Telman qulġyevYüklə 1.09 Mb.
Pdf просмотр
səhifə10/10
tarix29.05.2017
ölçüsü1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 
 
 
 
 
207 
Türk dilində 
101.
 
Ağaoğlu  A.  Üç  medeniyet.  Ġstanbul:  Milli  Egitim 
Basımevi, 1972. 
102.
 
Anadol  Cemal,  Abbasova  Fazile.  Türk  Kültür  ve 
Medeniyeti.  Ġkinci  Baskı.  Ġstanbul:  Kültür  Sanat 
Yayıncılık, 2002. 
103.
 
Caferoğlu Ahmet. Tehlil ve tenkitler, “Azerbaycan 
Yurt Bilgisi”, Ġstanbul: 1932, yıl 1, sayı 11, s. 408.  
104.
 
Caferoğlu Ahmet. ġarkta ve Garpta azeri tetkikleri, 
“Azerbaycan  yurt  bilgisi”,  Ġstanbul:  1934,  sayı  27, 
s.  96-102;  sayı  28,  s.136-141,  sayı  29,  s.  197-200, 
sayı  30,  s.  233-238;  Emin  Bilgic.  Milli  Kültür 
Davamız. Ġstanbul, 1986. 
105.
 
Kafesoğlu  İbrahim.  Türk  Milli  Kültürü.  Ġstanbul: 
Boğaziçi Yayınları, 1996. 
106.
 
Resulzade  M.E.  Azerbaycan  Kültür  Gelenekleri. 
“Azerbaycan  kültür  derneği”nin  teĢebbüsü  ile,  28 
mayıs  1949  da,  Ankara  Halkevi  binasında  verilen 
konferans. Ankara: Sipahi matbaası, 1949. 
107.
 
Resulzade  M.E.  Türk  kültür  birliği.  “Azerbaycan”, 
Ankara,  Yıl:  2,  Eylül,  1953,  sayı:  6  (18),  s.1-3; 
“Mədəniyyət  dünyası”,  VII  buraxılıĢ,  Bakı: 
ADMĠU, 2003, s. 11-12. 
108.
 
Turhan  M.  Kültür  değiĢmeleri  (Sosyal  Psikoloji 
Bakımından  Bir  Tetkik).  4.  Bskı.  Ġstanbul:  Çamlıca 
Yayınları,  2002,  270  s.;  Türk  ədəbiyyatı,  sayı  124, 
Ġstanbul, 1984, s. 9-13. 

 
 
 
 
 
208 
 
Rus dilində 
109.
 
Аникин  В.П.  Народная  мудрость.  Пословиüы  и 
поговорки  народов  Востока.  Из-во  Восточная 
литература. М., 1961. 
110.
 
Баскаков  Н.А.  Введение  в  изучение  тюркских 
языков. М., 1969. 
111.
 
Гагаузско-русско-молдавский словарь.           
M., 1973. 
112.
 
Губогло  М.  Гагаузская  терминология  по  ското-
водству.  Тюркская  лексикология  и  лексикогра-
фия. М., 1971, с.221 (AraĢdırmada iĢlənən qaqauz, 
türkmən  və  türk  sözləri  adları  qeyd  edilmiĢ  lüğət-
lərdən ötürülmüĢdür). 
113.
 
Исторические  развитие  лексики  тюркских 
языков. M., 1961. 
114.
 
Смирнов  К.Н.  «Материалы  по  истории  и  этно-
графии  Нахичеванского  края».  Баку,  «Озан», 
1999, ст. 156. 
115.
 
Турецко-русский словарь. М., 1968. 
116.
 
Тюркская  лексикология  и  лексикография.        
М., 1971. 
 
İnternet materialları 
117.
 
www.e-qanun.az/files/framework/.../f_19041.htm 
“Mədəni  özünüifadə  müxtəlifliyinin  qorunması  və 

 
 
 
 
 
209 
təĢviqi  haqqında”  Konvensiya  (Paris,  20  oktyabr 
2005-ci il).
 
118.
 
http://az.wikiquote.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6
%8Fliyev 
 
119.
 
Mədəniyyət  və  sivilizasiya  –  Hüquq  –  Kitablar  – 
Kitabxana – Marketing: 
http://www.google.az/search?client=opera&rls=en&q
=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99tmədəniyyətv%
C9%99mədəniyyətsivilizasiyamədəniyyət-
mədəniyyətH%C3%Bcquqmədəniyyət-
mədəniyyətKitablarmədəniyyət-
mədəniyyətKitabxanamədəniyyət-
mədəniyyətMarketing&sourceid=opera&ie=utf-
8&oe=utf-8&channel=suggest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
211 
 
 
MÜNDƏRĠCAT 
 
ÖN SÖZ .......................................................................................................... 3
 
MĠLLĠ-MƏDƏNĠ ĠRS SAHƏSĠNDƏ DÖVLƏT MƏDƏNĠYYƏT 
SĠYASƏTĠ ...................................................................................................... 7
 
MƏDƏNĠ ĠRSĠN TƏDQĠQĠ MƏSƏLƏLƏRĠ ...............................................29
 
MĠLLĠ-MƏDƏNĠ VARLIĞIN MÜHAFĠZƏSĠNDƏ DĠL AMĠLĠ ................57
 
Dilin kulturoloji mahiyyəti ........................................................................57
 
AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN DĠGƏR DĠLLƏR ARASINDAKI YERĠ ...........62
 
FOLKLORUN TOPLANMASI MƏSƏLƏLƏRĠ..........................................68
 
Folklor və etnoqrafik irs.............................................................................68
 
ĠXTĠSARLAR ..............................................................................................115
 
Kənd adlarının ixtisarı .............................................................................115
 
NAXÇIVAN DĠALEKTĠNĠN TERMĠNOLOJĠ LEKSĠKASI .....................117
 
NAXÇIVAN ġĠVƏLƏRĠNDƏ ĠġLƏNƏN BƏZĠ TERMĠN SƏCĠYYƏLĠ 
SÖZLƏRĠN BAġQA QOHUM DĠLLƏRLƏ MÜQAYĠSƏSĠ ....................123
 
ƏKĠNÇĠLĠYƏ AĠD TERMĠNLƏR ..............................................................128
 
a) Bostan və tərəvəz məhsullarının adları ................................................128
 
b) Dənli bitkilər, taxılçılığa aid söz və terminlər .....................................130
 
c) BaĢqa dənli bitkilər ..............................................................................131
 
TAXILÇILIQLA ƏLAQƏDAR OLAN BAġQA SÖZLƏR .......................131
 
BECƏRMƏ VƏ SUVARMA ĠLƏ ƏLAQƏDAR OLAN SÖZ VƏ 
TERMĠNLƏR ..............................................................................................132
 
BAĞÇILIQ VƏ ÜZÜMÇÜLÜYƏ AĠD SÖZ VƏ TERMĠNLƏR ...............133
 
Üzüm növləri ...........................................................................................134
 
Alma növləri ............................................................................................136
 
Armud növləri ..........................................................................................136
 
Qoz növləri ..............................................................................................137
 
Alça növləri .............................................................................................137
 
Ərik növləri ..............................................................................................138
 
Tut növləri ...............................................................................................139
 
BaĢqa meyvə növləri ................................................................................139
 
Üzümdə olan xəstəliklər ..........................................................................140
 
HEYVANDARLIQ .....................................................................................141
 
YaĢa görə inəyin növləri ..........................................................................141
 

 
 
 
 
 
212 
Rəng və baĢqa əlamətlərinə görə inək növləri .........................................142
 
YaĢa görə camıĢ növləri ...........................................................................142
 
MAL-QARADAN ALINAN MƏHSULLAR .............................................142
 
Bunlara aid söz və terminlər ....................................................................143
 
YAġA GÖRƏ QOYUN VƏ KEÇĠ NÖVLƏRĠ ...........................................145
 
a) Qoyun növləri ......................................................................................145
 
b) Keçi növləri .........................................................................................146
 
QOYUN VƏ KEÇĠNĠN RƏNGLƏRĠ VƏ BAġQA ƏLAMƏTLƏRĠ .........147
 
a) Rənginə görə qoyun növləri .................................................................147
 
b) Müxtəlif əlamətinə görə qoyun növləri ...............................................148
 
c) Yelininə görə qoyun növləri ................................................................149
 
a) Rənginə görə keçi növləri ....................................................................150
 
b) BaĢqa əlamətinə görə keçi növləri .......................................................150
 
AT VƏ EġġƏYĠN NÖV VƏ ƏLAMƏTLƏRĠ ............................................151
 
a) YaĢa görə at növü ................................................................................151
 
b) Əlamətinə görə at adları ......................................................................151
 
c) Rənginə görə at adları ..........................................................................151
 
ç) At yeriĢləri ...........................................................................................152
 
d) YaĢa görə eĢĢək növü ..........................................................................152
 
MAL-QARANIN SAXLANDIĞI YERLƏR VƏ BURADA GÖRÜLƏN 
ĠġLƏR ..........................................................................................................152
 
KÖÇƏRĠLĠKLƏ ƏLAQƏDAR OLAN SÖZLƏR ......................................154
 
KÖÇƏRĠLĠKLƏ ƏLAQƏDAR OLAN DÖVRLƏR ...................................154
 
BĠTKĠ ADLARI ...........................................................................................154
 
a) Ot və çiçək adları .................................................................................155
 
b) Ağac adları ..........................................................................................158
 
c) Kol adları .............................................................................................158
 
DƏRMAN BĠTKĠLƏRĠNĠN ADLARI VƏ BUNLARDAN HAZIRLANAN 
DƏRMANLAR ............................................................................................160
 
XƏSTƏLĠKLƏR. BUNLARIN TƏZAHÜRÜ VƏ MÜALĠCƏSĠNƏ AĠD 
SÖZLƏR ......................................................................................................164
 
a) Ġnsan xəstəlikləri ..................................................................................164
 
b) Heyvan xəstəlikləri ..............................................................................167
 
TOXUCULUĞA AĠD SÖZ VƏ TERMĠNLƏR ..........................................169
 
a) Toxuculuqda lazım olan materiallar ....................................................169
 
b) Toxuculuqda istifadə edilən əĢya və alət adları ...................................171
 
VƏHġĠ HEYVAN, QUġ VƏ HƏġƏRAT ADLARI ...................................177
 
a) VəhĢi heyvan adları .............................................................................177
 

 
 
 
 
 
213 
b) VəhĢi quĢ adları ...................................................................................177
 
c) HəĢərat adları .......................................................................................178
 
MƏĠġƏT LEKSĠKASINA AĠD SÖZLƏR ..................................................180
 
Binaların, evlərin hissələri və tikinti materialları .....................................180
 
ASTRONOMĠK ADLAR ............................................................................185
 
BARAMAÇILIĞA AĠD SÖZ VƏ TERMĠNLƏR .......................................187
 
ARIÇILIĞA AĠD TERMĠNLƏR .................................................................189
 
MƏRASĠMLƏRƏ AĠD OLAN SÖZLƏR ...................................................191
 
a) Toy mərasiminə aid sözlər ...................................................................191
 
b) Yas mərasiminə aid sözlər ...................................................................192
 
NƏTĠCƏ ......................................................................................................194
 
ĠSTĠFADƏ EDĠLMĠġ ƏDƏBĠYYAT .........................................................196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
214 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telman  Nəsirulla oğlu QULĠYEV 
 
MĠLLĠ-MƏDƏNĠ ĠRS 
VƏ DĠL AMĠLĠNƏ KULTUROLOJĠ BAXIġ 
 (Naxçıvan dialektinin terminoloji 
leksikası nümunəsində) 
 
 
 
“Ziya” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi 
ziyamika@mail.ru 
050 315 15 22 
Direktor:    Sevda Mıkayilqızı 
Tərtibat:  Şamıl Qurbanov 
Format 60x84 16/1,   13.5 ç.v,  300 əd 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə