Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyya t 1Yüklə 495.29 Kb.
Pdf просмотр
səhifə3/10
tarix26.12.2016
ölçüsü495.29 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
A
1 - səh. 
86-87

90
Hipertermiyanın kompensasiya mərhələsində 
istilikvermə necə dəyişir?                                           
A)Sabit qalır                                                          
B)Artır                                                                       
C)Azalır                                                                  
D)Dəyişmir                                                            
E)Gah artır gah azalır 
O
1 - səh. 
91-92
91
Hipertermiyanın dekompensasiya mərhələsində 
istilikvermə necə dəyişir.                                            
A)Sabit qalır                                                          
B)Artır                                                                       
C)Azalır                                                                  
D)Dəyişmir                                                            
E)Gah artır gah azalır
O
1 - 
səh.91-
92
92
Hipertermiya zamanı orqanizmdə hansı   müdafiə-
kompesator reaksiyalar inkşaf edir?                          
A)Periferik damarların spazmı                                
B)Tər ifrazı azalması                                              
C)Tənəffüsün zəifləməsi                                            
D)Periferik damarların genişlənməsi                          
E)Qan cəryanının zəifləməsi
O
1 - 
səh.91-
92
93
Yanıqlar zamanı hansı ümumi dəyişiklər baş verir? 
A)Lekositlərin azalması                                            
B)Yanıq toksemiyası                                               
C)Dövran edən qanın həcminin artması                       
D)Qanın durulaşması                                                   
E)Orqanizmdə intoksikasiyanın olmaması
O
1 - 
səh.90-
91

94
Toxumaların ionlaşdırıcı radiasiyanın təsirinə qarşı 
həssaslığı nədən aslıdır?                                            
A)Toxumanın rigidliyindən                                    
B)Toxumanın regenerasiya qabiliyyətindən                  
C)Toxumanın sıxlığından                                          
D)Hüceyrələrin bölünmə qabiliyyətindən                       
E)Heç birindən 
O
1 - səh 
102-104
95
İonlaşdırıcı radiasiyanın birbaşa təsiri nəticəsində 
hüceyrələrdə hansı dəyişiklər baş verir?                                                                
A)Sərbəst radikalların azalması                              
B)Sərbəst radikalların dəyişməməsi                             
C)Xromosomların sayının dəyişməsi                          
D)Hüceyrə orqanoidlərinin dəyişikliyə uğramaması                                                                
E)DNT molekulunun parçalanması
O
1 - 
səh.102-
104
96
Kəskin şüa xəstəliyi  zamanı əvvəlcə qanın hansı 
hüceyrələri azalır?                                                 
A)Bazofillər                                                          
B)Trombositlər                                                           
C)Qranulositlər                                                      
D)Limfositlər                                                         
E)Eritrositlər
A
1 - 
səh.105-
106
97
Aşağı atmosfer təzyiqi şəraitində hansı patogen 
amillər orqanizmə təsir edir?                                        
A)Qanda karbon qazının miqdarının artması                    
B)Qanda oksigenin miqdarının artması                   
C)Atmosfer havasında oksigenin parsial təzyiqinin 
azalması                                                               
D)Atmosfer havasında oksigenin parsial təzyiqinin 
artması                                                                
E)Atmosfer havasında karbon qazının  parsial 
təzyiqinin azalması         
A
1 - 
səh.113

98
Yüksək atmosfer təzyiqi şəraitində hansı patogen 
amillər orqanizmə təsir edir?                                 
A)Dəm qazı                                                               
B)Hipoksiya                                                                
C)Karbon qazı                                                                     
D)Oksigen                                                              
E)Azot
A
1 - 
səh.116-
117
99
Ekektrik cərəyanın termik təsirini göstərin.                       
A)Skelet əzələlərində oyanma                                 
B)Yanıqlar                                                               
C)Qıcolmalar                                                    
D)Sinir reseptorlarında oyanma                                   
E)Elektroliz prosesi    
A
1 - 
səh.110-
111
Elektrik cəryanın mexaniki təsirindən nə baş verir,? 
A)Skelet əzələlərində oyanma                                 
100
A)Skelet əzələlərində oyanma                                 
B)Yanıqlar                                                               
C)Qıcolmalar                                                    
D)Sinir reseptorlarında oyanma                                   
E)Toxuma tamlığının pozulması
A
1 - 
səh.110-
111
101
Elektrik cərəyanının təsirindən baş verən ölümün 
səbəbi nədir?                                                     
A)Sklet əzələlərində oyanma                                 
B)Yanıqlar                                                               
C)Elektroliz                                                 
D)Tənəffüs mərkəzinin iflici                                  
E)Toxuma tamlığının pozulması                                                         
A
1 - 
səh.110-
111
102
İnfraqırmızı şüaların intensiv təsirini göstərin.            
A)Mexaniki                                                             
B)Termiki yanıq                                                         
C)İonlaşdırıcı                                                      
D)Fotokimyəvi                                                        
E)Travmatik
A
1 - 
səh.101

103
Ultrabənövşəyi şüaların orqanizmə yerli təsirini 
göstərin.                                                                  
A)Mutasiya                                                             
B)İonlaşdırıcı                                                           
C)Yanıqlar                                                           
D)Travmalar                                                       
E)Eritemalar
O
1 - 
səh.98-
99
104
Ultrabənövşəyi şüaların uzun müddətli təsirindən 
yaranan ağırlaşmaları göstərin.                                     
A)Fotokimyəvi                                                       
B)Mutasiya                                                   
C)Yanıqlar                                                           
D)Travmalar                                                       
E)Eritemalar       
O
1 - 
səh.98-
99
Kimyəvi patogen amillərə aiddir.                               
105
Kimyəvi patogen amillərə aiddir.                               
A)Yüksək temperatur                                             
B)Zərbə dalğası                                                        
C)Zəhərlər                                                         
D)İonlaşdırıcı radiasiya                                           
E)Mikroorqanizmilər
A
1 - 
səh.118-
119
106
Bioloji patogen amilləri göstərin.                                
A)Zəhərlər                                                          
B)Aşağı temperatur                                                 
C)Yüksək atmosfer təzyiqi                           
D)İonlaşdırıcı radiasiya                                           
E)Mikroorqanizmlər
A
1 - 
səh.120-
121

107
Dalğıc suyun üzərinə qalxarkən  qəflətən qıcolmalar 
baş verdi və o huşunu itirdi. Dekompressiya 
sindromunda patogenezin əsas zəncirini nə  təşkil 
edir.                                                                   
A)Qaz emboliyası                                                   
B)Oksigenin toksiki təsiri                                      
C)Hipoksiya                                               D)Azotun 
toksik təsiri                                  E)Hiperkapniya                                                        
O
1 - 
səh.116-
117
108
Mexaniki amillərin təsiri ilə toxumaların tamlığının 
pozulması necə adlanır?                                            
A)Kontuziya                                                       
B)Yaralanma                                                      
C)Ağrı                                                                 
D)Kinetoz                                                             
E)Ataksiya 
A
1 - 
səh.80
109
Təcilin orqanizmdə yaratdığı patologiyanı göstərin. 
A)Kontuziya                                                         
B)Yaralanma                                                          
C)Taxikardiya                                                       
D)Arterial təzyiqin artması                                   
E)Kinetoz
O
1 - 
səh.82-
83
110
Yanıq xəstəliyinin II dövrü necə adlanır?                 
A)Yanıq şoku                                                     
B)Yanıq septikotoksemiyası                                         
C)Yanıq toksemiyası                                              
D)Üzülmə                                                            
E)Yanıq xəstəliyi
A
1 - 
səh.90-
91

111
Yanıq şoku zamanı qanda hansı dəyişikliklər 
yaranır?                                                                            
A)Dövr edən qanın ümumi həcmi azalır                          
B)Qanın qatılığı azalır                                                   
C)Damar divarının keçiriciliyi azalır                               
D)EÇS azalır                                                              
E )Leykositlər azalır
O
1 - 
səh.90-
91
112
Yanıq zamanı baş verən hemolizin əsas səbəbini 
göstərin.                                                                
A)Qanın qatılaşması                                               
B)Qanın durulaşması                                             
C)Dövr edən qanın həcminin artması                       
D)Toksik maddələrin yanıq nahiyəsindən qana 
keçməsi                                                                     
E)Plazmanın azalması
O
1 - 
səh.90-
91
113
Yanıq xəstəliyinin III dövrü necə adlanır?                 
A)Yanıq şoku                                                     
B)Yanıq septikotoksemiyası                                         
C)Yanıq toksemiyası                                             
D)Sağalma                                                            
E)Üzülmə
A
1 - 
səh.90-
91
114
 Yanıq xəstəliyinin I dövrü necə adlanır?                 
A)Yanıq şoku                                                     
B)Yanıq septikotoksemiyası                                         
C)Yanıq toksemiyası                                              
D)Üzülmə                                                                    
E)Sağalma  
A
1 - 
səh.90-
91

115
Yanıq şokunun erektil fazasında sinir sistemində 
hansı dəyişiklik baş verir?                                    
A)Mərkəzi sinir sistemində şiddətli oyanma                
B)Qabıqaltı nüvələrin fəaliyyətinin ləngiməsi                
C)Parasimpatik şöbənin tonusunun artması            
D)Qan plazmasında katexolaminlərin miqdarının 
azalması                                                                    
E)Bioloji aktiv maddələrin azalması
O
1 - 
səh.90-
91
116
Yanıq şokunun torpid fazasında sinir sistemində 
hansı dəyişikliklər baş verir?                                 
A)Şiddətli oyanma                                               
B)Parasimpatik şöbənin tonusunun  azalması         
C)Beyin qabığının və qabıqaltı nüvələrin 
fəaliyyətinin ləngiməsi                                                
D)Beyin qabığının və qabıqaltı nüvələrin 
fəaliyyətinin artması                                              
E)Bioloji aktiv maddələrin azalması
O
1 - 
səh.90-
91
E)Bioloji aktiv maddələrin azalması
117
İnfraqırmızı şüaların dalğa uzunluğu:                          
A)750nm-dən çox                                                 
B)10-nm                                                                 
C)200-nm                                                              
D)300-nm                                                                 
E)400-nm
A
1 - 
səh.101
118
Ultrasəs dalğalarının,toxumalara zədələyici təsiri:         
A) Bioloji,kimyəvi, termiki                                       
B)Psixi,bioloji,mexaniki                                          
C)Mexaniki,termiki,kimyəvi                                       
D)Kimyəvi,termiki,psixi                                              
E)Bioloji,mexaniki,kimyəvi
O
1 - 
səh.99-
100

119
Hipertermiya necə əmələ gəlir?                                
A)İnfeksion amillərin təsiri nəticəsində                       
B)Ətraf mühitin temperaturunun yüksəlməsi 
nəticəsində                                                             
C)Orqanizmdə pirogen maddələrin artması 
nəticəsində                                                            
D)Tsiklik 3, 5-AMF-ın miqdarının artması 
nəticəsində                                                          
E)Kimyəvi amillərin təsiri nəticəsində
O
1 - 
səh.92
120
Porfiriya zamanı dəridə baş verən dəyişiklər nə ilə 
əlaqədardır?                                                          
A)Fotosensiblizasiya ilə                                           
B)Kavitasiya ilə                                                         
C)Desensiblizasiya ilə                                                 
D)Sensibilizasiya ilə                                                     
E)Kimyəvi proses ilə                                         
Ç
1 - 
səh.100
E)Kimyəvi proses ilə                                         
121
İnfraqırmıızı şüaların yerli təsirini göstərin.                   
A)Damar keçiriciliyinin azalması                                       
B)Bədən temperaturunun yüksəlməsi                        
C)Maddələr mübadiləsinin sürətlənməsi                      
D)Bədən temperaturunun aşağı enməsi                    
E)Damar divarının keçiricilik qabiliyyətinin artması
O
1 - səh 
101
122
Kəskin şüa xəstəliyinin  III dövrü necə adlanır?         
A)Gizli dövr                                                      
B)İlkin əlamətlər dövrü                                             
C)Xəstəliyin qızğın inkişaf dövrü                           
D) Xəstəliyin nəticəsi                                           
E)Sağalma dövrü 
O
1 - 
səh.105-
106

123
Kəskin şüa xəstəliyinin  II dövrü necə adlanır?            
A)İlkin əlamətlər dövrü                                        
B)Gizli dövr                                                                                                     
C)Xəstəliyin qızğın inkişaf dövrü                           
D) Xəstəliyin nəticəsi                                           
E)Sağalma dövrü  
O
1 - 
səh.105-
106
124
Elektrik cərəyanı neçə volt gərginlikdə mütləq 
öldürücü hesab edilir.                                              
A)40 V                                                                 
B)100 V                                                                  
C)200-250 V  olarsa                                             
D)500V cox olarsa                                                   
E)200 V
O
1 - 
səh.110-
111
Dəniz səviyyəsindən 4000-5500 m hündürlük necə 
adlanır?                                                                  
A)Böhran zonası                                                         
1 - 
125
A)Böhran zonası                                                         
B)İndiferent zona                                                          
C) Dözülməzlik zonası                                                 
D)Natamam kompensasiya zonası                                     
E)Tam kompensasiya zonası
A
1 - 
səh.113-
114
126
Dəniz səviyyəsindən 1500-2000 m hündürlük necə 
adlanır?                                                                  
A)Böhran zonası                                                         
B)İndifFerent zona                                                          
C) Dözülməzlik zonası                                                 
D)Natamam kompensasiya zonası                                     
E)Tam kompensasiya zonası
A
1 - 
səh.113-
114
127
'Yüksəklik emfizeması"dəniz səviyyəsindən neçə 
kilometr hündürlükdə yaranır?                                       
A)3 km                                                                             
B)5 km                                                                        
C)10 km                                                                         
D)15 km                                                                       
E)19 km və daha artıq
O
1 - səh. 
113-114

128
Reaktivliyə verilən təriflərdən hansı doğrudur?               
A)Orqanizmin adi və xəstəliktörədici qıcıqlara hər 
bir konkret şəraitə müvafiq şəkildə cavab vermək 
qabiliyyətidir.                                                                 
B)Orqanizmin yüksək müqavimətlə patogen 
amillərə qarşı verdiyi cavab reaksiyasıdır.                                
C)Orqanizmin qıcıqlara yüksək həssaslıqla verdiyi 
cavab reaksiyasıdır.                                                   
D)Orqanizmin yoluxucu xəstəliklərə tutulmamaq 
qabiliyyətidir.                                                                           
E) Kompensator reaksiyadır?
O
1 - səh 
127
129
Reaktivliyin təsnifatına aid deyil:                                      
A)Bioloji                                                                    
B)Ləng tipli                                                                 
C)Qrup                                                                      
D)Fərdi                                                                       
E)İmmunoloji
A
1 - 
səh.128
E)İmmunoloji
130
Rezistentliyin növünə aid deyil:                                      
A)Təbii                                                           
B)Aktiv                                                             
C)Passiv                                                                 
D)Steril                                                                        
E)Qazanılmış
A
1 - 
səh.140-
141
131
Fərdi reaktivliyi müəyyən edən amilə aid deyil:               
A)Peşə                                                                         
B)Cinsiyyət                                                                
C)Yaş                                                                        
D)İrsiyyət                                                                    
E)Konstitusiya
A
1 - 
səh.129-
130
132
Reaktivlikdə birləşdirici toxumanın rolunun 
göstəricisi:                                                                  
A)Həssaslıq                                                                  
B)Regenerasiya                                                         
C)Komplementin titri                                                   
D)Xronaksiya                                                               
E)Qıcıqlanma                                                                                                 
A
1 - 
səh.137-
138

133
Endokrin sisteminin vəziyyətini xarakterizə edən 
reaktivlik gösteəricisi hansıdır?                                        
A)Hormonların qanda miqdarı                                        
B)Xronaksiya                                                                  
C)Pirogenlərin qanda konsentrasiyası                       
D)Oyanıqlıq                                                               
E)Komplementin  titri
A
1 - 
səh.136-
137
134
Bioloji reaktivliyin təzahürünə aiddir.                                  
A)Faqositoz                                                                  
B)Fəsli anabioz                                                          
C)İltihab                                                                    
D)Allergiya                                                          E ) 
Şok                                                           
A
1 - 
səh.128-
129
135
Hippokratın konstitusional tiplərə verdiyi təsnifatı 
göstərin:                                                               
A)Sanqvinik, fleqmatik, xolerik, melanxolik                      
B)Atletik, piknik, astenik                                                  
A
1 - 
səh.168
135 B)Atletik, piknik, astenik                                                  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə