Water problems: science and technology


/2016 SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALARYüklə 5.27 Mb.
Pdf просмотр
səhifə14/14
tarix06.07.2017
ölçüsü5.27 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

4/2016
SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

417,1 min/il, yerdə qalan nisbətən kiçik çaylar ilə 642 ton/il olmaqla, cəmi 839,4
min ton/il təşkil edir.
Çirkləndiricilərin axım dinamikası il ərzində qeyri-bərabər paylanmışdır. Lakin
buna baxmayaraq çirklənmiş maddələrin konsentrasiyası və həcmi SSRİ-nin dağıl-
ması  və  Xəzərsahili  MDB  ölkələrinin  sənayesinin  xeyli  aşağı  səviyyəyə
düşdüyündən azalmağa başlamışdır. Nəticədə orta çoxillik məlumatlara əsasən Volqa
çayı ilə Xəzər dənizinə daxil olan neftin miqdarı 1978-1991-ci illər arasında 71,6
min tona qədə olmuşdusa 1992-2000-ci illər ərzində 54,3 min tona enmişdir.
Məlumatların  olmaması  səbəbindən  Xəzər  dənizinə  tökülən  başqa  çayların
anoloji göstəricilərinin dəyişməsinin xarakteristikasını vermək mümkün olmamışdır.
Qeyd edək ki, çay hövzələrinin dənizə tökülən yerində praktiki olaraq çirkləndiri-
cilərin tərkibi sənaye müəssəsinin gücü və müxtəlifliyindən, yaşayış məntəqəsinin
böyüklüyündən,  kənd  təssərüfatı  məşğuliyyətindən  və  hidroqrafik  şəbəkənin
əhatəsindən asılıdır.
Xəzərdə dib çöküntülərinin konsentrantı Cənubi Lənkəran ərazisində 0,45 mq/l,
artım müşahidə olunan rayonlarda - Sumqayıtda 0,71 mq/l, Neft Daşlarında 0,76
mq/l, Bakı buxtasında 95,1 mq/l, Sanqaçalda 0,94 mq/l göstəricisinə çatır. Ən aşağı
konsentrasiya Zirədə 0,04 mq/l, Kür Daşında 0,007 mq/l rast gəlinir [1].
Ağır metalların dənizin şərq, qərb sahilləri boyunca və cənub istiqamətində yayıl-
ması  xarakterinə  baxsaq  görərik  ki,  civə  konsentrasiyası  maksimum  qiymətini
Sumqayıt sahəsində 0,78 mq/l, Neft Daşlarında 0,58 mq/l, Bakı Buxtasında 1,22
mq/l, Aktauda 0,34 mq/l. Türkmənbaşıda 0,17 mq/l, Çelekəndə 0.23 mq/l olmuşdur
[3].
Dənizin çirklənməsində şəhər tullantılarının da özünəməxsus yeri var. Xəzər ak-
vatoriyasının çirklənməsini təmin edən əsas şəhərlər Bakı, Mahaçqala, Astraxan,
Rəşd, Ənzəli, Türkmənbaşı və s-dir. Bu şəhərlər əhalinin sıx məskunlaşdığı obyekt -
lər  olmaqla  sənaye  sahələrinin  də  inkişaf  etdiyi  ərazilərdir.  Şəhərlərdən  dənizə
əsasən  sənaye  tullantıları,  çirkab  suları,  məişət  tullnatıları,  kanalizasiya  suları
axıdılır. Bakı şəhərində Dənizkənarı parkdan dənizə baxdıqda çirklənməni hətta adi
gözlə belə görmək mümkündür.
Suvarma zamanı kollektor drenaj sistemindən təcrid olunan sular yeraltı axım
şəlkilində dənizə axaraq dənizi çirkləndirir. Bunun əyani nümunəsi kimi Kür-Araz
ovalığında suvarma zamanı dənizə axıdılan çirkli sualrı göstərmək olar.
Xəzər  dənizi  sahillərində  yerləşən  şəhərlərdən  Bakı,  Sumqayıt,  Mahacqala,
Həştərxan, Türkmənbaşı, Rəşd, Ənzəli şəhərlərindən dənizə axıdılan çirkab suları
onun əsas çirkləndiricilərindən hesab olunur. Bununla yanaşı dəniz neft yataqlarının
istismarı və neft məhsullarının daşınması, dəniz nəqliyatı da Xəzər sularını xeyli
çirkləndirir. Lakin son bir neçə ildə hər 3 mənbədən dənizə daxil olan çirkləndiri-
cilərin miqdarı xeyli azalmışdır. Bunun əsas səbəbi  Xəzər hövzəsində yerləşən
bütün res publikalarda istehsalın azalmasıdır. 2012-2014-cü illər ərzində "Azərsu"
SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Ağarzayeva B.A. Xəzər dənizinin Azərbaycan 
akvatoriyasında çirkləndiricilərin həcminin tədqiqi
SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ
4/2016
126

Ağarzayeva B.A. Xəzər dənizinin Azərbaycan 
akvatoriyasında çirkləndiricilərin həcminin tədqiqi
SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ
4/2016
127
ASC tərəfindən Bakı bulvarı ərazisindən bir başa dənizə axıdılan kanalizasiya xətləri
Sahil kollektoruna qoşularaq təmizləndikdən sonra dənizə axıdılır. 
Nəticə
Tədqiqat  nəticəsində  akvatoriyanın  dayaz  və  daha  dərin    (10  metrdən  çox)
hissələrində  AH-ın  zona  və  mövsüm  dəyişkənliyi  aşkar  edilmişdir.  Müəyyən
edilmişdir ki, assimlasiya həcmi maksimal qiymətinə payız və qış aylarında çatır,
yaz və yay mövsümündə isə azalır. O cümlədən, akvatoriyada şərti olaraq ayrılmış
B zonasında AH-ın neft məhsulları üzrə konsentrasiyası daha yüksəkdir, fenol və
SSAM lar isə özünün ən yüksək qiymətini C zonasında alır. Akvatoriyanın daha
dərin hissələrində (10 metrdən dərin) assimlasiya həcmi daha böyük olur.
Xəzər dənizinin ekoloji cəhətdən çirklənməsinin qiymətləndiriləsi zamanı onun
çirklənmə mənbələri kompleks olaraq araşdırılmalı, mənbələr arasında əlaqələrə
diqqət yetirilməlidir. İstər dənizə axıdılan çaylarda istər dəniz kənarı şəhərlərdən
dənizə axıdılan sənaye məişət tullantılarında çirkləndiricilərin buraxıla biləcək hədd
normalarına riayət edilməlidir. Bunun üçün transsərhəd ekoloji sazişlərin tələblərinə
əməl olunmalı, sənayə müəssələri üçün müvafiq ekoloji pasportlar hazırlanmalı,
vaxtaşırı monitorinq işlərinin aparılması məqsədəuyğundur.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Ə.Əlimov "Xəzər hövzəsinin problemləri" Bakı, Elm-2007.
2. Tatarayev T.M., Novruzova K.G., Axundova M.X., Ağarzayeva B.A., Vəliyev
A.V., Yuriyeva E.L. Orta Xəzərin Azərbaycan Akvatoriyasının neft məhsulları,
fenollar  və  SSAM-a  görə  assimlyasiya  həcminin  tədqiqi.  "Su  təssərüfatı,
mühəndis kommunikasiya    sistemlərinin müasir problemləri və ekologiya"
beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı. 2014
3.  А.Мехтиев,  А.Гюл.  "Техногенное  загрязнение  Каспийского  моря".  Баку,
Элм-2006.
4. Израэль Ю.А., Цыбан А.В.Антропогенная экология Мирового океана. М.,
Гидрометеоиздат, 1989.
5. А.Мехтиев, А.Гюл., Г.Омарова. Сезонная изменчивость загрязнения Ялама-
Хачмазского взморья Каспия по материалам аерофотосьемки.  Milli Aviasiya
Akademiyasının elmi əsərləri, 2007

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
УДК 628.1.03
SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ
4/2016
128
(Səh. 128-131)
ВОДА КАК ЖИВАЯ СУБСТАНЦИЯ
Алиев А.Г.
ОАО ”Азерсу”, Баку, Азербайджан, 
arifaliyev@mail.ru
Abstract.  Water is the most common substance on earth. It accompanies every
moment of our life. But do we know what kind of mystery is stored in this amazing
element. Where did it come from, who and why gave it to our planet the only one in
the whole universe. Perhaps only the water itself knows the answers to all these
questions. After all, today there are as many on the earth as it was when everything
began, when the world was born acquiring the familiar outlines and sensations.
Ключевые слова: субстанция, климат, аномальность, кластер, структур-
ная память, квазижидкое состояние воды, духовное возрождение.
Все законы физики всего лишь модели. Самое пре-
красное и глубокое ощущение дарованное человеку это
ощущение загадки. Оно лежит в основе как религии,
так и всех дерзновений в искусстве и науки. Тот кто
никогда с ним не сталкивался кажется мне если не
мертвым, то по крайней мере слепым.
Альберт Энштейн.
Введение
Если вода была до начала творения, может все законы записанные богом
до сотворения мира и есть вода?!
Вода колыбель и источник  жизни. Космос почему-то выбрал воду в каче-
стве основы жизни.
В старину люди преклонялись перед водой. О ней слагались сказки, ле-
генды, саги. Ей были посвящены обряды. И у всех народов вода считалась ко-
лыбелью  и  источником  жизни.  Еще  древнегреческий  философ  Фалес  из
Милета (624-546 до н.э.) провозгласил «ВОДУ» - источником и первоначалом
всего сущего» и этим нанес смертельный удар по традиционному греческому
ПОЛИТЕИЗМУ. Миллиарды лет тому назад, в холодном газопылевом облаке
из которого образовалась земля уже содержалась вода в виде ледяной пыли.
Это подтверждают исследования вселенной.

Алиев А.Г. Вода как живая субстанция
SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ
4/2016
129
Описание исследований
Академик Вернардский писал, «Нет такого соединения, которая могла срав-
ниться с водой по влиянию на ход основных самых грандиозных геологиче-
ских процессов. Нет земного вещества, минерала, горной породы, живого тела,
которая бы ее не включала.»
Роль воды в жизни на земле определяющая - потому, что все изменения кли-
мата, необходимые условия для существования жизни, создается практически
водной средой. И круговорот, который мы наблюдаем направлен именно на
существование живых существ.
Издревне люди пологали, что свойства (физико-химические) воды суще-
ственным образом влияет на уклад, здоровье, поведение, темперамент интел-
лектуальные и другие показатели индивидиумов.
Китайский император Цинь Ши Хуанди (259-210 до н. э.) спрашивает у
своих мудрецов. Что нужно знать императору чтобы управлять миром? Муд-
рецы ответили: - достаточно узнать воду. 
Царство Ци -  вода стремительная и глубокая, поэтому его народ алчный и
храбрый.
Царство Чу - вода легкая и прозрачная, поэтому его народ легкомысленный,
но смелый.
Царство Юэ– вода тяжелая и темная. Поэтому его народ тупой, болезнен-
ный и грязный.
Царство Цин – вода малоподвижная, в ней много ила, поэтому его народ
хитрый, свирепый и склонный к интригам.
В царстве Су – вода легкая, стремительная и чистая- и поэтому его народ
простой и правдивый.
Солнце всего за одну минуту испаряет с поверхности океанов около мил-
лиарда (109) тон воды, за одну секунду на землю выпадает 14 миллиардов кг
дождя и снега) каждую минуту этот пар поглощая колоссальное количество
солнечной энергии передает его атмосфере земли. За счет этой энергии дуют
ветры, идут дожди, возникают бури, рождаются штормы и ураганы.
Только вода встречается в земных условиях во всех трех агрегатных состоя-
ниях. При этом, большенство ее свойств не вписываются в общие физические
принципы. Именно аномальностью своих свойств, вода всегда привлекала
ученных.
Сегодня мы сделали громадный шаг, мы осознали по настоящему, что мы о
воде почти ничего не знаем. Вслед за этим пониманием начинает происходит
желание узнать его свойства  в широком диапазоне.
Только на рубеже 21 века одна из ее главных тайн была разгадана. Оказа-
лось, что вода состоит из супер молекул, так называемых кластеров и ячеек,

т.е обладает особой молекулярной структурой. Структура очень подвижна, так
соединения молекул распадаются каждую 10ˉ9 секунд. В каждой памяти воды
находятся 440 тысяч информационных панелей, каждая из которых отвечает
за свой вид взаимодействия с окружающей средой. Эта структура меняется,
если на нее воздействовать различными способами: механическим, звуковым
колебанием, электромагнитным, химическим, ядерным и др. Под этим воздей-
ствием ее молекулы способны перестраиватся и таким образом запоминать
любую информацию. Феномен структурной памяти позволяет воде впитывать
в себя, хранить и обмениваться с окружающей средой данными, которые несет
свет, мысль , музыка, молитвы или простые слова.
Подобно тому, как каждая живая клетка хранит в себе сведение обо всем
организме, каждая ячейка воды способна хранить в себе информацию о всей
нашей планетарной системе. Уникальная структура воды стала совсем недавно
понята. Она оказалась присутствует для нас в состоянии, которое называется
ИНВЕРСИОННО-ФАЗОВОЕ состояние, которая позволяет ей принимать на
себя информацию, запоминать, отражать, т.е, она состоит из ячеек, каждая из
которых представляет собой минимальный компьютер, и на этом БИО ком-
пьютере мы и построены. Значит человек представляет из себя программи-
руемую систему. Любые внешние факторы, в том числе и общение людей друг
с другом, меняет структуру и биохимический состав жидких сред организма.
Это происходит на клеточном уровне, программируется даже сама молекула
ДНК, вплоть до его полного разрушения.
Основная программа на молекулярном уровне заложена в воде и для каж-
дого организма человека биокомпютер воды индивидуален. И нарушение этой
программы, это тот источник болезни, которая проявится в будущем.
Так называемые любые энерго-информационные воздействия оказывают
влияние на структуру воды. И это можно исследовать, контролировать, диаг-
ностировать самыми различными методами и средствами. Информационное
загрязнение пожалуй пострашнее, чем любое другое. Есть мнение, что многие
штормы, ураганы, наводнения – реакция воды на общее загрязнени энерго-ин-
формационной среды. Так вода возвращает вложенную в нее информацию. 
Если воду заморозить и потом оттаить, память воды стирается. Так вода
очищает себя от информационной грязи, давая человечеству новый шанс осо-
знать свою роль на земле. Будет ли вода настолько благосклонной бесконечно.
Ответ на этот вопрос лежит в сфере духовного развития человека.
Абсолютно чистой воды в природе нет, и даже в лабораторных условиях
получить ее не удавалось. Ученые смогли получить только столбик сверх очи-
щенной воды диаметром 25 мм. Результат был поразительным оказалось, что
сцепление молекул этой воды такова, что для разрыва этого столбика потре-
бовалась сила в 900 кг.
SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Алиев А.Г. Вода как живая субстанция
SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ
4/2016
130

В поисках новых возможностей воды, ученые поместили обычную дисти-
лированую воду в супер критические условия, в углеродную нанотрубку диа-
метром 10-9 метра. Иными словами воду сжали и молекулы выстроились «в
ряд» одна за другой. Так была получена квази одномерная и квазижидкое со-
стояние воды. Вода в этом состоянии оставалась обычной дистиллированной
водой, но    повела себя, как новое неизвестное науке вещество. Она не замер-
зала даже при - 269°С, мало того, вода обрела сверх текучесть.
Духовный мир проявляет себя
в материальном вполне конкретно. Он не-
разрывно связан с ним, постоянно влияет на него и это уже не абстракция.
Вода помогает нам все это увидеть.
Чистотой собственных мыслей человек способен поправить собственное
здоровье  и  очистить  окружающую  среду.  Так  мудрость древних  находит  в
наше время свое научное подтверждение.
Выводы
Вода проявляет себя, как возможно мыслящая субстанция, которая обмени-
вается информацией со всей вселенной. У нее есть очень важное сообщение
человечеству. Она предлогает нам поглубже заглянуть в нас самих. И когда мы
посмотрим в себя через зеркало воды, сообщение удивительным образом про-
явится и заставит нас о многом задуматься, многое переосмыслить и лишь
тогда, начнется духовное возрождение.
Рано или поздно вода вернет нам то, что мы вложили в ее память. Нет такого
вещества во вселенной, которая могла бы заменить это удивительное соеди-
нение под названием вода.
Список литературы
1. Берже П., Помо И., Видаль К. Порядок в хаосе. О детерминистическом под-
ходе к турбулентности. - М.: Мир, 1991. - 368 с.
2. Бодде Д. Мифы Древнего Китая // Мифология древнего мира. — М., 1977.
3. Переломов Л.С. Империя Цинь — первое централизованное государство в
истории Китая (221—202 гг. до. н. э.). М.,1962.
Вода как живая субстанция
SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ
4/2016
131

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
4/2016
132
Müəlliflər üçün qaydalar  
Jurnal haqqında: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı resenziyalı elmi nəşr
olmaqla 2014-cü ildə “Azərsu”ASC sədrinin 15 may 2014-cü il tarixli 226 nömrəli əmri
ilə təsis edilmişdir.
Jurnalın elmi missiyası: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalında əsasən su
sektorunun müasir problemlərini və su təsərrüfatının ümumkonseptual məsələlərini optimal
nəzəri və praktiki uzlaşmada elmi-metodoloji cəhətdən ifadə edən məqalələrin dərcinə
üstünlük verilir.
Jurnalın dili: Məqalələr  Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində qəbul edilir. 
Əlyazmaların resenziyalaşdırılması:  Redaksiyaya təqdim edilən əlyazmaların dərc
edilib-edilməməsinə resenzentlərin rəyindən sonra   növbəlilik prinsipi əsasında qərar verilir.  
Müəlliflik hüquqları: Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və
bu  məqalələrin  bütün  nəşr  hüquqları  eksklüziv  olaraq  “Su  problemləri:  elm  və
texnologiyalar” jurnalına aiddir. Jurnalda cap edilmiş məqalələrin eynilə digər nəşrlərdə
dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsi ilə, sitatların verilməsinə isə mənbə göstərilmək
şərtilə yol verilir.
Məqalələrin tərtibi qaydaları
Əlyazmanın strukturu və həcmi:
1. Məqalələrdə müəllifin (və ya müəlliflərin) soyadı tam, adı və atasının adının baş hər-
fləri,  e-mail      ünvanları  və  təqdim  olunan  işin  yerinə  yetirildiyi  təşkilatın      adı
göstərilməlidir.
2. Məqalənin mətni aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır: annotasiya  (10 sətrdən artıq
olmamaq şərti ilə ingilis dilində), açar sözlər (5-7 söz), giriş, istifadə edilən tədqiqat
materialları və metodika, tədqiqatların şərhi, nəticə və ədəbiyyat siyahısı.
Mətn  8-10  səhifə  həcmindən  artıq  olmamaqla    (cədvəl  və  şəkillər  daxil)  Microsoft
WORD proqramında (versiya 2003-2007) Times New Roman, 12 ölçülü şriftlə, 1.0 interval
və 1.25 sm abzas buraxılışı ilə A4 formatlı vərəqlərdə aşağıdakı göstəricilərlə çap olun-
malıdır:
• yuxarıdan 2 sm
• aşağıdan 2 sm
• soldan 2.5 sm
• sağdan 1.5 sm
Şəkillərin adı şəkillərin altında, cədvəllərin adları isə cədvəllərin üstündə verilməlidir.
Şəkil və cədvəllərə istinad mötərizədə göstərilir (şəkil 1), (cədvəl 2).  Düsturlar mətndə
Equation Editorla göstərilir. Mətndən bir sətir sonra ədəbiyyat siyahısı verilir. Mətndə
ədəbiyyata istinad kvadrat mötərizədə rəqəmlərlə göstərilir [1]. Ədəbiyyat siyahısı əlifba
sırası ilə 12 ölçülü şriftlə nömrələnmiş şəkildə tərtib olunur.
MƏLUMAT

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
4/2016
133
MƏLUMAT
Tərtibat nümunəsi
Məqalələr çap formasında 2 nüsxədə və elektron şəkildə redaksiyaya (AZ1012. Bakı,
Azərbaycan, Moskva prospekti, 73) təqdim edilməlidir.
E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Əlaqə telefonları: (+99412) 430-08-25/35; (daxili: 27-37).
Su təchizatı və kanalizasiya......
Məmmədov E.A
1
., Əliyev S.Ə
2
.
1
“Azərsu” ASC, Bakı şəhəri, mammadov@...
2
AMEA Geologiya Institutu, Bakı şəhəri, aliyev@...
Abstract. The paper....
Açar sözlər: Su mənbələri, içməli su, suyun keyfiyyəti, kanalizasiya şəbəkəsi
Giriş
Müasir dövrdə Azərbaycanda.........
Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Məqalədə..........
Tədqiqatların şərhi
Su təchizatı sistemləri..........
Nəticə 
Beləliklə, təhlil nəticəsində........
Ədəbiyyat siyahısı
Ədəbiyyat siyahısı aşağıdakı qaydada tərtib olunmalıdır:
1. Rüstəmov S.H. Azərbaycan SSR-nin çayları və onların hidroloji xüsusiyyətləri. Baкı, Elm,
1960, 196 s.
2. Геология Азербайджана. Том VIII. Гидрогеология и инженерная геология. Баку, “Nafta-
Press”, 2008, 380 c.
3. Dakova S. Low flow and drought spatial analysis. BALWOIS Conf., Ohrid, Macedoniya,
May 2004, p. 25-29.

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
4/2016
134
NOTES FOR CONTRIBUTORS
About journal: Journal "Water problems: science and technology", being a peer-re-
viewed scientific publication, has been founed on the basis of the order dated May 15, 2014,
with number No:226, signed by the chairman of "Azersu" OJSC.
The scientific mission of the journal: In "Water problems: science and technology"
journal in mainly concentrated in publication of articles about contemporary problems of
water sector as well as articles reflecting common conceptual water management issues
from optimal-theoretical, practical and scientific-methodological points of view.
Language of the journal: The articles are accepted in Azerbaijani, Turkish, English
and Russian languages.
Review of the manuscripts: The Editorial Office will make decision on publishing of
manuscripts after their review by reviewers.
Copyrights: Copyrights of the articles published in the journal are reserved and publi-
cation right of these articles belongs exclusively to"Water problems: science and techno -
logy" journal. Publication of the same articles in other journals is permitted only upon
written permission of editorial house and source of the references should be mentioned if
reference to these articles is made in any other article.
Compilation of articles
The structure and volume of the manuscripts:
1.  In  the  article  full  surname  of  the  author(s)  and  first  letter  of  his/her  name  and
patronymic should be mentioned, as well as email addresses, and name of the organ-
ization in which the work was done.
2. The text of the article should consist of the following parts: abstract (not more than
10 lines and in English language), keywords (5-7 words), introduction, study mate-
rials and methods used, interpretations of the studies, conclusion and references.
The text must be printed out on A4 sheets, with single-line spaced, saved in Microsoft
Word program (2003-2007) with Times New Roman font, font size of 12, interval of 1.0 ,
indentation of 1.25 cm and be no longer than 8-10 pages (including tables and pictures),
with the following margins:
• Top 2 cm
• Bottom 2 cm
• Left 2.5cm
• Right 1.5 cm
The names of tables should be mentioned above the tables, the names of pictures should
be mentioned below the pictures. References to the pictures and tables shall be given in
brackets (picture 1), (table 2).  Formulas shall be shown via Equation Editor. Reference list
should be given with one line space after the main body. Reference to external literature
shall be mentioned in square bracket and with numbers [1]. The reference list shall be drawn
up in alphabetical order, with 12 font size and in the sequentially numbered form.
INFORMATION

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
4/2016
135
Formating sample
Articles must be submitted to the editorial office (“Azersu” OJSC, 73, Moscow-
Avenue, AZ 1012, Baku, Azerbaijan) in 2 copies .
E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Contacts:
(+99412) 430-08-25/35; 
(ext.: 
27-37
).
Water supply and sanitation .......
Mammadov E A
1
., Aliyev, S. E.
2
1
Azersu ASC, Baku, mammadov@.......  
2
ANAS Geology Institute Baku, aliyev@..... 
Abstract. The paper....
Key words: water sources, drinking water, water quality, sewage network
İntroduction
In modern times, in Azerbaijan .........
Materials and method used in the study
In the article ..........
İnterpretation of studies 
Water supply systems ..........
Conclusion  
So, as a result of the analysis ........
Reference List
References should be made in the following manner:
1. Rustamov S.H. Rivers of the USSR Azerbaijan and their hydrological features. Baku, Elm,
1960, p.196.
2. Геология Азербайджана. Том VIII. Hydrology and engineering hydrology. Baku, “Nafta-
Press”, 2008, p. 380.
3. Dakova S. Low flow and drought spatial analysis. BALWOIS Conf., Ohrid, Macedoniya,
May 2004, p. 25-29.
INFORMATION

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
4/2016
136
Su haqqında hikmətli sözlər
n
Suyun əla yaddaşı var və o əbədi olaraq öz ilkin vəziyyətinə qayıtmağa
çalışır.
Toni Morrison, yazıçı-fantast

Çox təmiz suda balıq yetişmədiyi kimi, çox ehtiyatlı adam da müdrikliyə
çata bilməz.
Çin atalar sözü

Biz suyun həqiqi dəyərini quyu quruyanda dərk edirik.
Benjamin Franklin

İnsanları su onu bir yerdən başqa yerə daşımaq üçün icad etmişdir.
Ed Ford

Su, sənin nə dadın, nə rəngin, nə də iyin var, səni təsvir etmək mümkün-
süzdür,  nə  olduğunu  bilmədən  səndən  ləzzət  alırlar.  Sənin  həyat  üçün
zəruri olduğunu demək olmaz, çünki sən – həyatın özüsən.  Sən bizə bəxş
etdiyin sevinci duyğularımızla izah etmək olmur.
A.Sent-Ekzüperi 

Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da.
Nizami GəncəviПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə