Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyya t 1Yüklə 495.29 Kb.
Pdf просмотр
səhifə9/10
tarix26.12.2016
ölçüsü495.29 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
C)Patokimyəvi                                                                 
D)Gizli dövr                                                                       
E)Patofizioloji
Ç
1 - 
səh.370-
375
352
Yalnız eksperimentlə alınan allergiya reaksiyasını 
göstərin.                                                                       
A)Serum xəstəliyi                                                             
B)Sanarellii və Şvarsman fenomeni                                 
C)Kvinke ödemi                                                             
D)Pollinoz                                                                      
E)Anafilaktik şok
Os
1 - 
səh.377-
379
Göstərilən mərhələrdən hansı anafilaksiya olmur?            
353
Göstərilən mərhələrdən hansı anafilaksiya olmur?            
A)Desensibilizasiya                                                              
B)Sensiblizasiya                                                          
C)Prodromal                                                                       
D)Şok                                                                           
E)Heç biri
OS
1 - 
səh.373-
375
354
Sitotoksit tipli allergik reaksiyaların inkişafı 
haqqında olan fikirlərdən hansı doğru deyil?                                 
A)İmmum reaksiyalarda T-limfositlər əsas rol 
oynayır.                                                                              
B)Hədəf hüceyrələrin komplementdən asılı lizisi 
mümkündür.                                                                                       
C)İmmun cavab reaksiyalarında İgG və İgM əsas 
rol oynayır.                                                                     
D)Hüceyrənin səthində təsbit olunmuş hapten 
antigen kimi təsir göstərir.                                                   
E)Sirkulyasiya edən antitellər komplementdən asılı 
toksikliyə malikdir.
ÇS
1 - 
səh.374-
377

355
Allergiya zamanı əmələ gələn immun komplekslər 
hansı patologiyaların inkişafına səbəb olmur?                 
A)Ensefalit                                                                     
B)Vaskulit                                                                     
C)Orxit                                                                         
D)Qlomerulonefrit                                                           
E)Leykoz
ÇS
1 - 
səh.372-
375
356
Qoruyucu immun reaksiyanın allergiyaya 
keçməsində hansı mexanizm əhəmiyyət kəsb etmir?      
A)İmmun cavab mediatorları arasındakı disbalansın 
olması                                                                             
B)Faqositozun pozulması                                                  
C)İmmunkompetent hüceyrələrin disfunksiyası ilə 
müşayiət olunan immun cavab reaksiyaları                                
D)Ali sinir fəaliyyətinin pozulması                                     
E)Baryerlərin keçiriciliyinin artması                                                                             
ÇS
1 - 
səh.373-
375
357
Ekzoallergenləri göstərin.                                                
A)Qalxanabənzər vəzin follikulyar hüceyrələri 
B)Dərman madələri                                                                  
C)Yumurtalıq hüceyrələri                                               
D)Neyroqliya hüceyrələri                                                  
E)Toxumluq hüceyrələri
OS
1 - 
səh.367-
368
358
Aşağıdakılardan hası A,D,Adonun allergik 
reaksiyalara verdiyi təsnifata aiddir?                                    
A)Sitotoksik reaksiyaları                                                       
B)Reagin tipli allergiya reaksiyaları                                        
C)Həqiqi və yalançı allergiya reaksiyaları                               
D)Hüceyrə zədələnməsi ilə müşayiət olunan 
reaksiyalar                                                          
E)Artyus tipli reaksiyalar 
OS
1 - 
səh.369

359
Autotolerantlığa nəzarət etməyən mexanizm:                    
A)Klonal anergiya                                                          
B)Periferik tolerantlıq                                                         
C)Klonal delesiya                                                            
D)T-limfositlərlə əlaqəli olan immun supressiya                      
D)heç biri
ÇS
1 - 
səh.384-
385
360
II tip hiperhəssaslıqla gedən autoimmun xəstəliyi 
göstərin.                                                                            
A)Revmatoid artrit                                                                  
B)Sistem vaskuliti                                        
C)Autoimmun tireoidit                                                        
D)Qırmızı qurdeşənəyi                                                                  
E)Autoimmun hemolitik anemiya
OS
2 - 
səh.384-
385
III tip hiperhəssaslıqla gedən autoimmun xəstəliyi 
göstərin.                                                                         
A)Sistem vaskuliti                                                                   
361
A)Sistem vaskuliti                                                                   
B)Autoimmin trombositopeniya                                                
C)Anafilaktik şok                                                       
D)Pernisioz anemiya                                                           
E)Kontakt dermatiti
ÇS
2 - 
səh.384-
386
362
IV tip immun zədələnmə ilə gedən autoimmun 
xəstəliyi göstərin.                                                             
A)Pernisioz anemiya                                                       
B)Anafilaktik şok                                                 
C)Tireoidit                                                                               
D)Hemolitik anemiya                                                                         
E)Qırmızı qurdeşənəyi
OS
2 - 
səh.384-
386
363
Sitokinlərə aid olmayan mediator:                                                 
A)İnterleykin-2                                                                      
B)İnterferon                                                                            
C)Xemokinlər                                                                      
D)Adrenalin                                                                  
E)Koloniyastimuləedici amil
OS
1 - 
səh.374-
375

364
I tip allergik reaksiyalarda irsi meyllik özünü nədə 
büruzə verir?                                                     A)T-
limfositlərin qeyri-adekvat fəallaşması  B)Antigen-
antitel komplekslərinin depolaşmasında                                                                      
C)Bir sinifdən olan immunoqlobulinin əvəzinə 
digər sinifdən olan immunoglobulinin sintez 
olunmasında                   D)Antigenin hüceyrə 
səthinə yapışmasında               E)Heç biri
ÇS
2 - səh.-
145-146
365
II tip allergik reaksiyalarda irsi meyllik özünü nədə 
büruzə verir?                                                           
A)T-limfositlərin qeyri-adekvat fəallaşması  
B)Antigen-antitel komplekslərinin depolaşmasında                                                                      
C)Bir sinifdə olan immunoqlobulinin əvəzinə digər 
sinifdən olan immunoglobulinin sintez olunmasında                   
D)Antigenin hüceyrə səthinə yapışmasında               
ÇS
2 - 
səh.150-
152
D)Antigenin hüceyrə səthinə yapışmasında               
E)Heç biri
152
366
III tip allergik reaksiyalarda irsi meyllik özünü nədə 
büruzə verir?                                                           
A)T-limfositlərin qeyri-adekvat fəallaşması  
B)Antigen-antitel komplekslərinin depolaşmasında                                                                      
C)Bir sinifdə olan immunoqlobulinin əvəzinə digər 
sinifdən olan immunoglobulinin sintez olunmasında                   
D)Antigenin hüceyrə səthinə yapışmasında               
E)Heç biri
ÇS
2. 
səh.153-
155

367
IV tip allergik reaksiyalarda irsi meyllik özünü nədə 
büruzə verir?                                                           
A)T-limfositlərin qeyri-adekvat fəallaşması  
B)Antigen-antitel komplekslərinin depolaşmasında                                                                      
C)Bir sinifdə olan immunoqlobulinin əvəzinə digər 
sinifdən olan immunoglobulinin sintez olunmasında                   
D)Antigenin hüceyrə səthinə yapışmasında               
E)Heç biri
ÇS
2. 
səh.156-
157
368
I tip allergik reaksiyalarda allergenlə antitel harada 
birləşir?                                                                     
A)Antitel olmur.                                                    
B)Allergen olmur.                                                    
C)Hədəf hüceyrələrin səthində                                 
D)Tosqun hüceyrələrin səthində                             
E)Maye mühitdə
ÇS
2. 
səh.145-
146
E)Maye mühitdə
369
II tip allergik reaksiyalarda allergenlə antitel harada 
birləşir?                                                                     
A)Antitel olmur.                                                    
B)Allergen olmur.                                                    
C)Hədəf hüceyrələrin səthində                                 
D)Tosqun hüceyrələrin səthində                             
E)Maye mühitdə
ÇS
2. 
səh.150-
152
370
 III tip allergik reaksiyalarda allergenlə antitel 
harada birləşir?                                                                     
A)Antitel olmur.                                                    
B)Allergen olmur.                                                    
C)Hədəf hüceyrələrin səthində                                 
D)Tosqun hüceyrələrin səthində                             
E)Maye mühitdə
ÇS
2. 
səh.153-
154

371
 IV tip allergik reaksiyalarda allergenlə antitel 
harada birləşir?                                                                     
A)Antitel olmur.                                                    
B)Allergen olmur.                                                    
C)Hədəf hüceyrələrin səthində                                 
D)Tosqun hüceyrələrin səthində                             
E)Maye mühitdə
ÇS
2. 
səh.156-
157
I tip allergik reaksiyaların patogenetik mexanizmini 
göstərin.                                                                
A)T-limfositlərin fəallaşması,sitokinlərin ifrazı və 
makrofaqların fəallaşması,T-hüceyrə ilə əlaqəli 
sitotoksiklik.                                                           
B)İgG və İgM sinfindən olan immunoqlobulinlərin 
sintezi, onların hüceyrələrin səthində olan 
antigenlərlə birləşməsi,hədəf hüceyrələrin 
faqositozu və ya lizisi (Fe reseptorların və ya 
komplementin fəallaşması nəticəsində)                         
372
komplementin fəallaşması nəticəsində)                         
C)İgE sinifindən olan immunoqlobulinlərin 
sintezi,tosqun huceyrələrdən vazoaktiv aminlərin və 
digər mediatorların ifraz,iltihab hüceyrələrinin 
toplanması (gecikmiş mərhələ)                                
D)Antigen-antitel komplekslərinin 
depolaşması,komplementin 
aktivləşməsi,komplement sisteminin 
komponentlərinin və ya Fc reseptorunun hesabına 
leykositlərin toplanması,fermentlərin və digər 
molekulların ifrazı                                                       
E)Düzgün cavab yoxdu
ÇS
2. 
səh.145-
146

373
IItip allergik reaksiyaların patogenetik mexanizmini 
göstərin.                                                                
A)T-limfositlərin fəallaşması,sitokinlərin ifrazı və 
makrofaqların fəallaşması,T-hüceyrə ilə əlaqəli 
sitotoksiklik.                                                           
B)İgG və İgM sinfindən olan immunoqlobulinlərin 
sintezi, onların hüceyrələrin səthində olan 
antigenlərlə birləşməsi,hədəf hüceyrələrin 
faqositozu və ya lizisi (Fe reseptorların və ya 
komplementin fəallaşması nəticəsində)                         
C)İgE sinifindən olan immunoqlobulinlərin 
sintezi,tosqun huceyrələrdən vazoaktiv aminlərin və 
digər mediatorların ifraz,iltihab hüceyrələrinin 
toplanması (gecikmiş mərhələ)                                
D)Antigen-antitel komplekslərinin 
depolaşması,komplementin 
aktivləşməsi,komplement sisteminin 
komponentlərinin və ya Fc reseptorunun hesabına 
ÇS
2. 
səh.150-
152
komponentlərinin və ya Fc reseptorunun hesabına 
leykositlərin toplanması,fermentlərin və digər 
molekulların ifrazı                                                       
E)Düzgün cavab yoxdu

374
III tip allergik reaksiyaların patogenetik 
mexanizmini göstərin.                                                                
A)T-limfositlərin fəallaşması,sitokinlərin ifrazı və 
makrofaqların fəallaşması,T-hüceyrə ilə əlaqəli 
sitotoksiklik.                                                           
B)İgG və İgM sinfindən olan immunoqlobulinlərin 
sintezi, onların hüceyrələrin səthində olan 
antigenlərlə birləşməsi,hədəf hüceyrələrin 
faqositozu və ya lizisi (Fe reseptorların və ya 
komplementin fəallaşması nəticəsində)                         
C)İgE sinifindən olan immunoqlobulinlərin 
sintezi,tosqun huceyrələrdən vazoaktiv aminlərin və 
digər mediatorların ifraz,iltihab hüceyrələrinin 
toplanması (gecikmiş mərhələ)                                
D)Antigen-antitel komplekslərinin 
depolaşması,komplementin 
aktivləşməsi,komplement sisteminin 
komponentlərinin və ya Fc reseptorunun hesabına 
ÇS
2. 
səh.153-
154
komponentlərinin və ya Fc reseptorunun hesabına 
leykositlərin toplanması,fermentlərin və digər 
molekulların ifrazı                                                       
E)Düzgün cavab yoxdu

375
 IV tip allergik reaksiyaların patogenetik 
mexanizmini göstərin.                                                                
A)T-limfositlərin fəallaşması,sitokinlərin ifrazı və 
makrofaqların fəallaşması,T-hüceyrə ilə əlaqəli 
sitotoksiklik.                                                           
B)İgG və İgM sinfindən olan immunoqlobulinlərin 
sintezi, onların hüceyrələrin səthində olan 
antigenlərlə birləşməsi,hədəf hüceyrələrin 
faqositozu və ya lizisi (Fe reseptorların və ya 
komplementin fəallaşması nəticəsində)                         
C)İgE sinifindən olan immunoqlobulinlərin 
sintezi,tosqun huceyrələrdən vazoaktiv aminlərin və 
digər mediatorların ifraz,iltihab hüceyrələrinin 
toplanması (gecikmiş mərhələ)                                
D)Antigen-antitel komplekslərinin 
depolaşması,komplementin 
aktivləşməsi,komplement sisteminin 
komponentlərinin və ya Fc reseptorunun hesabına 
ÇS
2. 
səh.156-
157
komponentlərinin və ya Fc reseptorunun hesabına 
leykositlərin toplanması,fermentlərin və digər 
molekulların ifrazı                                                       
E)Düzgün cavab yoxdu
376
Hansı antigenlərə qarşı birinci tip allergik reaksiya 
yaranır?                                                                   
A)Səthində antigen daşıyan hüceyrələrə                       
B)Hüceyrə daxilində yerləşən allergenlərə                          
C)JgE sintezinə səbəb olan                                                   
D)Maye mühitdə olan və IgM-IgG sintezinə səbəb 
olan allergenlərə                                                             
E)Hamısına 
S
səh.146

377
Hansı antigenlərə qarşı ikinci tip allergik reaksiya 
yaranır?                                                                   
A)Səthində antigen daşıyan hüceyrələrə                       
B)Hüceyrə daxilində yerləşən allergenlərə                          
C)JgE sintezinə səbəb olan                                                   
D)Maye mühitdə olan və IgM-IgG sintezinə səbəb 
olan allergenlərə                                                             
E)Hamısına 
S
səh.50-
152
378
Hansı antigenlərə qarşı üçüncü tip allergik reaksiya 
yaranır?                                                                   
A)Səthində antigen daşıyan hüceyrələrə                       
B)Hüceyrə daxilində yerləşən allergenlərə                          
C)İgE sintezinə səbəb olan                                                   
D)Maye mühitdə olan və IgM-IgG sintezinə səbəb 
olan allergenlərə                                                             
E)Hamısına 
ÇS
2. 
səh.153-
154
E)Hamısına 
379
Hansı antigenlərə qarşı dördüncü tip allergik 
reaksiya yaranır?                                                                   
A)Səthində antigen daşıyan hüceyrələrə                       
B)Hüceyrə daxilində yerləşən allergenlərə                          
C)İgE sintezinə səbəb olan                                                   
D)Maye mühitdə olan və IgM-IgG sintezinə səbəb 
olan allergenlərə                                                             
E)Hamısına 
ÇS
2. 
səh.156-
157
380
I tip allergik reaksiyalarda sensiblizasiya nəyin 
hesabına yaranır?                                                            
A)IgD                                                                             
B)IgM və IgG                                                                  
C)Sitotoksik T-limfositlər                                                 
D)IgA                                                                                 
E)IgE
OS
2. 
səh.145-
146

381
II tip allergik reaksiyalarda sensiblizasiya nəyin 
hesabına yaranır?                                                            
A)IgD                                                                             
B)IgM və IgG                                                                  
C)Sitotoksik T-limfositlər                                                 
D)IgA                                                                                 
E)IgE
OS
2. 
səh.150-
152
382
III tip allergik reaksiyalarda sensiblizasiya nəyin 
hesabına yaranır?                                                            
A)IgD                                                                             
B)IgM və IgG                                                                  
C)Sitotoksik T-limfositlər                                                 
D)IgA                                                                                 
E)IgE
OS
2. 
səh.153-
154
IV tip allergik reaksiyalarda sensiblizasiya nəyin 
hesabına yaranır?                                                            
383
hesabına yaranır?                                                            
A)IgD                                                                             
B)IgM və IgG                                                                  
C)Sitotoksik T-limfositlər                                                 
D)IgA                                                                                 
E)IgE
OS
2. 
səh.156-
157
384
I tip allergik reaksiyalarda zədələnmənin 
xüsusiyyətini göstərin.                                                     
A)Hüceyrənin faqositozu və lizisi, iltihab                          
B)İrinli və hemorragik iltihab                                            
C)Mikrosirkulyator sistem damarların genişlənməsi, 
saya əzələlərin yığılması, selik ifrazı iltihab                      
D)İltihab, nekrozlaşan vaskulit                                         
E)Perivaskulyar hüceyrə infiltratı, ödem, hüceyrə 
destruksiyası, qranuloma
OS
2. 
səh.145-
146

385
II tip allergik reaksiyalarda zədələnmənin 
xüsusiyyətini göstərin.                                                     
A)Hüceyrənin faqositozu və lizisi, iltihab                          
B)İrinli və hemorragik iltihab                                            
C)Mikrosirkulyator sistem damarların genişlənməsi, 
saya əzələlərin yığılması, selik ifrazı iltihab                      
D)İltihab, nekrozlaşan vaskulit                                         
E)Perivaskulyar hüceyrə infiltratı, ödem, hüceyrə 
destruksiyası, qranuloma
OS
2. 
səh.150-
152
386
III tip allergik reaksiyalarda zədələnmənin 
xüsusiyyətini göstərin.                                                     
A)Hüceyrənin faqositozu və lizisi, iltihab                          
B)İrinli və hemorragik iltihab                                            
C)Mikrosirkulyator sistem damarların genişlənməsi, 
saya əzələlərin yığılması, selik ifrazı iltihab                      
D)İltihab, nekrozlaşan vaskulit                                         
OS
2. 
səh.153-
154
386
D)İltihab, nekrozlaşan vaskulit                                         
E)Perivaskulyar hüceyrə infiltratı, ödem, hüceyrə 
destruksiyası, qranuloma
OS
səh.153-
154
387
IV tip allergik reaksiyalarda zədələnmənin 
xüsusiyyətini göstərin.                                                     
A)Hüceyrənin faqositozu və lizisi, iltihab                          Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə