Sur t az rbaycan respublikasi adindan apelyasiya şikay tin m hk m baxışının yekunq rariYüklə 123.65 Kb.
Pdf просмотр
tarix13.02.2017
ölçüsü123.65 Kb.

1(104)216/2016Sur t 

 

AZ RBAYCAN  RESPUBLİKASI  ADINDAN apelyasiya şikay tin  m hk m  baxışının 

YEKUNQ RARI 

 

10 avqust 2016-cı ilG nc ş h ri  

G nc   Apelyasiya  M hk m sinin  Cinay t  kollegiyasının  hakiml ri  M h rr mli 

R şid  Ağamirz   oğlu  (s drlik  ed n  v   m ruz çi), liyev  B d l  C lal  oğlu  v  

Xasm mm dov Elçin İsg nd r oğlundan ibar t t rkibd , Qasımov Az r Zabiloğlunun 

katibliyi,  dövl t  ittihamçısı  zimov  dal tAdil  oğlu,  z r rç kmiş  ş xsin  hüquqi  varisi 

Qarayev  Hüseyn  Qiyas  oğlu,  t qsirl ndiril n  ş xs  Qarayev  Qafur  İlham  oğlu  v  

müdafi çisi liyev  Camal  Mübariz  oğlunun  iştirakı  il ,  Qarayev  Qafur  İlham  oğlunun 

Az rbaycan  Respublikası  Cinay t  M c ll sinin  120.2.4  v   120.2.9-cu  madd l ri  il  

m hkum  olunmasına  dair  G nc   Ağır  Cinay tl r  M hk m sinin  19may  2016-cı  il 

tarixli,  1(088)-56/2016  saylı  hökmünd n  müdafi çi  liyev  Camal  Mübariz  oğlu 

t r find n verilmiş apelyasiya şikay tin  açıq m hk m  iclasında baxaraq 

 

M Ü   Y Y   N     E T D İ :  

G nc   Ağır  Cinay tl r  M hk m sinin  19  may  2016-cı  il  tarixli  hökmü  il  

(Hakiml r:  Mahmudov  Faiq  Nüsr t  oğlu  (s drlik  ed n  v   m ruz çi),  zizov  Sevindik 

ziz oğlu v  Rüst mov Elmin İltizam oğlu) 

 

16  fevral  1988-ci  il  tarixd   Tovuz  rayonunun  Çeşm li k ndind anadan  olmuş,  Az rbaycan  Respublikasıv t ndaşı, 

ail li-himay sind   iki  azyaşlı  uşağı  olan,  orta  t hsilli,  işsiz, 

vv ll r  m hkum  olunmamış,  Tovuz  rayonu,  Çeşm li  k ndind  

qeydiyyatda  olmaqla  Tovuz  rayonu,  Abulb yli  k ndind  

yaşayanQarayev Qafur İlham oğlu 

 

Az rbaycan  Respublikası  Cinay t  M c ll sinin  (bundan  sonra,  CM),  120.2.4  v  120.2.9-cu madd l ri il  t qsirli bilinib,c zası ciddi rejimli c zaç km  mü ssis sind  

ç km kl  16 (on altı) il 06 (altı) ay müdd tin  azadlıqdan m hrum etm  c zası t yin 

edilmiş, c zasının başlanğıcı 27 sentyabr 2015-ci il tarixd n hesablanmışdır. 

G nc   Ağır  Cinay tl r  M hk m sinin  19  may  2016-cı  il  tarixli  hökmün  

sas nQarayev  Qafur  İlham  oğlu  27  sentyabr  2015-ci  il  tarixd   saat  00  rad l rind  

yaşadığı  Tovuz  rayonunun  Abulb yli  k ndind ki  evind   yatıb  istirah t  ed rk n 

qonşusu  S limov  N riman  Z rq m  oğlunun  h y tind   t şkil  edilmiş  m clisd n  ağır 

d r c li  alkoqol  s rxoşluğu  v ziyy tind   ev   qayıdıb,  gec   vaxtı  ucadan  danışaraq 

onu  nalayiq  ifad l r  işl dib  çağıran  atası  Qarayev  İlham  Qiyas  oğlunu  vv ll r  d  

müt madi olaraq s rxoş v ziyy td  ona v  dig r ail  üzvl rin  qarşı eyni h r k tl r  

yol  verdiyin   gör   qisas  almaq  niyy ti  il   q sd n  öldürm k  q rarına  g lmiş,  bu 

m qs dl   yatağından  qalxaraq  İlham  Qarayevin  dayandığı  evl rinin  d hlizin   keçib, 

orada  söyüş  söym sin   v   gec   vaxtı  ucadan  danışmasına  iradını  bildir rk n 

aralarında  yaranmış  münaqiş   zamanı  onunla  lb yaxa  olmuş  v   İlham  Qarayevin  

yumruqla  sol  kür k  nahiy sin   vurub,  9-cu  v   10-cu  qabırğa  b rab rind   3x1  sm ölçülü  sağlamlığa  z r r  vurmadığı  üçün  d r c si  t yin  edilm y n  sıyrıq  xarakterli 

x sar t  yetirm sind n  sonra  atasının  ağır  d r c li  alkoqol  s rxoşluğuna  gör   aşkar 

sur td   köm ksiz  v ziyy t   düşdüyünü  bilib  bu  v ziyy tind n  istifad   ed r k 

vv lc  onun başını bir neç  d f  d hlizin  mişar daşından hörülmüş divarına vurub 

yer   yıxmış,  sonra  is   xüsusi  amansızlıq  nümayiş  etdir r k  z r rç kmiş   zab 

verdiyini  d rk  etm kl   t xmin n  10  d qiq   rzind   İlham  Qarayevin  başını  ardıcıl 

olaraq  aramla  d hlizin  betondan  tökülmüş  döş m sin   vurub  sonuncuya  döş 

q f sinin sol hiss sind  XI v  XII qabırğa s viyy sind  7x4 sm ölçülü 1  d d, qarının 

ön divarında, sol qabırğa altı nahiy d  1,5x0,6 sm v  1x0,5 sm ölçülü 2  d d, kür k 

nahiy sind   solda  20x12  sm,  kür k  nahiy sind   sağda  12x7  sm,  h min  nahiy d  

m rk zd   10x1,5  sm  v   8x3  sm  ölçülü  4  d d  qeyri-mü yy n  formalı,  c mi  7  d d 

sağlamlığa  z r r  vurmadığı  üçün  d r c l ri  t yin  edilm y n  sıyrıq  xarakterli 

x sar tl r, sol gicgah nahiy sind , sol gözün alt v  üst qapağını  hat  ed n 9x5 sm 

ölçülü  1  d d  hemotom,  alın  nahiy sind   sağda  2x1  sm  ölçülü  1  d d,  ç n   altı 

nahiy d  1,2x1 sm ölçülü 1  d d,  ns  nahiy sind  solda 3x0,5 sm ölçülü 1  d d, sağ 

gözün  bayır  bucağında  4x0,3  sm  ölçülü  1  d d  zilmiş,  zilmiş-çapılmış  yaraları  v  

burun sümüyünün sınığı xarakterli q sd n sağlamlığa yüngül z r r vurmaya aid c mi 

6  x sar t,  k ll   sası  sümüyünün  x tti  sınığı,  beyin  qansızması  v   qara  ciy rin 

cırılması  xarakterli  yetiril n  anda  h yat  üçün  t hlük li  olan  q sd n  sağlamlığa  ağır 

z r r  vurmaya  aid  2  x sar t,  ümumilikd   15  x sar t  yetirib  beyinin  qansızması 

n tic sind  aşkar sur td  köm ksiz v ziyy td  olan z r rç kmiş ş xsi q sd n xüsusi 

amansızlıqla h yatdan m hrum etmişdir. 

Hökmd nmüdafi çi  liyev  Camal  Mübariz  oğlu  apelyasiya  şikay ti  ver r k 

G nc   Ağır  Cinay tl r  M hk m sinin  19  may  2016-cı  il  tarixli  hökmünü  l ğv  edib, 

Qarayev Qafur İlham oğlunun tör tdiyi cinay t  m linin CM-in 120.2.4 v  120.2.9-cu 

madd l rind n h min M c ll nin 124.1-ci  madd sin  tövsif edilm si v  ona h min 

madd nin 

sanksiyası 

daxilind  

c za 


verilm si 

bar d  


q rar 

q buledilm sinixahişetmişdir. 

Apelyasiya şikay tini bel   saslandırmışdır ki, Qarayev Qafur İlham oğluna qarşı 

ir li sürül n ittihamlarla razı deyil. Onun bar sind  ittiham elan olunark n tör tdiyi 

m l cinay t qanunu il  düzgün tövsif olunmamışdır. Bel  ki, hadis  tör dil n zaman 

heç bir q sdd n söhb t ged  bilm zdi. Q.Qarayev öz doğma atası olan Qarayev İlham 

Qiyas  oğlunu  heç  vaxt  öldürm k  ist m mişdir.  Ölüm  hadis si  yalnız  ehtiyatsızlıq 

n tic sind  baş vermişdir. Bundan  vv ld  Q.Qarayev il  atasının arasında d f l rl  

oxşar  mübahis l r  baş  vermiş  v   Qafur  m cburiyy t  qarşısında  qalaraq  ona  l 

qaldırmışdır. İşin istintaqı zamanı da tam sübut olunmuşdur ki, İlham d f l rl  s rxoş 

v ziyy td  oğlunu t hqir etm kl  ona v  ail sin  qarşı  xlaqsız h r k tl r etmişdir. 

Onların arasında h miş  müxt lif mübahis l r olmuş, ancaq yen  d  atası olduğuna 

gör   onu  bağışlamışdır.  Hadis   günü  d   z r rç kmiş  s rxoş  v ziyy td   Qafura  v  

ail sin   qarşı  xlaqsız  h r k tl r  etmiş  v   Qafur  m cburiyy t  qarşısında  qalaraq 

onun bu h r k tl rinin qarşısını almaq m qs dil  it l mişdir. Bu zaman z r rç kmiş 

yıxılaraq başı yer  d ymiş v  ölmüşdür. Y ni hadis  ehtiyatsızlıqdan baş vermişdir.   

G nc  Apelyasiya M hk m sinin Cinay t kollegiyası cinay t işinin materiallarını araşdırıb  apelyasiya  şikay tinin  d lill rini  v   Az rbaycan  Respublikası  Cinay t-

Prossesual  M c ll sinin  397.2-ci  madd sinin  t l bl rin   sas n  bu  d lill rd n  asılı 

olmayaraq  birinci  instansiya  m hk m si  t r find n  cinay t  v   cinay t-prosessual 

qanunverciliyi normalarının t l bl rin   m l edilib-edilm m sini müzakir  ed r k v  

dövl t  ittihamçısının  şikay tin  t min  edilm m si  haqqında  r yini  dinl y r k  hesab 

edir  ki,  aşağıdakı  saslara  gör   apelyasiya  şikay ti  t min  edilm m li,  birinci 

instansiya  m hk m sinin  19  may  2016-cı  il  tarixli  hökmü  d yişdirilm d n 

saxlanılmalıdır. 

Bel ki,birinciinstansiyam hk m sind dindirilmiş 

t qsirl ndiril nş xsQarayev 

Qafur İlham oğlu ona elan edilmiş ittiham üzr  özünü t qsirli bil r k göst rmişdir ki, 

Tovuz  rayonunun  Çeşm li  k ndind   qeydiyyatda  olsa  da,  faktiki  olaraq  Tovuz 

rayonunun  Abulb yli  k ndind   atası  İlham  Qarayev,  2010-cu  ild   evl ndiyi  arvadı 

Ş lal  Qarayeva, 2011-ci il t v llüdlü oğlu Ricay v  2012-ci il t v llüdlü qızı Humayla 

birlikd  yaşamışdır. Atası İlham anası S lminaz Zeynalova il  13 il  vv l boşanmışlar, 

atası  Atlas  adlı  bir  qadınla  evl nib  t xmin n  1  il  yaşamışdır.  2002-2003-cü  ill rd  

atası narkotik vasit l rin qanunsuz dövriyy sin  gör  azadlıqdan m hrum edilmiş, 2 

il  h bsd   yatdıqdan  sonra  azadlığa  çıxanda  anası  S lminazla  barışmışdır.  Anası 

S lminaz  atası  İlhamla  2015-ci  ilin  iyun  ayında  dalaşdığına  gör   evd n  çıxıb  Bakı 

ş h rin   getmişdir.  Ail l ri  münaqiş li  ail   olmaqla  d f l rl   polisd   bar l rind  

müxt lif  materiallara  baxılmışdır.  Atası  il   anası  h l   onun  uşaq  yaşlarında  olduğu 

müdd td n  dalaşmışlar.  Bu  münaqiş l rin  sas  s b bkarı  atası  olmuş,  çünki  atası 

İlham davakar ş xs olmuşdur. H tta bir d f  İlham anası S lminaza bıçaq çıxartmış v  

buna  gör   m suliyy t   verilmişdir.  Atası  İlham  S lminazdan  başqa  onunla  da 

dalaşmış,  onun  ünvanına  nalayiq  ifad l r  işl tmiş,  ona  söyüşl   müraci t  etmişdir. 

İlhamın  h r  axşam  ev   s rxoş  v ziyy td   g lm si  ail d   hamını  bezdirmiş  v  

atasından  cana  doymuşlar.  26  sentyabr  2015-ci  il  tarixd   saat  16-17  rad l rind  

Tovuz rayonunun Abulb yli k ndind  evd  olan zaman atası İlham qonşuluqda Akifin 

evind   t şkil  edilmiş  ciy r  axşamı  m rasimin   hazırlaşmış,  ona  da  h min  m clis  

getm yi t klif ets  d , atasının t klifini q bul etm mişdir. Axşama kimi evd  olmuş 

v   gec   saatlarında  arvadı  v   uşaqları  il   bir  otaqda  yatmağa  getmişdir.  Artıq  27 

sentyabr 2015-ci il tarix  keç n  r f d , saat 00 rad l rind  k ndd  m clisd n g l n 

musiqi  s si  k silmiş,  otaqda  uzanıb  yatmağa  hazırlaşanda  atasının  s sini  eşitmişdir. 

Atası  söyüş  söy r k  darvazadan  iç ri  girmiş,  onun  ünvanına  söyüşl   söy r k  «Ay 

filank s  hardasan»  demişdir.  Sakitc   öz-özün   «İndi  gedib  onun  payını  ver c m» 

dey nd   arvadı  Ş lal   yerind n  sakitc   «Fikir  verm ,  içkilidir»  dey   dill nmişdir. 

Sonra  atası  İlham  bir  d f   d   onun  ünvanına  söyüşl   müraci t  ed nd   dözm yib 

yerind n qalxaraq d hliz  keçmişdir. D hlizd  atasını görüb ona «Sakit danış, uşaqlar 

yatıb» des  d , atası İlham «Bir yerim  kimi uşaqlar yatıbdır» dey  cavab vermişdir. 

Atasını  sakitl şdirm k  ist s   d ,  İlham  yen   d   onu  söymüş,  buna  gör   d  

mübahis l ri düşmüşdür. Bel  ki, d hliz  çıxanda atası evin giriş qapısının qarşısında 

trusikd   dayanaraq  ondan  alışqan  ist miş,  alışqanı  verdikd n  sonra  İlham  siqaretini 

yandırıb  onunla  söyüşl   danışmağa  başlamışdır.  Atası  İlham  «Sizi  yanvar  ayının  15-


 

d n  sonra  evd n  qovacam»  dey nd   atasından  niy   bel   etm sini  soruşmuşdur. Sonra  İlham  iç riy   keçib  özünün  yatdığı  otaqda  idman  şalvarını  geyinib  geri 

g lmişdir. İlham yen  d  onunla nalayiq formada danışdığından o, iç ri girmişdir. Bu 

vaxt atası İlham başını giriş qapısına bir iki d f  vurduğundan ondan n  s b b  gör  

bu  cür  h r k tl ri  etdiyini  soruşmuş,  İlham  da  evi  özü  tikdiyin   gör   uçurdacağını, 

etdiyi  h r k tl rinin  s b bini  özünün  bildiyini  demişdir.  Sonra  İlham  q fild n 

arxadan  onun  kür yin   yumruqla  z rb   vurmuş,  bundan  sonra  lb yaxa  olmuşlar. 

Davaları  İlhamın  «Bir  yerim   kimi  uşaqlar  yatıbdır»  sözl rini  t krar  etm si  üstünd  

düşmüşdür. Atasının üstün  gedib sonuncunun boyun nahiy sind n iki  li il  tutmuş, 

atası da onun boynundan tutaraq it l diyind n o da atasını it l mişdir. Onun kür yi 

atasına t r f olanda İlham onun kür yind n yumruqla z rb  endirmiş v  buna gör  

d , kür yind n ağrı qalxmışdır. Atasının üstün  gedib onun başından tutub yer  t r f 

ymiş  v   atası  üzü  üst   yer   yıxılmışdır.  lini  atasının  başından  ç km miş,  onun 

başını  beton  döş m y   vurmağa  başlamışdır.  Atasının  başını  döş m y   vuranda 

arvadı  Ş lal   otaqdan  çıxıb  «Ay  Qafur,  öldü.  S n  n   edirs n?  El m !»  deyib  onu 

tutmuşdur ki, atasının başını yer  vurmasın. Lakin o, arvadını ç kilm si üçün k nara 

it l miş, o q d r  s bi olmuşdur kiatasını vurmaqda davam etmişdir.Ş lal y  otağa 

keçm sini,  uşaqların  s si  eşitm m sini  demiş,  çünki  uşaqlarının  hadis ni  görüb 

qorxmalarını  ist m mişdir.  Ş lal   otağa  keç nd n  sonra  atasından  s s  çıxmadığını, 

qulaqlarından  qan  g ldiyini,  sif tinin  qanın  içind   olduğunu  görmüşdür.  Bundan 

sonra  İlhamdan  l  ç kmişdir.  Atasının  h r k tsiz  olmasından  onun  öldüyünü  z nn 

etmiş,  ona  gör   d   qollarından  tutub  atasının  meyitini  eşiy   çıxartmaq  ist miş, 

hadis nin izini itirm k v  cinay tin başqa adamlar t r find n tör dilm si t

ssüratı 

yaratmaq  ist mişdir.  Atasını  öldürm k  ist m s   d   döydüyü  üçün  öldüyünü 

demişdir.  Sonra  Ş lal d n  İlhamı  aparmağa  gör   köm k  ist s   d ,  Ş lal  

qorxduğunu,  köm k  ed   bilm y c yini  bildirmişdir.  Ona  gör   d   özü  t k  atası 

İlhamın  meyitini  h y t ,  oradan  da  eşiy   çıxardıb  arxın  k narına  qoymuş  v   ev  

qayıtmışdır.  Arvadı  Ş lal   ona  «Atanı  niy   çöld   qoydun?  Onu  qurd-quş  yey r» 

demiş, arvadının dedikl ri ağlına batdığından eşiy  çıxıb atasını t z d n ev  g tirmiş 

v   giriş  qapısından  daxil  olduqda  soldakı  otağa  qoymuşdur.  Yatdığı  otağa  keç nd  

Ş lal   ondan  İlhamın  ölüb-ölm diyini  yoxlamasını  ist miş,  cavabında  İlhamın  çox 

güman  ki,  öldüyünü  qeyd  etmişdir.  Ş lal   ona  h y canlı  ş kild   sakitc   İlhamın 

üzün   su  vurmasını,  b lk   ayılacağını  bildirdiyind n  bir  vedr y   su  doldurub 

g tir r k atasının üzünü yumuş, lakin İlhamın ayılmadığını görmüşdür. İlhamın n f si 

g lm diyind n  başa  düşmüşdür  ki,  atası  ölüb.  Ona  gör   d ,  bu  bar d   Ş lal y  

demiş  v   bir  d n   «Classic»  markalı  siqaret  yandıraraq  ç kmişdir.  H min  vaxt 

h y canlı  olmuş,  otaqda  uzansa  da,  yata  bilm mişdir.  Bir  az  keçmiş  ynind ki  cins 

şalvar qanlı v ziyy td  olduğundan  d yişib  başqa cins şalvarını  geyinmiş v   yerind  

uzanıb  bir  q d r  düşünmüşdür.  Bu  hadis ni  tör tdiyini  heç  kim   dem m sini 

fikirl şmiş  v   bu  bar d   heç  kim   danışmaması  üçün  Ş lal y   d   dön -dön  

tapşırmışdır.  Saat  02-03  rad l ri  otaqda  olanda  Ş lal   ondan  İlhamın  telefonunu 

g tirm sini  ist miş,  Ş lal d n  telefonu  n   ed c yini  soruşduqda  Ş lal   telefonla 

z ng  vurub  İlhamın  bacılarına  onun  ölm si  x b rini  ver c yini  bildirmişdir.  Atasının 


 

özü t r find n öldürüldüyünü dem m sini  Ş lal y  tapşırdıqdan sonra Ş lal  bibisi Hicrana  z ng  vurub  İlhamın  v ziyy tinin  pis  olmasını  dey nd   Hicran  «Ölür, 

c h nn m   ölsün»  demişdir.  Ail l rind   dava  çox  düşdüyünd n  Hicran  arvadı 

Ş lal nin  dedikl rin   inanmamışdır.  Sonra  Ş lal   yen   kim s   z ng  vurub  x b r 

vers  d , ev  heç kim g lm mişdir. H min vaxtı hadis nin izl rini itirm yi düşünmüş, 

s h r   yaxın  qalxıb  döş m d   olan  kilimi  axtarmışdır.  Çünki  atasının  sif tini  yer  

vuranda  h min  kilimin  üstün   qan  töküldüyünd n  onu  yandırmaq  ist mişdir. 

Ş lal d n kilimin yerini soruşanda Ş lal  kilimin ayağına dolaşdığı üçün büküb h y t  

qoyduğunu  demişdir.  Hadis   vaxtı  ynind   olmuş  cins  şalvarı  v   h min  kilimi 

h y td n  götürüb  evin  arxasına  keçmiş,  orada  h min  şyaları  tam  yandırıb  külünü 

evin  arxasındakı  quyu  kimi  olan  tualetin  iç risin   tullamış,  üstün   d   torpaq  v   su 

tökmüşdür  ki,  iz  tam  itsin.  Sonra  ev   keç r k  Ş lal y   hadis nin  nec   baş  verdiyini 

soruşan  ş xsl r   atasının  meyitini  eşikd n  tapdıqlarını,  g tirib  ev   uzatdıqlarını 

bildirm sini  tapşırmışdır.  Sonra  z ng  vurub  atasının  misi  oğlu  Eşqin   v   misi  qızı 

Sümbül  guya atasının meyitini s h r tezd n eşikd n tapdığını bildirmişdir. Onlardan 

hansınasa  çaşıb  meyiti  guya  gec d n  eşikd   tapdığını  demişdir.  Saat  10-11 

rad l rind   ev   bibil ri  v   dig r  qohumları  g lmiş,  onlara  hadis ni  t hrif  edib  baş 

verm   ş raitini  yalandan  bildirmişdir.  Ş lal nin  is   qohumlarına  n   dediyini 

bilm mişdir.  Ş faq t  bibisi  d   hadis   bar d   eşidib  102  xidm tin   z ng  vuraraq 

hadis   bar d   m lumat  vermişdir.  Sonra  onu  polis   d v t  ed nd   h qiq ti 

danışmaq  q rarına  g lmiş  v   hadis ni  tör tdiyini  etiraf  etmişdir.  m lind n  d   çox 

peşmandır.  Bundan başqa, t qsirl ndiril n ş xs Qafur Qarayev ifad sind  qeyd etdi 

ki, hadis ni tör d nd   lind  h r hansı bir al t v  ya vasit  olmamış,  liyalın ş kild  

atasının  başını  beton  döş m y   vurub  öldürmüşdür.  Hadis nin  s b bkarı  atası 

olmuşdur, çünki atası İlham s rxoş v ziyy td  ev  g lib onu söy r k ucadan nalayiq 

ş kild  danışmışdır. Bundan başqa atası b zi h r k tl r etmiş, lakin ayıb olduğundan 

bu bar d  ibtidai istintaqda v  m hk m d  m lumat verm k ist m mişdir. Hadis ni 

tör d rk n  v   hadis nin  izl rinin  itirilm sin   gör   arvadı  ona  heç  bir  köm klik 

göst rm miş,  bütün  cinay t  h r k tl rin  özü  t k  etmişdir.  Atası  İlhamla  onun 

arasında 27 sentyabr 2015-ci il tarixd  olan dava t xmin n 10 d qiq   rzind  davam 

etmişdir.  Hadis   vaxtı  ayıq  olmuş,  spirtli  içki  q bul  etm mişdir.  Hadis   vaxtı  kür k 

nahiy sind n x sar t almış, bu is  atası il   lb yaxa olanda atasının onun belind n 

yumruqla  vurması  n tic sind   olmuşdur.  Yalnız  Eşqinin  istifad sind ki  050-573-55-

45  nömr sin   v   Sümbülün  istifad sind ki  050-680-06-50  nömr sin   z ng  vurub 

İlhamın  meyitini  arxdan  tapdığını  demiş,  050-553-36-92  nömr sin   d   z ng  vurub 

İqbala  İlhamın  arxa  düş r k  ölm si  x b rini  vermişdir.  Atasının  qara  ciy rinin 

cırılması kimi x sar ti çox güman ki, sonuncunun ayaqüst  olan v ziyy td  b d nin  

möhk m  vurduğu  yumruq  n tic sind   m l   g lmişdir.  Bütün  bunlara  baxmayaraq 

tutduğu  m ld n s mimi peşiman olduğunu bildirmişdir. 

Birinci  instansiya  m hk m sind dindirilmişz r rç kmiş  ş xsin  hüquqi  varisi 

Qarayev  Hüseyn  Qiyas  oğlugöst rmişdir  ki,  m rhum  İlham  Qarayev  onun  doğma 

qardaşıdır.  27  sentyabr  2015-ci  il  tarixd   saat  09  rad l rind   Çeşm li  k ndind  

yaşayan dig r qardaşı Eldar z ng vurub İlhamın öldürüldüyünü demişdir. İlhamın kim  

t r find n  öldürüldüyünü  soruşsa  da,  Eldar  bu  bar d   heç  bir  m lumatının olmadığını  bildirmişdir.  İlhamın  ölüm  x b rini  alan  kimi  d rhal  Abulb yli  k ndin  

getmişdir.  Saat  t xmin n  10-11  rad l rind   İlhamın  Abulb yli  k ndind ki  evin  

çatanda  h y t   çoxlu  sayda  adamların,  o  cüml d n  hüquq-mühafiz   orqanı 

m kdaşlarının toplaşdığını görmüşdür. H min ş xsl r İlhamın g lini Ş lal  il  birg  

hadis   yerin   baxış keçir n zaman Ş lal   hadis nin baş verm  ş raiti bar d  izahat 

vermiş,  bu  zaman  ona  m lum  olmuşdur  ki,  qardaşı  İlhamı  öz  oğlu  Qafur 

öldürmüşdür.  Hüquq-mühafiz   orqanı 

m kdaşları  getdikd n  sonra  Qafurun 

tutulduğunu  eşitmişdir.  Hadis d n  sonra  bacısı  Hicran  hadis d n  t xmin n  1  h ft  

vv l  Ş lal   v   Qafurun  İlhamın  Bakı  ş h rind   yaşayan  arvadı  S lminaza  pul 

gönd rm sin  gör  İlhamla dalaşdığını bildirdiyin , el c  d , hadis d n t xmin n 1 

ay  vv l İlham onun evin  g l nd  öz evd ki davadan danışdığına gör  ehtimal edir 

ki,  İlhamı  Qafur  v   Ş lal   pulun  üstünd   öldürmüşl r.  Ş lal nin  hadis   bar d  

İlhamın qohumlarına yalan danışmasına, guya İlhamın meyitinin eşikd n tapmalarını 

dem sin ,  hadis d n  sonra  Ş lal nin  İlhamın  öldürüldüyü  x b rini  verm m sin  

gör   güman  edir  ki,  qardaşı  İlhamı  Qafur  t k  öldürm miş,  Ş lal   d   Qafura  köm k 

etmişdir.  H m  d ,  Qafurun  İlhama  t k  gücü  çatmayacağını  düşünmüşdür.  28 

sentyabr  2015-ci  il  tarixd   İlham  Qarayevi  Çeşm li  k nd  q birstanlığında  d fn 

etmişl r. 

Birinci  instansiya  m hk m sind şahidl rQarayeva  Ş faq t  Qiyas  qızı,Qarayeva 

Ş lal   Bayram  qızı,  Qarayeva  Kifay t  Qiyas  qızı,  Qarayeva  S xav t  Qiyas  qızı, 

Nuriyeva  Sümbül  Qoca  qızı,  Abbasov  İqbal  Mehman  oğlu  v   Qarayev  Eşqin  İsa 

oğluittihamın mahiyy tin  uyğun ifad l r vermişl r. 

M hk m -tibbi ekspertizasının 27.09.2015-ci il tarixli 21 saylı r yind n görünür 

ki,  Qarayev  İlham  Qafur  oğlunun  b d ni  üz rind   -  sol  gicgah  nahiy si  v   sol  göz 

trafı  nahiy ni  hat   ed n  1  d d  hemotom,  döş  q f sinin  1  d d,  qarının  ön 

divarının 2  d d, kür k nahiy sinin 4  d d müxt lif ölçü v  formalı sıyrıqları; alının 1 

d d, ç n  altı nahiy nin 1  d d,  ns  nahiy sinin 1  d d, sağ gözün bayır bucağının 

1  d d  zilmiş,  zilmiş-çapılmış  yaraları;  burun  sümüyünün  sınığı,  k ll   sası 

sümüyünün  x tti  sınığı,  beyin  qansızması  v   qara  ciy rin  cırılması  –  bu  x sar tl r 

b rk  küt  şyanın  ( şyaların)  t siri  n tic sind   m l   g lmişdir  v   q rarın  t sviri 

hiss sind ki  müdd t   y ni,  27.09.2015-ci-il  tarix   uyğundur.  Qeyd  olunan 

x sar tl rd n döş q f sinin 1  d d, qarının ön divarının 2  d d, kür k nahiy sinin 4 

d d  müxt lif  ölçü  v   formalı  sıyrıqları  onun  sağlığında  sağlamlığa  z r r  vurmayan 

x sar tl r olduğu üçün d r c l ri t yin edilmir. Sol gicgah nahiy si v  sol göz  trafı 

nahiy ni  hat   ed n  1  d d  hemotom,  alının  1  d d,  ç n   altı  nahiy nin  1  d d, 

ns  nahiy sinin  1  d d, sağ  gözün  bayır bucağının 1  d d  zilmiş,  zilmiş-çapılmış 

yaraları  v   burun  sümüyünün  sınığı  onun  sağlığında  sağlamlığın  qısa  müdd t  

pozulmasına  s b b  olan  sağlamlığa  yüngül  z r r  vurmaya,  k ll   sası  sümüyünün 

x tti  sınığı,  beyin  qansızması  v   qara  ciy rin  cırılması  is   h yat  üçün  t hlük li  olan 

sağlamlığa  ağır  z r r  vurmaya  aid  edilir.  Qarayev  İlham  Qafur  oğlunun  b d ni 

üz rind   olan  x sar tl rin  b zil ri  insan  b d ninin  hiss l ri  il   yetirilm y ,  b zil ri 

is  s rt v  k l -kötür z min il  sürtünm y  xarakterikdir. Onun b d ni üz rind  h m 


 

ayaq  üst   durark n,  h m  d   arxası  v   ağzı  üst   uzanark n  alınması  mümkün  olan x sar tl r  vardır.  Qarayev  İlham  Qafur  oğlunun  ölümünün  s b bi  beyin  qansızması 

olmuşdur.  Qarayev  İlham  Qafur  oğlunun  ölümü  aldığı  x sar tl rd n  mü yy n  bir 

müdd t (çoxda uzun olmayan) keçdikd n sonra baş vermişdir. Qarayev İlham Qafur 

oğlu ölümünd n qabaq ağır d r c li s rxoş olmuşdur. 

M hk m -tibbi  ekspertizasının  27.09.2015-ci  il  tarixli  461  saylı  r yind n 

görünür  ki,  Qarayev  Qafur  İlham  oğlunun  b d ni  üz rind   olan  x sar t  –  kür k 

nahiy sinin  qançırı  b rk  küt 

şyanın  t siri  n tic sind  

m l   g lmişdir  v  

27.09.2015-ci il tarixd  yarana bil r. Qeyd olunan x sar t sağlamlığa z r r vurmayan 

x sar t olduğundan d r c si t yin edilmir. 

Ambulator  m hk m -psixiatrik  ekspertizasının  20.10.2015-ci  il  tarixli  452  saylı 

r yind n  görünür  ki,  Qarayev  Qafur  İlham  oğlu  hazırkı  cinay t  m lini  tör d rk n 

h r  hansı  bir  xroniki  psixi  x st lik,  psixi  f aliyy tin  müv qq ti  pozulması  v  

k mağıllıq  x st liyi  keçirm mişdir.  O,  hal-hazırda  da  h r  hansı  bir  xroniki  psixi 

x st lik,  psixi  f aliyy tin  müv qq ti  pozulması  v   k mağıllıq  x st liyi  keçirmir. 

Qarayev  Qafur  İlham  oğlu  hazırki  cinay t  m lini  tör d rk n  v   ona  q d r  öz 

h r k tl rini  ölçüb-biçm k,  h r k tl rin   r hb rlik  etm k  qabiliyy tind   olmuşdur, 

y ni anlaqlı olmuşdur. Qarayev Qafur İlham oğlunun  m li Az rbaycan Respublikası 

Cinay t  M c ll sinin  21.1-ci  madd sinin  t siri  altına  düşmür  v   onun  m cburi 

müalic y   ehtiyacı  yoxdur.  O,  hazırda  da  öz  h r k tl rini  ölçüb-biçm k, 

h r k tl rin  r hb rlik etm k qabiliyy tind dir. 

Ambulator  m hk m -psixoloji  ekspertizasının  20.10.2015-ci  il  tarixli  219  saylı 

r yind n  görünür  ki,  Qarayev  Qafur  İlham  oğlunun  sas  f rdi  psixi  xüsusiyy tl ri 

aşağıdakılardır:  praktiki  olaraq  özünün  fikirl rini  müdafi y   meyillilik,  hadis  

haqqında  m ntiqi  fikir  yürütm ,  öz  fikirl rin   v   başqalarının  dedikl rin   xüsusi 

qiym   verm , subyektivizm  lam tl ri, ş xsl r arası konflikt probleml rin olması v  

başqaları il  müqavil y  (anlaşmaya) ç tin daxil olma. Qarayev Qafur İlham oğlunun 

qli  inkişafında  psixi  x st likl   laq dar  olmayan  gerilik  lam tl ri  müşahid  

olunmur.  Qarayev  Qafur  İlham  oğlu  cinay t  m lini  tör d rk n  s bi  emosional 

halda  olmuşdur.  Qarayev  Qafur  İlham  oğlu  cinay t  hadis sini  tör d rk n  q fl t n 

baş vermiş güclü ruhi h y can v ziyy ti (affekt) keçirm mişdir (olmamışdır). 

Apelyasiya  şikay tinin  d lill ri  il   laq dar  m hk m   kollegiyası  qeyd  edir  ki, 

yuxarıda  sadalanan  sübutlara  sas n  Qarayev  Qafur  İlham  oğlunun  m li  CM-in 

120.2.4 v  120.2.9-cu madd l ri il  düzgün tövsif etmişdir. 

Bel likl ,  m hk m   kollegiyası  Qarayev  Qafur  İlham  oğluna  isnad  olunan 

cinay t 

m linin 


onun 

t r find n 

tör dilm sini 

iş 


materialları, 

z r rç kmişinhüquqivarisinin v  şahid ifad l ri, ekspertiza r yl ri v  dig r sübutlarla 

t sdiq 

olunduğu q na tin  

g lir 


v  

m lin 


tövsifini 

qanuni 


hesab 

edir.T qsirl ndiril n  Q.Qarayevin  m linin  CM-in  124-cü  madd sin   tövsif  edilm si 

üçün heç bir qanuni  saslar yoxdur. Müdafi  t r fi apelyasiya şikay tind  bildirir ki, 

z r rç kmişin  xlaqsız  h r k tl rinin  qarşısını  almaq  üçün  t qsirl ndiril n  onu 

it l mişdir.  Buna  gör   d   onun  h r k tl ri  ehtiyatsızlıq  kimi  qiym tl ndirilm lidir. 

Lakin, m hk m   kollegiyası qeyd edir ki,  bununla razılaşmaq mümkün deyildir. Ona  

gör  ki, t qsirl ndiril n özü ifad sind  atasının başını ardıcıl olaraq beton döş m y  vurmasını  etiraf  etmişdir.  Bundan  başqa,  sad c   it l m kl   z r rç kmiş  ş xsin 

ümumilikd   15  d d  x sar t  alması  heç  bir  m ntiq   sığmır.  M hk m   kollegiyası 

cinay t  işinin  materiallarında  toplanmış  sübutlarla  Q.Qarayevin  m lini  CM-in 

120.2.4  v   1202.9-cu  madd l ri  il   tövsif  edilm sini  saslı  hesab  edir.  Ona  gör   d  

müdafi  t r finin apelyasiya şikay ti t min edilm m lidir.  

CM-in  58.1-ci  madd sin   sas n  cinay t  tör tm kd   t qsirli  bilin n  ş xs  

Cinay t  M c ll sinin  Ümumi  hiss sinin  müdd aları  n z r   alınmaqla  Xüsusi 

hiss sinin müvafiq madd sind  n z rd  tutulmuş h dl rd   dal tli c za t yin edilir. 

Qafur  Qarayev  bar sind   c za  t dbiri  seçilm si  m s l sini  müzakir   ed r k 

m hk m   kollegiyası  bel   n tic y   g lir  ki,  birinci  instansiya  m hk m si  öz 

hökmünd  bu m s l nin h lli zamanı CM-in 58.3-cü madd sinin t l bl rin  müvafiq 

olaraq  tör dil n  cinay tl rin  xarakterini,  ictimai  t hlük lilik  d r c sini,  59-cu 

madd sin   sas n c zanı yüngüll şdir nv  ağırlaşdıran halları  sas götür r k ittiham 

olunduğu  madd nin  sanksiyası  h ddind ,  ş xsiyy tin   v   tör tdiyi  m l   uyğun, 

qanuni v   dal tli c za t yin etmişdir. 

CM-in  41.2-ci  madd sinin  t l bl rin   sas n,  c za  sosial  dal tin  b rpası, 

m hkumun islah edilm si v  h m m hkumlar, h m d  başqa ş xsl r t r find n yeni 

cinay tl rin tör dilm sinin qarşısını almaq m qs dil  t tbiq edilir. 

M hk m   kollegiyası  Q.Qarayevin  c zasını  yüngüll şdir n  h r  hansı  bir  lav  

halın  mü yy n  edilm m sini  qeyd  ed r k  ona  t yin  olunmuş  c zanın 

yüngüll şdirilm siüçün 

lav   hallar  mü yy n  edilm diyind n  v   apelyasiya 

şikay tind   göst ril n  d lill r  saslı  olmadığından  apelyasiya  şikay tinin  t min 

olunmamasını, hökmün d yişdirilm d n saxlanılmasını m qs d müvafiq hesab edir. 

Yuxarıda 

göst ril nl ri, 

Az rbaycan 

Respublikası 

Cinay t-Prosessual 

M c ll sinin 397.1; 397.2; 398.1.1; 407-409-cu v  412-ci madd l rini r hb r tutaraq 

G nc  Apelyasiya M hk m sinin Cinay t kollegiyası   

 

Q     R  A  R  A    A  L  D  I : 

 

Müdafi çi liyev  Camal  Mübariz  oğlut r find n  verilmiş  apelyasiya  şikay ti t min  edilm d n,  Qarayev  Qafur  İlham  oğlunun  Az rbaycan  Respublikası  Cinay t 

M c ll sinin  120.2.4  v   120.2.9-cu  madd l ri  il   m hkum  olunmasına  dair  G nc  

Ağır  Cinay tl r  M hk m sinin  19  may  2016-cı  il  tarixli,  1(088)-56/2016  saylıhökmü 

d yişdirilm d n saxlanılsın.  

Yekun q rar q bul edildiyi andan qüvv y  minir. 

Yekun  q rardan  Az rbaycan  Respublikası  Ali  M hk m sinin  Cinay t 

kollegiyasına kassasiya qaydasında şikay t v  protest veril  bil r. 

 

       S drlik ed n, hakim:                           Hakiml r: 

Düzdür, 

    S drlik ed n, hakim:                                                 R şid M h rr mli Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə