1. small [ smo: l]- balaca large [ la:ʤ ]- genişYüklə 194,5 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü194,5 Kb.
#47046
words 1.

Words

1. small [ smo:l]- balaca

2. large [ la:ʤ ]- geniş

3. game [geɪm ]- oyun

4. price [praɪs ]- qiymət

5. high [haɪ]- hündür

6. tall [ to:l ]- ucaboy

7. comfortable [ kʌmfǝtǝbl ]- rahat

8. neat [ ni:t ]- səliqəli

9. kitchen [ kɪʧɪn ]- mətbəxt

10. trip [ trɪp ]- səyahət

11. first [ fǝ:st ]- birinci

12. second [ sekǝnd ]- ikinci

13. third [ θǝ:d ]- üçüncü

14. mark [ ma:k ]- qiymət; işarə

15. form [ fo: m ]- forma, xarici görünüş: sinif

16. movie [ mu: vɪ ]- kino

17. before [ bɪ ׳fo: ]- əvvəl

18. difficult [ dɪfɪkǝlt ]- çətin

19. young [ jʌŋ ]- cavan

20. dining-room [ daɪnɪŋ ru:m ]- yemək otağı

21. bedroom [ bedrum ]- yataq otağı

22. flat [ flӕt ]- mənzil; yastı, hamar

23. case [ keɪs ]- çanta; hadisə, hal

24. heavy [ hevɪ ]- ağır

25. dress [ dres ]- paltar

26. lovely [ lʌvlɪ ]- sevimli

27. to become [ bɪ ׳kʌm ]- olmaq; yaraşmaq, tutmaq

28. petrol [ petrǝl ]- benzin

29. to use [ ju:z ]- istifadə etmək

30. use [ ju: s ] – istifadə

31. to rest [ rest ]- istirahət etmək

32. until [ ʌntɪl ]- qədər, dək

33. to feel [ fi: l ]- hiss etmək

34. to stay [ steɪ ]- qalmaq, dayanmaq

35. place [ pleɪs ]- yer

36. to earn [ ɜ: n ]- qazanmaq

37. jacket [ ʤӕkɪt ]- gödəkçə

38. shop [ ʃop ]- mağaza

39. garden [ ga: dn ]- bağ

40. famous [ feɪmǝs ]- məşhur

41. polite [ pǝ ׳laɪt ]- nəzakətli

42. easy [ i:zɪ ]- asan

43. tape-recorder [ teɪprɪko:dǝ ]- maqintafon

44. soon [ su:n ]- tezliklə

45. hardly [ ha: dlɪ ]- zorla, güclə

46. early [ ɜ: lɪ ]- tez, erkən

47. sensational [ senseɪʃnl ]- sensasiyalı; çox qəşəng

48. changeable [ ʧeɪnʤǝbl ]- dəyişkən

49. unpleasant [ ʌnpleznt ]- xoşa gəlməz

50. terrible [ terǝbl ]- dəhşətli, qorxulu

51. boring [ bo: rɪŋ ]- cansıxıcı

52. diligent [ dɪlɪʤǝnt ]- çalışqan

53. correct [ kǝ ׳rekt ]- düzgün

54. to develop [ dɪ ׳velǝp ]- inkişaf etmək

55. rapidly [ rӕpɪdlɪ ]- sürətlə, tez-tez

56. fast [ fa: st ]- sürətlə

57. quickly [ kwɪklɪ ]- tez-tez, sürətlə

58. suddenly [ sʌdnlɪ ]- qəfildən

59. sudden [ sʌdn ]- qəfil

60. clever [ klevǝ ]-ağıllı

61. careful [ keǝfl ]-qayğıkeş, diqqətli

62. survivor [ sǝ ׳vaɪvǝ ]-sağ qalan

63. rural [ ruǝrǝl ]-kənd(adj), kənd sakini (n)

64. naughty [ no:tɪ ]-dəcəl

65. lonely [ lounlɪ]-yalqız

66. daily [ deɪlɪ ]- gündəlik, hər gün

67. lucky [ lʌkɪ ]- şanslı

68. quality [ kwolɪtɪ ]- keyfiyyət

69. exciting [ ɪk ׳saɪtɪŋ ]- həyəcanlandırıcı; maraq doğuran

70. excited [ ɪk ׳saɪtɪd ]- həyəcanlı, əsəbi

71. pleasant [ pleznt ]- xoşa gələn

72. special [ speʃl ]- xüsusi

73. vigorous [ vɪgǝrǝs ]- güclü

74. wonderful [ wʌndǝfl ]- gözəl, qəşəng

75. weak [ wi:k ]- zəif

76. excellent [ ekslǝnt ]- əla

77. simple[ sɪmpl ]- sadə

78. hard [ ha: d ]- ağır, çətin

79. talented [ tӕlǝntɪd ]- istedadlı

80. gentle [ ʤentl ]- zərif

81. logical [ loʤɪkǝl ]- məntiqi

82. suitable [ sju:tǝbl ]- uyğun, müvafiq

83. user [ ju:zǝ ]- istifadəçi

84. prominent [ promɪnǝnt ]- məşhur

85. sandal [ sӕndl ]- ayaqqabı; tufli

86. compulsory [ kǝm ׳pʌlsǝrɪ ]- vacib, məcburi

87. primary [ praɪmǝrɪ ]- ilkin, ibtidai

88. prayer [ preǝ ]- dua, dua edən

89. typical [ tɪpɪkl ]- səciyyəvi

90. to miss [ mɪs ]- gecikmək, darıxmaq

91. loud [ laud ]- yüksək səsli

92. loudly [ laudlɪ ]- ucadan

93. surprising [ sǝ ׳praɪzɪŋ ]- təəccüblü, gözlənilməz

94. surprised [ sǝ ׳praɪzd ]- təəccüblənmiş, heyrətlənmiş

95. to iron [ aɪǝn ]- ütüləmək

96. proposal [ prǝ ׳pouzl ]- təklif

97. to produce [ prǝ ׳dju:s ]- istehsal etmək, yaratmaq

98. still [ stɪl ]- hələ; sakit

99. to disturb [ dɪstɜ:b ]- narahat etmək, mane olmaq

100. harvest [ ha:vɪst ]- məhsul yığımı; məhsul

101. to change [ ʧeɪnʤ ]- dəyişmək

102. severe [ sɪ ׳vɪǝ ]- ciddi, tələbkar; sərt

103. powerful [ pauǝfl ]- güclü

104. opportunity [ opǝ ׳tju:nɪtɪ ]- imkan, şans

105. depressing [ dɪ ׳presɪŋ ]- qəmgin, kədərləndirici

106. depressed [ dɪ ׳prest ]- kədərli, məyus

107. successful [ sǝk ׳sesfl ]- uğurlu

108. to listen [ lɪsn ]- dinləmək

109. away [ ǝ ׳weɪ ]- uzaq

110. strong [ stroŋ ]- güclü

111. to beat [ bi:t ]- vurmaq, döymək

112. river [ rɪvǝ ]- çay

113. brave [ breɪv ]- cəsur

114. against [ ǝ ׳geɪnst ]- əleyhinə

115. regular [ regjulǝ ]- müntəzəm, qaydalı

116. quiet [ kwaɪǝt ]- sakit

117. to recover [ rɪ ׳kʌvǝ ]- sağalmaq

118. illness [ ɪlnɪs ]- xəstəlik

119. helicopter [ helɪkoptǝ ]- vertalyot

120. noisy [ noɪzɪ ]- səsli-küylü

121. report [ rɪpo:t ]- məruzə; məlumat

122. among [ ǝ ׳mʌŋ ]- arasında

123. wrestler [ ׳reslǝ ]- pəhləvan, güləşçi

124. serious [ sɪǝrɪǝs ]- ciddi

125. operation [׳ opǝreɪʃn ]- fəaliyyət, iş; əməliyyat

126. sad [ sӕd ]- qəmgin

127. to attend [ ǝ ׳tend ]- iştirak etmək

128. elegant [ elɪgǝnt ]- qəşəng, zərif

129. to promote [ prǝ ׳mout ]- rütbəcə yüksəltmək; kömək etmək

130. attentive [ ǝ ׳tentɪv ]- diqqətli, qayğıkeş

131. friendly [ frendlɪ ]- mehriban, səmimi

132. thousand [ ׳θauzǝnd ]- min

133. to receive [ rɪ ׳si:v ]- almaq, qəbul etmək

134. completely [ kǝm ׳pli:tlɪ ]- tamamilə

135. bright [ braɪt ]- parlaq, aydın

136. smart [ sma:t ]- düşüncəli, fərasətli, ağıllı

137. upset [ ʌp ׳set ]- kefsiz, məyus

138. sum [ sʌm ]- misal; məbləğ

139. to understand [ ʌndǝ ׳stӕnd ]- anlamaq

140. selfish [ selfɪʃ ]- eqoist, xudbin, özünü sevən

141. to think [ θɪŋk ]- fikirləşmək

142. to expect [ ɪks ׳pekt ]- gözləmək; zənn etmək

143. because [ bɪ ׳koz ]- çünki, ona görə ki

144. to shine [ ʃaɪn ]- parlamaq, işıq saçmaq

145. pleasure [ pleӡǝ ]- zövq, məmnuniyyət

146. talkative [ to: kǝtɪv ]- çoxdanışan

147. colourful [ kʌlǝfl ]- rəngli

148. carpet [ ka:pɪt]- xalça

149. to welcome [ welkǝm ]- salamlamaq

150. to need [ ni:d ]- ehtiyacı olmaq

151. heartily [ ha:tɪlɪ ]- ürəkdən, səmimiyyətlə

152. busy [ bɪzɪ ]- məşğul

153. literature [ lɪtrǝʧǝ ]- ədəbiyyat

154. useful [ ju:sfl ]- faydalı

155. watchful [ woʧful ]- diqqətli, ehtiyyatlı, ayıq-sayıq

156. dictation [ dɪk ׳teɪʃn ]- imla

157. chapter [ ʧӕptǝ ]- fəsil, bölmə

158. everything [ ׳evrɪθɪŋ ]- hər şey

159. to try [ traɪ ]- çalışmaq, cəhd göstərmək

160. cool [ ku:l ]- sərin

161. nearly [ nɪǝlɪ ]- demək olar ki, təxminən

162. drinkable [ ׳drɪŋkǝbl ]- içməli

163. narrow [ nӕrou ]- dar, ensiz

164. pretty [ prɪtɪ ]- qəşəng

165. truth [ tru:θ ]- həqiqət

166. now [ nau ]- indi

167. sharp [ ʃa:p ]- iti; kəskin

168. oral [ o:rl ]- şifahi
169. protection [ prǝ ׳tekʃn ]- müdafiə, mühafizə

170. argument [ a:gjumǝnt ]- sübut, dəlil, arqument

171. majority [ mӕʤorɪtɪ ]- əksəriyyət, çoxluq

172. scientist [ ׳saɪǝntɪst ]- alim

173. science [ ׳saɪǝns ]- elm

174. journalist [ ׳ʤɜ:nǝlɪst ]- jurnalist

175. audience [ ׳o:djǝns ]- dinləyicilər, auditoriya

176. splendour [ splendǝ ]- parlaqlıq, dəbdəbə, əzəmət

177. dormitory [ do: mɪtrɪ ]- yataq otağı; ümumi yataqxana

178. strength [ streŋθ ]- güc, qüvvə

179. relationship [ rɪ ׳leɪʃnʃɪp ]- qohumluq; münasibət, əlaqə

180. responsibility [ rɪsponsǝ ׳bɪlɪtɪ ]- cavabdehlik, məsuliyyət

181. interior [ ɪntɪǝrɪǝ ]- iç, bir şeyin içi

182. refugee [ refjuʤi: ]- qaçqın; qaçaq

183. weapon [ wepǝn ]- silah

184. partner [ pa:tnǝ ]- şərik, ortaq; iştirakçı

185. survivor [ sǝvaɪvǝ ]- sağ qalan

186. ham [ hӕm ]- donuz budu, vetçina

187. roll [ roul ]- rulon (lülə şəklində bükülmüş kağız); gurultu

188. boss [ bos ]- bos, sahibkar

189. facility [ fǝ ׳sɪlɪtɪ ]- xidmət vasitələri; qabiliyyət, istedad

190. employment [ ɪm ׳ploɪmǝnt ]- iş, xidmət; sənət, peşə

191. puppet [ pʌpɪt ]- kukla, oyuncaq

192. fireplace [ ׳faɪǝpleɪs ]- buxarı, ocaq

193. script [ skrɪpt ]- ssenari; əlifba; srift

194. to obtain [ ǝb ׳teɪn ]- əldə etmək, qazanmaq

195. queen [ kwi: n ]- kraliça, şahzadə

196. reason [ ri: zn ]- səbəb; dərrakə, düşüncə

197. own [ oun ]- şəxsi

198. nut [ nʌt ]- qoz, fındıq

199. classmate [ ׳kla: smeɪt ]- sinif yoldaşı

200. typewriter [ taɪpraɪtǝ ]- makina; makinaçı

201. statesman [ steɪtsmǝn ]- dövlət xadimi

202. statement [ steɪtmǝnt ]- bəyanat, fikir, iddia

203. teenager [ ti:neɪʤǝ ]- yeniyetmə

204. earthquake [ ɜ:θkweɪk ]- zəlzələ

205. surname [ sǝ: neɪm ]- soyad

206. consultation [ konsǝlteɪʃn ]- iclas, məşvərət

207. composition [ kompǝzɪʃn ]- inşa; musiqi əsəri

208. advertisement [ ǝdvɜ: tɪsmǝnt ]- élan; reklam

209. environment [ ɪnvaɪǝrnmǝnt ]- mühit, şərait

210. satellite [ sӕtǝlaɪt ]- süni peyk

211. hornbeam [ ho: nbi: m ]- vələs ağacı

212. institution [ ɪnstɪtju:ʃn ]- təşkilat, müəssisə

213. appearance [ ǝpɪǝrǝns ]- xarici görkəm

214. minority [ maɪnǝrɪtɪ ]- azlıq

215. plumber [ plʌmbǝ ]- su kəməri işçisi

216. instrument [ ɪnstrumǝnt ]- alət, cihaz

217. adventure [ ǝdvenʧǝ ]- macəra

218. establishment [ ɪstӕblɪʃmǝnt ]- özül, bünövrə; yaratma

219. dramatist [ drӕmǝtɪst ]- dramaturq

220. reputation [ repjuteɪʃn ]- ad, şöhrət, şərəf

221. renaissance [ rɪneɪsns ]- intibah

222. exhibition [ eksɪbɪʃn ]- sərgi

223. bracket [ brӕkɪt ]- mötərzə

224. success [ sǝkses ]- nailiyyət, uğur

225. humour [ hju: mǝ ]- yumor

226. peach [ pi: ʧ ]- şaftalı

227. tomato [ tǝma: tou ]- pamidor

228. mulberry [ mʌlbǝrɪ ]- tut

229. apricot [ eɪprɪkot ]- ərik

230. cucumber [ kju: kǝmbǝ ]- xiyar

231. never [ nevǝ ]- heç vaxt

232. number [ nʌmbǝ ]- rəqəm, say, miqdar

233. sinister [ sɪnɪstǝ ]- yaramaz, çirkin; qəmli, kədərli

234. to discover [ dɪs ׳kʌvǝ ]- kəşf etmək, tapmaq

235. boring [ bo: rɪŋ ]- bezdirici, usandırıcı

236. lightning [ laɪtnɪŋ ]- şimşək, ildırım

237. during [ djuǝrɪŋ ]- ərzində, müddətində

238. drawing [ dro: ɪŋ ]- şəkil; şəkil çəkmə

239. tiring [ taɪǝrɪŋ ]- yorucu, üzücü

240. cake [ keɪk ]-tort, keks

241. favour [ feɪvǝ ]- xeyirxahlıq, mərhəmət

242. to suppose [ sǝ ׳pouz ]- güman/ zənn etmək

243. to advise [ ǝd ׳vaɪz ]- məsləhət vermək

244. again [ ǝ ׳geɪn ]- yenidən, təkrarən

245. actress [ ӕktrɪs ]- aktrisa

246. harmful [ ha: mful ]- zərərli, ziyanlı

247. decision [ dɪ ׳sɪӡn ]- qərar

248. height [ haɪt ]- hündürlük, ucalıq

249. translation [ trӕns ׳leɪʃn ]- tərcümə

250. defence [ dɪ ׳fens ]- müdafiə, mühafizə

251. invention [ ɪn ׳venʃn ]- ixtira

252. town [ taun ]- balaca şəhər

253. internal [ ɪn ׳tɜ: nl ]- daxili, iç

254. dear [ dɪǝ ]- əziz, sevimli; baha

255. birthday [ ׳bǝ:θdeɪ ]- ad günü

256. solidarity [ solɪdӕrɪtɪ ]- həmrəylik

257. to decorate [ dekǝreɪt ]- bəzəmək

258. free [ fri: ]- azad, müstəqil

259. both [ bouθ ]- hər ikisi

260. pensioner [ penʃǝnǝ ]- təqaüdçü

261. strange [ streɪnʤ ]- qəribə, yad

262. hope [ houp ]- ümid

263. stepfather [ stepfa: ðǝ ]- atalıq

264. entrance [ entrns ]- giriş, giriş qapısı

265. stocking [ stokɪŋ ]- uzunboğaz corab

266. seaport [ si: po: t ]- dəniz limanı

267. nightingale [ naɪtɪŋgeɪl ]- bülbül

268. kindergarten [ kɪndǝga: tn ]- uşaq baxçası

269. commodity [ kǝmodɪtɪ ]- mal, əmtəə

270. attendance [ ǝ ׳tendǝns ]- işrirak

271. settlement [ setlmǝnt ]- qəsəbə, kənd

272. celebration [ selɪbreɪʃn ]- şənlik, bayram; bayram etmə

273. anniversary [ ӕnɪvɜ: sǝrɪ ]- ildönümü

274. mushroom [ mʌʃrum ]- göbələk

275. snowdrop [ snoudrop ]- novruzgülü

276. tradition [ trǝ ׳dɪʃn ]- ənənə

277. sewing-machine [ souɪŋ mǝʃn ]- tikiş maşını

278. servant [ sǝ: vǝnt ]- qulluqçu

279. demonstration [ demǝnstreɪʃn ]- nümayiş

280. melonfield [ melǝnfi: ld ]- yemiş sahəsi

281. bulwark [ bulwǝk ]- qala, istehkam

282. lemonade [ lɪmǝneɪd ]- limonad

283. compartment [ kǝmpa: tmǝnt ]- kupe, şöbə

284. earthquake [ ɜ:θkweɪk ]- zəlzələ

285. woodman [ wudmǝn ]- meşəbəyi

286. martyrdom [ ma: tǝdǝm ]- şəhidlik

287. martyr [ ma: tǝ ]- şəhid

288. government [ gʌvǝnmǝnt ]- hökumət

289. daybook [ deɪbuk ]- gündəlik

290. midnight [ mɪdnaɪt ]- gecəyarı

291. excellent [ ekslǝnt ]- əla

292. distance [ dɪstǝns ]- məsafə; fərq

293. struggle [ strʌgl ]- mübarizə

294. dessert [ dɪzǝ: t ]- çərəz

295. fable [ feɪbl ]- təmsil

296. courage [ kʌrɪʤ ]- cəsarət, igidlik, şücaət

297. prize [ praɪz ]- mükafat, bəxşiş

298. valley [ vӕlɪ ]- dərə

299. anthem [ ӕnθǝm ]- himn

300. bush [ buʃ ]- kol

301. thinker [ θɪŋkǝ ]- mütəfəkkir

302. indepenence [ ɪndɪpendǝns ]- müstəqillik

303. corner [ ko: nǝ ]- künc

304. lawyer [ lo: jǝ ]- vəkil, hüquqşünas

305. orphan [ o: fn ]- yetim, kimsəsiz

306. foyer [ foɪeɪ ]- foye

307. merchant [ mɜ: ʧǝnt ]- tacir

308. refrigerator [ rɪfrɪʤǝreɪtǝ ]- soyuducu

309. nationality [ nӕʃǝnӕlɪtɪ ]- milliyyət; millət

310. shade [ ʃeɪd ]- kölgə

311. master [ ma: stǝ ]- usta, sahibkar

312. invader [ ɪnveɪdǝ ]- işğalçı, qəsbkar

313. singer [ sɪŋǝ ]- müğənni

314. truth [ tru: θ ]- həqiqət, düzlük

315. hammer [ hӕmǝ ]- çəkic

316. to join [ ʤoɪn ]- birləşmək; qoşulmaq

317. impression [ ɪmpreʃn ]- təəssürat

318. lady [ leɪdɪ ]- xanım, qadın

319. society [ sǝsaɪǝtɪ ]- cəmiyyət

320. match [ mӕʧ ]- kibrit; yarış

321. labour [ leɪbǝ ]- əmək

322. duck [ dʌk ]- ördək

323. wardrobe [ wo: droub ]- qardirob, paltar şkafı

324. poet [ pouɪt ]- şair

325. twin [ twɪn ]- əkiz

326. hunter [ hʌntǝ ]- ovçu

327. queen [ kwi: n ]- kraliça, şahzadə

328. trick [ trɪk ]- yalan, kələk, hiyləgərlik

329. enthusiasm [ ɪnθju: zɪǝzm ]- şövq, ruh yüksəkliyi

330. sort [ so: t ]- növ, cür

331. cottage [ kotɪʤ ]- kottec, bağ evi

332. architecture [ a: kɪtekʧǝ ]- memarlıq

333. press [ pres ]- mətbuat, çap, çap olunma

334. customs [ kʌstǝmz ]- gömrük; gömrük rüsumu

335. alarm-clock [ ǝ ׳la: m klok ]- zəngli saat

336. deck [ dek ]- göyərtə

337. nephew [ nefju: ]- bacı/ qardaş oğlu

338. duty [ dju:tɪ ]- vəzifə, borc, mənəvi borc

339. representative [ reprɪzentǝtɪv ]- nümayəndə; elçi

340. buffalo [ bʌfǝlou ]- camış

341. instruction [ ɪnstrʌkʃn ]- təlimat; göstəriş vermə

342. condition [ kǝndɪʃn ]- vəziyyət, hal; şərt

343. legend [ leʤǝnd ]- əfsanə

344. magician [ mǝʤɪʃn ]- sehrbaz, cadügar

345. chairperson [ ʧeǝpɜ: sn ]- sədr

346. butcher [ buʧǝ ]- qəssab

347. hall [ ho: l ]- zal, salon

348. assembly [ ǝ ׳semblɪ ]- yığıncaq, iclas

349. island [ aɪlǝnd ]- ada

350. monument [ monjumǝnt ]- abidə

351. union [ ju: nɪǝn ]- ittifaq, birlik

352. elephant [ elɪfǝnt ]- fil

353. reporter [ rɪpo: tǝ ]- müxbir; məruzəçi

354. expedition [ ekspɪdɪʃn ]- ekspedisiya; yürüş, səfər

355. philosophy [ fɪlosǝfɪ ]- fəlsəfə

356. thought [ θo: t ]- fikir, düşüncə

357. crossing [ krosɪŋ ]- kəsişmə nöqtəsi; qovuşuq yer

358. shop-assistant [ ʃopǝsɪstǝnt ]- satıcı

359. belief [ bɪli: f ]- inam

360. workshop [ wɜ: kʃop ]-emalatxana

361. pillow [ pɪlou ]- balış, yastıq

362. resolute [ rezǝlu: t ]- cəsarətli, əzmli

363. necessary [ nesɪsǝrɪ ]- vacib, zəruri

364. curtain [ kǝ: tn ]- pərdə

365. revolt [ rɪvoult ]- üsyan, qiyam; üsyan etmək

366. agreement [ ǝgri: mǝnt ]- razıaşma, razılıq; müqavilə

367. salty [ so: ltɪ ]- duzlu

368. rebel [ rebl ]- üsyançı (adj. noun)

369. to rebel [ rɪbel ]- üsyan etmək

370. subject [ sʌbʤɪkt ]- mövzu, fənn

371. bear [ beǝ ]- ayı

372. pig [ pɪg ]- donuz

373. republic[ rɪpʌblɪk ]- respublika

374. feature [ fi: ʧǝ ]- xüsusiyyət; xassə

375. barrel [ bӕrǝl ]- çəllək

376. basket [ ba: skɪt ]- səbət

377. ceiling [ si: lɪŋ ]- tavan

378. shoulder [ ʃouldǝ ]- çiyin

379. alley [ ӕlɪ ]- xiyaban; dar küçə

380. proverb [ provɜ: b ]- atalar sözü

381. acid [ ӕsɪd ]- turşuluq; turşu (kimya)

382. tyranny [ tɪrǝnɪ ]- tiraniya; zülm, qəddarlıq

383. acting [ ӕktɪŋ ]- ifa, ifa etmə; fəaliyyət göstərən (adj.)

384. troop [ tru: p ]- qoşun, ordu; dəstə, qrup

385. stove [ stouv ]- mətbəx plitəsi; soba

386. messenger [ mesɪnʤǝ ]- xəbərçi, qasid; elçi

387. authority [ o: θorɪtɪ ]- hakimiyyət; vəkalət, ixtiyar

388. to doubt [ daut ]- şübhələnmək

389. towel [ tauǝl ]- dəsmal, məhrəba

390. to taste [ teɪst ]- dadmaq, dadına baxmaq

391. mind [ maɪnd ]- yaddaş; təfəkkür

392. grain [ greɪn ]- taxıl, dən

393. composer [ kǝmpouzǝ ]- bəstəkar

394. revision [ rɪɜ: ӡn ]- yenidən işləmə, yoxlama

395. to revise [ rɪvaɪz ]- yoxlamaq, gözdən keçirmək

396. readable [ ri: dǝbl ]- asan oxunan, aydın

397. lettuce [ letɪs ]- kahı

398. reply [ rɪplaɪ ]- cavab; cavab vermək

399. purse [ pǝ: s ]- pul kisəsi; redikül ( qadın əl çantası )

400. dust [ dʌst ]- toz

401. knee [ ni: ]- diz

402. security [ sɪ ׳kjuǝrɪtɪ ]- təhlükəsizlik; qoruma, müdafiə

403. tray [ treɪ ]- podnos, məcməyi

404. amusement [ ǝ ׳mju: zmǝnt ]- əyləncə, şənlik, şadlıq

405. liberty [ lɪbǝtɪ ]- azadlıq

406. partnership [ pa: tnǝʃɪp ]- yoldaşlıq

407. boot [ bu: t]- botinka, çəkmə

408. hat [ hӕt ]- şlyapa, şapka

409. iron [ aɪǝn ]- dəmir, ütü

410. report [ rɪ ׳po: t ]- məruzə, məlumat, hesabat

411. blossom [ blosǝm ]- çiçək

412. web [ web ]- tor; şəbəkə

413. climate [ klaɪmɪt ]- iqlim; mühit

414. aunt [ a: nt ]- xala, bibi

415. flu [ flu: ]- qrip

416. tin [ tɪn ]- konserv bankası; qalay

417. cough [ kof ]- öskürək

418. to jump [ ʤʌmp ]- tullanmaq

419. absense [ ӕbsǝns ]- yoxluq; çatışmazlıq

420. silent [ saɪlǝnt ]- sakit, dinməz, səssiz

421. to publish [ pʌblɪʃ ]- nəşr etmək; bəyan etmək, bildirmək

422. wisdom [ wɪzdǝm ]- müdrilklik; sağlam fikir, düşüncə

423. perfume [ pɜ: fju: m ]- xoş iy, ətir

424. fortune [ fo: ʧn ]- səadət, xoşbəxtlik; tale, qismət; var-dövlət

425. glorious [ glo: rɪǝs ]- valehedici, adlı-sanlı, tanınmış

426. bloody [ blʌdɪ ]- qanlı, qanayan

427. status [ steɪtǝs ]- (cəmdə işlənmir); status, vətəndaşlıq vəziyyəti

428. plank [ plӕŋk ]- qalın taxta; söykənəcək, dayaq

429. conference [ konfǝrǝns ]- konfrans, toplantı

430. potter [ po: tǝ ]- dulusçu

431. exploration [ eksplo: reɪʃ ]- araşdırma, axtarış

432. province [ provɪns ]- vilayət, əyalət

433. governess [ gʌvǝnɪs ]- mürəbbiyə, tərbiyəçi

434. fitter [ fɪtǝ ]- çilingər, mexanik

435. sailor [ seɪlǝ ]- dənizçi

436. silence [ saɪlǝns ]-sakitlik

437. length [ leŋθ ]- uzunluq

438. stableman [ steɪblmǝn ]- mehtər, atabaxan

439. assistant [ ǝ׳ sɪstǝnt ]- köməkçi

440. listener [ lɪsnǝ ]- dinləyici

441. joke [ ʤouk ]- zarafat

442. lazybones [ leɪzɪbounz ]- tənbəl adam

443. sword [ so: d ]- qılınc

444. pavement [ peɪvmǝnt ]- səki; döşənmiş yol

445. intervention [ ɪntǝ ׳venʃn ]- müdaxilə, vasitəçilik

446. dagger [ dӕgǝ ]- xəncər

447. caviar [ kӕvɪa : ]- kürü

448. month [ mʌnθ ]- ay

449. wing [ wɪŋ ]- qanad

450. to mend [ mend ]- təmir etmək

451. mutton [ mʌtn ]- qoyun əti

452. stick [ stɪk ]- çubuq; drijor çubuğu

453. novelist [ novǝlɪst ]- romançı; novator, yenilikçi

454. rule [ ru: l ]- qayda; hakimiyyət

455. true [ tru: ]- düz, doğru; vəfalı

456. pause [ po: z ]- fasilə, tənəffüz

457. needle [ ni: dl ]- iynə

458. niece [ ni: s ]- qardaş, bacı qızı

459. attention [ ǝ׳ tenʃn ]- diqqət

460. huge [ hju: ʤ ]- nəhəng, çox iri

461. fellow [ felou ]- gənc, yeniyetmə, kişi,oğlan

462. playwright [ pleɪraɪt ]- dramaturq

463. helicopter [ ׳ helɪkoptǝ ]- vertalyot

464. neighbour [ neɪbǝ ]- qonşu

465. observer [ ǝb ׳zǝ: vǝ ]- müşahidəçi

466. pollution [ pǝ ׳lu: ʃn ]- çirklənmə, korlanma

467. sour [ sauǝ ]- turş; narazı, kədərli (baxış)

468. sack [ sӕk ]- kisə, çuval, torba

469. previous [ ׳pri: vɪǝs ]- qabaqkı, bundan əvvəlki

470. contest [ ׳kontest ]- mübahisə, yarış, mübarizə

471. fence [ fens ]- çəpər, hasar

472. garage [ gӕra: ӡ ]- qaraj

473. section [ sekʃn ]- hissə, bölmə

474. elbow [ elbou ]- dirsək

475. eyebrow [ aɪbrau ]- qaş

476. plum [ plʌm ]- gavalı, gavalı ağacı

477. onion [ ׳ʌnjǝn ]- soğan

478. tongue [ tʌŋ ]- dil; nitq, danışıq tərzi

479. tulip [ ׳tju: lɪp ]- tülpan, qızıl zanbaq

480. violet [ ׳vaɪǝlɪt ]- bənövşə

481. carnation [ ka: ׳neɪʃn ]- qərənfil

482. strawberry [ stro: bǝrɪ ]- çiyələk

483. body [ ׳bodɪ ]- vücud, bədən; adam

484. part [ pa: t ]- hissə

485. orange [ ׳orɪnʤ ]- portağal

486. radish [ ׳rӕdɪʃ ]- qırmızı turp

487. pumpkin [ ׳pʌmpkɪn ]- balqabaq, kudu

488. cherry [ ׳ʧerɪ ]- albalı, albalı ağacı

489. pomegranate [ ׳pom grӕnɪt ]- nar

490. candy [ kӕndɪ ]- konfet, nabat

491. porridge [ ׳porɪʤ ]- sıyıq

492. cow [ kau ]- inək

493. lion [ laɪǝn ]- şir; aslan

494. zebra [ zebrǝ ]- zebra

495. wolf [ wulf ]- canavar

496. cat [ kӕt ]- pişik

497. vegetable [ ׳veʤtǝbl ]- tətəvəz

498. health [ helθ ]- sağlamlıq, səhhət; səhiyyə

499. might [ maɪt ]- güc, qüvvə

500. anger [ ׳ӕŋgǝ ]- qəzəb, hirs

501. hill [ hɪl ]- təpə

502. stormy [ sto: mɪ ]- tufanlı

503. single [ sɪŋgl ]- yeganə, bir

504. wheel [ wi: l ]- təkər, çarx; sükan

505. surgeon [ ׳sǝ:ʤǝn ]- cərrah

506. idea [ ׳aɪdɪǝ ]- fikir, ideya; təssəvvür, anlayış

507. disease [ dɪ ׳zi: z ]- xəstəlik

508. to operate [ ׳opǝreɪt ]- işləmək, fəaliyyət göstərmək; cərrahi əməliyyat keçirmək

509. painting [ ׳peɪtɪŋ ]- rəssamlıq; şəkil, rəsm

510. fear [ fɪǝ ]- qorxu

511. great [ greɪt ]- böyük, əzəmətli, nəhəng

512. fever [ ׳ fi: vǝ ]- istilik, hərarət

513. routine [ ru: ׳ti: n ]- rejim, qayda

514. patient [ ׳peɪʃnt ]- xəstə; səbirli

515. foreign [ ׳forɪn ]- xarici, əcnəbi

516. nature [ neɪʧǝ ]- təbiət; xarakter, xasiyyət

517. desert [ ׳dezǝt ]- səhra; insan yaşamayan boş yer

518. to provide [ prǝ ׳vaɪd ]- təmin/ təchiz etmək

519. crisp [ krɪsp ]- xırçıldayan kartof; kövrək, xırçıldayan

520. resort [ ׳ri: zo: t ]- müraciət; kurort

521. diet [ ׳daɪǝt ]- pəhriz, yemək rejimi; qida

522. heroic [ hɪ ׳rouɪk ]- cəsur, cəsarətli

523. evidence [ ׳evɪdǝns ]- sübut, dəlil; fakt, əsas

524. scene [ si: n ]- səhnə, yer; mənzərə, görünüş

525. rocket [ ׳rokɪt ]- fişəng; raket

526. noble [ noubl ]- alicənab

527. grassy [ ׳gra: sɪ ]- otlu

528. competent [ ׳kompɪtǝnt ]- səriştəli, bilikli

529. rider [ ׳raɪdǝ ]- atlı, at sürən

530. inventor [ ɪn ׳ventǝ ]- ixtiraçı

531. view [ vju: ]- görünüş, mənzərə

532. ability [ ǝ׳ bɪlɪtɪ ]- bacarıq, qabiliyyət

533. research [ rɪ ׳sǝ: ʧ ]- tədqiqat, araşdırma

534. wound [ wu: nd ]- yara; yaralanma

535. beauty [ ׳bju: tɪ ]- gözəllik

536. visitor [ ׳vɪzɪtǝ ]- qonaq, gələn; müvəqqəti sakin

537. difficulty [ ׳dɪfɪkǝltɪ ]- çətinlik; münaqişə

538. natural [ ׳nӕʧrǝl ]- təbii, əsl; ağıldan kəm, sərsəm (n)

539. comer [ ׳kʌmǝ ]- gəlmə; özgə (n)

540. careless [ ׳keǝlǝs ]- diqqətsiz, ehtiyatsız, səliqəsiz, səhlənkar

541. nobility [ nou ׳bɪlɪtɪ ]- alicənablıq, mərdlik

542. force [ fo: s ]- qüvvə, güc

543. respect [ rɪs ׳pekt ]- hörmət, ehtiram; hörmət etmək

544. sorrow [ ׳sorou ]- qəm, kədər

545. bakery [ ׳beɪkǝrɪ ]- çörəkxana; bulka dükanı

546. habit [ ׳hӕbɪt ]- vərdiş, qayda

547. service [ sǝ: vɪs ]- xidmət, qulluq; iş

548. to adopt [ ǝ׳ dopt ]- övladlığa götürmək; qəbul etmək

549. muscle [ ׳mʌsl ]- əzələ; güc, qüvvə

550. resident [ ׳rezɪdǝnt ]- (n) daimi sakin; daimi; daimi yaşayan (adj)

551. deep [ di: p ]- dərin (adj); dərinlik; dərin yer, çala (n)

552. century [ ׳senʧǝrɪ ]- əsr, yüzillik

553. prosperous [ ׳prospǝrǝs ]- çiçəklənən, inkişaf edən; zəngin

554. thatch [ θӕʧ ]- qamış, küləş

555. magnificent [ mӕg ׳nɪfɪsnt ]- əla, füsunkar

556. crew [ kru: ]- ekipaj, dəstə

557. area [ ׳eǝrɪǝ ]- sahə, torpaq sahəsi

558. spice [ spaɪs ]- ədviyyat; xuruş

559. daily [ deɪlɪ ]- hər gün; gündəlik

560. way [ weɪ ]- yol

561. lake [ leɪk ]- göl

562. core [ ko: ]- özək; iç

563. topic [ ׳topɪk ]- mövzu, obyekt

564. to explain [ ɪks ׳pleɪn ]- izah etmək

565. skill [ skɪl ]- bacarıq, məharət; ustalıq

566. meadow [ ׳medou ]- çəmənlik, otlaq

567. possible [ ׳posǝbl ]- mümkün; yol verilə bilən

568. degree [ dɪ ׳gri: ]- dərəcə; elmi ad

569. lonely [ ׳lounlɪ ]- yalqız, tənha

570. screen [ skri: n ]- ekran; müdafiə, örtük

571. site [ saɪt ]- yer

572. campus [ kӕmpǝs ]- universitet/ kollec həyəti

573. image [ ׳ɪmɪʤ ]- surət; heykəl; oxşarlıq

574. profession [ prǝ ׳feʃn ]- sənət, peşə

575. importance [ ɪm ׳po:tns ]- vaciblik, əhəmiyyət

576. sale [ seɪl ]- satış; endirim

577. creation [ kri: ׳eɪʃn ]- yaranma; yaradılış; kainat

578. married [ ׳mӕrɪd ]- evli, ailəli

579. strict [ strɪkt ]- ciddi, tələbkar

580. quality [ ׳kwolɪtɪ ]- keyfiyyət; xüsusiyyət

581. among [ ǝ׳ mʌŋ ]- arasında

582. terror [ ׳terǝ ]- qorxu, vahimə

583. death [ deθ ]- ölüm

584. fly [ flaɪ ]- milçək; uçuş; uçmaq

585. kind [ kaɪnd ]- xeyirxah, mərhəmətli; növ

586. leather [ ׳leðǝ ]- dəri

587. fame [ feɪm ]- şöhrət, məşhurluq

588. safety [ ׳seɪftɪ ]- təhlükəsizlik; sağlıq

589. probably [ ׳probǝblɪ ]- ehtimal ki, güman ki

590. weakness [ ׳wi: nɪs ]- zəiflik, kövrəklik

591. witness [ wɪtnɪs ]- şahid; sübut, dəlil

592. calm [ ka: m ]- sakit, küləksiz

593. lazy [ ׳leɪzɪ ]- tənbəl, avara

594. tour [ tuǝ ]- səyahət, səfər; to tour – səyahət etmək

595. suburb [ ׳sʌbǝ: b ]- şəhərətrafı qəsəbə

596. regularitry [ regju ׳lӕrɪtɪ ]- müntəzəmlik

597. volunteer [ volǝn ׳tɪǝ ]- könüllü ( adj. n. )

598. snack [ snӕk ]- yüngül yemək; qəlyanaltı

599. vital [ ׳vaɪtl ]- həyati, vacib, əsas

600. towards [ tǝ ׳wo: dz ]- doğru, tərəf

601. art [ a: t ]- incəsənət; sənət, peşə, ustalıq

602. circus [ ׳sǝ: kǝs ]- sirk; meydan; səhnə

603. parlour [ ׳pa: lǝ ]- qonaq otağı

604. mystery [ ׳mɪstǝrɪ ]- sirr sirlilik

605. mustard [ ׳mʌstǝd ]- xardal

606. awful [ ׳o: fl ]- dəhşətli, qorxulu

607. vacation [ vǝ ׳keɪʃn ]- boşaltma, tərk etmə; məzuniyyət

608. religious [ rɪ ׳lɪʤǝs ]- dini, dindar; insaflı, vicdanlı

609. manuscript [ ׳mӕnjuskrɪpt ]- əlyazısı, əlyazması

610. waterfall [ ׳wo: tǝfo: l ]- şəlalə; qadın pariki

611. postman [ ׳poustmǝn ]- poçtalyon

612. wildflower [ waɪldflauǝ ]- yabanı bitki

613. air-plane [ ׳eǝpleɪn ]- təyyarə

614. fortnight [ ׳fo: tnaɪt ]- iki həftə, 14 gün

615. entertainment [ entǝ ׳teɪnmǝnt ]- əyləncə, ziyafət, tamaşa

616. florist [ ׳florɪst ]- gülsatan

617. sightseeing [ ׳saɪtsi: ɪŋ ]- diqqətəlayiq yerləri görmə

618. observation [ obzǝ ׳veɪʃn ]- müşahidə, müşahidəçilik

619. linen [ ׳lɪnɪn ]- kətan parça; yataq dəsti

620. blank [ ׳blӕŋk ]- blank; boş/ yazılmamış yer; təmiz

621. blanket [ ׳blӕŋkɪt ]- yun yorğan

622. economics [ i: kǝ ׳nomɪks ]- iqtisadiyyat, xalq təsərrüfatı

623. popularity [ popju ׳lӕrɪtɪ ]- məşhurluq

624. humanity [ hju: mӕnɪtɪ ]- bəşəriyyət, insanlıq, insanlar

625. porter [ ׳po: tǝ ]- yükdaşıyan, hambal

626. bitter [ ׳bɪtǝ ]- acı ;qəddar, amansız

627. nervous [ ׳nǝ: vǝs ]- əsəbi

628. soft [ soft ]- yumşaq; zərif, yüngül

629. sweet [ swi: t ]- şirin; ətirli; qanışırin xoşsifət

630. unjust [ ʌn ׳ʤʌst ]- ədalətsiz, haqsız

631. explanation [ eksplǝ ׳neɪʃn ]- izahat, izah

632. delicious [ dɪ ׳lɪʃǝs ]- dadlı, ləzzətli

633. various [ ׳vεǝrɪǝs ]- müxtəlif, çeşidli

634. stupid [ ׳stju: pɪd ]- axmaq, qanmaz

635. to stare [ steǝ ]- gözünü zilləmək

636. amazing [ ǝ ׳meɪzɪŋ ]- valehedici, heyranedici

637. headless [ ׳hedlɪs ]- başsız, ağılsız, gic

638. hunter [ ׳hʌntǝ ]- ovçu

639. liar [ laɪǝ ]- yalançı

640. tasty [ ׳teɪstɪ ]- dadlı, ləzzətli

641. disgusting [ dɪs ׳gʌstɪŋ ]- çox pis, iyrənc, çirkin

642. wild [ waɪld ]- vəhşi, yırtıcı, yabanı

643. collection [ kǝ ׳lekʃn ]- toplu, külliyat

644. likeable [ laɪkǝbl ]- xoşagələn

645. mysterious [ mɪs ׳tɪǝrɪǝs ]- sehrli, sirli

646. silliness [ ׳sɪlɪnɪs ]- axmaqlıq, giclik

647. doubtful [ ׳dautfl ]- şübhələnən; şübhəli, anlaşılmaz

648. qualified [ ׳kwolɪfaɪd ]- münasib, uyğun gələn, yararlı, səriştəli

649. factory [ ׳fӕktǝrɪ ]- fabrik, zavod

650. to be in a hurry [ bi: ɪn ǝ hʌrɪ ]- tələsmək

651. recently [ ׳ri: sntlɪ ]- bu yaxınlarda

652. salty [ ׳so: ltɪ ]- duzlu; nalayiq, yaramaz ( talk )

653. tough [ tʌf ]- bərk, sərt

654. to eat [ i: t ]- yemək

655. unbearable [ ʌn ׳beǝrǝbl ]- dözülməz

656. rusty [ ׳rʌstɪ ]- paslı; unudulmuş, yaddan çıxmış

657. skilful [ ׳skɪfl ]- bacarıqlı, məharətli, usta

658. courage [ ׳kʌrɪʤ ]- cəsarət, qoçaqlıq

659. dreary [ ׳drɪǝrɪ ]- maraqsız, ürəksıxıcı

660. funny [ ׳fʌnɪ ]- gülməli, əyləncəli

661. rocky [ ׳rokɪ ]- qayalı, daşlı

662. fat [ fӕt ]- yağlı, piyli; kök; bərəkətli

663. wealthy [ ׳welθɪ ]- zəngin, varlı

664. dusty [ ׳dʌstɪ ]- tozlu; maraqsız; quru

665. soundly [ ׳saundlɪ ]- ağılla, bacarıqla; tam, tamam

666. civil [ ׳sɪvɪl ]- mədəni, təhsilli, ziyalı

667. evergreen [ evǝgri: n ]- həmişəyaşıl

668. hospitable [ ׳hospɪtǝbl ]- qonaqpərvər, üzügülər

669. dense [ dens ]- qat ( duman ); sıx, qalın; agılsız

670. trouble [ ׳trʌbl ]- əziyyət, narahatlıq; çətinlik

671. to accept [ ǝk ׳sept ]- qəbul etmək; razılaşmaq

672. to admit [ ǝd ׳mɪt ]- qəbul etmək, etiraf etmək

673. to assent [ ǝ׳ sent ]- razılaşmaq

674. to approve [ ǝ ׳pru: v ]- bəyənmək, doğru hesab etmək

675. to consult [ kǝn ׳sʌlt ]- məsləhətləşmək

676. to recommend [ rekǝ ׳mǝnd ]- məsləhət vermək, tövsiyə etmək

677. furious [ ׳fjuǝrɪǝs ]- qəzəbli

678. to respond [ rɪs ׳pond ]- cavab vermək; reaksiya vermək

679. response [ rɪ ׳spons ]- cavab

680. district [ ׳dɪstrɪkt ]- rayon

681. to beg [ beg ]- istəmək; dilənmək; xahiş etmək; yalvarmaq

682. to request [ rɪ ׳kwest ]- xahiş etmək

683. request [ rɪ ׳kwest ]- xahiş, rica

684. attractive [ ǝ׳ trӕktɪv ]- cəzbedici, füsunkar

685. to desire [ dɪ ׳zaɪǝ ]- arzu etmək, istəmək

686. to behave [ bɪ ׳heɪv ]- davranmaq, rəftar etmək

687. to treat [ tri: t ]- müalicə etmək; davranmaq

688. enormous [ ɪ ׳no: mǝs ]- nəhəng, çox iri

689. huge [ hju: ʤ ]- nəhəng

690. to complain [ kǝm ׳pleɪn ]- şikayətlənmək

691. to object [ ob ׳ʤekt ]- etiraz etmək

692. consent [kǝn ׳sent ]- razılıq, icazə

693. coward [ ׳kauǝd ]- qorxaq, ağciyər (n; adj)

694. chicken-hearted [ ׳ʧɪkɪn ׳ha: tɪd ]- ürəksiz, qorxaq

695. to overcome [ ouvǝ ׳kʌm ]- üstün gəlmək, qalib gəlmək; öhtəsindən gəlmək

696. tidy [ ׳taɪdɪ ]- səliqəli, təmiz

697. to arrest [ ǝ ׳rest ]- həbs etmək

698. chemist’s shop [ ׳kemɪsts ʃop ]- aptek

699. drug store [ drʌg sto: ]- aptek

700. infant [ ׳ ɪnfǝnt ]- körpə, çağa

701. to proclaim [ prǝ ׳kleɪm ]- elan etmək

702. to declare [ dɪ ׳kleǝ ]- bəyan/ elan etmək

703. to announce [ ǝ ׳nauns ]- elan etmək

704. to preserve [ prɪ ׳zǝ: v ]- qorumaq; qoruyub saxlamaq

705. to allow [ ǝ ׳lau ]- icazə vermək

706. to forbid [ fǝ ׳bɪd ]- qadağan etmək

707. to prohibit [ prǝ ׳hɪbɪt ]- qadağan etmək

708. awake [ ǝ ׳weɪk ]- oyaq

709. constant [ ׳ konstǝnt ]- daimi, həmişəlik

710. to whisper [ ׳ wɪspǝ ]- pıçıldamaq

711. discord [ ׳dɪsko: d ]- narazılıq, fikir ayrılığı, ixtilaf

712. to discord [ dɪs ׳ko: d ]- razılaşmamaq

713. exit [ ׳eksɪt ]- çıxış

714. entry [ ׳entrɪ ]- giriş; giriş qapısı

715. access [ ׳ӕkses ]- giriş; giriş yolu

716. to dye [ daɪ ]- boyamaq, rəngləmək

717. to distribute [ dɪs ׳trɪbju: t ]- bölüşdürmək, paylamaq

718. to dig [ dɪg ]- qazmaq, eşələmək

719. to plough [ plau ]- əkmək, şumlamaq

720. devoted [ dɪ ׳voutɪd ]- sədaqətli, sadiq

721. faithful [ ׳feɪθfl ]- sadiq, vəfalı

722. parade [ pǝ ׳reɪd ]- parad; təntənə, bayram

723. gay [ geɪ ]- şən, sevincli

724. jolly [ ׳ʤolɪ ]- şad, sevincli

725. joyous [ ׳ʤoɪǝs ]- şən, sevincli

726.joyful [ ׳ʤoɪfl ]- sevincli, fərəhli

727. to flame [ fleɪm ]- alovlanmaq, alışmaq

728. to feed [ fi: d ]- yedizdirmək

729. greedy[ ׳gri: dɪ ]- tamahkar acgöz

730. variety [ vǝ ׳raɪǝtɪ ]- müxtəliflik; növ, sort

731. dissimilarity [ dɪsɪmɪ ׳lӕrɪtɪ ]- fərq, müxtəliflik

732. to glance [ gla: ns ]- gözucu baxmaq

733. to spoil [ spoɪl ]- korlamaq, xarab etmək

734. theory [ ׳θɪǝrɪ ]- nəzəriyyə

735. restful [ ׳restfǝl ]- sakit, dinc

736. spot [ spot ]- ləkə; biabırçılıq; şərəfsizlik

737. to spot [ spot ]- ləkələmək; rüsvay etmək

738. extraordinary [ ɪks ׳tro: dnrɪ ]- qeyri adi; çox gözəl

739. ordinary [ o: dnrɪ ]- sadə, bəsit, gündəlik

740. ignorance [ ׳ɪgnǝrǝns ]- avamlıq, cəhalət

741. ignorant [ ׳ɪgnǝrǝnt ]- avam, cahil

742. sugary [ ׳ʃugǝrɪ ]- şirin, şəkərli; yaltaq

743. honeyed [ ׳hʌnɪd ]- balla şirinləşdirilmiş; məc: şirin, yaltaq

744. to participate [ pa: tɪsɪpeɪt ]- iştirak etmək

745. negotiation [ nɪgouʃɪeɪʃn ]- danışıq

746. fearful [ ׳fɪǝfl ]- qorxulu

747. horrible [ ׳horǝbl ]- qorxunc, vahiməli

748. frightful [ ׳fraɪtfl ]- dəhşətli, qorxulu

749. dreadful [ ׳dredfl ]- qorxulu, dəhşətli; acıqlı, hirsli

750. thief [ θi: f ]- oğru

751. robber [ ׳robǝ ]- soyğunçu, oğru

752. headline [ ׳hedlaɪn ]- qəzet başlığı

753. voyage [ voɪɪʤ ]- səyahət ( dəniz və ya hava ilə )

754. to interrupt [ ɪntǝ ׳rʌpt ]- mane olmaq: sözünü kəsmək

755. damp [ dӕmp ]- nəm, rütubətli

756. humid [ ׳hju: mɪd ]- nəm, rütubətli

757. urgent [ ׳ǝ: ʤǝnt ]- təcili, təxirəsalınmaz; vacib, mühüm

758. unity [ ׳ju: nɪtɪ ]- birlik, həmrəylik

759. event [ ɪ ׳vent ]- hadisə

760. happening [ ׳hӕpnɪŋ ]- hadisə, olay, əhvalat

761. incident [ ׳ɪnsɪdent ]- hadisə, insident

762. valuable [ ׳vӕljuǝbl ]- qiymətli, dəyərli

763. high-priced [ haɪ praɪsd ]- bahalı, qiymətli

764. frank [ frӕŋk ]- səmimi, ürəyiaçıq

765. fair [ feǝ ]- haqlı, dürüst, təmiz

766. rough [ rʌf ]- kobud, qaba; kələ kötür

767. similar [ ׳sɪmɪǝ ]- oxşar, bənzər

768. alike [ ǝ ׳laɪk ]- oxşar, eyni

769. identical [ aɪ ׳dentɪkl ]- eyni, oxşar

770. to release [ rɪ ׳li:s ]- azad etmək

771. to starve [ sta: v ]- acmaq

772. tale [ teɪl ]- nağıl

773. tough [ tʌf ]- bərk, sərt; kobud (adam)

774. prosperity [ pros ׳perɪtɪ ]- çiçəklənmə, tərəqqi

775. flourish [ ׳flʌrɪʃ ]- çiçəklənmə, inkişaf

776. to flourish [ ׳flʌrɪʃ ]- çiçəklənmək

777. result [ rɪ ׳zʌlt ]- nəticə

778. conclusion [ kǝn ׳klu: ӡn ]- nəticə

779. to keep in mind [ ki: p ɪn maɪnd ]- yada saxlamaq

780. to set free [ set fri: ]- azad etmək

781. to obey [ ǝ ׳beɪ ]- tabe olmaq, itaət etmək

782. especially [ ɪs ׳peʃǝlɪ ]- xüsusilə, əsasən

783. particularly [ pǝ ׳tɪkjulǝlɪ ]- xüsusi olaraq

784. occupant [ ׳okjupǝnt ]- işğalçı, qəsbkar

785. to support [ sǝ ׳po: t ]- müdafiə/ kömək etmək; dəstəkləmək

786. to lift [ lɪft ]- qalxmaq, qaldırmaq

787. to pick up [ pɪk ʌp ]- qaldırmaq

788. spider [ ׳spaɪdǝ ]- hörümçək; qaniçən, zalım (adam)

789. to revenge [ rɪ ׳venʤ ]- intiqam almaq

790. remainder [ rɪ ׳meɪndǝ ]- qalıq, qalanlar; qalan hissə

791. to exclaim [ ɪks ׳kleɪm ]- ucadan demək; qışqırmaq

792. to weigh [ weɪ ]- çəkmək; götür-qoy etmək

793. to prefer [ prɪ ׳fǝ: ]- üstün tutmaq

794. fortress [ ׳fo: trɪs ]- qala

795. to scold [ skould ]- danlamaq

796. to dedicate [ ׳dedɪkeɪt ]- həsr etmək

797. department store [ dɪ ׳pa: tmǝnt sto: ]- univermaq

798. to lease [ li: s ]- icarəyə vermək; icarəyə götürmək

799. to interrogate [ ɪn ׳terǝgeɪt ]- sorgu-sual etmək; dindirmək

800. to cheer [ ʧɪǝ ]- alqışlamaq; ruhlandırmaq

801. creator [ krɪ ׳eɪtǝ [- qurucu; yaradıcı

802. to create [ krɪ ׳eɪt ]- yaratmaq

803. military [ ׳mɪlɪtrɪ]- hərbi

804. to prevail [ prɪ ׳veɪl ]- qalib gəlmək

805. to defeat [ dɪ ׳fi: t ]- məğlub etmək

806. to be bordered [ bo: dǝd ]- həmsərhəd olmaq

807. to be bounded [ baundɪd ]- həmsərhəd olmaq

808. to be satisfied [ ׳sӕtɪsfaɪd ]- razı/ məmnun qalmaq

809. to conquer [ ׳koŋkǝ ]- istila/ zəbt etmək; qalib gəlmək

810. generous [ ׳ʤenǝrǝs ]- alicənab, səxavətli

811. to fetch [ feʧ ]- gedib….. gətirmək

812. to extend [ ɪks ׳tend ]- genişləndirmək, artırmaq

813. charity [ ׳ʧӕrɪtɪ ]- mərhəmət, rəhm

814. to envy [ ׳envɪ ]- paxıllıq etmək

815. axe [ ӕks ]- balta

816. to inhabit [ ɪn ׳hӕbɪt ]- məskunlaşmaq, sakin olmaq

817. sheet [ ʃi: t ]- vərəq; səhifə

818. punishment [ ׳pʌnɪʃmǝnt ]- cəza

819. grasshopper [ ׳gra: sˏhopǝ ]- cırcırama

820. olive [ ׳olɪv ]- zeytun

821. treasure [ ׳treӡǝ ]- daş-qaş, cavahirat, xəzinə

822. to treasure [ ׳treӡǝ ]- əziz tutmaq, çox qiymətləndirmək; qədrini bilmək

823. confused [ kǝn ׳fju:zd ]- karıxdırılmış, utandırılmış, çətin vəziyyətə salınmış; aydın olmayan qarışıq

824. to confuse [ kǝn ׳fju:z ]- çaşdırmaq; qarışdırmaq, dolaşıq salmaq

825. license, licence [ ׳laɪsǝns ]- lisenziya, icazə, hüquq

826. to license [׳laɪsǝns ]- icazə/ hüquq vermək

827. slaughter [ ׳slo:tǝ ]- qırğın, qətl

828. to slaughter [ ׳slo:tǝ ]- qırğın törətmək, kütləvi surətdə qırmaq

829. to exile [ ׳eksaɪl ]- sürgün etmək

830. to stumble [ ׳stʌmbl ]- büdrəmək, ayağı dolaşmaq; dili dolaşmaq

831. effort [ ׳efǝt ]- səy, cəhd

832. to misuse [ ׳mɪsju: z ]- yerində işlətməmək; sui-istifadə etmək833. to damage [ ׳dӕmɪʤ ]- zədələmək, ziyan vurmaq
Yüklə 194,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin