Virus infeksiyasının sitolitik formaları səciyyəvidirYüklə 222.53 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/3
tarix16.07.2017
ölçüsü222.53 Kb.
  1   2   3

1

Virus infeksiyasının sitolitik formaları səciyyəvidir:           

2

Botulotoksinin təsir mexanizmi:                                    3

Tetanusun toksinini təsir mexanizmi:                                    

4

Vəba toksininin  təsir mexanizmi:                                    5

Difteriya toksinin təsir mexanizmi:                                    

6

Əksər antibiotiklərin qram müsbət bakteriyalarin daxilinə asanlıqla nüfuz etməsinə baxmayaraq, qram mənfi bakteriyalaradaxil ola bilməməsinin 

səbəbi nədir:            

7

Bağırsaq dizbiozlarının və dizbakteriozlarının diaqnostikasında hansı nəzərə alınmır:                          

8

Passiv diffuziya haqqında hansı fikir  doğrudur:            9

Abortiv  infeksiya nədir:                                              

10

Nuklein turşusunun sintezini inhibisiya etməklə antimikrob təsir göstərir:                                                 11

Teyxoat turşusu üçün dogru mülahizədir:                       

12

Mürəkkəb quruluşlu virusların hansı xarici qişası  sahib  hüceyrənin endoplazmatik şəbəkəsinə bürünərək tərk edir:                                                     

13

Protoplast,sferoplast və L-forma bakteriyalarda rast gəlinmir:                                                                     14

Prokariotların 3 əsas strukturunu sadalayın:

15

Nukleoidin 3əsas komponentini seçin:16

Qrammənfi bakteriyalarda hüceyrə divarı hansı 2 qatdan təşkil olunub?

17

 Kapsulun funksiyası:18

Kapsulun kimyəvi tərkibi:

19

Elektiv qidalı mühitlər:20

Maye qidalı mühitdə bakteriyalar inkişaf edir:

21

Mikoplazmaların tərkibinə daxildir:22

 Təsir mexanizminə görə fermentlər:

23

Bakteriyaların inkişafının laq - fazasına daxildir:24

Bakteriyaların inkişafının stasionar fazasında baş verir:

25

İnkişafın laqarifmik fazasında bakteriya populyasiyalarının daimi yerləşməsi müşahidə edilir:

26

Fraqmentasiya vasitəsilə çoxalırlar :27

Mayayabənzər göbələklər üçün xarakter deyil :

28

Xlamidiyaların kultivasiyası üçün istifadə edilir:29

Mikrob fermentlərinin praktiki əhımiyyəti:

30

Verilənlərdən yalnız biri bakteriyalarda baş verən dəyişkənliklərə aid deyil:31

Virulentli  faqın bakteriya hüceyrəsi qarşılıqlı təsiri nəticələnir

32

Katalaza fermenti olur:33

Superoksiddismutaza fermenti olur:

34

1. rikketsiyalar,2.xlamidiyalar,3.aktinomisetlər,4. treponemlər,5. viruslar.İn vivo kultivasiya olunur:

35

1. rikketsiyalar,2. mikoplazmalar, 3. viruslar, 4. xlamidiyalar,5.göbələklər,6.bakteriyalar.

İn vitro kultivasiya olunur:

36

Rikketsiyalar,xlamidiyalar və viruslar:37

Bakteriya piqmentlərinin əsas xüsusiyyətlərinə verilənlərdən yalnız biri aid 

deyil:

38

Anaerobların kultivasiyası üçün lazım olan qidalı mühitlər:39

Konservasiya mühitlərinə  aiddir:

40

Differinsial - diaqnostik qidalı mühitlər istifadə edilir:41

DNT zəncirinin ayrılmasında iştirak edir:

42

İbtidailər üçün xarakter deyil:43

Lizogen bakteriyalar xarakterizə olunur:

44

Bakteriyalarda kapsulanın funksiyası:45

Göbələklərin sitoplazmatik membranına daxildir:

46

Göstərilənlərdən yalnız biri viruslarin unikal xüsusiyyətlərinə aid deyil :47

   Virusların xarakter xüsusiyyətləri :

48

    Virus DNT-sinin sahib hüceyrənin xromosomu ilə birləşməsilə müşayət olunan virusların     qarşılıqlı təsir tipi necə adlanır:

49

Bakteriofaqların praktik tətbiqindən istifadə edilmir :50

Köçürülə bilən hüceyrə kulturaları üçün xarakterdir:

51

Göstərilən mərhələlərdən hansı virusların replikasiyası zamanı tempraturdan asılı deyil:

52

Müsbət saplı RNT tərkibli virusların replikasiyasının düzgün sıralanması 

hansıdır:

53

İkisaplı DNT genonlu viruslara aiddir: 54

DNT- tərkibli viruslar:

55

Mənfi saplı RNT tərkibli viruslar:56

DNT - genomlu viruslar:

57

Qişalı viruslar:58

Bütün viruslar:

59

 Erlixin “sehrli güllə” ideyasının əsasını təşkil edir:60

Terapevtik indeksi olmalıdır:

61

 “Salvarsan – 606”  əsas  hansı xəstəliyin müalicəsində istifadə edilir:62

 Mikrobostatik təsir nədən ibarətdir:

63

 Sulfanilamidlərin istifadəsini məhdudlaşdıran səbəblər:64

 Nitroimadazol törəmələrinin təsir göstərdiyi mikroorqanizmlər:

65

 İmidazol törəmələri əsas təsir göstərir:66

 “Antibiotik” terminini təklif etmişdir:

67

Antibiotiklərin alınma üsulları:68

  Antibiotiklərin alınma mənbələri:

69

 Makrolidlərə aiddir:70

Hüceyrənin proqramlaşdırılmış ölümü adlanır:

71

Konyuqasiya : 72

Bakteriyalarda transformasiya baş verir:

73

Plazmidlər xarakterizə edilir:74

Bakteriyalarda konyuqasiya baş verir:

75

Transduksiyada əsasən iştirak edirlər:76

Rekombinant DNT – nin alınmasında istifadə edilir:

77

    DNT molekulunu fraqmentlərini   birləşdirən fermentlər:78

Bakteriyanın fenotipi:79

Mikroorqanizmlərin modifikasiyası baş verir:

80

DNT əldə edilir:81

Qida məhsullarının, biosintez üsulu ilə alınan müxtəlif üzvi maddələrin 

istehsalında istifadə edilən mikiroorqanizmləri öyrənən elm:

82

 Kok formalı bakteriyalara aid deyil:83

Bir-birinin üzərində yığılmış yük tayını xatırladan koklara aiddir:

84

Çöpvari bakteriyaların uzun sapvari formalar əmələ gətirmə xüsusiyyəti:85

 Bakterial hüceyrənin ultrastrukturuna aid deyil:

86

 DNT-nin xətti şəkildə olan prokariot:87

Felqen üsulu ilə boyama istifadə edilir:

88

Metoxramatin dənəciklər aşkar edilir:89

 Hüceyrə divarı rənglənir:

90

 Sitoplazmatik membranın fraksiyasına aid deyil:91

 Rikketsiyaların viruslara oxşar əlaməti:

92

 Qram + bakteriyaların hüceyrə divarının tərkibinə aid deyil:93

Qram müsbət bakteriyalarda pepdidoqlikanın tərkibinə aid deyil:

94

 Qr(-) bakteriyalarda hüceyrə divarına aid deyil:95

Qram(-) bakteriyalarda hüceyrə divarı sitoplazmatik membran arasındakı 

sahə:

96

 Protoplastlara aiddir:97

 Bakteriyaların qamçılarının təyini üsulu:

98

 Bakteriyaların turşuya olan asılılıq xüsusiyyətinin təyin edilməsi üçün rəngləmə üsulu:

99

 Qram(+) bakteriyalar Qram üsulu ilə rənglənir:100

 Bakteriyaların flaqellalarının mühərrik hissəsi yerləşir:

101

 Adgeziv pilinin funksiyası:102

 Bakteriya hüceyrəsinin protoplazmasının nukleoidə malik hissəsinin 

tədricən sıxlaşması ilə başlayır. Bu hissə adlanır:

103


 Sporların antibakterial kimyəvi aqentlərə rezistentliyi əlaqədardır:

104

Rikkktesiyalar üçün xarakterik olmayan morfoloji forma:

105

 Aşağıdakı inkişaf sikli ardıcıllığının hansı xlamidiyalar üçün xarakterikdir:106

 Xlamidiyalarda sahib hüceyrədə sitoplazmadaxili əlavələri aşkarlamaq 

üçün istifadə edilən üsul:

107


 Mikoplazmalar üçün xarakterik deyil:

108


 Miselial göbələklər təşkil olunmuşdur:

109


 Ali göbələklərin mitseliləri ibarətdir:

110


 Konidilərin spora aparatına istinad etmədən bilavasitə miseli üzərində 

yerləşərsə, adlanır:

111

 Miseli və ya psevdomiseli hüceyrəsinin qalın divarlı sporaya çevrilməsi nəticəsində formalaşır:

112


 Mayayabənzər göbələklər üçün xarakterikdir:

113


 Göbələklərin hüceyrə divarının tərkibinə aid deyil:

114


İbtidailər üçün xarakterik deyil:                                               

115


Qram  mənfi  bakteriyalarda antigenliyi təmin edir:                 

116


DNT-nin hüceyrədəki funksiyaları                                            

117


Spiroxetlər çoxalır:                                                                 

118


Mezasomlar iştirak edir:                                                          1.bölünmə                                                                              

2.spor əmələ gətirmə                                                                     3.flagella 

əmələ gətirmə                                                            4.antibiotiklərə 

davaqmlılıq                                                                

119

Sporanın xüsusiyyətlərinə aid deyil:                                           120

Fraqmentasiya nəticəsində çoxalır:                                           

121

In vivo kultivasiya olunur:                                                       1.rikketsiiya                                                                         2.aktinomiset                                                                              

3.mikoplazma                                                                                 4.virus                                                                                    

5.xlamidiya                                                                            

122


Prototroflar:                                                                           

123


Sintezi  mühitdə olan substratdan asılı olan ferment:                                       

124


Sintezi mühihdə olan substratdan asılı olmayan ferment:            

125


Kapsulanın kimyəvi tərkibi:                                                    

126


Göbələklərin sitoplazmatik membranının tərkibinə hansı steroidlər daxildir:

127


 Azot mənbəyi kimi üzvi maddələrdən – aminturşular və zülallardan 

istifadə edən mikroorqanizm:

128

 Qeyri üzvi və üzvi maddələrin parçalanması nəticəsində ayrılan enerjidən istifadə edən mikroorqanizm:

129


 İnkişaf üçün 5-10% oksigen tələb olunan mikroorqanizmlər:

130

 Fasiləsiz kultivasiya harada aparılır:

131

 Bir bakteriya hüceyrəsi qidalı mühitin səthində çoxalarkən əmələ gələn kulturadakı hüceyrələr müəyyən yığınlar əmələ gətirir ki, bu da adlanır:

132


 Mc Farland bulanıqlıq standartının hazırlanması üçün istifadə edilir:

133


 Təyinatına görə qidalı mühitlərə aid deyil:

134


 ƏPB (ətli peptonlu bulyon) aiddir:

135


Konsistensiyasına görə qidalı mühitlər:                                     

136


Bakteriya hüceyrəsində fermentlərin lokalizasiya yeridir:           

137


Katabolizm  prosesi nədir:

138


Diferensiyal diaqnostik qidalı mühitlərə aiddir:                          

139


Konservasiya və ya daşıma mühitlərə aiddir:                            

140


Mikrb fermentləri üçün xarakterik deyil:                                  

141


Superoksiddismutaza fermenti olur:                                         

142


Sadə qidalə mühitlərə aiddir:                                                   

143


Piqmentlərin əhəmiyyəti:                                                      

144


 Virusların yetkin hüceyrədən xaric forması adlanır:

145


 Yetkin virion ibarətdir:

146


 Mrəkkəb quruluşlu viruslara aiddir:

147


 Viroidlərə aiddir:

148


 Prionlara aiddir:

149


 İnfeksion prion zülalına aiddir:

150


 Virusların müasir təsnifatı aşağıdakı hansı meyarlara əsaslanmır:

151


 Virusların xüsusiyyətinə aiddir:

152


 Viruslar çoxalır:

153


 Viruslar çoxalırlar:

154


 Picornaviridae-nin xüsusiyyətinə aiddir:

155


 Orthomyxoviridae-ya aiddir:

156


 Qrip virusu toyuq embrionunun hansı hissəsində kultivasiya edilir:

157


 Virusların indikasiya üsuluna aid deyil:

158


 Faq-ın quruluş sxeminə aid deyil:

159


 Virulent Faq-ın bakteriya hüceyrəsi ilə qarşılıqlı təsirinin 2-ci mərhələsi 

xarakterizə edilir:160

 Profaq adlanır:

161

Virus DNT-nin sahib hüceyrənin xromosomu ilə birləşməsilə müşayət olunan  qarşılıqlı təsir tipi adlanır:                                

162


Mülayim faqın bakteriya  hüceyrəsilə qarşılıqlı təsiri nəticələnir:  

163


Virulentli faqın sahib hüceyrə ilə qarşılıqlı təsiri nəticələnir:         

164


Uşaqlıq karsinomasından alınan hüceyrə kulturasıdır:                

165


Viruslar üçün xarakterik deyil:                                                   

166


Reoviruslarda hansı ferment fərqləndirilir:                                 

167


 Gen «işləmir»:

168


 Spontan mutasiya baş verir:

169


 Xromosom mutasiyaları baş vermir:

170


 DNT zəncirində nukleotid cütlərinin itirilməsi, yaxud əlavə olunması 

kodonların ardıcıllığının dəyişilməsinə, bu da onların transkripsiya 

ardıcıllığının dəyişilməsi adlanır:

171


 Rekombinasiya prosesində resipient hüceyrənin çevrilməsi adlanır:

172


 Abortiv transduksiyada baş vermir:

173


 Virusların genomunun xarakteristik xüsusiyyətinə aid deyil:

174


 Yad DNT fraqmentini resipient hüceyrəyə keçirən agent:

175


Virusların mutasiya vahidi:

176


 Restriktazaların təsirindən alınmış DNT molekulu fraqmentləri:

177


 Operon ibarət deyil:

178


 Requlyator genin funksiyasına aiddir:

179


 Plazmidilərin xüsusiyyətinə aid deyil:

180


 Genotipin fenotipdə təzahürü adlanır:

181


 DNT zəncirinin bir neçə nukleotid cütündən ibarət müəyyən hissəsinin 

itirilməsi:

182

 DNT zəncirinin bir neçə nukleotid cütündən ibarət müəyyən hissəsinin 180 dönərək çevrilməsi:

183


 Letal mutasiyalar baş verir:

184


 Genetik materialın bakteriofaqlar vasitəsilə donor hüceyrədən resipientə 

ötürülməsi:

185

 Donorun genetik materialın (DNT-nin) heç bir vasitə olmadan birbaşa resipient hüceyrəyə ötürülməsi:

186


 Genetik materialın donordan resipientə bilavasitə təmas vasitəsi ilə 

ötürülməsi:187

 S koloniyaların xüsusiyyətinə aiddir:

188

 İnfeksion prosesin baş verməsi üçün lazım olan şərt:189

Şərti patogen mikroorqanizmlərin xüsusiyyətinə aid deyil:

190

Xəstəlik törətmə qabiliyyətinə görə bütün mikroorqanizimlər neçə qrupa bölünür?                                                                

191


 Mikroorqanizmin patoloji proses, yaxud xəstəlik törətmə qabiliyyəti:

192


Patogenlik fermentidir:

193


 Antroponoz infeksiya adlanır:

194


 İctimai xəstəliklərə aid deyil:

195


 Faqositoza mane olmur:

196


 Birləşdirici toxumanın ara maddəsindəki hialuron turşusunu parçalayan 

ferment:


197

 Ekzotoksinlərin xüsusiyyətinə aid deyil:

198

Mikroorqanizmin patoloji proses, yaxud xəstəlik törətmə dərəcəsi?199

 Müxtəlif fiziki və kimyəvi amillərin təsirindən virulentliyin zəifləməsi:

200

Müəyyən müddət ərzində təcrübə heyvanlarının müəyyən hissəsinin ölümünə səbəb olan canlı mikroorqanizmin və ya toksinin ən az miqdarı:

201


 Təcrübə heyvanlarının 100%-də ölüm törədən mikroorqanizmin miqdarı:

202


 Mikroorqanizmlərin patogenlik amillərinə aid deyil:     

203


İnfeksion proses nə zaman baş vermir?

204


Patogen  mikroorqanizimlərin qidalanma tipi:

205


Faqositoza  mane olan amillər:

206


 Endotoksinlərin xüsusiyyətinə aid deyil:

207


 Nazik bağırsaqların epitelini zədələyən toksinlər:

208


 Toksiki xüsusiyyəti olmayan, lakin antigenlik xüsusiyyətini saxlayan 

toksin:


209

 İnfeksion prosesin baş verməsində makroorqanizmin vəziyyəti:

210

 İnfeksion prosesin baş verməsinə səbəb olan ətraf mühit amilinə aid deyil:

211


 İctimai xəstəliklərə aiddir:

212

 Transmissiv yoluxma mexanizmi baş verir:

213

 İnfeksiyanın giriş qapısında bəzi hallarda yaranan iltihab ocağı adlanır:214

 İnkubasiya dövrü xarakterizə edilir:

215

 Tam sağalma xarakterizə olunur:216

 Gzli dövrdən sonrakı dövr olmaqla qeyri spesfik əlamətlərlə müşayət 

olunur:

217


Kontagiozluq indeksi 0,90-ə bərabərdirsə infeksiya mənbəyi ilə təmasdan 

sonra:


218

 İnfeksiya mənbəyi yalnız heyvanlar  olan infeksiyalar:

219

İbtidailərin ,helmintlərin,həşəratların törətdikləri  proseslər   adlanır:220

İnfeksion xəstəlik sağalmadan eyni törədici ilə təkrar yoluxma:

221

Törədici bütün orqanizə yayılmışsa,bu:222

İnfeksiya  tək-tək adda budda yayılmışsa,bu

223

İnfeksiya ancaq müəyyən bir ərazidə yayılırsa:224

İnfeksiya qısa müddətli olmaqla təqribən 1 həftədən  1 ayadək   davam 

edir?

225


Müxtəlif  manipulyasiyalar  (qan köçürmə,cərrahi  müdaxilə)zamanı 

yoluxmalar:

226

Törədici orqanizimdə uzun müddət, bəzən də bütün ömrü boyu qala bilir,həm də  ətraf mühitə xaric olur:

227


Mikroorqanizimlər qanda uzun müddət qalıb orada çoxalırsa,bu

228


Təkrari yoluxma olmadan xəstəliyin əlamətlərini  yenidən qayıtması:

229


Törədici  qan soran həşəratların birbaşa dişləməsindən orqanizmə daxil 

olur:                                                                                                   

230

Xəstəliyin  simptomlarının tədricən sönməsi, orqanizmin  funksiyalarının bərpa olunması dövrü:

231


Mikroorqanizimlərin infeksion proses  əmələ gətirməsinə səbəb olur:

232


İnfeksiyanın  yoluxdurulmasında və yayılmasında rolu olan həşəratların  

kimyəvi maddələrlə  məhv edilməsi:

233

Patogenlik  fermentidir:234

Təmas mexanizmi   ilə  yoluxma  neçə cür baş verir?

235

Persistensiya  nədir?236

Xroniki infeksiyalara  aid olmayan xəstəlik:

237

Klinik təzahürlərindən asılı olaraq infeksion xəstəliyin formaları:238

Sitolitik və qeyri sitolitik infeksiyalar aiddir

239

Virulentlik təyin edilir:240

Mikroorqanizimlərin patogenlik amillərinə aiddir:

241

Mədə bağırsaq  sistemi xəstəliklərinin yoluxma mexanizimləri:242

Xarici membran zülallari,lipopolisaxaridləri,fimbriyaları,pililər:   

243

Orqanizmin normal mikroflorasının şərti patogen nümayəndələri tərəfindən baş verən infeksiya:                                                      

244


İnfeksiyanın qarşısını almaq məqsədilə bütün mikroorqanizimlərin müxtəlif 

üsullarla məhv edilməsi: 

245

Endotoksinlərə xas olan xüsusiyyət:                                      246

Immun sistemə mərkəzi orqanları hansılardır:                                      

247

İmmun sistemin əsas hüceyrələri hansılardır:                      248

İmmun sistemin əsas xüsusiyyətləri hansılardır:                      

249

Məməlilərdə qan yaranmanın əsas orqanı hansı hesab olunur:          250

Yetkin limfositlər neçə populyasiyaya bölünür:                      

251

İnsanda humoral immenitetin mərkəzi orqanı hansıdır:                                             252

İmmunokomponent hüceyrələ aiddir:                                            

253

Effektor T limfositlərin funksiyası:                                    254

Orqanizmdə antigenlə ilk dəfə qarşılaşan:                                               

255

Immun sistemə  hansı orqanlar aiddir:                                             256

Timozin,timopoetin,timosttimulin kimi hormonlar harada sintez olunur:                                                                                   

257

Appendektomiya,tonzillektomiya,adenotomiya nəyə səbəb olur                               258

Təbii qazanılmış passiv immuniter:                                                  

259

Antigenin molekul kütləsi artdıqca onun immunogenliyi:                     260

Anadan cift vasitəsilə ötürülür:                                              

261

Vaksinasiyadan sonra formalaşan immunitet:                                       262

Antigen təqdimedici hüceyrələr:                                              

263

Bakteriyaların flagella ilə əlaqədar antigeni:                                 264

İmmunogenlik:                                                                      

265

O-antigen kimyəvi tərkibcə:                                         266

İnterferonun antivirus təsirinin mexanizmi:                            
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə