2 Azərbaycan Milli Elmlər AkademiyasıYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix22.05.2017
ölçüsü0,53 Mb.

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Botanika İnstitutu 

Ekoloji Təmiz Kənd Təsərrüfatı üzrə 

Regional Təcrübə və Resurs Mərkəzi  

 

 

 

 

 

 

 

Байтарлыгда дярман 

биткиляринин тятбиги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı 2016 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materialı hazırladılar: 

E.Qocayev 

K.Hüseynov 

 

Elmi redaktor: a.e.ü fəlsəfə doktoru V.Babayev 

Texniki redaktor: R.Ağamirzadə 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mündəricat  

 

  

Giriş......................................səh.2 

Azərbaycanın dərman bitkiləri.............səh.5 

Dərman bitkilərinin toplanması.............səh.10 

Dərman bitkilərindən dərman formalarının 

hazırlanması.............................................səh.13 

Fitonsidli bitkilər.......................................səh.15 

Baytarlıqda istifadə olunan dərman bitkilərinin 

kataloqu..................................................səh.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Giriş  

Azərbaycanın ən zəngin təbii sərvətlərindən biri də 

onun  florasıdır.  Aparılmış  tədqiqatlar  nəticəsində 

müəyyən edilmişdir ki, ölkəmizin florasında 150-dən 

artıq  fəsiləyə  və  100-ə  yaxın  cinsə  mənsub  olan 

4500-ə  qədər bitki növü  mövcuddur.  Azərbaycanın 

florası Qafqazda yayılan bitki növlərinin 66%-i təşkil 

edir. Floranın  tərkibində  270-dən  çox  növ endemik 

olub, bir çoxu yalnız Azərbaycanın endemi sayılır. 

Azərbaycanın  florası  məhsuldar  təbii  sərvət  kimi 

mühüm ekoloji və iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Bitki 

örtüyü  bərpa  olunan  resurs  olsa  da,  antropogen 

amillərin  güclü  təsiri  nəticəsində  faktiki  olaraq  

özünütənzimləmə və çoxalma qabiliyyətini itirmişdir. 

Təbii  landşaftlar  deqradasiyaya  uğrayaraq  sıradan 

çıxır,  bir  çox  bitki  növləri  nadir  və  nəsli 

kəsilməkdədir. 

Floranın  tərkibində  400-ə  qədər  növ  nadir  olub, 

məhdud ərazidə yayılmışdır. Onlar azalaraq itirilmə 

təhlükəsi qarşısındadırlar. Nadir və itirilmə təhlükəsi 

qarşısında  olan  140  bitki  növü  Azərbaycanın 

“Qırmızı  Kitabı”-na  daxil  edilmişdir  (M.İ.Cəfərov, 

A.H.Babayev, Z.A.İbrahimov, 2005). 

Azərbaycan  faunasının  növ  tərkibi  18  mindən  çox 

olub,  özündə  14  minnöv  həşəratı,  1,1  min  növ 

hörümçəkkimiləri  və600-dən  artıq  onurğalıları 

birləçdirir. 


 

Antropogen  təsirlər  Azərbaycanın  faunasına  da  öz mənfi 

təsirini 

göstərir. 

Aqrar 


sahənin 

kimyalaşdırılması,  o  cümlədən  ölkə  ərazisində 

pestisidlərin  həddən  artıq  tətbiq  olunması,  kənd 

təsərrüfatı  bitkilərinin  zərərvericiləri  ilə  bərabər 

faydalı  həşəratlara  (entomofaqlara)  və  digər 

istiqanlılara da  öz  mənfi  təsirini göstərmişdir.  Kənd 

təsərrüfatı  məqsədləri  üçün  təbii  landşaftların 

mənimsənilməsi, meşələr qırılaraq sahəsinin kəskin 

azalması,  otlaq  və  örüş  sahələrinin  intensiv 

otarılması 

vəhşi 

heyvanların (ot 

yeyən) 


populyasiyalarının  kəskin  surətdə  azalmasına 

səbəb olmuşdur. Azərbaycan faunasının 108 növü, 

o  cümlədən  14  növ  məməli,  36  növ  quş,  13  növ 

amfibiya və reptiliya, 40 növ həşərat və 5 növ balıq 

nadir  və  nəsli  kəsilməkdə  olan  növ  kimi  “Qırmızı 

Kitab”-a daxil edilmişdir. 

Azərbaycanda  ətraf  mühitin  müasir  durumu  ilə 

əlaqədar  yuxarıda  qeyd  olunan  faktlar  bir  daha  

belə  bir  nəticəyə  gəlməyə  əsas  verir  ki, 

uzunmüddətli  antropogen  təsirlər  sayəsində  təbii 

resurslar  çox  böyük    neqativ  dəyişmələrə  məruz 

qalmışdır. Müstəqil  Azərbaycan dövləti özünün  Milli 

Strategiyasına  uyğun  olaraq  dövlətin  və  ölkənin 

strateji  maraqlarını  ön  plana  çəkərək  təbii 

ehtiyatların  səmərəli  istifadə  olunması,  ekoloji 

tarazlığı  pozulmuş  landşaftların  bərpası  və  təkrar 

istehsalın 

təmin 


edilməsi 

istiqamətində  

təxirəsalınmaz  tədbirlər    həyara  keçirməklə  yanaşı davamlı  inkişafa  nail  olmaq  məqsədilə  dünyanın 

inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsini və müasir elmin 

tövsiyələrini  nəzərə  alaraq  ölkədə  ekoloji  təmiz 

kənd  təsərrüfatının  inkişafı  üçün  elmi  prinsiplərə 

istinad etməlidir. 

 

Azərbaycanın dərman bitkiləri 

Азярбайъан  Республикасы  иглим  мцхтялифлийи, 

мцнбит  торпаглары  иля  сечилян  кифайят  гядяр  су 

ещтийатларына  малик  зянэин  юлкядир.  Беля  ялверишли 

тябии-ъоьрафи  шяраит  дярман  биткиляринин  эениш 

йайылмасына  ялверишли  зямин  йарадыр.  Йалныз  ону 

демяк  олар  ки,  кечмиш  Совет  мяканында  гейдя 

алынмыш  20  мин  нювдян  4200  нювц  юлкямиздя 

ашкарланыб.  Щал-щазырда  тибби  мягсядляр  цчцн 

ишлядилян  дярман  биткиляринин  64%  Азярбайъанда 

тясадцф  едилир.  Та  гядим  заманлардан  ел  арасында 

шяфа  мянбяйи  сайылан  дярэил  (итбурну),  кякликоту, 

гарэыдалы  сачаьы,  майчичяйи,  сящляб,  гантяпяр, 

боймадярян, 

баьайарпаьы, 

явялик, 

ъюкя, 


гатыргуйруьу,  гырхбуьум,  сцдляйян, йовшан, соьан 

вя  сарымсагдан  эениш  истифадя  олунур.  Диэяр 

тяряфдян  барлы-бящярли  Вятян  торпаьы  улу  Танрынын 

йаратдыьы    явязсиз  немятлярин  тяркибинин  даща  да 

зянэинляшмясиня зяманят верир. 

Лакин, 


Азярбайъан 

алимляринин 

дярман 

биткиляринин  ботаники  тяркиби,  кимйяви  вя  мцалиъяви хцсусиййятляринин 

юйрянилмясиндя 

мцстясна 


 

хидмятляриндян  щялялик  кифайят  гядяр  бящрялянмирик. Тиббдя  чохдан  сынанмыш  дярман  васитяляринин 

щейвандарлыгда  тятбиги  ися  индийя  гядяр  тясадцфи 

характер  дашыйыр.  Тясадцфян  итин,  пишийин,  вящши 

ятйейянлярин  ямялли-башлы  отламасыны  эюряндя  буна 

мюъцзя кими бахылыр. Яслиндя ися битки адларынын хейли 

гисминин  –  пишикоту,  данагыран,  гушгонмаз, 

дявядабаны,  айыдюшяйи,  довшаналмасы,  итбоьан, 

юкцзбоьан  мящз  щейван  мяншяли  олмасы  щеч  дя 

тясадцфи  дейил.  Тяърцбяли  чобанлар  отухан  гузулары 

йовшанлы сащялярдя отарыр ки, онларын гурду тюкцлсцн. 

Пайыз  вахтлары  щятта  йашыл  ота  мящял  гоймадан, 

гойунлар,  аъытящяр  сюйцд  вя  лигиструм  йарпаьыны 

(хязяли)  еля  иштащла  йейир  ки,  нийясини  анламаг  чятин 

олур.  Балгабаьы  тутум  гурдгован  тясири  чохдан 

мялумдур.  Лакин,  инсанлардан  фяргли  олараг,  ону 

щейванлара  габыглы-габыглы,  язилмиш,  доьранмыш  вя 

цйцдцлмцш,  тоз  (порошок)  щалында  йемля  гарышдырыб 

вермяк 


мяслящятдир. 

Чох 


вахт 

гыздырмалы 

щейванларда гябзлик баш веряндя онлара битки (чийид, 

эяняэярчяк,  эцнябахан,  гарьыдалы)  йаьы  ичирдилир. 

Мараглы щалдыр ки, шальамтурп, бяльямоту, мурдаръа, 

зийилоту,  довшандодаг,  ат  явялийи  дя  ейни  хассяйя 

маликдир. 

Хцсусиля  кюрпя  вя  ъаван  щейванларда 

мцшащидя 

едилян 


аьъийяр, 

тяняффцс 

йоллары 

хясчтяликляри  (сятялъям)  вя  юскцряк  ялейщиня 

бяльямоту  (эцлхятми),  цчйарпаг  йонъа,  лярэя, 

мцрэцоту, ъинъилим саьалманы хейли тезляшдирир.  

Щейванлар  арасында  ян  чох  тясадцф  едилян хястяликляр  ичярисиндя  мядя-баьырсаг  позунтулары 

мцхтялиф  сябябляр  цзцндян  баш  вердийиндян,  юзял 

йанашмайа  кяскин  ещтийаъ  дуйулур.  Апарылан 

мцшащидяляр  эюстярир  ки,  хястялийя  дцчар  олмуш 

щейванларын  баьайарпаьы,  балдырьан,  эиъиткан, 

иситмяоту,  йовшан,  моллабашы  (чобанйастыьы)  битян 

яразилярдя  отарылмасы  сайясиндя  исщал  яламятляри 

йахын  2-3  эцндя  йох  олуб  эедир.  Яэяр  адиъя  исщал 

тядриъян селикли, ганлы исщалла явязлянирся даьнаняси, 

дазы, разйана, чынгылоту, сарымсаг (сарымсаглы гатыг) 

даща  кясярли  сайылыр.  Кимйяви  вя  йемдян 

зящярлянмяйя  шцбщя  йаранарса,  зяиф  марганс 

мящлулу,  атылама,  кюмцрлц  су  ичиртмяк,  сабунлу  су 

иля ималя ямялиййаты апарылмагла, илкин байтар йардымы 

эюстярилир. 

Саьламлыг  дурумуна  ъидди  тясир  эюстярян 

амиллярдян  бири  дя  щейванлар  арасында  чох  тясадцф 

едилян  травмалар,  зядялянмяляр,  йаралар  вя 

хоралардыр.  Биринъиси,  дяри  юртцйцнцн  зядялянмяси 

орайа  дцшян  мцхтялиф  тящлцкяли  микроорганизмилярин 

организмя  кечмясини  асанлашдырыр.  Диэяр  тяряфдян 

тохума,  дамар  вя  синир  теляринин  зядялянмяси, 

организмин 

нормал 


функсионал 

фяалиййят 

эюстярмясиндя  ъидди  проблемляр  доьурур.  Ирин 

ямяляэятирян,  чцрцдцъц,  тохума  вя  тохума 

майесиля  гидаланан,  патоэен  хассяли  бактерийалар 

сцрятля  чохалараг,  яввялъя  ганын,  сонра  ися 

бцтювлцкдя  щейванын  зящярлянмяси  рискини  хейли 


 

10 


артырыр. Нящайят, аьырлашма яксяр щалларда ганахма 

вя ган иткиси иля мцшайят олундуьундан, эяляъякдя 

гаршысыалынмаз  фясадлар  тюрядир.  Беляикля  ямяли 

байтарлыгда  ишлядилмяси  асан  олан  тябии васитялярдян 

истифадя  олунмасына  ещтийаъ  йараныр.  Тцркячаря 

дярманлар  ичярисиндя  гырхбуьум  (йолоту,  гызылчыг) 

хцсуси  мараг  доьурур.  Ел  тябабятиндя  тязя  (тяр) 

йарпаглары кясик (ъырыг, дешик) йаралардан ахан ганы 

сахламаг  вя  дяри  хястяликляриндя  (чибан,  сызанаг, 

екзема,  дерматит)  илтищабы  (щовлама)  арадан 

галдырмаг цчцн онлардан тяпитмя кими истифадя едилир. 

Дямлянмяси (щялими, сыйыьы) ися доьушдан сонра вя 

балалыьын 

ганахмалары 

заманы 

ян 


тясирли 

дярманлардан  эери  галмыр.  Мцалиъя  чаларлары 

бахымындан  довшандодаг,  эиъиткан,  нярэизэцлц, 

гамбаты, 

су 

бибяриндян щазырланан 

дава-


дярманларын  тясир  даиряси  бир  гядяр  мящдуд 

олмасына бахмайараг тятбиги кифайят гядяр сямяряли 

сайылыр.  

Мяншяйиндян  вя  сябябиндян  асылы  олмайараг 

демяк  олар  ки,  бцтцн  хястяликляр  заманы  цряк-ган-

дамар  вя  синир  системи  мцтляг  мцяййян  тящдидляря 

мяруз  галыр.  Одур  ки,  цряк-дамар  фяалиййятини 

низамламаг  наминя  щейвана  цскцкоту,  аъыйонъа, 

инъичичяйи  дямлянмясчи  ичирдилир.  Бядянин  мцхтялиф 

нащиййяляриндя  ямяля  эялян  сулу  шишлярин  чякилмяси 

цчцн аьъагайын йарпаьы, цскцкоту, гатыргуйруьу вя 

ъяфяри кюкцнцн дямлянмяси мяслящят эюрцлцр. Синир 

системиндя  баш  верян  йоруъу  гыъыглары  арадан 


 

11 


галдырмаг  мягсядиля  ади  дамоту  (ширгуйруьу, 

шартлаьан),  пишикоту,  бойагэцлц  дямлямя  вя  йа 

доьранараг йем щалында хястяляря верилир. 

Витамин гытлыьы  цзцндян баш  верян хястяликлярин 

гаршысыны  алмагдан  ютрц  витамин,  хцсусян  йашыл 

йемлярля  тяминат  даими  нязарят  алтында  сахланыр. 

Хястялийин 

мцалиъясиндя 

йем 

пайына 


язилиб 

хырдаланмыш  дярэил  (итбурну),  алойе  (язвай,  малдили), 

йеркюкц  щямчинин  витаминлярля  зянэин  олан  мятбях 

галыглары  вя  сянайе  туллантыларынын  гатылмасы, 

йаранмыш вязиййятдян ян мцнасиб чыхыш йолудур. 

Анъаг тябабятдян фяргли олараг щейвандарлыгда 

ярик,  инъил,  нар,  цзцм,  ситрус  биткиляри,  зейтун,  алма, 

армуд,  гарпыз,  гоз  ляпяси  щямчинин  бащалы 

ядвалардан  (зяфяран,  зянъяфил,  щил,  дарчын,  михяк) 

истифадя  игтисади  ъящятдян  баща  баша  эялдийиндян 

сярфяли  сайыла  билмяз.  Истисна  щал  кими  эютцрцлярся, 

щяддиндян артыг бащалы дярманлар йалныз екзотик ев 

щейванлары  вя  йцксяк  мящсулдар  щейванларын 

мцалиъясиндя  тятбиг  тапыр.  Тябии  ещтийатларын 

азлыьындан тядарцк цсулларынын чятинлийиндян вя майа 

дяйяри бахымындан, щялялик дярман биткиляринин эениш 

мигйасда  тятбиги  мярщялярля  щяйата  кечирилмялидир. 

Лакин  аран  бюлэясиндян  фяргли  олараг  даьятяйи  вя 

даьлыг  яразилярдя  битки  юртцйцнцн  зянэинлийи,  йахын 

вахтларда  фермерляр  цчцн  мцяййян  дайаг  базалары 

йарадылмасына имкан верир. Фермер тясяррцфатларында 

илкин  мараг  чярчивясиндя  кюрпяляр  арасында  эениш 

йайылмыш  мядя-баьырсаг  вя  тяняффцс  йолларынын 


 

12 


илтищабында, 

сынагларда 

юзцнц 

доьорултмуш васитяляря цстцнлцк верилмяси даща мягсядйюнцмлц 

сайылыр.  Бязи  от,  кол  вя  аьаъ  биткиляринин  тяркибиндяки 

сайсыз-щесабсыз  кимйяви  маддяляр  организмдя 

топланараг, гисмян дя олса гана, ятя вя мяншяъя 

ганын тябии  мящсулу олан сцдя кечя биляр. Одур ки, 

эяляъякдя ятин, сцдцн органолептики (ийи, тамы, рянэи) 

эюстяриъиляриня  мцмкцн  тясирлярин  гаршысы  вахтында 

алынмалыдыр.  Чцнки  гушчулугда  балыг  йемляринин, 

щейвандарлыгда  силосун,  сенажын,  жмыхын,  сянайе 

галыгларынын  узун  мцддятли  тятбиги  щеч  дя 

мягсядйюнцмлц сайылмыр. 

 

Дярман биткиляринин топланмасы 

 

Цмумиййятля  биткиляр  вя  хцсусян  дя  дярман биткиляри олдугъа мцряккяб кимйяви тяркибя маликдир. 

Бунларын ичярисиндя дузлар, ясаслар, туршулар, оксидляр 

гисминя  дахил  олан  бирляшмяляр  мцщцм  ящямиййят 

кясб  едир.  Бир  гайда  олараг  тяркибиндя  алколоидляр, 

гликозидляр, сапоминляр,  флавоноидляр,  ашы  маддяляри, 

кумаринляр,  витаминляр,  гятранлар  топланан  биткиляр 

биоложи фяаллыьына эюря башгаларындан сечилир. Яслиндя 

ися  бу  вя  йа  диэяр  бирляшмялярин  мигдарындан  асылы 

олараг  фяал  тясир  эцъцня  малик  олан  маддяляр 

физиоложи просеслярин тянзимлянмясиня зямин йарадыр. 

Биоложи фяал маддяляр мцалиъяви сямяря бахымындан 

тясиредиъи  фяал  маддя,  йахуд  тясиредиъи  маддя 

адландырылмасы даща мягсядйюнцмлц сайылыр. Бязян 


 

13 


ейни  биткинин  тяркибиндя бир  дейил,  бир  нечя  тясиредиъи 

маддя ола биляр. Ел арасында биткилярин демяк олар ки, 

бцтцн  язаларындан  (органлардан)  истифадя  олунур. 

Бцтцн  бунлар  ондан  иряли  эялир  ки,  мцалиъяви 

хассяляря  малик  олан  маддяляр  биткинин  кюкцндя, 

кюкцмсовунда, 

кюк-кюмяъиндя, 

эювдясиндя, 

габыьында, 

будаьында, 

зоьунда 

йахуд 


да 

чичяйиндя,  лячяйиндя,  гюнчясиндя,  мейвясиндя, 

чяйирдяйиндя,  тохумунда,  чийидиндя,  пуъурунда, 

тумуръуьунда топланыр. 

Мараглы  щалдыр  ки,  бу  вя  йа  диэяр  органларын 

(щиссялярин)  лазыми  маддялярля  зянэинляшмяси 

биткилярин  веэетасийа  (инкишаф)  дюврцндян  асылыдыр. 

Ясрляр  бойу  инсанлар  тяряфиндян  сынаглардан  кечя-

кечя  бизя  эялиб  чатмыш  ямяли  тяърцбя,  мцасир 

зяманядя йени чаларларла зянэинляшиб. Беля ки, артыг 

кимйяви  тядгигатлар  сайясиндя  ашкар  едилмиш 

бирляшмялярин  биткинин  щансы  органында  даща  чох 

топланмасы  ашкарланыб.  Яэяр  мцвафиг  шяртляря 

(пучурланма, 

тумуръугланма, 

чичяклянмя, 

барланма, йетишмя) ямял олунмурса, тядарцк едилян 

йаьынтыдан  мцалиъя  цчцн  истифадя  етмяйя  дяймяз. 

Мясялян,  йовшан  щяля  эюнчя  икян,  бийан  кюкц 

чичяклянмя,  тцтцн  вя  хаш-хаш  ися  инкишафын  сон 

дюврцндя  дярман  маддяляри  иля  зянэинляшир.  Одур 

ки, дярман биткиляринин топланмасы ишинин илин мцнасиб 

вахтларында апарылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Чешидлянмяси  вя  илкин  емали.  Топланмыш 

йыьынтылар 

мянсубиййятиндян 

асылы 


олмайараг 

 

14 


тямизлянмяли,  чешидлянмяли,  саф-чцрцк  едилмяли, 

гурудулмалы  вя  мцнасиб  гайдада  сахланмалыдыр. 

Яэяр  мцвафиг  тювсцййяляря  ямял  олунмазса, 

итстифадя  заманы  фясадлар  гачылмаздыр.  Хаммалын 

илкин емалындан сонра йекунлашдырыъы, ваъиб мярщяля 

онун гурудулмасыдыр. 

Цмумиликдя  эютцрцлся,  гурутма  просеси  ня 

гядяр  тез  баша  чатса,  алынан  мящсулун  кейфиййяти 

дя  бир  о  гядяр  дяйярли  олар.  Лакин  бязян  гурутма 

просесинин тезляшдирилмяси мягсядйюнцмлц сайылмыр. 

Бир  гайда  олараг,  битки  хаммалы  35-40

0

Ъ  истиликдя собаларда,  кцрялярдя,  чардагларда,  цстц  юртцлц 

тикилилярдя,  бязян  ися  ачыг  щавада  кюлэяли  йерлярдя 

щясир чятир тяряъя цзяриндя гурудулур. Йашыл, ням вя 

йа  азъа  тяпимиш  хаммал  назик  лайла  сярилиб-

сяпялянир  вя  суткада  ян  азы  1-2  дяфя  алты-цстцня 

чеврилир.  Йаьынтыдан  асылы  олараг  гурутма,  ипя 

дцзмяк, бандаг вя йа дястя баьлайараг асмаглала 

да апарыла биляр. Йадда сахламаг лазымдыр ки, эцняш 

алтында  гурудуларкян  биткинин  тяркибиндяки  бязи 

файдалы  бирляшмяляр  парчаланыр,  тясирини  вя  тябии 

рянэини итирир. 

Битки 


хаммалыны 

гурутмаг 

цчцн 

сцни 


гурьулардан  да  истифадя  едилир.  Бу  заман  гурутма 

просеси хцсуси камера вя йа шкафларда гызмыш щава 

(бухар,  буь)  ъяряйаны  васитялсиля  апарылыр.  Нормал 

гурудулмуш  мящсулун  (материалын)  тяркибиндя  8-

15% 

нямлик 


галыр. 

Гурудулмуш 

хаммалын 

оргонолептики  яламятляриня  –  рянэиня,  ятриня,  ийиня,  

15 


тамына,  дадына  эюря  онун  кейфиййятини  эюзяйары 

гиймятляндирмяк мцмкцндцр. Битки  хаммалынын  сахланмасы.  Илкин  емал 

олунмуш,  чешидлянмиш,  гурудулмуш,  хаммалы 

сахлайяркян  ону  зярярли  тясирлярдян  –  нямдян, 

ишыгдан, 

эцняш 

шцаларындан, чцр-ъцъцдян, 

зибиллянмядян, 

чирклянмядян, 

сирайятлянмядян 

горумаг  лазым  эялир.  Натямиз,  щавасы  нямли, 

баьанаглы, ийли, гохулу йерлярдя сахланан хаммалын 

рянэи дяйишир (гаралыр, гахсайыр), кянар диксиндириъи ий, 

гоху  там  ямяля  эялир.  Хаммалы  кянар  тясирлярдян 

горумаг  цчцн  тябии  парчалардан  щазырланмыш 

торбалардан,  тахта,  картон,  каьыз  гутулардан 

(пакетлярдян),  тутгун  рянэли  шцшя  вя  полистерол 

габлардан  истифадя  едилир.  Хаммал  сахланан 

тикилилярдя  (камераларда)  нормал  истилик,  нямлик, 

аерасийа режими йарадылыр.  

 

Дярман биткиляриндян дярман  

формаларынын щазырланмасы  

 

Илк  нювбядя  гейд  едилмялидир  ки,  тиббдян  фяргли 

олараг,  байтарлыгда  дярман  биткиляринин  тябии 

формаларындан  истифадя  олунмасы  даща  сярфялидир. 

Чцнки,  мцхтялиф  ямялиййатлар  (гайнатма,  биширмя, 

гурутма, 

цйцтмя, 

тямизлямя, 

чешидлямя) 

апарылмадан  адиъя  хаммалдан  (йарпаг,  хязял, 

чичяк,  тумуръуг,  кюк,  зоь,  тохум,  мейвя)  щям  

йем  ялавяси,  щям  дя  дярман  кими  истифадя  етмяк  

16 


мцмкцндцр.  Лакин  лазым  эялярся,  тиббдя  ишлядилян 

бир чох дярман формалары байтарлыгда да тятбиг олуна 

биляр.  Беляликля,  еколожи  бахымдан  даща  ялверишли 

сайылан  тябии  формаларын  щазырланмасы  олдугъа 

перспективли истигамят тапыр. Тиббдя ян садя дярман 

формасы  щесаб  едиляяян  порошок  ися  техноложи  вя 

методики бахымдан арха плана кечир. Диэяр тяряфдян 

порошок  щалында  истифадя  о  гядяр  мягсядйюнлц 

сайылмыр.  

Дярман  биткиляриндян  чох  вахт  дямлямя,  чай 

вя  пюртлямя  кими  истифадя,  онларын  ширялярининин 

мцалиъяви тясириля изащ олунур. Дямлямя щазырламаг 

цчцн емал габа гойулмуш кцтлянин (йарпаг, чичяк, 

пющря,  кюк,  тохум,  мейвя)  цзяриня  су  тюкцлцр  вя 

аьзы  гапанараг  су  щамамында  (гайнар  суда)  15-

30 дягигя дямдя сахланыр. Беляликля алынан ширя (ана 

мящлул)  суйа,  йахуд  йемя  гатылараг  хястяляря 

верилир.  Ферма  шяраитиндя  бир  гядяр  садя  цсул  даща 

мцнасибдир.  Беля  ки,  емал  габа  эютцрцлмцш 

йаьынтынын  цстцня  гайнар  су  тюкцб,  галынпарчайа 

бцкяряк  5-6  саатлыг  дямдя  сахламаг  кифайятдир. 

Екстаркт  вя  ъювщяр  щазырламагдан  ютрц  спиртдян 

(40-70%)  истифадя  едиля  биляр.  Спиртли  ъювщярлярин 

башлыъа  цстцнлцйц  ондадыр  ки,  онлары  узун  мцддят 

сахламаг  мцмкцндцр  вя  азаъыг  дозалары  беля 

кифайят гядяр кясярлидир. 

Хаммалдан  асылы  олараг,  мцхтялиф  биткилярдян 

ибарят  олан  йыьынты  вя  чай  тяркибляри  дя  йахшы 

ъящятдян юзцнц доьрулдуб. Йаш вя йа гурудулмуш 


 

17 


хаммал хырда доьранараг алов цзяриндя дям алана 

гядяр  сахланылыр.  щазыр  йыьынтынын  щям  дя  дямлямя 

тяпитмя,  буьлама  (буьавермя)  кими  истифадяси 

нязярдя 


тутулур. 

Башга 


мцнасиб 

дярман 


формаларындан  пийдя,  битки  вя  щейван  йаьында 

щазырланан  мялщямлярин,  щямчинин  тязя  чякилмиш 

битки  ширяляринин  шяфавериъи  хцсусиййятляриндян  дя 

файдаланмаг олар. Тиббдян фяргли олараг байтарлыгда 

биткинин  айры-айры  щиссяляри  (кюк,  кюмяъ,  будаг, 

габыг, гоза, юзяк, пющря) доьранмыш вя йа порошок 

щалында 

ишлядиля 

биляр. 

Йарпаг, 


кюкцмсов, 

мейвякюк,  мейвя,  чичяк,  тохум  ися  йаш  вя 

гурудулмуш  дурумда  хястяляря  йеридилир.  Яэяр 

биткинин  тамы  аъы  вя  йа  хошаэялян  дейился,  йемин 

тяркибиня бир гядяр бийан кюкцнцн порошоку гатылыр. 

 

Фитонсидли биткиляр 

 

Фитонсидляр,  латынъадан  тяръцмядя  фито-битки, 

сидо-юлдцрмяк  мянасы  верир.  Яслиндя  ися  мцхтялиф 

биткилярин тяркибиндя олан фитонсидляр хястялик тюрядян 

(патоэен)  бактерийа,  эюбяляк,  майа  вя  вируслара 

гаршы 


антибактериал 

тясириня 

эюря, 

башга 


маддялярдян  сечилир.  Узунмцддятли  тядгигатлар 

сайясиндя  60  гядяр  биткидя  фитонсид  мяншяли 

маддяляр 

ашкарланыб. 

Онлардан 

тиббдя 


вя 

байтарлыгда  соьан,  сарымсаг,  хардал,  турп,  бибяр, 

истиот,  зяфяран,  эиъиткан,  моруг,  лимон,  портаьал, 

гозун  гярзяйи,  нарын  габыьы,  эиъиткян  йарпаьы,  инъил 

йарпаьы,  инъил  йарпаьынын  сцдц  мцхтялиф  хястяликляр 


 

18 


заманы  эениш тятбиг едилир.  Хцсусиля йухары  тяняффцс 

йолларынын  (бурун,  гыртлаг,  трахейа)  щямчинин  мядя-

баьырсаг позунтулары (гастирит, ентерит, гастро-ентерит, 

колит,  исщал,  диспепсийа,  дизинтерийа)  заманы  щям 

айры-айрылыгда, щям дя диэяр дярман препаратлары иля 

йанашы олдугъа кясярли тясири иля сечилир. 

Вахты  иля  академик  М.А.Топчубашов  мцхтялиф 

зядялянмяляр вя ъярращи ямялиййатлар заманы ямяля 

эялмиш    ачыг  йараларын  мцалиъясиндя  фитонсидлярдян 

олдугъа  сямяряли  истифадя  етмишдир.  Мяшщур  ъярраш 

сарымсаг  вя  соьан  ширясини  нафталан  нефтиня 

гатмагла  щазырланмыш  мящлямдян  стафилококк, 

стрептококк,  спирохет  кими  хястялик  тюрядиъиляриня 

гаршы  истифадя  етмякля,  уьурлу  нятиъяляря  наил 

олмушдур.  

Соьан,  сарымсаг,  эиъиткян,  чий,  бцтюв  вя 

доьранмыш  щалда  бузовларын,  балагларын,  гузуларын, 

чяпишлярин,  чошкаларын  вя  ъцъялярин  мядя-баьырсаг 

хястяликляри  заманы  саьалманы  тезляшдирмякля,  щям 

дя аьырлашма щалларынын гаршысыны алыр. Йухары тяняффцс 

йоларынын  илтищабында  соьан,  сарымсаг,  турп, 

шальамтурп,  эиъиткан  ширясинин  пипетка  иля  буруна 

дамыздырмагла,  йолухмуш  щейванлары хястяликлярдян 

горумаг мцмкцндцр. Мяишятдя тязя (исти) яти ъибин, 

мыьмыьа  вя  ъцр-ъцъцдян  горумаг  цчцн  онун 

цстцня  йарпыз,  наня  вя  рефщан  йарпаглары  гойулур. 

Чцнки,  ятирли  биткилярдян  бухарланан  маддяляр, 

ганадлы  щяшярата  цркцдцъц  (диксиндириъи)  тясир 

эюстярир.  Щейванларын  цстцня  тянбяки  (тцтцн)  суйу 


 

19 


чилямякля, ейни еффект алыныр. Чюлдя, юрцшдя, отлагда, 

йатагда,  талварда  динъялян  щейванлары  гансоран 

ганадлы щяшяратлардан горумаг цчцн йаш          чыр-

чырпынын, чюр-чюпцн тцстцсц кифайятдир.  

 

 

 

 

 

20 


Байтарлыгда истифадяси тювсиййя олунан дярман 

биткиляриnin kataloqu 

 

Биткилярин ады  

Истифадяйя 

йарарлы орган 

вя щиссяляри 

Дярман 

формалары  

Хястяликляр вя тятбиг сащяси 

Картоф  

Картофель 

Солонум 

туберозум 

Кюкцйумрусу 

вя мейвяси 

Şиря щялим, сыйыг 

щялим 

Гастрит, ентерит, кюпмя, илтищабялейщи йарасаьалдыъы, сидикговуъу, мядя 

туршулуьуну нормалашдыран, пящриз 

йеми 

Чуьундур   

Свекла  

Бета вулэарис 

Кюкцмейвя  

Доьранмыш, чий 

вя бишмиш щалда 

ширя 

Авитаминозлар, минерал чатышмазлыьы, гябзлик.  

Ишлятмя, сидикговуъу, илтищабялейщи, 

аьрыкясиъи, гандоьуруъу 

Дазы  

Зверобой   

Щупериум 

перфорутум 

Йерцстц щиссяси, 

оту 

Сулу 


дямлямяси, 

спиртли ъювщяри 

Дахиля: мядя-баьырсаг, гараъийяр, 

бюйряк аьрылары, гаргара, тяпитмя, аьры 

кясиъи, йарасаьалдан 

Дявяйарпаьы 

(кярмяк)   

Кермек мейера  

Лимониум мейери 

Кюкцмсов, 

кюк-кюмяъ 

Дямлямя, чай 

Дизентерийа, диспепсийа, 

дезинфексийаедиъи, бцзцшдцрцъц  Дириъя алаг   

Живучка  

Ажуга эеневенсис 

Йерцстц 


эювдяси. оту 

Дямлямя, чай, 

мялщям 

Ачыг кясик йаралар, кюпсанъы, исщал, бронхит.  

Йарасаьалдыъы, ганкясиъи,  

21 


бяльямэятириъи, йумшалдыъы  

Сцсян    

Касатик   

Ирис псевдоъорус 

Кюкцмсов, 

йарпаг, чичяк 

Дямлямя, 

пюртлямя 

Бюйряк, сидик йолларынын илтищабы, 

ганлахтайыъы, санъыкясиъи, 

бцзцшдцрцъц, бактерисид Иванчай   

Кипрей, Иванчай  

Ъщамаенирион 

анэустифолиум 

Йерцстц 


щиссяляр, йарпаг 

Дямлямя, чай 

Исщал, дизентерийа, дисперсийа, илтищаба 

гаршы, антисептик Иситмяоту    

Золототысячник  

Ъентауриум 

унбелатум

 

Йерцстц 


щиссяляри, оту 

Дямлямя, чай, 

спиртли ъювщяри 

Гастрит, диспепсийа, кюпмя, гараъийяр, 

бюйряк аьрылары 

Иштащаэятирян щязм просесини 

йахшылашдыран, гурдгован 

Йовшан    

Полынь  

Артемисиа 

абсинтщиум  

Эювдянин 

чичякли щиссяси 

йаш, 


гурудулмуш 

Сулу, дямлямя, 

спиртли ъювщяри, 

мялщям 


Гастрит, ентерит, колит, юд йоллары 

хястяликляри, ширданда туршулуьу 

нормалашдырыр, иштащаны артырыр, кюпц 

йатырдыр. Бактерисид, бактериостатик тясир 

эюстярир, синир системини сакитляшдирир, 

гурдгован  Касны (ъыртдангуш) 

Цикорин 

обыкновенный  

Ъиъщориум интйубис 

Кюкц, чичяйи 

Сулу дямлямя, 

пюртлямя касны 

араьы 

Сарылыг, гыздырма мядя-баьырсаг, гараъийяр, юд йоллары хястяликляри. 

МСС сакитляшдириъи, цряк фяалиййятини 

йахшылашдырыр. Маддяляр мцбадилясини 

тянзимляйир Кялям    

Йарпаьы, юзяйи, 

Йем, чий, 

Сидикговуъу, юдговуъу, гастирит,  

22 


Капуста огороднал   

Брассиъа олерачеа 

тохуму 


бишмиш, чай, 

пюртлямя 

гябзлик гараъийярлярдя функсионал 

познтулар Эцъоту  

Репейник аптечный   

Аэримона 

еупаторийа 

Йерцстц 


щиссяляри, оту 

Чай, дямлямя 

Мядя-баьырсаг, гараъийяр позунтулар, 

исщал, дизентерийа Палыд    

Дуб   

Гуеръус аразина  

Габыьы, 


габыьынын кцлц, 

гозалары, 

йарпаглары 

Дямялямя, 

пюртлямя, 

попрошок, чай 

Ганлы исщал, санъылар, аьыз бошлуьу 

хястяликляри, сидик йолларынын илтищабы, 

йаныглар 

Пярпярян 

(пярпятюйцн, 

пенъяр)   

Портулак   

Портулака 

грандифлора  

Йарпаг, эювдя, 

зоь, тохум 

Дямлямя, 

екстракт чай, 

ширя 


Исщал дезинтерийа, бюйряк, сидик кисяси, 

сидик йолларынын илтищабы, гыздырма 

Ган тязйигини артырыр, илтищабялейщи, 

эцмращлашдырыъы Разйана  

Фенхель  

Фоениъулум нилэара  

Мейвя, йарпаг 

Йем, дямлямя, 

пюртлямя 

Мядя-баьырсаг, гараъийяр, аьъийяр 

хястяликляри 

Кюпалан, щязми йахшылашдыран, 

юскцряйя гаршы, бяльям эятириъи, 

ишлятмя 

Сарымсаг     

Чеснок    

Аллиум сативум

  

Мейвя  


Йемя ялавя, 

ширя, ъювщяр 

Бактерисид, фунгисид, фитонсид. 

Баьырсагларда эедян гыъгырма, 

чцрцмя просесинин гаршысыны алан 

тяняффцс йолларынын илтищабы, гурд  

23 


говуъу 

Алойе 

(язвай, 

малдили)    

Алоэ   

Алое арборесъенс  

Йарпаг – йаш, 

гуру 

Ширя емулсийа, белйус йарма 

отла, гарышыг, 

чай сцдля 

Эюз аьрылары, вярям, гябзлик, хоралар, 

йаныг, дерматит, йатаг йарасы,  ишлядиъи, 

гыъыгландырыъы, эумращлашдырыъы, ган 

доьуруъу, стимулйатор 

Сенна    

Кассия остролистая   

Ъассиа аъутофолиа  

Йарпаг 


гурудулмуш 

Йемля, 


дямлямя, чай, 

брикет 


Гябзлик, санъы, мядя баьырсаг 

позунтулары, кюп, мядя гыъгырмасы, 

тямизляйиъи, ишлядиъи, йумшалдыъы, 

сцрцшкянлийи артыран  Балгабаг  (бораны, 

габаг)    

Тыква 

Ъуъурбита пепо   

Туму, чийиди, 

тохуму, 

мейвяси 


Порошок, 

габыглы габыгсыз 

йемля 

Мядя баьырсаг позунтулары, бюйряклярин юд кисясинин илтищабы, 

гурдгован, сидикговуъу, кюполан, 

иштащаартыран  

Баш соьан    

Лук репчатый   

Аллиум ъепа  

Мейвяси, габыьы 

Йемя гатгы, 

ширя  


Мядя баьырсаг позунтулары, грип, 

анэина, авитаминоз, иштаща артыран, 

щязм йахшылашдырыъы, фитонсид  

Чай йовшаны    

Мирикария    

Мйрйкариа 

алопеъроидес  

Йарпаг, зоь, 

будаг, эювдя  

Чай, дямлямя, 

порошок 

Исщал дезинтерийа, йаралар, санъылар. 

Ачыг йараларын саьалмасы, дахили 

ганахмаларын дайандырылмасы Чынгыл оту   

Гравилат    

Эеум урбанум 

Эювдя, йарпаг, 

кюкцмсов 

Чай, дямлямя, 

порошок, 

мялщям 


Юскцряк, исщал, дезинтерийа, иринли 

илтищаблар, гыздырма.  

Йарасаьалдан, ягряб зящяриня гаршы, 

гудурмуш итин дишдяк йериня сяпилир  

24 


Чобанйастыьы 

(моллабашы) 

Ромашка    

Матрикариа реъутита 

Чичяк, чичяк 

сябятли 

Дямлямя, 

пюртлямя, 

биширмя 


Санъылар, кюп, мамалыг хястяликляри, 

гайнашг, аьрыкясиъи, илтищабялейщиня, 

антисептик 

Шафталы     

Персик    

Персиъа вулгарис 

Чяйирдяк, чичяк, 

йарпаг 

Йемя гатгы, порошок, чай, 

дямлямя 


 Анемийа, юд йолларынын илтищабы. 

Ишлятмя, гарын санъылары Ат явялийи    

Щавель конский    

Румех ъонтертус 

Рявянд кюкц, 

мейвяси, чичяйи 

Йемя гатгы, 

пюртлямя, 

дямлямя 


Исщал, дизентерийа, антивитаминляр. 

Гараъийярин илтищаблары. Гурдговуъу, 

ишлятмя, щовалан 

Вялямир     

Овес    

Авена сатива 

Дяни 


Йемля, гарышыг, 

пящриз йеми, 

чий, пюртлямя, 

биширмя 


Мядя-баьырсаг дурьунлуьу, цряк 

чатышмазлыьы, йатаг йарасы – тяпитмя, 

йумшалдыъы, тонуслашдырыъы, 

сакитляшдириъи, нювэютцрян, 

йарасаьалдан 

Ъяфяри    

Петрушка   

Петраселинум 

ъриспум 

Йарпаг – йашыл, 

гуру, кюкц – 

кюмяъи  


Пюртлямя, 

дямлямя, сыйыг 

Щязмолманын сиймя актынын 

позулмасы, атонийа, битлилик, 

тюрядиъилярин ъинсиййят йорьунлуьу, 

илтищабялейщи, антисептик, сидикговуъу, 

биттюкян, юдговуъу 


 

25 


Бийан     

Солодка голая    

Ъейъйриниза эларра 

Кюкцмсов,           

кюкц-кюмяъи 

Йемля 


гарышдырыб 

доьранмыш 

щалда 

Йухары тяняффцс йолларынын илтищабы, мядя-баьырсаг позунтулары, 

йумшалдыъы, бяльямэятириъи, 

бцзцшдцрцъц, кюпалан 

Дямровоту     

Чистотел    

Ъщелидениум майыс 

Йерцстц 


щиссяляри, йаш 

гурудулмуш 

Порошок, 

мялщям, 


дямлямя, 

пюртлямя, ширя 

Дямров, екзема, зийил, дюйямяк, 

йатаг йарасы, юд-гараъийяр 

чатышмазлыьы, аьры кясиъи, уйушдуруъу, 

бактерисид, йунэисид Ади дазы     

Зверобой    

Щупериъум 

перфоратум 

Йерцстц 


органлары, оту 

Сулу 


дямлямяси, 

спиртли ъювщяри 

Мядя-баьырсаг позунтулары 

сойуглама, сятялъям, гараъийяр, 

бюйряк фясадлары, илтищабялейщи 

йаныглары саьалдан, сойугдяймя-

сятялъям, тярлядиъи, бцзцъц, сидик 

говуъу, юд говуъу, аьры кясиъи Гырхбуьум  (йолоту, 

хярчянэбойма)   

Горец мясокрасный    

Полигонум бисторта 

Кюкцмсов, 

эювдя 

  Пюртлямя, щялим, сыйыг, 

хцлася 


Стоматит айнашыг, йем борусунун 

илтищабы, иринли йаралар Боймадярян (дазы)   

Тысячалистник    

Ахиллеа миллфолиум   

Чичяк  


Дямлямя, чай, 

екстракт 

Мядя-баьырсаг позунтулары 

Сараьан (вялкя)    

Скумпия    

Йарпаг- йаш, 

гуру, юзяк 

Дямлямя. 

Йемля бирэя 

Мядя баьырсаг хястяликляри, 

дезинтерийа, диспепсийа, йаныг, хора, 


 

26 


Ъофинус ъоээиэрийа 

(одунъаг) 

мялщям 

исщал, бцзцшдцрцъц, илтищабялещи Еркяк 

айыдюшяйи 

(гыжы)   

Мужской 

папоротник   

Дрйоптерис филих  

Кюкцмсов, 

кюк-кюмяъи 

Порошок, 

доьранмыш 

щалда йемля 

бирэя екстракт 

Гурдгован Аъылыготу     

Хвощ  

Епщедра дистаъщйа 

Эювдя, зоь, 

гол-будаг 

Екстракты тез 

мящлул йахуд 

глцкоза иля 

бирэя 

Эюз хястяликлярин шырнагла йумаг цчцн 

Сары сузамбаьы    

Кубышка желтая   

Нупщер лутеа 

Кюкцмсов 

Мялщям, 

линимент, 

емулсийа 

Хариъя: дяри хястяликляри, дямров, 

екзема 

Дахиля: трихомоноз, балалыг йолларынын дезинфексийасы 

Бат-бат     

Белена    

Щйосойамус ниэер  

Йарпаг, от 

Дямлямя, чай, 

йемя ялавя  

Санъыэютцрян, аьрыкясян. 

 Мядя-баьырсаг позьунлуглары, 

кюпмя, гыъгырма  

Аъы истиот    

Красный перец   

Ъапсиум уннуум  

Йарпаг – йаш, 

гуру, мейвяляри 

йемля  


Щялим, сыйыг, 

мялщям 


Щовалма, донма, сойуглама, 

иштащэятириъи, донмаларда-тяпитмя, 

сарьы, йахы 

Вахтсыз чичяк  

безвременник   

Ъолъщиъум 

спеъиозум  

Чичяк, от  

Мялщям йаьда, 

пийдя  


Шишляр, эеъсаьалан йаралар, хоралар 

Йахы, сцртэц   

27 


Шафталы (щцлц, кярди)  

Персик   

Персиъа вулгарис  

Тохум, йарпаг 

Йаь, пий, 

емулсийа, чай 

дямлямя 

Кюрпя щейванларда щейванларда гарын 

аьрылары, санъы, анемийа, бюйряк, юд 

йолларынын илтищабы 

Ишлятмя, иштащаартыран, аьрыкясян, 

щовалан 


Данайа     

Даная ветвистая   

Данае раъемоза  

Кюкц, мейвяси, 

чичяйи 

Дямлямя, чай, порошок, 

биширмя, 

пюртлямя  

Исщал, дизентерийа, авитоминоз, 

гарачийяр хястяликляри, мядя аьрылары  

Ишлятмя, аьрыкясиъи, щовэютцрян, 

антисептик  

Янъир     

Инжир (смоковница)   

Фиъус 

чариъа 

(щиръана) 

Мейвя, йарпаг, 

габыг, будаг, 

саплаг, 


сцддцъя  

Дямлямя, чай, 

спиртли мящлул, 

емулсийа, ширя, 

кцл, пюртлямя, 

мялщям 


Цмуми зяифлик, сцстлцк, сойугдяймя, 

гусма, гарын аьрылары, ойнаг аьрылары, 

иринли йаралар, цряк буланмалары 

Синяйумшалдыъы, сидикговуъу, 

тохдадыъы, сакитляшдириъи, щовэцтцрян, 

йарасаьалдыъы, гурдгован Итхийары     

Бешеный огурец    

Еъбаллиум 

елатериум 

Йерцстц щиссяси, 

мейвяси, ширяси 

Дямлямя, 

биширмя, 

сцртмя, хямир, 

тяпитмя 

Кцрляшмя, щаваланма, дяри 

хястяликляри, йатаг йарасы 

Ишлятмя, сидик говуъу, щовалан, 

сакитляшдириъи, йара саьалдан, 

гурдгован  

28 


Зийилоту     

Бородовник    

Ламосана 

ъомминис 

Оту, йарпаьы 

Чай, дямлямя, 

йемя ялавя 

Гябзлик, щалсызлашма, ган азлыьы, 

сойуглама, авитаминозлар 

Илтитщабялейщи, аьрыкясиъи, гандоьуран, 

ишлятмя   Мурдарча    

Крушина    

Рщаминус франэула  

Габыг, мейвя 

Биширмя, 

дямлямя, 

екстракт 

Гябизлик, хроники мядя-баьырсаг 

аьрылары, бабасил 

Ишлятмя, щовалан, аьрыкясян Чуьундур     

Свекла    

Бета вулэарис  

Мейвя, йарпаг 

Ширя, пюртлямя, 

йемя ялавя 

Ганазлыьы, гябзлик, авитаминоз, 

минерал чатышмазлыьы, мядя-баьырсаг 

позунтулары, вярям 

Ишлятмя, сидикговуъу, аьрыкясиъи, 

гандоьуран, эумращлашдырыъы 

Шальамтурп     

Бруюква    

Брассиъа мопус  

Кюкцмейвя, 

йарпаг, тохум 

Ширя, пюртлямя, 

йемя ялавя  

Гябзлик, мядя-баьырсаг позунтулары, 

сидик йолларынын илтищабы, авитаминоз, 

дерматит 

Зяиф ишлядиъи, сидикговуъу, 

иштащаэятириъи Шцвяран     

Гулявник    

Сисйнбриум 

боеселли  

Тохум  


Чай, екстракт, 

биширмя, 

сцртмя, йахы 

Гябзлик, иситмя, сятялъям, ойнаг 

аьрылары 

Ишлятмя, сидикговуъу, йарасаьалдан, 

гурдгован 

Андыз     

Девесил    

Кюкц, чичяйи, 

йарпаг,  

Дямлямя, 

биширмя, 

Бронхит, сойугдяймя, тяняффцс 

йолларынын илтищабы, вярям, чибан, кор 


 

29 


Инула щелениум 

порошок. 

Мялщям 

сцртмя, спиртли екстракты 

чибан, иринли йаралар, йатаг йаралары 

Йумшалдыъы, илтищабэютцрцъц, 

юдговуъу, сидикговуъу, иштащаартырыъы, 

тярлядиъи, ганкясиъи, йарасаьалдан, 

синир системини сакитляшдириъи, антисептик, 

гурдговуъу 

Бяльямоту 

(эцлхятми)    

Алтей    

Алтщаеа оффиъиналис  

Кюкц, йарпаьы, 

чичяйи 

Дямлямя, екстракт, синя 

чайы, пюртлямя, 

тяпитмя 

Няфяс йолларынын илтищабы, сойугдяймя, 

гастрит, ентерит, гуру юскцряк, исщал, 

ачыг йаралар 

Синя йумшалдыъы, сакитляшдириъи, 

бяльямэятириъи, щювэютцрян Бянювшя     

Фиалка    

Виола арвенсис  

Оту, кюкц, 

чичяйи 

Дямлямя, чай Гуру юскцряк, бронхит, сарылыг, ойнаг 

аьрылары, авитоминозлар, исщал, 

дизентерийа, юд йолларынын илтищабы, 

гыъолма, дялисовлуг, гызьынлыг 

Синяйумшалдыъы, бяльямэятириъи, 

илтищабэютцрян, сидикговуъу, 

сакитляшдириъи 

Дявядабаны 

(юэейана)    

Мать и мачеха    

Туссилога фарфара 

Йарпаг, чичяк 

Чай, дямлямя, 

ширя, шярбят, 

тцстц, тяпитмя 

Бронхит, пневмонийа, сятялъям, 

сарылыг, мядя-баьырсаг аьрылары, цзцъц 

юскцряк, бюйряк вя сидик кисясинин 

илтищабы 

Щювалан, синяйумшалдыъы, 

бяльямэятириъи, тярлядиъи, йарасаьалдыъы 

Йонъа  (цчйарпаг,  Йарпаг, тохум,  Дямлямя, чай, 

Сятялъям, сойуглама, сойугдяймя,  

30 


гырмызы 

йонъасы, 

чямян)     

Клевер 

красный 

(лугавой)    

Трифолиум пратенсе 

чичяк 


йем гарышыьы 

бяльямэятириъи, синяйумшалдыъы, 

сидикговуъу, тярлятмя 

Гарынаьрылары, исщал, дизентерийа, 

грдгован 

Эцлябришин 

(лянкяран 

эцлябришини)     

Альбиция 

лянкяранская   

Албиззиа йулибриссин  

Эювдя, будаг, 

габыг 

Чай, дямлямя. пюртлямя 

Сятялъям, сойугдяймя, юскцряк 

Бяльямэятириъи, мядя-баьырсаг 

хястяликляри, иштащаартыран, гурдговуъу Эцлцлъя (лярэя)    

Чина луговая    

Латщйрус пратенсис 

Йерцстц 


щиссяляри, 

йарпагъыг, 

быьъыг 

Чай, дямлямя, йем гарышыьы 

Тяняффцс йолларынын хястяликляри, 

юскцряк, сойугдяймя 

Синяйумшалдыъы, илтищабялейщи Лячякоту      

Зюзник     

Лйопус еуропеус 

Йерцстц 


щиссяляри, 

йарпаг, мейвя, 

кюк 

Чай, дямлямя Вярям, сятялъям, юскцряк 

Синяйумшалдыъы, илтищабэютцрцъц Мцрэцоту      

Дрема липкая    

Елисантще висъоса 

Йерцстц 


щиссяляри 

Чай, дямлямя, 

мялщям 

Бронхит, сойугдяймя, язяля аьрылары Тярлядиъи, ревматизмялейщи, щовалан 

Мяръаноту 

(нямэцл)      

   Буквица 

Йарпаг, чичяк, 

тохум 

Чай, дямлямя, йахы, мялщям 

Сойуглама, бронхит, сятялъям 

Синяйумшалдыъы, сидикговуъу, 

аьрыкясиъи, ишлятмя, йахы, сцртэц  

31 


лекарственная 

Бетониъа оффиъиналис  

Сыьыргуйруьу 

(айыгулаьы)     

Коровяк     

Вербасъум 

пщиломоидес  

Таъ чичякляри, 

йарпаг, зоь 

Чай дямлямя, 

пюртлямя, йахы 

Вярям, исщал, дизентерийа, 

чибан, кор чибан 

антисептик, бцзцшдцрцъц, 

йарасаьалдан, чибанйетишдирян 

Сцдоту      

Истод    

Полйэала анатолиъа  

Кюк, кюмяъ 

Чай, дямлямя  

Няфяс, юд, сидик йолары хястяликляри 

Синяйумшалдан, аьрыкясян, 

илтищабялейщи  Сцмцрэян      

Воловик     

Анъщуса италиъа  

От, йарпаг, кюк, 

чичяк 

Чай, дямлямя, порошок, 

мялщям 


Тяняффцс йоллары, мядя-баьырсаг 

хястяликляри, екзема, сарылыг. 

 Бяльямэятириъи, ишлятмя, тяпитмя, 

спазма эютцрян Чоьан    

Качим гипсолюбка    

Эипсопщилабиъолор 

Кюк, кюмяъ 

Чай, дямлямя, 

йахы 


Сойугдяймя, бюйряк хястяликляри 

Дяри хястяликляри, илтищабялейщи, 

сидикговуъу 

Ъядикоту      

Иссоп узколистый    

Щйссопс 

анэустифолус 

Йерцстц 


щиссяляри   

Чай дямлямя, 

мялщям 

Дяри хястяликляри, бронхит. Сойуглама, бяльямэятириъи, синяйумшалдыъы, 

юскцряк кясян, йарасаьалдан, 

сойуглама 

Ъинъилим      

Звездичатка 

(мокрица)    

Стеллариа медла  

Йерцстц 


щиссяляри   

Чай, дямлямя, 

йем ялавяси  

Сятялъям, бронхит, юскцряк, гараъийяр 

хястяликляри, синя аьрылары, гангусма, 

бабасил, синяйумшалдан, щовалан, 

йарасаьалдан 


 

32 


Ъиряэцлц  

Бедренец     

Пимпинелла 

сахифраэа 

Кюк, кюмяъ, 

мейвя 

Дямлямя, пюртлямя, 

хцлася, ектракт, 

ъювщяр 

Няфяс йолларынын хястяликляри, сидик йолларынын хястяликляри 

Антисептик, щовалан, сидиговма, 

дашсалыъы 

Сары су занбаьы     

Кубышька желтая    

Нущар бутъа 

Чичяк, тохум, 

мейвя 

Мящлул, 


емулсийа, ширя 

Ъинсиййят органларынын хястяликляри 

Трихомоноз, эюбяляк хястяликляри, иринли 

йаралар, щовалан, антисептик, 

йарасаьалдан 

Аъылыготу      

Хвощ     

Епщедра дистаъщйа 

Эювдя, 


голбудаг 

Екстракты 5%-ли 

тизмящлул вя 

глцкоза иля 

гарышыьы 

Эюз хястяликляри, зыьланма, гызарты 

Илтищабялейщи, антисептик, йуйуъу 

Эиъиткан      

Крапива    

Уртиъа диоиса 

йарпаг 


Дямлямя, 

екстракт, брикет, 

пюртлямя 

Гастрит, йатаг йаралары, дюйяняк, дяри 

хястяликляри, йаныглар, хоралар, ган 

азлыьы 


Ганкясиъи, йарасаьалдан, 

гандоьуран, эцмращлашдырыъы, щовалан  

33 


 


Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə