarılması, möhürlәnmә, cәmdәyin tәmizlәnmәsi, çәkilmә, soyudulma

başın vә ayaqların kәsilmәsi, dәrinin çıxarılması, qansızlaşdırma, içalatın

çıxarılması, cәmdәyin tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә, soyudulma

başın vә ayqların kәsilmәsi, qansızlaşdırma, dәrinin çızarılması, içalatın çıxarılması,

cәmdәyin tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә, soyudulma


Sual: Әtin iylәnmәsi hansı çatışmamazlıqlardan irәli gәlir? (Çәki: 1)

fermentlәrin parçalanmasından

oksigenin parçalanmasından

kaloriliyinin azalmasından

zülalların parçalanmasından

әtin şәraitsiz yerdә soyuq saxlanmasından

Sual: Әtin tez yetişmәsinә әsasәn hansı birlәşmәlәr müsbәt tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

mineral duzlar

su

karbohidratlaryağlar

mikroblar

Sual: Әt vә әt mәhsullarını soyutmaq üçün hansı sistemlәrdәn istifadә edilir? (Çәki: 1)

qazanxanalardan

istixanalardan

tunellәrdәn

separatordan

soyuduculardan

Sual: Әtin yavaş soyudulması zamanı kameralarda temperatur neçә dәrәcә olmalıdır?

(Çәki: 1)

­2­3ºC

­1­3ºC


­2­4ºC

­1­2ºC


­3­4ºC

Sual: Әtin әzәlә liflәrinin әsas struktur elementlәri hansılardır? (Çәki: 1)

sellüloza, miofibrillәr, sarkoplazma, ludomiz, perimimiz, epimiz, sadә membran

sarkolemma, miofibrillәr, sarkoplazma, endomiz, profoplast

sarkolemma, sitoplazma, endomiz, perimiz, epimiz

miofibrillәr, sarkoplazma, endomiz,, perimiz, vakuol, epimiz

sarkolemma, miofibril, sarkoplazma, endomiz, perimiz, epimiz

Sual: Qaramal yarımcәmdәyinin doğranması bu әmәliyyatlardan ibarәtdir: (Çәki: 1)

hissәlәrә bölmәk, onurğanın kәsilmәsi, qabırğaların çıxarılması, sortlaşdırılma

sümükdәn ayırma, kürәyin kәsilmәsi, tәmizlәmә, sortlaşdırma

can әti ayrılması, tәmizlәmә, sortlaşdırma

hissәlәrә bölmә, sümüyünün çıxarılması, hissәlәrә ayırma, tәmizlәmә, sortlaşdırma

sümükdәn tәmizlәmә, tikәlәrin seçilmәsi, tәmizlәmә, sortlaşdırma, boyun

fәqәrәlәrinin kәsilmәsiSual: Әt mәhsulları keyfiyyәtinin orqanoleptiki üsulla qiymәtlәndirilmәsindә nәticәlәr nә

ilә ifadә olunur? (Çәki: 1)

ballarla

qramla


kub metrlә

%­lә


ml­lә

Sual: Qaramalın emalının texnoloji proseslәri ardıcıllıqla necә aparılmalıdır? (Çәki: 1)

keylәşdirmә, qansızlaşdırma, başın kәsilmәsi, dәrinin çıxarılması, daxili orqanların

çıxarılması, cәmdәyin bölünmәsi vә tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә, saxlanma

keylәşdirmә, başın kәsilmәsi, qansızlaşdırma, dәrinin çıxarılması, daxili orqanların

çıxarılması, cәmdәyin bölünmәsi vә tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә vә saxlanma

keylәşdirmә, qansızlaşdırma, başın kәsilmәsi, daxili orqanların çıxarılması, dәrinin

çıxarılması, cәmdәyin bölünmәsi vә tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә vә saxlanma

qansızlaşdırma, keylәşdirmә, başın kәsilmәsi, dәrinin çıxarılması, daxili orqanların

çıxarılması, cәmdәyin bölünmәsi vә tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә vә saxlanma

qansızlaşdırma, keylәşdirmә, dәrinin çıxarılması, başın kәsilmәsi, daxili orqanların

çıxarılması, cәmdәyin bölünmәsi vә tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә, saxlanma

Sual: Qoyunların emalının texnoloji proseslәri ardıcıllıqla necә aparılmalıdır? (Çәki: 1)

qansızlaşdırma, başın vә ayaqların kәsilmәsi, dәrinin çıxarılması, içalatın

çıxarılması, cәmdәyin tәmizlәnmәsi vә möhürlәnmә, çәkilmә, soyudulma

qansızlaşdırma, başın vә ayaqların kәsilmәsi, dәrinin çıxarılması, cәmdәyin

tәmizlәnmәsi, içalatın çıxarılması, möhürlәnmә, çәkilmә, soyudulma

qansızlaşdırma, başın vә ayaqların kәsilmәsi, dәrinin çıxarılması, içalatın

çıxarılması, möhürlәnmә, cәmdәyin tәmizlәnmәsi, çәkilmә, soyudulma

başın vә ayaqların kәsilmәsi, qansızlaşdırma, dәrinin çıxarılması, içalatın

çıxarılması, cәmdәyin tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә, soyudulma

başın vә ayaqların kәsilmәsi, dәrinin çıxarılması, qansızlaşdırma, içalatın

çıxarılması, cәmdәyin tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә, soyudulma

B

ÖLMӘ: 04 01

Ad

04 01Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Sәnayedә çörәk bişirmә mayaları әsasәn nәdәn alınır? (Çәki: 1)

melassadan

taxıldan

şәkәr tozundan

süd zәrdabından


kartofdan

Sual: Maya südü hazırlamaq üçün preslәnmiş maya vә su hansı nisbәtdә qarışdırılır?

(Çәki: 1)

1 :2


1:1

2:1


1:3

1:4


Sual: Birinci növ quru mayaların nәmliyi neçә faiz olmalıdır? (Çәki: 1)

8 %­ә qәdәr

10 % ­ә qәdәr

11 % ­ә qәdәr

15%

14,5 %


Sual: Preslәnmiş mayaların nәmliyi neçә faiz olmalıdır? (Çәki: 1)

75 %


25 %

15 %


35 %

55 %


Sual: Birinci növ quru mayaların qaldırma qüvvәsi nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

50 dәq­yә qәdәr

80 dәq­yә qәdәr

60 dәq­yә qәdәr

70 dәq­yә qәdәr

90 dәq­yә qәdәr

Sual: Әla növ quru mayaların qaldırma qüvvәsi nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

75 dәq –yә qәdәr

90 dәq –yә qәdәr

70 dәq­yә qәdәr

80 dәq­yә qәdәr

60 dәq­yә qәdәr

Sual: Istehsalat resepturasına görә xәmir hazırlamaq üçün nәzәrdә tutulmuş unun neçә

faizi maye balatının yoğrulmasına sәrf edilir? (Çәki: 1)

40­50 %

25­35 %


40­60 %

50 %


45­55 %

Sual: Preslәnmiş mayaların qaldırma qüvvәsi nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

60 dәq­yә qәdәr

75 dәq­yә qәdәr

90 dәq­yә qәdәr

70 dәq­yә qәdәr

80 dәq­yә qәdәr

Sual: Maye balatının nәmliyi neçә faiz olmalıdır? (Çәki: 1)

75­80 %

68­72 %


80­85 %

85­90 %


60­65 %

Sual: Çox qatı balatı üsulunda xәmirin qıcqırma müddәti: (Çәki: 1)

60 dәq

3­4 saat


1­3 saat

20­40 dәq

40­60 dәq

Sual: Çox qatı balatı üsulunda xәmirin başlanğıc temperaturu: (Çәki: 1)

20:25º S

23:27º S


32:35ºS

26:28º S


28:33º S

B

ÖLMӘ: 04 02

Ad

04 02Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Suyun temperaturundan asılı olaraq makaron xәmiri hansı tiplәrdә yoğrulur? (Çәki:

1)

Isti 75:85ºS Ilıq55:65ºS soyuq <30ºSIsti 70:80ºS Ilıq50:60ºS soyuq<35ºS

Isti 70:85ºS Ilıq50:65ºS soyuq <25ºSIsti 75:80ºS Ilıq55:65ºS soyuq 20:30ºS

Isti >75ºS Ilıq>55ºS soyuq<30ºS

Sual: Makaron xәmiri yoğurmaq üçün lazım olan suyun miqdarı hansı düsturla

hesablanır? (Çәki: 1)

Gsu=Gun(Wun­Wx)/(100­Wx)

Gsu=Gun(Wx­ Wun)/(100­Wx)

Gsu=Gun(100­Wx)/( Wx­Wun)

Gsu=Gun(100­Wx)/( Wun­Wx)

Gsu=Gun(Wx­ Wun)/(100+Wx)

Sual: Fiqurlu makaron mәmulatları hansı üsulla formalaşdırılır? (Çәki: 1)

preslәmәklә yaxud ştamplamaqla

preslәmәklә

ştamplamaqla

kәsmәklә


preslәmәklә yaxud kәsmәklә

Sual: Әla növ buğda ununda külün miqdar sәviyyәsi nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

0,5 %

0,7 %


1,1 %

0,8 %


0,9 %

Sual: Çovdar ununun nişastası hansı temperaturada kleysterlәşmәyә başlayır? (Çәki: 1)

75­80º C

45­50 º C

62­64 º C

52­55 º C

70­75 º C

Sual: Buğda ununun nişastası haqqında deyilәnlәrdәn hansı sәhvdir? (Çәki: 1)

emal zamanı kleysterlәşmir

emal zamanı kleysterlәşә bilir

emal zamanı dekstrinlәşә bilir

su udma qabiliyyәtinә malikdir

emal zamanı hidrolizә uğraya bilir

Sual: Çörәk bişirmәk üçün әn azı hansı xammallar olmalıdır? (Çәki: 1)

un, duz, maya, vә su

un, maya, duz vә sirkә

un, duz, su vә soda

duz, maya, su vә sodaun, maya, sirkә vә soda

Sual: Un haqqında aşağıdakılardan hansı fikir doğru deyildir? (Çәki: 1)

saxlanma zamanı çörәkbişirmә xassәsi artır

saxlanma zamanı acıma baş verә bilir

saxlanma zamanı ümumi turşuluğu dәyişir

saxlanma zamanı aktiv turşuluğu dәyişir

saxlanma zamanı nәmliyi dәyişir

B

ÖLMӘ: 04 03

Ad

04 03Suallardan

19

Maksimal faiz19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Makaron unu hansı xammal növlәrindәn istehsal olunur? (Çәki: 1)

buğdanın bәrk vә yüksәk şüşәvari növlәrindәn

buğda dәninin yumşaq növlәrindәn

qarğıdalı dәninin yumşaq növlәrindәn

qarabaşaq dәnindәn

paxlalıların dәnindәn

Sual: Makaron mәmulatları üçün xәmir hansı nәmliyә qәdәr yoğrulmalıdır? (Çәki: 1)

40­45% nәmliyә qәdәr

29­31% nәmliyә qәdәr

45­50% nәmliyә qәdәr

32­35% nәmliyә qәdәr

35­38% nәmliyә qәdәr

Sual: Hansı mülahizә sәhvdir? (Çәki: 1)

unda kleykovinanın miqdarı artdıqca yaş makaron mәmulatlarının möhkәmlik

xassәlәri azalır

unda kleykovinanın miqdarı artdıqca yaş makaron mәmulatlarının plastikliyi artır

unda kleykovinanın miqdarı azaldıqca makaron mәmulatlarının bişmә müddәti azalır

unda kleykovinanın miqdarı artdıqca yaş makaron mәmulatlarının möhkәmlik

xassәlәri artır

unda kleykovinanın miqdarı artdıqca bişmiş makaron mәmulatlarının möhkәmliyi

azalır

Sual: Makaron xәmiri hansı komponentlәrdәn hazırlanır? (Çәki: 1)un, su, duz, yumurta

un, su, duz, tomat, melanj

un, su, yumurta tozu, tomat pastası

un, yumurta tozu, patkә

un, melanj,tomat pastası, şәkәr tozu

Sual: Fiqurlu makaron mәmulatlarını göstәrin: (Çәki: 1)

balıq qulağı, bant, hörümçәk toru

balıq qulağı, yumaq, qaranquş yuvası

balıq qulağı, bant

bant, hörümçәk toru

qıraqları dalğavari vә mişarşәkilli әriştәlәr, balıq qulağı, bant

Sual: Boruşәkilli makaron mәmulatlarını göstәrin: (Çәki: 1)

vermeşil, makaron

makaron, rojki

rojki, әriştә

әriştә, vermeşil

makaron, büzmәli әriştә

Sual: Lentşәkilli makaron mәmulatlarını göstәrin: (Çәki: 1)

makaron, rojki, әriştә

vermeşil, enli әriştә, rojki

büzmәli әriştә, ensiz әriştә, enli әriştә

әriştә, rojki

balıq qulağı, bant

Sual: Nәmliyindәn asılı olaraq makaron xәmiri hansı tiplәrdә yoğrulur? (Çәki: 1)

Bәrk­28:29%; Orta­29,1:31%; yumşaq­31,1:32,5%

Bәrk­ 29:31%; Orta­31,1:32%; yumşaq­32,1:33%

Bәrk­29:30%; Orta­ 30,1:31%; yumşaq­31,1:32%

Bәrk­30%; Orta ­31%; yumşaq­32%

Bәrk­28%;Orta ­30%; yumşaq­32%

Sual: Suyun temperaturundan asılı olaraq makaron xәmiri neçә tipdә yoğrulur? (Çәki: 1)

1

24

5

3Sual: Aşağıdakılardan makaron mәmulatları istehsalında istifadә edilmәyәn xammallar

hansılardır? (Çәki: 1)

bәrk buğda unu vә süd

yumurta vә yumurta mәhsullarıtәrәvәz vә meyvә pastaları

 quru süd vә tәbii süd

çovdar unu vә aqar

Sual: Çörәkbişirmә mәqsәdilә un istehsalı üçün әsas taxıl növlәri hansılardır? (Çәki: 1)

qarabaşaq vә darı yarması

düyü vә arpa yarması

darı vә noxud dәni

yulaf vә arpa dәni

buğda vә çovdar dәni

Sual: Makaron mәmulatları istehsalında әsasәn hansı undan istifadә olunur? (Çәki: 1)

yumşaq buğda unu

xüsusi soya unu

kәpәksiz buğda unu

әlәnmiş çovdar unu

bәrk buğda unu

Sual: Buğda ununun zülalları haqqında deyilәnlәrdәn hansı sәhvdir? (Çәki: 1)

tәrkibinә albuminlәr daxildir

tәrkibinә proteidlәr daxildir

amin turşulardan ibarәtdirlәr

kleykovina әmәlә gәtirirlәr

süd turşusuna qәdәr qıcqırırlar

Sual: Buğda vә çovdar ununun zülalları haqqında deyilәnlәrin hansı sәhvdir? (Çәki: 1)

tәrkibinә albuminlәr daxildir

tәrkibinә proteidlәr daxildir

şişmә qabiliyyәtinә malikdirlәr

amin turşulardan ibarәtdirlәr

amilazanın tәsirindәn parçalanırlar

Sual: Unun gücü tәrkibindә olan hansı birlәşmәlәrin ilkin vәziyyәtindәn asılıdır? (Çәki: 1)

nişastanın vә şәkәrin

nişastanın vә yağların

şәkәrin vә yağların

vitaminlәrin vә nişastanın

zülal­proteinaza kompleksinin

Sual: Unun tәrkibindә bu birlәşmәlәrdәn hansı miqdarca daha azdır? (Çәki: 1)

zülallar

yağlar


karbohidratlar

qida liflәrikül maddәlәri

Sual: Unun tәrkibindә bu birlәşmәlәrdәn hansı miqdarca daha çoxdur? (Çәki: 1)

zülallar

yağlar


şәkәrlәr

vitaminlәr

nişasta

Sual: Xәmirin qıcqırması zamanı әsasәn hansı qaz ayrılır? (Çәki: 1)karbon qazı

oksigen qazı

dәm qazı

ozon


hidrogen sulfid

Sual: Xәmirә normadan artıq xörәk duzu qatıldıqda nә baş verir? (Çәki: 1)

mayaların aktivliyi azalır

mayaların aktivliyi artır

turşuluğu artır

qıcqırma sürәtlәnir

yoğrulma sürәtlәnir

B

ÖLMӘ: 05 01

Ad

05 01Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Aşağıdakı orqanlardan hansıları balığın daxili orqanı hesab edilir? (Çәki: 1)

qәlsәmәlәri

bığcıqları

quyruğu


üzgәclәri

üzmә qovuğu

Sual: Aşağıdakı orqanlardan hansı balığın ifrazat orqanına aiddir? (Çәki: 1)

baş


qәlsәmә

üzmә qovuğu

böyrәk


ürәk

Sual: Aşağıdakı orqanlardan hansı balığın hәzm prosesindә iştirak edir? (Çәki: 1)

böyrәk

ürәk


qara ciyәr

üzmә qovuğu

pulcuqlar

Sual: Yağlılığına görә üstünlük tәşkil edәn balıq aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

hәşәm

durna balığıkütüm

çapaq


qızılbalıq

Sual: Diri halda tәdarük edilәn balıqları neçә dәrәcә temperaturu olan suda saxlamaq

olar? (Çәki: 1)

1­3º C­dә

2­5ºC­dә

3­6ºC­dә


5­8º­C­dә

6­12ºC­dә

Sual: Balığın isti emalı zamanı kütlә itkilәri neçә % olur? (Çәki: 1)

100­80%


18­25%

300­450%


44­90%

3­4%


Sual: Aşağıdakı orqanlardan hansıları balığın daxili orqanı hesab edilir? (Çәki: 1)

qәlsәmәlәri

bığcıqları

quyruğu


üzgәclәri

üzmә qovuğu

Sual: Aşağıdakı orqanlardan hansı balığın ifrazat orqanına aiddir? (Çәki: 1)

baş


qәlsәmә

üzmә qovuğu

böyrәk

ürәk


Sual: Aşağıdakı orqanlardan hansı, balığın hәzm prosesindә iştirak edir? (Çәki: 1)

böyrәk


ürәk

qara ciyәr

üzmә qovuğu

pulcuqlar

Sual: Fibroplast nәdir? (Çәki: 1)

balığın böyrәyi

balığın hәzm orqanları

balığın qara ciyәri

balığın dәrisi altında vә birlәşdirici toxumalarda xüsusi örtük qatı

balığın tәnәffüs orqanları

Sual: Qaxac edilmiş balıq mәhsullarını hansı şәraitdә vә neçә gün xarab olmadan

saxlamaq olar? (Çәki: 1)

temperaturu 10ºC­dәn yuxarı olmayan, nisbi nәmliyi 70­80 % olan, tәmiz

kameralarda 3 ay müddәtindә

temperaturu 5ºC­dәn aşağı olmayan, nisbi nәmliyi 60­70 % olan, tәmiz kameralarda

2,5 ay müddәtindә

temperaturu 7ºC­dәn yuxarı, nisbi nәmliyi 55­60 % olan tәmiz kameralarda 1, 5 ay

müddәtindә

temperaturu 15ºC­dәn yuxarı, nisbi nәmliyi 80­90% olan, tәmiz kameralarda 3,5 ay

müddәtindә

temperaturu 14ºC­dәn aşağı, nisbi nәmliyi 85­95 % olan, tәmiz kameralarda 4 ay

müddәtindә

Sual: Balıqların hisә verilmәsinin neçә üsulu vardır? (Çәki: 1)

tüstü ilә, yaxud adi hislәmә

tüstüsüz,yaxud yaş hislәmә

qarışıq hislәmә (tüstü ilә vә yaş hislәmә)

tüstü ilә (adi hislәmә), tüstüsüz (yaş hislәmә)

tüstü ilә (adi hislәmә), tüstüsüz (yaş hislәmә), qarışıq hislәmә (tüstü ilә vә yaş

hislәmә)

Sual: Balıq yarımfabrikatların duzluluğunu әsasәn hansı üsulla tәyin edirlәr? (Çәki: 1)

kimyәvi

mikrobiolojibiokimyәvi

fiziki


orqanoleptiki vә kimyәvi

B

ÖLMӘ: 05 02

Ad

05 02Suallardan

13


Maksimal faiz

13

Sualları qarışdırmaqSuallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Pulcuqlu balıqlara aiddir: (Çәki: 1)

sudak, çapaq (leş), durnabalığı, sazan, vobla

durnabalığı, sazan, vobla, nalim, karp

sevruqa, sazan, vobla, nalim

beluqa, sazan, vobla

durnabalığı, sazan, vobla, karp

Sual: Nәrә cinsli balıqlarda üzgәclәri necә tәmizlәmәk lazımdır? (Çәki: 1)

nazik vә iti bıçaqla kәsmәk

balığı 10 dәqiqә bişirib tәmizlәmәk

qaynayan suda 2­3 dәq. saxlamaq vә tәmizlәmәk

balığı 8 dәfә növbә ilә isti vә soyuq suya salıb tәmizlәmәk

xüsusi qurğu ilә qarışıb tәmizlәmәk

Sual: Pulcuqlu vә pulcuqsuz balıqlardan paylı tikәlәr hazırlamaq üçün: (Çәki: 1)

file dәrisi/sümüklü doğranır

file dәrili vә sümüklü doğranır

file dәri vә sümükdәn asılı olmayaraq doğranır

file dәrili vә dәrisiz sümüksüz/doğranır

balıq isti emaldan sonra doğranır

Sual: Nәrәkimilәr әn çox hansı su hövzәsindә ovlanır? (Çәki: 1)

Xәzәr dәnizindә

Mәrmәrә dәnizindә

Sakit okeanında

Hind okeanında

Qara dәnizdә

Sual: Anatomik nahiyyәlәrdәn hansı balığın yeyilәn hissәsinә aiddir? (Çәki: 1)

balığın dәrisi

balığın qәlsәmәlәri

balığın böyrәyi

balığın kürüsü

balığın pulcuqları

Sual: Balıqlarda “yan xәtt” orqanının funksiyası nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

görmә


eşitmә

iy bilmә

dad bilmә

hiss etmә

Sual: Yağlılığına görә üstünlük tәşkil edәn balıq aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

hәşәm

durna balığıkütüm

çapaq


qızılbalıq

Sual: Diri halda tәdarük edilәn balıqları neçә dәrәcә temperaturu olan suda saxlamaq

mәqsәdә uyğundur? (Çәki: 1)

1­3º C­dә

2­5º C­dә

3­6º C­dә

5­8ºC­dә

6­12ºC­dә

Sual: Balıqların dondurulmasının neçә metodu vardır vә hansılardır? (Çәki: 1)

1 metodu: tәbii soyuq hava şәraitindә

2 metodu: duz vә buz qarışığında vә soyuq mәhlullarda

3 metodu: süni soyuq havada, karbon qazı vә azot mәhlulunda vә tәbii soyuq hava

şәraitindә

4 metodu: tәbii soyuq hava şәraitindә, duz vә buz qarışığında, soyuq mәhlullarda,

süni soyuq havada

5 metodu: tәbii soyuq hava şәraitindә, duz vә buz qarışığında, soyuq mәhlullarda,

süni soyuq havada, karbon qazı vә azot mәhlulunda

Sual: Dondurulmuş balıqları neçә º­dә saxlayır vә daşıyırlar? (Çәki: 1)

–10ºC­dә

–12ºC­dә


–14ºC­dә

–15ºC­dә


–18ºC­dә

Sual: Emal üsuluna görә marinadlı balıq mәhsullarını neçә yerә ayırırlar? (Çәki: 1)

isti emal mәhsulları

soyuq emal mәhsulları

dondurulmuş emal üsulları

soyuq vә dondurulmuş emal mәhsulları

isti vә soyuq emal mәhsulları

Sual: Soyuq marinadlı mәhsullar hansı balıqlardan hazırlanır? (Çәki: 1)

qızardılmış balıqlardan


hisә verilmiş balıqlardan

bişirilmiş balıqlardan

qızardılmış vә duzlu balıqlardan

tәzә vә duzlu balıqlardan

Sual: Balıqların qurudulmasının neçә üsulu vardır vә hansılardır? (Çәki: 1)

1 üsulu: tәbii hava şәraitindә

1 üsulu: yüksәk temperaturda

1 üsulu: vakuumda (sublimasiya üsulu)

2 üsulu: tәbii hava şәraitindә vә yüksәk temperaturda

3 üsulla: tәbii hava şәraitindә, yüksәk temperaturda vә vakuumda (sublimasiya

üsulu)

B

ÖLMӘ: 05 03

Ad

05 03Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Qara kürü hansı balıqlardan alınır? (Çәki: 1)

siyәnәk


qızıl balıq

çapaq


nәrәkimilәr

durnabalığı

Sual: Qırmızı kürü hansı balıqlardan alınır? (Çәki: 1)

Siyәnәk


durnabalığı

skumbriya

qızıl balıq

nәrәkimilәr

Sual: Qidalılıq dәyәrinә görә qara kürünün hansı çeşidi daha üstün sayılır? (Çәki: 1)

dәnәvәr kürü

duzlanıb qaxaclanmış kürü

sıxılmış kürü

әzilmiş kürü

tәmizlәnmiş kürü

Sual: Balıq emalı sәnayesindә konservlәşdirmәnin әsasları neçә bioloji prinsplәr


üzәrindә qurulmuşdur? (Çәki: 1)

bioz


anabioz

senanabioz

abioz

sadalananların hamısıSual: Balıq konservlәri neçә dәrәcә C temperaturda sterilizә olunur? (Çәki: 1)

100º C­ dә

105º C­dә

110ºC­dә


115ºC­dә

120º C­dә

Sual: Balıq konservlәrini nisbi rütubәti neçә faiz vә temperaturu neçә ºC olan anbarlarda

saxlayırlar? (Çәki: 1)

nisbi rütubәti 25 – 35 %, temperaturu 0…5º C olan anbarlarda

nisbi rütubәti 35 – 45 %, temperaturu 0…10º C olan anbarlarda

nisbi rütubәti 70 – 75 %, temperaturu 0…15º C olan anbarlarda

nisbi rütubәti 55 – 65 %, temperaturu 0…20º C olan anbarlarda

nisbi rütubәti 65 – 70 %, temperaturu 0…25ºC olan anbarlarda

B

ÖLMӘ: 06 01

Ad

06 01Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Yabanı meyvә vә gilәmeyvәlәrdәn qida mәhsulları hazırlanmasına nәyә görә

üstünlük verilir? (Çәki: 1)

çoxluğuna

azlığına


iqtisadi sәmәrәliliyinә vә ekoloji tәmizliyinә

yetişmәsinә

saxlanmasına

Sual: Subtropik meyvәlәr әsasәn Azәrbaycan Respublikasının hansı bölgәsindә yetişir?

(Çәki: 1)

Quba­Xaçmaz

Zaqatala­Şәki

Sәlyan­Sabirabad

Lәnkәran­Astara

1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə