Yazı İşleri Yönetmeni: Giovanni scognamillo teknik Yönetmen: Agfth ÖZGÜÇ Ankara Temsilcisi: NijatOZÖNYüklə 6.72 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/3
tarix23.06.2017
ölçüsü6.72 Mb.
növüYazı
1   2   3

22

  —

sinematek.tvtivali,  geçen  yıl  kim in  ak lın a  gelmişse  gelmiş,  bir  de

Film   Festivali 

olarak   ilân   edilm işti.  Esasen  bunun

F ilm   F estivali  olduğunu  İsta n b u l’daki  sinem a  çevre­

sin d en   başka  hiç  kimse  bilm iyordu  ve  üstelik  A ntalya 

Belediyesi  yaptırdığı  afiş  ve  p a n k a rtla rd a   «Film»  adı­

n ı  kullanm ıyor, 

sadece  «T iyatro  ve  Müzik»  Festivali 

o larak   bir  açıklam a  yapıyordu.  Ve  F estival’e  S a tıla n la ­

r a   d a ğ ıtıla n   m avi  renkli  broşürde  de  yine  «Film»  lâfı 

geçm iyor  sadece  «A ntalya  Festivali»  diye  ilân   ediliyor­

du.  G erçekte  A ntalya  Film   Festivali  adını  o rtay a  a ta n ­

la r  iyiniyetli  İsta n b u l  basım   ve  yine  bu  festivale  iyini- 

yetle  k a tıla n   yapım cılardı.  Y ine  biz,  bu  yazımız  boyun­

c a   iyiniyeti  devam   e ttirerek   «2.  A ntalya  Film   Festivali» 

ta b irin i  kullan m ağ a  devam   edeceğiz.  A ncak  tem enni­

m iz  bu,  yıl  y ap ılan   festivalin  gelecek 

yıllarda  gerçek 

an la m d a   b ir  «Film   Festivali»  o la rak   h azırlanm asıdır. 

H iç  olm azsa  A ntalyalIlar  kendi  şehirlerinde  böyle  b ir 

festival  düzenlendiğini  bilm eliler  ve  y ab an cılard an   ön­

ce  kendileri  bu  festivalin  m isafirlerine 

gereken  ilgiyi 

gösterm elidirler. 

F estivali  yalnız  Belediye  R eisi  veya 

a d a m la rı  düzenlem ezler.  Festival  şeh rin in   in sa n la rın ın  

d a   kendi  fa h ri  hem şerilik  vazifeleri  v a rd ır  ve  m aale­

sef b u n u   A n taly a’d a   bilen,  duyan  in sa n   çok  azdır.  B u n ­

la rın   y a m n d a   A ntalya  F ilm   Festivali,  h a lk ın   ilgisizli­

ğinden başka  Belediye’n in   de  son  derece  lâübali  ve  kötü 

organizasyonu  yüzünden,  üstelik 

festival  için  gerekli 

tesislerin   o lm am asından  film   festivalinden  başka  h e r 

festivale  benzedi.  B ir  kere  A n taly a’d a   film   festivali  dü­

zenlem eden  önce  ak la   gelecek  b ir  soru  v ardı  ve  a n laşı­

la n   b u n u   hiçkim se  düşünm em işti.  M im ler  h an g i  sin e­

m a  salo n u n d a  gösterilecekti.  Bu  meseleyi  kestirm eden 

k abul  e ttik le ri  de  jü rin in   ve  m isafir  s a n ’a tç ıla n n   h e r 

gün  keselenm ek  üzere  sokuldukları  F in   h am a m ın d a n  

belliydi.  Ş eh ir  Sinem ası 

denilen  bina,-  yaz  a y la n n d a  

k a t’iyyen  film   seyredilemiyecek  k a d a r  sıcak  ve  havasız 

b ir  sinem a  salonuydu  ve  öğleden  so n ra  üçte  (y an i  gü­

n e şin   ©n  kızgın  a n ın d a )  y ap ılan   film   gösterilerinde  m i­

sa firle r  ve  jü ri  ayıla  -  bayıla  film   seyretm ek m ecburiye­

tin d e   kalıyordu.

G eceleri  ise,  aynı  sin em an ın   b e to n   d am ın d a  kuru­

la n   te ra s  -  sinem asında  film   seyrediliyordu. 

B u ra d a

—  23  —


sinematek.tv

seyredilen  film ler  için  bir  d ezavantaj  vardı.  C ivardan 

gelen  g ü rültüler  ve  bilhassa  bir  taaşka  yazlık  sinem anın 

Ü stelik  h e r  iki  sin em an ın   projeksiyonları  çok  kötüydü. 

G ü rü ltü ler  ve  ses,  a rtık   m evcudu  k alm ıyan  eski  «Şeh- 

zadebaşı»  sin em ala rın d an   farksızdı.  Ü stelik  m a k in ist­

ler  de  film   gösterm eyi  yeni  öğreniyor  gibiydiler.  Film  

başlarken  sessiz  haşlıyor,  m üzik 

so n rad a n   çıkıyordu. 

Jü ri  iki  defa  film leri  bu  yüzden  te k ra r  b aşla ttı.  De-kad- 

ra j  ve  film lerin  fluluğu  sık  sık   jü rin in   film   h a k k ın d a  

yanlış  h üküm   verm esine  sebep  olabilecek  faktörlerdi. 

N itekim   «Erkek  Ali»  adlı  film in  gösterilişinde  jen erik  

ta m am en   flu  ve  sessiz  geçince,  jü ri  film i  yeniden  baş­

latm a k   m ecburiyetinde  kaldı.

K ışlık  sin em ad a  iri  besili  fareler,  y azlıkta  d a   ısır­

dığı  yeri  y ak an   k a rın c a la r  bol  m ik tard ay d ı.  K ışlık  si­

n em a n ın   çok  g arip  b ir  air-condition’ı 

vardı.  K asap  

d ü k k ân ların d a 

k u lla n ıla n   iki  Ufak  v a n tilâ tö r  balkon 

bölüm ünün  ta v a n ın a   asılm ış,  dönüp  duruyor,  sözde  sa ­

lonu  serinletiyordu.  S erin  b ir  sinem a  salo n u n a   sa h ip  

bulunm ıyan  b ir  şehir  için  «Film   Festivali»  düzenlem ek 

ü k   çılgınca  h a re k e tti.  F a k a t  A n taly a’d a   b u lu n a n   m isa­

firler  bu  çılgınlıkların  sık  sık  tek rarlan d ığ ım   üzülerek 

gördüler.  Ve  F estival’in   Veda  K okteyl’inde  b u   çılgınlık 

son  h a d d in i  bulm uştu.

NİL  YAYINEVİ  SUNAR  :

Umutsuzlar

—  Roman  —

Yazan  : 

Hakkı  ÖZKAN

4.—  liralık   p u r  karşılığı  kitabevim izden  istenebilir.

—  24  —

sinematek.tvSAİM  GÜRKEN

Fikret


Hakanın 

Film ograiisiI

1953  —  K ÖPRÜ  ALTI  ÇOCUKLARI  (Y önet.:  Re­

n a n   Fosforoğlu,  N.  Ü nal  |   O y n ıy a n la r:  G ü n er  Çelme, 

R.  Fosforoğlu,  H alit  Akçatepe,  V ahi  Öz  -  Öm ay  F ilm .)

1954§—  BEYAZ  CEHENNEM  (CİN G Ö Z  RECAÎ) 

(Y ö n et.:  M etin  E rk san   -  O ynıyanlar:  T u ra n   Seyfioğlu, 

N erim an  K oksal,  Avni  Dilligil,  P ola  M oralli  -  A tlas  F . )

1955  —  BEYAZ  M ENDİL  (Y ö n et.:  L ütfi  Akad  Oy- 

n ıy a n la r :  R u th   Elizabeth  A hm et  T.  Tekçe,  S e tta r  Kör- 

m ükçîT-  D uru  F .)

1957  —  AK  ALTIN  (Y önet.:  L ü tfi  A kad  -  Oynıyan- 

la r :  Ç olpan  İlh a n ,  T u rg u t  Özatay,  S e tta r  K örm ükçü 

E rm an   F .)

1957  —  G ELİN İN   MURADI  —  Y önet.:  A tıf  Yıl­

m az  -  O y n ıy a n la r:  P ervih  P ar,  S e tta r  K örm ükçü  -  D u­

ru   F .)

3957  —  KAMELYALI  KADIN  ( Y ö n e t:  Ş ak ir  S ır­

m alı  -  O y n ıy an lar:  Ç olpan  İlh a n ,  Ay te n   Güvenç,  R e ­

ş it  B a ra n   -  Sırm alı  F .)

1957  —  LEJYON  DÖNÜŞÜ  (Y ö n et.:  O rhon  M.  Arı- 

b u m u   «  O y n ıy an lar:  B elgin  Doruk,  O rh an   G ünşiray, 

Saim e  Bekbay  -  K azankaya  F .)

1958  —  DERTLİ  IRM AK  (Y önet.:  M uzaffer  A slan 

O ynıyanlar :  A ltan   K arın d a ş  -  As  F .)

1958  —  ÜÇ  ARKADAŞ  (Y ö n e t.:  M em duh  Ü n  -  Oy- 

n ıy a n la r:  M uhterem   Nur,  Sem ih  Sezerli,  S a lih   T ozan 

Em in  F .)

1958  ¡ 1  ZÜMRÜT  (Y ö n et.:  L ü tfü   A kad  -  Oynıyan- 

la r :  Ç olpan  İlh a n ,  K a d ri Alışık |  İp ek   F .)

1958W*: DOKUZ  DAĞIN  E F E S İ 

(Y önet.:  M etin 

E rk sa n   -  O yn ıy an lar:  Serpil  Gül,  K a d ir  Savun,  H ayri 

Esen,  Erol  T aş  -  Birsel  F .)

—  25  —

sinematek.tv1960  —  ÖLDÜR  BENİ  (Yönet.:  Agâh  Hun  -  Oyru- 

yanlar:  Leylâ  Sayar,  Muzaffer  Nebioğlu,  Tanju  Eras- 

lan  -  Site F.)

1962  —  CEHENNEMDE  BULUŞALIM  (Yönet.:  E. 

Von  Theumer  .  Oymyanlar: 

Ekrem  Bora,  Christiane

Nielsen,  Ö.  Sereügil  -  p   Filmer  1  E.  Von  Theumer  yar 

pimi).


1962  —  İSTANBULDA  AŞK  BAŞKADIR  (Yönet.: 

Süreyya  Duru  -  Oymyanlar:  Gizela  Dali,  Suphi  Kaner, 

Yılmaa  Gruda  -  Murat  F.)

1962  —  YILANLARIN  ÖCÜ  (Yönet.:  Metin  Erk- 

san  -  Oymyanlar:  Nurhan  Nur,  Aliye  Rona,  Erol  Taş 

Ali  Şen  -  Be - Ya F.)

1963  —  BATTI  BALIK  (Yönet.:  Atıf  Yılmaz  -  Oy­

myanlar:  Filiz  Akın,  Turgut  Boralı,  Erol  Keskin,  Ay­

fer  Feray  -  Yerli  F .)

1962 — SOKAK  KIZI  (Yönet.:  Osman  Seden -  Oy­

m yanlar:  Fatm a  Girik,  Özcan  Tekgül,  Ahmet  T.  Tek­

çe,  Öztürk  Serengil  -  Kemal  F.)

1962  —  KISMETİN  EN  GÜZELİ  (Yönet.:  Memduh 

Ün  -  Oymyanlar: 

Fatm a  Girik,  Semih  Sezerli,  Ulvi

Uraz,  Abdurrahman  Palay  Pars  Film  -  S.S.  F.)

1963  —  BANA  ANNEMİ  ANLAT  (Yönet.:  Osman 

Seden  -  O ym yanlar:  Filiz  Akın,  Parla  Şenol,  Öztürk  Se-

- 2 6 -

sinematek.tvrengil  -  K em al  P .)

1964  —  AFPETM İYEN  KADIN  (Y önet.:  O sm an 

Seden  -  O yn ıy an lar:  H ülya  Koçyigit,  N ebahat  Çehre, 

Ediz  H u n   .  K em al  F.)

1965 —  KEŞANLI  ALİ  DESTANI  ( Y ö n e t.:  A tıf  Yıl­

m az  -  O y n ıy a n la r:  F a tm a   G irik,  H üseyin  B arad an ,  H a­

y a ti  Ham zaoğlu  -  G ü n   F .)

1965  —  KARANLIKTA  UYANANLAR  (Y önet.:  E r­

tem   Göreç  -  O y n ıy an lar:  B eklan  ve  Aylâ  Algan,  T ülin 

E lgin,  M üm taz  E ner  -  F.  L td .)

1965  —  17.  YOLCU  (Y önet.:  F e rit  C eylân  -  Oynı- 

y a n la r:  M uzaffer  Tem a,  G önül  T u rg u t,  K en a n   P a rs)

1965  —  CUM ARTESİ  SENİN  PAZAR 

BENİM 


(Y ö n et.:  A ram   Gülyüz  -  O ynıyanlar,  T a n ju   G ürsü,  Sel- 

d a   Alkor  -  G ürsü  F .)

1965 

9 

BAŞLIK  (Y önet.:  K em al  İn c i  -  O ynıyan- 

l a r ::  Selm a  G üneri,  Erol  T aş,  M ine  S un  -  K ım ız  F .)

1965  —  BİTM EYEN  YOL  ( Y ö n e t.::  Duygu  Sağır- 

oğlu  -  O y n ıy an lar:  Selm a  G üneri,  E rol  Taş,  Tuncel 

K urtiz,  Ayfer  Feray,  Erol  Solak  -  Gen-Ar  F .)

1965  —  BU  B İZ İM   HAYATIM IZ  (Y ö n et.:  Ü lkü 

E ra k a lın   -  O y n ıy an lar:  H ülya  Koçyiğit,  Erol  Tezeren, 

A vni  Dilligil,  Aliye  R ona,  N ubar  T erziyan  -  Pesen,  Ül­

k ü   F .)

KURUL  YAYINEVİ

s u n a r

Tarık  Dursun  K.S E V M E K

D İ Y E

B İ R Ş E Y  

—  H i k â y e l e r   —

G enel  D ağıtım   :  UĞRAK  K tTA B EV I 

Beyaz  S aray  —  Beyazıt  —  İstan b u l,

(Değişm e  :  9) 

Ö dem eli  gönderilir.

—  27  —

sinematek.tv1965

başından 

bu  yana 

çevrlien 

filmler

MAYIS71)  Seven  K a d ın   U n u tm az :  R e ji:  O sm an  Seden, 

Senaryo:  K a m e ra m a n :  K en a n   K u rt,  O yuncular:

T ü rk â n   Şoray,  Ediz  H ım ,  Ç olpan  İlh a n ,  M ine  S un,  Nu- 

b a r  T erziyan  (K em al  F .)

72)  Seveceksen  Y iğit  S ev:  R eji;  H üsnü  C an tü rk , 

S enaryo:  K a m e ra m a n : 

C a h it  Engin,  O yuncular:

F a tm a   G irik,  T am er  Y iğit  (K u lü p   F.),

HAZİRAN

73)  Hep  O  Ş a r k ı:  R e ji:  A tıf  Yılm az,  S e n a ry o :  S a­fa   Ö nal,  K a m e ra m a n :  G an i  T u ran lı,  O y u n cu lar:  Ze­

ki  M üren,  Belgin  D oruk,  R eh a   Y urdakul,  Avni  Dilliğil, 

B edia  M uvahhit,  M uallâ  F ır a t  ( Birsel  F .)

74)  B itm eyen  Y ol:  R e ji:  Duyğu  Sağıroğlu,  S e n a r­

yo  D uygu  SaSıroğlu, 

K a m e ra m a n :  O rh a n   Ç ağm an, 

O y u n c u la r:  F ik ret  H ak an ,  Selm a  G üneri,  E rol  T aş,  Se- 

n ih   O rkan,  TunGel 

K urtiz,  Aliye  R ona,  Ayfer  Feray, 

Erol  Solak,  T ürker,  T ek in   (G e n  ■>

  A r  F .)

75)  K a rt H oroz:  R e ji:  E rtem  Eğilmez,  S enaryo:  S a­

dık  Şendil,  K a m e ra m a n :  O rh a n   K apkı,  O y ncular:  Va­

h i  Öz,  A jda  P ekkan,  Sevda  Ferdağ, 

H ulusi  K en tm en  

K E rm an  F .)

76)  S o y ta rı:  R e ji:  H ulki  S aner,  S e n a ry o :  K am e ra­

m a n :  K rito n   İlyadis,  O yuncular: 

S ad ri  Alışık,  M u­

zaffer  Akgün,  V ahi  Öz,  K a d ir  Savun,  M u stafa   D a ğ h an

¡(K em al  -  S a n e r  F .)

77)  D ağ iÇ içeği:  R eji 

f

  Ü lkü E rak alın ,  S e n a ry o :  B ü­

len t  O ran,  K a m e ra m a n :  C a h it  Engin,  O y u n cu lar:  Te- 

m er  Yiğit,  Safiye  Filiz,  M uhterem   N ur,  A d n an   Şenses, 

M uzaffer  Tem a,  H üseyin 

B ara d an ,  F igen  K a ra h a n  

> (L am ek  F .)

78)  K am yon  F a re si:  R e ji:  O rh a n   Ateş,  S en ary o : 

—  28  —

sinematek.tvM

et

in 

O

kta

y

 ve

 

Gö

n

üY

az

a

rK a m e ra ın a n :  K aya  Ererez, 

O yuncular;  Ekrem   Bora, 

T unç  Oral,  N edret  Güvenç  ( ...............)

78) 


K ra lla r  K ra lı:  R eji:  Bilge  Olgaç, 

Senaryo: 

K a m e ra m a n :  V edat  Akdikm en, 

O yuncular: 

Yılmaz 

Güney,  T ü lin   Elgin,  Senih  O rkan,  G ülsün  K am u,  Or- h o n   A n b u m u   (K azan k ay a  P .)

80)  Aşkım  ve  G u ru ru m :  B e ji:  Süreyya  D uru,  Se­

n a ry o :  E rdoğan  T ünaş,  K a m e ra m a n :  Özdemir,  O yun­

c u la r :  H ülya  ,Koçyiğit,  C üneyt 

A rkın,  Avni  Dilligil, 

C ahide  S onku  (D u ru   P .)

81)  S okakların  B elâlısı:  R eji:  N işan  H ançer,  Se­

n a ry o :  Suavi  Sualp,  K a m eram a n :  Ç etin  G ürtop,  O yun­

c u la r:  Ayl^an  Işık,  Bilge  Tandogaç  (N iva  F .)

82)  Y a rm a   Boşver;  R e ji;  B aki  Çallıoğlu,  Senaryo: 

K a m e ra m a n :  O yuncular:  P ervin  Par,  O k ta r  D urukan

83)  T a y a n a ra s ı:  R e ji:  Veli  Akbaşlı,  Senaryo,  Sadi 

M ete  K a m e ra m a n :  R a fe t  Ş iriner, 

oyu n cu lar:  Sevda 

Ferdağ,  G ürel 

Ünlüsoy,  Sibel  Göksel,  Varol-  Ürkmez, 

S am i  Hazinses,  Ali  Ş en  (Y a k a r  F .)

84)  A ltın  Ş e h ir:  R e ji:  O rh a n   Elm as, 

S enaryo: 

O rh a n   E lm as,  K a m e ra m a n :  T u rg u t  Ö ren,  O yunculpr

 

29  —

sinematek.tvF a tm a   G irik,  T a n ju   G ürsu,  Sem ih  Sergen,  T u rg u t  Öz- 

atay,  Süzan  Avcı,  M ine  S u n   (G ü rsu   F .)

85)  Ş ey tan   K öprüsü:  R eji:  Yücel  T ibetli,  S enar­

yo:  K a m e ra m a n :  Yılmaz  Ceylân,  O y u n cu lar:  Y ıldırım  

G encer,  O kşan  Arsoy,  M ete  M ert,  Sem ra  D urm uş  (F i- 

gam a  F .)

86)  K om şunun  T avuğu:  R e ji:  Z afer 

D avutoğlu, 

S enaryo:  K a m e ra m a n :  K en an   K u rt,  O yuncular:  T ü r­

k â n   Şoray,  T unç  O kan,  S ad ri  Alışık,  Ç olpan  İlh a n ,  Kar 

d ir  Savun,  S enih  O rkan,  V ahi  Öz,  T a lâ t  Gözbak  (K e­

m al  F .)

87)  G önül  K u şu :  R eji:  H ayri  G ü ln ar, 

S enaryo: 

B ülent  O ran,  K a m e ra m a n :  Ali  Yaver,  O y u n c u la r:  Yıl­

m az  G üney,  Yıldız  Tezcan,  M ü n ü r  Özkul,  S u n a   Selen, 

Seden  K ızıltunç,  Avni  Düligil, 

N ecdet  Ç ağlar,  M ete 

M ert,  M ine  Soley  (K erv an   F .)

88)  K u m arb az:  R e ji:  O rh a n   Aksoy,  S en ary o :  O r­

h a n   Aksoy,  K a m e ra m a n :  O rh a n   K apkı, 

O y uncular: 

Fatm a,  G irik,  İzzet  G ünay,  R eh a  Y urdakul  (E rm a n

F.)


TEMMUZ

89)  Büyük  Ş e h rin   K a n u n u :  R e ji:  C avit  Y ürüklü, 

S enaryo:  S afa  Ö nal,  K am eram an ,  V edat, 

Akdikm en, 

O yuncular:  A hm et  M ekin,  T ijen   P ar,  H ay ati  Hamza/- 

oğlu,  S uzan  Avcı,  Tuncel  K urtiz,  N ecdet  Ç ağlar.  (S i­

bel  F .)

90)  G üneşe  G iden  Yol,  R e ji:  H alit  Refiğ,  S en ar­

yo:  H alit  Refiğ,  O y u n cu lar:  A yhan  Işık,  S elda  Alkor. 

M uzaffer  Tem a,  Erol  Tezeren,  F erid u n   Çölgeçen  (M e­

lek  F . )

91)  Taçsız  K ral,  R e ji:  A tıf  Yılm az,  S en ary o :  S a fa  

Ö nal,  K a m e ra m a n : 

O yuncular.  M etin  

O ktay,  A jda

P ekkan,  G önül  Y azar,  A yten  Kaçm az,  Erol  Taş,  (A r­

zu  F .)

92)  K a ra o ğ la n :  R eji:  S u a t  Y alaz,  S en ary o : 

S u a t 

Yalaz,  K a m e ra m a n : 

O y u n cu lar:  K a rta l  T ibet,  T ü lin

Elgin.


93)  Ateş  Gibi  K a d ın :  R e ji:  A ram   Gülyüz,  S en ar­

yo:  M ehm et  Aslan,  K a m e ra m a n :  Ç etin  G ürtop,  O yun­

c u la r:  T a n ju   G ürsu,  Leylâ  S ayar,  K e n a n   P a rs  S üzan 

Avcı,  O sm an  A lyanak,  Z afer  Ö nen  (Y u rd   F .)

—  30  —

sinematek.tvA

tt

ila 

G

OK

B

ÖR

U

genç  kuşak

Tiirkiyede  ilk  konulu  film in  çevrilişi,  sinem anın, 

ic ad ın d an   20  sene  k a d a r  sonraya 

ra stla m a k ta d ır.  B u 

20  sene  k ap atılam ıyacak  k a d a r  uzun  bir  m esafe  o larak  

görünm iyebilir.  Am a  ne  varki,  bu  yirm inci  yıldan  bile 

önceki  senelerde,  B atı  sinem acıları  in h isa rla r  ve  trö s t­

ler gibi güçlü ö rgütlerin  yabnacısı  değüdiler.  B u kuruluş, 

la rm   ülke  sın ırların ı  aşm akla  bile  yetinm eyip  k ıt’a la r- 

ara sı  sav aşlara  tu tu ştu k la rı 

görülüyor.  K ısacası  bu­

günkü  an la m ın d a n   uzak  olm akla  beraber  B atı  ulusla^ 

rın ın   o  günkü  koşulları  içinde  sinem acılık  endüstrileş^ 

m iş,  hiç  değilse  endüstrileşm ede  bir  h ay li  yol  alm ış  du­

ru m d a  idi.

Bu  günkü  sinem am ız  ile  B atı  sinem ası  a ra sın d a k i 

fa rk   sadece  bu  20  senelik  zam an   fark ı  değildir.  B u  fa r­

kı  senelerden  çok  d a h a   değişik  ölçülere  v u rm ak   ve  ço k  

d a h a   değişik  deyim lerle  ifade  etm ek  zorundayız.

Ç ünkü  T ü rk   sinem asım n  m eselelerini,  T ü rk   toplu- 

m u n u n  m eselelerinin halledilm esi gereken düşünce düze­

yinden  ayrı  b ir düzeye taşıyam ayız.  F a k a t  bu  dem ek  de­

ğildir  ki,  toplum um uzun  m eselelerinin  halledilişine  p a ­

ralel  olarak   sinem am azm   m eselelerinin  de  halledilm iş, 

olduğunu  göreceğiz.

Y a n n   y ara tıla c ak   o la n   toplum   k a tla rı  reform e 

edilm iş,  sosyal  seviyesi 

yükselm iş  m u tlu   T ü rk iy en in , 

yedinci  s a n ’a t  a la n ın d a   d a   özlenilen  seviyeye  ulaşabil­

m esi  veya  diğer  b ir  deyimle  ulusal  sin em an ın   y a ra tıla ­

bilm esi  için,  bugünden  şu u rlu   b ir  çalışm a  yolunu  izle- 

miye  başlam ak   zorundayız.

İçin d e  bulunduğum uz  y ılla rın   ulusal  sin em am ızın  

tem ellerinin  atıldığı  y ıllar  olduğunu 

söylememiz,  ço k  

fazla  iyim serlik  o la rak   kabul  edilm em elidir.  B u  yöndeki 

çalışm alar siyah b ir  düzeyde  az sayıdaki beyaz  n o k ta la n  

an d ırsa   bile,

Asıl  önem li  olan  bu  tem elleri  a ta n  

s a n ’a tç ıla n n  

b a şa n y a   ulaşıp  u laşa m ıy a cak lan   değil,  o n la rd a n   sonra, 

bu  çabayı  sürdürecek  olan  gençlerin 

yetişm ekte  olup 

o lm am alan d ır.

—  31  —


sinematek.tv

KAZANKAYA  FİLM 

TAKDİM  EDER  :

I  

YILMAZ 


GÜNEY


KRALLAR KRALI

TÜLİN


ELGİN

GÜLSÜN


KAMU

1 SENİH  ORKAN — ORHON  ARIBURNU 

■ TUNCEL  KURTİZ  —  MÜMTAZ  ENER 

1 FATMA  BİLGEN  -  DAJVYAL  TOPATAN

R eji  :  Bilge  OLGAÇ 

O peratör  :  Vedat  AKDİKMEN

(SET  :  8)

—   32  —

sinematek.tv


YURT  FİLM

TAKDİM   EDER

ARTIK

DÜŞMAN


DEĞİLİZ

EK REM   BORA  —  AJDA  PEKKAN 

TU R G U T  ÖZATAY

SÜLEYMAN  TURAN 

MÜMTAZ ENER 

SEM İRAM İS  PEKKAN 

DANYAL  TOPATAN 

H A K K I  HAKTAN 

ASIM   N İPTO N  

ve

NERİMAN  KOKSALR eji  ve  senaryo  :  Ilh a n   ENGİN 

O p eratö r  :  M a h m u t  DEM İR

(S E T   :  9)

 33

  —


sinematek.tv

K IM IZ   FİLM

TAKDİM   EDER  :

B A Ş L I K

F İK R E T  

SELMA 

EROL


h a k a n

 

g ü n e rt a ş


M İNE  SUN 

FATMA  BİLGEN 

İJL L  GENÇ 

REM Zİ  CÖNTÜRK 

SELÂHATTlN  GEÇSEL

R ejisör  K em âl  İN Cİ 

O p eratö r  :  M u sta fa  YILMAZ 

Senaryo  :  Cengiz  TUNCER

M üzik  :  Ali  Ekber  ÇİÇEK 

O kuyan  :  Cemile  Cevher  ÇİÇEK

(S E T   : 

10)


—   34  —

sinematek.tvYENİ  ÇEŞİDİMİZ  :

—  Fransızca  —

CİNE  -  TELE  -  REVUE

[Nefis  renkli  6  tablo  ilâvesiyle  tanesi  150  kr. 

7

  çeşit  hepsi  10  TL,—  İtalyanca  —

NAT  -  NUOVA  ALTA  TENSI

Avrupa  baskı,  renkli  tablo  ilâveli  kapaksız 

olduğu  için  °/o  70  tenzilâtla  tanesi  150  kr. 

7  çeşit  hepsi  10  TL.—  Almanca  — 

GHERIE  -  TOXI

Avrupa  sinema  magazin,  kapaksız  olduğu 

4çin  '/o  80  tenzilâtla  tanesi  100  kr.  8  çeşit 

hepsi  8  TL.

Posta  pulu  karşılığı  veya  ödemeli  isteyiniz. 

^Ödemelilere  2  lira  m asraf  eklenir.)

SET  KİTABEVİ 

Balipaşa  Yokuşu  118/A

Beyazıt/İstanbul

Spor  yayınlarımızın  İkincisi  :

H A L T E R  

v  e 


J U D O  

ÇALIŞMALARI  ALBÜMÜ

Ofset  baskı,  bol  resimli,  açıklamalı,  büytik; 

boy*  250  kr.

Almakta  acele  ediniz..

İlk  yayınımız  :

«HALTER  VE  YAY  ÇALIŞMALARI» 

mevcudu  azalmaktadır.

Taşraya  tek  olarak  posta  pulu  karşılığı 

5  taneden  fazlası  (*/•  25  tenzilâtla)  ödemeli 

gönderilir.  K itapçılar  parası  satılınca  öden 

mek  üzere  de  ('/»  25  tenzilâtla)  isteyebilir­

ler.

AYLIK  HALTER  DERGİMİZ  de  yakın da  çıkacaktır.  Bilgi  isteyiniz.

SET  KİTABEVİ 

Balipaşa  Yokuşu  118/A

Beyazıt/İstanbul

ST

 

H A F T A L IK   R E S İM L İ  K A H R A M A N L IK   D E R G İS İ

[Somerset  Maugham'm

A L D A N I Ş

f romanı,  lüks  ciltti,  10  TL.

İsteme  Adresi  :

Coşar  O rhan  Şilliler 

Vilâyet  karşısı  37/1 

İstanbul


m

m

m

K A R A O Ğ L A N ’I 

ç o c u ğ u n u za , 

ö ğ re n c in ize  ve 

d o s tu n u za 

tavsiye  ediniz.

(Değişme  :  11)K A R A O Ğ L A N 'IN   M A C E R A L A R I

D Ü N Y A N IN   E N   H E Y E C A N L I  R E S İM L İ  R O M A N ID IR

(Değişme  :  10)

sinematek.tv


YERLİ

SİNEMADA


SEKS

HAZIRLAYAN  :  Agâh  OZGUÇ

I.  İL K   YILLARINDAN  BU  YANA  T Ü R K   SİN E­

MASINDA  KADIN,  AŞK  VE  EROTİZM .

II.  BAZI  R E JİSÖ R L E R İM İZ E   GORE  KADIN 

VE 


ER O TİZM   (L ü tfü   A kad  —  M etin  E rk san   —  A tıf 

Yılm az  —  O sm an  Seden  —  H a lit  Refiğ  —  Ülkü 

E ra k a lın   —  Ilh a n   E n g in )

H I .  T ü rk   SİNEM ASINDA  KADIN  :

(1960’d a n   öncekiler  ve  so n rak iler)

IV.  VÜCUT  (Y üz  -  göğüs  -  s ırt  -  göbek  -  k alça  1  b a­

cak la r)

V.  Ç IPLA K LIK   (S oyunm a  -  d an s  -  banyo  -  p lâj  - 

ta rih   -  kom edi)

VI.  YATAK  VE  SEVİŞME.

V II.  Ç E ŞİT L İ  SA PIK LIK LA R

(F etişizm   -  transvestizırt  -  sadizm   -  teşhircilik  - 

sübyancılık  -  sürrealizm   -  sevicilik  -  röntgencilik 

-  zeofilia  -  m asohizm )

1

10  Ağustos’ta  Çıkıyor...

160  sayfa 

5  L ira 

P ul  karşılığı  kitabevim izden  istenebilir.sinematek.tvПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə