2953#01#Y15#01 (500 әdәd)/BaxışYüklə 2,72 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/7
tarix07.07.2017
ölçüsü2,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

limon vә sirkә turşuları

limon vә qlütamin turşuları

sirkә vә qlütamin turşuları

Sual: Kurkumin hansı qatqılara aiddir? (Çәki: 1)

emulsiya yaxşılaşdırıcıları vә sabitlәşdiricilәrinә

rәng yaxşılaşdırıcıları vә tәnzimlәyicilәrinә

dad vә әtir yaxşılaşdırıcılarına

konsistensiya vә dad yaxşılaşdırıcılarına

konsistensiya vә әtir yaxşılaşdırıcılarına

Sual: Qlisirrizin hansı qatqılara aiddir? (Çәki: 1)

tәbii konservantlara

tәbii şirinlәşdiricilәrә

sintetik rәnglәyicilәrә

tәbii rәnglәyicilәrә

tәbii әtirlәndiricilәrә

B

ÖLMӘ


: 02 02

Ad

02 02Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: İstehsalda içkilәrin rәngini yaxşılaşdırmaq üçün istifadә edirlәr: (Çәki: 1)

aspartam vә qlisirrizin turşusundan

pektin vә aqardan

tartrazin vә betta­karotindәn

aspartam vә saxarindәn

pektin vә qlyütamin turşusundan

Sual: Yumşaq dondurma istehsalında qatqı şәkildә necә bir quruluş yaradıcısı kimi

işlәdirlәr: (Çәki: 1)

aminturşular vә üzvi turşular

nişasta vә modifikasiya olunmuş nişastalar

aspartam vә saxarin

karotin vә betta­xlorofil

lesitin vә süd turşusu

Sual: Makaron unu hansı xammal növlәrindәn istehsal olunur? (Çәki: 1)buğdanın bәrk vә yüksәk şüşәvari növlәrindәn

buğda dәninin yumşaq növlәrindәn

qarğıdalı dәninin yumşaq növlәrindәn

qarabaşaq dәnindәn

paxlalıların dәnindәn

Sual: Makaron mәmulatları üçün xәmir hansı nәmliyә qәdәr yoğrulmalıdır? (Çәki: 1)

40­45% nәmliyә qәdәr

29­31% nәmliyә qәdәr

45­50% nәmliyә qәdәr

32­35% nәmliyә qәdәr

35­38% nәmliyә qәdәr

Sual: Xәmirin formalaşmasından asılı olaraq makaron mәmulatları hansı növdә

buraxılır? (Çәki: 1)

preslәnmiş, doğranmş vә ştamplanmış

preslәnmiş, qurudulmuş vә gecikdirilmiş

preslәnmiş, doğranmış vә gecikdirilmiş

preslәnmiş, qurudulmuş vә ştamplanmış

preslәnmiş, nәmlәndirilmiş vә doğranmış

Sual: İstehsalda hazır makaron mәmulatlarının nәmliyi bu göstәricidәn artıq olmamalıdır:

(Çәki: 1)

10%

20%


13%

25%


22%

Sual: Bәrk buğdadan olan makaron ununda zülalların miqdarı bu qәdәr tәşkil edir: (Çәki:

1)

12­13%


15­16%

14­16%


13­15%

16­17%


Sual: Tәbii tomat konservlәrini aşağıdakı kimi sterilizә edirlәr: (Çәki: 1)

100­105ºC­dә 10­15 dәq әrzindә

105­120ºC­dә 15­40 dәq әrzindә

120­125ºC­dә 15­40 dәq әrzindә

125­130ºC­dә 10­15 dәq әrzindә

130­135ºC­dә 10­15 dәq әrzindә

Sual: Bütöv yaxud doğranmış yaşıl saplaqlı noxud paxlasının pörtlәdilmәsi aşağıdakı


kimi yerinә yetirilir: (Çәki: 1)

isti suda (80­85ºC) 3­5 dәq әrzindә

isti suda (90­95ºC) 3­5 dәq әrzindә

isti suda (70­80ºC) 5­10 dәq әrzindә

isti suda (75­80ºC) 10­20 dәq әrzindә

isti suda (75­80ºC) 5­10 dәq әrzindә

Sual: Unun tәrkibindә yaş kleykovinanın miqdarı (%­lә) nә qәdәr olduqda yaş makaron

mәmulatlarının möhkәmliyi daha böyük olur? (Çәki: 1)

40%­ә yaxın

30 %­yaxın

25%­ә yaxın

35 %­ә yaxın

45%­ә yaxın

B

ÖLMӘ: 02 03

Ad

02 03Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Yaşıl noxuddan olan tәbii konservlәrdә xörәk duzunun miqdarı bu qәdәr olmalıdır:

(Çәki: 1)

0,8%­dәn 0,9%­ә qәdәr

0,8%­dәn 1,5%­ә qәdәr

0,2%­dәn 0,4%­ә qәdәr

0,4%­dәn 0,6%­ә qәdәr

1,5%­dәn 2,0%­ә qәdәr

Sual: Pәhriz konservlәrindә kompotlar üçün meyvәlәrin konservlәşdirilmәsindә onların

üzәrinә sirop tökülәrәk sterilizә olunması hansı temperaturda hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

80­90ºC


85­110ºC

110­115ºC

115­120ºC

120­125ºC

Sual: Sәnayedә pәhriz konservlәrinin hazırlanması üçün şәkәrәvәzedici kimi işlәdirlәr:

(Çәki: 1)

ksilit vә fruktoza

ksilit vә sorbit

qlükoza vә fruktoza


qlükoza vә laktoza

fruktoza vә laktoza

Sual: Tәrәvәzlәrin quruluşunun isti emal zamanı yumşalması nә ilә izah olunur? (Çәki:

1)

zülal birlәşmәlәrinin denaturasiyası ilәyağların oksidlәşmәsi ilә

protopektinin parçalanması ilә

şәkәrlәrin karamellәşmәsi ilә

nişasta polişәkәrlәrinin dәyişilmәsi ilә

Sual: Xammal vә yarımfabrikatların konservlәşdirmә üsullarının tәtbiqindә әsas mәqsәd

nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

hazırlanan mәhsulda itkinin miqdarca azaldılmasından

hazırlanan mәhsulun uzun müddәt keyfiyyәtli saxlanmasını tәmin etmәkdәn

haızrlanan mәhsulda rәngin saxlanmasının tәmin edilmәsindәn

hazırlanan mәhsulun enerji dәyәrinin artırılmasının tәmin edilmәsindәn

hazlrlanan mәhsulda kimyәvi tәrkibin sabit saxlanmasının tәmin edilmәsindәn

Sual: Xammalın ayrı­ayrı texnoloji xassәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)

istilik tutumu, növü vә kimyәvi xassәlәri

onların möhkәmliyi, istilik tutumu vә kimyәvi xassәlәri

onların çeşidi, növü vә mәnşәyi

onların növü, möhkәmliyi vә istilik tutumu

onların çeşidi, istilik tutumu vә kimyәvi xassәlәri

B

ÖLMӘ: 03 01

Ad

03 01Suallardan

24

Maksimal faiz24

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Tәbii әt yarımfabrikatlarının bәrk konsistensiyasının marinadlaşdırma zamanı

yumşalması nә ilә әlaqәdardır? (Çәki: 1)

әzәlә toxumasında zülal molekullarının dәyişilmәsi ilә

turşuların әzәlә toxuması zülallarına tәsiri ilә

kollagen liflәrinin şişmәsi vә onların quruluşunun zәiflәmәsi ilә

әzәlә toxumasında miofilamentlәrin miqdarının çoxalması

әzәlә toxuması miofibrillәrinin parçalanması ilә

Sual: İsti emal zamanı әtin kollageninin quruluşunun dәyişilmәsi vә destruksiyası nә ilәnәticәlәnir? (Çәki: 1)

onun isti suda hәll olan qlobulin X zülalına çevrilmәsi ilә

onun isti suda hәll olan mioqlobin zülalına çevrilmәsi ilә

onun isti suda hәll olan qlyütin zülalına çevrilmәsi ilә

onun isti suda hәll olan miogen zülalına çevrilmәsi ilә

onun isti suda hәll olan mioalbumin zülalına çevrilmәsi ilә

Sual: Isti emaldan sonra hazır әt mәhsullarına xas olan dad hansı birlәşmәnin varlığı ilә

әlaqәdardır? (Çәki: 1)

sirkә turşusunun

qlütamin turşusunun

lumu turşusunun

metioninin

triptofanın

Sual: Әt qiymәsinә xörәk duzu vә su qatdıqda onun quruluşunda baş verәn dәyişikliklәrә

aiddir: (Çәki: 1)

özlülüyün artması

plastikliyin artması

özlülüyün azalması

plastikliyin azalması

elastikliyin azalması

Sual: Yapışma qabiliyyәti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)

bir maddәnin digәr maddә ilә reaksiyaya girmәsi

bir maddәnin digәr maddә sәthinә axması

bir maddәnin digәr maddә sәthini dağıtması

bir maddәnin digәr maddә sәthindә hәll olması

bir maddәnin digәr maddә (cisim) sәthinәyapışması

Sual: Yarımfabrikatların duzluluğunu әsasәn hansı üsulla tәyin edirlәr? (Çәki: 1)

kimyәvi


mikrobioloji

biokimyәvi

fiziki

orqanoleptiki vә kimyәviSual: Submәhsullar soyudulduqdan sonra onları neçә gün saxlamaq olar? (Çәki: 1)

 9 gün


1gün

3 gün


5 gün

8 gün


Sual: Soyudulmuş cәmdәklәrin saxlanma müddәtini uzatmaq üçün hansı üsullardan

istifadә edilir? (Çәki: 1)

ionlaşdırıcı şüalardan

duzlardan

xlorlamadan

qurutmaqdan

hislәmәdәn

Sual: Әt vә әt mәhsullarını saxlamaq mәqsәdilә yerlәşdirilmәzdәn әvvәl kamera nә ilә

dezinfeksiya edilmәlidir? (Çәki: 1)

xlorla

karbon qazı ilәozonla

metanla


sabunla

Sual: Әtin dondurulmasında әn yüksәk temperatur nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

­10ºC

­15ºC


­20ºC

­12ºC


­5ºC

Sual: Әt mәhsulları üçün sürәtli dondurmada kamerada temperatur neçә dәrәcә

olmalıdır? (Çәki: 1)

­30­35ºC


­20­30ºC

­15­25ºC


12­18ºC

17­18ºC


Sual: Soyudulmuş әt hansı temperatura çatdırılmış әtdir? (Çәki: 1)

1­4ºC


0­4ºC

2­5ºC


0­3ºC

1­2ºC


Sual: Dondurulmuş әt hansı temperatura çatdırılmış әtdir? (Çәki: 1)

­9ºC


­7ºC

­8ºC


­5ºC

­6ºC


Sual: İri tikәli mal әti bişәrkәn kütlә itkisi neçә faiz olur? (Çәki: 1)

38%

10%


64%

6%

2%Sual: Qızartma üçün mal әtinin hansı hissәsindәn istifadә edilir? (Çәki: 1)

boyun, döş әti, budun nazik vә qalın hissәlәri, iç vә çöl hissәlәri

can әti, budun nazik vә qalın hissәlәri, iç vә çöl hissәlәri

budun nazik vә qalın hissәlәri, iç vә çöl hissәlәri, kürәk hissәsi

boyun, kürәk, döş hissәsi, nazik vә qalın hissәlәr

budun üst vә alt hissәsi, boyun, kürәk hissәsi

Sual: Mal әtinin bişmә müddәti: (Çәki: 1)

2­3 saat


4­5 saat

40­50 dәq.

30­35 dәq.

6­8 saat


Sual: Qoyun әtinin bişmә müddәti: (Çәki: 1)

20­25 dәq.

5­6 saat

1,5­2,5 saat

7­8 saat

30­35 dәqiqәdir

Sual: Dana әtinin bişmә müddәti: (Çәki: 1)

35­45 dәq.

3 saat 10 dәq.­3 saat 50 dәq.

4­5 saat


1 saat 20 dәq.­1 saat 50 dәq.

15­25 dәq.

Sual: Әti qızartmaq üçün yağ hansı temperaturadәk qızardılmalıdır? (Çәki: 1)

80­90 dәrәcә C

160­180 dәrәcә C

350­500 dәrәcә C

300­350 dәrәcә C

70­80 dәrәcә C

Sual: Kolbasa mәmulatlarına rәng vermәk üçün hansı kimyәvi maddәlәr tәtbiq edirlәr?

(Çәki: 1)

nitritlәr vә nitratlar


yeyinti duzu

yeyinti sodası

әdviyyatlar

әtirli istiot

Sual: Qaramal üçün tam qansızlaşma müddәti hansıdır? (Çәki: 1)

1 dәqiqә


8 – 10 dәqiqә

0,5 saat


3 dәqiqә

2 dәqiqә


Sual: Hiss üzvlәrinin kömәyi ilә әtin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi necә adlanır? (Çәki:

1)

laborator metodorqanoleptiki metod

mikrobioloji metod

fiziki metod

kimyәvi metod

Sual: Bişmiş kolbasa mәmulatlarının qızardılması hansı temperaturda bitmiş olur? (Çәki:

1)

batonun mәrkәzindә temperatur 70ºC olduqdabatonun mәrkәzindә temperatur 80ºC olduqda

batonun mәrkәzindә temperatur 20 ­ 30ºC olduqda

batonun mәrkәzindә temperatur 60 ­ 65ºC olduqda

batonun mәrkәzindә temperatur 40 ­ 50ºC olduqda

Sual: Kolbasa mәmulatlarının bişmәsi hansı temperaturda bitmiş olur? (Çәki: 1)

batonun mәrkәzindә temperatur 40ºC olduqda

batonun mәrkәzindә temperatur 50ºC olduqda

batonun mәrkәzindә temperatur 30 ­ 35ºC olduqda

batonun mәrkәzindә temperatur 70 ± 1ºC olduqda

batonun mәrkәzindә temperatur 90ºC olduqda

B

ÖLMӘ


: 03 02

Ad

03 02Suallardan

32

Maksimal faiz32

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Toyuqların emalının texnoloji proseslәri hansılardır? (Çәki: 1)

keylәşdirmә, tükün tәmizlәnmәsi, kәsim vә qansızlaşdırma, içalatın çıxarılması,

soyudulma, sortlaşdırma, markalanma, qablaşdırma

kәsim vә qansızlaşdırma, keylәşdirmә, tükün tәmizlәnmәsi, içalatın çıxarılması,

soyudulma, sortlaşdırma, markalanma, qablaşdırma

keylәşdirmә, kәsim vә qansızlaşdırma, tükün tәmizlәnmәsi, içalatın çıxarılması,

soyudulma, markalanma, sortlaşdırma, qablaşdırma

kәsim vә qansızlaşdırma, tükün tәmizlәnmәsi, keylәşdirmә, içalatın çıxarılması,

soyudulma, sortlaşdırma, markalanma, qablaşdırma

keylәşdirmә, kәsim vә qansızlaşdırma, tükün tәmizlәnmәsi, içalatın çıxarılması,

soyudulma, sortlaşdırma, markalanma, qablaşdırma

Sual: Qansızlaşdırıldıqdan sonra qaramalın daxili orqanları hansı müddәt әrzindә

çıxarılmalıdır? (Çәki: 1)

1 saatdan gec olmayaraq

1 dәqiqәdәn gec olmayaraq

10 dәqiqә әrzindә

5 dәqiqә әrzindә

45 dәqiqәdәn gec olmayaraq

Sual: Qansızlaşdırıldıqdan sonra donuzların daxili orqanları hansı müddәt әrzindә

çıxarılmalıdır? (Çәki: 1)

45 dәqiqәdәn gec olmayaraq

1 gün әrzindә

2 saatdan gec olmayaraq

10 dәqiqә әrzindә

 1 dәqiqә әrzindә

Sual: Hiss üzvlәrinin kömәyi ilә mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi necә adlanır?

(Çәki: 1)

laborator metod

orqanoleptiki metod

mikrobioloji metod

fiziki metod

tez vә çox tez

Sual: Ov quşlarının әti dadına vә qidalılıq dәyәrinә görә ev quşlarının әtindәnhanıs

göstәricilәrinә görә fәrqlәnir? (Çәki: 1)

tünd rәngli, bәrk konsistensiyalı vә sәciyyәvi iyin olmasına

yağlı, açıq rәngli, yumşaq konsistensiyalı olmasına

suyun vә yağın çox, zülalın az olmasına

suyun vә yağın az, zülalın çox olmasına

dad vә tamının xoşagәlmәyәn vә orqanizmdә pis hәzm olmasına, az

mәnimsәnilmәsinә

Sual: Qida mәhsullarının istehsalı proseslәrindә soyuq mәnbәyi kimi nәdәn istifadә


etmirlәr? (Çәki: 1)

duzdan


ammonyakdan

oksigendәn

freondan

karbon qazından

Sual: Şorbalar (yaxud birinci xörәklәr) aşağıdakı qruplara bölünür: (Çәki: 1)

su әsaslı vә susuz şorbalar

bölünmür

hәlimli, südlü vә turşsüd mәhsulları ilә çörәk kvaslı, meyvә­tәrәvәz vә gilәmeyvәli

şorbalar

әtli vә balıqlı şorbalar

tәbii vә tәbii olmayan şorbalar

Sual: Hazırlanma üsullarına görә şorbalar: (Çәki: 1)

aşqarlı, püreşәkilli, şәffaf

isti, püreşәkilli, şәffaf

soyuq, püreşәkilli, şәffaf

soyuq vә soyuq olmayan

aşqarlı, püreşәkilli, müxtәlif hәlimdә bişmiş

Sual: Әt mәhsullarında әzәlә toxumasının әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)

zülallar

su

karbohidratlarmineral maddәlәr

yağlar


Sual: Sallaqxanalarda heyvanlar hansı vәziyyәtdә emal edilir? (Çәki: 1)

şaquli


üfiqi

köndәlәn


arxası üstdә

yanı üstdә

Sual: Sub mәhsullara bunlardan hansı aid edilmir? (Çәki: 1)

cәmdәk


ürәk

qaraciyәr

dil

böyrәklәrSual: Әtli­sümüklü submәhsullar hansılardır? (Çәki: 1)

qaraciyәr, ürәk, nәfәs borusudalaq, diafraqma, yelin

donuz vә qoyun kәllәsi, donuz dırnağı

qursaq, donuz mәdәsi

beyni vә dili çıxarılmış mal kәllәsi, әtli­sümüklü quyruqlar

Sual: Yumşaq submәhsullar hansılardır? (Çәki: 1)

qaraciyәr, ürәk, ağciyәr, böyrәklәr, dil

mal vә qoyun ayaqları, dodaqları

qat­qat, qursaq

qoyun vә mal quyruqları

donuz mәdәsi, mal kәllәsi

Sual: Selikli submәhsullara aiddir: (Çәki: 1)

böyrәklәr, yelin, dil

beyin, dalaq, diafraqma

ürәk, qaraciyәr

qat­qat, qursaq, donuz mәdәsi

donuz vә qoyun kәllәsi

Sual: Әtdә әtin qanına rәng verәn piqment hansıdır? (Çәki: 1)

hemoqlobin

mioqlobin

aktin


trombin

metmiolobin

Sual: Azu bişirmәk üçün: (Çәki: 1)

mal әti döyülür, tir şәkilli doğranır, qızardılır, üzәrinә qaynar hәlim әlavә edilәrәk

qaynadılır. Әtin üzәrinә qırmızı sous, duzlu xiyar, qızardılmış kartof, sarımsaq әlavә

edib 10­15 dәq. bişirilir

mal әti iri tikәlәrlә doğranır üzәrinә soyuq hәlim әlavә edilәrәk qaynadılır. sonra әtin

üzәrinә bibәr, kartof, göyәrti, istiot әlavә edilәrәk bişirilir

mal әti әtçәkәndәn keçirilir, qovrulur, qaynar hәlim әlavә edilәrәk qaynadılır. Sonra

üzәrinә badımcan, kartof, sarımsaq, pomidor, cәfәri әlavә edilir vә 40­45 dәq. bişirilir

mal әti әtçәkәndәn keçirilir, duzlanır, xırda kürәclәr düzәldilәrәk kәrә yağında

qızardılır, üzәrinә qaynar hәlim әlavә edilәrәk bişirilir. Sonra üzәrinә qırmızı sous,

xiyar, sarımsaq әlavә edib 10­15 dәq. bişirilir

iri mal әti tikәsi qaynar hәlimdә bişirilir. Onun üzәrinә ağ sous, xiyar, qızardılmış

istiot, sarımsaq әlavә edilib 10­15 dәq. bişirilir

Sual: Sub mәhsullarına aiddir: (Çәki: 1)

qaraciyәr, böyrәk, ağ cәyәr, dil, beyin, lәvә, nazik hissә

yelin, qaraciyәr, ağ ciyәr, dil, qalın vә nazik hissә

böyrәk, ağ ciyәr, dil, beyin, dalaq, döş әti, qalın vә nazik hissә

böyrәk, yelin, qaraciyәr, ağ ciyәr, dil, beyin, dalaq

yelin, qaraciyәr, böyrәk, ağ ciyәr, dil, beyin, budun çöl vә iç hissәlәri


Sual: Cücәnin bişmә müddәti: (Çәki: 1)

20­30 dәq.

4 saat

4 saat 30 dәq.10­15 dәq.

2 saat


Sual: Әtin qidalılıq dәyәri vә dad keyfiyyәri nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)

Kimyәvi tәrkibdәn

Әzәlәlәrin möhkәmliyindәn

Birlәşdirici toxumalardan

Piy qatının qalınlığından

 Mikrobioloji göstәricilәrdәn

Sual: Cәmdәyin müxtәlif nahiyәlәrindәn alınan hissәlәrin toxuma tәrkibi necәdir? (Çәki:

1)

eynidirmüxtәlifdir

cәmdәyin müxtәlif nahiyәlәri toxuma tәrkibinә tәsir etmir

cәmdәyin müxtәlif nahiyәlәri toxuma tәrkibinә tәsir edir

hec biri


Sual: Cavan heyvan әtinin rәnginin nisbәtәn açıq olması nә ilә izah edilir? (Çәki: 1)

 Zülalın az olması ilә

Yağ­piy qatının çox olması ilә

Suyunun az olması ilә

Mioqlobinin çox olması ilә

Mioqlobinin az olması ilә

Sual: Emal olunan mәhsula enerji hansı üsulla verilmir? (Çәki: 1)

konveksiya

konduksiya

elektrik cәrәyanı

buxarlandırma

infraqırmızı şüalar

Sual: Heyvanlar yaşandıqca onların әtinin tәrkibindә nәyin miqdarı azalır? (Çәki: 1)

Suyun vә zülalın

Yağın vә külün

 Suyun vә yağın

Yağın vә zülalın

 Külün vә zülalınSual: Heyvanlar yaşlandıqca onların әtindә nәyin miqdarı artır? (Çәki: 1)

Yağın


Suyun

Zülalın


 Fermentlәrin

Külün


Sual: Әtin hansı hissәsi әtin dadını әmәlә gәtirәn ekstratlı maddәlәrlә zәngindir? (Çәki:

1)

sümük hissәsiәzәlә toxuması

birlәşdirici toxuma

vәzilәri

piy toxuması

Sual: Cavan heyvanlardan alınan әtin daha açıq rәngdә olması nә ilә izah olunur? (Çәki:

1)

әzәlәdә mioqlobinin nisbәtәn cox olması ilәәzәlәdә mioqlobinin olmaması ilә

әzәlәdә mioqlobinin nisbәtәn az olması ilә

әzәlәdә metmioqlobinin olması ilә

әzәlәdә oksimioqlobinin olmaması ilә

Sual: Malın keyfiyyәti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)

müәyyәn istismar şәraitindә tәyinata uyğun olaraq tәlәbatı ödәmәk üçün onun

yararlılığını tәyin edәn xassәlәr mәcmusu başa düşülür

müәyyәn istismar şәraitindә tәyinatından asılı olmayaraq istifadә müddәtinin uzun

olması

 müәyyәn istismar şәraitindә tәyinatından asılı olmayaraq ölçüsünün daha iri olmasımüәyyәn istismar şәraitindә tәyinatından asılı olmayaraq rәnginin daha canlı olması

müәyyәn istismar şәraitindә tәyinatından asılı olmayaraq çeşid müxtәlifliyinin çox

olması

Sual: Mikroorqanizmlәrin hüceyrә qlafından hansı maddә diffuziya edә bilmir? (Çәki: 1)yağlar

vitaminlәr

su

karbohidratlarzülallar

Sual: Temperatur keçirmә әmsalının vahidi nәdir? (Çәki: 1)

m2/s

m2/sm


km2/san

km2/s


m/s

Sual: Әt vә әt mәhsullarına mikroblar neçә yolla daxil ola bilirlәr? (Çәki: 1)

2

45

7

6Sual: Kolbasa mәmulatlarının hazırlanmasında әsas xammal nәdir? (Çәki: 1)

әdviyyatlar

natrium nitrit

sarımsaq


şpik

әt

Sual: Kolbasa mәmulatlarının mikroflorası neçә yerә ayrılır? (Çәki: 1)3

2

56

7

BÖLMӘ

: 03 03


Ad

03 03


Suallardan

16

Maksimal faiz16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Camış әti hansı әlamәtlәrә görә mal әtindәn fәrqlәnir? (Çәki: 1)

yağının ağ, qabırğalarının daha enli vә qalın olması

әtinin daha yağlı olması

әtinin nisbәtәn yağsız olması

cәmdәyin daha iri olması

tәrkibindә daha çox suyun olması

Sual: Dondurulmuş әt saxlanılan kameralarda havanın temperaturu neçә dәfә ölçülür?

(Çәki: 1)

ayda 1 dәfә

gündә 1 dәfә

gündә 2 dәfә

hәftәdә 1 dәfәhәftәdә 2 dәfә

Sual: Heyvanların emalı prosesindә hansı әmәliyyatdır ki, o düzgün yerinә yetirilmәdikdә

alınan әt saxlanmaya davamsız olur vә rәngi tez qaralır? (Çәki: 1)

gicәllәnmә

qansızlaşdırma

nutrovka


cәmdәyin tәmizlәnmәsi

damğalanma

Sual: Qidalılıq dәyәri baxımından әtin әsas toxuması hansıdır? (Çәki: 1)

epitel


birlәşdirici

sinir


әzәlә

sümük


Sual: Hansı submәhsul qidalılıq dәyәrinә görә әtә yaxın olub delikates mәhsul sayılır?

(Çәki: 1)

yelin

qaraciyәrqulaq

qursaq


ağciyәr

Sual: Qaramalın emalının texnoloji proseslәri hansılardır? (Çәki: 1)

keylәşdirmә, qansızlaşdırma, başın kәsilmәsi, dәrinin çıxarılması, daxili orqanların

çıxarılması, cәmdәyin bölünmәsi vә tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә, saxlanma

keylәşdirmә, başın kәsilmәsi, qansızlaşdırma, dәrinin çıxarılması, daxili orqanların

çıxarılması, cәmdәyin bölünmәsi vә tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә vә saxlanma

keylәşdirmә, qansızlaşdırma, başın kәsilmәsi, daxili orqanların çıxarılması,

cәmdәyin bölünmәsi vә tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә vә saxlanma

qansızlaşdırma, keylәşdirmә, dәrinin çıxarılması, başın kәsilmәsi, daxili orqanların

çıxarılması, cәmdәyin bölünmәsi vә tәmizlәnmәsi, möhürlәnmә, çәkilmә, saxlanma

Sual: Qoyunların emalının texnoloji proseslәri hansılardır? (Çәki: 1)

qansızlaşdırma, başın vә ayaqların kәsilmәsi, dәrinin çıxarılması, içalatın

çıxarılması, cәmdәyin tәmizlәnmәsi vә möhürlәnmә, çәkilmә, soyudulma


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 2,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə