Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyya t 1Yüklə 495.29 Kb.
Pdf просмотр
səhifə6/10
tarix26.12.2016
ölçüsü495.29 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
B)Limfokinlər                                                         
C)Tromboksanlar                                                        
D)Leykotrenilər                                                       
E)Prostoqlandinlər
O
1. 
səh.250-
253
222
İltihab əlehinə təsir göstərən hormonlar hansıdırlar? 
A)İnsulin                                                                    
B)Parathormon                                                          
C)Qlikokortikoidlər                                                    
D)Meneralokortikoidlər                                                   
E)Tireoid homon
A
1. 
səh.238-
240

223
İltihab lehinə təsir göstərən hormonlar hansıdırlar?   
A)Qlikokortikoidlər                                                     
B)Parathormon adrenalin                                           
C)insulin                                                                    
D)Vazopressin                                                           
E)Meneralokoetikoidlər,androgenlər  
O
1. 
səh.238-
240
224
Hansı hormonların daha çox ifrazı hipeergik 
iltihabın yaranmasına təkan verir?                                      
A)Qlükokortikoidlər                                                           
B)Tireoid hormonlar,adrenalin                                      
C)Vazopressin                                                             
D)İnsulin                                                                   
E)Parathormon  androgenlər    
Ç
1. 
səh.250-
253
Kəskin faza zülallarını göstərin.                                   
A)C-reaktiv zülalı,seruloplazmin                                     
225
A)C-reaktiv zülalı,seruloplazmin                                     
B)Lizosim,interferon                                                   
C)Öd turşuları,xolesterin                                            
D)Biogen amillər                                                         
E)Eykozanoidlər
O
1. 
səh.242-
243
226
Qalen iltihab ın hansı əlaməti haqqında məlumat 
vermişdir?                                                            
A)Rubor                                                                     
B)Tumor                                                                   
C)Funktio iaesa                                                            
D)Calor                                                                      
E)Dolor
A
1. 248-
249

227
Hünterin iltihab haqqında mühazirələri nədən ibarət 
olmuşdur?                                                                             
A)İltihab ocağında olan dəyişikləri yerli proses 
hesab edirdi                                                                       
B)İltihabı arzu olunmaz proses hesab edirdi                      
C)İltihabı zədələnmiş toxumaların mühafizə 
reaksiyası hesab edirdi                                                 
D)İltihab ocağında olan dəyişikləri hüceyrələrin 
çoxalması ilə əlaqələndiridi.                                                  
E)İltihab ocağında olan dəyişikləri  maddələr 
mübadiləsinin pozulması ilə izah edirdi.    
O
1. 
səh.233-
234
228
Ekspermental şəraitdə leykositlərin emiqrasiyası 
kim tərəfindən öyrənilmişdir?                                 
A)KonheymY                                                               
B)Şklyarevski A.S                                                     
C)VoroninV.V                                                                   
A
1. səh. 
233-234
C)VoroninV.V                                                                   
D)Virxov R                                                                 
E)Meçnikov İ.İ.
233-234
229
İltihabın  mexanizmi haqqında fiziki-kimyəvi 
nəzəriyyənin banisi kimdir?                                          
A)Şade                                                                     
B)VoroninV.V.                                                         
C)Virxov R..                                             
D)Konheym V                                                      
E)Meçnikov İ.İ.
A
1. səh 
.233-234
230
İltihab haqqında nutritiv nəzəriyyənin banisi 
kimdir?   A)Henle                                                                  
B)Virxov                                                                   
C)Brusse                                                                     
D)Hünter                                                               
E)Samuel
O
1. səh-
233-234

231
Konheym nəzəriyyəsinə görə iltihabın mahiyyəti 
nədən ibarətdir?                                                        
A)İltihab ocağında olan dəyişiklər hüceyrələrin 
sürətlə qidalanması və çoxalması ilə əlaqədardır            
B)İltihab zədələnmiş toxumaların mühafizə 
reaksiyasıdır.                                                            
C)İltihabın gedişində damar reaksiyası üstünlük 
təşkil edir.                                                                  
D)İltihabın gedişində birləşdirici toxumanın ara 
maddəsinin rolu böyükdür.                                           
E)İltihab ocağında baş verən dəyişiklər vazomator 
sinirlərin fəaliyyətinin pozulması ilə əlqaədardır.
O
1. 
səh.233-
234
İltihabın mahiyyətini damarların genişlənməsi və 
toxumaların qızarması ilə izah edən alim kimdir?        
A)Brusse                                                                 
B)Henle                                                                    
232
A)Brusse                                                                 
B)Henle                                                                    
C)Virxov                                                                             
D)Konheym                                                                 
E)Samuel
Ç
1. 
səh.233-
234
233
İltihabın etialogiyasında  ekzogen mənşəli filoqogen 
amilləri göstərin.                                                          
A)Öd turşuları                                                         
B)İmmun komplekslər                                                
C)zəhərlər                                                                  
D)Bədxassəli şişlərin parçalanma məhsulları               
E)Azotlu birləşmələrin parçalanma məhsulları.                                                         
A
1. 
səh.235-
237
234
Klinik -morfoloji əlamətlərinə görə iltihabın 
patogenezində neçə mərhələ ayırd edilir?                   
A) 3                                                                                    
B) 2                                                                              
C) 4                                                                           
D) 5                                                                           
E) 6
A
1. 
səh.235

235
Leykositlərin emiqrasiyasında neçə mərhələ ayırd 
edilir?                                                                   A) 
1                                                                            B) 
2                                                                           C) 
3                                                                           D) 
4                                                                           E) 
5
A
səh.242-
244
236
Lekykositlərin damar divarından iltihab ocağına 
çıxması hansı mərhələdə başlayır?                              
A)Arterial hiperemiya                                                
B)Arteriolların qısa müddətli spazmı                               
C)Venoz hiperemiya                                                       
D)İşemiya                                                                  
E)Staz
O
1. 
səh.242-
244
Artyus-Saxarov fenomeni iltihabın hansı növü ilə 
müşayiət olunur?                                                      
237
müşayiət olunur?                                                      
A)Hiperergik                                                               
B)Normergik                                                             
C)Hipergik                                                                   
D)Heç biri                                                                    
E)Hamısı
Ç
1. 
səh.242-
244
238
Ekssudantın tərkibinə görə iltihabın neçə növü var? 
A)8   B)7  C)6  D)5  E)Heç biri
O
1. 
səh.244-
246

239
Ekssudasiyaya səbəb olan amilləri göstərin.              
A)Mikrosirkulyator  sistemində damar 
keçiriciliyinin azalması,damarlarda hidrostatik 
təzyiqin artması             B)İltihab ocağını 
qidalandıran hidrostatik təzyiqin 
yüksəlməsi,toxumaarası sahədə kolloid-osmotik 
təzyiqin azalması                                                      
C)Mikrosirkulyator sistemdə damar keçiriciliyinin 
və iltihablasmış toxumada kolloid-osmotik təzyiqin 
artması                                                                     
D)Heç biri                                                                    
E)Mikrosirkulyator sistemdə onkotik və hidrostatik 
təyiqn azalması
O
1. 
səh.243-
247
Konheymə görə iltihab damar reaksiyaları neçə 
mərhələdən ibarətdit?                                              
A)2                                                                             
1. 
240
A)2                                                                             
B)3                                                                                   
C)4                                                                                
D)5                                                                               
E)Heç biri
O
1. 
səh.240-
242
241
Alterasiyanın morfoloji əlamətlərinin ağırlığı hansı 
amillərdən asılıdır?                                                        
A)Orqanizmin reaktivliyindən                                        
B)Patogen amilin zədələyici gücündən                             
C)Toxumanın növündən                                                 
D)Hamısından                                                                  
E)Orqanizmin funksional vəziyyətindən                    
A
1. 
səh.235-
238

242
İltihab ocağında osmos təzyiqi necə dəyişir?                    
A)5-6 atmosfer təzyiqindən  9-10atmosfer təzyiqinə 
qədər.                                                                       
B)7-8 atmosfer təzyiqidən  9-10atmosfer təzyiqinə 
qədər.                                                                                                                
C)4-5 atmosfer təzyiqindən 7-8 atmosfer təzyiqinə 
qədər                                                                                   
D)7-8 atmosfer təzyiqindən 9-19 atmosfer təzyiqinə 
qədər                                                                                  
E)3-4 atmosfer təzyiqindən az
O
1. 
səh.238-
240
243
Adheziyanı təmin edən amilləri göstərin.                         
A)İnterleykinlər                                                             
B)Ca2+ ionları və inteqrinlər                                               
C)Neyromediatorlar                                                      
D)K+ və H+ ionları                                                              
E)Prostaqlandinlər
Ç
1. 
səh.240-
242
244
Opsoninləri göstərin.                                                    
A)C3a, C5a                                                                              
B)İgG, C3b                                                                                           
C)Leykotrienlər                                                              
D)C4a                                                                               
E)İgA, İgE
O
1 - 
səh.235-
240
245
İltihab ocağında neytrofillərin maksimal səviyyədə 
toplanması hansı müddətdə baş verir?                                 
A) 2 saat sonra                                                              
B) 4 saat sonra                                                                  
C) 6 saat sonra                                                               
D) 12 saat sonra                                                            
E) 24 saat sonra           
Ç
1 - 
səh.242-
244

246
Kəskin iltihab zamanı qanda hansı formalı 
elementlərin miqdarı artır?                                            
A)NeytrofilLərin                                                            
B)Limfositlərin                                                               
C)Trombositlərin                                                            
D)Monositlərin                                                                  
E)Heç biri
Ç
1 - 
səh.242-
244
247
Damar tonusuna və keçiriciliyinə təsir edən iltihab 
mediatorlarını göstərin.                                                  
A)Fibrinolizin                                                                
B)Kininlər                                                                   
C)Qlobulinlər                                                                  
D)Leykotrienlər                                                                    
E)Komplement sistemi
O
1 - 
səh.241-
243
Leykositlərin funksional xassəsinə  təsir göstərən 
iltihab mediatorlarını göstərin.                                 
248
iltihab mediatorlarını göstərin.                                 
A)Kininlər                                                              
B)Prostaqlandinlər                                                 
C)Komplement sistemi                                            
D)Neyromediatorlar                                               
E)Biogen aminlər
Ç
1 - 
səh.238-
241
249
Proliferasiya dövrünə qədər tələf olan hüceyrələr 
hansılardır?                                                           
A)Adventisiya hüceyrələri                                                           
B)Endotel hüceyrələr                                                 
C)Limfositlər,monositlər                                             
D)Neytrofillər, eozinofilər                                     E) 
Biogen aminlər
Ç
1 - 
səh.246-
247
250
'Empiema'' nədir?                                                           
A)Aortanın orta təbəqəsinin iltihabı                                                
B)Toxumalarda olan məhdud irinli iltihab                                  
C)Damarın daxili qişasının iltihabı                                             
D)Bədən boşluqlarında irinin toplanması                        
E)Ağciyərlərin iltihabı
O
1 - 
səh.248-
251

251
Qranulositlərin bazal membrandan keçməsini təmin 
edən amilləri göstərin.                                              
A)Histamin                                                               
B)Kollagenaza və elastaza                                         
C)Adheziv zülallar                                                      
D)Komplementin C3a vəC5a komponentləri                 
E)Ca2+ ionları
Ç
1 - 
səh.243-
245
252
İltihab ocağında pH-ın müəyyən müddət sabit 
səviyyədə qalmasına xidmət edən sistemi göstərin.  
A)Mutasiya əleyhinə                                                
B)Komplement                                                      
C)Bufer                                                                
D)Detoksikasiya                                                     
E)Antioksidant
Ç
1 - 
səh.238-
240
Qurd invaziyaları fonunda yaranan iltihab zamanı 
qanda hansı leykositlərin miqdarı artır?                       
253
qanda hansı leykositlərin miqdarı artır?                       
A)Monositlərin                                                      
B)Neytrofillərin                                                      
C)Eozinofillərin                                                     
D)Bazofillərin                                                           
C)Limfositlər
O
1 - 
səh.244-
250
254
Hemorragik ekssudata xas olan xüsusiyyəti 
göstərin.                                                                 
A)Xoşagəlməz iyi olur                                            
B)Tərkibində çoxlu eritrosit olur.                                  
C )Yarımşəffafdır.                                                   
D)Xüsusi çəkisi yüksəkdir                                        
E)Tərkibində zülalların miqdarı az olur.
A
1 -  
səh.250-
251

255
İltihabi proses klinik və morfoloji əlamətlərinə görə 
hansı növə ayırd edilir?                                            
A)Seroz,kataral,fibrinoz,hemorragik                           
B)Spesifik,qeyri-spesifik                                              
C)Kəskin,yarımkəskin,xroniki                                      
D)Hipergik,hiperergik,dizergik                                
E)Alterativ,ekssudativ,proliferativ
Ç
1 - 
səh.249-
252
256
Burnun selikli qişasının iltihabı necə adlanır?                 
A)Laringit                                                            
B)Pnevmoniya                                                      
C)Zökəm                                                              
D)Faringit                                                                         
E)Empiema
A
1 - 
səh.249-
250
Qızdırmanın birinci mərhələsində istilik balansı 
necə dəyişir?                                                                              
A)İstilikyaranma azalır, istilikvermə dəyişmir.                                              
257
A)İstilikyaranma azalır, istilikvermə dəyişmir.                                              
B)İstilikyaranma və istilikvermə bərabər dərəcədə 
azalır.                                                                             
C)İstilikyaranma artır, istilikvermə azalır.                          
D)İstilikyaranma dəyişmir, istilikvermə azalır.                 
E)İstilikyaranma və iatilikvermə bərabər dərəcədə 
artır.
Ç
1 - 
səh.255-
256
258
Bunlardan hansı həqiqi qızdırma reaksiyası deyil?                                                                            
A)Neoplaziyalar zamanı yaranan qızdırma                       
B)Autoimmun reaksiyalar zamanı yaranan qızdırma                                                             
C)Aseptok iltihabi proseslərdərdə rast gəlinən 
qızdırma                                                                       
D)Miokard infarktı zamanı yaranan qızdırma               
E)Tireotoksikoz zamanı yaranan qızdırma 
Ç
1 - 
səh.258-
259

259
 Bunlardan hansı düzdür?                                         
A)Qızdırma zamanı termorequlyasiya mərkəzi 
fəaliyyət  göstərir.                                                 
B)Qızdırma zamanı termorequlyasiya mərkəzi 
fəaliyyət göstərmir.                                                
C)Nə qızdırma,nə də hipertermiya zamanı 
termorequlyasiya mərkəzi fəaliyyət göstərmir.                
D)Hipertermiya zamanı  termorequlyasiya mərkəzi 
fəaliyyət göstərir.                                                   
E)Həm qızdırma, həm də hipertermiya zamanı 
termorequlyasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. 
Ç
1 - 
səh.258-
261
260
Aşağıdakılardan hansı pirogen effektə malikdir?             
A)Adrenalin                                                          
B)Adrenokortikotrop hormon                                  
C)Biogen aminlər                                                   
D)Kininlər                                                              
Ç
1 - 
səh.260-
262
D)Kininlər                                                              
E)İnterleykin-1
262
261
Aşağıdakılardan hansı pirogen effektə malik deyil?  
A)İnterleykin-1                                                      
B)İnterleykin-6                                                         
C)Lipopolisaxaridlər                                                  
D)Şişin nekroz amili                                              
E)Bradikinin
Ç
1 - 
səh.260-
261
262
Hüceyrələrdən hansı II-li(endogen) pirogen maddə 
əmələ gəlir?                                                           
A)Meqakariositlər                                                   
B)Eritrositlər                                                        
C)Trombositlər                                                       
D)Makrofaqlar                                                      
E)Retikulositlər       
Ç
1 - 
səh.260-
262

263
Temperatur əyrisi aslı deyil:                                      
A)Müalicə tipindən                                                
B)Orqanizmin reaktivliyindən                                   
C)Atmosfer havasının temperaturundan                         
D)Orqanizmin immun sisteminin xüsusiyyətindən                                                  
E)Etioloji amildənПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə