1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ınıYüklə 192,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/10
tarix24.01.2017
ölçüsü192,74 Kb.
#6262
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1. H

ə

zm qastritin diaqnostikas

ınıə

sas

ını

 n

ə

 t

əş

kil edir?

A) Selikli qi

ş

an

ın bioptat

ını


n histoloji müayin

ə

siB) Rentgenoloji müayin

ə

C) Endoskopik müayinə

D) Kliniki m

ə

lumatlar


ı

n kompleksi

E) M

ədə


nin sekretor funksiyas

ını


n t

ə

dqiqi2. S

ə

hiyy

ə

nin 

ə

sas v

ə

 ilkin strukturu hans

ıdı

r?

A) Sanator-kurort müalic

ə

B) X


ə

st

əxana

C) Diaqnostik m

ə

rk

əz

D) Elmi-t

ə

dqiqat institutuE) Polikilnika

3. M

ədə

 dispepsiyas

ı

na hans

ı

 aid deyil?

A) 


İş

tahan


ı

n d


ə

yi

şməsi, ür

ə

kbulanma, qusmaB) Meteorizm

C) Aeroqastriya

D) M

ədə


nin dol

ğ

unluğ

u hissi


E) Aerofagiya

4. Stenokardiyan

ıə

n çox t

ə

sdüf olunan s

əbə

bi hans

ıdı

r?

A) Bütün sadalananlar

B) Tac arteriyalar

ını


n aterosklrozu

C) Tac arteriaylar

ını

n trombozuD) Koronorit

E) Tac arteriyalar

ını

n spaz


ı

5. Xora x

ə

st

ə

liyi a

ğrı

lar

ı

 n

ə

 il

ə

 xarakteriz

ə

 edilmir?

A) Bütün variantlar s

ə

hvdir


B) Tipik lokalizasiya il

ə

C) Daimiliklə

D) F


ə

sillikl


ə

E) Qida q

ə

bulu il


ə ə

laq


ə

li olmas


ı

6. Renovaskulyar arterial hipertoniyan

ı

n d

ə

qiq diaqnostikas

ı

 üçün a

şağı

dak

ı

lardan

hans

ını

n apar

ı

lmas

ı

 kifay

ə

tdir?

A) Ekskretor uroqrafiya

B) Böyr

ə

k arteriyasını

n angioqrafiyas

ı


C) Qan

ı

n plazması

nda reninin qat

ılığını

n t


ə

yini


D) Sadalananlar

ı

n heç biriE) USM

7. Xora Perforasiyas

ını

n xarakterik 

ə

lam

ə

tin

ə

 hans

ı

 aiddir?

A) Epiqastriyada k

ə

skin q


ılı

nc a


ğrısı

B) T


ə

ngin


əfə

slik


C) Hipersalivasiya

D) Öskür


ə

k

E) Hiperxolesterinemiya8. A

şağı

dak

ı

 preparatlardan hans

ı

 quru öskür

ə

k akt

ını

 aradan qald

ırı

r?

A) Perindopril

B) Metformin

C) Panzinorm

D) Kodelak

E) Vobenzim9. Antihistanin preparatlar anafilaksiyan

ı

n a

şağı

dak

ı

 hans

ı

 klinik variantda daha az

effektlidir:

A) Vazomotor rinit

B) Kvinke ödem

C) Anafilaktik 

ş

ok

D) Övrə

E) Bronxospazm10. Hans

ı

 preparat xora x

ə

st

ə

liyinin müalic

ə

sind

ə

 sitoprotektiv t

ə

sir

ə

 malikdir?

A) Platiffilin

B) Aktovegin

C) Vikosal

D) Solkaseril

E) Sukralfat11. Hans

ı

 preporat proton pompas

ı

 inhibatorlar

ını

n nümay

ə

nd

ə

sidir?

A) Mezim


B) Pantoprazol

C) De-nol

D) Etodolok


E) Sukralfat

12. A/ t

ə

zyiqin tez endirilm

ə

si üçün seçim preparat hans

ıdı

r?

A) Atenolol

B) Vobenzin

C) Nifidipin

D) Simvastatin

E) Enfilin13. Xroniki böyr

ə

k çat

ış

mamazl

ığı

nda hans

ı

 antibiotiki adi dozada t

ə

yin etm

ə

k olar?

A) Gentamisin

B) Biseptol

C) Furasemid

D) Ampisillin

E) Tetrasiklin14. M

ədə

nin xora x

ə

st

ə

liyi daha çox 

əmələ

 g

ə

lir?

A) Ist


ə

nil


ə

n vaxt


B) 5 ya

ş

a qədə

r

C) 70-80 yaş

 aras


ı

D) Do


ğ

ru cavab yoxdur

E) 40 ya

ş

dan sonra15. M

ədə

nin xora x

ə

st

ə

liyi il

ə

 m

ədə

 x

əə

ngi aras

ı

ndak

ı

 differensial diaqnostikada

vacib olan n

ə

dir?

A) Bütün sadalananlar do

ğ

rudur


B) M

ədə ş


ir

ə

sinin müayinə

si

C) Rentgeneloji müayinə

D) Qastroduodenoskopiya v

ə

 biopsiyaE) Qan

ı

n ümümi və

 biokimy


ə

vi analizi16. Xroniki enteritd

ə

 hans

ı

 qrup preparatdan istifad

ə

 etm

ə

k m

ə

sl

əhə

t deyil?

A) Vitaminl

ə

r

B) Probiotiklə

r

C) Antibiotiklə

r

D) Prebiotiklə

r

E) Fermentlə

r

17. Hansı

 x

ə

st

ə

lik üçün krepitasiya xarakterikdir?

A) Bronxial astma

B) A


ğ

ciy


ə

rl

ərin emfizemas

ı

C) Krupoz pnevmoniyaD) A

ğ

ciyə

rl

ərin absesi

E) Kiçik qan dövran

ı

nda dur


ğ

unluq


18. Xroniki kolit üçün hans

ı

 növ a

ğrı

lar xarakterikdir?

A) Defakasiyadan sonra azalan qarn

ı

n a


şağı ş

öb

ələrind

ə

 baş

 qald


ı

ran tutma 

şə

killi v


ə

 küt


ağrı

lar


B) D

ğş

 qəfə

si arxas


ı

 a

ğrılar

C) Epiqastral a

ğrı

lar


D) Sa

ğ

 qabırğ

a alt


ı

nda a


ğrı

lar


E) Ayaqlara iradiyasiya ed

ə

n anus ə

traf


ı

nda a


ğrı

lar


19. 

Şəkə

rli diabetd

ə

 poliuriyan

ı

n patogenezi:

A) qlükozuriya n

ə

tic


ə

sind


ə

 böyr


ə

k kanalc


ı

qlar


ı

nda osmotik t

ə

zyiqin artması

B) ilg


ə

k filtrasiyas

ını

n artmas


ı

C) qlükozuriya n

ə

tic


ə

sind


ə

 böyr


ə

k kanalc


ı

qlar


ı

nda osmotik t

ə

zyiqin azalması

D) böyr


ə

kl

ərin azotç

ı

xarıcı

 funksiyas

ını

n azalması

E) antidiuretik hormonun ifraz

ını

n pozulması

20. Predaqonal v

ə

ziyy

ə

td

ə

:

A) hu


ş

 yoxdur


B) bütün variantlar mümkündür

C) hiperaktivdir

D) hu

ş

 aydı

nd

ır

E) hu


ş

 dumanl


ıdı

r

21. Poliklinikanı

n sah

ə

 h

ə

kimin

ə əmə

k qabiliyy

ə

tinin itirilm

ə

si v

ərə

qini s

ə

rb

ə

st

verm

əyə

 haqq

ı

 var:

A) 10 gün

B) 7 gün

C) 1 ay


D) 1+10 gün, y

ə

ni 11 günE) 3+3 gün, y

ə

ni 6 gün22. 

Şəhə

r poliklinikas

ı

nda x

ə

st

ələ

rin müv

ə

qq

ə

ti 

əmə

k qabiliyy

ə

tinin itirilm

ə

sininzar

ə

ti üçün (6 aya q

ədə

r) hans

ı

 komissiya t

əş

kil olunur?

A) 


Ş

öb

ə müdirl

ə

rinin komissiyası

B) Heç bir variant do

ğ

ru deyil


C) Müalic

ə

 işlə

ri üzr


ə

 ba


ş

 h

əkim müavinin komissiyas

ı

D) Hə

kim-m


ə

sl

əhət komissiyas

ı

E) Baş

 h

əkim 

şə

xsə

n

23. Morfin ağrıkə

sici effekti n

ə

 q

ədə

r davam edir?

A) 24 saat

B) 6 saata q

ədə


r

C) 2 sutka

D) 1 saat

E) 30 d


ə

qiq


ə

24. A

şağı

da sadalanan preparatlardan hans

ı

 k

ə

skin infeksion virus m

ənşə

li

miokarditl

ə

rin etiotrop müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

 olunur?

A) Aminoxinolon preparatlar

ı

B) Qlükokortikoidlə

r

C) AsiklovirD) Benzilpenisillin

E) Eritrom

ısı

n

25. Xı

rda bronxlar

ı

n selikli qi

ş

as

ını

n z

ədələ

nm

ə

si il

ə

 mü

ş

ayi

ə

t olunan xroniki

bronxitin apar

ıcı

 simptomu hans

ıdı

r?

A) B


əlğə

mli öskür

ə

k

B) Dodağı

n selikli qi

ş

as

ının sianozu

C) T


ə

ngn


əfə

slik


D) Lekositoz v

ə

 EÇS nin artması

E) Güclü üzücü quru öskür

ə

k

26. İ

rsi enzimopatiyalara aiddir:

A) amilaza yeti

şmə

zliyi


B) qeyd edil

ə

nlə

rin ham


ısı

C) laktozan

ı

n keçirm


əmə

zliyi


D) disaxarid yetm

ə

zliyiE) qlüten x

ə

stə

liyi


27. Bronxial astma tutmas

ı

 zaman

ı

 x

ə

st

ələ

rin 

ə

sas ölüm s

əbə

bi hans

ıdı

r?

A) Generaliz

ə

 olunmu


ş

 bronxospazm

B) Bronx m

ə

nfə

zinin özülü sekretl

ə

 generalizə

 olunmu


ş

 tutulmas

ı

C) A


ğ

 ciy


ə

rl

ərin k

ə

skin şişmə

si

D) Bronxları

n selikli qi

ş

as

ının generaliz

ə

 olunmuş

 ödemi


E) A

ğ

 ciyə

r ödemi


28. Hans

ı

 preparat qeyri-spesifik xoral

ı

 kolitin remissiyas

ı

na g

ə

tirib ç

ı

xar

ı

r?

A) Biseptol

B) Levomisetin

C) Sulfasalazin

D) Festal

E) Furazalidon29. Pnevmoniyan

ı

n müalic

ə

sind

ə

 antibiotik seç

ə

rk

ə

n ilk növb

ədə

 n

ə

yi n

əzərə

 almaq

laz

ı

md

ı

r?

A) X


ə

st

əliyin z

ədələ


diyi seqmenti

B) Pnevmoniya tör

ə

dicisinin xüsusiyyə

tini


C) X

ə

stə

liyin müdd

ə

tini


D) Yana

şı

 gedə

n x


ə

st

əliyi

E) Antibakterial prepartalar

ı

n keçirilmə

sinin individuall

ığını

30. Hans

ı

 müayin

ə

 k

ə

skin qlomerulonefritin streptokok etiologiyal

ı

 oldu

ğ

una d

ə

lal

ə

t

edir?

A) Qanda streptokokklar

ı

n a


ş

karlanmas

ı

B) Antistreptolizin – O-nun aş

karlanmas

ı

C) Sadalananlardan hamısı

D) Sidikd

ə

 streptokokkları

n a


ş

karlanmas

ı

E) Sidiyin xüsusi çə

kisinin artmas

ı

31. Krupoz pnevmoniya üçün xarakterik olan perkutor s

ə

s hans

ıdı

r?

A) Metal


B) Timpanik

C) Küt


D) Qutu

E) Küt timpanit

32. Qabar

ışəkə

rli diabetd

ə şəkə

r yükü s

ı

na

ğı

ndan 2 saat sonra qlikemiyan

ı

nviyy

ə

sini qeyd edin. (mmol/l-l

ə

)

A) 5,5


B) 11,1

C) 6,4


D) 4,6

E) 8,1


33. 

İ

rinli xo

ş

a g

ə

lm

ə

z iyi olan b

əlğə

m hans

ı

 x

ə

st

ə

lik üçün xarakterikdir?

A) Bronxit

B) A

ğ

ciyə

rin qanqrenas

ı

C) A


ğ

ciy


ə

r x


ə

əngi

D) Bronxial astma

E) Krupoz pnevmoniya

34. Xora maliqnizasiya xarakterik 

ə

lam

ə

tin

ə

 hans

ı

 aid deyil?

A) Periodik a

ğrı

lar


ı

n daimi a

ğrı

larla 


əvə

z olunmas

ı

B) Ar


ı

qlama


C) Hipersentzia

D) 


İştə

han


ı

n azalmas

ı

, qidaya qarşı

 ikrah hissi

E) Lax yumurta il

ə

 gə

yirm


ə

35. Anafilaktik 

ş

okda göst

ə

ri

ş

dir?

A) 


ə

/d drenalin, kofein benzaat natrium v

ə

 kordian


ı

n

B) Adrenalin v/d yeridilmə

si, böyük dozada kartkosteraidl

ə

r, infusion terapiyaantihistaminl

ə

rC) v/d qlükokortikoidl

ə

r və

 bronxospaznu aradan qald

ı

rmaq m


ə

qs

ədil

ə

 traxeyanı

n

intubasiyası

D) v/d suprastin v

ə

 kortikosferoid hormonları

n yeridilm

ə

si

E) v/d kalsium qlükonatı

n yeridilm

ə

si v


ə

 suprastin q

ə

bulu


36. Sa

ğ

lam adamlarda qanda xolesterinin optimal konsentrasiyas

ı

 hans

ıdı

r?

A) 7,5 mmol/l

B) 6,2 mmol/l

C) 6 mmol/lD) 5 mmol/l

E) 7 mmol/l37. A

şağı

da göst

ə

ril

ə

n kliniki 

Kataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> Lor. Mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MüALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya

Yüklə 192,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə