1 Gümrük Birliği HeyetininYüklə 0,5 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix07.03.2017
ölçüsü0,5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

Gümrük Birliği Heyetinin 18.06.2010 Tarihli 137 sayılı kararıyla 

ONAYLANMIŞTIR 

Veteriner Kontrolüne (Denetimine) Tabi Mallarda Aranacak 

GENEL VETERİNER (VETERİNER VE SAĞLIK) ŞARTLARI 

 

Veteriner  Kontrolüne  (Denetimine)  Tabi  Mallarda  Aranacak  Genel  Veteriner  (Veteriner  ve  Sağlık) 

Şartları (ileride kısaca Şartlar diye geçecektir), Veteriner kontrolüne (Denetimine) Tabi Mallar Genel 

Listesine  (ileride  kontrole  Tabi  Mallar  diye  geçer)  dahil  edilmiş  olup,  11.12.2009  tarihli  Veteriner 

Sağlık önlemleriyle ilgili Gümrük Anlaşmasını yerine getirmek üzere ve bulaşıcı hayvan hastalıklarına 

yol  açan,  hayvanlar  ve  insanlar  için  ortak  tehlike  teşkil  eden  mikrop  ve  uyarıcıların,  ayrıca  Genel 

Veteriner Şartlarına aykırı malların gümrük birliği kapsamındaki gümrük arazisine sokulmasını veya 

geçirilmesini engellemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

İşbu belgenin amacı bağlamında Taraf deyince gümrük birliği üyesi olan devlet kastedilir.  

Genel Veteriner (Veteriner ve Sağlık) Şartlarında Kullanılan Kavramlar 

 

Bölgelendirme  –  Tarafın,  tehlikeli  ve  karantinaya  ait  hastalıklar  listesine  koyduğu  bulaşıcı  hayvan 

hastalıkları  açısından,  üçüncü  ülkelerin  kontrol  noktalarında  ise  işbu  şartlarda  belirtilmiş  hastalıklar 

açısından ülkenin veya onun herhangi bir idari biriminin (cumhuriyet, vilayet, eyalet, il, ilçe, nahiye 

ve) güvenli veya güvensiz olduğunu belirleme kastedilir. 

 

Bölgelendirme, Dünya Hayvan Sağlığı örgütü (ileride MEB) tavsiyelerine uygun olarak yapılır.  

İşletme  -  Hayvan  kesimi,  ayrıca  kontrole  tabi  malların  üretimi,  işlenmesi,  depolanması,  (hayvanlar 

hariç) yapılan ve denetime tabi tutulan tesistir (bina, ünite, gemi vb); 

 

Suni dölleme işletmesi – Genetik malzeme üretimi, depolaması ve işlenmesi yapılan işletmedir.  

Besin hayvanları – Besin ürünleri elde etmek için kullanılan hayvanlardır. 

 

Çiftlik – Hayvan beslenen bina (tesis, yapı), hayvanat bahçesi, çiftlik, sirk veya toprak sahasıdır.  

Yetkili merciler – Tarafların veterinerlik hizmetleri yapan devlet mercileri ve kuruluşları kastedilir. 

 

Genel Hükümler 

 

Gümrük birliği kapsamındaki gümrük arazisine, sadece denetime tabi olup söz konusu gümrük birliği kapsamındaki  gümrük  arazisine  ithal  edilen  malları  üreten,  işleyen  ve/veya  depolayan  kuruluşlar  ve 

şahıslar  siciline  (ileride  üçüncü  ülkeler  sicili  diye  geçecektir)  kaydedilmiş  üçüncü  ülke  çiftlikleri  ve 

kuruluşlarından kontrole tabi mal ithaline izin verilir. 

 

Kontrole tabi malları bir Tarafın arazisinden diğer Tarafın arazisine  geçirmek için (ileride – Taraflar arasında geçiş), sadece bir Taraf arazisinden diğer Tarafın arazisine geçirilen malların üretim, işleme, 

depolama  ve  nakliyesini  yapan  kuruluşlar  ve  şahıslar  siciline  kaydedilmiş  (ileride  Gümrük  Birliği 

Kuruluşları  Sicili  diye  geçecektir)  olup  kontrole  tabi  mallar  üreten,  işleyen,  depolayan  ve  nakleden 

kuruluşlar ve şahıslara izin verilir. 

 

Yukarıda  belirtilmiş  kontrole  tabi  malların,  gümrük  birliği  kapsamındaki  gümrük  arazisine  ithali  ve bunların  Taraflar  arasında  geçişi,  gümrük  birliği  gümrük  sınırında  ve  gümrük  birliği  gümrük 

arazisinde veteriner kontrolü Genel Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir. 

 


 

İşbu  şartlarda  başka  husus  öngörülmemişse,  kontrole  tabi  malların  gümrük  birliğine  ait  gümrük arazisine  ithal  edilmesi  için,  kontrole  tabi  malın  ithal  edildiği  Tarafın  yetkili  mercisi  tarafından 

verilmiş izin  belgesi  gereklidir. Kontrole tabi  malların,  gümrük  birliği  kapsamındaki  gümrük  arazisi 

dahilinde  yer  değiştirmesi  durumunda  Tarafların  yetkili  mercilerinin  izni  gerekmez.  Üçüncü 

ülkelerden gümrük birliği gümrük arazisine, kontrole tabi malların ithal edilmesi için, işbu şartlarda 

başka  husus  öngörülmemişse  malın  gönderildiği  ülkenin  yetkili  mercilerince  verilmiş  veteriner 

sertifikası gereklidir. 

 

Tarafların yetkili mercileri, gümrük birliğinin ortak gümrük arazisine ithal edilen ve kontrole tabi olan malların veteriner sertifikalarının örnekleri konusunda üçüncü ülkelerin yetkili mercileriyle ikili olarak 

mutabakat  sağlayabilirler.  Söz  konusu  veteriner  sertifikaları  örnekleri,  gümrük  birliğinin  gümrük 

sınırındaki kontrol noktalarına veya Tarafların yasaları uyarınca belirlenmiş diğer mercilere iletilmek 

üzere Gümrük Birliği Heyetine gönderilir. 

 

Kontrole  tabi  mallar  bir  Tarafın  arazisinden  diğer  Tarafın  arazisine,  Gümrük  Birliği  Heyetinin onayladığı ortak formlara uygun şekilde Tarafların yetkili mercilerince verilmiş veteriner sertifikaları 

ile birlikte nakledilecektir (işbu şartlarda başka husus öngörülmemişse); 

 

Gümrük  Birliğinin  gümrük  arazisine  ithal  edilen  ve/veya  Taraflar  arasında  geçişi  yapılan  hayvanlar münferit veya grup halinde özdeşleştirilecektir. Evde bakım, koleksiyon, hayvanat bahçesi, sirk, denek 

olarak araştırma için edinilmiş hayvanlar, özdeşleştirme yapılmaksızın ithal edilebilir. 

 

Üçüncü ülkelerden ithal edilen ve/veya Taraflar arasında geçişi yapılan besin hayvanları, MEB Kara Hayvanları  Sağlık  Yönetmeliğinde  (ileride  MEB  Yönetmeliği)  izin  verilenler  dışında  geviş  getiren 

hayvanlara ait öğeler içeren yemle beslenemezler. 

 

Üçüncü ülkelerden ithal edilen ve/veya Taraflar arasında geçişi yapılan besin hayvanları, profilaksi ve tedavi  amaçlar  dışında  doğal  ve  sentetik  estrojenik  ve  hormonal  maddeler  ayrıca  tireostatik 

müstahzarların etkisine maruz bırakılmazlar. 

 

Üçüncü  ülkelerden  hayvan  ithali  edilirken  ve/veya  Taraflar  arasında  hayvan  geçişi  yapılırken  ithal (geçiş)  yapılan  ülkenin  ilgili  biriminde  (çiftliğinde)  hayvan  hastalıkları  açısından  epizootik  duruma 

bağlı  olarak,  ithal  edilen  (nakledilen)  hayvanlara  aşı  yapılabilir  veya  işbu  şartlarda  belirtilmiş 

hastalıklara karşı aşı yapılmayabilir. 

 

Üçüncü  ülkelerden  ithal  edilen  veya  Taraflar  arasında  geçişi  yapılan  hayvanlar  gönderen  ve  kabul edenin  ülkesinde  karantinaya  tabi  tutulur. Karantina zorunluluğu,  süresi  ve  şartları,  hayvan  ithalinin 

yapılacağı Tarafın yetkili mercilerince belirlenir. 

 

Üçüncü ülkelerin arazilerinde hayvan karantinası sırasında muayene ve tanı işlemleri, eğer arazisine hayvan ithal edilecek Tarafın yetkili mercilerince başka şartlar öngörülmemişse, MEB’in tavsiye ettiği 

yöntem  ve  usullere  göre  gerçekleştirilecektir.  Eğer  karantina  süresi  içinde  yapılan  muayene 

sonuçlarına  göre  hayvanlarda  pozitif  (serolojik,  alerjik  vb.)  tepkiler  ortaya  çıkarsa,  ilgili  tarafın 

yetkiler  merileri,  karantina  altındaki  bütün  hayvanların  veya  söz  konusu  tepkilerin  görüldüğü 

hayvanların ithalinden vazgeçme hakkına sahiptir. 

 

İşbu  şartlarda  öngörülmüş  hastalıkların  bulunmadığı  resmi  olarak  belgelenmiş  hayvanlar,  gümrük birliği  arazisine  ithal  edilirken  bu  hayvanların  söz  konusu  hastalıklar  açısından  muayene  ve  tanı 

işlemleri,  gönderinin  ülkesinde  yapılamaz,  bu  konuda,  arazisine  hayvan  ithal  edilen  Tarafın  yetkili 

mercileri karar verecektir. 

Taraflar  arasında  geçiş  sırasında  hayvanların  karantinası  yapılırken  muayene  ve  tanı  işlemleri, 

veteriner  kontrolüne  (denetimine)  tabi  malların  (ürünlerin)  örneklerini  seçme  ve  ortak  kontrol  etme 

genel kuralları hakkında yönetmelikte belirtilmiş şekilde gerçekleştirilir. Gönderen ülke arazisindeki 

muayene ve tanı sonuçları pozitif çıkarsa veya şüpheli sonuçlar elde edilirse, malı kabul eden ülkenin 

yetkili  mercilerine  bu  konuda  derhal  bilgi  verilecektir.  Malı  kabul  eden  ülkenin  arazisinde  yapılan  

muayene  ve  tanılarda  pozitif  veya  şüpheli  sonuçlar  elde  edilirse,  malı  gönderen  ülkenin  yetkili mercilerine bu konuda derhal bilgi verilir. 

 

Hayvanlar,  ektoparazitler  ve  endoparazitlere  karşı  işleme  tabi  tutulabilir  ve  bu  konuda  veteriner sertifikasında uygun not düşülür. 

 

Üçüncü ülkelerden ithal edilen ve/veya Taraflar arasında geçişi yapılan ve kontrole tabi olan mallarla ilgili  olarak  işbu  şartlarda  belirtilmemiş  husus  ve  özellikler  konusunda,  kontrole  tabi  malın  ithal 

edildiği veya nakledildiği Tarafın milli yasalarında öngörülmüş şart ve kurallar uygulanacaktır. 

 

Müseccel  Hayvan  İlaçları,  Muayene  Sistemleri,  Hayvanlarda  Asalaklara  Karşı  İşlem  Araçları  ve Hayvan  Yemi  Ekleri  Siciline  kaydedilmiş  hayvan  ilaçları,  muayene  sistemleri,  hayvan  asalaklarına 

karşı işlem araçları ve hayvan yemi ekleri de gümrük birliğine ait araziye ithal edilebilir ve gümrük 

birliği arazisi dahilinde yer değiştirebilir. 

 

Kontrole  tabi  mallar,  üçüncü  ülkelerden  ithal  edilirken  ve  bir  Tarafın  arazisinden  diğer  Tarafın arazisine geçişi yapılırken bunların nakliyesi yapılan taşıtlar, gönderen ülkede kabul edilmiş kurallara 

göre işleme tabi tutulur ve denetlenir. 1. Bölüm 

Damızlık Cins ve Kullanım Amaçlı Büyük Baş Hayvanların Gümrük Birliği 

Kapsamındaki Gümrük Arazisine İthali ve/veya Taraflar Arasında Geçişi sırasında 

uygulanacak. 

VETERİNER ŞARTLARI 

 

Sadece  bruselöz,  kula,  leptospiröze  karşı  aşılanmamış  olan  ve  aşağıdaki  bulaşıcı  hastalıkların 

görülmediği  arazilerden  getirilen  damızlık  cins  ve  kullanım  amaçlı  büyük  baş  hayvanlar  gümrük 

birliğinin gümrük arazisine ithal edilebilir ve/veya Taraflar arasında geçişi yapılabilir: 

-

 

Büyükbaş  hayvanlarda  sünger  şekilli  ansefalopati  (MEB  Yönetmeliği  tavsiyeleri  uyarınca  söz konusu hastalık açısından önemsiz veya kontrol edilebilir risk taşıma şartıyla belirlenmiş bölgeye 

göre ülke arazisi veya herhangi bir arazi birimi kastedilir); 

-

 

Kula (bölgelendirmeye göre ülke arazisinde veya arazi biriminde son 12 ayda tespit edilen hastalık kastedilir); 

-

 Büyükbaş  hayvan  kontahioz  göğüs  zarı  zaturresi,  vasiküler  stomatiti,  blutang  ve  vebası 

(Bölgelendirmeye  göre  ülke  arazisinde  veya  arazi  biriminde  son  24  ayda  görülen  hastalık  söz 

konusudur); 

-

 Bulaşıcı  düğüm  dermatiti  (bölgelendirmeye  göre  ülke  arazisinde  veya  arazi  biriminde  son  3  yıl 

içinde görülen hastalık söz konusudur); 

-

 

Lökoz/lösoz (çiftlik arazisinde son 12 ay içinde görülen hastalık söz konusudur); -

 

Bruselöz,  tüberkülöz  ve  paratüberkülöz  (çiftlik  arazisinde  son  6  ayda  tespit  edilen  hastalık  söz konusudur); 

-

 Leptospiröz (çiftlik arazisinde son 3 ay için görülmesi söz konusudur); 

-

 Sibirya yarası (çiftlik arazisinde son 20 gün içinde görülmesi kastedilir); 

 

MEB  Yönetmeliğinde  tavsiye  edilmiş  maddeler  dışında  hayvanlara,  geviş  getiren  hayvanlara  ait albumin (besiözü) içeren yemler verilmeyecektir. 

 

Karantina  sırasında  hayvanlar  veteriner  muayenesine  tabi  tutulur,  her  gün  ateşleri  ölçülür,  ayrıca bruselöz,  tuberkulöz,  paratuberkulöz,  lököz  (lösöz),  trihomonoz,  kampilobakteriöz,  klamidiöz, 

leptospiröz  açısından  muayene  edilirler,  ayrıca  ithalatçının  talebiyle  diğer  bulaşıcı  (enfeksiyon) 

hastalıkları açısından teşhis yapılır. 

 

Damızlık  cins  hayvanlar  ek  olarak  bulaşıcı  rihotrakeit  ve  büyükbaş  hayvan  virüslü  diyare  açısından muayene edilirler (eğer hayvanlar önceden aşı yapılmamışsa). 

2. Bölüm 

 

Damızlık Boğa Sperminin Gümrük Birliği Kapsamındaki Gümrük Arazisine İthali ve/veya Taraflar Arasında Geçişi Sırasında Uygulanacak 

VETERİNER ŞARTLARI 

 

Suni dölleme işletmelerinde sağlıklı hayvanlardan elde edilmiş olması şartıyla damızlık boğa spermi gümrük birliği kapsamındaki gümrük arazisine ithal edilebilir veya Taraflar arasında geçişi yapılabilir. 

 

Sperma, bulaşıcı hayvan hastalıkları olmayan arazilerde yerleşik işletmelerden elde edilmiş olacaktır ve söz konusu hastalıklar şunlardır: 

-

 Kula  (Bölgelendirmeye  göre  ülke  arazisinde  veya  arazi  biriminde  son  12  ay  içinde  görülmesi 

kastedilmektedir); 

-

 

Büyükbaş hayvanlarda görülen veba, blutang, kontahioz göğüs zarı zatürresi (bölgelendirmeye göre ülke arazisinde veya arazi biriminde son 24 ay içinde tespit edilmesi söz konusundur); 

-

 Bruselöz, tuberkulöz, paratuberkulöz (çiftlik arazisinde son 6 ay içinde görülmesi kastedilir); 

-

 Enfeksiyon  rinotrakeiti,  virüslü  diyarea,  trikominöz,  kampilobakteriöz,  lösöz  /  lököz  (çiftlik 

arazisinde son 12 ay içinde görülmesi söz konusudur); 

-

 

Leptospiröz (çiftlik arazisinde son 3 ayda görülmesi kastedilmektedir); -

 

Sibirya yarası (çiftlik arazisinde son 20 gün içinde görülmesi söz konusudur);  

Damızlık  boğalara,  MEB  yönetmeliğinde  tavsiye  edilenler  dışında,  geviş  getiren  hayvan  albümini 

(besiözü) içeren yemler verilmeyecektir. 

 

Damızlık boğaların sperm alımından önce 6 ay suni dölleme işletmesinde tutulmaları ve bu süre içinde doğal dölleme için kullanılmamaları zorunludur. 

 

Damızlık bağları, suni dölleme işletmesinde küçükbaş hayvanlarla bir arada tutulamazlar.  

Sperm  alınmadan  30  gün  önce  damızlık  boğalar  tuberkulöz,  paratuberkulöz  anteriti,  bruselöz, 

leptospiroz,  lösöz/lököz,  blutang,  enfeksionel  rinotrakeit,  virüslü  diyarea,  trihominöz, 

kampilobakterioz,  klamidiöz,  açısından,  ayrıca  ithalatçının  talebiyle  diğer  hastalıklar  açısından 

muayene edilirler. 

 

Spermde patojenik ve toksikojenik mikroorganizmalar bulunmayacaktır.  

Sperm, MEB Yönetmeliği tavsiyeleri uyarınca seçilecek, alınacak, depolanacak ve taşınacaktır. 

 

3. Bölüm 

Büyükbaş Hayvan Embriyonlarının Gümrük Birliği Kapsamındaki Gümrük Arazisine 

İthali ve/veya Taraflar Arasında Geçişi sırasında uygulanacak 

VETERİNER ŞARTLARI 

 

Sağlıklı damızlık hayvanlardan elde edilmiş embriyonlar gümrük birliğine ait gümrük arazisine ithal 

edilebilir ve/veya Taraflar arasında geçişi yapılabilir. 

 

Damızlık  cins  boğaların,  suni  dölleme  işletmelerinde,  sığırlarınsa  (embriyon  donorları  olarak) teslimatçının  arazisinde  bulunan  ve  sperm  veya  embriyon  alınmasından  önce  en  az  6  ay  bulaşıcı 

hayvan hastalığından arındırılmış merkezlerde, tesislerde ve çiftliklerde tutulmaları zorunludur. 

 

Sığırları döllemek için kullanılan sperm, işbu şartlara uygulanacaktır. Donor sığırlar, embriyon alma operasyonunda önce son 60 gün içinde çiftlikte bulunacak olup son 12 

ay içinde ülkeye ithal edilmiş diğer hayvanlarla temas etmeyeceklerdir. 

 

Embriyonların,  aşağıdaki  hastalıklar  dahil  olmak  üzere  bulaşıcı  hayvan  hastalıkları  bulunmayan ülkeden veya arazi biriminden getirilmiş olması gerekir: 

 

- 

Blutang (embriyon alma işleminden önceki son 24 ay içinde görülmesi söz konusudur); 

-

 

Vasiküler stomatit, kontahioz göğüs zarı zatürresi, büyükbaş hayvan vebası (son 24 aylık süre söz konusudur); 

-

 Kula (son 12 aylık süre kastedilmektedir); 

 

Büyükbaş  hayvan  embriyonu  elde  edilen  çiftliklerde  bulaşıcı  hayvan  hastalıkları,  ayrıca  aşağıdaki hastalıklar bulunmayacaktır: 

-

 Bruselöz, tüberküloz, paratüberküloz, (son 6 aylık süre içinde); 

-

 Lököz/lösöz (son 12 aylık süre söz konusudur); 

-

 Enfeksionel rinotrakeit, virüslü diyarea, trihominöz, kampilobakteriöz, klamidiöz (son 12 aylık süre 

içinde); 

-

 

Leptospiröz (son 3 aylık sürede); -

 

Sibirya yarası (son 20 günlük süre söz konusudur).  

Hayvanlara,  MEB  Yönetmeliği  ile  tavsiye  edilenler  dışında  herhangi  bir  geviş  getiren  hayvana  ait 

albümin (besiözü) içeren yem verilmeyecektir. 

 

Embriyon elde etmek için kullanılan sığırlar ve bu sığırları döllemek için spermi kullanılan damızlık boğaları  tüberküloz,  paratüberküloz,  bruselöz,  leptospiroz,  lösöz/lököz,  blutang,  virüslü  diyarea, 

enfeksionel  rinotrakeit,  trihominöz,  kampilobakteriöz,  klamidiöz  açısından  ve  ayrıca  ithalatçının 

talebiyle diğer enfeksiyon hastalıkları açısından muayene tabi tutulacaktır. 

 

Embriyon  elde  edildikten  sonra  donor  sığırlar  ve  damızlık  boğalar  elde  edildikten  en  az  30  gün veteriner  kontrolü  altında  kalacaklardır.  Bu  süre  içinde  hayvanlarda  işbu  şartlarda  belirtilmiş 

enfeksiyon hastalığı ortaya çıkarsa gümrük birliği arazisine bunların embriyonlarının ithali ve Taraflar 

arasından geçişi durdurulur. 

 

Embriyonlar ve bulunduruldukları ortamda patojenik ve toksikojenik mikroorganizmalar bulunmalıdır.  

Embriyonlar  MEB  Yönetmeliğindeki  tavsiyelere  uygun  şekilde  elde  edilecek,  depolanacak  ve 

taşınacaktır. 

4. Bölüm 

Kasaplık Büyükbaş Hayvan, Koyun ve Keçilerin Gümrük Birliği Kapsamındaki 

Gümrük Arazisine İthali ve/veya Taraflar Arasında Geçişi sırasında uygulanacak 

VETERİNER ŞARTLARI 

 

Aşağıdaki  hastalıklar  da  dahil  olmak  üzere  bulaşıcı  hayvan  hastalıkları  bulunmayan  güvenli arazilerden  getirilmiş  olup brüselöz,  leptospiroz  ve  koyunla  keçi  çiçeğine  karşı  aşılanmamış  sağlıklı 

kasaplık büyükbaş hayvanlar, gümrük birliği kapsamındaki gümrük arazisine ithal edilebilir ve/veya 

Taraflar arasında geçişi yapılabilir: 

-

 Büyükbaş  hayvanlarda  sünger  şekilli  ansefalopati  ve  koyunlarda  uyuz  (MEB  Yönetmeliği 

tavsiyelerine uygun olarak söz konusu hastalık riskinin düşük olduğu veya kontrol edilebilir olduğu 

ülke arazisi veya yönetim birimi kastedilir); 

-

 Maedi-visna, adenomatöz, artrit-ansefalit (bölgelendirmeye göre ülke arazisinde veya herhangi bir 

arazi biriminde son 36 ay içinde görülmesi kastediliyor); 

-

 

Kula  (bölgelendirmeye  göre  son  12  ay  içinde  ülke  arazisinde  veya  yönetim  biriminde  görülmesi söz konusudur); 

-

 Büyükbaş  ve  küçükbaş  hayvan  kontahioz  göğüs  zarı  zatürresi,  büyükbaş  hayvan  vasiküler 

stomatiti, blutang, veba (son 24 ay içinde ülke arazisinde görülmesi kastedilir); 

-

 

Küçükbaş hayvan vebası, nodüler dermatit (bölgelendirmeye göre son 36 ay içinde ülke arazisinde veya arazi biriminde görülmesi kastedilir); 

-

 Tüberküloz, bruselöz, paratüberküloz (çiftlik arazisinde son 6 ay içinde görülmesi söz konusudur); 

-

 Koyun  ve  keçi  çiçek  hastalığı  (bölgelendirmeye  göre  son  6  ay  içinde  ülke  arazisinde  veya  arazi 

biriminde görülmesi söz konusudur);  

- 

Lösöz / lököz (çiftlik arazisinde son 12 ay içinde görülmesi kastedilir); 

-

 

Leptospiröz (çiftlik arazisinde son 3 ay içinde görülmesi söz konusudur); -

 

Sibirya yarası (çiftlik arazisinde son 20 gün içinde görülmesi söz konusudur);  

Hayvanlara,  MEB  Yönetmeliğinde  tavsiye  edilen  maddeler  dışında,  geviş  getiren  hayvanlara  ait 

albümin (besiözü) içeren yemler verilmeyecektir. 

 

Profilaksi ve tedavi önlemleri dışında, gümrük birliği gümrük arazisine ithal edilen ve/veya Taraflar arasında  geçişi  yapılan  hayvanlar  doğal  ve  sentetik  estrojenik,  hormonal  maddelerin  ve  tireostatik 

müstahzarların etkisine maruz bırakılmayacaklardır. 

 

Gümrük birliği gümrük sınırından geçirilen veya gümrük birliği arazisi içinde yer değiştiren hayvanlar en  az  21  gün  karantinada  tutulacaklardır  ve  bu  süre  içinde  onların  ateşi  ölçülecek  ve  bruselözle 

tüberküloz açısından muayene ve teşhis yapılacaktır. 

 

Sadece  muayene  ve  araştırmalarda  negatif  sonuç  veren  hayvanlar  gümrük  birliği  arazisine  ithal edilebilir ve/veya gümrük birliği arazisi içinde yer değiştirebilir. 

 

Hayvanlar, belirlenmiş yere getirildiği tarihten sonra en geç 72 saat içinde etlik olarak kesilecektir.  

5. Bölüm 

Damızlık Cins ve Kullanma Amaçlı Koyun ve Keçilerin Gümrük Birliği Gümrük 

Arazisine İthali ve/veya Taraflar Arasında Geçişi Sırasında Uygulanacak 

VETERİNER ŞARTLARI 

 

Bruselöze  karşı  aşılanmamış  ve  aşağıdaki  hastalıklar  dahil,  bulaşıcı  hayvan  hastalıkları  bulunmayan 

arazilerden  olan  damızlık  cins  koyun  ve  keçilerin  gümrük  birliği  arazisine  ithaline  ve/veya  Taraflar 

arasında geçine izin verilir: 

-

 

Büyükbaş hayvanlarda sünger şekilli ansefalopati ve koyunlarda uyuz (MEB Yönetmeliğinde yer alan tavsiyelerine uygun olarak söz konusu hastalık riskinin düşük veya kontrol edilebilir olduğu 

ülke arazisi veya arazi birimi kastedilir); 

-

 

Maedi-visna,  adenamatöz,  artrit-ansefalit,  küçükbaş  geviş  getiren  hayvan  vebası  sınır,  hastalığı (bölgelendirmeye  göre  ülke  arazisinde  veya  herhangi  bir  arazi  biriminde  son  36  ay  içinde 

görülmesi kastedilir); 

-

 

Kula (bölgelendirmeye göre son 12 ay içinde ülke arazisinde veya arazi biriminde görülmesi söz konusudur); 

-

 Büyükbaş  hayvan  vebası,  blutang  (bölgelendirmeye  göre  son  24  ay  içinde  ülke  arazisinde  veya 

arazi biriminde görülmesi söz konusudur); 

-

 

Koyun  ve  keçi  çiçek  hastalığı  (bölgelendirmeye  göre  son  6  ay  içinde  ülke  arazisinde  veya  arazi biriminde görülmesi söz konusudur); 

-

 Tüberküloz,  paratüberküloz,  brüselöz,  enfeksionel  agalaktia  (çiftlik  arazisinde  son  6  ay  içinde 

görülmesi söz konusudur); 

-

 

Lesteriöz, enfeksiyonel meme yangısı, kampilobakteriöz, enfeksiyonel epididimit (çiftlik arazisinde son 12 ay içinde görülmesi söz konusudur); 

-

 Leptospiröz,  enfeksiyonel  göğüs  zarı  zatürresi  (çiftlik  arazisinde  son  3  ay  içinde  görülmesi  söz 

konusudur); 

-

 

Sibirya yarası (çiftlik arazisinde son 20 gün içinde görülmesi kastedilmektedir);  

Hayvanlara,  MEB  Yönetmeliğinde  tavsiye  edilen  maddeler  dışında,  geviş  getiren  hayvanlara  ait 

albümin (besiözü) içeren yemler verilmeyecektir. 

 

Karantina sırasında her gün ateşleri ölçülmek suretiyle hayvanlarda klinik muayene yapılacak, ayrıca bruselöz, enfeksiyonel epididimit, tüberküloz, leptospiröz, blutang, paratüberküloz, klamidiöz, maedi-


Kataloq: GKGM -> Belgeler

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə