" Meqa Sığorta " asc səfər Sığortası


Maddə  12.  Sığorta  müqaviləsinin  bağlanması,  həmçinin  ona  əlavələr  və  dəyiĢikliklərYüklə 446,69 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/31
tarix02.01.2022
ölçüsü446,69 Kb.
#1452
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31
Maddə  12.  Sığorta  müqaviləsinin  bağlanması,  həmçinin  ona  əlavələr  və  dəyiĢikliklər 

edilməsi və xitam verilməsi qaydası 

 

12.1. Sığorta müqaviləsi Sığortalının Ģifahi və ya yazılı formada ifadə olunmuĢ ərizəsi əsasında Sığortaçının  Sığortalıya  sığorta  Ģəhadətnaməsinin  verilməsi  yolu  ilə  bağlanır.  Sığortalı 

Sığortaçıya aĢağıdakı məlumatları verir: 

12.1.1. Sığortalının (fiziki Ģəxs olduqda) və Sığorta olunanın adı, atasının adı, soyadı (pasportda 

olduğu kimi), doğum tarixi, ünvanı, telefonu

12.1.2.  Sığortalı  hüquqi  Ģəxs  olduqda  –  onun  adı,  hüquqi  ünvanı,  telefonu,  bank  rekvizitləri, 

Sığorta olunanların siyahısı; 

12.1.3. Xaricə səfərin baĢlanma və baĢa çatma tarixləri; 

12.1.4. Sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan təminatların ərazisinə Ģamil edildiyi ölkələr

12.1.5. Səfərin məqsədi; 

12.1.6. Əgər sığorta olunan xaricə iĢləmək üçün gedirsə, onun sənəti və məĢğul olmaq fikrində 

olduğu fəaliyyət növü

12.1.7. Sığorta olunanın iĢtirak etmək fikrində olduğu idman növü və ya idman yarıĢı; 

12.1.8. Sığorta məbləği. 

12.2.  Sığorta  müqaviləsi  bağlanarkən  Sığortalı  Özünə  məlum  olan  və  sığorta  riskini 

qiymətləndirmək üçün əhəmiyyət kəsb edən hallar barədə Sığortaçıya məlumat verməlidir. 

12.3. Sığorta müqaviləsi qüvvədə olduğu müddətdə Sığortalı (Sığorta olunan) sığorta riskindəki 

özünə məlum olan dəyiĢikliklər barədə Sığortaçıya məlumat verməlidir. 

12.4.  Sığorta  müqaviləsi  Sığorta  olunanın  tibbi  müayinəsi  aparılmadan  bağlanır.  Sığortaçının 

tələbi ilə Sığortalı sorğu vərəqəsini doldurmalıdır. 

12.5.  Sığorta  müqaviləsinin  bağlanması  faktı  Sığortaçı  tərəfindən  Sığortalıya  sığorta 

Ģəhadətnaməsinin verilməsi ilə təsdiqlənir. Zəruri olan hallarda eyniləĢdirmə kartı verilir. 

12.6. Sığorta müqaviləsi bağlanarkən Sığortalı sığorta hadisəsinə aid hissədə həkimləri Sığortaçı 

qarĢısında məxfilik öhdəliklərindən azad edir. 

12.7. Tərəflərin qarĢılıqlı razılığı ilə sığorta müqaviləsinə əlavələr və dəyiĢikliklər edilə bilər. 

12.8. Sığorta müqaviləsinə aĢağıdakı hallarda xitam verilir: 

12.8.1.  Qüvvədə  olma  müddəti  bitdikdə  -  sığortanın  sığorta  Ģəhadətnaməsində  (və  ya 

eyniləĢdirmə kartında) göstərilən son gününün saat 24.00-da 

12.8.2.  Sığorta  olunan  sığorta  Ģəhadətnaməsində  (eyniləĢdirmə  kartında)  göstərilən  sığortanın 

sona  çatması  tarixinin  saat  24.00-dan  gec  olmamaq  Ģərti  ilə  qayıtdıqda  (pasportda  dövlət 

sərhəddinin keçilməsi barədə sərhəd xidməti tərəfindən edilmiĢ qeyd); 

12.8.3.  Müvafiq  hallarda  müqavilə  ilə  nəzərdə  tutulan  öhdəliklərin  Sığortaçı  tərəfindən  tam 

həcmdə yerinə yetirilməsi; 

12.8.4. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuĢ digər hallarda. 

12.9.  Tərəflərdən  birinin  yazılı  bildiriĢinə  əsasən  (həmçinin  digər  tərəfin  sığorta  müqaviləsinin 

Ģərtlərini yerinə yetirməməsi ilə əlaqədar) Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan   

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

10 

 

  

qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun qaydada Sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verilə 

bilər. Belə halda sığorta haqqının qaytarılması aĢağıdakı qaydada həyata keçirilir: 

12.9.1.  Sığorta  müqaviləsinə  Sığortaçının  tələbi  ilə  vaxtından  əvvəl  xitam  verildikdə  Sığortaçı 

müqavilənin bitməmiĢ hissəsinə görə alınmıĢ sığorta haqqını bütünlüklə Sığortalıya qaytarır; 

əgər bu tələb sığorta müqaviləsinin Sığortalı tərəfindən pozulması+ ilə bağlıdırsa, sığorta haqqı 

çəkilmiĢ xərclər çıxılmaqla müqavilənin qurtarmamıĢ müddəti üçün sığorta haqqını qaytarır; 

12.9.2.  Sığorta  müqaviləsinə  Sığortalının  tələbi  ilə  xitam  verildikdə  Sığortaçı  müqavilənin 

bitməmiĢ  hissəsinə  görə  alınmıĢ  sığorta  haqqının  (Sığortaçının  qüvvədə  olan  lisenziyasına 

müvafiq  olaraq  iĢin  aparılması  xərclərinin  çıxılması  Ģərti  ilə)  Sığortalıya  qaytarır;  əgər 

Sığortalının  tələbi  sığorta  müqaviləsinin  Sığortaçı  tərəfindən  yerinə  yetirilməməsindən  irəli 

gəlirsə, Sığortaçı sığorta haqqını tam həcmdə qaytarır; 

12.9.3.  Sığorta  olunanın  sığorta  müqaviləsində  göstərilən  ölkəyə  getmək  üçün  vizası  olduğu 

halda o, bu ölkəyə getmədikdə və həmçinin getməmək barədə Sığortaçıya sığorta müqaviləsində 

göstərilən sığorta müddəti sona çatdıqdan sonra məlumat verdikdə sığorta haqqı geri qaytarılmır. 

12.9.4.  Sığorta  müqaviləsinə  vaxtından  əvvəl  xitam  verildikdə  sığorta  haqqı  yazılı  bildiriĢ 

alındıqdan sonra 5 (beĢ) bank günü ərzində qaytarılır. 

 

 

Yüklə 446,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə