T est : 1204#01#Y14#01 qiyabiYüklə 417.07 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/5
tarix13.04.2017
ölçüsü417.07 Kb.
  1   2   3   4   5

T

EST

: 1204#01#Y14#01

QIYABI

Test


1204#01#Y14#01qiyabi

Fənn


1204 - Ekologiya

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

414

Keçid balı132,47 (32 %)

Suallardan

414

Bölmələr


18

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 01 01

Ad

01 01Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: “Ekologiya” termini mənşəyinə görə hansı mənalı sözlərdən əmələ gəlmişdir? (Çəki: 1)

ekol – yaşayış, loqos – təlim

oykos – ev, loqos - elm

loqos – elm, oykos – təbiət

loqos – təlim, oykos - mühit 

məna daşımır

Sual: “Ekologiya” sözü hansı məşəlidir? (Çəki: 1)

 türk


alman

 yunan


ingilis

 rus


Sual: Yer kürəsinin quru sahəsinin 97% hansı təsirlərə məruz qalmışdır? (Çəki: 1)

texnogen


 təbii

kimyəvi


 antropogen

fiziki


Sual: Ekologiyanın əsas məqsədi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

ekoloji sistemin təbii mühitlə əlaqəsini aşkar etmək 

ekoloji təhlükəsizliyin təmini

təbii və antropogen senozların möhkəmliyi

biosferdə hadisələrə nəzarət

nəzarət sisteminin formalaşması

Sual: Ekologiyanın əsas tədqiqat obyekti nədir? (Çəki: 1)

coğrafi ekologiya

texniki ekologiya

ekologiyanın elmliyi

insan ekologiyası

tarixi ekologiya

Sual: Ekologiyanın bütöv bir sistem kimi təşəkkül tapması hansı dövrə təsadüf edir? (Çəki: 1)

XVII əsrin sonu XVIII əsrin əvvəli

XVI əsrin sonu

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəli

XX əsrin sonu

XXI əsrin əvvəlləri

Sual: Canlıların təbiətə vurduqları ziyan haqqında ilk dəfə kimlər məlumat vermişdir? (Çəki: 1)

Aleksandr Humbolt

Pallasin və Lipeyxin

S.Kraşennikov

J.Lamark və T.Maltus

T.Faberinvə Q.Qlogerin

Sual: XIX əsrin əvvəllərində meydana gəlmiş hansı sahə ekoloji təfəkkürün sonrakı inkişafı sayılır? (Çəki: 

1)

geomorfologiya geologiya

kartoqrafiya

zoologiya

biocoğrafiya

Sual: Bu mərhələdə hansı ölkənin alimləri daha çox fəaliyyət göstərmişdir ? (Çəki: 1)

Rusiyanın

Almaniyanın

 İngiltərənin

Fransanın

İsveçin


Sual: Ekologiya tarixinin 3-cü mərhələsi hansı dövrü əhatə edir? (Çəki: 1)

XX əsrin 50-ci illərinə qədər

XIX əsrin əvvəlləri

XIX əsrin 2-ci yarısı

XVIII – XIX əsrlər

XX əsrin 50-ci illərindən bugünə qədər

Sual: Ekoloji faktorlar neçə kateqoriyaya bölünür? (Çəki: 1)

iki


beş

altı


dörd

üç

Sual: Yer üzərində abiotik faktorlardan olan günəş şüasının əhəmiyyətinə aiddir: (Çəki: 1)təbiətin proseslərinə mane olur

fotosintez prosesini yaradır

elmin inkişafını təmin edir

istilik enerjisi mənbəyi deyil

əhəmiyyəti yoxdur

Sual: Ekoloji baxımdan ətraf mühitdə mövcud olan su məhdudlaşdırıcı fiziki faktorlardan biridir? (Çəki: 1)

atmosefrin sirkulyasiyası

atmosfer havasının nəmliyi

küləyin istiqaməti

atmosferin quruluşu

noosferin strukturu

Sual: Sənaye, kənd təsərrüfatı, dağ-mədən və s.-də göstərilən fəaliyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

(Çəki: 1)

istehlak fəaliyyəti

texniki, texnoloji fəaliyyət

ətraf mühitin sənaye tullantıları ilə çirklənməsi

insanların yaşma tərzi

istehsalat fəaliyyətiB

ÖLMƏ

: 0201 

Ad

0201 Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Biosfer nədir? (Çəki: 1)

heyvanat aləminin mövcud olduğu sahədir

bitki örtüyünün mövcud olduğu sahədir

canlı orqanizmlərin özünün və izinin olduğu sahədir

hidrosferdə canlı orqanizmlərin yaşadığı sahədir

torpaq və atmosferdə canlı aləmin mövcud olduğu sahədir

Sual: Biosfer anlayışını elmi ədəbiyyata ilk dəfə kim və neçənci ildə gətirmişdir? (Çəki: 1)

Lamark, 1870-ci ildə

Zyuss, 1875-ct ildə 

Vernadski, 1861-ci ildə

Odum, 1860-ci ildə

Dokuçaev, 1898-ci ildə

Sual: Biosfer təliminin yaradıcısı kimdir? (Çəki: 1)

İzrael 


Naumov

Odum


 Vernadski 

Dokuçaev

Sual: Karbon qazının atmosferə normadan artıq atılmasısəbəb olur? (Çəki: 1)

oksigen miqdarının azalmasına

«parnik» efektinin yaranmasına 

dövretmə sisteminin pozulmasına

qlobal soyuqlaşmaya

döğru cavab yoxdur

Sual: (Çəki: 1)

buludun yaranmasına

qirovun yaranmasına

dumanın əmələ gəlməsinə 

turş yağışlara

leysan tipli yağıntılara

Sual: Ekosistemdə fosforun əsas mənbəyi hesab olunur? (Çəki: 1)

metomorfik süxurlar

kimyəvi süxurlar

dağ süxurları və digər çoküntülər

dəniz və çay suları

torpağın humus qatı

Sual: Ekologiyanın əsas funksional vahidi adlanır? (Çəki: 1)

ekosistem

 ekotop


biosenoz

biosfer


populyasiya

Sual: Ekosistem anlayışını ilk dəfə kim təklif etmişdir? (Çəki: 1)

K.Uatt

C.XarçinskiA.Tensli

Y.Odum


L.Libix

Sual: Ən böyük və davamlı ekosistem? (Çəki: 1)

geosferdir

atmosferdir

hidrosferdir

biosferdir

coğrafi mühitdir

Sual: Biogeosenoz və ekosistemi bir birindən fərqləndirən amil? (Çəki: 1)

məkan faktorudur

zaman faktorudur

trofik faktordur

dövrü sistem faktorudur

döğru cavab yoxdur


Sual: Radiasiya nədir? (Çəki: 1)

günəşdən gələn şua enerjisi

radioaktiv maddələrdən ayrılan ionlaşdırıcı şualardır

ağır metalldan ayrılan şualardır

makroelentlərdən ayrılan şualardır

döğru cavab yoxduB

ÖLMƏ

: 0202 

Ad

0202 Suallardan

28

Maksimal faiz28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Neobiosfer adlanır? (Çəki: 1)

canlıların keçmişində mövcud olduğu sahə 

hazırda canlı orqanizmlərin mövcud oldubu sahə

bitkilərin mövcud olduğu sahə

heyvanların mövcud olduğu sahə

doğru cavab yoxdur

Sual: Paleobiosfer və ya ağ biosfer adlanır? (Çəki: 1)

Hal-hazırda canlıların mövcud olduğu sahə

fauna və floranın yayıldığı sahə

qədimdə canlı orqanizmlərin yaşadığı sahə

biosferdə canlıların mövcud olduğu sahə.

doğru cavab yoxdur

Sual: Biosferin özünü tənzimləmə xüsusiyyəti adlanır? (Çəki: 1)

 homeostazm

 biostazm

antrorostazm

neostazm

döğru cavab yoxdur

Sual: Noosfera termini hansı mənada işlənilir? (Çəki: 1)

yaşayış mühiti, məskun sahəsi

ağıl, düşüncə, idrak

həyat tərzi, əxlaq, mədəniyyət

dövranış tərzi, mənəviyyat

doğru savab yoxdur

Sual: Biosferdə maddələrin dövretməsi ayrılır? (Çəki: 1)

qeoloji və bioloji

təbii və antropoqen

biokimyəvi və hidroloji

kimyəvi və qeokimyəvi

doğru cavab yoxdur

Sual: Biosferde maddələrin dövretməsi xarakterizə olunur (Çəki: 1)

dövretmə istiqaməti və ya azimutu ilədövretmə surəti və dövr vaxtı ilə

dövr bucağı və məsafəsi ilə

dövretmə elementləri və birləşmələri ilə

döğru cavab yoxdur

Sual: Biosferdə biokimyəvi dövretmə ayrılır? (Çəki: 1)

kimyəvi və fiziki dövretmə

mexaniki və üzvü dövretmə

qazşəkilli maddələrin dövretməsi və çökmə dövrü

geoloji və fiziki dövretmə

döğrucavab yoxdur 

Sual: Ekosistemdə oksigenin dövranı əlaqədardır? (Çəki: 1)

kimyəvi birləşmələrin xarakteri ilə 

ozon və hidrogenlə 

atmosfer və hidrosferlə

fotosintez və tənəfüslə

doğru cavab yoxdur

Sual: (Çəki: 1)

birləşmə


ayrılma

nəfəsalma

nəfəsvermə

tənəffüs


Sual: Ekosistemdə azotun mənbəyi aşağıdakılardır? (Çəki: 1)

atmosfer və üzvi maddələrin çürüməsi

hidrosfer və bakteriyalar

litosfer və dünya okeanı

bitki və heyvanat aləmi

döğru cavab yoxdur

Sual: Ekoloqiyada elementar vahid nədir? (Çəki: 1)

fərdin populyasiyasıdır

həyat dalğasıdır

biotik birlikdir

biokütlədir

döğru cavab yoxdur

Sual: Populyasiyanın əsas xüsusiyyətlərindən biridir? (Çəki: 1)

fərdlərin sayının dinamikası və tənzimlənmə mexanizmi

uzunömürlü populyasiya olması

populyasiyanın modifikasiya olması və ya dəyişməsi

populyasiyanın inkişafının iqlim şəraitindən asılılığı

döğru cavab yoxdur

Sual: Ekoloji sistemlər yaranma səbəblərinə görə bölünür? (Çəki: 1)

süni və mədəni

təbii və antropogen


davamlı və dəyişkən

uzunömürlü və dayanıqlı

döğru cavab yoxdur

Sual: Ekosistemi təşkil edən bloklar aşağıdakılardır? (Çəki: 1)

produsent və dayanaqlı

redusent və dövrü

biosenoz və biotop

təbii və antropogen

doğru davab yoxdu

Sual: Yüksək dərəcədə formalaşmış ekosistemdə çoxluğu təşkil edən növlər adlandırılır? (Çəki: 1)

kommensalizm və konsument

neytralizm və dayanaqlı

dominant və edifikator

strukturlu və proporsional

döğru cavab yoxdur

Sual: Enerjinin bir trofiki səviyyədən digərinə qəbulu edilən qida enerjisinin 10 % -ni təşkil edir. Bu 

ekologiyada necə adlandırılır? (Çəki: 1)

bir faiz qaydası

on faiz qaydası

100 faiz qaydası 

iyirmi faiz qaydası

əlli faiz qaydası

Sual: Ekosistemin inkişafına təsir edən dinamika adlanır? (Çəki: 1)

istiqamətlənmiş dinamika

sutkalıq dinamika

dövrü dinamika

deyişekən dinamika

mövsümü dinamika

Sual: Ekosistemin dinamiki növləridir? (Çəki: 1)

sadə və mürəkkəb

təkrar və dəyişkən 

sutkalıq və dövrü

istiqamətlənmiş və sadə

döğru cavab yoxdur 

Sual: Ətraf mühitdə hər hansı bir zərərli maddə insana və onun nəslinə birbaşa və ya bilavasitə təsir 

etdikdə onlarda mənfi dəyişiklər yaratmırsa bu adlanır? (Çəki: 1)

ekoloji təhlükə

ekoloji krizis

buraxılabilən qatılq həddi

forik


döğru cavab yoxdur

Sual: Qlobal ekoloji problemlərə aiddir? 1.ətraf mühitin çirklənməsi, 2.atmosferin tozla çirklənməsi, 3. iqlim 

dəyişkənliyi, 4. yeraltı suların çirklənməsi, 5.ozon təbəqəsinin dağılma təhlükəsi. 6. Xəzər dənizinin 

problemləri (Çəki: 1)

1,2,3

2,3,4


1,4,6

2.5,6

1,3,5


Sual: İndiki zamanda təbiət və cəmiyyətin birgə fəaliyyəti mərhələsində, ətraf mühitin mühafizəsinin təmini 

üzrə, ekoloji tələbatla cəmiyyətin təbii resurslardan istifadəsinə olan maraqları arasında uyğunsuzluqdan, 

iqtisadiyyatla ekologiya arasında yaranan ziddiyyət adlanır? (Çəki: 1)

ekoloji tarazlıq

ekoloji böhran

ekoloji maraq

ekoloji hal

ekoloji vəziyyət

Sual: Təbii radiasiya mənbələrinə aiddir?1. günəş şuaları, 2.nüvə silahları, 3. bəzi kimyəvi elementlər. 

4.rentgen şuaları. 5, süxurlar və mədən suları, 6. atom elenktrik siansiyaları (Çəki: 1)

1,2,5

2,3,4


1,3,5 

3,4,6


1,4,6

Sual: Təbii elektromaqnit şualanma mənbələridir? 1.Elektrik və maqnit sahələri, 2. dalğa örürücülər. 

3.günəş və qalaktikadan gələn radioşualanma. 4. müxtəlif qurğuların şuaları. 5.atmosferin elektrikliyi. 6. 

lampalı generatorlar (Çəki: 1)

1,2,4 

2,3,4


3,4,5

4,5,6


1,3,5

Sual: Antropogen radiasiya mənbələrinə aiddir 1.AES-lər, 2.Radioaktiv kimyəvi elementlər, 3.nüvə 

silahları, 4.Günəş şuaları,5.Rentgen şuaları, 6. Təbii süxurlar (Çəki: 1)

1,3,5


1,2,3

2,4,5


3,4,6

4,5,6


Sual: Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir 

(Çəki: 1)

1990-ci ildə

1995-ci ildə

1997-ci ildə

2000-ci ildə

2008-ci ildə

Sual: Abşeron yarımadasında gündəlik radiasiya fonu dəyişilir (Çəki: 1)

5-10 mkr/saat

10-12 mkr/saat

3-15 mkr/saat

6-8 mkr/saat

6-18 mkr/saat 

Sual: Biosferdə maddələrin kiçik (biogeokimyəvi) dövranı necə tamamlanır? (Çəki: 1)

Yalnız biosfer daxilində tamamlanır


Yalnız atmosfer daxilində tamamlanır

Yalnız hidrosfer daxilində tamamlanır

Yalnız litosfer daxilində tamamlanır

Hidrosfer və atmosfer daxilində tamamlanır 

Sual: Təbiətdə maddələrin böyük (geoloji) dövranı necə baş verir? (Çəki: 1)

Günəş enerjisi ilə Yerin dərinlik enerjisinin qarşılıqlı təsirilə baş verir

Günəş enerjisi ilə Yerin səth enerjisinin qarşılıqlı təsirilə baş verir

Günəş enerjisi ilə maqmatik süxurların qarşılıqlı əlaqəsilə baş verir

Günəş enerjisi ilə çökmə süxurların qarşılıqlı əlaqəsilə baş verir

Günəş enerjisi ilə Yerin radioaktv maddələrinin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində baş verirB

ÖLMƏ

: 0302 

Ad

0302 Suallardan

21

Maksimal faiz21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Havada qazların, bərk və maye halında olan müxtəlif maddələrin, həmçinin radioaktiv maddələrin 

canlı oqanizmlərin həyat şəraitinə mənfi təsir edə billə¬cək miqdarda olmasına nə deyilir? (Çəki: 1)

 atmosfer çirklənməsi deyilir

suyun çirklənməsi deyilir

ozon qatının çirklənməsi deyilir

suyun çirklənməsi deyilir

litosfer çirklənməsi deyilir 

Sual: Atmosfer çirklndiricilərini neçə qrupa ayrırlar? (Çəki: 1)

turşulu və qələvili çirkləndiricilər 

birinci və ikinci dərəcəli çirkləndiricilər

ilkin və ikinci dərəcəli çirkləndiricilər

tozlu və aerozollu çirkləndiricilər

qumlu və tozlu çirkləndiricilər

Sual: Ümumiyyətlə atmosferi çirkləndirən əsas maddələr hansı mənşəlidirlər? (Çəki: 1)

təbii mənşəlidirlər

turşu mənşəlidirlər

karbon mənşəlidirlər

pirogen mənşəlidirlər

biotik mənşəlidirlər

Sual: Atmosferi çirkləndirən ikinci dərəcəli tullantılar hansı proseslər nəticəsində törənən maddələrdir? 

(Çəki: 1)

mexaniki-kimyəvi proseslərdən

fotokimyəvi-mexaniki proseslərdən

kimyəvi-akustik proseslərdən

optik-akustik proseslərdən

fiziki-kimyəvi proseslərdən

Sual: Atmosferi çirkləndirən aerozollar içərisində hansı birləşmə xüsusi yer tutur? (Çəki: 1)

azotlu birləşməkarbonlu birləşmə

natriumlu birləşmə

qurğuşunlu birləşmə 

kükürdlü birləşmə

Sual: Sənayə şəhərlərində yer səthindən 200-300 m hündürlükdə tempratur inver¬siya¬sının yaranması 

nəticəsində hansı növ smoq yaranır? (Çəki: 1)

fotokimyəvi smoq

London smoqu

adi smoq

Los-Anceles smoqu

tosgen smoqu

Sual: (Çəki: 1)

adi smoq 

tosgen smoqu

turşulu smoq

fotokimyəvi smoq

qələvi smoq

Sual: Avtomobil nəqliyyatı tərəfindən atmosferin çirklənməsinin qarşısını almaq¬la hansı növ smoqun 

əmələ gəlməsinin qarşısını almaq olar? (Çəki: 1)

adi smoq 

tosgenli smoq

turşulu smoq

qələvi smoq

fotokimyəvi smoq

Sual: Hansı təbəqə günəşin ultrabənövşəyi radiasiyasının böyük bir qismini udaraq, yer kürəsində canlı 

orqanizmləri radiasiyanın məhvedici təsirin¬dən qoruyur? (Çəki: 1)

ozon təbəqəsi 

troposfer təbəqəsi

mezosfer təbəqəsi

kosmik təbəqə

bulud təbəqəsi

Sual: Ozonun ən sıx qatı yer səthindən hansı hündürlükdədir? (Çəki: 1)

20 ÷25 km

15 ÷ 18 km

13÷17 km 

19 ÷23 km

18 ÷26 km

Sual: Neçənci ildə və harada 56 ölkənin hökümətləri ozon qatını dağıdan xlor-flüor üzvi birləşmələrin və 

digər ozan dağıdıcı maddələrin (ODM) istehsa¬lını 2 dəfə azaltmaq haqqında protokol imzaladılar? (Çəki: 

1)

1900-cu ildə, Londonda 1950-ci ildə, Parisdə

1995-ci ildə Moskvada

2000-ci ildə Berlində

1987-ci ildə, MonrealdaSual: Neçənci ildə harada ozon dağıdıcı maddələrin (ODM) istehsalının dayan¬dırılması haqqında 

protokol imzalandı? (Çəki: 1)

1997-ci ildə Monrealda

2000-ci ildə Stokholmda

1999-cu ildə Vyanada

2002-ci ildə Londonda

2005-ci ildə Parisdə

Sual: Neçənci ildə Azərbaycan ozondağıdıcı maddələrin istifadəsindən mərhələlər üzrə çıxrılmasına dair 

Vyana konvensiyasını, Monreal protoko¬lunu ratifikasiya etdi. (Çəki: 1)

1993-cü ildə

1996-ci ildə

1995-ci ildə

1998-ci ildə

1999-cu ildə

Sual: Atmosferdə hansı qazın çoxalması qlobal iqlimin dəyişməsinə təsir göstərər? (Çəki: 1)

Sual: Hansı üsul ilə tullantı qazları təmizlədikdə heç bir kimyəvi reaksiy getmir, zəhərli qazlar müxtəlif 

yollarla tutulur? (Çəki: 1)

fiziki üsulla təmizləmədə

kimyəvi üsulla təmizləmədə

elektrokimyəvi üsulla təmizləmədə

optik üsulla təmizləmədə

rezonans üsulu ilə təmizləmədə

Sual: Tullantı qazları zəhərli maddələrdən təmizləmək üçün hansı qurğulardan istifadə edilir. (Çəki: 1)

qaztəmizləyici qurğulardan

toztutucu qurğulardan

elektrik qurğularından 

fırlanma qurğularından

elektromaqnit qurğularından

Sual: Tullantı qazların ilkin təmizləmə prosesi hansı toztutucularında aparılır? (Çəki: 1)

absorberlərdə

tozsoran qurğularda

yaş toztutucularında

quru mexaniki toztutucularında 

qazyuyucu qurğularda

Sual: Tullantı qazın tərkibində ölçüləri 25-30 mkm olan hissəciklər hansı prinsipli toztutucularda tutulur? 

(Çəki: 1)

mərkəzdənqaçma prinsipli toztutuclarda

 yaş toztutucularda

mexaniki qazyuyucularında

nimçəli qazyuyuclarında"ətalət" prinsipli toztutucularda 

Sual: Tullantı qazları fiziki üsulla təmizlədikdə ölçüləri 25-30 mkm olan hissəcik¬lərin "ətalət" prinsipli 

toztutuclarda çökməsi neçə faiz olur? (Çəki: 1)

65 – 80%


60 – 65% 

70 – 75%


75 – 78%

50 – 60%


Sual: Böyük həcmdə olan tullantı qazları toz və yağ dumanlarında təmizləmək üçün hansı toztutuculardan 

istifadə olunur? (Çəki: 1)

taxma məsaməli toztutucularından

nimçəli toztutuculardan

yaş tutucularından

elektrik filtrli toztutucularından

mexaniki toztutucularından

Sual: Atmosferi çirkləndirən əsas mənbələr hansılardır? (Çəki: 1)

sənaye müəssiələri, nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatları

məişət, kommunal, heyvandarlıq təsərrüfatları

dəmir yolu, quşçuluq, tikinti təsərrüfatları

əkinçilik, məişət, nəqliyyat təsərrüfatları

neftçıxarma sənayesi, dəmir yolu, quşçuluq

B

ÖLMƏ

: 04 02 

Ad

04 02 Suallardan

18

Maksimal faiz18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: Dünyada şirin su ehtiyatlarının ən çox hissəsi hansı qitədə yerləşir? (Çəki: 1)

Afrikada


Asiyada

Avropada 

Antraktidada

Avstraliyada

Sual: Sənayedə ən çox su sərfiyyatı hansı ölkənin payına düşür? (Çəki: 1)

Çin-in


Avstraliyanın

ABŞ – in


 Rusiyanın

Fransanın

Sual: Təbii suların əsas çirklənmə göstəricilərindən deyil? (Çəki: 1)

Suda həll olmuş oksigen miqdarının çox olması

Oksigen biokimyəvi göstəricisinin çox olması

Suda amonyakın nitratların, nitritlərin, neft və neft məhsullarının, sintetik səthi aktiv maddələrin ağır 

metalların olması


Suda mikroorqanizmlərin olması

Suda bağırsaq bakteriyalarının olması

Sual: Təbii suların əsas çirkləndirmə mənbələri hansı istehsal sahələridir? (Çəki: 1)

Qara və əlvan metallurgiya, kimya, neft, qaz, daş kömür, sellüloz, kağız sənayesi müəssisələri, kənd 

təsərrüfatı məhsulları emalı və məişət müəssisələri

Energetika sənayesi

Toxuculuq və trikotaj sənayesi

Yeyinti sənayesi müəssisələri

Maşınqayırma sənayesi müəssisələri

Sual: Su anbarlarının çirklənməsinin qarşısının alınması üçün nələri etmək lazımdır? (Çəki: 1)

Sənaye, kommunal-məişət müəssisələri, kənd təsərrüfat məhsullarının emal müəssisələrindən atılan 

çirkab suları təmizləyici qurğularda təmizlədikdən sonra su anbarlarına atmaq lazımdır.

Texnoloji proseslərdə su sərfini azaltmaq

təmizləyici qurğuların təkmilləşdirilməsi

Təmizləyici qurğularda işlədilən kimyəvi reagentlərin miqdarını azaltmaq

Təmizləyici qurğulardan keçməyən suların su anbarlarına tökülməsinə görə cərimə etmək

Sual: Göllərin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün hansı işlər görülməlidir? (Çəki: 1)

Göllərə axıdılan çirkab sularının təmizləyici qurğulardan keçirilməsi

Göllərə axıdılan çirkab suların miqdarını maksimum azaltmaq

Göllərin qurudulmasını mümkün qədər həyata keçirtmək

Göllərə kəskin iyli maddələrlə çirklənməmiş suların axıdılmasını qanunla qadağan etmək

düz cavab yoxdur

Sual: Cənubi Xəzərdə “Ölü zona” sahil suları hansı şəhərlərin sahillərində yerləşir? (Çəki: 1)

Lənkəran, Salyan, Neftçala sahilləri

Bakı, Türkmənbaşı və Çərəkən sahil suları

Astara, Lənkəran sahil suları

Ələt, Pirallahı sahil suları

İran ərazisindəki Ənzəli, Sari, Qorqan sahil suları

Sual: Çirkab suların minerallaşdırılması nədir? (Çəki: 1)

Təmizlənmiş sulardan duzların çıxarılması

Çirkab sulardakı qarışıq maddələrin təmizlənməsi

Çirkab sulardan duzların qismən çıxarılması

Çirkab sulardan duzların həll olunmasını həyata keçirilən

Çirkab sulardakı mexaniki qarışıqların tam təmizlənməsi

Sual: Çirkab suların flotasiya üsulu ilə təmizlənməsi necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

Çirkab suların süzgəclərdən keçirilməsi ilə

Sudakı çirkləndirici maddələrin suyun səthinə qaldırılması ilə

Sudakı çirkləndirici maddələrin kimyəvi reaksiyalara uğradılması ilə

Çirkab sulardakı çirkləndirici maddələrin suyun dibinə çökdürülməsi ilə

Sudakı çirkləndirici maddələrin pıxtalaşdırılması

Sual: Çirkab suların biokimyəvi üsullarla təmizlənməsinin təbii üsullarla təmizlənməyə nisbət üstünlükləri 

nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması

Torpağın suvarılması nəticəsində məhsuldarlığın artması

Çirkab suların tərkibində xəstəlik törədən mikrobların qalmasında

Çirkab suların zərərsizləşdirilməsinin həyata keçirilməsi

Biokimyəvi təmizlənmənin göllərdə həyata keçirilməsinin mümkünlüyü.


Sual: BMT – nin 1991- ci ildə Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində Dünya ölkələri hökumət başçılarının 

iştirakı ilə keçirdiyi “Ətraf mühit və inkişaf ” adlı konfransında qarşıya qoyulan əsas məsələ nədən ibarət 

olmuşdur? (Çəki: 1)

Atmosferin çirklənməsinin qarşısının alınması

Müasir su təmizləyici qurğuların yaradılması

Hər bir dövlətin öz ölkə əhalisini təmizlənmiş içməli su ilə təmin etmə öhdəçiliyinin qəbul edilməsi

Litosferin çirklənməsinin qarşısının alınması

Çirkab sulardan istifadənin qadağan olunması

Sual: İstilik elektrik stansiyalarında soyutma prosesində istifadə olunan suyun yenidən hövzəyə 

qaytarılması suyun hansı çirklənməsi adlanır? (Çəki: 1)

üzvi

Kimyəvi


termiki

mexaniki


təbii 

Sual: Müasir istilik elektrik stansiyalarında soyutma prosesində işlədilmiş suyun temperaturunu azaltmaq 

üçün nə etmək lazımdır? (Çəki: 1)

İsti suyun məişətdə istifadə edilməsi

İsti suyun kanal və sututarlarda soyudulması

Soyuducu qurğularda suyun soyudulmasın təmini

Suyun qonşu müəssisələrlə istifadəyə verilməsi

Suyun soyudularaq məişətdə istifadə olunması

Sual: Çirkab sular su hövzələrinə atılarkən hövzənin temperaturuna təsiri necə olmalıdır? (Çəki: 1)

Hövzə suyunun temperaturu maksimal yay temperaturundan 3ºC – dən çox artmamalıdır

Hövzədəki suyun temperaturu 15ºC-dən çox artmamalıdır.

Hövzədəki suyun temperaturu maksimal yay temperaturundan 10ºC – dən çox artmamalıdır.

Hövzədəki suyun temperaturu artmamalıdır

Hövzədəki temperatur havanın temperaturundan 10ºC- dən çox artmamalıdır

Sual: Çirkab sular su hövzələrinə atılarkən suyun turşuluq həddi hansı miqdarda olmalıdır? (Çəki: 1)

pH = 9,5 – 10,5

pH = 13,5 – 14,5

pH = 6,5-8,5

pH =2,0-3,0

pH = 1,5-4,0

Sual: Balıqçılıq təsərrüfatı sularında oksigen olan biokimyəvi tələbat necə olmalıdır? (Çəki: 1)

10 mq/l – dən çox

15 mq/l – dən çox

4 mq/l – dən az

6 mq/ l

9 mq/l


Sual: Çirkab suların sorbsiya üsulu ilə təmizlənməsi necə aparılır? (Çəki: 1)

Sorbentin su ilə kimyəvi reaksiyaya girməsi ilə

Çirkabların sorbentin səthinə hopdurulması

çirkabların sorbent təsiri ilə parçalanması ilə

Çirkabların sorbentlə udulması ilə

Çirkabların sorbentdə həll olunaraq təmizlənməsi iləSual: Çirkab suların mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsi necə aparılır? (Çəki: 1)

suyun çökdürülməsi ilə

Hidrosiklonlarda suyun mərkəzdənqaçma qüvvəsi təsiri ilə təmizlənməsi

Suyun süzgəclərdə süzülməsi ilə

Suyun horizontal çənlərdə çökdürülməsi ilə

Suyun radial çənlərdə hərəkət etdirilməsi iləКаталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə