1 azərbaycan respublġkasi təHSĠl nazġRLĠYĠ azərbaycan döVLƏt bəDƏn təRBĠYƏSĠ VƏ Ġdman akademġyasi süleyman Hüseynov, Elvira Qaracayeva azərbaycan dġLĠ VƏ NĠtq məDƏNĠYYƏTĠ (Dərslik)Yüklə 3,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə31/35
tarix16.07.2017
ölçüsü3,04 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Nümunə: 

 

Etibarnamə № 

 

Verildiyi tarix "__" _____________2017-ci il 

Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası ___№__________________ 

Verilib ____________________________polisi tərəfindən 

  (icra edən idarənin adı) 

____________________________ malları götürmək üçün 

(№ və fakturanın tarixi) 

 

Götürüləcək malların siyahısı № 

Götürüləcək malların adı 

Ölçü 

vahidi 


Miqdarı 

(hərflə) 

 

 

  

 

____________________________ imzasını təsdiq edirəm       

(mal götürən adamın imzası) 

 

Möhür yeri Ġdarənin müdiri: (imza S.A.A.) 

BaĢ mühasib: (imza S.A.A.) 

*** 

 

 

352 8. ƏMR 

 

"Əmr"  sözü  ərəb  mənşəli  olub  iĢ,  Ģey,  sərəncam  məna-

sındadır, bir işin görülməsi üçün verilən hökm, göstəriĢdir. Bu 

əməli  yazı  forması  idarə,  müəssisə,  təşkilat  və  s.  rəhbərinin 

rəsmi sərəncamıdır.  

Əmr müəssisənin xüsusi əmr blankında çap olunur. Vərəqin 

birinci sətrində əmr verən müəssisənin adı göstərilir. İkinci sətirdə 

böyük hərflə "Əmr" sözü yazılır. üçüncu sətirdə sol tərəfdən əm-

rin verildiyi tarix, sağ tərəfdə isə əmrin verildiyi şəhərin adı qeyd 

edilir. Altında aşağıdan əmrin verilmə səbəbi və ya məqsədi açıq-

lanır.  Ondan  aşağıdakı  sətirdə  vərəqin  ortasında  "əmr  edirəm" 

sözləri  gəlir.  Sonra  əmrin  məzmunu  verilir.  Əmrin  aşağı  hissə-

sində əmrin əsası yazılır. Sonra əmri verən məsul şəxsin vəzifəsi, 

titulu,  adı  və  atasının  adlarının  baş  hərfləri  və  soyadı  göstərilir. 

Rəhbərin  imzasından  sonra  əmri  hazırlayanın  və  əmri  verməyə 

razılığı  olan  şəxsin  imzası  qeyd  edilir.  Əmrin  icrası  ilə  bağlı 

qurumlara göndərilməsi haqqında göstəriş olur.  

İdarə rəhbərinin, məktəb direktorunun (rektorun) əmri, işə 

qəbul  etmə, işdən xaric etmə, müəyyən iş  tapşırma, komissiya 

yaratma, tədbir keçirmə və s. kimi əmrlər vardır. 

 

Nümunə: 

 

Əmr 

 

 

10 sentyabr 2017-ci il    

 

Bakı Ģəhəri, 20 

 

Rüstəmov  Vahid  Əli  oğlu  hərbi xidmətini  başa  vurduğuna  görə  "İdman 

oyun  növləri"  fakültəsinin  II  kursuna 

(OA 16-03) bərpa edilsin. 

Əsas: Tələbənin təqdim etdiyi arayış və ərizəsi.  

Rektor: (imza) A.A.S 

 

 Əmri hazırladı:  

fakültə dekanı: (imza) A.A.S. 

*** 


 

 

353 Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və Ġdman 

Akademiyası üzrə 

 

Əmr 

 

10 yanvar 2017-ci il  

 

 

Bakı Ģəhəri, №3 

 

Azərbaycan  Dövlət  Bədən  Tərbiyəsi  və  İdman  Akademi-yası  "Ümumi  və  idman  fiziologiyası"  kafedrasının  professoru 

M.H.Qarayevin  anadan  olmasının  70  illiyinin  qeyd  olunması 

haqqında. 

Əmr edirəm: 

 

Professor  Mir  Həsən  oğlu  Qarayevin  70  illik  yubileyinin keçirilməsi  Akademiyanın  Həmkarlar  İttifaqı  Komitəsinə  hə-

valə  edilsin  və  komitənin  yardım  fondundan  mükafatlandırma 

tədbiri görülsün. 

Əsas: “ümumi və idman fiziologiyası” kafedrasının müdiri, 

professor A.A.S-in təqdimatı. 

Rektor: (imza) S.A.A. 

 

Əmri hazırladı: Tədris şöbəsinin müdiri: (imza) S.Ə.Vahidov 

 

Razılaşdırıldı: HİK-in mühasibi: (imza) G.Ə.Əlibəyova 

 

***  

9. ƏRĠZƏ 

 

"Ərizə" ərəbcə "ərz" sözündən olub "bir Ģey bildirmə", 

"Ģikayət  etmə",  "xahiĢ"  mənalarında  işlənir.  Məzmununa 

görə ərizənin iki növünə təsadüf olunur:   

 

354 1. Şikayət xarakterli ərizə, 

2. Xahiş məqsədilə yazılan ərizə. 

Ərizələr müxtəlif məzmunlu olsa da, formaca eynidir. Əri-

zənin yazılış forması belədir: 

1.  Ərizə  vərəqin  sol  tərəfindən  4-5  sm  yer  buraxılmaqla 

ortadan  yazılır.  Nisbətən  sağda,  abzasdan  böyük  hərflə  təşki-

latın adı və ya müraciət edilən şəxsin vəzifəsi, titulu, adının və 

atasının adının baş hərfləri və soyadı yönlük halda qeyd olunur; 

2. Sonrakı sətirdə abzasdan ərizə verən öz kimliyini, adını 

və soyadını bütövlükdə çıxışlıq halda göstərir

3. Sonrakı sətirdə vərəqin ortasında böyük hərflə "Ərizə" 

sözü yazılır. 

4. Təzə sətirdən, abzasdan qısa, aydın və məzmunlu şəkil-

də ərizəçinin istəyi, fikri şərh olunur; 

5. Ərizənin sonunda ərizəçi şəxsi imzasını qoyur, aşağıdan 

sol tərəfdən ərizənin yazılma tarixini (gün, ay və ili) göstərir.  

Nümunə: 

 

Azərb. DBTĠA-nın "Ġdman oyunları" 

fakültəsinin dekanı A.A.S.  

həmin fakültənin II kurs, OA 16-03 

qrupunun tələbəsi Nüsrət Qulamhüseyn 

oğlu Kərimovdan 

 

Ərizə 

 

Masallı  rayonunda  atam  xəstədir.  Ona  baş  çəkmək  üçün mənə  üç  günlüyə  (24-26  fevral)  icazə  verməyinizi  xahiş 

edirəm.  

 

(imza) N.Q.Kərimov 23 fevral 2017-ci il 

*** 


 

 

355 Azərb. DBTĠA-nın rektoru cənab A.A.S. 

ADPU-nun  riyaziyyat  fakültəsinin  II 

kurs  tələbəsi  Təhminə  Süleyman  qızı 

Süleymanovadan 

 

Ərizə 

 

Əl  oyunları  ixtisasına  yiyələnmək  arzumu  nəzərə  alaraq 

mənim  ADPU-dan  Sizin  rəhbərlik  etdiyiniz  ali  təhsil  ocağına 

dəyişdirilməyimə razılıq verməyinizi xahiş edirəm. 

 

Ġmza:T.S.Süleymanova 

30 avqust 2016-cu il  

*** 

 

10. XAHĠġNAMƏ 

 

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi 

və Ġdman Akademiyasının rektoru, 

A.A.S. cənablarına 

 

Ġslam Museyib oğlu Əliyev  "Bədən tərbiyəsinin nəzəriy-

yəsi  və  metodika"sı  kafedrasının  dosentidir.  İ.Əliyev  Azərb. 

DBTİA-nı  1972-ci  ildə  bitirib  və  elə  həmin  ildən  də  burada 

işləyir. 45 illik pedaqoji müəllimlik stajına malikdir. O, işinin 

öhdəsindən layiqincə gəlir. Olduqca qayğıkeş və təvazökardır. 

Tələbələrimizə  mühazirə  və  seminar  dərslərini  yüksək  keyfiy-

yətlə  tədris  edir.  Pedaqoji  təcrübədə  onların  gələcək  müəllim 

və  məşqçi  kimi  yetişməsində  öz  bilik  və  bacarığını  əsirgəmir. 

2003-cü  ildə  namizədlik  dissertasiyası  müdafiə  etmişdir.  Mü-

dafiədən sonra beş metodik dərs vəsaitinin müəllifidir. Kollek-

tiv arasında böyük nüfuza malikdir. Dərs dediyi tələbələr fənn 

olimpiadalarında və elmi-praktik konfranslarda həmişə fərqlən- 

 

356 miş,  diplomlara  layiq  görülmüşlər.  Oktyabr  ayının  15-də  ana-

dan olmasının 70 ili tamam olacaqdır. İ.Əliyevin 70 illik yubi-

leyinin  oktyabr  ayında  Akademiya  səviyyəsində  təntənəli 

keçirilməsini xahiş edirik.   

“Bədən tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və onun 

metodikası” kafedrasının müdiri: 

(imza) A.A.S.  

15 iyun 2017-ci il.  

*** 

 

11. XASĠYYƏTNAMƏ 

 

"Xasiyyətnamə"  ərəb  mənşəli  "xasiyyət"  və  fars  mənşəli 

"namə" (məktub, kağız) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmiş-

dir, bir şəxsə, bir şeyə məxsus hal, xüsusiyyət mənasındadır. Bu 

sənəddə  bir  adamın  xüsusiyyətləri,  ictimai  və  əmək  fəaliyyəti, 

kollektivdəki  yeri  haqqında  ətraflı  məlumat  verilir.  Məktəb 

illərində  şagird  məsul  vəzifəyə  məsləhət  görüldükdə,  başqa 

məktəbə oxumağa köçürüləndə, orta məktəbi qurtarıb ali məktəbə 

təhsil almağa gedəndə, sonralar işə, müəyyən vəzifəyə seçildikdə 

ona oxuduğu və ya iş yerindən xasiyyətnamə tələb olunur. 

Xasiyyətnaməyə verilən tələblər bunlardır: 

1. Vərəqin  əvvəlində  ortada böyük hərflə  "Xasiyyətnamə" 

sözü yazılır. 

2.  Xasiyyətnamədə  şəxsin  həyatı,  milliyəti,  ailə  vəziyyəti, 

əmək  fəaliyyəti,  öz  işinə  münasibəti  obyektiv  şəkildə  ardıcıl 

verilir. 

3. Dövlət əhəmiyyətli xasiyyətnamələr müzakirə olunur və 

yoxlanılır. 

4.  Xasiyyətnamə  vahid  formada  yazılmaqla  həcmi  1-2 

səhifədən artıq olmur. 

5.  Xasiyyətnamədə  onun  kimə,  kimdən  və  haraya  təqdim 

olunması göstərilir.  

 

357 6. Xasiyyətnaməni rəsmi sənəd kimi müəssisə (idarə, təşki-

lat) rəhbəri verir, onu ən azı iki məsul şəxs (əsasən, həmkarlar 

təşkilatının  sədri,  şöbə müdiri) imzalayır, müəssisənin  möhürü 

ilə təsdiqlənir və verilmə tarixi qeyd edilir.  

Nümunə: 

 

Xasiyyətnamə 

 

Verilir  1999-cu  il  noyabr  ayının  30-da  Lənkəran  rayonu-nun  Digah  kəndində  anadan  olmuş,  azərbaycanlı,  orta  təhsilli, 

bitərəf Əyyub Etibar oğlu Pirverdiyevə.  

Pirverdiyev  Əyyub  Etibar  oğlu  2016/2017-ci  tədris  ilində 

Azərb. DBTİA-ya daxil olmuş, I kursun kredit ballarını vaxtın-

da  yüksək  səviyyədə  toplamış  və  hazırda  II  kursda  (qrup  TA 

17-10)  oxuyur.  Bu  müddət  ərzində  özünü  tərbiyəli,  ünsiyyətli 

və  nəzakətli  bir  tələbə  kimi  göstərmiş,  dərin  bilik  nümayiş 

etdirərək  tələbə  yoldaşlarının  və  professor-müəllim  heyətinin 

dərin rəğbətini qazanmışdır. O özünün intizamı ilə həmişə yol-

daşlarına  nümunə  olmuş,  heç  vaxt  dərslərə  gecikməmiş  və 

üzürsüz  səbəbdən  dərs  buraxmamışdır.  Qrupun  nümayəndəsi 

kimi  kollektivin  ictimai  həyatında  da  fəal  iştirak  edir,  dekan-

lıqla  və  tələbə  həmkarlar  ittifaqı  ilə  əlbir  işləməyi  xoşlayır. 

Milli vətənpərvərlik mövzusunda hazırladığı məruzə (elmi rəh-

bəri  professor  Məmməd  Nəsrullayev)  tələbələrin  illik  praktik 

konfransında birinci yerə layiq görülmüş, məruzənin tezisi nəşr 

olunmaq  üçün  Akademiyanın  elmi  hissəsinə  götürülmüşdür. 

Pirverdiyev indiyə qədər heç bir inzibati cəza almamışdır. 

 Xasiyyətnamə  Azərbaycan  Respublikası  Gənclər  və  İdman 

Nazirliyinin "Gənclərlə iş" şöbəsinə təqdim edilmək üçün verilir.  

"Təkmübarizlik" fakültəsinin dekanı: (imza) A.A.S. 

Azərb.DBTĠA Tələbə Həmkarlar Ġttifaqı 

Komitəsinin sədri: (imza) A.A.S. 

 

26 fevral 2017-ci il 

*** 

 

 

358 12. HESABAT 

 

"Hesabat" ərəbcə "hesab" sözünün cəmi olmaqla müəy-

yən  tapşırığın  yerinə  yetirilməsi  və  ya  görülmüş  işin  nəticəsi 

haqqında  məsul  şəxsə,  təşkilata  yazılı  və  ya  şifahi  şəkildə 

verilən rəsmi məlumatdır. Hesabat inandırıcı olmalı, faktlar və 

rəqəmlər dəqiq göstərilməlidir.  

Hesabatın əvvəlində onu yazan şəxsin (kollekivin, təşkila-

tın) kimliyi haqqında qısa məlumat qeyd edilir, altındakı sətrin 

ortasında böyük hərflərlə "hesabat" sözü yazılır, sonrakı sətirdə 

abzasdan hesabatın mətni verilir. Mətndən sonra imza qoyulur 

və tərtib edildiyi tarix göstərilir.  

Nümunə: 

 

Azərb.DBTĠA-nın  "Təkmübarizlik" 

fakültəsi  TA  17-04-cü  qrupun  (II  kurs) 

tələbəsi  Eyvaz  Nəriman  oğlu  Musayevin 

2017-ci  il  yanvar  ayının  25-dən  fevral 

ayının 15-dək Türkiyənin Antalya kurort 

Ģəhərində  təlim-məĢq  toplanıĢında  iĢtirak 

etməsi haqqında 

 

Hesabatı 

 

Göstərilən tarixdə biz - "İnter" futbol klubunun gənclərdən ibarət  komanda üzvləri  yanvar ayının 25-də səhər saat  10

00

-da Antalya şəhərinə avtobusla  yola düşdük. Səhəri  gün,  yanvarın 

26-da günün ikinci yarısı saat 18

00

-da orada olduq. Həmin gün oteldə  gecələdik.  Yanvarın  27-dən  31-nə  kimi  hər  gün  günün 

birinci  və  ikinci  yarısında  məşqçimiz  Gəray  Qarayevin 

başçılığı  altında  4-5  saat  məşq  edirdik.  Fevralın  2-də  və  6-da 

şəhərin  birinci  divizyonunda  çıxış  edən  "Urfaspor"  və 

"Şannıspor"  komandaları  ilə  yoldaşlıq  görüşləri  keçirtdik,  3:2 

və 3:1 hesabları ilə qələbə qazandıq. Hər iki matçda mən də qol  

 

359 vurdum.  Fevralın  12-nə  kimi  şəhərin  görməli  yerlərinə  səya-

hətə  çıxdıq,  muzeylərə  baş  çəkdik.  Yaxşı  dincəldik.  Fevralın 

13-də  məktəblilərdən  ibarət  yerli  komanda  ilə  görüşdük,  6:2 

hesablı qələbə qazandıq. 

Fevralın  14-də  təcrübə  mübadiləsi  aparmaq  məqsədilə 

"Qazanspor" komandasının  məşq  bazasında olduq,  "sol  ayaqla 

zərbə  taktikası"  mövzusunda  seminarda  iştirak  etdik.  Fevralın 

15-də İstanbuldan təyyarə ilə Bakıya uçduq.  

Ġmza: E.N.Musayev 

16.02.2017 

 

***  

13. XƏBƏRDARLIQ 

 

"Xəbərdarlıq" sözü ərəbcə "xəbər" (məlumat, bilgi), farsca 

"dar" (malik olan) sözlərindən və azərbaycanca-lıq şəkilçisindən 

düzəlmişdir,  "xəbəri  olmaq",  "xəbər  vermək"  mənasındadır. 

Xəbərdarlıq, əsasən idarə, təşkilat və ya müəssisələrdə xətaya yol 

vermiş,  qəbahət  etmiş  şəxsə  bir  daha  belə  işləri  təkrar  etməmək 

üçün verilir. O, yazılı və ya şifahi göstərişdir.  

Xəbərdarlıq intizam tənbehi hesab edilməsə də, nəticəsi ol-

madıqda  həmin  şəxsə  töhmət  verilir.  Nizam-intizama  zidd  hə-

rəkətlərə görə edilən xəbərdarlıq məktəblilərə, tələbələrə aiddir.  

Nümunə: 

 

ADBTĠA-nın "Ġdman oyun növləri" fakültəsi üzrə 

 

Xəbərdarlıq 

 

31 mart 2017-ci il  

 

 

   Bakı Ģəhəri, №3 

 

30 mart 2017-ci il tarixdə 401 nömrəli auditoriyada mobil 

telefonlarla  dərsin  gedişinə  mane  olduqlarına,  intizamsızlıq 

törətdiklərinə görə adları çəkilən tələbələrə xəbərdarlıq edilsin: 

1. Əşrəfov Mövsüm Hidayət oğlu - qrup OA 17 - 03 


 

 

360 2. İsmiyev Xəqan Mirzə oğlu - qrup OA 17 - 03 

3. Namazov Əfsər Göyüş oğlu - qrup OA 17 - 04 

"İdman oyun növləri" fakültəsinin dekanı: (imza) A.A.S. 

 

***  

14. ĠZAHAT 

 

"Ġzahat"  ərəb  mənşəli  "izah"  sözünün  cəm  formasıdır, 

bir  işi,  məsələni,  hadisəni  "açıqlama",  "məlumat  vermə" 

anlamında  işlədilir.  İzahat  müdiriyyətin,  vəzifəli  şəxsin  tələbi 

əsasında qısa və ya ətraflı, yazılı və ya şifahi ola bilər.  

Vərəqin  sol  tərəfində  5-6  sm  yer  buraxmaqla  izahatın 

ünvanlandığı  şəxsin  vəzifəsi,  adı  və  soyadı  göstərilir.  Yeni 

sətirdən  abzasdan  izahat  verənin  kimliyi,  adı  və  soyadı  qeyd 

olunur.  Yenidən  abzasdan  vərəqin  ortasında  böyük  hərflərlə 

"İzahat"  sözü  yazılır.  2  sm  yer  buraxmaqla  sətirbaşından  iş, 

hadisə  haqqında  ətraflı  açıqlama  verilir.  Sonda  izahat  verən 

imzasını qoyur, altından tarixi qeyd edir. 

 

Nümunə: 

 

Azərb.  DBTĠA-nın  "Ġdman  oyun 

növləri" fakültəsinin dekanı A.A.S.-ə 

fakültənin  II  kurs  OA  17-01-ci 

qrupun  nümayəndəsi  Nuru  Hacı 

oğlu Əhmədovdan 

 

Ġzahat  

29  noyabr  2016-cı  il  tarixdə  ikinci  növbənin  üçüncü 

saatında  (saat  17

00

-da)  biz  412  nömrəli  auditoriyada pedaqogika  dərsi  keçərkən  pəncərə  açıq  olduğundan  qəfildən 

əsən  güclü  külək  təzyiqlə  içəri  daxil  oldu,  çərçivəyə  möhkəm  

 

361 bərkidilməmiş  qapını  vurub  qırdı.  Bu  hadisədə  tələbələrimizin 

birbaşa  günahı  yoxdur.  Bunu  həmin  vaxt  bizə  dərs  deyən  baş 

müəllim Əli Məmmədov da təsdiq edə bilər. 

Ġmza:Əhmədov N. H 

30.XI.2016-cı il 

*** 

 

15. QƏBZ 

 

Mən, "İdman oyun növləri" fakültəsinin I kurs OR 17-1-ci qrupun  nümayəndəsi  Qəhrəmanova  Aynur  Kamran  qızı 

Akademiyanın  oxu  zalından  məşğələ  zamanı  tələbələrin 

istifadə  etməsi  üçün  25  (iyirmi  beş)  ədəd  "İngilis  dili"  (Bakı, 

2016, İ hissə) dərsliyi götürdüm.  

Ġmza:Aynur Qəhrəmanova 

26 fevral 2017-ci il 

*** 

 

16. MƏQALƏ 

 

Çempionla görüĢ 

 

Bu günlərdə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman 

Akademiyasında  Olimpiya  və  iki  dəfə  dünya  çempionu  Fərid 

Mansurovla  tələbə  və  müəllimlərin  görüşü  keçirilmişdir. 

Görüşdə  Fərid  Mansurovla  yanaşı  Olimpiya  çempionu  Elnur 

Məmmədli,  dünya  və  Avropa  çempionu  Rövşən  Bayramov, 

Avropa çempionu Həsən Cəbrayılov da iştirak edirdilər ki, bu 

da  tələbələrin  böyük  marağına  səbəb  olmuşdu.  Akademiyanın 

idman  işləri  üzrə  prorektoru,  professor  D.Q.Quliyev  F. 

Mansurovun  həyatından,  müxtəlif  illərdə  dünya  və  Avropa 

çempionatlarında,  xüsusən  XXX  Olimpiya  oyunlarında 

apardığı  mübarizədən  olduqca  maraqlı  epizodlar  danışdı.  O, 

yazmış olduğu kitabda, eləcə də xaricdə çap olunmuş qəzet və 

jurnallarda Fərid haqqındakı fikirləri nəzərə çatdırdı.  

 

362  Akademiyanın  “Güləşmə  və  onun  metodikası”  kafedrası-

nın  müdiri,  professor  A.A.S.,  kafedranın  müəllimlərindən  do-

sentlər  C.Yaqubov,  İ.Abdulqədirov  və  başqaları  çempionun 

uğurlarının  tələbələrimiz  üçün  örnək  olmasını  vurğuladılar. 

Sonda  Fərid  Mansurov  çıxış  edərək  gələcək  planlarından 

danışdı və tələbələrlə xatirə şəkli çəkdirdi.  

Nüsrət Məmmədli, 

"Ġdman təkmübarizliyi" fakültəsinin tələbəsi 

 

*** 


 

17. MƏLUMAT 

 

Məlumat ərəb mənşəli "məlum" sözünün cəm formasıdır, 

aydın,  aĢkar,  bilinən mənasındadır.  Hər  hansı  bir  xəbər  haq-

qında bildiriş xarakteri daşıyır. Elanlar lövhəsində bir vərəqdə 

yazılır, məlumatı rəsmi şəkildə çatdırmaq məqsədi daşıyır. 

*** 


Nümunə: 

 

Məlumat 

 

Azərb. DBTĠA-nın bütün əməkdaĢlarının, müəllim və 

tələbələrin nəzərinə 

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  26  fevral 

2010-cu  il  tarixli  qərarı  ilə  Novruz  bayramı  20-27  martda 

keçiriləcəkdir və həmin günlər iş günü hesab edilmir. Tədris hissəsi 

*** 


 

18. MÜQAVĠLƏ 

 

"Müqavilə"  ərəb  mənşəli  söz  olub,  "qarĢılıqlı  razılaĢ-

ma",  "anlaĢma"  deməkdir.  Məzmununa  görə  müqavilənin 

müxtəlif  növləri  vardır:  sülh  müqaviləsi,  ticarət  müqaviləsi, 

təhsil müqaviləsi, icarə müqaviləsi və s.  


 

 

363 Müqavilələr  müəyyən  şərtlərlə  bağlanır  və  hər  iki  tərəfin 

nümayəndələri  tərəfindən  təsdiqlənir.  Müqavilə  tərəflərin 

imzalandığı  gündən  qüvvəyə  minir  və  nəzərdə  tutulmuş  vaxta 

qədər qüvvədə qalır. Müqavilələr dörd nüsxədə tərtib edilir və 

hər tərəfdə eyni qüvvəyə malik 2 nüsxə saxlanılır. 

 

Nümunə: 

 

Müqavilə 

 

Bakı Ģəhəri  

 

 

 

12 mart 2017-ci il  

 

Biz,  aşağıda  imza  edənlər-sonradan  "Nicat"  adlanacaq ticarət  kompleksinin  direktoru  Y.Ə.Nuriyev  və  gələcəkdə 

"İcarəçi" adlanacaq satış birliyinin direktoru C.N.Hüseynli belə 

bir müqavilə bağladıq: 

1. Bakı şəhəri H.Ə.Əliyev küçəsi-89, 1-ci mərtəbə, 105 kv 

metr  sahəsi  olan  otaqları  satış  müəssisəsi  yaratmaq  məqsədilə 

"Nicat"  ticarət  kompleksi  "İcarəçi"yə  kirayəyə  verir,  "Nicat" 

isə kirayə götürür. 

2.  Kirayə  müddəti  müəyyənləşdirilib:  02.03.2017-ci  ildən 

02.03.2020-ci ilə qədər. 

3. Tərəflərin razılığına görə kirayə haqqı hər kvadrat metr 

üçün 20 (iyirmi) manatdır. 

4. Bu müqavilədə göstərilən hüquqların başqasına verilmə-

si yalnız "Nicat"ın qeyd olunmuş yazılı razılığı ilə mümkündür. 

5.  "İcarəçi"  hər  rübün  birinci  ayının  10-a  qədər  rüblük 

kirayə haqqını ödəməlidir. 

6. Müqavilə iki nüsxədə imzalanmaqla biri "Nicat"a, digəri 

"İcarəçi"yə verilir. 

Tərəflər: 

"Nicat" ticarət kompleksi  

Bakı şəhəri, H.Əliyev küçəsi-89, 

Hesab 9876543  

və Bakı, H.Cavid prospekti-156,  

Hesab 3210567 mərkəzi bank 

Ticarət kompleksinin sahibi: (imza) Y.Ə.Nuriyev 

"İcarəçi"nin müdiri: (imza) C.N.Hüseynli 

*** 

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə