1. İbtidai bitkilərə nələr aiddir?Yüklə 331 Kb.
tarix25.12.2016
ölçüsü331 Kb.
1. İbtidai bitkilərə nələr aiddir?

A) Bakteriyalar

B) Qıjılar

C) Mamırlar

D) Çılpaqtoxumlular

E) Örtülütoxumlular2. İbtidai bitkilərə nələr aiddir?

A) Yosunlar

B) Örtülütoxumlular

C) Qıjılar

D) Çılpaqtoxumlular

E) Mamırlar3. İbtidai bitkilərə nələr aiddir?

A) Göbələklər

B) Mamırlar

C) Çılpaqtoxumlular

D) Qıjılar

E) Örtülütoxumlular4. İbtidai bitkilərə nələr aiddir?

A) Şibyələr

B) Çılpaqtoxumlular

C) Mamırlar

D) Örtülütoxumlular

E) Qıjılar5. Ali bitkilərə nələr aiddir?

A) Qıjılar

B) Bakteriyalar

C) Göbələklər

D) Şibyələr

E) Yosunlar6. Ali bitkilərə nələr aiddir?

A) Mamırlar

B) Şibyələr

C) Yosunlar

D) Bakteriyalar

E) Göbələklər7. Ali bitkilərə nələr aiddir?

A) Çılpaqtoxumlular

B) Göbələklər

C) Şibyələr

D) Bakteriyalar

E) Yosunlar8. Ali bitkilərə nələr aiddir?

A) Örtülütoxumlular

B) Şibyələr

C) Yosunlar

D) Göbələklər

E) Bakteriyalar9. Ağac bitkilərinə nələr aidddir?

A) Ağaclar

B) Şibyələr

C) Bakteriyalar

D) Göbələklər

E) Yosunlar10. Ağac bitkilərinə nələr aidddir?

A) Kollar

B) Bakteriyalar

C) Göbələklər

D) Şibyələr

E) Yosunlar11. Ağac bitkilərinə nələr aidddir?

A) Yosunlar

B) Lianlar

C) Göbələklər

D) Bakteriyalar

E) Şibyələr12. Ağac neçə hissədən ibarətdir?

A) Üç


B) Beş

C) İki


D) Yeddi

E) Dörd


13. Ağacın əsas hissələri hansılardır?

A) Kök, gövdə və qol-budaq

B) Kök, qol-budaq və qabıq

C) Qabıq, üst odunıaq və gövdə

D) Gövdə, budaq və yarpaqlar

E) Qol-budaq, gövdə və qabıq14. Gövdə hansı formada formalaşır?

A) Neyl parabolası

B) Konus

C) Silindr

D) Prızma

E) Piramida15. Gövdənin çox hissəsini nə təşkil edir?

A) Oduncaq

B) Nüvə

C) Qabıq

D) Özək

E) Şüa


16. Tangensial kəsik gövdənin eninə kəsiyinin hansı hissəsindən keçir?

A) Vətərdən

B) Radiusdan

C) Qövsdən

D) Liflər eninə

E) Liflərə toxunan istiqamətdə17. Radiial kəsik gövdənin eninə kəsiyinin hansı hissəsindən keçir?

A) Radiusdan

B) Vətərdən

C) Liflər eninə

D) Liflərə toxunan istiqamətdə

E) Qövsdən18. Canlı ağacın yarpaqlarında hansı hadisə baş verir?

A) Fotosintez

B) Uzanma

C) Quruma

D) Yaşıllaşma

E) Nəfəsalma19. Ağacda törədici orqan nədir?

A) Kambi

B) Özək şüaları

C) Qabıq

D) Lub

E) Su


20. Oduncağın makroquruluş elementi hansıdır?

A) Üst oduncaq

B) Libriform

C) Parenxim

D) Hüceyrə

E) Traxeid21. Oduncağın makroquruluş elementi hansıdır?

A) Qabıq

B) Parenxim

C) Hüceyrə

D) Libriform

E) Traxeid22. Oduncağın makroquruluş elementi hansıdır?

A) Lub


B) Hüceyrə

C) Libriform

D) Traxeid

E) Parenxim23. Oduncağın makroquruluş elementi hansıdır?

A) Kambi

B) Parenxim

C) Hüceyrə

D) Libriform

E) Traxeid24. Oduncağın makroquruluş elementi hansıdır?

A) Nüvə


B) Traxeid

C) Hüceyrə

D) Parenxim

E) Libriform25. Oduncağın mikroquruluş elementi hansıdır?

A) Traxeid

B) Üst oduncaq

C) Özək şüaları

D) Qatran yolları

E) Nüvə


26. Oduncağın mikroquruluş elementi hansıdır?

A) Libriform

B) Nüvə

C) Kambi

D) Üst oduncaq

E) Damarcıqlar27. Oduncağın mikroquruluş elementi hansıdır?

A) Hüceyrə

B) Nüvə

C) Qatran yolları

D) İllik qat

E) Qabıq28. Nüvəsiz iynəyarpaqlı ağac hansıdır?

A) Küknar

B) Qaraşam

C) Şam ağacı

D) Qaraçöhrə

E) Sidr


29. Nüvəli iynəyarpaqlı ağac hansıdır?

A) Qaraşam

B) Küknar

C) Ağ şam

D) Tozağacı

E) Qızılağac30. Nüvəli enliyarpaqlı ağac hansıdır?

A) Palıd

B) Vələs

C) Qızılağac

D) Fıstıq

E) Ağcaqayın31. Nüvəsiz enliyarpaqlı ağac hansıdır?

A) Tozağacı

B) Palıd

C) Göyrüş

D) Şabalıd

E) Püstə32. Bitki hüceyrəsinin əsas hissəsini təşkil edən element hansidir?

A) Sitoplazma

B) Nüvə

C) Plastidlər

D) Xloroplastlar

E) Leykoplastlar33. İllik qat neçə hissədən ibarətdir?

A) İki


B) Beş

C) Altı


D) Üç

E) Dörd


34. Canlı ağacda özək şüalarının vəzifəsi nədir?

A) Suyu və qida maddələrini ötürmək

B) İstiliyi ötürmək

C) Səsi ötürmək

D) Ağacın yaşını təyin etmək

E) Möhkəmliyi artırmaq35. Borular hansı ağac cinsində olur?

A) Palıd

B) Şam ağacı

C) Sidr


D) Küknar

E) Ağ şam36. Hansı ağac halqaborulu enliyarpaqlı ağacdır?

A) Göyrüş

B) Fıstıq

C) Qoz


D) Xurma

E) Cökə


37. Hansı ağac səpkinborulu enliyarpaqlı ağacdır?

A) Fıstıq

B) Palıd

C) Şabalıd

D) Püstə

E) Məxmər ağacı38. Qatran yolları hansı ağacda olur?

A) Şam ağacında

B) Palıdda

C) Cökədə

D) Fıstıqda

E) Vələsdə39. Enliyarpaqlı ağaclarda mexaniki funksiyanı hansı hüceyrələr yerinə yetirir?

A) Libriform lifləri və lifli traxeidlər

B) Özək şüaları

C) Parenxim hüceyrələri

D) Borular

E) Traxeidlər40. Enliyarpaqlı ağaclarda keçirici funksiyanı hansı hüceyrələr yerinə yetirir?

A) Borular və traxeidlər

B) Libriform lifləri

C) Parenxim hüceyrələri

D) Özək şüaları

E) Lifli traxeidlər41. Enliyarpaqlı ağaclarda ehtiyat funksiyanı hansı hüceyrələr yerinə yetirir?

A) Parenxim hüceyrələri

B) Borular

C) Traxeidlər

D) Libriform lifləri

E) Lifli traxeidlər42. Oduncağın kimyəvi tərkibinə daxil olan üzvi maddə hansıdır?

A) Hemisellüloz

B) Maqnezium duzları

C) Ammonium-fosfat

D) Natrium-xlorid

E) Soda


43. Oduncağın kimyəvi tərkibinə daxil olan üzvi maddə hansıdır?

A) Liqnin

B) Soda

C) Xörək duzu

D) Maqnezium-xlorid

E) Çay sodası44. Oduncağın kimyəvi tərkibinə daxil olan üzvi maddə hansıdır?

A) Ekstraktiv maddələr

B) Natrium-xlorid

C) Fosfat duzu

D) Maqnezium-sulfat

E) Soda


45. Oduncağın kimyəvi tərkibinə daxil olan üzvi maddə hansıdır?

A) Sellüloz

B) Maqnezium duzları

C) Natrium-xlorid

D) Soda

E) Ammonium-fosfat46. Sellülozu hansı üsulla istehsal edirlər?

A) Turşu-sulfit

B) Qələvi

C) Turşu

D) Sulfat

E) Məhlul47. Sellülozu hansı üsulla istehsal edirlər?

A) Qələvi-sulfat

B) Turşu

C) Məhlul

D) Sulfat

E) Qələvi48. Sellülozun formulu hansıdır?

A) (C6H10O5)n

B) (C8H2O5)n

C) (C6H8O5)n

D) (C8H8O3)n

E) (C5H8O4)n49. Pentozanın formulu hansıdır?

A) (C5H8O4)n

B) (C4H6O4)n

C) (C8H8O3)n

D) (C6H8O5)n

E) (C8H2O5)n50. Pentozanlar oduncağın hansı üzvi maddəsinin tərkibində olur?

A) Hemisellülozun

B) Sellülozun

C) Liqninin

D) Ekstraktiv maddələrin

E) Qatranların51. Heksozanlar oduncağın hansı üzvi maddəsinin tərkibində olur?

A) Hemisellülozun

B) Qatranların

C) Ekstraktiv maddələrin

D) Liqninin

E) Sellülozun52. Quru oduncağın əsas üzvi hissəsi hansı elementdir?

A) Karbon

B) Oksigen

C) Azot


D) Hidrogen

E) Natrium53. İllik qatda gecikən oduncaq faizinin miqdarı hansı düsturla təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)54. Oduncağın hidrolizi nədir?

A) Turşuların sulu məhlulu ilə parçalanma

B) Su ilə parçalanma

C) Əsasla parçalanma

D) Duz məhlulu ilə parçalanma

E) Soda ilə parçalanma55. Oduncağın termik parçalanması nədir?

A) Yüksək temperaturda parçalanma

B) Su ilə emal

C) Hidroliz

D) Distillat

E) Adi isitmə56. Hansı xassə fiziki xassədir?

A) Nəmlık

B) Möhkəmlik

C) Sürtülmə

D) Bərklik

E) Zərbəyə qarşı müqavimət57. Hansı xassə fiziki xassədir?

A) Quruyub-yığışma

B) Sürtülmə

C) Möhkəmlik

D) Bərklik

E) Elastiklik58. Hansı xassə fiziki xassədir?

A) Şişmə

B) Plastiklik

C) Elastiklik

D) Sürtülmə

E) Möhkəmlik59. Hansı xassə fiziki xassədir?

A) Sıxlıq

B) Möhkəmlik

C) Elastiklik

D) Bərklik

E) Sürtülmə60. Oduncağın mütləq nəmliyi hansı düsturla təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)61. Hiqroskopik nəm oduncağın harasında olur?

A) Hüceyrə divarcığında

B) Hüceyrə boşluğunda

C) Oduncağın səthində

D) Hüceyrələr arasında

E) Nümunənin kəlləsində62. Hiqroskopik nəmliyin maksimal qiyməti nə qədərdir?

A) 30 %


B) 0 %

C) 38 %


D) 100 %

E) 50 %


63. Sərbəst nəm oduncağın harasında olur?

A) Hüceyrə boşluğunda

B) Hüceyrə divarcığında

C) Oduncağın səthində

D) Nümunənin kəlləsində

E) Nümunənin səthində64. Nəmliyin hansı qiymətindən sonra oduncaqda şişmə hadisəsi baş vermir?

A) 30 %


B) 12 %

C) 5 %


D) 10%

E) 20 %


65. Standart nəmliyin qiyməti nə qədər olur?

A) 12 %


B) 0 %

C) 33 %


D) 50 %

E) 10 %


66. Oduncağın tərkibində nəm hansı formada olur?

A) Sərbəst

B) Quru

C) Nisbi

D) Şərti

E) Mütləq67. Oduncağın tərkibində nəm hansı formada olur?

A) Əlaqəli

B) Mütləq

C) Quru


D) Nisbi

E) Şərti68. Nəmliyin hansı qiymətində oduncaq şişir?

A) 0-30 %

B) 100 %

C) 38 %


D) 0 %

E) 50 %


69. Nəmlik vahidi nədir?

A) %


B) kq/m3

C) m/san

D) kq/m

E) kq


70. Quruyub-yığışma əmsalının qiyməti nə qədər olur?

A) 0,5 və 0,6

B) 0 və 5

C) 0,1 və 0,3

D) 1 və 2

E) 1 və 1,571. Taraz nəmliyin qiyməti nədən asılıdır?

A) Havanın nisbi nəmliyindən və otağın temperaturundan

B) Oduncağın formasından

C) Havanın və otağın temperaturundan

D) Oduncağın möhkəmliyindən

E) Təzyiqdən72. Nəmliyin hansı qiymətindən sonra oduncaqda şişmə təzyiqi olmur?

A) 30 %


B) 0 %

C) 10 %


D) 20 %

E) 12 %


73. Mütləq sıxlıq hansı düsturla təyin edilir?

A) m = м00

B) m = м/В0

C) m = м/В

D) m = м1

E) m = м1074. Şərti sıxlıq hansı düsturla təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)75. Sıxlıq hansı vahidlə ifadə olunur?

A) kq/m3

B) m/kq

C) kqm


D) m/ oC

E) m/l76. Sıxlığın hansı növü minimal qiymətə malikdir?

A) Şərti sıxlıq

B) Mütləq sıxlıq

C) Standart nəmlikdəki sıxlıq

D) Həqiqi sıxlıq

E) W nəmlikdəki sıxlıq77. Standart nəmlikdəki sıxlıq hansı düsturla təyin edilir?

A) 12 = w[1+0,01(1-kh)(12-w)]

B) 12 =

C) 12 =

D) 12 =

E) 12 =78. W nəmlikdəki sıxlıq hansı düsturla təyin edilir?

A) w = mw/Vw

B) w = м00

C) w = м/В

D) w = м10

E) w = м179. Oduncaq maddəsinin sıxlığı neçə kq/m3?

A) 1530-1540

B) 900-1100

C) 1000-1250

D) 800-950

E) 1100-130080. Oduncağın quruyub-yığışmasına təsir edən əsas amil nədir?

A) Nəmlik

B) Sıxlıq

C) Məsaməlilik

D) Möhkəmlik

E) Sürtülmə81. Oduncağın quruyub-yığışması hansı düsturla təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)82. Oduncağın şişməsinə təsir edən əsas amil nədir?

A) Nəmlik

B) Möhkəmlik

C) Bərklik

D) Təzyiq

E) Sürtülmə83. Oduncağın şişməsi hansı düsturla təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)84. Oduncaq hansı istiqamətdə daha çox şişir?

A) Tangensial

B) Liflər boyu

C) Radial

D) Eninə

E) Çəpinə85. Oduncaq hansı istiqamətdə ən az yığışır?

A) Liflər boyu

B) Radial

C) Çəpinə

D) Tangensial

E) Eninə86. Oduncağın qabarması nəyin hesabına baş verir?

A) Anizotropluq

B) Sıxlıq

C) Məsaməlilik

D) Su

E) Quruma87. İynəyarpaqlı ağacların sukeçirici elementi hansılardır?

A) Traxeidlər

B) Qatran yolları

C) Hüceyrə boşluqları

D) Kapilyarlar

E) İllik qat88. Enliyarpaqlı ağacların sukeçirici elementi hansılardır?

A) Borular

B) Özək şüaları

C) İllik qat

D) Kapilyarlar

E) Hüceyrə boşluqları89. Qazkeçirmə əmsalı hansı düsturla təyin edilir?

A) Kq=Vh/P

B) Kq= P / Vh

C) Kq=Vh/P-a

D) Kq=Vh

E) Kq=Vh-P90. Qazkeçirmə əmsalının vahidi nədir?

A) m2/sanMPa

B) sanMPa

C) m2/MPa

D) kq/san

E) m2/san91. İstilikkeçirmə əmsalı hansı düsturla təyin edilir?

A) =Qa/Ft

B) = F Qa/ t

C) =Q/t

D) =Qa/F

E) =a/F92. İstilikkeçirmə əmsalının vahidi nədir?

A) Vt/moC

B) kC/kqoC

C) kqoC / kC

D) kq/m3

E) m2/san93. Havanin istilikkeçirmə əmsalının qiyməti nə qədərdir?

A) 0,22 Vt/moC

B) O,05 Vt/moC

C) 0,35 Vt/moC

D) 0,2 Vt/moC

E) 1,02 Vt/moC94. Suyun istilikkeçirmə əmsalının qiyməti nə qədərdir?

A) 0,55 Vt/moC

B) 0,22 Vt/moC

C) 0,85 Vt/moC

D) 0,35 Vt/moC

E) 0,90 Vt/moC95. Buzun istilikkeçirmə əmsalının qiyməti nə qədərdir?

A) 2,20 Vt/moC

B) 0,80 Vt/moC

C) 0,25 Vt/moC

D) 1,55 Vt/moC

E) 0,55 Vt/moC96. Oduncağın istilikkeçirməsi hansı istiqamətdə az olur?

A) Liflər eninə

B) Tangensial istiqamətdə

C) Liflər boyu

D) Radial istiqamətdə

E) Çəpinə97. Temperaturkeçirmə hansı düsturla təyin edilir?

A) a=/c

B) a=/c

C) a=/c

D) a= c

E) a=/98. Temperaturkeçirmə əmsakının vahidi nədir?

A) m2/san

B) oC/C

C) C/msaat

D) 1/ oC

E) Vt/m99. Ən kiçik istidən xətti genişlənmə əmsalı hansı istiqamətdə olur?

A) Liflər boyu

B) Tangensial istiqamətdə

C) Liflər eninə

D) Radial istiqamətdə

E) Çəpinə100. İstilik tutumu hansı düsturla təyin edilir?

A) c=Q/m(t1t2)

B) c= m Q/ (t1t2)

C) c=Q/m(t1t2)

D) c=m(t1t2)

E) c=a/mt101. İstilik tutumu əmsalının vahidi nədir?

A) kC/kqoC

B) kqoC / kC

C) kq/m3

D) m2/san

E) Vt/moC102. Donmuş oduncağın istilik tutumuna təsir edən əsas əlamət nədir?

A) Temperatur

B) Nəmlik

C) Su


D) Hava

E) Möhkəmlik103. Aşağıdakı materiallardan hansının istilik tutumu çoxdur?

A) Su


B) Ağac

C) Qranit

D) Hava

E) Beton104. Oduncağın elektrikkeçirməsinə təsir edən əsas amil nədir?

A) Nəmlik

B) Sıxlıq

C) Bərklik

D) Sukeçirmə

E) Liflərin istiqaməti105. Aşağıdakı materiallardan hansı material dielektrikdir?

A) Quru oduncaq

B) Su

C) DəmirD) Qurğuşun

E) Polad106. Oduncağın elektrik möhkəmliyi hansı düsturla təyin edilir?

A) Е = У/щ

B) Е = У/С

C) Е = У/Ы

D) Е = С/У

E) Е = У/Т107. Oduncağın elektrik möhkəmliyinin vahidi nədir?

A) kV/m


B) kV/a

C) %/kV


D) m/kV

E) a/kV


108. Oduncağın elektrik müqavimətinin göstəricisi nədir?

A) Xüsusi həcmi müqavimət

B) Elektrık möhkəmliyi

C) Dielektrik nüfuzluğu

D) Sıxlıq

E) Elektrikkeçirmə109. Oduncağın elektrik müqavimətinin göstəricisi nədir?

A) Xüsusi səthi müqavimət

B) Dielektrik nüfuzluğu

C) Elektrık möhkəmliyi

D) Elektrikkeçirmə

E) Sıxlıq110. Oduncağın dielektrik xassələri hansı göstərici ilə xarakterizə olunur?

A) Dielektrik nüfuzluğu

B) Sıxlıq

C) Nəmlik

D) Elektrık tutumu

E) Dielektrik itki bucağının sinusu111. Oduncağın dielektrik xassələri hansı göstərici ilə xarakterizə olunur?

A) Dielektrik itki bucağının tangensi

B) Elektrık tutumu

C) Dielektrik itki bucağının sinusu

D) Sıxlıq

E) Nəmlik112. Oduncağın pyezoelektrik xassəsi hansı kəmiyyətlə xarakterizə olunur?

A) Pyezoelektrik modulla

B) Sıxlıqla

C) Nəmliklə

D) Möhkəmliklə

E) Elektrık tutumu ilə113. Maksimal pyezoelektrik effekti hansı oduncaqda müşahidə edilir.

A) Quru oduncaqda

B) Nəm oduncaqda

C) Yaş oduncaqda

D) Su ilə doymuş oduncaqda

E) Su ilə axıdılan ağacda114. Səsin tezliyi neçə Hers olur?

A) 1720000

B) 1020

C) 3000040000

D) 2000030000

E) 110


115. Tezliyi neçə Hersdən kiçik olan rəqslərə infrasəs deyilir?

A) 17


B) 50

C) 101


D) 75

E) 40


116. Tezliyi neçə Hersdən böyük olan rəqslərə ultrasəs deyilir?

A) 20000

B) 1000

C) 10000

D) 5000

E) 8000


117. Səsin oduncaqda yayılma sürəti hansı düsturla təyin edilir?

A) ж = 2л/ф0

B) ж = 2лф0

C) ж = 2л+ф0

D) ж = 2+лф0

E) c = 2/ф0118. İmpulslu ultrasəs metodu ilə səsin yayılma surəti hansı düsturla təyin edilir?

A) c = l/

B) c = 2/ф0

C) ж = 2+лф0

D) ж = 2л+ф0

E) ж = 2la119. Akustik müqavimət hansı düsturla təyin edilir?

A) R = /c

B) R = c

C) Р = l /c

D) R = 0

E) R = р/c120. Səsin amplitudası hansı düsturla təyin edilir?

A) A = Aoe-

B) A = Ao/e-

C) A = Aoe

D) A =Foe-

E) A = AoF121. Oduncağın səs-izolyasiya qabiliyyəti hansı düsturla təyin edilir?

A) Р = И1 - И2

B) Р = И1 + И2

C) Р = И1: И2

D) Р = И1× И2

E) Р = И2 - И1122. Görünən şüalanma spektrinin dalğa uzunluğu nə qədər olur?

A) 0,77 - 0,38 мкм

B) 0,35 - 0,23 мкм

C) 0,09 - 0,01 мкм

D) 0,27 - 0,18 мкм

E) 0,17 - 0,26 мкм123. Ultrabənövşəyi şüaların dalğa uzunluğu nə qədər olur?

A) 0,38 мкм - 10 nм

B) 30 нм - 10 nм

C) 0,08 мкм - 10 мкм

D) 50 мкм - 10 nм

E) 0,18 мкм - 10 мкм124. Səsin ən böyük şüalanması hansı göstərici ilə xarakterizə olunur?

A) Şüalanma sabiti

B) Sıxlıq

C) Elektrik müqaviməti

D) Şişmə əmsalı ilə

E) Nümunənin forması125. Şüalanma sabiti hansı düsturla təyin edilir?

A) k =


B)

C)


D)

E)


126. Şüalanma sabitinin ən böyük qiyməti hansı aöacda olur?

A) Küknar

B) Qaraşam

C) Palıd

D) Tozağacı

E) Söyüd127. Şüalanma sabitinin ən böyük qiyməti hansı ağacda olur?

A) Ağ şam

B) Söyüd

C) Qaraşam

D) Tozağacı

E) Palıd128. Şüalanma sabitinin ən böyük qiyməti hansı ağacda olur?

A) Sidr


B) Söyüd

C) Qaraşam

D) Palıd

E) Tozağacı129. Oduncağın fiziki və mexaniki xassələrinə təsir edən əsas nədir?

A) Nəmlik

B) Makroquruluş

C) Elektrik müqaviməti

D) Nümunənin forması

E) Şişmə əmsalı130. Hansı xassə mexaniki xassədir?

A) Möhkəmlik

B) Nəmlik

C) Şişmə

D) Sıxlıq

E) İstilikkeçirmə131. Hansı xassə mexaniki xassədir?

A) Bərklik

B) Sıxlıq

C) Nəmlik

D) İstilik tutumu

E) Şişmə132. Hansı xassə mexaniki xassədir?

A) Zərbəyə qarşı müqavimət

B) Nəmlik

C) Şişmə

D) Sıxlıq

E) İstilik tutumu133. Sınaq nəticələri hansı üsulla işlənilir?

A) Statistik

B) Həndəsi

C) Ehtimal

D) Ədədi

E) Differensial134. Ədədi opta hansı düsturla təyin edilir?

A) M =V/n

B) M =Vn

C) M =V+n

D) M =Vn

E) M = n/V135. Orta kvadratik kənaraçıxma hansı düsturla təyin edilir?

A) = 

B) = 

C) = 

D) =  x2/n

E) =  n/x2136. Variasiya əmsalı hansı düsturla təyin edilir?

A) v = ( /M)100 %

B) v = ( /x)100 %

C) v = ( M /)100 %

D) v = (n /M)100 %

E) v = ( n) /M)100 %137. Ədədi optanın orta xətası hansı düsturla təyin edilir?

A) m = /

B) m =

C) m = /

D) m = /n

E) m = n /138. Dəqiqlik göstəricisi hansı düsturla təyin edilir?

A) P = m/M100%

B) P = /M100%

C) P = m/100%

D) P = M /m 100%

E) P = mM100%139. Sıxılmada möhkəmlik həddinin təyinində hansı ölçülü nümunədən istifadə edilir?

A) 20×20×30 mm

B) 20×30×50 mm

C) 40×20×30 mm

D) 60×20×30 mm

E) 30×30×30 mm140. Oduncağın sıxılmada möhkəmlik həddi hansı istiqamətdə çox olur?

A) Liflər boyu

B) Liflər eninə

C) Radial istiqamətdə

D) Tangensial istiqamətdə

E) Diaqonal istiqamətdə141. Oduncağın sıxılmada möhkəmlik həddi hansı düsturla təyin edilir?

A) R = F/S

B) R = F/H

C) R = F/a

D) R = I/H

E) R = S /F142. Möhkəmlik həddinin vahidi nədir?

A) MPa


B) kq/m3

C) N


D) Nm

E) kq/m


143. 12 % nəmlikdəki oduncağın sıxılmada möhkəmlik həddi hansı düsturla təyin edilir?

A) R12 = Rw[1+(W  12)]

B) R12 = F[1+(W  12)]

C) R12 = Rw/[1+(W  12)]

D) R12 = [1+(W  12)]/ Rw

E) R12 = Rw(1+)144. Dartılmada möhkəmlik həddinin təyinində hansı ölçülü nümunədən istifadə edilir?

A) 20×20×350 mm

B) 20×60×300 mm

C) 40×200×250 mm

D) 20×60×300 mm

E) 60×20×350 mm145. Oduncaq hansı istiqamətdə ən böyük dartılmada möokəmlik həddinə malik olur?

A) Liflər boyu

B) Liflər eninə

C) Çəpinə

D) Radial istiqamətdə

E) Tangensial istiqamətdə146. Əyilmədə möhkəmlik həddinin təyinində hansı ölçülü nümunədən istifadə edilir?

A) 20×20×300 mm

B) 20×60×300 mm

C) 60×20×350 mm

D) 40×200×250 mm

E) 40×40×400 mm147. Əyilmədə möhkəmlik həddi hansı dqsturla təyin edilir?

A) ə = 3Fl/2bh2

B) ə = Fl/2bh2

C) ə = 3F/bh

D) ə = S/bh

E) ə = 2bh2/3Fl148. Liflər boyu qopma hansı düsturla təyin edilir?

A) = Fmaks/bl

B) = Fmaks/bls

C) = 3Fmaks/blh

D) = Fmaks/bl3

E) = Fmaks/bla149. Liflər eninə kəsilmə hansı düsturla təyin edilir?

A) = Fmaks/2ab

B) = 3Fmaks/blh

C) = Fmaks/bls

D) = Fmaks/bla

E) = Fmaks/bl3150. Oduncağın burulmada möhkəmlik həddi hansı düsturla təyin edilir?

A) b= 16Mmaks/d 3

B) b= 10Mmaks/d

C) b= Mmaks/d 2

D) b= Fmaks/bla

E) b= Fmaks/bl3151. Zərbə bərkliyi təyinində hansı düsturdan istifadə edilir?

A) Hz = 4mh/d1d2

B) Hz = m/d1d2

C) Hz = mh/d1

D) Hz = 4/d1d2

E) Hz = h/d1d2152. Əyilmədə zərbə özlülüyünün təyinində hansı düsturdan istifadə edilir?

A) A = Q/bh

B) A = 3P/bh

C) A = 4K/b

D) A = Q/h

E) A = S/bh2153. Zərbə özlülüyünün vahidi nədir?

A) C/m2

B) C/m3

C) Q/a

D) C/İ

E) C/kq154. Liflər boyuna və liflər eninə sıxılmada elastiklik modulu hansı düsturla təyin edilir?

A) E = Fl/Sl

B) E = Al/Sl

C) E = Fl/S

D) E = A/Sl

E) E = Sll155. Statik əyilmədə elastiklik modulu hansı düsturla təyin edilir?

A) E =3Fl3/64bh3f

B) E = Fl/l

C) E =3F/4bh3

D) E =l3/64bh

E) E =3l3/64b156. Eninə deformasiya əmsalı hansı düsturla təyin edilir?

A) = 1/

B) = /1

C) = F1/

D) = 1/F

E) = A1/157. Ağac gövdəsində budaqların yerinə nə deyilir?

A) Düyün

B) Ləkə

C) Çat


D) Şəkil

E) Şaxə


158. Düyünlər ağacın hansı mexaniki xassəsini daha çox aşağı salır?

A) Dartılma

B) Sıxılma

C) Əyilmə

D) Burulma

E) Qopma159. Metik çat hansı ağacda əmələ gəlir?

A) Canlı ağacda

B) Kəsilmiş ağacda

C) Qurumuş ağacda

D) Yanmış ağacda

E) Əzilmiş ağacda160. Quruyub-yığışma çatı hansı ağacda əmələ gəlir?

A) Kəsilmiş ağacda

B) Əzilmiş ağacda

C) Yanmış ağacda

D) Canlı ağacda

E) Qurumuş ağacda161. Dairəvi çat hansı ağacda əmələ gəlir?

A) Canlı ağacda

B) Yanmış ağacda

C) Əzilmiş ağacda

D) Qurumuş ağacda

E) Kəsilmiş ağacda162. Gövdə formasının qüsurunu tapın.

A) Ucyoğunlaşması

B) Çat

C) QıvrımD) Düyün

E) Liflərin mailliyi163. Gövdə formasının qüsurunu tapın.

A) Ovallıq

B) Çat

C) Liflərin mailliyiD) Düyün

E) Qıvrım164. Gövdə formasının qüsurunu tapın.

A) Fır


B) Liflərin mailliyi

C) Qıvrım

D) Çat

E) Düyün165. Gövdə formasının qüsurunu tapın.

A) Əyrilik

B) Çat

C) QıvrımD) Düyün

E) Liflərin mailliyi166. Gövdə formasının qüsurunu tapın.

A) Nazikləşmə

B) Qıvrım

C) Düyün

D) Liflərin mailliyi

E) Çat


167. Oduncağın quruluşunun qüsurunu tapın.

A) Liflərin mailliyi

B) Düyün

C) Çat


D) Fır

E) Nazikləşmə168. Oduncağın quruluşunun qüsurunu tapın.

A) Liflərin buruqluğu

B) Fır

C) Çat


D) Düyün

E) Yoğunlaşma169. Oduncağın quruluşunun qüsurunu tapın.

A) Qıvrım

B) Fır

C) Çat


D) Düyün

E) Nazikləşmə170. Oduncağın quruluşunun qüsurunu tapın.

A) Yalançı nüvə

B) Düyün

C) Fır


D) Çat

E) Əyrilik171. Oduncağın quruluşunun qüsurunu tapın.

A) Ləkəlilik

B) Çat

C) Fır


D) Əyrilik

E) Düyün172. Oduncağın quruluşunun qüsurunu tapın.

A) İkiözəklilik

B) Fır

C) Çat


D) Düyün

E) Əyrilik173. Oduncaqda kimyəvi rənglənməyə nə aiddir?

A) Aşılıq

B) Ləkəlilik

C) Çürüntü

D) Liflər

E) Özək


174. Oduncaqda kimyəvi rənglənməyə nə aiddir?

A) Sarılıq

B) Özək

C) Liflər

D) Çürüntü

E) Ləkəlilik175. Aşağıdakılardan göbələk zədələnməsi hansıdır?

A) Çürüntü

B) Aşılıq

C) Tekstura

D) Özək şüaları

E) Dalğalılıq176. Aşağıdakılardan göbələk zədələnməsi hansıdır?

A) Qonurlaşma

B) Dalğalılıq

C) Özək şüaları

D) Tekstura

E) Aşılıq177. Bioloji zədələnmə hanıdır?

A) Qurd yemiş yer

B) Özək

C) Qonurlaşma

D) Çürüntü

E) Liflərin mailliyi178. Gövdə formasının dəyişməsinə nə deyilir?

A) Qabarıqlıq

B) Yanayatma

C) Liflərin mailliyi

D) Çürüntü

E) İkiözəklilik179. Oduncağın ən böyük qabarması hansı istiqamətdə olur?

A) Tangensial

B) Radial

C) Liflər boyu

D) Liflər eninə

E) Çəpinə180. Oduncağın çürüməkdən qorunmasında işlədilən maddələr?

A) Antiseptiklər

B) Qələvilər

C) Turşular

D) Antipirenlər

E) Su


181. Təzyiqsiz hopdurma üsuluna hansı üsul aiddir?

A) Diffuziya

B) Avtoklav

C) Yarımməhdud hopdurma

D) Məhdud hopdurma

E) Tam hopdurma182. Təzyiqsiz hopdurma üsuluna hansı üsul aiddir?

A) Panel

B) Tam hopdurma

C) Məhdud hopdurma

D) Yarımməhdud hopdurma

E) Avtoklav183. Təzyiqsiz hopdurma üsuluna hansı üsul aiddir?

A) Qaynar-soyuq vannada hopdurma

B) Avtoklav

C) Tam hopdurma

D) Məhdud hopdurma

E) Yarımməhdud hopdurma184. Təzyiq altında hopdurma üsuluna hansı üsul aiddir?

A) Avtoklav

B) Panel

C) Qaynar-soyuq vannada hopdurma

D) Fırçalama

E) Diffuziya185. Ağacın həşəratlardan qorunma tərkibinə nə deyilir?

A) İnsektisidlər

B) Duzlar

C) Turşular

D) Antiseptiklər

E) Antipirenlər186. Suda həll olan antiseptik hansıdır?

A) Natrium-flüorid

B) Fleqma

C) Kreozot yağı

D) Antrasen yağı

E) Fleqma187. Yağlı antiseptik hansıdır?

A) Kreozot yağı

B) Natrium-flüorid

C) Soda


D) Pentaxlorfenol

E) Sink-xlorid188. Yağlı antiseptik hansıdır?

A) Fleqma

B) Sink-xlorid

C) Pentaxlorfenol

D) Soda

E) Natrium-flüorid189. Oduncağın yağlı antiseptikləri hopdurmayan hissəsi hansıdır?

A) Nüvə


B) Üst oduncaq

C) İllik qat

D) Özək

E) Qabıq190. Oduncağın oddan mühafizəsində işlədilən maddə hansıdır?

A) Antipirenlər

B) Antiseptiklər

C) Su


D) Qələvilər

E) Qatranlar191. İynəyarpaqlı ağacı göstərin.

A) Qaraçöhrə

B) Palıd

C) Cökə


D) Tozağacı

E) Vələs192. İynəyarpaqlı ağacı göstərin.

A) Qaraşam

B) Vələs

C) Tozağacı

D) Cökə

E) Palıd193. İynəyarpaqlı ağacı göstərin.

A) Küknar

B) Palıd

C) Vələs

D) Tozağacı

E) Cökə


194. İynəyarpaqlı ağacı göstərin.

A) Ardıc

B) Tozağacı

C) Vələs

D) Palıd

E) Cökə


195. İynəyarpaqlı ağacda hansı üzvi maddənin miqdarı çox olur?

A) Selluloz

B) Liqnin

C) Hemiselluloz

D) Ekstraktiv maddələr

E) Qatran196. Hansı ağac halqaborulu enliyarpaqlıdır?

A) Palıd

B) Şam ağacı

C) Vələs

D) Tozağacı

E) Küknar197. Hansı ağac halqaborulu enliyarpaqlıdır?

A) Göyrüş

B) Küknar

C) Tozağacı

D) Vələs

E) Şam ağacı198. Hansı ağac halqaborulu enliyarpaqlıdır?

A) Qarağac

B) Vələs

C) Küknar

D) Tozağacı

E) Şam ağacı199. Hansı ağac halqaborulu enliyarpaqlıdır?

A) Şabalıd

B) Tozağacı

C) Küknar

D) Şam ağacı

E) Vələs200. Hansı ağac səpkinborulu enliyarpaqlıdır?

A) Cökə


B) Qaraşam

C) Püstə

D) Şabalıd

E) Göyrüş201. Hansı ağac səpkinborulu enliyarpaqlıdır?

A) Qovaq

B) Göyrüş

C) Şabalıd

D) Püstə

E) Qaraşam202. Hansı ağac səpkinborulu enliyarpaqlıdır?

A) Qızılağac

B) Püstə

C) Qaraşam

D) Göyrüş

E) Şabalıd203. Hansı ağac səpkinborulu enliyarpaqlıdır?

A) Söyüd

B) Göyrüş

C) Püstə

D) Qaraşam

E) Şabalıd204. Azərbaycan Respublikası ərazisinin təqribən neçə faizi meşələrlə örtülmüşdür?

A) 11


B) 5

C) 17


D) 25

E) 8


205. Azərbaycanda neçə növ palıd ağacı bitir?

A) 9


B) 7

C) 3


D) 5

E) 6


206. Azərbaycanda neçə növ göyrüş ağacı bitir?

A) 3


B) 6

C) 9


D) 2

E) 5


207. Azərbaycanda neçə növ vələs ağacı bitir?

A) 6


B) 8

C) 4


D) 5

E) 7


208. Meşə əmtəələri alınma üsuluna görə neçə qrupa bölünür?

A) Yeddi

B) Üş

C) Beş


D) Səkkiz

E) Altı


209. Meşə əmtəələri mexaniki emal üsuluna görə neçə sinfə bölünür?

A) Altı


B) On

C) Üç


D) Səkkiz

E) Yeddi210. Girdə meşə materialı hansıdır?

A) Şalban

B) Taxta

C) Brus


D) Qabırğa

E) Şpon


211. Girdə meşə materialı hansıdır?

A) Kötük

B) Şpon

C) Taxta

D) Qabırğa

E) Brus


212. Girdə meşə materialı hansıdır?

A) Balans

B) Qabırğa

C) Şpon


D) Taxta

E) Brus


213. Girdə meşə materialı keyfiyyətinə görə neçə növə bölünür?

A) Dörd


B) Üç

C) İki


D) Beş

E) Altı


214. Mişarlanmış material hansıdır?

A) Brus


B) Şalban

C) Balans

D) Kötük

E) Budaq215. Mişarlanmış material hansıdır?

A) Şpal


B) Kötük

C) Şalban

D) Balans

E) Budaq216. Mişarlanmış material hansıdır?

A) Taxta

B) Budaq

C) Şalban

D) Kötük

E) Balans217. Soyulmuş material hansıdır?

A) Şpon


B) Taxta

C) Balans

D) Budaq

E) Kötük218. Xırdalanmış meşə materialı hansıdır?

A) Talaşa

B) Qabıq

C) Tamasa

D) Taxta

E) Brus


219. Xırdalanmış meşə materialı hansıdır?

A) Ağac kəpəyi

B) Brus

C) Tamasa

D) Qabıq

E) Taxta220. Xırdalanmış meşə materialı hansıdır?

A) Ağac yonqarı

B) Brus

C) Qabıq

D) Tamasa

E) Taxta221. Xırdalanmış meşə materialı hansıdır?

A) Ağac unu

B) Tamasa

C) Taxta

D) Brus

E) Qabıq222. Aşılayıcı ekstraktların istehsalı üçün xammal nədir?

A) Söyüd qabığı

B) Vələs yonqarı

C) Palıd yarpağı

D) Cökə kökü

E) Tozağacı yarpağı223. Aşılayıcı ekstraktların istehsalı üçün xammal nədir?

A) Küknar qabığı

B) Tozağacı yarpağı

C) Cökə kökü

D) Palıd yarpağı

E) Vələs yonqarı224. Aşılayıcı ekstraktların istehsalı üçün xammal nədir?

A) Qaraşam qabığı

B) Cökə kökü

C) Tozağacı yarpağı

D) Vələs yonqarı

E) Palıd yarpağı225. Qatran şirəsi hansı ağacdan hazırlanır?

A) Şam ağacından

B) Cökədən

C) Söyüddən

D) Küknardan

E) Palıddan226. Qatran şirəsi hansı ağacdan hazırlanır?

A) Qaraşamdan

B) Söyüddən

C) Küknarda

D) Palıddan

E) Cökədən227. Qatran şirəsi hansı ağacdan hazırlanır?

A) Ağ şamdan

B) Cökədən

C) Söyüddən

D) Palıddan

E) Küknarda228. Hansı material ağacdan hazırlanan kompozisiya materialıdir?

A) Faner

B) Taxta

C) Şpon


D) Ağac talaşa

E) Tamasa229. Hansı material ağacdan hazırlanan kompozisiya materialıdir?

A) Faner tavalar

B) Şpon

C) Ağac talaşa

D) Taxta

E) Tamasa230. Hansı material ağacdan hazırlanan kompozisiya materialıdir?

A) Ağac laylı plastiklər

B) Tamasa

C) Taxta

D) Ağac talaşa

E) Şpon


231. Hansı material ağacdan hazırlanan kompozisiya materialıdir?

A) Xarrat tavakarı

B) Ağac talaşa

C) Tamasa

D) Taxta

E) Şpon


232. Faneri nədən hazırlayırlar?

A) Şpondan

B) Qamışdan

C) Yarpaqdan

D) Kəpəkdən

E) Talaşadan233. Fanerin nəmliyi neçə faiz olmalıdır?

A) Səkkiz

B) On iki

C) On


D) On beş

E) İyirmi234. Xırdalanmış oduncaqdan hazırlanan kompozisiya materialı hansıdır?

A) Ağac-yonqar tavası

B) Faner

C) Kağız

D) Qabıq

E) Talaşa235. Xırdalanmış oduncaqdan hazırlanan kompozisiya materialı hansıdır?

A) Ağac-lifli tava

B) Qabıq

C) Talaşa

D) Faner

E) Kağız236. Xırdalanmış oduncaqdan hazırlanan kompozisiya materialı hansıdır?

A) Arbolit

B) Talaşa

C) Faner

D) Kağız

E) Qabıq237. Xırdalanmış oduncaqdan hazırlanan kompozisiya materialı hansıdır?

A) Preslənmiş oduncaq

B) Kağız

C) Qabıq

D) Talaşa

E) Faner238. Xırdalanmış oduncaqdan hazırlanan kompozisiya materialı hansıdır?

A) Fibrolit

B) Talaşa

C) Faner

D) Qabıq

E) Kağız239. Xırdalanmış oduncaqdan hazırlanan kompozisiya materialı hansıdır?

A) Ksilolit

B) Qabıq

C) Faner

D) Kağız

E) Talaşa240. Emal növünə görə pəstahlar hansı növdə olur?

A) Mişarlanmış

B) Taxta

C) Tava


D) Yonqar

E) Xırdalanmış241. Emal növünə görə pəstahlar hansı növdə olur?

A) Kalibrlənmiş

B) Taxta

C) Tava


D) Yonqar

E) Xırdalanmış242. Oduncağın modifikasiyası zamanı hansı modifikatordan istifadə edilir?

A) Monomerdən

B) Sudan

C) Yağdan

D) Duz məhlulundan

E) Turşudan243. Oduncağın modifikasiyası zamanı hansı modifikatordan istifadə edilir?

A) Oliqomerdən

B) Turşudan

C) Duz məhlulundan

D) Sudan

E) Yağdan244. Arbolitin hazırlanmasında hansı mineral yapışdırıcıdan istifadə edilir?

A) Sement

B) Lak

C) YapışqanD) Qatran

E) Bitum245. Kağız hansı materialdan hazırlanır?

A) Sellülozdan

B) Spirtdən

C) Kartondan

D) Liqnamondan

E) Xamadan246. Təyinatına görə kağız neçə sinfə bölünür?

A) 10


B) 8

C) 12


D) 5

E) 6


247. Kağızın 1 m2– nin kütləsi neçə qram olur?

A) 25


B) 8

C) 50


D) 65

E) 18


248. Liqnamon nədir?

A) Preslənmiş oduncaq

B) Tava

C) Hopdurulmuş oduncaq

D) Karton

E) Kağız249. Əsas təyinatına görə karton neçə sinfə bölünür?

A) Altı


B) On

C) Doqquz

D) Yeddi

E) 5 Beş250. Doğranmış meşə materialı hansıdır?

A) Çəllək taxtaları

B) Balans

C) YonqarD) Talaşa

E) Taxta
Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files
files -> Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
files -> Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
files -> AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
files -> Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
files -> 1. Mətn prosessoru imkan verir
files -> 2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?
files -> ZƏRBƏ dalğASl İLƏ ZƏDƏLƏNMƏ
files -> Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri
files -> 644a Peşə etikası
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti

Yüklə 331 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə