Yazı İşleri Yönetmeni: Giovanni scognamillo teknik Yönetmen: Agfth ÖZGÜÇ Ankara Temsilcisi: NijatOZÖNYüklə 6.72 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/3
tarix23.06.2017
ölçüsü6.72 Mb.
növüYazı
1   2   3

«K ink

Çanaklar»

Turgut

Ö zatay


ve

Lâle

Oraloğlu

1957 —  B İR   SERSERİ  —  Y önetm en:  M em duh  Ü n  -  G örüntü  Yö­

n etm eni:  T urgut  Ö ren  Oynayanlar:  T a lâ t  Artemel,  Nerim an  Köksai, 

Nazım  în a n   (Y akut  F.).

1957  —  GÜLLÜ  FATMA  —  Yönetm en:  M em duh  Ün.

1957  —  YETİM   ÖMER  —  Y önetm en:  M em duh  Ün  -  O ynıyanlar: 

M uhterem   Nur,  (P a rs  F J . ;

1958  —  AYŞENİN  ÇİLESİ  —  Y önetm en:  M em duh  Ü n  (E m in  F.)

1958  —  ÇOBAN  K IZ I 

Y önetm en: 

M em duh  Ü n  -  O ynıyanlar:

M uhterem   Nur,  B aki  T am er  (Y akut  F.).

1958  —  MURADA  ERECEĞİZ  -  Y önetm en:  M em duh  Ü n  -  Oynı- 

y a n la r:  T urgut  Ö zatay,  G önül  B ayhan,  F a tm a   G irik,  Baki  T am er, 

A hm et  T .  Tekçe  (P a rs  İ?.).

1958  —  ÜÇ  ARKADAŞ  —  Y önetm en: 

M em duh  Ü n  -  Senaryo:

Arakon,  E rksan,  Çubukçu,  Ü n,  Göreç,  Batibeki  -  G örüntü  Yönetm e­

n i:  T urgut  Ö ren  -  O ynıyanlar:  M uhterem   Nur,  F ik ret  H akan,  Se­

m ih   Sezerli,  Salih  Tozan  (E m in  Fi).

1960  —  ATEŞTEN  DAMLA  —  Y önetm en,  M emduh  Ün  -  Eser  Mü- 

kerrem   Kâm il  Su  -  Senaryo:  Atıf  Yılmaz  -  K o n u şan lar:  Ali  M.  Kap- 

tanoğlu  -  G örüntü  Y önetm eni:  T urgut  ö r e n   -  O ynıyanlar:  M u h te­

rem   Nur,  T urgut  Ö zatay,  K en an   A rtun,  O rhon  A nbum u,  A tıf  K ap­

ta n ,  M adelet  Tibet,  H aşan  Ceylân  (Ü ğur  F.  -  D uru  F.).

1960  —  AYŞECİK  —  Y önetm en:  M em duh  Ün  -  E ser:  K em alettin

—   12  —

sinematek.tvTuğcu  -  Senaryo;  Ham di  Değmnencioglu  -  Oynıyaıdar: 

Zeynep  Do- 

ğirmencloğlu,  Muhterem  Nur,  T urgut  Ozatay,  Leylâ  Sayar,  Ahmet 

.  T.  Tekçe,  Hulusi  Kentmen,  Salih  Tozan,  Necdet  Tosun  (As  F.).

1960  —  MAHALLENİN  SEVGİLİSİ  —  Yönetm en:  M emduh  Ün 

S enaryo:  HaUt  Refig,  B ülent  Ö ren   -  G örüntü  Y önetm em :  T u rg u t 

Ö ren   |   O ynıyanlar: 

M uhterem   Nur,  E igan  Efekan,  Suphi  Kaner*

Necdet  Tosun,  S alih  Tozan,  S una  JPekuysal  (U ğur  F j .

1960  —  NAMUS  UĞRUNA  —  Yönetm en:  O sm an  Seden  *  S enar­

yo:  O sm an  Seden  -  G örüntü  Yönetm eni.  K riton  Ilyadis  -  Oynıyan- 

la r:  E şref  Kolçak,  Peri  H an,  M emduh  Ün,  Serpil  Gül,  D iclehan  Bar 

b a n S u p h i   K aner,  O,  N uri  Ergim ,  M uallâ  Sürer,  Eşrei  Vural  (K e- 

m al  F.>.

1960  —  ÖLÜM  PERDESİ  —  Y önetm en:  Atıf  Yılmaz  -  E ser:  Ü m it 

Deniz  -  Senaryo:  Ali  K aptanoğlu,  B ülent  O ran  -  G örüntü  Yönetm e­

n i:  Milce  R afaelyan  -  O y n ıy an lar:  O rh an   G tinşlrayf 

Leylâ  Sayar, 

M uallâ  K aynak,  B ülent  O ran,  Suphi  K aner,  Atıf  K aptan,  Metnduh 

Ün  (D uru  F .)

1961  —  AŞK  H IR S IZ I  —  Y önetm en:  O sm an  Seden  -  Senaryo:  Bü­

le n t  O ran  -  G ö rü n tü   Y önetm eni:  K riton  İlyadis  -  O ynıyanlar:  Zeki

M üren,  Leylâ  Sayar,  Ulvi  Urazf  A hm et  T.  Tekçe,  O ztürk  Serengil, 

G ül  G ülgün,  M em duh  Üri  (K em al  F.).

1961  —  BOŞ  YUVA  —  Y önetm en: 

Memduh  Ün  -  Eser:  Kerim e

N adir  -  G örüntü  Y önetm eni:  M em duh  Yükm an  -  O ynıyanlar:  Gök­

sel  Arsoy,  F a tm a   G irik,  Leylâ  Sayar,  R eh a  Y urdakul,  M etin  Ersoy, 

S enih  O rkan  (S ite  F.).

1961  —  K IR IK   ÇANAKLAR  —  Y önetm en:  M em duh  Ü n  -  Eser: 

E dm und  M orris  -  Senaryo:  H alit  Refiğ,  Lâle  O raloğlu  -  K onuşm alar: 

B ülent  O ran  -  G örüntü  Y önetm eni:  T urgut  Ö ren  -  O ynıyanlar:  Lâle 

Oraloğlu,  T urgut  Özatay,  M uallâ  K aynak,  S alih   Tozan,  R eha  Yur­

dakul,  R üya  G üm üşata  (Be-Ya  F.)„

1961  —  ÖLÜM  PEŞİM İZDE  —  Y önetm en:  M em duh  Ü n  -  S en ar­

yo:  H alit  Refiğ  -  K onuşm alar:  B ülent  O ran  -  G örüntü  Y önetm enli 

T urgut  Ö ren  -   O ynıyanlar:  A yhan  Işık,  F atm a  Girik,  N ilüfer  Sezer, 

R eha  Y urdakul,  Avni  DÜIigil,  Senih  O rkan, 

M em duh  Ün,  Hulusi 

K entm en,  Asım  N ipton  (U ğur  F.>.

1961  —  YASAK  AŞK  —  Y önetm en:  H alit  Refiğ  —  Senaryo:  H a­

lit  Refiğ,  M em duh  Ü n   -  G örüntü  Y önetm eni:  M ustafa  Yılmaz,  Şev­

k et  Kıymaz  -  O ynıyanlar:  N ilüfer  Ayhan,  Efgan  Efekan,  C ahit  Ir­

gat,  Ş ükran  Sabuncu,  Suphi  K aner,  Senih  O rkan,  T a n ju   E raslan 

(U ğur  F.).

sinematek.tv«A ğaçlar  A yakta  Ölür»

İzzet  G ünay  v e  Sem ra  Sar 

1962  —  AVARE  M USTAFA  —  Y ö n e tm e n :  M em duh  Ü n   -  E ser:  O r­

h a n   K em al  -  S en ary o :  L ü tfi  Akad,  H a lit  R efiğ,  M em duh  Ü n  -  G ö rü n ­

t ü   Y ö n e tm e n i:  M em d u h   YÜkm an,  Ş evket  K ıym az  -  O y m y a n la r:  Ay­

h a n   Işık ,  ÇJolpan  İ lh a n ,  F a tm a   G iıik ,  S u p h i  K a n e r,  S em ih   Sezerli, 

M üm taz  E n er,  S a lih   T ozan,  O sm an  A lyanak,  M a d elet  T ib e t  (U .  F .).

1962 

A Y ŞECİK   YAVRU  M ELEK  —   Y ö n etm en :  O sm a n   Seden S e n a ry o   :  H am d i  D ğerim encioğlu  -  G ö rü n tü   Y önetm eni  :  K n to n   11- 

y ad is  -  O y n ıy a n la r:  Zeynep  D eğirm encioğlu, 

C ahide  S onku,  S ad ri 

Alışık,  C av id an   Do ra ,  E vrim   F er,  M em duh  Ü n,  H ulusi  K en tm e n ,  S aa­

d e ttin   E rbil,  N ed ret  G üvenç,  E rdoğan  T u n a ş,  N u b ar  T erziy an   (K e ­

m al  F.).

1962  İ |   G Ü N EŞ  DOĞ M A SIN   —  Y ö n etm en :  M em duh  Ü n   -  Se­

n a ry o :  H a lit  R efiğ,  O rh a n   E lm as  -  G ö rü n tü  

Y ö n etm en i:  M em duh 

YÜkm an  -  O y n ıy a n la r:  G öksel  Arsoy,  N ilü fer  A ydan,  R e h a   Y urdakul, 

Ulvi  Uraz,  A hm et  T .  Tekçe,  S u p h i  K a n e r,  S e n ih   O rk a n   (U ğ u r  F .).

1963  —  AKASYALAR 

AÇARKEN  —  Y ö n etm en :  M em duh  Ü n 

S e n a ry o :  S ad ık   Şendil,  B ü le n t  O ra n   -  G ö rü n tü   Y ö n etm e n i:  Ali  U ğur, 

M em duh  YÜkman  -  O y n ıy a n la r:  G öksel  Arsoy,  Filiz  Akın,  A gâh  U n, 

G ü lista n   Güzey,  S a lih   T ozan,  S a m i  H azinses,  S em ih   Sezerli,  H üseyin

 

14  —

sinematek.tvB a ra d a n ,  S u n a   Pekuysal  A hm et  T ,  T ekçe  (G öksel 

¥ . ) .

1963  —  Ç A PK IN   K IZ   —  Y önetm en; 

M em duh  Ü n   -  E ser:  Ayşe 

T o k a tlı  —  S en a ry o :  B ülent  O ra n   -  O y n ıy a n la r;  T ü rk â n   Şoray,  T a ­

m e r  Y iğit,  A hm et  T .  Tekçe,  Aziz  B asm acı,  V ahi  Oz,  S em ih  Sezerli, 

H u lu si  K e n tm e n   (U ğ u r  P .  -  M elek  F ,).

1963  —  BELÂLI  TO RU N   —  Y ö n etm en : 

M em duh  Ü n  -  S en ary o : 

V edat  T ürkaU   -  G ö rü n tü   Y önetm eni:  M u sta fa   Yılm az  -  O y n ıy an lar: 

A y h an   Işık,  F a tm a   G irik,  H ulusi  K en tm en ,  B edia  M u v ah h it,  D iler 

S a ra ç ,  S em ih   Sezerli  (U ğ u r  F .).

1962  —  K ISM E T İN   EN  G Ü ZELİ  —  Y ö n etm en : 

M em duh  Ü n

.Eser:  Bilge  B enderli  -  S en ary o :  B ü len t  O ra n   -  G ö rü n tü   Y önetm eni: 

M u sta fa   Y ılm az  -  O y n ıy an lar:  F ik re t  H a k a n ,  F a tm a   G irik,  S em ih 

S ezerli,  U ğur  K ıvılcım ,  A b d u rrah m an   P alay,  Ulvi  U raz,  D iler  S araç, 

A li  Ş en ,  N ecdet T o s u n   (P a rs   F j  -  S.  S.  F .).

1963  —  B İR E   ON  VAR  —  Y ö n etm en : 

M em duh  Ü n   -  S en ary o : 

M e m d u h   Ü n,  L ü tfi  A kad  -  O y n ıy an lar:  F a tm a   G irik ,  T a m e r  Y iğit, 

R e h a   Y urdakul,  H üseyin  B a ra d a n ,  D icleh an   B a b a n   (U ğ u r  F .).

1963  —  YAVAŞ  GEL  G Ü ZELİM   —  Y ö n etm en ;  M em duh  U n   -  S e­

n a r y o :  B ü le n t  O ra n   -  G ö rü n tü   Y ö n etm en i:  M u sta fa   Y ılm az  -  O ynı. 

y a n la r :  A yhan  Işık,  F a tm a   G irik,  H ulusi 

K en tm en ,  S u h a   D oğan, 

S e m ih   Sezerli  (U ğ u r  F .).

1964  —  AĞAÇLAR  AYAKTA  Ö LÜ R  —  Y ö n etm en :  M em duh  Ü n  

S e n a ry o :  S a fa   Ö n a l  -  G ö rü n tü   Y ö n etm en i;  G a n i  T u ra n lı  -  O ynıyan- 

l a r :   Y ıldız  K en ter,  İzzet  G ü n ay ,  S e m ra   S a r,  H ulusi  K en tm en ,  F ik re t 

U ç a k   (U ğ u r  F .  -  A nd  F .).

1964  —  KANUN  K A R ŞISIN D A   —  Y ö n etm en :  M em duh  Ü n   -  Se­

n a r y o :  S a fa   Ö n a l  -  G ö rü n tü   Y ö n etm en i:  M u sta fa   Y ılm az  -  O ynıyan- 

l a r :   A y h an   Işık,  F a tm a   G irik,  E lif  T ü rk â n ,  R e h a   Y u rd ak u l,  Ö n d e r 

S om er,  H a y a ti  H am zaoğlu  (U ğ u r  F .).

1964  —  Ö P   ANNENİN  E L İN İ  —  Y ö n e tm e n :  M em duh  Ü n  -  G ö rü n ­

t ü   Y ö n etm en i:  M u sta fa   Y ılm az  -  O y n ıy a n la r: 

A y h an   Işık,  F a tm a

G irik ,  H u lu si  K e n tm e n ,  N e ja t  Ç etinok,  V ahi  Oz,  Aziz  B asm acı,  Z u h a l 

T a n ,  H üseyin  B a ra d a n ,  N ecdet  T o su n   (U ğ u r  F .).

1964  —  K IR K   K Ü ÇÜ K   ANNE  —  Y ö n etm en :  M em d u h   Ü n

1964  İ l   İSTANBULUN  K IZ L A R I  —  Y ö n etm en :  H a lit  R efiğ  -  S e­

n a r y o :  H a lit  R efiğ,  B ü le n t  O ra n   -  G ö rü n tü  

Y ö n etm en i:  M u sta fa

Y ılm az  -  O y n ıy a n la r:  N ilü fer  A ydan,  C üneyt  A rkın,  S evda  F erdağ, 

Ö n d e r   Som er,  T ü lin   E ngin,  M em duh  Ü n   (Nil-Ay  F.)

1965  —  H A LK   ÇOCUĞU  —  Y ö n etm en :  M em d u h   Ü n   -  S en ary o : 

B ü le n t  O ra n   G ö rü n tü   Y ö n etm en i: 

M u sta fa   Y ılm az  -  O y n ıy an lar: 

A y h a n   Işık,  F a tm a   G irik,  S a a d e ttin   E rbil,  B irsen   M enekşeli,  D evlet 

D evrim ,  B edia  M u v a h h it  (U ğ u r  F .).

sinematek.tv


soruşturma:

T

Geçtiğimiz  mevsimin  en  iyi  10  filmi,  en  iyi  rejisörü,  en iyi  senaryo,  en  iyi  operatörü  ve  en  iyi  oyuncuları  h a n ­

gileridir?

N ijat  Özön  (T ürk  Dili  -  Akis  -  sinem a  65) 

K aran lık ta  U yananlar  (E rtem   Göreç)

Reji  .  Ertem   Göreç 

(K a ran lık ta  U yananlar)

Senaryo:  Vedat  T ürkâlı 

(  » 


» 

)

E.  Oyuncu:  Beklan  Algan (  » 

» 

)K. 

» 

:  Ayla  Algan (  » 

» 

)O p eratö r:  T urgut  Ö ren 

(  » 


» 

)

G iovanni  Scognamillo  (Akşam -  sinem a 65)1—  K aran lık ta  U yananlar  (E rtem   Göreç)

2—  K eşanlı  Ali  (A tıf  Yılmaz)

3—  İstan b u l’u n   K ızlan  (H alit  Refiğ)

4—  Suçlular  Aram ızda  (M etin  E rksan)

5— Erkek  Ali  (A tıf  Yılmaz)

6—  A htapotun  K o llan   (Nevzat  Pesen)

Y önetm en:  :  Ertem   Göreç  (K a ra n lık ta   U y an an lar) 

Senaryo  Vedat  T ürkali 

(  » 

»  )


K am era:  G ani  T uranlı  (Aşk  ve  K in)

Erkek  O yuncu:  F ikret  H akan  (K eşanlı  Ali)

K adın  Oyuncu:  F atm a G irik  (K eşanlı  Ali)

Y.  Erkek  O yuncu:  B eklan  Algan  (K .  U y an an lar) 

Y.  K adın  Oyuncu:  Ayla  Algan  (K ’  U yananlar)

A tillâ  Gökbörü  (H aber  -  Akşam)

1  —  K aran lık ta  u y an an lar  (E rtem   Göreç)

2—  Keşanlı  Ali  D estanı  (A tıf  Y alm az)

3—  A htapotun  K o llan   (Nevzat  Pesen)

4—  D u v arlan n   Öteki  (O rh an   Elm as) 

R ejisör:  Ertem   Göreç

—  


16

  —


sinematek.tv

Senaryö:  Vedat  Türkâlı 

Erkek  Oyuncu:  F ikret  H akan 

K adın  O yuncu:  F atm a  G irik 

Fotoğraf  D irektörü:  Çetin  Gürtop

T u n ca  AKSOY  (A rtist)

1—  K aran lık ta  U yananlar  (E rtem   Göreç)

2—  Keşanlı  Ali  D estanı  (A tıf  Yılmaz)

3—  Suçlular  Aramızda  (M etin  E rksan)

R eji:  Atıf  Yılmaz  (K eşanlı  Ali  D estanı)

E.  O yuncu:  F ikret  H akan  (K eşanlı  A.  D estanı)

K.  Oyuncu:  F atm a   G irik  (K eşanlı  A.  D estanı)

Y.  Erkek  Oyuncu  Beklan  Algan  (K .  U yananlar)

Y.  K adın  Oyuncu:  Aylâ  Algan  (K .  U yananlar) 

S enarist  :

O peratör:  G ani  T uranlı  (Aşk  ve  K in  -  K ara  Meh- 

m ed)


E rh a n  ETİK ER  (HABER)

1  —  K aran lık ta  U yananlar  (E rtem   Göreç)

2  —  K eşanlı  Ali  D estanı  (A tıf  Yılmaz)

3  —  D uvarların  Ötesi  (O rh an   Elm as)

4  —  A ktapotun  K ollan  (Nevzat  Pesen)

5  —  Suçlular Aramızda  (M etin  E rksan)

6  —  Mor  Defter  (N uri  E rgün) 

i   —  Şehrazat  (H alit  Refiğ)

8  —  Aşka  Susayanlar  (Fevzi  T u n a)

9  —  İstan b u l’u n   K ızlan  (H alit  Refiğ)

10  —  Erkek  Ali  (A tıf  Yılmaz)

R eji  :  O rhan  Elmas  (D uvarların  Ötesi)

Senaryo  :  Vedat  T ürkali  (K aran lık ta  U yananlar) 

O peratör  :  K aya  Ererez  (Sahildeki  Ceset)

Erkek  Oyuncu  :  Yılmaz  Güney  (M or  D efter)

Y.  Erkek  Oyuncu  :  Yok.

K adın  Oyuncu  :  T ürkân  Şoray  (Ekmekçi  K adın) 

Y.  K adın  Oyuncu  :  Aylâ  Afgan.

—  17

sinematek.tvsokaktaki

adam 

ya da; 

yılmaz 

güney

AGÂH  OZGUÇ

—  «Oyuncu,  çeşitli  d en ey lerin   ışığı  a ltın d a   tem sil  edeceği  k a ra k ­

te rin   e n   a n lam lı  ve  h a lk a   e n   y a k ın   y a n la rım   bulur.  O y u n cu n u n   işi» 

seyirciyi  in a n d ırm a k tır.  İş te   o y u n cu n u n   u stalığ ı,  bu   dengeyi  k u rm a k  

ve  oyun  süresince  ölçülü  o lm ak la  başlar.»  diyen  Y ılm az  G üney,  T ü rk  

sin em asın a  ucuz  b ir  te sad ü fle  gelm em işti.  G ü n ey 'in   s a n ’a t la   ilk   iliş­

kisi,  F ik re t  H a k a n   gibi  kelim elerle  başlad ı.  B azı  s a n ’a t   ve  edebiyat» 

dergilerine  «Y.  P ü tü n »   ta k m a   ad iy le  h ik ây eler  yazıyordu.  İ k tis a t  P ar 

kültesin d e 

öğrenim ine  devam   ederken,  A tıf  Y ılm az’la   ta n ıştı.  Ve 

o n u n   aracılığiyle  d a   sin em ay a  geçti.

SOKAKTAKİ  ADAM

1959  d a   çevirdiği  ve  ilk  film i  o la n   «Alageyik»  de  Y ılm az  G üney, 

geyik  av lam ak   için   d a ğ la ra   ç ık an   b ir  G üney  A nadolu 

d e lik an lısın ı 

oynadı.  Ve  bu  ilk   film iyle  d ik k a ti  çekti.  Aynı  yıl  çevirdiği  ikinci  film  

ise,  k o n u su n u   K u rtu lu ş 

S av aşı’n d a n   a la n   «Bu  V a ta n ın   Ç ocukları» 

old u .  A tıf  Y ılm az’ın   y ö n e tim in d e  çekilen  h e r   ik i  film   de  «1959,  I . 

T ü rk   F ilm   F estivali»  n e   k atıld ı.  Ö lçülü  b ir  o y u n u   v a rd ı 

Y ılm az'ın.' 

O y u n cu lu ğ u n u n   y a n ısıra   d a   A tıf  Y ılm az’a   a sista n lık   yap ıy o r  ve  çe­

kim   sen a ry o ların ı  b irlik te  

h azırlıy o rlard ı.  B u  ça lışm a la ra   k arşılık , 

Y ılm az'ın  asıl  am acı,  «gerçek  oyuncu»  o lm a k tı.  Ne  v a r  ki,  bu   ilk   zor­

la m a la rı,  direnm eleri  h ep   boşa  çık tı.  O  özlediği  o yunculuk  çizgisinin 

d ışın d a   kaldı.  B u  b aşarısızlığın 

b aşlıca  sebebi  o   s ıra la rd a   O rh a n  

G ü n şiray ,  Göksel  Arsoy  gibi  yakışıklı  jö n le rin   sin em ad a  k u rd u k la rı 

hegem onya  idi.  Ü stelik   « k en a r  m a h a lle   delikanlısı»  tip in in   tem silci­

liğini  y a p a n   ve  köşe  b a ş la n ın   tu tm u ş   ik i  oyuncu  d a h a   v a rd ı  karşı­

sın d a :  A yhan  I ş ık la   E şref  K olçak..  Böyle  b ir  dönem de  a ra d a n   sıy­

rılm ak   gerçekten  zordu.  Ö yle  ki  G öksel  Arsoy  b ir  k a la b a lık   a ra s ın d a  

h em en   d ik k a ti  çekerken,  Y ılm az  G üney’e  belki  de  d ö n ü p   kim se  bak- 

m ıyacaktı,  Yılm az  G üney  h e r  gün  yolda  ra stla n a b ile ce k   n ev id en   b ir  

h a lk   tipiydi.  K e n a r  m a h a lle n in   ezilm iş  delikanlısıydı, 

« S okaktaki

 

18  —

sinematek.tvadam »  di.  Bu  «S okaktaki  adam »  ın   kav ru k ,  k u ru   yüzüne,  iri  yaaaı 

b u rn u n a ,  in ce  y ap ısın a   b a ş ta   p ro d ü k tö rler  olm ak  üzere  b ü tü n   b ir  si­

n e m a   piyasası  önce  güldü.  Uzun  b ir  sü re  «tek  başına»  k a lm a n ın ,  özel­

likle  anlaşılm -am anın  acısını  yaşadı.  Ve  e n   son  C avidan  D ora  ile  O r­

h a n   A n b u m u 'n u n   yönetim inde  « T ü tü n   Z am anı»  m   çevirdikten  son­

r a   silindi  afişlerden.ÜÇ  MEVSİM  SONRA

Ş ö h re tle rin i  sadece  «bebek  yüz»  leriyle  sürdürm eye  ç alışan   «jön» 

ie rin   sin em ad ak i  y aşayışları  k ısa  oluyordu.  İş te   Y ılm az  G üney, 

üç 

m evsim   so n ra   te k ra r  sin em ay a  döndüğünde,  z a m a n   aşım ın ın   getir­

diği  bu  gerçekleri  gördü.  Ne  Göksel  A rsoy'un  ro m an tizm i,  n e   d e   O r­

h a n   G ü n şira y 'ın   film lerdeki  iğ reti  k a h ra m a n lık la rı  kalm ıştı.  S eyirci 

h e r   ik i  tip i  de  itm işti.  E şref  K olçak  d a   güçlükle  a y a k ta   du rab iliy o rd u . 

D aim a  yüksek  ü c re tle r  peşinde  ko*yan  A yhan  Işık   ise  p iy asad ak i  eko­

nom ik  çıkm azın  g ird a b ın a   kapılm ıştı.  Ö ztü rk   S erengil’in   «T ayfur», 

S ad ri  A lışık ln   « T u rist  Ö m er»  tip le ri  de  a ra y a   girm iş  ve  b ir  «kör  d ö ­

vüşü»  b aşlam ıştı ı  B u  fu ry a   içinde  «kenar  m a h a lle   delikanlısı»  tip in ­

den  a ç ıla n   boşluğa  Y ılm az  G üney  daldı.  B a şlan g ıçta  ezildi,  tökezlen­

di.  G en e  de  yılm adı.  S o n u n a   k a d a r  d iren d i.  Ve  «İkisi  de  C esurdu»  ile  

ilk  çıkışını  y a p tı.  B u  film de  çizdiği  «kabadayı  Ali  D u ran »   tip i  T ü rk  

siinem  a sın  a   Y ılm az  G üney'i  ikinci  d e fa   getirdi.  K ısa  b ir  sü re   içinde 

ad ı  «iyi  oyuncu»  y a   çık tı  Y ılm az’ın .NEDEN  ÇİRKİN  KRAL!....

V ç

m evsim

sonra

atıla n

ilk

kurşun  : 

«İkisi  de 

Cesurdu»

sinematek.tvYılmaz  G üneyin 

«Çirkin  Kral»  sloganı  da  ortaya  şöyle  atıldı. 

Prodüktörler  Cemiyetinin  bir  toplantısında  konuşuluyordu.  Söz  Yıl­

m az  Güney'e  geldi:

—  «Yılmaz  Güney’in   bütün  çirkinliğine  karşılık  filmleri  Anado­

lu'da  iş  yapıyor.  Çirkin  bir  adamın  bu  derece 

tutulm ası  şaşılacak 

.şey!...»  dediler.

Gerçekten  de  «çirkin»  deoLkleıi  bu  genç  oyuncunun  filmleri  para 

.getirir  olmuştu-  «Koçero»,  «Kara  Şahin»  ve  özellikle  «On  Korkusuz 

Adam»  bu  fimlerden  sadece  birkaç  tanesiydi.

YENİ  BİR  T İP  :  «KONYAKÇI»..

Yılmaz  Güney,  Tunç  B aşaran’m   yönettiği  «On  Korkusuz  Adam» 

■da,  Türk 

sinemasına  bir  yeni  tip  getiriyordu.  Bu  yeni  tipin  adı 

«Konyakçı»  idi.  Ve  bütün  macerası  bir  konyak  şişesine  bağlanm ıştı’ 

Anadolu  seyircisi  sevmişti,,  «Konyakçı»  yı.  K ınk  bakışlarında,  ezti£ 

gülüşlerinde 

kendilerini  bulur  gibi  oldular.  Bu,  seyirciyle  Yılmaz 

Güney  arasında  sempatik  bir  yakınlaşm anın  sonucuydu,  «Konyak­

tı»   tipi,  Yılmaz  Güney’in   tutarlı  olması  için  belki  de  bir  vesileydi. 

Asıl  gerçek  halk  içinden  gelmiş  basit  görünüşlü  bir  kişın'in,  halkın 

sözcülüğünü  yapmasıydı.  İşte  bu  «Sözcü»  toplumun  alt  katında  ya- 

-şayan  seyirciyi  «aşağılık  duygusu»  ndan  biraz  olsun  sıyırabildi.  Üste­

lik  bu  katın  seyircisi,  «bebek  yüzlü  jönler»  i  tutan,  genellikle  «evde 

kalmış,  resimli  rom an  okuyucusu  kızlar»  dan  daha  az  kaypaktı.

Anadolu  seyircisinin  Yılmaz  Güney”i  tutm ası  da,  birden  prodük-

 20

  —


sinematek.tv

«

Ü

çü

n

ü 

de

 

M

ıh

lam

»

 

d

a

törierin  gözlerini  açmıştı.  «Hazırlop  bir  miras»  a   konarc asına  Yıl­

maz  Güney'in  üzerine  üzerine  gidip:

—  «Yılmaz  bey,  acaba  hangi  aylarda  boş  günleriniz  var  sizinle 

çalışmak  isteriz.»  dediler.

Sırtlarını  dönüp,  burunladıklan  bu  «çirkin  adam»  nihayet  sözü, 

edilir  bir  kişi  haline  geliverdi.

YILMAZ  GÜNEY’LE  GELEN

«Jön»  1er  arasında  «iyi  oyuncu»  sloganının 

öncülüğünü  yapan. 

Fikret  H akan'a  (sırasiyle),  Turgut  Özatay,  Ahmet  Mekıin  ve  en  son­

ra  da  Yılmaz  Güney  katılınca,  Türk  sinemasında  yeni  bir  dönem 

başladı:  «Güzel  adam»  hegemonyasının  çözülüşü  ve  «Çirkin  adam» 

döneminin  başlayışı.

Kavruk  yüzlü,  iri  gölgeli,  yassı  burunlu 

Yılmaz  G üneyin  a ğ ır 

bastığı  bu  yeni  dönemde, 

Ayhan  Lşık’ın   fiyatı  inmiş,  bazı  jönler 

ucuza  oynadıkları  için  fazla  iş  yapar  olmuşlardı.  Bu  ara d a   sarsın tı 

geçiren  tiplerden  biri  de  Öztürk  Serengil'in  «Tayfur»  u   olmuştu.  Sad- 

ri’nin  «Turist  Ömer»  ine  de  yol  görünmek  üzereydi.

«—  Başarıyı  sürdürmek,  yalnızca  halkın  sempatisine  bırakılm a- 

malıdır-,  Gerçek  oyuncu,  verdiğini  değü,  vereceğini  düşünen  ve  h e r 

denemesiyle  kendini  aşan   bir  kişidir.»  diyen  Yılmaz  Güney,  Ayhan 

Işık  ve  Eşref  K olçak'tan  teslim  aldığı  «Kenar  M ahalle  Delikanlısı» 

tipini  olanca  gücüyle,  yaşatm aya  çalıştığı  görülüyordu.

 

21  —

sinematek.tv2

.

antalyaiilm

festivalinin

gerçek

YUZU 


H ayri  CANER

YANYANA  YÜRÜYEN  iki  m ençten  birisi  bisiklet­

liydi.  Diğerinin  de  ayağında  bir  Am erikan  kot  pantalo- 

n u   vardı.  A rnavut  kaldırım lı,  d ar  sokağın  içinden  geçi­

yorlardı.  D ar  sokağın  sonuna  doğru  yaklaştıkları  sıra­

d a  sinem a  binasının  önündeki  kalabalık  iki  gencin  dik­

k atin i  çekti.  Y aklaştılar.  B unlar  A ntalya  Film   Festi­

valine  gelen  m isafir  sinem a  oyuncuları  ve  Festivalin 

jü ris in i  teşkil  eden  rejisör,  sinemacı  ve  prodüktörlerdi. 

Ö nünde  durdukları,  sinem aya  benziyen  bin a  d a   Festi­

v a l  boyunca  film   gösterilerinin  yapıldığı  Şehir  Sinema- 

sı’ydı.  İk i  gencin  hiç  de  ilgisini  çekmedi  bu  kalabalık. 

Hem en  yürüdüler.  Yürüm elerinden  sonra  da  şöyle  ko­

n u ştu la r  ra h a tç a :

«—  B unlar  kim   yahu?»

«—  A rtistler...»

«—  A rtist m i?  Ne artisti be,  ben b u n la r ı 

diye


kapım da  tutm am ...»

Bu  son  cümle  A ntalya’n ın   b ir  film   festivaline  ve 

film   festivaline  k a tılan   sinem a  sa n ’a tç ıla n n a   ne  derece 

sem pati  duyduğunun  en  açık  deliliydi.  Ve  2.  A ntalya 

F ilm   Festivali  boyunca 

gösterilen  filmlere  de,  şehir 

içinde  dolaşan  sinem a  sa n ’a tç ıla n n a   da  yukarıdan  ba­

kış  devam  e tti  durdu.

FİLM   FESTİVALİ  NEDİR?

ANTALYA  FESTİVALİ’n i 

düzenliyenler  herşey- 

da  festivallerin  niçin,  nerelerde  ve  nasıl  yapıldığını  öğ­

ren m ek   zorunluğuna  katlanm ıyan  kişilerdi.  Önceden 

İrir  Bayram   şenliği  olarak  üç  yıl  yapılan  A ntalya  Fes-

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə