! azəӘrbaycan respublikasi səӘHİYYƏӘ naziRLİYİNİN İCTİMAİ SƏӘhyyəӘ VƏӘ İslahatlar məӘRKƏӘZİYüklə 1,69 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/5
tarix14.01.2017
ölçüsü1,69 Mb.
1   2   3   4   5

Uşaqların cinsləәr üzrəә bölgüsü

Cins

Sayı

Faiz, %

Oğlan


502

50.4


Qız

494


49.6

Ümumi

996

100.0

Page   of 

9

46

aparılmış  vəә  respondentləәrin  anonimliyi  (respondentləәr  iləә  müsahibəәləәr  intervüyerləә  təәkbəәtəәk 

aparılıb) tam qorunmuşdur. 

İntervyüyerləәr sorğuların tam orta məәktəәbləәr vəә poliklinikalarda aparılmasına dair müvafiq təәlimat 

almışlar. Həәr bir əәhali qrupu üzrəә təәrtib edilmiş sorğu vəәrəәqəәləәri fəәrdi qaydada vəә anonimliyin təәmin 

olunması  iləә  aparılan  intervü  zamanı  intervyüyer  təәrəәfindəәn  müsahibdəәn  alınan  cavablar  əәsasında 

doldurulmuşdur. Doldurulmuş sorğu vəәrəәqəәləәri supervayzerləәr təәrəәfindəәn toplanaraq sorğunun təәşk-

ilat komitəәsinəә təәqdim edilib. Suallara verilmiş cavablar əәhalinin qrupu üzrəә SPSS kompüter pro-

qramına daxil edilmiş vəә nəәticəәləәr həәmin proqramdan istifadəә ediləәrəәk təәhlil edilmişdir.  

Sorğu  Bakı  şəәhəәri  üzrəә  aparılmışdır.  Bakının  11  rayonu  üzrəә  Bakı  şəәhəәri  üzrəә  Təәhsil  İdarəәsi  iləә 

əәməәkdaşlıqda həәr rayon üzrəә məәktəәbləәrin siyahısına uyğun olaraq sistemli seçim əәsasında 50 məәk-

təәb  müəәyyəәn  edilmişləәr.  Həәr  bir  məәktəәbdəә  sorğu  6-11-ci  sinif  şagirdləәri  arasında  aparılmışdır. 

Yenidəәn sistemli seçim əәsasında həәr bir məәktəәb üzrəә 6a, 7b, 8a, 9b, 10a sinifləәri müəәyyəәn edilmiş, 

həәr bir sinifdəә ilk cəәrgəәnin 1-ci vəә 3-cü partaları arxasında oturan şagirdləәr sorğuda iştiraka dəәvəәt 

edilmişdir. Gender balansının təәmin edilməәsi məәqsəәdiləә həәr bir sinif üzrəә seçiləәn 4 uşaqdan ikisinin 

oğlan, ikisinin qız olması şəәrtinəә əәməәl edilmişdir.  

Sorğunun  təәşkilindəә  inzibati  çəәtinlikləәri  qarşılamaq  məәqsəәdiləә  sorğudan  əәvvəәl  aşağıdakı  təәdbirləәr 

görülmüşdür:  

İki intervyüyer vəә bir supervayzerdəәn ibarəәt 5 sorğu qrupu yaradılmışdır.

 

Supervayzerləәr  sorğunun  keçiriləәcəәyi  məәktəәbləәrəә  səәfəәr  etmiş  vəә  məәktəәb  direktorları  iləә 

görüşmüşləәr. Görüş zamanı sorğu, onun məәqsəәd vəә vəәzifəәləәri, keçirilməәsi qaydası barəәdəә əәtraflı 

məәlumat verilmişdir. 

 

Həәr  bir  məәktəәbəә  Məәlumatlı  Razılığı  özündəә  əәks  etdirəәn  Elan  təәqdim  edilmiş  vəә  valideynləәrin  1 

həәftəә əәvvəәl sorğu barəәdəә məәlumatlandırılması üçün müvafiq imkan yaradılmışdır. 

 

Bakı şəәhəәrinin rayonları üzrəә seçilmiş məәktəәbləәrin siyahısı 

Binəәqəәdi rayonu : 

 

3 №- li orta məәktəәb 144 №- li orta məәktəәb 

299№- li orta məәktəәb 

135№- li orta məәktəәb 

284№- li orta məәktəәb

Xəәzəәr rayonu: 

26 №- li orta məәktəәb 

136 №- li orta məәktəәb 

235 №- li orta məәktəәb 

120 №- li orta məәktəәb 

186 №- li orta məәktəәb

Nəәrimanov rayonu: 

34 №- li orta məәktəәb 

178 №- li orta məәktəәb 

47 №- li orta məәktəәb 

Bağça-Məәktəәb-Lisey 

Kompleksi  

(BMLK)

Nəәsimi rayonu: 1 №- li orta məәktəәb 

46 №- li orta məәktəәb 

Texniki-Humanitar Lisey 

(THL) 


54 №- li orta məәktəәb

Nizami rayonu : 

10 №- li orta məәktəәb 

220 №- li orta məәktəәb 

70 №- li pilot liseyi 

272 №- li orta məәktəәb

Qaradağ rayonu: 

105 №- li orta məәktəәb 

224 №- li orta məәktəәb 

106 №- li orta məәktəәb 

253 №- li orta məәktəәb

Sabunçu rayonu: 

4 №- li orta məәktəәb 

90 №- li orta məәktəәb 

170 №- li orta məәktəәb 

296 №- li orta məәktəәb 

94 №- li orta məәktəәb 

187 №- li orta məәktəәb 

305 №- li orta məәktəәb

Səәbail rayonu: 

2 №- li orta məәktəәb 

189 №- li orta məәktəәb 

1 6 0  № -  l i  k l a s s i k 

gimnaziya 

239 №- li orta məәktəәb

Page 

 of 

10

46


Sorğu 2014-cü ilin noyabr-dekabr aylarında Bakı şəәhəәrindəә keçirilib. Sorğuda cəәmi 1450 şəәxs işti-

rak edib ki, onların da yaşa, cinsəә vəә fəәaliyyəәt növünəә görəә bölgüsü aşağıda təәqdim edilir.  

Sorğu üç fəәrqli əәhali qrupu arasında aparılmışdır:  

• Uşaqların cəәmi sayı: 996 nəәfəәr  

• 732 uşaq, 10-14 yaşlar arası 

• 264 yeniyetməә, 15-18 yaşlar arası 

• 400 valideyn 

• 50 pediatr 

Seçim.  

Sorğu  üçün  reprezentativ  əәhali  qrupunun  seçimi  üçün  təәkklasterli  sistemli  seçim  proseduru  təәtbiq 

edilmişdir.  Uşaqlar  arasında  keçirilmiş  sorğunun  məәqsəәdləәri  üçün  klaster  rolunu  məәktəәb  oy-

namışdır.  

Pediatrlar  arasında  aparılan  sorğu  da  təәkklasterli  sistemli  seçim  proseduru  əәsasında  aparılmış  vəә 

klaster rolunu Bakı şəәhəәrindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn poliklinikalar oynamışdır.  

Valideynləәr  arasında  aparılan  sorğu  da  təәkklaster  sistemli  seçim  proseduru  əәsasında  aparılmış  vəә 

klaster rolunu seçilmiş məәktəәbləәrəәtrafı yaşayış əәrazisi oynamışdır.  

İlkin olaraq, Bakı şəәhəәri üzrəә bütün məәktəәbləәrin siyahısı Bakı şəәhəәri üzrəә Təәhsil İdarəәsinin internet 

səәhifəәsindəәn  əәldəә  edilmişdir.  Həәmin  məәktəәbləәr  sonradan  Bakının  11  rayonu  üzrəә  bölünmüşdür. 

Sorğu  üçün  seçilmiş  kontingentin  Bakı  üzrəә  uşaq  əәhalisini  təәmsil  edəә  bilməәsi  üçün  həәm  şəәhəәrin 

məәrkəәzi  rayonları,  həәm  məәrkəәzdəәn  daha  uzaqda  yerləәşmiş  rayonları,  həәm  dəә  Bakı  kəәndləәrindəә 

fəәaliyyəәt göstəәrəәn məәktəәbləәr təәdqiqatda iştirak etməәk üçün seçilmişdir. Burada Bakının inzibati ray-

onun əәhalisinin sayı, həәmin rayonda fəәaliyyəәt göstəәrəәn məәktəәbləәrin şagird sayı vəә məәktəәbləәrin rus 

vəә azəәrbaycan dilli olması da nəәzəәrəә alınmışdır.  

Həәr bir sinifdəә 30 nəәfəәr şagird vəә həәr məәktəәbdəә 6-11-ci sinifləәrin sayının əәn azı iki olması nəәzəәrəә 

alınmaqla, bütün rayonlar üzrəә məәktəәbləәrin siyahısında sistemli şəәkildəә 50 məәktəәb sorğuda iştiraka 

seçilmişdir.  Həәr  bir  məәktəәbdəә  həәr  bir  sinifdəәn  4  şagird  seçilməәkləә,  məәktəәb  üzrəә  sorğuda  iştirak 

edəәcəәk uşaqların sayı 20 nəәfəәr müəәyyəәn edilmişdir. Bütün 50 məәktəәb üzrəә isəә sorğuda ~996 uşaq 

iştirak etmişdir.  

Sorğunun keçiriləәcəәyi məәktəәbləәrəә sorğu komandası təәrəәfindəәn səәfəәr edilmiş vəә məәktəәbin rəәhbəәrliyi, 

habeləә  bir  çoxunda  6-11-ci  sinifləәrin  müəәllimləәri  iləә  məәlumatlandırma  görüşləәri  keçirilmişdir.  Bu 

səәfəәrləәr zamanı İSİM təәrəәfindəәn hazırlanmış sorğuda iştirakla bağlı Razılıq Elanı məәktəәb rəәhbəәrliy-

inəә  təәqdim  edilmiş  vəә  məәktəәbin  əәsas  qapısına  yapışdırılmışdır.  Həәmçinin,  məәktəәb  direktorları  vəә 

sinif rəәhbəәrləәri vasitəәsiləә uşaqların valideynləәrinəә sorğunun keçirilməәsi barəәdəә məәlumatın verilməәsi 

dəә təәmin olunmuşdur.  

Suraxanı rayonu: 

65 №- li orta məәktəәb 

140 №- li orta məәktəәb 

282 №- li orta məәktəәb 

97 №- li orta məәktəәb 

275 №- li orta məәktəәb

Xəәtai rayonu: 

17 №- li orta məәktəәb 

86 №- li orta məәktəәb 

245 №- li orta məәktəәb 

27 №- li orta məәktəәb 

116 №- li orta məәktəәb 

261 №- li orta məәktəәb

Yasamal rayonu: 

13 №- li orta məәktəәb 

161 №- li orta məәktəәb 

38 №- li orta məәktəәb 

286 №- li orta məәktəәbPage 

 of 

11

46

Bu cür yanaşma təәtbiqinin nəәticəәsi kimi heç bir valideyn vəә ya uşaq sorğuda iştirakdan imtina iləә 

SN İSİM-əә vəә məәktəәb rəәhbəәrliyinəә müraciəәt etməәmişdir. Hesabat hazırlanan dövrdəә dəә həәm Səәhiyyəә 

Nazirliyinəә,  həәm  dəә  Təәhsil  Nazirliyinəә  sorğunun  keçirilməәsi  iləә  bağlı  həәr  hansı  narazılıq  vəә  ya 

şikayəәtləәr ünvanlanmamışdır.   

Sorğu vəәrəәqəәləәrindəә yaş qrupları üzrəә aşağıdakı məәsəәləәləәr əәhatəә edilmişdir.  

Pediatrlar (yaşı 24+, fəәrdi qaydada üz-üzəә müsahibəә təәxminəәn ~25 dəәqiqəә davam etmişdir).   

Uşaqlar (6-15 yaş, fəәrdi qaydada üz-üzəә müsahibəә təәxminəәn ~25 dəәqiqəә davam etmişdir). 

Yeniyetməәləәr (15-18 yaş, fəәrdi qaydada üz-üzəә müsahibəә təәxminəәn ~25 dəәqiqəә davam etmişdir). 

Valideynləәr (yaşı 24+, fəәrdi qaydada üz-üzəә müsahibəә təәxminəәn ~25 dəәqiqəә davam etmişdir).  

Dispanserizasiya 

proqramı

Xəstəliklərin uşaqlar 

arasında yayılması

Valideynlərin 

məlumatlılıq səviyyəsi

Uşaqlar arasında zərərli 

vərdişlərin profilaktikası  

Uşaqların sağlamlıq 

durumu

Qeyri-infeksion xəstəliklərin aşkar 

edilməsi və profilaktikası

Həkimlərin 

məsləhətvermə vərdişləri

Həkimlərin hazırlıq 

səviyyəsi və bilik bazası

Uşaq əhalisinin çəkisi və 

boyu


Uşaqlar və geniş əhali arasında piylənmə və artıq 

çəkiyə dair məsləhətvermə xidməti

Uşaqların sağlamlıq 

durumu


İmmunizasiya və 

vaksinasiya

İdman

QidalanmaZərərli vərdişlər: 

alkoqoldan istifadə, 

tütünçəkmə, narkotik 

maddələrdən istifadə

Piylənmə və artıq çəki

Fiziki aktivlik

Həkim müayinəsindən 

keçmə


Ekran qarşısındakı vaxt

Həmyaşıdlarla qarşılıqlı təsir və məlumatlandırma

Cinsi yetişkənlik

HİV/AİDS


Ekran qarşısındakı vaxt

Qidalanma

Reproduktiv sağlamlıq

İmmunizasiya və 

vaksinasiya

İdman


Həmyaşıdlarla qarşılıqlı 

təsir və 

məlumatlandırma

Zərərli vərdişlər: alkoqoldan istifadə, tütünçəkmə, 

narkotik maddələrdən istifadə

Piylənmə və artıq çəki

Fiziki aktivlik

Cinsi yetişkənliyn tədrisi

HİV/AİDS və cinsi yolla 

keçən xəstəliklərin 

profilaktikası

Qidalanma

Ekran qarşısındakı vaxt

Reproduktiv sağlamlıq

İmmunizasiya və 

vaksinasiya

İdman

Fiziki aktivlikZərərli vərdişlər: alkoqoldan istifadə, tütünçəkmə, 

narkotik maddələrdən istifadə

Piylənmə və artıq çəki

Həkim müayinəsindən 

keçmə və 

dispanserizasiyaPage 

 of 

12

46

Tapıntıların təәqdimatı.  

Hesabatda əәksəәr tapıntılar qrafikləәrdəәn istifadəә ediləәrəәk vəә yaş vəә cinsəә görəә ayrılaraq təәqdim edilib. 

Qeyd edilməәlidir ki, hesabatda bütün tapıntılara dair məәlumatı təәqdim etməәk mümkün olmadığın-

dan, burada əәn mühüm vəә prioritet təәşkil edəәn məәsəәləәləәrəә dair tapıntılar təәsvir edilib. Yaş qrupları 

arasında aparılan müqayisəәləәrdəә 3%-dəәn aşağı olan fəәrq əәhəәmiyyəәtli hesab edilməәməәlidir. Lakin həәr 

hansı  məәsəәləә  iləә  bağlı  kiçikdəә  olsa  müəәyyəәn  edilmiş  fəәrq  yeni  tendensiyanı  nümayiş  etdirirsəә,  bu 

hesabatın müvafiq yerləәrindəә ayrıca vurğulanıb.   

Sorğunun aparılması üçün seçilmiş əәhali qrupu nəәticəәləәrin 90% etibarlılıq səәviyyəәsini əәldəә etməәyəә 

hesablanmışdır.  

Fokus qrup müzakirəәləәr  

Sorğularla  yanaşı  uşaqların  icbari  dispanserizasiyaya  cəәlb  edilməәsi  məәsəәləәləәrinin  daha  dəәrindəәn 

öyrəәnilməәsi vəә əәn yaxşı təәcrübəәləәri, habeləә əәsas çəәtinlik vəә problemləәri müəәyyəәn etməәk üçün Bakı 

şəәhəәrindəә  uşaqlar,  pediatrlar  vəә  valideynləәr  arasında  fokus  qrup  müzakirəәləәri  dəә  aparılmışdır. 

Ümumi olaraq, 5 fokus qrup müzakirəәsi aparılmışdır:  

Page 

 of 

13

46


UŞAQLARIN DEMOQRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.  

 

1. Yaş həәddi.  

Sorğuda ümuməәn 996 uşaq iştirak etmişdir. Onlardan 15-17 yaş 

kateqoriyasında olanların sayı 264 nəәfəәr vəә ya 26.5%, 10-11 yaş 

kateqoriyasında  -  152  uşaq  vəә  ya  15.3%  vəә  12-14  yaş  kate-

qoriyasında olanların sayı isəә 580 uşaq vəә ya 58.3% olmuşdur.  2. Uşaqların  cinsi.  

Diaqramdan göründüyü kimi sorğuda iştirak etmiş uşaqlar arasında oğlan vəә qızların sayı təәxminəәn 

eyni olmuşdur. Oğlanların sayı 502, qızların isəә 494 olub.  

3. Uşaqların çəәkisi.  

Bu  hesabatın  məәqsəәdləәrinəә  uyğun  olaraq  çəәki  üzrəә  uşaqlar  6 

qrupa bölünmüşləәr: 21-31 kq, 32-42 kq, 43-53 kq, 54-64 kq, 

65-75 kq vəә 76 kq-dan çox çəәkisi olanlar.   Sorğuda iştirak etmiş uşaqların böyük hissəәsi 43-53 kq 

çəәkisindəә olub.  

  

4. Uşaqların boyu.  

Uşaqlar boya görəә 3 qrupa bölünübləәr. Sorğuda iştirak edəәn uşaqların əәksəәriyyəәtinin boyu 153-173 

sm  olub.  Həәmin  qrupda    685  uşaq  olub.  Boyu  >174  sm-dəәn  çox  olan  uşaqların  sayı  isəә  52  nəәfəәr 

(5%) olub. 

Uşaqların  yaşı  artdıqca  onların  boyunun  da  art-

ması  müşahidəә  edilir.  Bu  da  uşaqların  normal 

fiziki inkişafının təәzahürüdür.  

Təәhlil  göstəәrir  ki,  10-12  yaş  qrupunda  olan 

uşaqlarla müqayisəәdəә 13-15 yaş qrupu vəә 16-18 

yaş qrupunda olan uşaqların boyu daha çox art-

mışdır.  Oxşar  tendensiya  qız  uşaqları  arasında 

da qeyd edilir.   

Uşaqların yaş qruplarına görəә orta çəәkisi vəә boyu aşağıdakı cəәdvəәldəә göstəәrilib. Həәmin cəәdvəәldəәn 

görməәk  olar  ki,  10-12  yaşlı  uşaqlar  qrupunda  qızlar  vəә  oğlanlar  arasında  boy  vəә  çəәkinin  orta Page 

 of 

14

46

0

150300

450


600

10-11 yaş

15-17 yaş

Yaş kateqoriyası

Oğlan

Qız


0

150 300 450 600

Uşaqların cinsi

0

100200

300


400

Uşaqların çəkisi

21-31 kq

32-42 kq


43-53 kq

54-64


65-75 kq

76 kq və daha çox

0

175


350

525


700

Uşaqların boyu

132-152 sm

153-173 sm

>174 sm


göstəәriciləәri təәxminəәn eynidir. Lakin uşaqların yaşı artdıqca 13-15 yaş qrupunda oğlanların boyu vəә 

çəәkisi qızlardan əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә fəәrqləәnməәyəә başlayır. Daha böyük fəәrq 16-18 yaş qrupunda 

müşahidəә edilir ki, burada oğlanların orta çəәkisi 62 kq, boyu isəә 169.4 sm-dir (Bax Cəәdvəәləә). Bu 

göstəәriciləәrəә görəә oğlanların çəәkisi qızların çəәkisindəәn 10 kq çox, boyu isəә 9.2 sm daha hündürdür.  Cəәdvəәl. Oğlan vəә qızların yaş qrupları üzrəә boy vəә çəәkiləәrinin orta göstəәriciləәri

Page 

 of 

15

46

DİSPANSERİZASİYA VƏ SAĞLAMLIĞIN MÜHAFİZƏSİ. 

Ümumi anlayışlar.  

Xəәstəәlikləәrin  vəә  əәlillik  hallarının  əәksəәriyyəәtinin  təәməәlinin  uşaq  yaşlarında  qoyulduğunu  nəәzəәrəә 

alaraq,  uşaqlar  arasında  xəәstəәlikləәrəә  səәbəәb  olan  risk  faktorlarının  vəә  xəәstəәlikləәrin  erkəәn  aşkar 

edilməәsi məәqsəәdi iləә icbari tibbi müayinəәləәrin aparılmasının, aşkar edilmiş xəәstəә uşaqların dispanser 

müşahidəәyəә  cəәlb  edilməәsi  vəә  müalicəә-sağlamlaşdırıcı  təәdbirləәrin  həәyata  keçirilməәsinin  müstəәsna 

əәhəәmiyyəәti  vardır.  “Uşaqların  icbari  dispanserizasiyası  haqqında”  Azəәrbaycan  Respublikasının 

2013-cü  il  5  mart  tarixli  591-IVQ  nömrəәli  Qanununun  təәtbiqi  barəәdəә”  Azəәrbaycan  Respublikası 

Prezidentinin  2013-cü  il  10  aprel  tarixli  861  nömrəәli  Fəәrmanının  1.1.3-cü  yarımbəәndinin  icrasını 

təәmin  etməәk  məәqsəәdi  iləә  hazırlanmış  bu  Dövləәt  Proqramı  uşaqlar  arasında  xəәstəәləәnməәnin,  habeləә 

sağlamlıq  imkanlarının  məәhdudluğunun  vəә  ölümün  səәviyyəәsinin  azaldılmasına  yönəәlmişdir.  Bu 

Dövləәt  Proqramı  2013–2017-ci  illəәri  əәhatəә  edir  vəә  uşaqların  icbari  dispanseriyzasiyasını  həәyata 

keçirəәn  dövləәt  tibb  müəәssisəәləәrinin  maddi-texniki  bazasının  gücləәndirilməәsini,  laborator  müay-

inəәləәri  aparmaq  üçün  diaqnostik  avadanlıq  vəә  reaktivləәrləә  təәchiz  edilməәsini,  kadrların  təәkmil-

ləәşdirilməәsini vəә əәhali arasında geniş maarifləәndirməә işləәrinin aparılmasını nəәzəәrdəә tutur. ƏӘsas tapıntılar. 

Müxtəәlif yaşlarda olan uşaqların son 12 ay əәrzindəә həәkim müayinəәsindəәn keçməәsini müəәyyəәn et-

məәk üçün aparılmış təәhlil aşağıdakıları göstəәrib:   

12 vəә 14 yaşlı uşaqların ~25-i son 12 ay əәrzindəә həәkim müayinəәsindəәn heç keçməәmişdir. 

 

Bütün yaş qrupları üzrəә uşaqların 30%-dəәn çoxu son 12 ay əәrzindəә əәn azı 1 dəәfəә həәkim qəәbulunda 

olub. 

 

12-16 yaş qrupları üzrəә uşaqların ~30%-i son 12 ay əәrzindəә həәkim qəәbulunda 2-3 dəәfəә olub.  

Həәkim  qəәbulunda  3  dəәfəәdəәn  çox  olan  uşaqların  sayı  isəә  bütün  yaş  qrupları  üzrəә  eyni  olmuşdur 

(10%). 


 

Həәkiməә son 12 ay əәrzindəә müraciəәt etmiş uşaqların 198 nəәfəәri (~24%) ümumi yoxlanış məәqsəәdiləә 

bunu etmişdir. Yaş qrupları üzrəә ümumi yoxlanış üçün həәkiməә müraciəәt etmiş uşaqların sayı eyni 

olmuşdur. 

 

Dispanserizasiya  çəәrçivəәsindəә  son  12  ay  əәrzindəә  məәktəәbdəә  müayinəәdəәn  223  uşaq  (~30%) 

keçmişdir. Məәktəәbdəә aparılan profilaktik (dispanserizasiya məәqsəәdiləә) müayinəәləәrdəә iştirak etmiş 

müxtəәlif  yaşlı  uşaqların  sayı  əәhəәmiyyəәtli  dəәrəәcəәdəә  fəәrqləәnməәmişdir.  Orta  hesabla  həәr  yaş  qrupu 

üzrəә  uşaqların  20-30%-i  məәhz  məәktəәbləәrdəә  aparılmış  profilaktik  müayinəәləәrdəә  iştirak  etmişdir. 

Məәktəәbləәrdəә  keçirilmiş  dispanserizasiya  müayinəәləәrinəә  qatılmış  oğlan  vəә  qızların  sayı  eyni  ol-

muşdur.

 

Sağlamlıqla  bağlı  problemin  olduğuna  görəә  son  12  ay  əәrzindəә  həәkiməә  281  uşaq  (35%)  həәkiməә müraciəәt  etmişdir.  Daha  çox  sağlamlıqla  bağlı  problem  səәbəәbindəәn  həәkiməә  müraciəәt  edəәn 

uşaqların  sayı  yaş  qrupları  üzrəә  çox  da  fəәrqləәnməәmişdir.  Orta  hesabla  bütün  yaş  qrupları  üzrəә 

uşaqların 25-30%-i sağlamlıqlarında yaranmış probleməә görəә həәkiməә müraciəәt etmişləәr. 

 

Arayış almaq üçün həәkiməә son 12 ay əәrzindəә müraciəәt etmiş uşaqların sayı cəәmi 25 nəәfəәr (3%) 

olmuşdur.  Daha  çox  arayış  almaq  üçün  həәkimin  qəәbuluna  13-15  yaş  qrupuna  aid  uşaqlar  get-

mişdir. 


 

Son 12 ay əәrzindəә həәkiməә müraciəәt etmiş uşaqların cinsəә görəә müqayisəәsinəә gəәlincəә isəә oğlan vəә 

qızlar arasında həәkiməә 1 dəәfəә, 2-3 dəәfəә vəә 3 dəәfəәdəәn çox müraciəәt edəәnləәr arasında əәhəәmiyyəәtli Page 

 of 

16

46

fəәrq olmamışdır. Lakin qızlar arasında həәkiməә heç müraciəәt etməәyəәnləәrin sayı daha çox olmuşdur. 

Oğlanların 20%-i, qızların isəә 24%-i son 12 ay əәrzindəә heç həәkim yanında olmayıb. 

 

Uşaqların  yaşı  artdıqca  həәkiməә  müraciəәt  edəәnləәrin  sayı  da  azalır.  Beləә  ki,  16-17  yaşlı  uşaqlar 

arasında  ümumi  yoxlanma,  sağlamlıqla  bağlı  problem  vəә  məәktəәbdəә  aparılan  dispanserizasiya 

məәqsəәdiləә həәkiməә daha az müraciəәtləәr olmuşdur. 

 

NƏӘTİCƏӘLƏӘR.  1. Uşaqlardan son 12 ay əәrzindəә həәkimin qəәbulunda 

olub  olmadıqlarını  soruşduqda  aşağıdakı  cavablar 

əәldəә edilmişdir:  

Diaqramdan  göründüyü  kimi,  bu  suala  cavab  vermiş 

uşaqların 324 nəәfəәri (32.5%) ötəәn 12 ay əәrzindəә 1 dəәfəә, 

335  nəәfəәri  (33.6%)  2-3  dəәfəә  vəә  96  nəәfəәri  (9.6%)  3 

dəәfəәdəәn  çox  həәkimin  qəәbulunda  olublar.  Maraqlıdır  ki, 

uşaqların  221  nəәfəәri  (22.2%)  ötəәn  12  ay  əәrzindəә  ümu-

miyyəәtləә həәkimin qəәbulunda olmayıbdır.  

2. Son 12 ay əәrzindəә həәkimin qəәbuluna düşməәk üçün hansı müəәssisəәləәrəә müraciəәt etdikləәrinəә 

dair veriləәn suala aşağıdakı cavablar alınmışdır:  

Sorğuda iştirak etmiş uşaqların 449 nəәfəәri (45%) müayinəә üçün əәrazi üzrəә sahəә poliklinikasına, 31 

nəәfəәri (3.1%) məәktəәbəә yaxın poliklinikaya, 40 nəәfəәri (4%) məәktəәb tibb məәntəәqəәsinəә müraciəәt etdik-

ləәrini vurğulamışlar.  3. Son 12 ay əәrzindəә həәkimin qəәbuluna düşməәyin əәsas səәbəәbləәr üzrəә bölgüsü. 

Maraqlıdır ki, uşaqların 223 nəәfəәri məәktəәbdəә aparılan yoxlanma (dispanserizasiya) zamanı həәkimin 

müayinəәsindəәn keçmişdir. Daha çox dispanserizasiya zamanı müayinəәdəәn keçəәn 12-13 vəә 15 yaşlı 

uşaqlar  olmuşlar.  Sağlamlıqda  problemin  olduğu  səәbəәbindəәn  həәkimin  müayinəәsindəә  281  uşaq  ol-

muşdur. Həәmin problem səәbəәbindəәn həәkimin qəәbulunda daha çox 12-13 vəә 16 yaşlı uşaqlar olublar. 

11 vəә 14 yaşlı uşaqların yalnız 50%-i sağlamlıqda olan probleməә görəә həәkiməә müraciəәt edib.  

Məәktəәbdəә  keçiriləәn  dispanserizasiya  müayinəәləәrindəә  iştirak  etmiş  oğlan  vəә  qızlar  arasında  böyük 

fəәrq  müəәyyəәn  edilməәmişdir.  Sağlamlıqla  bağlı  problem  səәbəәbindəәn  həәkiməә  edilmiş  müraciəәtləәr 

baxımından isəә qızlar həәkiməә oğlanlardan daha çox müraciəәt etmişləәr.  

Page 

 of 

17

46

2%

22%10%

34%


33%

1 dəfə


2-3 dəfə

>3 dəfədən çox

Heç olmayıb

Bilmir


Uşaqların sayı

0

125250

375


500

Sahə poliklinikası

Məktəbə yaxın poliklinika

Xəstəxanaya

Özəl tibbi müəssisəyə

Məktəbin tibb məntəqəsi

Bilmirəm və ya digərinə


4. Son 12 ayda hansı həәkim təәrəәfindəәn müayinəә olunduqlarına dair verilmiş suala aşağıdakı 

cavablar alınmışdır:  

Bu suala cavab vermiş 756 uşaqdan 466 nəәfəәri (61.6%) pediatr təәrəәfindəәn, 328 nəәfəәri (43.4%) LOR 

həәkimi təәrəәfindəәn, 174 nəәfəәri (23%) cəәrrah təәrəәfindəәn, 295 nəәfəәri (39%) nevropatoloq təәrəәfindəәn, 80 

nəәfəәri  (10.6%)  psixiatr  təәrəәfindəәn,  256  nəәfəәri  (33.9%)  kardioloq  təәrəәfindəәn,  108  nəәfəәri  (14.3%) 

allerqoloq  təәrəәfindəәn,  140  nəәfəәri  (18.5%)  dermatoloq  təәrəәfindəәn  vəә  49  nəәfəәri  (6.5%)  yeniyetməә 

otağının həәkimi təәrəәfindəәn müayinəә olunduqlarını qeyd etmişləәr. Uşaqların 408 nəәfəәri (40.9%) of-

talmoloqun qəәbulunda, 152 nəәfəәri (15.2%) isəә travmatoloq-ortopedin müayinəәsindəә olmuşlar.  

Beləәlikləә, son 12 ay əәrzindəә həәkim təәrəәfindəәn müayinəә edilmiş uşaqların böyük əәksəәriyyəәti pediatr, 

LOR,  nevropatoloq  vəә  kardioloq  təәrəәfindəәn  müayinəә  edilmişdir.  Maraqlıdır  ki,  uşaq  cəәrrahı 

təәrəәfindəәn uşaqların müayinəәsi cəәmi 23% hallarda baş vermişdir.  

 Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə