15 oktyabr 2016-cYüklə 129,05 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.02.2017
ölçüsü129,05 Kb.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

15 oktyabr  2016-c

ı

 il tarixind

ə

 

Şabran

 rayonunda (

Qalaaltı

) S

ə

mti ə

yy

ə

netm

ə

 idman növü üzr

ə

 keçiril

ə

c

əA

çıq 

Ölk

ə

 

Çempionatının

 

 

ƏSASNAMƏSİ

 

 

1. Yarışın mə

qs

ə

di v

ə

 v

ə

zif

ə

l

ə

ri 

 

-  Sə

mti  mü


ə

yy

ən  etm

ə

 idman növünün ölkə

 

əhalisi arasında kütləvi idman 

növü  kimi  tanınması,  sağlam  hə

yat  t

ə

rzi  və

 

ətraf  mühit

ə

 qarşı  qayğı  ilə

 

yanaşmağın təbliğ olunması. 

-  G


ə

ncl


ə

rin h


ə

rbi-v


ə

t

ənp

ə

rvə

r ruhunda t

ə

rbiyy


ə

 

olunmasına təsir etm

ə

k;  -  Ölk

ə

nin  sə

mti  mü


ə

yy

ən  etm

ə

  idman  növü  üzrə

 

milli  yığma  komandası üçün g

ə

lə

c

ək ehtiyyatların formalaşdırılması.  

 

2. Yarışın keçirilmə

 yeri v

ə

 tarixi  

 

Yarış 15  oktyabr  2016-

  il  tarixlə

rind


ə

 

Şabran  rayonunun  “Qala

altı” 


x

ə

ritə

sinin 


meşə

 zola


ğın

da keçiril

ə

c

əkdir.  

 

 3. 

Yarışa rə

hb

ə

rlik 

 

Qeyd  olunan  yarışlara  ümumi  rəhb

ərliyi  AR  SMEİF  ilə

 

qarşılıqlı  əlaq

ə

 yaradaraq,  Az

ərbaycan  Respublikası  Gə

ncl

ə

r  və

 

İdman  Nazirliyi  həyata 

keçirir. 

 

Yarışın  hazırlığı  və  keçirilm

ə

sinə

  dair  t

əşkilat  yarışın  Baş  hakimi 

olan 


X

ə

yyam  Mə

mm

ədov  başda  olmaqla  birbaşa  Hakimlər  kollegiyasına  həval

ə

 edilir. Yarışın hakimlər kollegiyasının şə

xsi  hey


ə

ti  cari  ilin  oktyabr   

ayının 

5-

də

n gec olmayaraq 

SMEİF –in Şurası tə

r

əfind

ə

n tə

sdiq edilm

ə

lidir. 


 

 

 

 4. 

Yarışın iştirakçıları və

 keçirilm

ə

 

şə

rtl

ə

ri  

 

4.1. 


Yarış  açıq  yarışdır.  Nə

tic


ə

l

ərin  yekunlaşdırıması komanda  v

ə

  fə

rdi 


hesablar üzr

ə

 hə

yata keçirilir. 

  

4.2. 


Yarışda  Azərbaycanın 

v

ə  xarici  ölk

ə

lə

rin  Nazirlik,  idar

ə

,  t


əşkilat,  güc 

strukturları,  klub  və

 

Federasiyaların,  şirkətl

ə

rin  idman  cə

miyy


ə

tl

ərinin, 

ali  t


ə

hsil  mü


ə

ssis


ə

l

ərinin  komanda  v

ə

  nümayə

nd

əl

əri iştirak edə

  bil

ə

r. Komanda  8  (s

ə

kkiz)  nə

f

ərd

ən: 6 (altı) idmançı  (4 (dörd) kişi  və

  2  (iki) 

qadın);  1  (bir)  komanda  nümayə

nd

ə

si,  1  (bir)  məşqçidə

n  ibar


ə

olmalıdır.  

 

4.3. Yarış  sə

mti  mü


ə

yy

ən  etm

ə

 idmanı  üzrə

 

verilmiş  istiqamətd

ə

  keçirilir. Komanda hesabı

 komanda üzvl

ərinin: 3 kişi və

 

1 qadının göstərdiyi 

əyaxşı  nə

tic


ə

l

ərin  yekunu  üzr

ə

  müə

yy

ən  edilir.  F

ə

rdi  hesabda istirakçıların

 

tutduğu  yer  verilmiş  ardıcıllıqla  mə

saf

ə

nin  bütün  nə

zar


ə

mə

nt

əq

ə

lə

rini  keçm

ə

k  üçün  sərf  edilmiş  ən  qısa  vaxt  üzrə

  mü


ə

yy

əedilir.  

 

4.4. 


Yarış 

idman  x


ə

rit


ə

çiliyi  sah

ə

sind


ə

 

tanınmış  xarici  mütəx

ə

ssis  olan  M. Puqaç  (Ukrayna)  t

ə

rə

find


ə

n    2015-ci  (

Şabran 

-  Qalaa


ltı)  ildə

  ç


əkilmiş 

idman  x


ə

rit


ə

si  üzr


ə

  keçirilir.  X

ə

rit


ə

  s


ə

mti  mü


ə

yy

ən  etm

ə

  üzrə

 

verilmiş istiqam

ə

tdə

 

yarışma  keçirmək  üçün  bütün  beyn

ə

lxalq  standartlara cavab verir. N

ə

zarə

t m


ə

nt

əq

ə

lə

rind


ə

 qeyd olunma elektron sistem üzr

ə

 

hə

yata  keçiril

ə

c

əkdir.  Elektron  çip  nömr

ə

  ilə

  birg


ə

  qeydiyyatdan  sonra 

idmançılara  tə

qdim  edil

ə

c

əkdir.  Üz

ə

rində

  m


ə

saf


ə

l

ər  qeyd  olunmuş x

ə

ritə

 

yalnız startdan sonra təqdim edil

ə

cə

kdir.  


 

 

Yarışın xə

rit

ə

l

ə

ri: 

 

              "Qalaaltı”

 

              Miqyas (m) = 1:75 00, h (bölmə

 boyu) = 5 metr. 

             X

ə

ritə

  2015-


ci  ilin  fevral  ayında  Mixail 

Puqaç  (Ukrayna)  t

ə

r

əfind

əç

əkilmişdir.

 

 

    Ümumiyy

ə

tlə,  meşə

 

yaşıl  ağaclardan,  bəzi  yerl

ə

ri  çə

tin  keçil

ən,  xırda 

sah


ə

l

əri  il

ə

 dolu,  bağlı  ə

razil


ə

rind


ə

n  ibar


ə

tdir.  Kiçik  çuxurlar,  t

ə

p

əl

ə

r,  quru x

ə

ndə

kl

ər  v

ə

  böyük  olmayan  vadilə

rd

ən  ibar

ət  relyefi,  meşə

 

yolları  və 

cığırları 

yüks

ək inkişaf etmiş; bir sıra 

ə

mmalar və

 kötükl


ə

r

ə d

ə

 rast gə

linir. 


 

 

İştirakçılar üçün mə

sl

ə

h

ə

t görül

ə

n geyim - 

qapalı ( böyürtkən kolları və 

dig


ər  tikanlı kolluqları nə

z

ər

ə

 alaraq, hansılardan ki, qorunmaq lazımdır) . Şipli 

ayaqqabı


ya icaz

ə

 verilir.  

 

 

4.5.       Yarış

 orta m


ə

saf


ə

 üzr


ə

 

(kişilər üçün 7.5 km q

ə

də

r v


ə

 

qadınlar üçün 5  km  q

ə

də

r)  t


əşkil olunacaqdır. 

 

Komandalar  yalnız “Elit” kateqoriyası üzr

ə

 müə

yy

ən edilmiş məsaf

ə

də

 

yarışacaqlar. 

 

 Bundan ə

lav


ə

“OPEN”  (yeni  başlayanlar)  kateqoriyalı  idmançılar üçün  d

ə

  mə

saf


ə

l

ərin  t

əşkil  olunması  nə

z

ə

rdə

 

tutulmuşdur.  Bütün kateqoriyalar üzr

ə

 mə

saf


ə

l

ərin parametrl

ə

ri və

 xüsusiyy

ə

ti bar


ə

d

ə daha 

ətraflı  məlumat  AR  SMEİF

-

in  saytında 10  oktyabr  tarixind

ə

n  gec olmayaraq 1 

saylı Bületendə

 yerl

əşd


iril

ə

cə

kdir.  


 

Az

ərbaycanın idman ustalığına namizəd adlı mə

saf

ə

 d

ə

r

ə

c

ə

si.  

S

əmti  mü

ə

yyə

n  etm


ə

  üzr


ə

 

İUN adına dair və  dig

ə

r  idman  də

r

əc

ə

lə

rin


ə

 

dair  normativlə

rin  yerin

ə

  yetirilməsi  yarış  hə

r  günü  üzr

ə

 

qaçış iştirakçılarınə

n t


ə

rkibind


ən, ayrıca olaraq K

-21  v


ə

  Q-21  v

ə

 

ayrı idmançı t

ə

rə

find


ə

n m


ə

saf


ə

ni keç


ə

rk

ən göst

ərilmiş vaxtdan asılı olacaqdır. 

 

 

4.6. 


İdmançıların  yarışda  iştirakı  yalnız  komandanın  iştirak  üçün  tə

qdim 


etdiyi  sifarişdə

  qeyd  olunan  h

ə

kim  icazə

si  olduqda  h

ə

yata  keçirilir. F

ərdi hesabda iştirak edən idmançılar öz həyatı və

 

sağlamlığına görə 

müst


ə

qil olaraq m

ə

suliyy


ət daşıyır

. T


ə

xir


əsalınmaz tibbi yardım xidmə

ti 


yarışın  keçirildiyi  müddə

ərzind

ə

  təcili  yardımın  növbətçi  briqadası 

t

ər

ə

fində

n t


ə

min edilir.   

4.7. 


Yarışda  iştirak  etmə

k  üçün  icaz

ə

 

sifariş  əsasında  həyata  keçirilir. 

Yarışda  iştirak  etmək  üçün  sifariş,  hə

kim  icaz

ə

si  ilə

  birg


ə

,  gönd


ə

r

ət

əşkilatın  möhürü  ilə  t

ə

sdiq  edilə

r

ə

yarış

a  5 

gün  qalmışdan

  gec 


olmayaraq 

AR 


SMEİF

-na 


t

ə

qdim edilm

ə

lidir (azeorienteering@gmail.com) 

(Əlavə


 

№ 1). 


 

 

4.8. 


Yarış  iştirakçılarının  qeydiyyatı  zamanı komandanın nümayə

nd

əsi  AR 

SMEİF


-

ə

 aşağıdakı sə

n

ədl

ə

ri tə

qdim edir:    

-  Komanda  üzvl

ərinin  yarışa  çatdırılmasına  görə

,  el


ə

c

ə  d

ə

 komandanın 

yarışda  iştirakı  ilə

 

bağlı  bütün  məs

ə

lə

l

ərin  h

ə

llinə

  gör


ə

  cavabdeh  olan 

komanda nümay

ə

ndə

sinin t


əyin olunması haqqında, müə

ssis


ə

nin möhürü 

il

ə

 təsdiq edilmiş ə

mrin sur


əti (Əlavə

 

№ 1);  

 İştirak üçün sifariş (Əlavə

 

№ 1);  

 

-  Fərdi hesabda iştirak edən idmançılar yarışda iştirakı barə

d

ə m

əlumatı AR

 

SMEİF


-

ə

 (hakimlər kollegiyasına) müstəqil şə

kild


ə

 t

əqdim edir.  

 

 5. 

Yarışın proqramı 

 

 

15 oktyabr (şə

nb

ə

) 2016- il 

(Şabran)

 

 10:30 

 iştiakçıların yarış meydanında qeydiyyatı;

 

11:00  orta m


ə

f

ə üzr

ə

 start; 15:00 

 mükafatlandırma, yarışın tə

nt

ən

əli bağlanış mə

rasimi; 

 


 

 

 6. 

Mükafatlandırma 

 

 

6.1.  Hakiml

ər  kollegiyası  ümumi  komanda  hesabında  1

-

ci  yeri  tutmuş komandanı 

medal  v


ə

  G


ə

ncl


ə

r  v


ə

 

İdman  Nazirliyinin Birinci  d

ə

rə

c

əli 

diplomu il

ə

 t

əltif edir.  

6.2. 


Ümumi  komanda  hesabında  2

-3  yerl


əri  tutmuş  komandalar 

medal  v


ə

 

Gə

ncl


ə

r v


ə

 

İdman Nazirliyinin müvafiq olaraq İkinci və Üçuncü d

ə

rə

c

əli 

diplomları ilə

 t

ə

ltif edilir.  6.3.  H

ə

r  qrup  üzrə

  f


ərdi  yarışda  1

-3  yerl


əri  tutmuş  iştirakçılar 

(kişilər/qadınlar)  medal  və

  G

ə

nclə

r  v


ə

 

İdman  Nazirliyinin  müvafiq diplomları ilə

 t

əltif olunur.  

6.4.  OPEN  m

ə

saf


ə

sind


ə

 

qaçış  qalibləri  (yeni  başlayan  kişi  və 

qadınlar) 

xatir

ə

 diplomları ilə

 t

əltif olunur.  

 

 7. 

Yarışın maliyyə

l

əşdirilmə

si  

 

7.1. 


Yarışın  hazırlığı  və

  keçirilm

ə

si  üzr


ə

  t


əşkilati  işlə

r,  yerli  hakiml

əkollegiyasının daşınması, hədiyy

ə

lərin alınması üzrə

 x

ərcl

ə

r, komanda v

ə

  fə

rdi  hesabda  qalib  v

ə

 

mükafatçı  idmançıların  medal,  diplom  il

ə

 t

əmin  olunması 

Az

ərbaycan  Respublikası  Səmti  Mü

ə

yyə

netm


ə

 

İdman Federasiya

  və

  Az


ə

rbaycan 


Respublikası  Gə

ncl


ə

r  v


ə

 

İdman  Nazirliyi t

ə

rə

find


ə

n h


ə

yata keçirilir. 

 

7.2. 


İdmançıların  yarışda  iştirakının  təşkili  üzrə

  x


ə

rcl


ər  (onların  müvafiq 

idman  forması  və

  kompaslarla  t

ə

min  edilmə

si),  ezamiyy

ə

  x


ə

rcl


ə

ri 


(gediş,  vahid  form

a  il


ə

  t


ə

min  olunma,  qidalanma  v

ə

  yerl


əşdirilmə

si) 


komandanı ezamiyyə

t

ə gönd

ə

rə

n t


əşkilatlar tə

r

əfind

ə

n ödə

nilir.  


 

 

Qeyd  olunan  Əsasnamə

  komanda  v

ə

  f

ərdi  çıxış  edən  idmançıların  Açıq 

Ölk

ə

 

Çempionatında

 

iştirakı üçün rə

smi d

ə

v

ə

t hesab edilir. 

 

  

T

əşkilat 

komit

ə

sinin 

ə

laq

ə

 m

əlumatları:

 

 Zaur Seyidov (tel.: +994552751715; e-mail: 

seyidov_zaur@mail.ru

); 

X

əyyam M

ə

mmə

dov (tel.:+994503012060; e-mail: 

azeorienteering@gmail.com

);  


AR SMEİF

-

in saytı , e-mail v

ə

 facebook sə

hif


ə

si: 


www.smef.azazeorienteering@gmail.com;  facebook.com/azeorienteering. 

 

Yüklə 129,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə