Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyya t 1Yüklə 495.29 Kb.
Pdf просмотр
səhifə5/10
tarix26.12.2016
ölçüsü495.29 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
A)Membranın tamlığının pozulması                                 
B)Hüceyrə daxili asidoz                                             
C)Zülalların denaturasiyası                                            
D)Sərbəst radikalların miqdarının artması                        
E)Heç biri
A
1-səh.193-
194

180
Yanıqlar zamanı hüceyrə zədələnməsinin spesifik 
əlamətini göstərin.                                                        
A)Fermentlərin aktivliyinin dəyişməsi                               
B)Zülalların denaturasiyası                                            
C)Hüceyrədaxili asidoz                                                  
D)Hüceyrə membranınln tamlığının pozulması                  
E)Travmatik ödem                                                       
A
1-səh.193
181
Mikrosirkulyator sistemin arterial və venoz 
hissələrində hansı proselər gedir?                                
A)Realbsorbsiya, diffuziya                                               
B)Diffuziya, filtrasiya                                                      
C)Filtrasiya, reabsorbsiya                                             
D)Reabsorbsiya. filtrasiya                                           
E)Diffuziya,reabsorbsiya
O
1-səh.207-
208
Filtrasiya və  reabsorbsiya təzyiqləri  fərqi nə 
182
Filtrasiya və  reabsorbsiya təzyiqləri  fərqi nə 
qədərdir?        A)5mm c.st;15mm c.st.                                             
B)6 mm c.st; 9mm c.st                                             
C)9mm c.st; 6mm c.st                                               
D)15mm c.st;5mm c.st                                                 
E)8mmc.st,16mmc.st.
O
1-səh.207-
208
183
Filtrasiya və  reabsorbsiya gündəlik həcmi nə 
qədərdir?                                                               
A)1,8L;     2 L                                                               
B) 2L; 1.8L                                                                
C)14ml; 12.5ml                                                        
D)20L; 18L                                                                
E)12L,  10L
A
1-səh.207-
208

184
Gün ərzində filtrasiyaya uğrayan mayenin hansı 
hissəsi limfa damarları vasitəsilə daşınır.                   
A)0.2l                                                                   
B)2l                                                                      
C)4l                                                                                     
D)20l                                                                         
E)5l
A
1-səh.208
185
Mikrosirkulyasiya sistemi patologiyasının növlərini 
seçin.                                                                                  
A)Damardaxili, damarxarici, 
rezorbsion,dinamik,qarışıq.                                       
B)Damar divarında,damardaxili, damarxaric,qarışıq 
C) Damar divarında,rezorbsion,dinamik,qarışıq.         
D)Mexaniki,rezorbsion,dinamik,qarışıq                          
E)Mexaniki,damarxarici,damardaxili.
O
1-səh.110-
111
186
Limfa dövranı patologiyasının növlərini seçin.                        
A)Dinamik, damardanxaric, damardaxili                       
B)Rezorbsoin, damardaxili, damardanxaric                                   
C)Mexaniki, dinamik, rezorbsion                                    
D)Rezorbsion, damardaxili, qarışıq                               
E)Damardaxili,damarxarici,qarışıq
A
1-səh.213-
214
187
Fillik(elefantiaz)xəstəliyinin səbəbi nədir?                         
A)Arterial hiperemiya                                                 
B)Venoz hiperemiya                                                 
C)Slac                                                                                 
D)Xroniki limfa durğunluğu                                        
E)Kəskin limfa durğunluğu                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A
1-səh.213-
214

188
Arterial hiperemiyanın növlərini seçin.                      
A)Fizioloji(iş,reflektor,şərti reflektor)və 
patoloji(angionevrotik,postanemik, 
kollateral,vakat,iltihabi,arteriovenoz)                        
B)Fizioloji(reflektor, şərti reflektor, kollateral) və 
patoloji (angionevrotik, postanemik, vakat, iltihabi, 
arteriovenoz)                                                              
C)Fizioloji (iş,kollateral, şərti reflektor) və patoloji 
(angionevrotik, postanemik, reflektor, vakat, 
iltihabi, arteriovenoz                                                                         
D)Fizioloji(iş, angionevrotik, reflektor) və patoloji 
(postanemik, şərti reflektor, kollateral, iltihabi, 
arteriovenoz                                                            
E)Hamısı
O
1-səh.216-
217
Venoz hiperemiyanın etioloji amillərini seçin.                     
A)Vena mənfəzinin tutulması, venaların sıxılması, 
189
A)Vena mənfəzinin tutulması, venaların sıxılması, 
kardioskleroz, kapilyar keçiriciliyin artması                                                              
B)Vena mənfəzinin tutulması, venaların sıxılması, 
ürək çatışmazlığı, kapilyar keçiriciliyin artması                  
C)Vena mənfəzinin tutulması, venaların sıxılması, 
ateroskleroz, kapilyar keçiriciliyin azalması                          
D)Ürək çatışmazlığı, vena mənfəzinin tutulması, 
venaların sıxılması, damar keçiriciliyinin azalması     
E)Vena mərkəzinin genişlənməsi,ürək 
çatışmazlığı,kardioskleroz.
A
1-səh.219-
220

190
 Aşağıdakılar hansı periferik qan dövranı 
patologiyasının əlamətləridir mikrosirkulyator 
sistemdə qan cəryanının və limfa dövranının 
sürətlənməsi,toxuma və orqanları həcminin 
böyüməsi,temperaturunun artması,al-qırmızı rəng 
boyaması                                                             
A)Staz                                                                     
B)Arterial hiperemiya                                               
C)Slac                                                                    
D)Venoz hiperemiya                                                     
E)Heç biri
A
1-səh.216-
225
Aşağıdakılar hansı periferik qan dövranı 
patologiyasını təyin edin:                                               
Qanın hərəkət sürətinin azalması,damarların qanla 
həddən artıq dolması,hipoksiya,fermentlərin 
aktivliyinin azalması,sianoz,temperaturun azalması:   
A)Staz                                                                     
1-səh.216-
191
aktivliyinin azalması,sianoz,temperaturun azalması:   
A)Staz                                                                     
B)Arterial hiperemiya                                               
C)İşemiya                                                                  
D)Venoz hiperemiya                                                  
E)Slac
A
1-səh.216-
217
192
İşemiyanın növlərini seçin.                                         
A)Angiospastik,reflektor,şərti 
reflektor,kompression 
B)Angiospastik,reflektor,kollateral,obturasion            
C)Angiospastik,vakat,qanın qeyri-bərabər 
paylanması nəticəsində                                           
D)Angiospastik,obturasion,kompression,qanın qeyri-
bərabər paylanması nəticəsində                               
E)Fizoloji,reflektor,angiospastik,vakant                 
A
1-səh.221-
224

193
Stazın növlərini seçin.                                                 
A)Venoz,həqiqi kapilyar,kollateral                              
B)İşemik,reflektor,həqiqi kapilyar                            
C)həqiqi kapiliyar,iş,angiospastik                                
D)İşemik,venoz,həqiqi kapilyar                                      
E)Heç biri
A
1-səh.224-
225
194
İnfarktın növlərini seçin.                                         
A)Ağ qırmızı,qarışıq                                               
B)Qırmızı, hialin,qırmızı haşiyəli ağ                              
C)Ağ, qırmızı, qırmızı haşiyəli ağ                              
D)Qırmızı,qımızı haşiyəli ağ,qarışıq                                 
E)Heç biri
A
1.səh.225-
227
İnfarktın növlərinin ən çox müşahidə edildiyi 
orqanları aşağıdakı ardıcıllıqla düzün: Ağ 
qırmızı,qırmızı haşiyəli ağ                                            
195
qırmızı,qırmızı haşiyəli ağ                                            
A)Beyin,ürək əzələsi,dalaq                                    
B)Ürək əzələsi,dalaq, böyrəklər                                 
C)Ağciyərlər,beyin,dalaq                                         
D)Dalaq,ağciyərlər,ürək əzələsi                                     
E)Ürək əzələsi,beyin,dalaq.                                        
Ç
1.səh.225-
227
196
İnfakrkt nəticəsində koaqulyasion və kollikvasion 
nekrozun əmələ gəldiyi orqanları seçin                   
A)Bağırsaqlar,qara ciyər,dalaq,beyin ,mədə.            
B)Dalaq,bağırsaqlar,mədə,ürək əzələsi,beyin.          
C)Böyrəklər.dalaq,beyin ,ürək əzələsi,ağciyərlər.     
D)Ürək əzələsi,böyrəklər,dalaq,beyin,bağırsaqlar.   
E)Bağırsaqlar,ağciyərlər,beyin dalaq,mədə,ürək 
əzələsi
Ç
1.225-
227

197
İnfarkın göstərilən nəticələrini aşağıdakı ardıcıllıqla 
düzün.Kolagen lifjərlə zəngin birləşdirici 
toxumanın əmələ gəlməsi,kalsium duzların 
çökməsi,dəmir birləşmələrinin çökməsi.                                         
A)Orqanizasiya,vaskulyarizasiya,hemosideroz.              
B)Orqanizasiya,petrifikasiya,hemosideroz                
C)Petrifikasiya,hemosideroz ,  vaskulyarizasiya             
D)Orqanizasiya,kanalizasiya ,vaskulyarizasiya         
E)Hemosideroz ,koaqulyasiya,petrifikasiya.
Ç
1. 225-
227
198
Trombozun növlərini seçin                                     
A)Ağ,qırmızı,qarışıq,hialin.                                         
B)Ağ,qırmızı,qırmızı haşiyəli ağ , hialin,                        
C)Qırmızı,qırmızı haşiyəli,koaqulyasion,ağ.                   
D)Qirmızı,koaqulyasion,kollikvasıon,hialin.               
E)Qarişıq,ağ,,koaqulyasion,kollikvasıon
O
1. 
səh.227-
229
199
Ttombozun əmələ gəlmə məhələlərini lazımi 
ardıcıllıqla düzün.                                                     
A)Fibrinin koaquyasiyası,trombositlərin 
aqlütinasiyası,eritrositlərin aqlütinasiyası                  
B)Eritrositlərin aqlütinasiyası fibrinin 
koaquyasiyası,trombositlərin aqlütinasiyası,              
C))Eritrositlərin aqlütinasiyas, trombositlərin 
aqlütinasiyası, fibrinin koaquyasiyası,                         
D)Trombositlərin aqlütinasiyası,, fibrinin 
koaquyasiyası ,eritrositlərin aqlütinasiyası                
E)Trombositlərin aqlütinasiyası,eritrositlərin 
aqlütinasiyası fibrinin koaquyasiyası,
C
1. 
səh.227-
229
200
Trombozun nəticələrini ardıcıllıqla düzün.                 
A)Aqlütinasiya,vaskulizasiya,koaqulizasiya              
B)Koaqulizasiya, aqlütinasiya ,kanalizasiya.             
C)Kanalizasiya, vaskulizasiya,  orqanizasiya,           
D)Orqanizasiya kanalizasiya, vaskulizasiya,            
E))Aqlütinasiya,orqanizasiya, vaskulizasiya,
O
1. 
səh.227-
229

201
Arterial hiperemiyanın patogenetik təsnifatını seçin. 
A)Neyroparalitik ,iş,şəti reflekslər.                          
B)Neyroparalitik,mioparalitik ,miotonik.                        
C)Neyrotonik neyroparalitik,mioparalitik                   
D)İş,reflektor, şərti reflektor.                                     
E)Angonevrotik ,  neyroparalitik,mioparalitik 
O
1. 
səh.217-
218
202
Periferik qan dövranının hansı pozulmasına xasdır.  
Maddılər mübadiləsinin sürətlənməsi,orqanların 
fəliyyətinin artması,baş gicəllənmə,qulaqlarda 
küy,yuxusuzluq,beyinə qansızma.                            
A)Staz                                                                   
B)Tromboz                                                             
C)Venoz hiperemiya                                                
D)Arterial hiperemiya                                           
E)Emboliya
A
1. 
səh.216-
226
Dovşanın qulağına efirdə isladılmış pambıq 
203
Dovşanın qulağına efirdə isladılmış pambıq 
sürtməklə periferik qan dövranının hansı 
patolojiyasını müşahidə etmək olar?                              
A)Emboliya                                                            
B)İşemiya                                                                
C)Venoz hiperemiya                                             
D)Staz                                                                     
E)Arteryal hiperemiya 
O
1. 
səh.217-
218
204
Dovşanın və ya siçovulun böyrək arteriyasını 
liqatura ilə bağlamaqla periferik qan dövranının 
hansı patologiyasını almaq olar?                               
A)Venoz hiperemiya                                              
B)İnfarkt                                                                  
C)Staz                                                                       
D)İşemiya                                                               
E)Slac
O
1. 
səh.226-
229

205
Bunlardan hansı işemiyanın yaranma səbəblərinə 
aid deyildir.                                                                
A)Angiospastik                                                       
B)Obturasion                                                          
C)Kollateral                                                            
D)Kompression                                                      
E)Qanın toxumalar arasında qeyri bərabər 
paylanması
A
1. 
səh.221-
222
206
Iltihab ocağında proliferasiyaya stimuledici təsir 
göstərən amilləri  göstərin.                                        
A)Keylonlar                                                               
B)Meneralokortikoidlər                                               
C)Qlükokortikoidlər                                                   
D)Böyümə faktorlarının inhibitorları                               
E)Limfokinlər                 
O
1. 
səh.246-
247
207
İltihab zamanı irinli eksudatın transsudatdan fəqi 
nədir?                                                                      
A)Qan hüceyrələi və zülalın çoxluğu                         
B)Tək-tək qan hüceyrələri                                       
C)Az miqdarda zülalın olması                                 
D)Laxtalanmaması                                                
E)Xüsusi çəkisinin az olması
O
1. 
səh.246

208
İltihab ocağında ödemin inkişaf səbəblərini 
göstərin.  A)Qan plazmasında onkotik təzyiqin 
artması,hüceyrəarası mayedə onkotik təzyiqin 
azalması.                                                                  
B)Hüceyrəarası mayedə onkotik və osmotik 
təzyiqin artması,damar divarının keçiriciliyi artması                                                        
C)Hüceyrəarası mayenin osmotik təzyiqinin 
azalması və damar divarının keçiriciliyinin artması                                                                      
D)Qan plazmasında onkotik təzyiqinin azalması              
E)Kapilyarların venoz şöbəsində təzyiqin azalması 
və damar divarlarının keçirirciliyinin azalması
O
1. 
səh.238-
240
Iltihab ocağına leykositlərin keçməsini stimulə edən 
209
Iltihab ocağına leykositlərin keçməsini stimulə edən 
maddələri göstərin.                                                
A)Tromboksanlar,komplementC5b komponenti       
B)İnterkin-12,komplementC9 komponenti                
C)LeykotreinB4,interleykin-8 komplementC5a 
komponenti                                                           
D)Leykotrien C4, D4                                               
E)Leykotrien  E4 
Ç
1. 
səh.244-
247
210
İltihab zamanı qızdırma nə ilə əlaqədardır?               
A)Tromboksanlar                                                    
B)Leykotreinlər                                                      
C)Limfokinlər                                                         
D)Mikroorqanizmlərin toksinləri                                
E)Biogen aminlər
Ç
səh.246-
249

211
İltihab zamanı sümük iliyində leykopoezin 
sürətlənməsi nə ilə əlaqədardır?                                
A)Tromboksanlar                                                    
B)İnterleykin-1                                                         
C)Mikroorqanizmlərin toksinləri                                
D)Zədələnmiş toxumanın parçalanma məhsulları     
E)Prostaqlandin E-1,E-2
O
1. 
səh.238-
240
212
İltihab zamanı EÇS-in artması nə ilə əlaqədardır?     
A)Kəskin faza zülallarının sintezinin artması            
B)Qanda yaranan asidoz                                            
C)Leykositoz və eritrositoz                                        
D)Albuminlərin konsentrasiyasının azalması            
E)Fibrinogenin, qlobulinlərin miqdarının azalması
O
1. 
səh.248-
250
Leykositlərin faqositar aktivliyinə ləngidici təsir 
213
Leykositlərin faqositar aktivliyinə ləngidici təsir 
göstərən homonlar hansılardır?                               
A)Androgenlər                                                         
B)İnsulin                                                               
C)Tireoid hormonlar                                                  
D)Meneralokortikoidlər                                            
E)Qlükokortikoidlər
O
1. 
səh.238-
241
214
Hipergik iltihab nə ilə xarakterizə olunur                   
A)Transudantın üstünlük təşkil etməsi ilə                   
B)Eksudantın  üstünlük təşkil etməsi ilə                     
C)Proliferasiyanın  üstünlük təşkil etməsi ilə            
D)Alterasiyanın  üstünlük təşkil etməsi ilə                  
E)Regenarasiyanın  üstünlük təşkil etməsi ilə  
O
1. 
səh.232-
233

215
Hansı əlamətlər orqanizmdə iltihabi prosesin 
olmasından xəbər verir?                                           
A)Leykositoz,qızdırma,EÇS in artması                         
B)Eritrositoz,EÇS-in artması                                   
C)Hipoprotenemiya,qızdırma                                        
D)Qanda C-reaktiv zülalının azlması,leykopeniya       
E)leykopeniya ,hiperproteinemiya                                                      
A
1.səh248-
252
216
Kəskin faza zülallarının iltihab zamanı  rolu nədən 
ibarətdir?                                                                  
A)Qızdırmanın əmələ gəlməsinə səbəb olur               
B)Toksinləri zərərsizləşdirir                                         
C)İntoksikasiyanın əmələ gəlməsinə səbəb olur       
D)Poteolitik fermentləri aktivləşdirir                           
E)Faqasitozu həyata keçirir
Ç
1. 
səh.251-
254
Humoral mənşli iltihb mediatorlarını göstərin.                
217
Humoral mənşli iltihb mediatorlarını göstərin.                
A)Monokinlər                                                           
B)Araxidon turşusunun törəmələri                              
C)Limfokinlər                                                          
D)Biogen amillər                                                         
E)Kininlər
O
1. 
səh.236-
240
218
Göstərilən  mediatorlardan hansı araxidon 
turşusunun tsikloksigenaza yolu ilə gedən 
metabolizm məhsuludur?                                            
A)Histamin ,serotonin                                                
B)Leykotreinlər                                                       
C)Prostaqlandinlər,prostatsiklin,tromboksan                    
D)Neyromediatorlar                                                   
E)Komplement sisteminin komponentləri
Ç
1. 
səh.236-
240

219
İltihab zamanı damar divarının keçiriciliyini artıran 
mediatorlar hansıdır                                                    
A)Heparin ,histamin                                                    
B)Histamin ,serotonin,bradikinin                                   
C)interferon bradikinin                                                 
D)Noradrenalin,serotonin                                              
E)Adrenalin, kallidin
A
1. 
səh.236-
240
220
Kəskin iltihab ocağında baş verən fiziki-kimyəvi 
dəyişikləri göstərin                                                    
A)Hipoonkiya                                                             
B)Alkoloz                                                                  
C)Hipoosmiya,hipotoniya                                                
D)Hiperosmiya,hipertonoya,asdoz                              
E)Ca ionlarının hüceyrə daxilində  miqdarının 
artması .
O
1. 
səh.238-
240
İltihab zamanı intoksikasiyanın yaranması nə ilə 
221
İltihab zamanı intoksikasiyanın yaranması nə ilə 
əlqədardır?                                                               
A)Alterasiya məhsulları                                              Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə