XAÇmaz rayon məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi Metodika V ə biblioqrafiya şöbə siYüklə 0.92 Mb.
Pdf просмотр
tarix04.07.2017
ölçüsü0.92 Mb.

XAÇMAZ RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

 

                              Metodika və

 

biblioqrafiya şöbə

si 

 

 

 

 

               

 

  

KİTABXANALARDA UŞAQ ƏDƏBİYYATININ 

                

                 

TƏBLİĞİ İLƏ ƏLAQƏDAR

 

                                         ( metodiki v

ə

sait ) 

 

 

 

 

 

 

                                       

XAÇMAZ  

- 2016 

 

 

    C


ə

miyy


ə

td

ə 

davranış qaydalarına ə

m

ə

l etmə

k, Az


ərbaycan Respublikasının dövlə

rə

mzl


ə

rin


ə

 b

əl

ə

d olmaq, biliklə

r

ə yiy

ə

lə

nm

ək, özünü faydalı fəaliyy

ə

tə

 

hazırlamaq, valideynl

ə

rə

, dig


ə

r v


ə

t

əndaşların hüquq və m

ə

vafelə

rin


ə, öz xalqının və

 

başqa xalqların ə

n

ənl

ə

rinə

 v

ə m

ə

də

ni s


ə

rv

ətl

ə

rinə

 

hörmətl

ə

 yanaşmaq, tarix və

 m

əd

ə

niyyə

t abid


ə

l

ərini, 

ətraf mühiti qorumaq və

 Az

ərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə n

ə

zə

rd

ə 

tutulmuş digə

r v

ə

zifə

l

əri yerin

ə

 yetirmək uşağın borcudur. 

 

Bu və

zif


ə

l

ərin uşaq tər

ə

fində

n d


ə

rk edilm


ə

sin


ə

 v

ə 

icrasına valideynlərin, müvafiq 

orqanların və

 t

əhsil müəssis

ə

lərinin uşaqlar arasında izahat və

 t

əbliğat aparmaları yolu il

ə

 nail olunur                                                                                 

UŞAQ HÜQUQLARI HAQQINDA

      

                                                            Azərbaycan Respublikasının Qanunu Maddə

 16 


Mütaliə


 m

ə

ktə

blil


ə

rin t


ə

rbiy


ə

sind


ə

 

mühüm əh

ə

miyyə

t k


əsb edir. Kitabı bütünlüklə

 

oxumaq, ə

s

əri d

ə

rk etmək. mütaliə

 m

əd

ə

niyyətininvacib ünsürüdür. Oxucuların kitabı 

başa düşmə

l

ə

rində

 

oxuduqları əs

ə

r tə

hlil etm


ə

kd

ə 

kitabxanaçıların rolu böyükdür. Kitab 

m

ə

ktə

blil


ərin marağını, mə

n

əvi t

əlabatını ğdə

yir, t

ə

fəkkürünü inkişaf etdirir, yeni bilik 

qazandırır.

 

 

Uşaq kitabxanaları gənc n

ə

slə

 m

əd

ə

ni xidmət göstə

rm

əyi, m

ə

ktəbli oxucuların 

mütaliə


sin

ə

 düzgün rə

hb

ərlik etm

ə

yi, onlarda və

t

ənp

ə

rvə

rlik, c


əsurluq, doğruculuq, 

l

əyaq

ə

t və

 

bu kimi gözəl hissl

ə

r tə

rbiy


ə

 etm


əyi qarşısına mə

qs

əd qoymuşlar. Oxucu biliyinin z

ə

nginləşmə

sind


ə

 maraq v


ə

 

mütaliə 

böyük rol oynayır. Gə

nc n

ə

slin hə

rt

ər

ə

fli inkişaf etmə

si, m


ə

n

əvi c

ə

hə

td

ən gözəl olması üçün məhz uşaq əd

əbiyyatının mütaliə

si 

z

əruridir. ”Kitabxanalarda uşaq əd

əbiyyatının təbliğ olunması” 

v

əsaiti bu baxımdan, yəni 

uşaq ə


d

ə

biyyatının oxucular arasında təbliği və

 

mütaliəy

ə

 hə

v

əsi artırmaq məqs

ə

dilə

 

tərtib olunmuşdur. 

  

  

 

  

 

  

 

                                 

“Uşaqlar bizim sevincimizdir, həyatımızın mənasıdır, bizim 

 

                                g

ə

l

ə

c

əyimizdir...”

 

                                                                                                Heyd

ər Əliyev.

 

                  

                                    

Uşaqların

 

mütaliə

sini nec

ə

 t

əşkil etmə

li.

 

 Kitabxanalar mə

d

əniyy

ət ocağı kimi insanların illə

rl

ə

 yaratdıqları ə

s

ərl

ə

ri, sə

n

ədl

ə

ri toplayıb saxlayır və

 g

əl

ə

cə

k n


ə

sill


ə

r

ə 

ötürür. Tarixi yaşadan, nə

sill

ə

ri bir-birinə

 

qovuşduran kitablardır və 

kitab mütaliəsi insanın şə

xsiyy

ət kimi formalaşmasında, onuə

qli, zehni, ə

xlaqi v


ə

 

estetik zövqünün inkişafında əv

əzsiz rol oynayır. Mütaliə

 oxucunun 

h

ərt

ə

rəfli inkişafına –

 onun m


ə

d

əni s

ə

viyyə

sinin v


ə

 

biliyinin artmasına, söz ehtiyatının z

ə

nginləşmə

sin


ə

 

kömək edir, onların fərdi marağını, zövqünü təmin edir. Bu 

mütaliə


 

istiqam


ə

tl

əndirildiyi v

ə

 ona lazımi rə

hb

ərlik edildiyi zaman daha t

əsirli olur. Mütaliə

 il

ə

 m

əşğul olan oxucunun dünyagörüşü genişlə

nir, onda insanlara, t

ə

biə

t

ə, gözəlliy

ə

 qarşı 

hissl


ər qüvvə

tl

ənir, ail

ə, dost, yoldaş, Və

t

ən haqqında düzgün təəssürat yaranır, yeni h

ə

yata, yeni hiss və

 

duyğulara qəd

əm qoyur. Mütaliə

 

şüurunun formalaşması uşaqlıq dövründən başlayır. Ailə, bağça, mə

kt

əb, kitabxana uşağın mütaliə v

ərdişlə


rin

ə

 yiy

ə

lə

nm

əsind

ə

 ə

h

əmiyy

ətli rol oynayır. Uşaq kitabxanalarında mütaliə

 sistemli v

ə

 ardıcıl təşkil edilə

r

ək onların təf

əkkür tərzinin formalaşmasına müsbə

t t

əsir göstərir.  

Kitabxanada mütaliə

 etm

ək uşağın nitqinin yaxşılaşmasına kömək edir, ona müşahidə 

etm


ə

yi v


ə

 

görməyi öyrədir, psixoloji olaraq onu m

ə

ktə

b

ə 

hazırlaşdırır, onda kitab

a v

ə

 biliy

ə

 mə

h

əbb

ət yaradır. Bunların hamısının həyata keçməsi üçün hər şeydə

ə

vvə

kitabxana 4-6 yaşlı mə

kt

əb

ə

qə

d

ərki uşağı öz oxucusu etməlidir. Kitabxanaçı valideynl

ə

rlə

 

uşağın hərt

ə

rəfli inkişafı haqqında, oxumağın vacibliyi haqqında 

danışmalıdır. Va

lideynl

əri inandırmaq lazımdlr ki, uşaq bağçasına getməy

ən uşaqlar 

üçün xüsusən kitabxanaya yazılmaq vacibdir.

 

Uşaqlarla iş metodu birinci növbəd

ə

  balaca oxucunun yaş xüsusiyyə

tl

ərin

ə

 və

 onun 


inkişaf sə

viyy


ə

sin


ə

 

uyğun sеçilir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, b

u yaş dövründə

 

uşaqlarda mən

əvi anlayış formalaşır

Dünya onlar üçün həl

ə

 anlaşılmazdır, lakin buna 

baxmayaraq eşitdikləri, gördükləri haqqında mə

lumat almaq v

ə

 də

rk etm


ə

k ist


ə

yirl


ə

r.. 


Uşaqların sorğularını cavablandırmaq üçün onlarda kitab və

 kitabxanaya maraq 

oyatmaq lazımdır. Kitab uşağın düşüncə

 v

ə hisl

ə

rinə

, nitq v


ə

 

davranışına təsir edir, 

yaxşı ilə

 

pisi ayırmağı öyrədir. Bundan başqa kitablarda uşaqlar onlarla fəxr ed

ə

 bilə

c

əq

əhr

əmanlarla rastlaşır. Emosiyanın gücü elə

 

yüksək olur ki, uşaqlar öz sevimli 

q

əhr

əmanının rolunu oynamağa başlayır. Kitabxanalarda mə

kt

ə

bə

q

əd

ər yaşlı 

oxucularla ucadan oxu metodu il

ə

 mütaliə

 etm


ək öz geniş əksini tapmışdır. Bu yaşda 

olan uşaqlara tə

l

ə

smə

d

ən, emosional v

ə

 anlayışlı oxumaq lazımdır. Ucadan oxuya, ə

yaxşısı söhb

ə

tdən başlamaq lazımdır. Ancaq ucadan oxu 10

-15 d


ə

qiq


ə

 davam ets

ə

 

yaxşı olar, əks halda balaca uşaqların diqqəti mövzudan tez yayınır. 

 

Ucadan oxuya kitabın müə

llifind

ə

n və

 ya 


ə

s

ərin janrından başlamaq olar. Sonra, nağılı oxumaq lazımdır. Mə

s

əl

ə

n, Sevinc Nuruqızının “Kirpi balasına ad qoydular” nağılını belə

 

danışmaq olar: 

 - 


Siz kirpi görmüsünüz? Bəs onların tikanları ə

liniz


ə

 

batıbmı? Amma bir dəf

ə

 dovşanın 

ə

linə

 

onun tikanı batmayıb? Bu necə olub? Bax bel

ə

...  

Ucadan oxuya qulaq asan uşaqlar, tezliklə

 s

ə

rbəst oxumağı öyrə

nm

əy

ə

 can atırlar. 

Ancaq bu yaşda olan uşaqlar üçün oxumaq çox böyük ə

m

ə

kdir. Sə

rb

əst oxuma zamanı uşaqlar bütünlüklə

 

kitabı başa düşə bilmirl

ər, buna görə

 d

ə

 kitabxanaçı ilə

 

söhbəoxunulanları başa düşmə

kd

ə

 böyük rol oynadığı kimi, hə

m d


ə

 onu emosional d

ə

rk 


etm

ə

yə

 d

ə 

kömə


k edir   

Uşaqlar ilə

 

kütləvi iş zamanı oyunlardan, viktorinalardan, tapmacalardan geniş istifadə 

etm


ək lazımdır. 

U

şaqlar ilə 

kitab haqqında söhbə

t d

ə

 mə

sl

əh

ət görülür. Bu hə

l

ə

 müzakirə

 deyil. Sad

ə

c

ə 

olaraq uşaqlar suallara cavab verir, oxunulanlar haqqında 

özlə

rinin n


ə

 

anladıqlarını söyləyirl

ə

r. Belə

 

söhbət uşaqların diqqətini c

əlb edir, onların 

aktivliyini artırır.

 

 Bu gün kitabxanada texniki vasitə

l

ərl

ə

 (İNTERNET siniflər, İNTERNET klublar, 

kompüter kitabxanaları) informasiya alınması uşaqlar üçün daha əlverişlidir. Sözsüz ki, 

kompüterlə

 

gündəlik iş uşaqları xüsusi metodla informasiya almağa yönəldir. 

Kompüterdə

n istifad

ə

 yeni savad formasını tə

l

əb edir. Bel

ə

 yeniləşmə

 

mütaliəy

ə

 r

ə

hbə

rlik ed


ən kitabxana işçilə

rind


ən xüsu

si t


ədqiqatlar aparılmasını və

 

tövsiyəl

ə

rin işlə

nm

əsini t

ə

lə

b edir. Bundan 

ə

lav


ə

 

müasir kitabxanalar kompüter, televizor, video və 

audio maqnitofonlarla, SD, DVD v

ə

 kassetl


ə

rl

ə t

ə

min olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır 

ki, kompüterdən 7 yaşına qə

d

ər uşaqlar yalnız valideynlərinin razılığı ilə 15-20 

d

əqiq

ə

dən çox olmayaraq istifadə

 ed


ə

 bil


ər. Yaxşı olar ki, balaca oxucularımız 

kompüterdə

n h

ə

ləlik nağıllara qulaq asmaq, cizgi filmlə

rin


ə

 

tamaşa etmək, diqq

ə

t və

 

tə

f

əkkürü inkişaf etdirmək üçün mövcud olan oyunları oynamaq üçün istifadə etsinl

ə

r. Oxumağı bilmə

y

ən bir çox uşaqlar üçün kitab sərgil

ə

ri təşkil etmək lazımdırmı? Belə

 

fikirləşirik ki, lazımdır. Ancaq bununla mə

kt

əblil

ər üçün təşkil edilə

n s

ə

rgilə

rd

ən f

ə

rqli olaraq bir az başqa cür işlə

m

ək lazımdır. Kitabxanaçı sərginin başlığını oxuyur, uşağın diqq

ətini şə


kill

ə

rə

 c

əlb edir, sonra is

ə

 sə

rgid


ə

 

nümayiş olunan kitabın təbliğinə 

keçir. 


Uşaqlar üçün olan sərgini böyük həcmli kitablarla ağırlaşdırmaq olmaz. Başlıq qısa və

 

sadə

 

olmalı, böyük səlis şriftlə 

yazılmalıdır. Sə

rgid

ə

 ancaq tərtibatca gözə

l n


əşr 

olunmuş kitablar nümayiş olunmalıdır. Mə

kt

ə

bə

q

əd

ər yaşlı uşaqlar ilə

 

işlə


y

ə

rkə

oyuncaq- kitablardan da istifadə

 etm


ək olar. Hansı ki, “Oxu və

 

oyna” sərgisin

ə

 yerl

əşdirmək olar. Uşaqlar böyük razılıqla bu qeyri

-adi 

kitablara baxırlar və m

ə

tni oxumağa cə

hd edirl


ər. Kitabı mə

sl

əh

ət görmək üçün nağıl qə

hr

əmanlarının oyuncaqlarından da istifadə

 etm


ək olar. ( Göyçə

k Fatma, T

ə

p

əgöz, Cırtdan, Tıq-

tıq 


xanım, Buratino, doktor Aybolit, Çippolino və

 

s.). Əvvəlc

ə

 tanış oyuncağı 

n

əz

ə

rdə

keçiririk, sonra isə 

nağılı ucadan oxumağa və

 ya h

əmin nağıl haqqında söhbət

ə

 başlayırıq.

 

 Uşaqlar üçün “Heyvanlar haqqında”, “Maşınlar haqqında”, “Uşaqlar haqqında” oyuncaq 

formasında kartoteka da düzə

ltm

ə

k olar..                                      

Uşaqlara kitabı necə

 sevdir

ə

k.  

Şə

xsiyyətin formalaşmasında mütaliənin rolu danılmazdır. Mütaliəsiz müasir oxucunu 

t

əs

əvvür etmək çox çə

tindir. Kitab oxumaq insan h

əyatının inkişafının ə

sas amill

ə

rində

biri kimi daha çox diqqətd

ə

dir. Bə

dii 


ə

s

ərl

ər insanın dünyagörüşünü genişlə

ndirir, nitq 

qabiliyy


ətini inkişaf etdirir, mə

n

əviyyatını formalaşdırır. Odur ki, uşaqlarda erkəyaşlardan mütaliə

 v

ərdişlərinin formalaşdırılması vacibdir. Müşahidəl

ər göstərir ki, çox 

mütaliə

 ed


ən uşaqların intellekti daha sürə

tl

ə 

inkişaf edir. Uşağın yenicə

 

dil açdığı, sözlə

ri v


ə

 

cümləl

əri anladığı vaxtlarda şə

killi kitablar vasit

ə

silə

 

gözəl oxu v

ərdişlə


rini 

yaratmaq lazımdır. Biz oxu vərdişinə

, b

ədii yaradıcılığın tərbiy

əvi gücünə

 d

ə

rində

inanırıq və 

uşağın x


arakter v

ə

 mə

n

əvi xüsusiyyətl

ərinin formalaşmasında birinci 

köməkçi kimi ona müraciə

t edirik 

 

Nağıl qə


hr

əmanlarının parlaq obrazları ilə

 

biz uşaqlarda dostluq və m

ə

hə

bb

ət, namuslu 

olmaq v


ə

 

doğruluq, şər

ə

 və

 

ədal

ə

tsizliyə

 nifr


ət kimi böyük insani hisslə

r oyada bil

ə

rik. 


Nağıllar qə

dim m


ə

d

əniyy

ə

timizin mə

n

əvi s

ə

rvəti, yaddaş salnaməsidir. Dünyada elə

 bir 


xalq yoxdur ki, o nağıl yaratmamış olsun. İnsan öz həyatını, arzu və

 

düşüncəl

ə

rini, xeyrin şər üzə

rind


ə

 q

əl

ə

bə

sin


ə

 

inamını nağıla çevirməkd

ən xüsusi zövq almışdır. 

Dünyada elə

 

uşaq tapılmaz ki, o nağıl sevməsin. Uşaq qədim m

ə

də

niyy


ə

timizin m

ə

n

əvi 

s

ərv

ə

tini sevir, də

rk edir v

ə

 

özünə 

lazımi nə

tic

ə

lər çıxarır. Nağılın oxucu üçün 

ə

hə

miyy


əti çox böyükdür. Nağıl oxumaq balaca oxucunun ilk növbə

d

ə 

lüğətini çoxaldı

r. 

Bel


ə

 

ki, nağıl dili böyük canlılığı ilə f

ə

rqlə

nir, onda b

ə

nz

ətm

ə

lə

r v


ə

 

obrazlı ifadəl

əboldur.   

“Caşıoğlu” mə

tb

əə

sində

 

çap olunan “Nağıllar” (Azərbaycan xalq nağılları) kitabındakı “Cırtdan”, “Cik

-

Cik xanım”, “Tülkü və 

hacıleylək” nağılları, “Sevimli nağıllar” 

kitabındakı “Süleyman və

 

qarışqa”, “Zirək oğru”, “Əliyarla dovşan”, “Ağ quş” nağılları m

əhz balaca oxucuların zövqünü oxşayır, qə

hr

əmanları onlara sevdirir, yaxşı ilə pisi, 

xeyir il


ə

 

şəri başa salır. Oxuculara oxuduqlarını daha yaxşı yadda qalması və d

ə

rində

dərk olunması mə

qs

ədi il

ə

 nağılla bağlı sorğu və

 

tapşırıqların verilməsi 

m

əqs

ə

dəuyğundur. Yəni, kitabın içindəki nağılların qə

hr

əmanlarını əks etdir

ə

n rə

sml


ə

çəkib s

ərgi düzə

ltm

ək, nağıllarla bağlı suallar hazırlamaq və 

bundan sonra uşaqlar 

il

ə

 söhbə

t ed


ə

rk

ən onları nağılın mənasını necə 

başa düşdüklərini aydınlaşdırmaq 

lazımdır. 

M

əs

ə

lən, Şarl Perronun məşhur “Qırmızıpapaq” nağılını oxuduqdan sonra 

oxuculara aşağıdakı suallarla müraciə

t etm

ə

k olar:  1. “Qırmızıpapaq” adını ona kim verib? 

 

2. Qırmızıpapağın nə

n

əsinin evi haradadır?  

3. Qurd Qırmızıpapağın nə

n

ə

sini necə

 

aldatdı? 

 

4. Qırmızıpapaq qurdu niyə 

tanımadı?

 

 

Suallara cavab aldıqdan sonra kitabxanaçı nağıldakı hadisəl

ə

ri və

 q

əhr

əmanların 

şə

kill


ərini oxuculara çə

km

əyi t

ə

klif edə

 bil


ə

r.   


“100 sevimli nağıl” kitabını xüsusilə

 qeyd etm

ək olar. “100 sevimli nağıl” seriyasından 

olan kitablar  

kiçik yaşlı uşaqların mütaliə

 v

ərdişlərini, oxuyub anlama bacarığını formalaşdırır . 

Bu kitablarda h

ər bir nağılın sonunda həmin nağılın daha da də

rind


əd

ə

rk edilmə

si v


ə

 

yadda saxlanması üçün müxtəlif tapşırıqlar təqdim olunur. Tapşırıqların yerin

ə

 yetirilməsi balaca oxucuların şəxsi yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına tə

kan verir. 

Nağılı oxuduqdan sonra uşaqlar buradakı hadisə

l

ər v

ə

 qə

hr

əmanlarla bağlı testl

ə

ri yerin

ə

 yetirmə

li, hadis

ə

l

ərin ardıcıllığını düzgün müəyy

ə

n etmə

li, ilk d

ə

f

ə 

rastlaşdıqları 

sözlə

ri qeyd edə

r

ək onların mənasını araşdırmalı, nağıl xərit

ə

si tə

rtib etm


ə

lidirl


ə

r. 


Bundan başqa Sevinc Nuruqızının “Ciya ilə

 

iki gün”, “İpəkc

ə

nin macə

ra

ları”, Gülzar İbrahimovanın “Nağıllar”, “Göy qurşağı qardaşlarının yeddi nağılı”, “İlanlı də

r

ənin sirri”, “Tə

mraz v


ə

 

Gün”, “Su pərisi”, Qəşəm İsabəylinin “Elnur, Əkil və 

onların başına gə

l

ə

nlər” 

v

ə 

s. kitabındakı nağılları oxucularla tanış etmək lazımdır. Bir çox nağıllarla tanış 

olduqdan sonra uşaqlar üçün “Biz hansı nağıldanıq” viktorinası keçirmək olar. Ayrı

-

ayrı m

ə

tn hissə

l

ərind

ə

n və

 

şəkill

ə

rdən nağılın və

 ya onun q

ə

hr

əmanının adını deməlidirl

ə

r. Bel

ə

 oyunlar üçün uşaqların ən yaxşı rə

sml


ə

rind


ə

n d


ə

 istifad


ə

 etm


ə

k olar.  

Xalq yaradıcılığına, folklora oxucularda maraq və

 m

əh

ə

bbət oyadılmasında uşaq 

kitabxanalarında nağıl otağının təşkilinin böyük rolu vardır. Nağıl otağını nağıl və

 

dastanlara, tə

msill


ə

r

ə 

çəkilmiş illüstrasiyalarla, süjetli şə

kill

ə

rlə

 b

əz

ə

mə

k m


ə

sl

əh

ə

tdir. Bundan başqa nağıl otağında nağıllarımız əsasında çəkilmiş cizgi filmləri toplanıb 

oxuculara nümayiş etdirilə

 bil

ər. Bunlar birinci növbəd

ə

 nağılın mövzu və

 

ideyasının asan başa düşülməsi üçün tə

sirli vasit

ədir. Bu cür vasitə

l

ər oxucunun b

ə

dii tə

x

əyyül və 

t

əf

əkkürünə


 qida verir, 

ə

dəbi marağın artmasına müsbə

t t


əsir göstə

rir. 


 

Kitabxanaçılar mə

kt

ə

bə

q

əd

ə

r və

 

kiçik yaşlı oxucularımıza nağıl kitablarından başqa onlar üçün çap olunan “Bala dili”, “Elli”, “Göyərçin”, “Cırtdan”, “Göy qurşağı” jurnallarını 

oxumağı da tövsiyə

 ed

ə

 bilə

r. 


Jurnallarda olan nağıl və

 hekay


ə

l

ər, maraqlı bilməc

ə

lə

r, 


t

ə

biət haqqında bilgilər oxucularda mütaliə

 v

ərdişini daha da artırır, onların maraq dair

əsini genişlə

ndirir.  

dövrlə


rd

ən bu günə

 q

ə

də

r kitab q

ə

d

ər geniş yayılan ikinci bir bilik mənb

ə

yi yoxdur. Kitab yarandığı gündən insanın yaxın dostu və

 m

əsl

ə

hətçisi olmuşdur. Uşaqları kitaba 

oxumağa hə

v

ə

slə

ndirm


ək, onlarda mütaliəni formalaşdırmaq üçün kitabxanalarda 

keçirilə


c

ə

k tə

dbirl


ə

rin 


ə

əh

ə

miyyətlisi “Kitab Bayramlar”ının keçirilməsidir. Çünki kitab 

bayramında oxucuları kitab sə

rgil

ə

ri ilə

 

tanış etmək, onları sevdikləri nağıl qəhr

əmanları 

il

ə

 görüşdürmə

k, onlarda kitab v

ə

 

kitabxanaya marağı daha da gücləndirir. “Kitab Bay

ramı”nın keçirilməsi bütün yaş qrup oxucularının maraq dünyasını ə

hat

ə

 etmə

lidir. 


Bu bayramı keçirtmək üçün ilk ə

vv

əl Kitab Bayramının simvollarını özündə 

ə

ks etdirə

emblemlər hazırlanmalı, gözə

l v


ə

 n

əfis t

ərtibatlı uşaq ə

d

əbiyyatının sərgil

ə

ri və

 

bayramın mövzusunu özündə 

ə

ks etdirə

n plakatlar t

əşkil olunmalı, görkəmli iş adamları, 

uşaqların sevdiyi şair və

 

yazıçılar, uşaq mahnı və r

əqs ansamblları, kukla teatrının 

aktyorları bayramda iştirak etmə

li, oxucular t

ə

r

əfind

ən nağıllar, ə

s

ə

rlə

əsasında hazırlanmış qısa sə

hn

əl

ər göstə


rilm

əılidir. Kitab Bayramını keçirməmişdə

ə

vvə

kitabxanaçılar oxucular arasında bayramın mövzusuna həsr olunmuş rəsm, şeir müsabiqəsi, viktorinalar hazırlamalıdır. Müsabiqənin qalibinin kitabxananın müdiriyyə

ti 


t

ə

rə

find


ə

n bayramda açıqlanması

 v

ə 

müsabiqə


 

iştirakçılarına hə

diyy

ə

lə

rin t


ə

qdim 


olunması bayramı daha da tə

mt

əraqlı və r

ə

ngarə

ng ed


ə

r.  


 

              Kim kitablar oxuyar 

 

“əla” qiymə

tl

ə

r alar!

”.

 

11-


14  yaşlı uşaqların ə

d

əbiyyat intellektual oyunlar 

                              ssenarisi. 

T

ə

rtibat: kitab sərgisi: “Oxumaq 

ən yaxşı tədrisdir”. 

 

Aparıcı: 

 

 Alqış, alqış!  Bax, başlayır

 

 Bizim intellektual oyunumuz! 

 

Oyuna başlamaq üçün,  

 

Oyunun qaydalarını sizə 

danışmalıyıq!

 

Dostlar, indi siz ə

d

əbiyyat-

intellektual oyunun iştirakçısı olacaqsınız, hansı ki, adlanır 

“Kim kitablar oxuyur –

 

beşlər alır!”. Mən çox ümid edirəm ki, siz kitab oxumağı sevirsiz, axı onsuz siz yeni biliklə

r qazana bilm

əzsiz. Bizim oyunumuzda siz tam olaraq müxtə

lif 


f

ə

nlə

rd

ə 

öz bi


likl

ərinizi göstə

r

ə

 bilə

rsiniz; riyaziyyat, tarix, 

ə

d

əbiyyat v

ə

 s. xə

b

ərdarlıq etm

ə

k istə

yir


ə

m ki, bizim oyunumuzda el

ə

 suallar var ki,  Sizi çə

tin v


ə

ziyy


ə

t

ə sala bil

ər. Ona görə

 d

ə

 siz diqqə

tli olmaq v

ə

 

bacarıq nümayiş etdirm

ək lazım gə

l

ə

cək. Siz hazırsız

? Siz


ə

 

uğurlar. Sizin biliklərinizi s

ə

lahiyyə

tli juri 

qiym

ə

tlə

ndir


ə

c

ək. 

 

  

               (Juri t

ə

klif edir.) Aparıcı:

   Yer

ə

 ən yaxın ulduz ? (Günəş)

  

Ə

n bərk qaçan quş ? (Də

v

əquşu) 

 Ə

d

əbiyyat yaradıcılığında ən geniş yayılmış janr ? (inşa) 

 Ən böyük optik 

al

ət ? (Teleskop) 

 Ən inadkar ev heyvanı ? (Uzunqulaq)

  

Geniş yayılmış vaxt mexanizmi ? (Saat)

  İlin ən qısa ayı ? (Fevral)

  

Ən böyük gilə

meyv

ə

 ? (Qarpız)

  

Ən çox əhalisiolan dövlət ? (Çin)

  Ən hündür okean dalğası ? (Sunami)

  

K.İ.Çukovskinin ə

n m

əşhur qə


hr

əmanı 


? (Aybolit) 

 Ə

n q


ədim göl ? (Baykal)

  

Nağıllarda ə

n hiyl

ə

gər heyvan ? (Tülkü)

  

Ən böyük qulağı olan heyvan ? (Fil)

   Cə

nubda yerl

əşə

n materik ? (Antarktida)  

Dövlətin ali qanunu ? (Konstitusiya) 

 

Leonardo da Vinçinin ən m

əşhur ə


s

ə

ri ? (Cokonda)   Az


ərbaycan Xalq Cü

mhuriyy


ə

tinin banisi ? (M

ə

mm

əd Əmin Rəsulzad

ə  Nizami G

ə

nc

əvinin ölməz beş poesı ? (Xəms

ə 

Şən v

ə

 hazırcavablar müsabiqə

si ? (KVN) 

 

Növbəti müsabiqə 

adlanır: Dünya bizim ətrafımızda”.

 

  

Hansı quşlar qarda yatırlar ? (Kə

klik, tetra) 

 Meşə

 h

əkimi ? (Ağacdəl

ə

n)   P


ə

nc

əl

ə

ri ilə

 

mahnı oxuyan quş ? (Çəyirtk

ə 

Başı aşağıyatan quş ? (Yarasa)  

  Təhlükə

 

zamanı quyruğunu atıb gedən heyvan ? (K

ə

rtə

nk

əl

ə  Heyvanlar al

ə

mi nec


ə

 

adlanır ? (Fauna) 

  Bitkilə

r al


ə

mi nec


ə

 

adlanır ? (Flora) 

 Meşə

 

müğənnisi ? (Bülbül) 

 Hansı ağacda 

yarpaq 


ə

v

əzin

ə

 iynədir ? (Şam, Sidr, Küknar)

  

Hansı də


nli bitkil

ə

r bizim sahə

l

ərd

ə

 bitir ? (Qarağat, Böyürtkə

n, Moruq, M

ə

rcangil


ə 

Hansı tə


bii ehtiyatlar yanacaq kimi istifad

ə

 edilir ? (Heft, qaz, daşkömür, forf, yanar 

sist) 


 

Hansı istiqanlı heyvanlar qış yuxusuna gedirl

ər ? (Ayı, marmot, yenot, kirpi, porsuq)

  Hansı bə

dii 


ə

s

ərl

ə

rdə

 heyvan v

ə

 bitkil


ə

r

ə rast g

əlirik ? (Cek London “Də

niz 

canavarı”, M.A.Bulqakov “İt ürəyi”, A.P.Çexov “Xanım it ilə”, İ.A.Krılov “Canavar və 

Tülkü”)


 

 

Aparıcı:  

Bu müsabiqə

 Az

ə

rbaycan dili biliciləri üçündür. Sizə

 sual verilir v

ə

 3 variant cavab verilir.  

 I. Avtoqraf n

ə

 dem


ə

kdir? 


    

1.Əlyazma

 

    2. Kitabə

 

    3. Memurial  

 II. Qrot n

ə

dir? 


1. 

Mağara


 

2. 


Spirtli içki

 

3.  Heyvan  

III. Karat n

ə

dir? 


1. 

İdman növü

 

2.  Z


ə

rg

ərlikd

ə

 çəki ölçmə

 

3.  Bitki  

 

 IV. Hamburq n

ə

dir? 1. 

Almaniyada şə

h

ə2.  Toyuq kotleti 

3. 


Dağ

 

 V. Mars n

ə

dir?     

1. Şakoladlı baton

 

    2. Planet     

3. Əfsanə

vi q

ə

hrə

man 


 

VI. İkibana nə

dir? 

1. 


Yaponiyanın baş naziri

 

2. Şərq döyüş növü

 

3.  Buket incə

s

ən

ə

ti  

VII. Ekslibris n

ə

dir? 


1. 

Dağ gülü


 

2. 


Kitab nişanı

 

3.  Də

rman 


preparatı

 

 Aparıcı:

 

Sonuncu konkursumuz  Bilicil


ə

rin 


ə

d

əbiyyat konkursudur: 

   Az

ərbaycan nağıllarında məşhur qə

hr

ə

manlar ? (Məıikmə

mm

əd, Cırtdan, Basat, Göyçək Fatma, ovçu Pirim)

   Kitabi D

ə

də

 

Qorqud nüçə boydan ibar

ə

tdir? (12 boydan ibarət dastandır)

  

Xürrə


mil

ə

r hə

r

əkatının rəhb

ə

ri Babək qalası kimi tanılan qalanın adı nə

dir? (B


ə

zz 


qzlası)

  

“Qaçaq Nəbi” mənzum pyesinin müəllifi kimdir? (Süleyman Rüstə

m)   Qə

dim Az


ərbaycan tayfalarından olan massagenlə

rin m


əşhur qədim hökmdarı, 

s

ərk

ə

rdə

si? (Tomris)   El bilir ki, s

ə

n m


ə

nims


ə

n,  


Yurdum, yuvam, m

ə

skə

nims


ə

n, 


Anam doğma və

t

ənims

ə

n! Ayrılarmı könül candan?

 

Azə

rbaycan, Az

ə

rbaycan!                                          (S

ə

məd Vurğun)

 

Aparıcı:  

Vaxt Çatdı öyrə

nm

ə

yə

. Sizl


ər arasında hansılar daha ağıllıdır. Söz veri

lsin  s


ə

lahiyy


ə

tli 


jürıyə

.  


Aparıcı: 

 

Bizimlə

 

bu gün olanların hamısına çox sağ olun deyirik. Oyunumuz bitdi. Evə getm

ə

yin vaxtıdır. Amma siz evdə

 

darıxmayın, kitabları oxuyun və 

öyrənin. Yeni görüşlə

r

ə

də

k! 


 

              

İstifadə

 olunan 

ə

d

ə

biyyat

  

1.Cə

f

ərova L., Mirz

ə

zadə

 R. M


ə

kt

əb

ə

qə

d

ər dövrdə t

ə

biə

tl

ə 

tanışlıq.

- B.: N

ə

rgiz n

əşriyyatı, 2007.

- 132 s. 

 

2. Çobanov M. Pedoqoji v

ə

 metodik mə

s

əl

ə

lə

r.- B.: T

ə

hsil, 2007.- 216 s.  3. Ə

hm

ədov E. AB

Ş 

və

 Rusiya kitabxanalar

ı

n

ın i

ş 

tə

cr

üb

ə

sində

 u

şaq m

ü

taliə

si 


m

ə

sə

l

əl

ə

ri.- B.: BDU-nun nəşriyyatı, 2005.

- 51 s 


4. Heyvanlar al

əmi. Yırtıcılar.

B.: Çaşıoğlu, 2006.- 128 s.  

5. Heyvanlar al

əminin ensiklopediyası.

- B.: Maarif, 2006.- 64 s. 

 6. H

ə

sənov A. Kiçikyaşlı mə

kt

əblil

ə

rin mə

n

əvi t

ə

rbiyə

si.- B.: Maarif, 1987.- 130 s. 

 

7. Mehriban. Çox mütaliə etm

ə

k kamilliyə

 

aparır // Məd

ə

niyyə

t, 2008.- 15 mart,  

 

Tərtib edəni:   MKS

-

in metodika və biblioqrafiya şöbəsinin

 

                                                     

baş metodisti E. Əşrəfova

 

Redaktoru:    MKS-

in metodika və biblioqrafiya şöbəsinin 

 

                                                                 

müdiri P.Həsənova

 

 

Каталог: front -> files -> libraries -> 1125 -> documents
libraries -> AZƏrbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ
libraries -> Qax rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi Qax mks c. Cabbarlı adına Mərkəzi kitabxana Metodiki-biblioqrafiya şöbəsi Qax yazarı Qalibə İlisulunun əsərlərindən ibarət biblioqrafik məlumat Qalibə İlisulu. “Vətən səni, vətən məni gözləyir”
libraries -> Tapmacalar az8rbaycan restmblikast prezjdenrrİNİN İ Ş L ə r I d a r ə s I n I n k I t a b X a n a s I
libraries -> Nəsillərə nümunə Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik, Ustadımız deyib, heçdir vətənsiz can, Azərbaycan!
documents -> XAÇmaz rayon məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi metodika-biBLİoqrafiya şÖBƏSİ
documents -> XAÇmaz rayon məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi
documents -> XAÇmaz rayon məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə