Təbii fəlakətlər, texnogen qYüklə 319.94 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/5
tarix16.07.2017
ölçüsü319.94 Kb.
  1   2   3   4   5

 

Fənn 1401 - Mülki Müdafiə 

  1. Fövqəladə hallar nəyə deyilir?      

Təbii fəlakətlər, texnogen qəzalar, sosial-siyasi, hərbi, iqtisadi, siyasi  

xususiyyətli amillər nəticəsində yaranmış vəziyyətə deyilir 

 

Təbii fəlakətlər nəticəsində yaranmış vəziyyətə deyilir  

Kütləvi qırğın silahlarının tətbiqi zamanı yaranmış vəziyyətə deyilir 

 

Güclü yanğınlar nəticəsində yaranmış vəziyyətə deyilir  

Sənaye və texnogen qəzaları zamanı yaranan zədəocaqlarına deyilir 

 

 

  2. Baş vermə sahələrinə görə FH-lar necə təsnif olunur?     

Tikintidə, nəqliyyatda, məişətdə, istehsalatda 

 

Metroda, avtomobillərdə, təyyarədə, gəmilərdə  

Şə

hərdə, qəsəbədə, kənddə, rayonda, idarədə  

Gəmidə, dənizdə, havada, evdə, kosmosda 

 

Meşədə, dağda, tarlada, kənddə  

 

3.   FH-lar Küll halında neçə yerə bölünür?     

  

   

 

 4.   Hərbi mənşəli FH-lar hansılardır?   

 Nüvə, kimyəvi, bakteoroloji və adi qırğın silahların tətbiqi ilə əlaqədar FH 

Zəlzələ, Nüvə və kimyəvi silahların tətbiqi ilə əlaqədar FH-lar 

Bakterioloji, bioloji və kimyəvi silahların tətbiqi, vulka püskürməsi, FH-lar 

Zərbə dalğası, işıq şüalanması, kütləvi yanğınlar, həmçinin qlobal quraqlığın təsiri 

ilə əlaqədar FH-lar 

Zarın, Zoman, iprit tipli kimyəvi silahın, müxtəlif yandırıcı maddələrin, sənaye 

qəzalarının nəticəsilə FH-lar 

 

 

5.   Sülh dövründəki FH-lar hansılardır?    Metrolojı, arqometroloji, nəqliyyat, sənaye, təbii, ekoloji, sosial, siyasi, 

iqtisadi 

Metroloji, bioloji, silahların tətbiqi, sənaye, nəqliyyat, təbii, ekoloji, hərbi-siyasi 

Arqometroloji, kiməvi silahın tətbiqi, təbii, bakterioloji, texnoloji, hərbi, sənaye, 

nəqliyyat; 

Nüvə silahın, adi qırğın silahların tətbiqi, su basma, təbii, sənaye, metroloji 

nəqliyyat 

Hidrosferin vəziyyətinə dəyişməsi, nüvə silahının tətbiqi, yer sürüşməsi, zəlzələ, su 

basma. 


 

 

6.   FH-lar təsnif edərkən tələf olunanların sayına görə necə xarakterizə olunur?    

Yüngül, orta ağırlıqlı, ağır, cox ağır katastrofik, böhranlı, əvəzolunmaz 

 

Yüngül, ağır, katostrafık, kənd daxili, şəhər daxili, respublika miqyaslı  

Orta ağırlıqlı, katostrafık, böhranlı, şəhər daxili, regional və katastrofik 

 

Yüngül, əvəzolunmaz, böhranlı, regional, dəhşətli, ölkə miqyaslı  

 Yüngül, ağır, katostrafik, böhranlı,meşə ətraflı, əvəzolunmaz 

 

   7. Nəticələrin miqyasına görə FH-lar necə təsnif olunur?    

 

Lokal, obyekt miqyaslı, yerli, regional və qlobal FH 

 

Lokal, obyekt miqyaslı, yerli,şəhər daxili, iri miqyaslı FH;  

Yerli və qlobal, regional, milli obyekt daxili, lokal FH 

 

Lokal və milli, regional daxili, şəhər daxili, ölkə miqyaslı FH  

Lokal, yerli və qlobal, obyekt daxili, siyasi xarakterli FH 

 

 

 8.  Təbii fəlakətlər nəyə deyilir?    Onun nəticəsində xeryli əhalinin və təsərrüfat (iqtisadiyyat) obyektlərinin 

normal fəaliyyəti pozulur, maddi sərvətlər vəhv olunur, insanların 

zədələnməsi və ölümü baş verir 

Onun nəticəsində xeryli əhalinin və təsərrüfat (iqtisadiyyat) obyektlərinin normal 

fəaliyyəti pozulur, insanların zədələnməsi baş verir 

Onun nəticəsində təsərrüfat obyektləri dağılır və insanlar zədələnir 

Onun nəticəsində maddi sərvətlər məhv olur və insanların normal həyat fəaliyyəti 

pozulur 


Onun nəticəsində əhalinin kütləvi köçürülməsi və insanların məhv olması baş verir 

 

  9.  Sənaye qəzaları nədir?    

 

Obyektin işinin qəflətən dayanması nəticəsində binaların, qurğulann və başqa avadanlıqların sıradan çıxması, dağılması və insanların zədələnməsi baş 

versin 

 

Obyektin işinin yavaş-yavaş dayanması nəticəsində binaların,qurğuların və başqa avadanlıqların dağılmalsı və insanların zədələnməsi baş versin 

Obyektin işinin qəflətən dayanması və insanlann zədələnməsi ilə nəticələnən 

qəzalar 

Obyektin işinin qəflətən dayanması və qəza zamanı insanlann məhv olması ilə 

nəticələnsin 

Obyektin işinin qəflətən dayanması, və qurğuların dağılması və insanlann məhv 

olması ilə nəticələnsin 

 

  10.  Texnogen xarakterli FH-ar nəyə deyilir?   

 

Nəqliyyatda, məişətdə və sənayedə baş verən FH 

 

Avtomobildə, təyyarədə, motroda və nüvəsilahının tətbiqi nəticəsində əmələ            gələn FH 

 

Gəmidə, qatarda, obyektlərdə və kimyəvi silahın tətbiqindən baş verən FH  

Sənayedə, nəqliyyatda, qatarda ehtimal olunan, həmçinin pirogel, hapalm və  

          qırmızı fosforun tədbiqindən yaranan FH 

 

Təyyarədə, dənizdə, yeraltı şaxtalarda, metroda, Bi-Zet qazlarının             istifadəsindən baş verən FH. 

 

 11.   Obyektin zədələnmə ocaqları nədir?    

Qəza nəticəsində, zədələnməyə məruz qalan insanların və obyektlərin 

yerləşdiyi ərazidir 

Obyektdə qəzanın baş verdiyi və onun təsir ərazisidir 

Obyektdə qəza zamanı insanların məhv olduğu və digər dağıntı ərazisidir 


 

Hər hansı bir fəlakət zamanı, zədələnməyə məruz qalan yerlərdə obyektlərin dağıldığı ərazidir 

Hər hansı bir qəza zamanı ərazidə yerləşən zədələnməyə məruz qalmış insanların 

zədələndiyi ərazilərdir 

 

 12.   Bioloji xarakterli FH necə baş verə bilər?    

Ə

razidə epidemiyaların, virusların, müxtəlif xəstəliklərin yayılması ilə 

Müxtəlif xəstəliklərin yayılması, maddələrin dağılması, adamların tələf olması ilə 

Viruslarınn, müxtəlif xəstəliklərin yayılması, maddələrin dağılması və yanğın ilə 

Ə

raziyə kimyəvi maddələrin dağılması, müxtəlif xəstəliklərin yayılması, tif ilə Ə

raziyə epidemiyaların, virusların, kimyəvi maddələrin dağılması, vərəm ilə 

 

 

   13.Sosial xarakterli FH necə baş verə bilər?    Ə

halinin istehsal gücü tükənir, insanlar arası münasibətlərdə qayda-

qanunlara riayət edilmədikdə 

nsanlarin işə müinasibəti dəyişir, nümayışa çıxır, iqtisadi tələblər irəli 

sürüldüldükdə 

nsanlar arası münasibətlərdə psixoloji gərginlik yaranır, istehsal rejimi 

pozulduqda istehsaldan gələn gəlir işçilər arasında düzgün bölünməlidir 

Ə

halinin istehsal gücü tükənir, istehsal yüksəlmir və təminat artmayanda stehsal yüksəlmir, durğunluq baş verir, yaşayış həddi qaneetməyəndə 

 

  14.  Hərbi xarakterli FH necə baş verir? 

 

Ərazidə hərbi əməliyyatların apartlması və bunun səbəbilə meydana çıxan 

hadisələr nəticəsində 

Ə

razidə hərbi əməliyyatların aparılması, texnogen hadisələrin baş verməsilə Texnogen hadisələrlə, nüvə silahının tətbiqilə yaranan təlafatlarla 

Nüvə silahının tətbiqilə, zəhərli maddələrin dağılması epidemiyanın yaranması ilə 

Texnogen hadisələrlə, biolojı silahının tətbiqilə baş verən dağıntılarla 

 

    15.Ekoloji xarakterli FH necə baş verir?   

  

Ərazidə suyun, dənizlərin, bitki örtüyünün, meşələrin məhv olması 

 

Ərazidə suyun, sənaye müəssisələrinin qəzaya uğraması, azon dəliyi 

 

Sənaye müəssisələrinin qəzaya uğraması, kimyəvi zəhərlənmə  

Bitki örtüyünün məhv olması, meşələrin yanması və məişət qəzaları 

 

Meşələrin, dənizlərin bioloji təsirə məruz qalması, yanması, göllərin            quruması ilə. 

 

    16.Zədələnmə ocaqlarında dağıntıların xarakterinə görə binaları neçə qrupa 

bölünür?    

 

  

   

 


 

   17.Zədələnmə ocaqları hansı formada olur?     

Dairəvi zolaq, qeyri-müəyyə

 

Dairəvi zolaq, silindr formalı  

Zolaq, qeyri-müəyyən, üç bucaq formalı 

 

Dairəvi, dörd bucaq, qeyri-müəyyən formalı  

Dairəvi dörd bucaq, zolaq, silindr formalı 

 

 

 18.  Azərbaycan Respublikası Vahid Dövlət Sisteminin təyinatı nədən ibarətdir?    

Müxtəlif xarakterli FH-da xəbərdarlıq və nəticələrinin aradan  

          qaldırılmasından 

 

Sığınacaqlardan, daldalanacaqlardan əhalinin xəbərdar edilməsindən  

Texnikadan istifadə olunmaqla, zirzəmilərdən insanların xilas edilməsindən 

 

Qalın divarlarla insanların mühafizəsinin təmin edilməsindən  

Yerin relyefindən istifadə edərək qəza nəticələrinin aradan qaldınlmasından 

 

 

  19. FH-da hansı dağıntı dərəcələri mövcüddur?     

Tam, güclü, orta, zəif 

 

Tam, cox güclü, zəif, az  

Güclü, orta, zəif, daha zəif 

 

Tam, orta, zəif, çox güclü  

Tam, cox güclü, güclü, zəif, orta 

 

 


 

 20.  Nüvə silahının hədəfə çatdırmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə olunur?    

Raketlərdən, təyyarələrdən, sualtı qayıqlardan, gəmilərdən, peyklərdə

 

Raketlərdən, təyyarələrdən, avtomobillərdən və tanklardan  

Raketlərdən, artilleriya toplarından, avtomobillərdən, fuqaslardan 

 

Raketlərdən, gəmilərdən, avtomobillərdən, avtomatlardan  

Raketlərdən və tanklardan, tüfəng və tapançalardan 

 

 

21.   Zərbə dalğasının təsiretmə müddəti nədən asılıdır?     

Nüvə silahının gücündə

 

Nüvə silahının növündən  

Nüvə silahının tədbiq növündən 

 

Nüvə partlayışı epimərkəzindən  

Ə

razinin relyefindən  

 

  22. Nüvə silahının zədələyici amilləri hansılardır?     

Zərbə dalğası, işıq şüalanması, nüfuzedıcı radıasiya, radiaktiv  

          zəhərlənmə, elektromaqnit impulsu 

 

Zərbə dalğası, işıq şüalanması, nüfuz edici radiasiya, bioloji zəhərlənmə  

Zərbədalğası, işıqşualanması, elektromaqnit impulsu, kimyəvi zəhərlənmə 

 

Zərbə dalğası, işiq şüalanması, yerin radiaktiv zədələnməsi, epidemiya  

Zərbə dalğası, nüfuz edici radiasiya, elektromaqnit impulsu, zəlzələ, torpaq  

          sürüşməsi. 

 

  

23.   Zərbə dalğasının neçə fazası olur?     

  

   

 

24.   Zərbə dalğasının hansı fazaları olur?     

zafi təzyiq və izafi boşluq 

 

Dairəvi toz boran və mərkəzə qaçma  

Mərkəzdən qaçma və mərkəzə qaçma 

 

Dairəvi dağıntı və düzbucaqlı boşluq  

Bina daxili və maneyənin tam əhatəsi 

 

 

25.   Zərbə dalğası nədir?     

Partlayış mərkəzindən hər tərəfə səs sürətindən güclü sürətilə yayılan,  

          sıxılmış hava (torpaq, su) qarışığıdır 

 

Partlayış mərkəzindən hər tərəfə səsdən zəif sürətlə yayılan haya qarışığıdır  

Partlayış mərkəzindən hər tərəfə işiq sürətilə yayılan sıxılmış hava  

          qarışığıdır 

 

Partlayış mərkəzindən hər tərəfə yayılan torpaq və hava qarışığıdır  

Partlayış mərkəzindən hər tərəfə zəif sürətlə yayılan hava, su qarışığıdır 

 


10 

 

 26.    zafi təzyiqin miqdarından asılı olaraq insanlar neçə növdə zədə alırlar?   

  

  

   

 

 27.  Zərbə dalğasmdan mühafizə vasitələri hansılardır?     

ğınacaqlar, daldalanacaqlar, zirzəmilər, mühəndis qurğuları 

 

Bina və qurğular, zirzəmilər, mühəndis qurğuları və maşınlar  

Texnikadan istifadə olunmaqla, zirzəmilər, xəndəklər xərəklər 

 

Qalın divarların arxasında, zirzəmilər, mühəndis qurğuları damlar  

Yerin relyefin, bina və qurğuların üst mərtəbələri, bağlar, dağlar 

 

 

 28.  Zərbə dalğasının təsir dərəcəsi nələrdən asılıdır?     

Sursatın gücü partlayışın növü və mərkəzdən olan məsafə, yerin  

          relyefində

 

Sursatın gücü, partlayışın növü, məsafə və havanın şaquli durumundan  

Sursatın gücü, yerin relyefi, küləyin istiqamətindən 

 

Partlayış mərkəzindən olan məsafə və partlayış növündən  

Partlayışın növü, məsafə, yerin relyefi və küləyin sürətindən 

 


11 

 

  29.   şıq şüalanması nədir?    

 

Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan od kürəsinin saçdığı gözə            görünən, ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalanma selidir 

 

 Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan od kürəsinin saçdığı γ-şüalarıdır  

Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan gözəgörünməz şüalar dalğasıdır 

 

Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan od kürəsindən ətrafa yayılan adi            bənövşəyi işıq şüası selidir 

 

Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan od kürəsinin saçdığı gözə            görünməyən ultrabənöbşəyi və infraqırmızı elektromaqnit şüalarıdır 

 

  30.  Gücü 1 mt olan nüvə partlayışı zamanı 4 kal/sm

2

 işıq impulsu hansı məsafədə olur?    

 

19 km 

 

15 km 


 

10 km 


 

20 km 


 

25 km 


 

 

31.   2-4 kal/sm2

 işıq impulsu mühafizə olunmayan insanlarda hansı təsir yaradır?   

 

Birinci dərəcəli yanıq 

 

nsanlara təsir etmir  

nsanlarda ikinci dərəcəli yanıq 

 

nsanlarda təsiri cüzidir 12 

 

 nsanlara təsiri nəzərə alınmazdır 

 

 32.   4-7,5 kal/sm

2

 işıq impulsu mühafizə olunmayan insanlarda hansı təsir yaradır?    

 

kinci dərəcəli yanıq 

 

nsanlara təsir etmir  

nsanlarda üçüncü dərəcəli yanıq 

 

nsanlarda təsiri cüzidir  

nsanlara təsiri nəzərə alınmazdır 

 

 

33.   7,5-12 kal/ sm2

 işıq impulsu mühafizə olunmayan insanlarda hansı təsir 

yaradır?    

 

Üçüncü dərəcəli yanıq 

 

nsanlara təsiri güclüdür  

kinci dərəcəli yanıq 

 

nsanlara təsiri nəzərə alınandır  

nsanları məhv edə bilər 

 

 

34.   Birinci dərəcəli yanıq zamanı dəridə nə baş verir?     

Qızartı 

 

Göynəmə  

Göyərmə 


 

Qaralma 


13 

 

 Bozarma 

 

 35.    kinci dərəcəli yanıq zamanı dəridə nə baş verir?    

 

Dəridə suluqlar əmələ gəlir 

 

Dəridə qaralma baş verir  

Dəridə qızartı baş verir 

 

Dəridə göynəmə baş berir  

Dəridə yanıq əmələ gəlir 

 

 

 36.  Üçüncü dərəcəli yanıqda dəridə nə baş verir?     

Dərinin hüceyrələrinin tam ölməsi 

 

Dərinin hüceyrələrində suluqların deşilməsi  

Dərinin hüceyrələrində hissiyatın ölməsi 

 

Dəridə toxumaların tam qaralması  

Dəridə toxumaların tam yanması 

 

 

37.   Dördüncü dərəcəli yanıqda dəridə nə baş verir?     

Dərinin bütün dərinliyi üzrə tam yanması 

 

Dəridə suluqların deşilməsi  

Dərinin bütün hissəsinin göynəməsi 

 

Dəridə qızartı və qaralmaların əmələ gəlməsi  

Dəridə bütün dərinliyində toxumaların ölməsi 14 

 

  

 38.   şıq şüalanmasını təsir müddətli nə qədərdir?    

 

10-20 saniyə 

 

10 dəq  

40 san 


 

10-20dəq 

 

60 san 


 

 

39.    şıq şüalanmasımn ölçü vahidi nədir?     

kal/sm

 

kkal/sm  

kc/m 


 

kc/sm


2

, R/saat 

 

kc/m


3

 və ya kal/sm

 

 40.   Işiq şüalanmasının gözlərə təsiri necədir?    

 

Müvəqqəti korluq (gündüz 5dəq, axşam 30dəq) göz dibinin yanması,            göz qapağının və ağının yanması 

 

Müvəqqəti korluq (gündüz 5dəq, axşam 30dəq) göz dibinin yanması ilə tam            korluq 

 

Göz dibinin yanması, göz qapağının yanması ilə bəbəyin məhv olması  

Göz qapağının, göz dibinin yanması ilə görmə qabiliyyətinin artması 15 

 

 Müvəqqəti korluq (gündüz 5dəq, axşam 30dəq) göz qapağının yanması və  

          göz ağının əriməsi 

 

 

41.    şıq şüalanması zamanı ərazi neçə zonaya bölünür?     

  

   

 

42.    şıq şüalanması zamanı ərazinin yanğın zonaları necə olur?     

Ucqunlarda közərmə və tüstüləməəhatəli yanğınlar, tək-tək yanğınlar 

 

Tək-bir yanğınlar, yeraltı yanğınlar  

Ucqunlarda közərmə və tüstüləmə, başdan-başa yanğınlar 

 

Ə

razi yanğınları, Tək-bir yanğınlar  

Tam yanğınlar, Tək-bir yanğınlar 

 

 

43.   Nüfuzedici radiasiya nədir?    Nüvə partlayışı anında partlayış yerindəətrafa yayılan gözə görünməyəγ-

ş

üaları və neytron selidir 

Nüvə partlayışı anında partlayış yerindən ətrafa yayılan gözə görünən γ-şüaları və 

proton selidir 

Nüvə partlayışı anında ətrafa yayılan neytronlar selidir 


16 

 

Nüvə partlayışı anında ətrafa yayılan işıq şüaları selidir Nüvə partlayışı anında ətrafa yayılan gözə görünməyən və pozitron selidir 

 

 44.   Nüfuzedici radiasiyanın təsiri nə qədər davam edir?    

 

10-15 saniyə 

 

5-10 saniyə  

8-10 saniyə 

 

6-7 saniyə  

9-12 saniyə 

 

 

45.   Nüfuzedici radiasiyanın tərkibi nədir?     

γ

 - şüalanma və neytron seli 

 

α

-β şüalanma seli  

β

-γ seli  

β

 - şüası və neytron seli  

α

, β, γ şüalanma seli  

 

46.   Nüfuzedici radiasiya əsasən nəyə təsir edir?     

Canlı orqanizmə və bitki örtüyünə 

 

nsanlarla birlikdə tikintilərə  

Heyvanlarla birlikdə meşələrə 

 

Flora ilə faunaya və dağlara 17 

 

 Canlıların işlətdiyi əhtaclara və silaha 

 

  47.  Nüfuzedici radiasiyanın canlı orqanizmdə yaratdığı təsir necə adlanır?   

  

Ş

üa xəstəliyi 

 

Baş gicələnmə xəstəliyi  

Təngənəfəslik xəstəliyi 

 

Astma xəstəliyi  

Respirativ xəstəlik 

 

 

48.   Nüfuzedici radiasiyanın təsirindən neçə dərəcəli şüa xəstəliyi yarana bilər?     

  

   

 

49.   100-200 rentgen doza hansı dərəcəli şüa xəstəliyi törədə bilir?     

Yüngül dərəcəli 

 

Təsiri nəzərə alınmır  

Orta dərəcəli 

 

Simptomları bilinəcək dərəcəli  

Cizli təsir müddəti olan ağır dərəcəli 18 

 

  

 50.  200-300 rentgen doza hansı dərəcəli şüa xəstəliyi yaradır?    

 

Orta dərəcəli 

 

Təsiri nəzərə alınan dərəcəlir  

Yüngül dərəcəli 

 

Simptomları bilinəcək dərəcəli  

Cizli təsir müddəti olan ağır dərəcəli 

 

 

51.   300-500 rentgen doza hansı dərəcəli şüa xəstəliyi törədır?     

Ağır dərəcəli, dönməz xarakterli 

 

Dönməz xarakterli orta dərəcəlir  

Dönməz xarakterli yüngül dərəcəli 

 

Simptomları bilinəcək dərəcəli  

Cizli təsir müddəti olan dönməz xarakterli 

 

 

 52.  Materialın növündən və xarakterindən asılı olaraq γ – və neytronların azalması necə adlanır?     

Yarım azaltma qatı 

 

Orta azaltma qatı  

Yüngül azaltma qatı 

 

Tam azaltma qatı  

Qismən azaltma qatı 

 


19 

 

 53.   Udulan dozanın nəyindən aslı olaraq insanlar şüa xəstəliyinə məruz qalırlar?   

 

Udulan dozanın miqdarından 

 

Partlayışdan hədəfə qədər olan məsafədən  

Həcmindən, radiasiya səviyyəsindən 

 

Həcmindən və miqdaıından  

Ş

üanın səviyyəsindən, intensivliyindən və vaxtdan  

 

 54.  γ - şüaları üçün udulan dozanın olçü vahidi nədir?     

Qrey, rentgen və rad 

 

Zibert, bэr, qrey  

Rentgen/saat, mr/s 

 

Rentgen/saat /sm2

, rad 


 

Rad, zibert və qrey 

 

 

55.  γ - şüalarından başqa dıgər şüalar üçün udulan dozanın sistemdən kənar ölçü vahidi nədir?    

 

Rentgen və rad 

 

Rad və zibert  

Qrey, bэr və rad 

 

Rentgen, R/saat  

Rentgen/saat, zibert 

 

 


20 

 

56.   Rentgen nədir?    1sm

3

 -quru hava həcmində  normal şəraitdə 2 milyard cüt ion əmələ gətirəγ-

ş

üaları və neytron selinə deyilir 

1m

3

 -quru havada normal şəraitdə 2 milyard cüt ion əmələ gətirən γ-şüalarına və proton selinə deyilir 

1m

3 -quru havada normal şəraitdə 2 milyard cüt ion əmələ gətirən pozitron selinə 

deyilir 


lm

3

 -quru havada normal şəraitdə 2 milyard cüt ion əmələ gətirən β -şüalar selinə deyilir 

lm

3 -quru havada normal şəraitdə 2 milyard cüt ion əmələ gətirən λ - şüaların selinə 

deyilir 


 

 

57.    nsanların nüfuzedici radiasiya təsirindən aldığı dozaya görə neçə dərəcəli şüa xəstəliyi mövcuddur?    

 

    

  

58.   Sülh dövründə atom təhlükəli obyektlərin ətrafında yaşayan əhalinin aldığı 

təhlükəsiz şüalanma dozası 1 ildə nə qədərdir?    

 

0,5 rentgen 

 

2 rentgen  

5 rentgen 

 

15 rentgen 21 

 

 50 rentgen 

 

 59.   Radiaktiv çirklənmə zonasında insanlar hansı ionlaşdırıcı şüaların zədələyici 

təsirinə məruz qalırlar?   

  

β

γα və neytron 

 

β

, α, pozitron  

β

, pozitron, neytron  

β

, γ, proton  

α

, proton, neytron  

 

 60.  Təhlükəli cirklənmə zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya səviyyəsi nə qədərdir?      

P

1

=240-800r/s P

10

 =15r/s D=1200-4000r 

 

P1=900r/s P10

=15 r/s D∞=4000r 

 

P

1=100r P

10

=15 r/s D∞=4000r  

P

1=100r P

10

=15 r D∞=1200-4000r  

P

1=200r P

10

=15 r D∞=1200r  

 

61.   Çox təhlükəli radiaktiv çirklənmə zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya səviyyəsi nə qədərdir?   

  P

1

>800r/s D=4000r 

 

P>700r D∞=4000r  

P=700r D∞=4000r 22 

 

 P=800r D∞=4000r 

 

P>800r/s D∞=4000r  

 

 62.  Radiaktiv zəhərlənmənin mənbəyi nədir?     

Nüvə parçalanması məhsulu və bölünməyən yanacaq materialları 

 

α, β və γ şüaları 

 

Neytron – proton seli  

Radioaktivləşmiş torpaq 

 

Radioaktiv maddələr  

 

 63.  Neytronların təsirindən torpaqlarda hansı kimyəvi elementlər əsasən radioaktivləşir?    

 

Maqnezium, natrium, kremnium 

 

Dəmir, polad, mis  

Sinq, kvars, alminium 

 

Mis, gümüş, qızıl  

Polad, mis, gümüş 

 

 

 64.  Vaxtın 7 dəfə artması radioaktiv zəhərlənməni neçə dəfə azaldır?     

10 dəfə 

 

5 dəfə  

6 dəfə 


 

3 dəfə 


23 

 

 15 dəfə 

 

 65.   Ərazinin radioaktiv zəhərlənmə dərəcəsi nədən asılıdır?  

   Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə