1. Ko’krak qafasi shikastida ta’qiqlanadi а rentgenografiyaYüklə 111 Kb.
tarix18.04.2017
ölçüsü111 Kb.
#14437
1. Ko’krak qafasi shikastida ta’qiqlanadi

а) rentgenografiya

б) zondlash

в) venoz bosimni o’lchash

г) Birner simptomini aniqlash

д) ko’krak qafasi sukussiyasi

2. To’sh sinishida quyidagilarning qaysi biri kuzatilmaydi

а) sinish sohasida chap yelkaga irradiatsiyalanuvchi kuchli og’riq

б) xansirash, bo’g’ilish

в) teri oqarishi, shilliq qavat sianozi

г) yurak ishemiyasi

д) to’sh soxasidagi deformatsiya


3. Eng ko’p sinadigan qovurg’alar

а) 1-3 qovurg’a

б) 4-5 qovurg’a

в) 6-9 qovurg’a

г) 9-10 qovurg’a

д) 11-12 qovurg’a


4. “Siljish” mexanizmi bo’yicha qaysi qovurg’alar sinadi

а) 1-2


б) 2-4

в) 5-7


г) 7-9

д) 8-12
5. Yopiq pnevmotoraks quyidagilardan qaysisida kuzatilmaydi

а) qovurg’a sinig’I o’pka to’qimasini jarohatlashi

б) Bronx yorilishi

в) konstruktiv atelektaz

г) o’pka yorilishi

д) Bronx uzilishi
6. Yelka boshining sinib-chiqishiga xarakterli

а) yelkaning kaltalashishi

б) yelka uzoqlashmagan

в) “prujinali” harakat kuzatilmaydi

г) passiv harakatda “suyak g’ichirlashi” seziladi

д)barcha javoblar to’g’ri


7. Yelka chiqishidan keyingi immobilizatsiyasi davri

а) 1-2 hafta

б) 4 hafta

в) 6 hafta

г) 8 hafta

д) 10 hafta


8. Chiqish to’g’irlanganidan keyin yuklama cheklovlari vaqti

а) 1.5 oy

б) 2 oy

в) 3 oy


г) 6 oy

д) 10 oy


9 Klinik kechishiga ko’ra gematogen osteomielitlar turi

а) O’tkir

б) Surunkali

в) Birlamchi- surunkali

г) postinfeksion

д) hammasi


10 Gematogen osteomielit kuzatiladi

а) bolalarda

б) o’smirlarda

в) kattalartda

г) hammasi da
11 Gematogen osteomielit kuzatiladi

а) bolalarda

б) qizlareda

в) bir xil


12 Gematogen osteomielit boshlang’ich belgilari

а) o’tkir og’riqlar

б) reaktiv artrit

в) yuqori temperatura

г) Yuqori ECHT
13 Gematogen osteomielit rentgenologik belgilari

а) to’qimalarning mahalliy qalinlashishi

б) periostal suyaklanish

в) qavatli periost

г) osteoporoz

д) barchasi


14 Gematogen osteomielit davolashda ta’sir joyi

а) yallig’lanish sohasiga

б) kasallik qo’zg’atuvchisiga

в) immunitetga

г) tichlanishga

д) hammasi


15 Gematogen osteomielit jarrohlik davolash

а) suyak ichini yuvish

б) nekrosekvestroektomiya

в) bo’g’im rezeksiyasi

г) hammasi

16 Kortikal absess harakterlanad

а) Po’stloq sekvestri

б) markaziy sekvestr

в) teshib o’tuvchi

г) trubkali sekvestr

д) sirkulyator sekvestr
17. Oyoqning o’qi quyidagi hosiladan tashqari barcha hosiladan o’tadi:

а) yonbosh suyakning oldingi-yuqorigi o’qi

б) tizza qopqog’ining tashqarigi chegarasi

в) tizza qopqog’ining ichkarigi chegarasi

г) tovon tizza bo’g’imining o’rta proyeksiyasi середину проекции голеностопного сустава

д) Oyoq kaftining birinchi barmog’i.


18. Normal tirsak bo’g’imini tekshiruvida Glyuter chizig’i va uchburchgi topografiyasi. Notog’ri javobni topingе:

а) yelka o’qi

б) muskullar birikish joyi

в)tirsak bo’g’ni uchi

г) bilak o’sig’i

д) son uchburchagi

19. Bo’g’imdagi harakatchanlik buzilish harakteri

а) ankiloz

б) kontraktura

в) rigidlik

г) patologik harakatchanlik

д) hammasi to’g’ri


20. Qolni uzoqlashtirish va yaqinlashtirish bu qanday harakat

а) sagittal tekislik

б) frontal tekislik

в) aksial tekislik

г) bo’ylama tekislik

д) bo’ylama tekislik bo’ylab tashqi harakat


21. Egilish va yoyilish bu qanday harakatlar

а) sagittal tekislik

б) frontal tekislik

в) aksial tekislik

г) bo’ylama tekislik

д) bo’ylama tekislik bo’ylab tashqi harakat


22. Rentgen tekshiruvda aniqlab bo’lmay digan patologiya:

а) suyak sinishi va darz ketishi

б) chiqishlar

в) suyak o’smasi

г) yumshoq o’smalar

д) tog’ayning shikasti


23. Shikastlanishni aniqlashda qo’llaniladi noto’gri javobni toping:

а) anamnez

б) ko’zdan kechirish

в) tana massasini aniqlash

г)travma mehanizmi aniqlash

д)rentgen


24. Sirkulyar gips boylamidan song kuzatiladigan asoratlar, notog’ri javobni topng:

а) yotoq yara

б) teri mikroflorasi buzilishi

в) ishemiya

г) nerv stvollarini ezilishi
25. Bilak singanida holati

а) yaqinlashgan

б) uzoqlashgan

в) ichkariga

г) ichkariga buralgan

д) ichkariga buralib yaqinlashgan


26. Folkman kontrakturasi yuzaga keladi…

а) yelka chigali shikastida

б) arterial qon aylanishi buzilganida

в) qon oqishining to’xtashi

г) yelka suyagining ikki tomonlama sinishi
27. Folkman kontrakturasi rivojlanishi uchun eng havfli lokalizatsiya

а) yelka proksimal qismining sinishi

б) yelkaning yuqori 1/3 qismi sinishi

в) yelkaning o’rta 1/3 qismi sinishi

г) yelkaning pastki 1/3 qismi sinishi
28. Gipsli bog’lam qo’yilganda qaysi holda Folkman kontrakturasi rivojlanmaydi…

а) shishning oshishi

б) mahalliy temperatura oshishi

в) bog’lam umumiy bosimi

г) bog’lam magistral tomirlardagi suyak fragmentlari bosimi
29. Folkman kontrakturasi yuzaga kelishi mumkin

а) a’zo qisilishi

б) a’zo bosilishi

в) magistral tomirlar emboliyasi

г)yelka arteriyasi shikasti

д) barcha javoblar to’g’ri


30. Tirsak boshchasi singanida qaysi harakatlar keskin cheklangan

а) bukilishi

б) yozilishi

в) aylanishi

г) barcha javoblar to’g’ri
31. Bilak va tirsak suyaklari cheklangan sinishiga xarakterli

а) sinish qiyshiq chizig’i

б)sinishning ko’ndalang chizig’i

в)sinishning vintsimon chizig’i

г) sinishning bo’ylama chizig’i

32. Montedjning bukish tipidagi shikastida tirsak boshchasi chiqadi…

а)oldinga

б)orqaga

в) ichkariga

г) tashqariga
 1. Tug’ma maymoqlikda tovonning holati

 1. Yaqinlashritish, supinatsiya va tovon egilishi

 2. Uzoqlashtirishda, supinatsiya va tovon egilishi

С. Yaqinlashtirishda, pronatsiya va tovon egilishi

D. Uzoqlashtirish, pronatsiya va tovonni o’rtada ushlab turish

E. Tovonniung ekvinus joylashuvi


 1. Son suyagi bo’yinchasining tug’ma varusli deformatsiya klassifikatsiyasi asosida nima yotadi?

 1. Epifizar-diafizar burchak parametric

 2. Oyoqning kaltalanish darajasi

 1. Katta ko’stning holati

 1. Son boshchasi epifizining suyaklanish muddati

 1. Yuqoridagilarning barchasi 1. Yangi tug’ilganlarda sonning tug’ma chiqishining ishonchli belgisi

 1. Sonning organic uzoqlashuvi

 2. Marks-Ortolani simptomi

v. oyoqning kaltalanishi

g. oyoq burmalarining assimetriyasi

d. oyoqning tashqi rotatsiyasi


 1. Son tug’ma chiqishini konservativ davolashni boshlash kerak:

 1. Yangi tug’ilganlik davrida

 2. Hayotining dastlabki yarim yilida

 1. 1 yilgacha

g. 2 yoshgacha

 1. Bolalarda ot tovonini erta yoshda ortopedik davolash o’z ichiga oladi:

 1. Faqat konservativ davolash

 2. Artrodez

 1. Ortopedik oyoq kiyim kiyish

 1. Orqa boldir mushagi

38. Ikkinchi bo’yin umurtqasi tishining sinishi tashxisi spondilogrammaga qarab qo’yiladi

Oldingi-orqa proeksiyada

Yon proeksiyada

Aksimal va yarimaksimal proeksiyada

Oldingi-orqa proyeksiyada og’iz orqali

B va d javoblar

39. Bo’yin umurtqasi asoratsiz sinishlarida quyidagilardan qaysinisi qo’llanmaydi

a) kalla suyaklariga skelet tortmalari

b) Glisson bog’lami

c) standart boshni ushlab turgich

d) Bo’yin va boshni fiksatsiya qilish uchun Elanskiy shinalarini qo’llash


40. Bo’yin umurtqasining orqa miya shikastlanishi bilan asoratlangan sinishlarini davolashda qo’llaniladi

а) lyaminoektomiya

b) koprotomiya

c) oldingi uzun va bog’lamlarni kesish «выйной связки»

d) a va b

41. 6- bo’yin umurtqasi asoratlanmagan kompression sinishini mehnat faoliyatini tiklash uchun qancha vaqt kerak.

а) 1 oy

b) 2 oy


c) 3 oy

d) 4 oy


e) 5-6 oy
42. Agar chiqish 6-7 bo’yin umurtqalari orasida bo’lsa chiqqan umurtqa qaysi bo’ladi?

а) 6-umurtqa

b) 5-umurtqa

c) 4-umurtqa

d) 7-umurtqa

e) 6-5-umurtqa

43. 10- ko’krak umurtqasi asoratlanmagan kompression sinishini tana uzunligi 1/5 qismga pasayganda mehnat faoliyatini tiklash uchun qancha vaqt kerak.

а) 1-2 oy

b) 3 oy

c) 4-5 oy

d) 6-8 oy

e) 10 oy


44. Ko’krak umurtqasi asoratlanmagan sinishini konservativ davolashda quyidagi barcha usullardan qaysinisi ko’proq ishlatiladi?
a) kalla suyaklariga skelet tortmalari

b) Glisson bog’lami

c) qo’ltiqosti chuqurchasuga tortma qo’yish

d) Bo’yin va boshni fiksatsiya qilish uchun Elanskiy shinalarini qo’llash

e) oyoqlarga skelet tortmalar qo’yish

45. Tug’ma qiyshiqbo’yinlik uchun etiologic faktor qaysi?

a) tug”ishdagi travma

b) displaziya

c) birlamchi rivojlanish poroklari

46. Eng ko’p uchraydigan qiyshiqbo’yinlik ko’rinishlari

a) suyak

b)mushak


c) reflector

d) yallig’lanishli

47. Qiyshiqbo’yinlikni fizioterapevtik davolashda qo’llaniladi

a) UVCH- terapiya

b) kalsiy xloridli ionizatsiya

c) kaliy yodid bilan ionizatsiyalash

d) gidrokortizon bilan ionoforez

e) barchasi

48. Klinik kechishiga ko’ra gematogen osteomielit bo’lishi mumkin-

a) o’tkir

b) surunkali

c) birlamchi-surunkali

d) postinfkesion

e) yuqoridagilarning barchasi

49. Gematogen osteomielit ko’poncha kimlarda uchraydi?

a) bolalarda

b) o’smirlarda

c) kattalarda

d) barcha yoshdagilarda bir xil uchraydi

50. Gematogen osteomielit ko’poncha kimlarda uchraydi?

a) bolalarda

b) qizlarda

c) kattalarda

d) barcha yoshdagilarda bir xil uchraydi


51. Operativ davolashda psevdoartrozning sabablarini ko’rsating

a) osteosintezning to’g’ri tanlanmagani

b) osteosintez texnikasini noto’g’ri bajarish

c) operatsiyaga ko’rsatmalarning kengayishi

d) infeksion asoratlar

e) yuqoridagilarning barchasi


52. To’g’ridan tog’ri qon quyishga ko’rsatmalar.

a) DVS sindrom

b) akusherlik amaliyotida massiv qon ketish

c) Qon bankida konservativ qonning yo;qligi

d) reinfuziya o’tkazish imkoniyatining yo’qligi

e) yuqoridagilarning barchasi

53. Birlamchi travmatik shokka kiradi

a) jabrlanuvchiga birinchi marta tashxis qo’yilganda

b) shikastlanishdan keyingi

c) mexanik travmalardagi shhok

d) birlamchi ko’rikda aniqlangan

54. Ikkilamchi travmatik shokka kiradi

а) anamnezida shok bo’lmagan bemorda aniqlangan shok

b) ikkilamchi va keyingi tekshiruvlarda aniqlangan shok

c) shok holatidan chiqarib endigina davolash muassasiga olib kelingan bemorda bir qancha vaqtdan keyin kelib chiqqan shok


55. Travmatik shok agar AB 60mm.sim.ust ga teng bo’lganda qancha vaqt davomida ko’tarilmasa qaytmas bo’lishi mumkin

а) 30 daq.

b) 1 s

c) 2 s


d) 4 s

e) 6 s
56. Travmatik shokning og’ir bosh suyagi- miya travmalarida paydo bo’lish chastotasi…….

а) tez-tez

b) juda ko’p

c) doim

d) kam holatlada

e) kamdan-kam
57. Travmatik shokda sanalgan organlar funksiyasi va moddalar almashinuvi buzilishi kuzatiladi. Istisnolar qaysilar?

а) buyraklarning filtrlash xususiyati

b) hujayra membranalari o’tkazuvchanligi ortishi

c) oqsil sintezi kamayishi


1 – г 2 – д 3 –д 4 – д 5 – б 6 – д 7 – б 8 – в, 9 – д 10 – а 11 - а 12 – д 13 – д 14 – д 15 – г 16 – а, 17 – Б, 18 – А, 19 – Д, 20 – Б, 21 – А, 22 – Д, 23 – В, 24 – Б

25 – б 26 – б 27 – г 28 – б 29 – д 30 – в 31 – б 32 – а, 33 – а 34 – а 35 – а 36 – а 37 – a, 38 – e 39 – d 40 – d 41 – e 42 – d 43 – d 44 – e, 45-b 46-b 47-c 48-e 49-а 50-а 51-b, 52 – e 53 –e 54 –c 55 – e 56 –d 57 – а.

Yüklə 111 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə