T e s t l ə r Testin çətlikYüklə 334.21 Kb.
Pdf просмотр
səhifə4/4
tarix25.12.2016
ölçüsü334.21 Kb.
1   2   3   4

yuxugətirici təyin olunmalı B) N-xolinomimetik 

yeritməli və işlədici təyin etməli C) Mədəni 

yumalı, naloksan və atropin sulfat yeritməli    D) 

Aktiv kömür verməli və epinefrin hidroxlorid 

yeritməli E) M-xolinoblokator və qusmaəleyhinə 

dərman maddəsi təyinetməli

Ç

287.səh.


253

α1-adernomimetiklərə aiddir

A) Klonidin B) Fenilefrin C) Tramazolin       D) 

Nafazolin E) Dobutamin

O

231.səh.


254

Nootrop aktivliyə malik, psixomotor ləngimə, 

gərginlik, ipoxondrik və s. nevrozbənzər 

simptomlarla keçən depressiyalarda istifadə 

olunan antidepressant:

A)  Pirasetam B) Nialamid  C) Moklobemid   D) 

Pirazidol  E) Amitriptillin

Ç

447.səh.255

QAYT-ın antaqonisti olan və barbitur turşusu 

törəmələri  ilə zəhərlənmələrdə istifadə olunan 

analeptik:

A) Bemeqrid B) Strixnin  C) Kamfora           D) 

Niketamid E) Lobelin

O

477.səh.


256

Etosuksimidin təsir mexanizmidir:

A) QAYT-transaminaza aktivləşdirmək  B) T-

tipli Ca2+ kanalını blokda etmək  C)  Qlutamat 

ifrazının inhibisiyası  D) K+ kanalınıaktivə etmək 

E) NMDA-reseptorlarını blokada etmək

Ç

350.səh.


257

Daha qısa müddət təsir göstərən kurareyəbənzər 

maddə:

A) Tubakurarin xlorid B) Paxikarpin hidroyodid  C) Pankronium  D) Siksinilxolin   E) Hiqronium

O

214.səh.258

Xlorpromazinə aid ifadə deyil:

A) Xolestaz B) Sedativ C)  Hipertenziya      D) 

Antiemetik E) Fotosensibilizasiya

O

391.səh.


259

Presinaptik lokalozasiyalı, müsbət əks əlaqə 

mexanizmi yaradan adrenerjik reseptor:

A) α2  B) β1  C) α1  D) β2  E)  β1

A

223.səh.


260

Sedativ təsirli HEB-i yaxşı keçən simpatolitik:

A) Oktadin B) Rezerpin C)  Ornid    D) Klonidin  

E) Efedrin

O

244.səh.


261

Narkoz üçün efirə xas olmayan ifadə :

A) Hipersalivasiya törədir B) Narkotik genişliyi 

qısadır C) Qıcıqlandırıcı təsirə malikdir D) 

Toksiki təsiri azdır E) Uzunmüddətli oyanma halı 

törədir


O

295.səh.


262

Analgetik təsiri zəif ola, əsasən diareyalar zamanı 

istifadə olunan opioid reseptorlarının aqonisti 

olan preparat:

A) Fentanil  B) Promedol  C)  Loperamid       D) 

Kodein  E) Tebain

O

381.səh.


263

Pirasetama aid ifadə deyil :

A) HEB-i və plasentar baryeri yaxşı keçir B) 

QAYT-ın sentetik analoqudur C) Nootrop təsirə 

malikdir   D) Terapevtik genişliyi və indeksi 

kiçikdir  E) Biotransformasiyaya məruz qalmır

Ç

469.səh.


264

Dərman maddələrinə çox sürətli öyrəşmə halı 

necə adlanır ?

A) Tolerantlıq B) Desensibilizasiya  C)  

Kumilyasiya D) Sensibilizasiya E) Taxiflaksiya

A

239.səh.265

Bromidlər üçün əsas xarakterik effekt

A) Antipsixotik B) Sedativ C) Analeptik       D) 

Psixostimuləedici  E) Antidepressiv

O

430.səh.


266

Presinaptik lokalozasiyalı, mənfi əks əlaqə 

mexanizmi yaradan adrenerjik reseptor:

A) α1 B) β1  C) α2  D) β2  E)  β1

A

223.səh.


267

Benzodiazepin reseptorlarının aqonisti olan qeyri-

benzodiazepin qrupundan olan hipnotik 

A) Flumazenil B) Zolpidem C)  Lorazepam     D) 

Fenibut  E) Midazolam

O

323.səh.268

Fenobarbitalın dozasının pozulması fonunda 

yaranan intoksikaya zamanı istifadə olunan 

analeptik

A)  Kamfora B) Strixnin  C) Bemeqrid           D) 

Niketamid E) Lobelin

O

477.səh.


269

Mədə xorasında əziyyət çəkən ruhi xəstəyə hansı 

neyroleptikin təyini məqsədəuyğundur:

A) Haloperidol B) Sulpirid C) Triftazin     D) 

Xlorpromazin E) Klozapin

Ç

406.səh.270

Serotoninin neyronal udulmasını blokada edən 

antidepressant:

A) Befol  B) Nialamid C) Amitriprillin          D) 

Fenibut  E) Fluoksetin

O

446.səh.271

Xloralhidratı fenobarbitaldan fərqləndirən cəhət :

A) Yuxunun strukturunu pozur B) Mikrosomal 

fermentlərin induksiyasını törədir  C)  

Kumulyativ təsiri yoxdur   D) Yüksək 

qıcıqlandırıcı təsiri var E) Hipnotik  təsiri var

Ç

350.səh.


272

Etil spirtinin emosional və psixi fəallığı 

dəyişdirməsində hansı sistem rol oynayır ?

A) Xolinergik  B) Dofaminergik                   C) 

Aspartatergik     D) Qlisinergik               E) 

Histaminergik

A

332.səh.


273

Nootrop preparatlar üçün xarakteriktir :

A) Beyinin oksigenə olan tələbatını artırır B) 

Qıcəlmaları aktivləşdirir C)  Dərman asılılığı 

törədir D) əqli fəaliyyəti stimulə edir E) Beyin 

damarlarının spazmını yaradır

O

466.səh.


274

Terapevtik indeks necə hesablanır :

A) LD50/ED50  B) TD100/LD50                C)  

LD100/TD50   D) LD50/TD50              E) 

ED50/LD50

A

117.səh.275

Fenobarbitalın və diazepamın epilepsiya əleyhinə 

təsir mexanizmi hansı neyromediator sistemlə 

əlaqədardır ?

A) Xolinergik  B) Dofaminergik  C) QAYT-ergik    

D) Seratoninergik  E) Adrenergik

O

351.səh.


276

Reseptin "Signatura" hissəsində qeyd olunur:

A) Tibb müəssisəsinin ştampı qoyulur  B) 

"Recipe" feli ixtisar variantında verilir C) 

Reseptin təkibinə daxıl olan dərman maddələri 

qeyd olunur D) Dərmanların hazırlanması, 

buraxılış qaydası  E) Dərmanların qəbul qaydası 

göstərilir

O

54-69.səh.     II kitab      

277

 Pulsuz və güzəştli şərtlə buraxılan dərmanlara 

aid resept neçə nüsxədə yazılır?

A) 4 nüsxədə B) 1 nüsxədə C) Üzü köçürülür

D) 2 nüsxədə E) 3 nüsxədə

O

54-69.səh.     II kitab 

278


Kauzal terapiya tətbiq olunur:

A) Yalnız cərrahiyyə praktikasında B) Xəstəliyi 

törədən səbəbi aradan qaldırmaq üçün   C)  

Xəstəliyin başvermə ehtimalının qarşısını almaq 

üçün    D) Hormon çatışmazlığı zamanı   E) 

Xəstəliyin simptomlarını müvəqqəti aradan 

qaldırmaq üçün

O

146.səh.279

"Suppositoria” sözünün mənası nədir?

A) Poroşok B) Məlhəm C) Şam

D) Maye E) Dərman şamları

A

130.səh.        II kitab

280


Tərkibində zəhərli maddələr olan bitkilərdən 

dəmləmələr hansı nisbətdə hazırlanlır?

A) 1:40 B) 1:100 C) 1:30 D) 1:400 E) 1:200

O

158.səh.        II kitab

281


Farmakokinetik qarşılıqlı təsir :

A)  İki dərman maddəsinin ayrı-ayrılıqdakı 

effektlərinin cəmi B) Bir dərman maddəsinin 

digərinin absorbsiyasını, metobilizmini və 

s.dəyişir C) Bir dərman maddəsinin digərilə 

kimyəvi əlaqəyə girərək onun təsitini azaldır       

D) Heç biri  E) Dərman maddəsləri arasında 

orqanizmə girməmişdən əvvəl baş verir 

Ç

145.səh.


282

Qapalıbucaqlı qlaukomadan əziyyət çəkən 

Parkinson xəstəsinə istifadəsinə əks göstəriş olan 

Parkinsonəleyhinə preparat:

A) Madopar B) Levadopa C) Selegilin         D) 

Triheksifenidil  E) Qlüdantan

O

365.səh.


283

Dərman maddəsinin fetotoksik təsiri nə zaman 

baş verə bilər?

A) Yaşlı insanlarda B) Yenidoğulmuş uşaqlarda 

C) Hamiləliyin 12 həftəsindən sonra

D) Hamiləliyin 3-8 həftələrində  E) 

Preimplantasiya mərhələsində

O

147.səh.284

20ml Gənəgərçək yağından hazırlanmış 200ml 

emulsiyayaixrisar variantda yazılan düzgün 

resept: 


A)  Rp.: Emulsi oleii Olvari 20ml - 200ml                   

D.S. Hər saatdan bir, 1 xörək qaşığı                                                                                                                                                                                                                                                                                            

B) Rp.: Emulsi oleium Ricini 20ml - 200ml                   

D.S. Hər saatdan bir, 1 xörək qaşığı             C) 

Rp.: Emulsium oleii 20ml - 200ml                   

D.S. Hər saatdan bir, 1 xörək qaşığı             D) 

Rp.: Emulsi oleii Ricini 20ml - 200ml                   

D.S. Hər saatdan bir, 1 xörək qaşığı             E) 

Rp.: Emulsi oleum Ricimum 20ml - 200ml                   

D.S. Hər saatdan bir, 1 xörək qaşığı  

O

164.səh.        II kitab

285


QAYT-transaminaza fermentini geridönməz 

blokada edərək  QAYT-mimetik təsir göstərən 

epilepsiyaəleyhinə preparat:

A) Etosuksimid B) Depakin C)  Diazepam    D) 

Fenitoin  E) Viqabatrin

Ç

350.səh.286

Tipik neyroleptiklərin əsas təsir mexanizmi:

A)  Adrenergik reseptorları blokda edirlər B) 

Xolinergik reseptorları blokda edirlər C)  

Serotonin reseptorlarını blokda edirlər    D) 

Dofamin reseptorlarıni blokda edirlərE) 

Qlutamatergik reseptorları blokda edirlər

O

399.səh.287

Sibazon preparatı üçün səciyyəvi olmayan effekt 

:

A) Amnestik B) Antikonvulsiv C)  Antiaritmik    D) Anksiolitik  E) Analeptik

O

320.səh.288

Yerli və rezorbtiv təsirə malik analeptik :

A) Kofein B) Kamfora  C) Etimizol  D) Fenibut  

E) Bemeqrid

O

478.səh.


289

Barbituratlar qrupundan olan qeyri-inhalyasion 

ümumi anestetik :

A) Ketamin B) Halotan  C)  Heksenal         D) 

Propanidid E) Enfluran

A

306.səh.290

Əvəzedici terapiya tətbiq olunur:

A) Yalnız cərrahiyyə praktikasında B) Xəstəliyi 

törədən səbəbi aradan qaldırmaq üçün   C)  

Xəstəliyin başvermə ehtimalının qarşısını almaq 

üçün    D) Endogen təbiətli maddələrin 

çatışmazlığı zamanı   E) Xəstəliyin simptomlarını 

müvəqqəti aradan qaldırmaq üçün

O

146.səh.


291

Feoxromositomanın diaqnostikasında istifadə 

olunan α adrenoblokator :

A) Fenilefrin B) Propranolol  C) Prazosin        D) 

Fentolamin E) Diprasetam

Ç

240.səh.292

Yuxugətirici təsirə malik epilepsiyaəleyhinə 

dərman maddələri :

A) Fenitoin; Karbamazepin B) Fenobarbital: 

Etosuksimid C)  Diazepam; Fenobarbital    D) 

Fenitoin; Diazepam E) Etosuksimid; Fenitoin

O

345.səh.


293

Dərman bitkisinin miqdarı göstərilmədiyi halda 

dəmləmələrvə bişirmələr hansı nisbətdə 

hazırlanlır?

A) 1:40 B) 1:10 C) 1:30 D) 1:400 E) 1:200

O

158.səh.        II kitab

294


Dibenzadiazepin törəməsi olan "atipik 

neyroleptik" :

A) Sulpirid B) Aminazin C) Rezerpin           D) 

Flufenazin E) Droperidol

O

395.səh.


295

Propranololun istifadəsinə əks göstəriş:

A) Hipertoniya B) Diensefal sindrom  C) 

Aritmiya D) Stenokardiya E) Bronxial astma

Ç

242.səh.


296

Reseptin "Designatio materiarum" hissəsində 

qeyd olunmur:

A) Remedium basis  B) Remedium simplicis C) 

Remedium corrugens D) Remedium adjuvans E) 

Remedium constituens

O

54-69.səh.     II kitab      

297


Daha qısa müddət təsir göstərən kurareyəbənzər 

maddə:


A) Pankuronium B) Susinilxolin C)  Hiqronium     

D) Tubokurarin E) Paxikarpin

O

215.səh.


298

M-xolinoblokatorlara aid olan preparat:

A) Pirilen B) Suksinilxolin  C) Skopolamin 

hidrobromid D) Fenibut  E) Subexolin

O

210.səh.


299

Pastalar hansı məqsədlər üçün işlənir?

A) Qıcıqlandırıcı vasitə kimi B) Quruducu vasitə 

kimi C) Büzüşdürücü vasitə kimi

D) Nəmləndirici vasitə kimi E) Yumşaldıcı vasitə 

kimi


A

125.səh.        II 

kitab

300


Bu хüsusiyyətlərdən hansı etanol üçün 

хarakterikdir?

A) Oyanma dövrü uzunmüddətli olur  B) 

Narkotik genişliyi böyükdür C) Narkotik kimi 

venadaхili istifadə olunur D) Inhalyasion ümumi 

anestetiklərə aiddir E) Törətdiyi ümumi 

anesteziya halı asan idarə olunur

A

232.səh.Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyat

                  M.Qəniyev, F. Hüseynova. “Ümumi Reseptura”. Bakı,  2009 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə