Ġshaq Axundov xatġRƏLƏRĠMDƏ



Yüklə 1.1 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/9
tarix10.06.2017
ölçüsü1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

NOVRUZ BAYRAMI 
 
Lənkəranda Novruz bayramı (yeni ilin birinsi günü) geniĢ qeyd olunur. Bu 
bayrama Bahar bayramı da deyirlər. 
Lənkəranda  Novruz  inqilabdan  qabaq  və  1927  –  1928-si  illərə  qədər  bir 
ənənə  kimi  manəsiz  –  filansız  keçirilirdi.  Ansaq  1928-si  ildən  baĢlayaraq,  bütün 
ənənələr  məhdudlaĢdırıldı,  bəziləri  tamamilə  qadağan  edildi,  bəziləri  dəyiĢildi 
(Qurban  bayramı,  Orusluq,  Ərbeyin,  Məhərrəmlik  və.s).  Novruz  bayramıda  da 
qadağan olunanlar sırasına düĢdü. 
Lənkəran  zonasında  olan  200-ə  qədər  məssidləri  bağlayıb,  kolxoz 
anbarına,  kənd  teatrına,  kluba  çevirdilər,  qalanının  da  qapısını  açarlayıb  ―abidə‖ 
adıyla  mühafizəyə  aldılar.  Bütün  bu  qadağanlara  baxmayaraq,  xalq  öz  ənənəsini 

52 
 
gizli  də  olsa  yaĢadırdı,  çünki  xalqın  min  ildən  bəri  qoruyub  saxladığı  adət  - 
ənənələri heç bir qüvvə yox edə bilməz. 
Hazırda yenidənqurma dövründə, xalq öz adət - ənənələrinin yenidən açıq 
keçirilməsinə  nail  olmuĢdur.  Mən  az  da  olsa  inqilabdan  qabaq  Novruzun  nesə 
keçirildiyi haqda görüb – bildiyimi məlumat verməyi özümə bors bildim. 
Yuxarıda  yazdığım  kimi,  Novruz  bayramına  Bahar  bayramı  da  deyilir, 
çünki mart ayının 20 – 21 –də yeni il baĢlayır. Mart ayında bütün təbiət öz simasını 
dəyiĢir. QuĢlar  yeni  yuvalar tikir, heyvanlar nəsil artırır. Ağaslar tumursuqlanaraq 
ayılır. Ġnsanlarda da qan qaynaması olur (ona görə də bəziləri bu ayda özündən qan 
aldırır). Bununla demək istəyirəm ki. Mart ayı bütün nəbatat və heyvanat aləmində, 
özlərindən asılı olmayaraq, onları dəyiĢib yeni bir mühitə atır. 
Lənkəranda  həmiĢə  mart  ayının  birindən  hər  kəs  Novruz  bayramına 
hazırlıq  iĢinə  baĢlayır.  Bu  dövrdə  Lənkəran  camaatı  ev  –  eĢiyinin  təmizliyinə 
baĢlayır,  yəni  evlər  ağardılır,  bütün  ev  əĢyaları  təmizlənir,  həyət  –  basa  səliqə  - 
sahmana  salınır  və  baĢqa  təmizlik  iĢləri  görülür.  Novruz  bayramında  hamı  öz 
qüvvəsinə  görə  təzə  paltar  tikdirir.  Bütün  ailələrdə  çərĢənbədən  ötrü  təzə  bardaq 
alırlar  ki,  çərĢənbə  günü  səhər  tezdən  mütləq  təzə  paltar  geyərək  Lənkəran 
çayından  evə  su  gətirsinlər.  Bu  da  ənənə  kimi  yeni  ildə  təmizlik  və  aydınlıq 
sayılırdı. 
Bayrama  5-6  gün  qalmıĢ  bayram  çörəkləri  biĢirilirdi.  Bunlardan  Ģor 
çörəyi, biĢi, külçə, südlü çörək, ziren, qoz çörəyi, paxlava, qəndi külçə, qəndi kökə, 
qurabiyə,  düyü  halvası,  un  halvası  və  baĢqalarının  adını  xatırlayıram.  Bayram 
süfrəsi  üçün  qovurğa  da  qovrulur,  Ģərbət  hazırlanır,  sürbəsür  meyvələr  alınır,  bir 
neçə növ konfetlər və noğullar tədarük edilirdi. Yumurtalar rəngbərəng boyanırdı, 
səmənidən ötrü buğda süsərdilirdi.  
Axır çərĢənbə axĢamı camaat qəbir üstə gedərək öz ölülərini ziyarət edər, 
yasin oxudub, apardıqları bayram payından fəğirlərə paylayıb qayıdardı.  
Qayıdandan sonra həyətdə tonqallar qalayıb üzərindən atıla – atıla bu növ 
mahnılar oxuyurdular: 
Ağırlığım – buğırlığım tökül – tökül, 
                                     Ay qulu – qulu, qulu qul. 
                                     Bu gün çərĢənbə sabahı, 
                                     PensəĢənbə ha pensəĢənbə. 
Çox evlərdən fiĢəng və tüfəng atardılar. 
Axır  çərĢənbədən  baĢlayaraq,  bayrama  qədər  bütün  evlərdə  xonça  qurulub 
Ģam  yandırardılar,  axır  çərĢənbədə  qonĢu  uĢaqları  dəsmalatdı  edərdilər,  yəni 
axĢamdan bir az keçmiĢ qapıdan evə dəsmal atardılar, ev sahibi də dəsmala bayram 
sovqatı qoyub yiyəsinə verərdi. Bayrama 2 – 3 gün qalmıĢ yeniyetmə uĢaqlar iki – 
iki,  üç  –  üç  axĢam  hava  qaralanda  ev  –  ev  gəzərək  NovruĢudluq  edərdilər,  yəni 
bahar mahnısı oxuyardılar: 
 

53 
 
Baharamət – baharamət xoĢamad, 
  Sizin bu tazə bayramınız mübarək, 
                                        Ġliniz, ayınız, gününüz mübarək! 
 
Sonra deyərdilər: 
 
Ay xala, xala, dursana, 
                                                  Nimçəni doldursana! 
                                                  Allah balanı saxlasın, 
                                               Bizi yola salsana! 
 
Ev  sahibi  də  çıxıb  onların  mahnılarına  qulaq  asar,  bayram  payı  verib  yola 
salardı. 
Bir  də  axır  çərĢənbə  axĢamı  baxtlarını  yoxlamaq  istəyənlər,  yeni  ilin  nesə 
keçəsəyini ―öyrənmək‖ üçün qonĢu evinə qulaq asardılar: eĢitdikləri birinsi kəlmə 
onlar üçün ―baxt‖ olardı. 
Axır  çərĢənbə  axĢamı  adaxlı  qızların  evlərinə,  oğlan  evindən  bayram  payı 
olaraq  qoyunun  alnına  xına  yaxıb  boynuna  qırmızı  ipək  yaylıq  bağlayıb,  bir 
məsməyidə  və  ya  podnosda  girdəbis  balıq  qoyub,  düyü,  qaysı,  kiĢmiĢ, 
Ģirniyyatlarla birlikdə yığıb üzərinə zərli xara qırmızı örtüklər örtüb göndərirdilər. 
Qız evi də gətirənlərə xələt verirdi. Bəzən isə varlılar girdəbis balığın ağzına qızıl 
üzük də qoyub göndərirdi. 
Axırınsı  çərĢənbə  günü  səhər  tezdən,  demək  olar  ki,  bütün  Lənkəran 
camaatı  Lənkəran  çayı  kənarına  gələrdi.  Bir  ənənə  olaraq  gələnlər  mütləq  çay 
suyunda  əl –üzünü  yumalıydı, bununla da  köhnə ilin çirkini üzündən  yuyub,  yeni 
ilini təmiz üzlə qarĢılayırdılar. 
Sonra  çay  kənarında  böyük  gəzinti  baĢlanırdı.  Çayın  düzənliyində  dəstə  - 
dəstə  atçıların  yarıĢması  (çarpıĢması)  olurdu.  Hətta  çox  vaxt  çərĢənbəyə  5-6  gün 
qalmıĢ  Ġrandan  yaxĢı  yarıĢ  atları  gətirərdilər,  yarıĢa  tamaĢa  edənlər  arasında 
mərsləĢənlər də çox olurdu. UĢaqların bir hissəsi çarxfələngə minib fırlanır, bəzisi 
yumurta döyüĢdürür, hil  – hil oynayır, baĢqa bir tərəfdə də savanlar dəstə - dəstə 
olub güləĢmə  meydanı düzəldib güləĢirdilər.  Çoxlu baĢqa  oyunlar da  oynanılırdı. 
Atçapma yarıĢları, güləĢmələr 10-12 gün davam edərdi. Hər gün günortadan sonra 
dükan – bazar camaatı çayın kənarına yığıĢıb Ģənlik edirdi. 
Novruz  bayramında  çərĢənbə  günündən  baĢlayaraq,  10  –  12  gün  bütün 
qohum, tanıĢ, dost – aĢnalar bir – birinin evlərinə bayramlaĢmağa gedərdilər. 
 
 
 
 
 

54 
 
 
General Mehmandarov 
Səmədbəyin atası Sadıq bəy 
Mehmandarov (ġəkil 1876-cı 
ildə çəkilmiĢdir.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Ġ. Qasir məktəbinin kitabəsi. (Nəsrul – min Allah və fəthun qərib – ―Ġlahi, sənin 
adınla köməyinlə baĢladım bu iĢə!‖) 

55 
 
ġair Mirzə Ġsmayıl Qasir Səlim oğlu Axundovun tələbələrindən. Yuxarıdan sağdan – sola: 
Mirzə  Muxtar  Qasımov  –  inĢaatçı,  Mirzə  Səlim  Axundov  –  fransız  dili  vəĢəriət  müəllim, 
Mirzə  Səbi  Axundov  –  müəllifin  atası,  Mirzə  Cəlal  Qasımov  –  riyaziyyatçı  –  müəllim, 
Hetbət  Kələntərli  –  ticarətçi,  Ağaxan  TalıĢinski  –  tibb  professoru,  Qasımxan  TalıĢinski  – 
həkim,  Mirzə  Ġsa  Mövsümzadə  -  müəllim,  Xanoğlan  TalıĢinski  –  riyaziyyatçı,  Mirzə 
Ələkbər  Qurbanov  –  həkim,  Xudaverdi  Kələntərli  –  kimyaçı  –  professor,  Ġsgəndərxan 
TalıĢinski  –  riyaziyyatçı,  general  Səməd  bəy  Mehmandarov,  ġirəli  Axundov,  Əli 
Məmmədov  və  Ġbrahimxəlil  Ġsazadə  -  üçü  də  inqilabçı,  Mirzə  Ağaəli  Əliyev  –  müəllim  və 
Mirzə Əziz – müəllim (hamısı vəfat etmiĢdir.)  

56 
 
M.  Ġ.  Qasirin  qəbirüstü 
abidəsi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Ġ. Qasirin qəbirüstü abidəsinin açılıĢında nəvəsi Ġshaq Axundovun çıxıĢı. 
 
 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lənkəran müəllimlərindən bir qrupu.1927 
 
 
 

58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Böyük bazarda məscid                              Böyük bazarda məscidin təkyəsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiçik bazarda məscid 
 
 
 
 
 

59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TalıĢinski Mövsümxan Ġshaq oğlunun evi.  
1916-cı ildə tikilib. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TalıĢinski Mirəhmədxanın evi. 1913-cü ildə tikilib. 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bəstəkar Müslüm Maqomayevin yaĢadığı ev. (1908 - 1911). 1902-ci ildə tikilib. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quliyev Murtazanın (Qızıllı Yeznənin) evi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TalıĢinski Abdullaxanın evi. 1892-ci ildə tikilib. 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lənkəran Tibb Məktəbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lənkəran teatrı. 
 
 

63 
 
Hacıbaba Hacı Ələkbər oğlu Ələkbərovun evi. (Ġndi – uĢaq evi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bağırov Böyükağanın evi. 1908-ci ildə tikilib. (Ġndi qız yetimxanası). 
 

64 
 
Hacı Ġbad Hacı Ələkbərovun evi. 1910-cu ildə tikilib. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacı Ġbad Hacı Ələkbər oğlu Ələkbərovun (Kəlbə Tağının) evi. (Ġndi muzeydir). 
 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kəlbə Əhmədin və MəĢədi Əlinin evi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korobkov Pyotr Filippoviçin evi. 
 
 

66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korobkov Vasili Ġvanoviçin evi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġnqilabdan qabaq klub binası. 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lənkəran mayakı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lənkəran türməsi. 

68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dəyirmançı Kulinin evi (Ġndi – uĢaq xəstəxanası) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazımov MəĢədi Rzanın evi. 1901-ci ildə tikilib. 

69 
 
 
ġair M. Ġ. Qasirin övlad və nəvələri: Yuxarıdan, sağdan:oğlu Mirzə Səlim (onun övladları – 
aĢağıdan birinci sıradan sağdan oğulları ĠĢıq – mühəndis topoqraf və Zahir – maliyyəçi); aızı 
MəĢədi  Humra  (onun  övladları  –  yuxarıdan  ikinci  sıradan  sağdan  sola  oğulları  Ġlyas  – 
həkim,  Fəyyaz  –  həkim,  aĢağıdan  ikinci  sırada  sağdan  qızı  Məryəm  –  müəllim,  oğlu 
Məmmədhəsən – kimyaçı müəllim; aĢağıda birinci sırada sağdan 3-cü və 4-cü qızları Nəcibə 
- diĢ həkimi və Səfurə - ədəbiyyat müəllimi); oğlu Mirzə Səbi (onun övladları  - yuxarıdan 
ikinci  sırada  soldan  2-ci  oğlu  Ġsmayıl  -  əczaçı,  soldan  1-ci  qızı  Baci  –  müəllim,  aĢağıdan 
ikinci sırada sağdan 3-cü  - Ġshaq Axundov – bu kitabın müəllifi, soldan 3-cü və 4-cü qızları 
Ləya – müəllim. ġeyda – müəllim, soldan 1-ci oğlu Sabir – türkoloq); qızı M. Xeyri (onun 
nəvələri – aĢağıdan birinci sıra soldan 2-ci və 1-ci  - nəvəsi Heybət, nəvəsi Südabə) 

70 
 
 
 
Ana  babam  lahıc  Kəlbə  Manaf 
Qasımov və oğlu Əlimuxtar1905. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öz ailəm. Oturanlar: özüm, nəvəm RövĢən, anam Xeyransa, arvadım Tahirə, qızım Südabə; 
ayaqüstəkilər (sağdan): böyük oğlum Heybət, kiĢik oğlum Qasir, qızım Mənusə, ortancıl 
oğlum Tufan və kiĢik qızım Məsudə.1966 

71 
 
ƏġYA ĠLƏ YAZIġMA 
 
Ən qədim zamanda savadsızlar arasında əĢya yazısı ilə öz fikirlərini uzaqda 
olan dost və tanıĢlarına bildirərdilər. Bu iĢdən ötrü balasa zərli torbalar tikib onun 
içərisinə  aĢağıdakı  əĢyalardan  qoyub  göndərməklə  öz  fikir  və  istəklərini 
bildirmiĢlər. 
 
FINDIQ –   Ey zalmı – zındıq 
QƏND –     Ürəyim urəyinə bənd 
KĠġMĠġ -    Ey dillərə düĢmüĢ 
KÖMÜR –  Allah versin sənə ömür 
LOBĠYƏ –  Niyə gəlmirsən obiyə 
PĠYZƏ –     Niyə gəlmirsən bizə 
ZƏNBĠL –  Mən dedim, sən bil 
PÜSTƏ -     Gəl, gözüm üstə 
BADAM -   Məgər mən sənə yadam 
ġANI -         Səndə insaf hanı 
QOZ -          Gəlsənə, ey qara göz! 
SARIMSAQ – Hardasan, ay qurumsaq?! 
SOĞAN -      Hardasan, ay anasın sağan?! 
DÜYMƏ -     Özünü çox da öymə 
QAġIQ -        OlmuĢam mən sənə aĢiq 
ALMA -         Zalım, məni dərdə salma 
ALÇA -          Olasan səni parça – parça 
ġƏFTƏLĠ -     Ollam səndən ötrü dəli 
PAXLA -        Məni yanında saxla 
ÜZÜM -          Sənsən iki gözüm, bu dərdə nesə dözüm 
 
 
LƏNKƏRANDA LƏQƏBLƏR 
 
Abdal Hüseyn                                   Mir Qarapet 
Azançı ġıx                                         Maça Məmməd 
Allahsız Musa                                   Əbil oğlu Ağabəy 
Aptek Məmməd                                Ġbad oğlu Əsəd 
Ayaqyalın Abbas                              Ġmam Axun 
Asiz Axund                                       ĠmaĢ oğlu Rüstəm 
Atgöt Əsəd                                        Ġt Əli 
Ayıbalası Ġsrafil                                 Ġrəvanlı Məmmədəli 
Adamyeyən Hüseyn                          Ġgid Əli 
Alça Səlim                                        Yerdibi Məmmədəli 

72 
 
Arpa Kərim                                        Yerəbaxan Qaraxan 
Altımisqal Hüseynqulu                       YeddibaĢ Fikrət 
AĢiq QaraĢ                                         Yumurta Bəhram 
Bazarni Savad                                    Yekdəst Həsən 
Bambılı ġükür                                    Yumurtadan Yunqırxan 
Bitdi Mahmud                                     Kamaz Əli 
Bala DadaĢ                                         Kor Qulam 
Bığ Soltan                                           Keçəl Məmmədəli 
Burun Səfər                                        Kosqa Musa 
Boğaz Tağı                                         Kolaz Rəzzaq 
Badımsan Həsənəli                             Komissar ġükür 
Banu oğlu Heydər                              Kurəçi Ġbrahim 
BaĢıaçıq Ġsrafil                                   Saqqallı Behbud 
Bikə oğlu Həbib                                 Sərçə Sənəm 
BıĢam Lanq Məmməd                        Süddü Süleyman 
Baba Mirzə Salman                            Sestra Bahadur 
Baqqal Əhəd                                      Starik Gəray 
Bank Ağabəy                                     Sınıqçı Nənəsan 
Bis Əyyub                                          Sarı Əli 
Bəd Sabir                                           Suxay Kamal 
Vətəgə Murtuza                                  Səlbə Yusif 
Vəkil Mirzəvahab                               Sağır Ələsgər  
Qənnatçı Qüdrət                                 Saray oğlu Vəli 
Qaçaq Yunus                                     Sallaq DadaĢ 
Qısqans Əbdülrəhim                          Suğra oğlu Ġbad 
Qarmonçu Qıztamam                        Top Hüseyn 
Qaraqazan Rəhilə                              Tıntın Əli 
Qatıqçı Səkinə                                   Tiryəkli Hüseynqulu 
Qız Balabası                                      Türk Həsən 
Qırxdəsmal Məmməd                        TurĢaĢ Axund 
Qaqaz Əkbər                                     Tülkü Mamed 
Qaragöz Davud                                 Tri Yəhya 
Qırğı Məmmədağa                             Türkmən Nuru 
Qazaq Hasəli                                     Taksi ĠbiĢ 
QırqaĢım Ağahüseyn                         Təpəyandi 
Qıdan Ramiz                                      Uzun Mahmud 
Qızıl Savad                                         Urus Rza 
Qayadibi Ġnqilab                                 Üçbığ Ġsa 
Qalın Ġsmayıl                                      Fatma oğlu Nadir 
Dəli Xıdır                                            Fars Seyyid 
Dina Mirzalı                                        Faytonçu Səbi 

73 
 
Durbən Qurban                                    Maça oğlu Ağabala 
Dayça Murad                                       Metro Məmmədəli 
Dəftər Hüseyn                                      Malıt Əli 
Deputat Savad                                      Nöyütçü Qubad 
Dambili Yusub                                     Naçalnik Əhməd 
Dayı Hüseynqulu                                  Naxal Qurban 
Detdom Hası                                         Nənə Qurbanəli 
Qara Məmmədəli                                  Nənəgül Qurban 
Qapı Məmmədəli                                  Orus Əhməd 
Qəssab Qulam                                       Oğru XanıĢ 
Qulaq Tağı                                            Oçki Məmməd 
Qu Əli                                                   Ömər Əliağa 
Qəmər oğlu Rəsəb                                 Peti Əliağa 
Qalayçı Abbas                                       Pıtıx Bəyim 
Qulaq DiĢləyən                                     Yəhya    PiĢik Məmməd 
Dülgər ġahab                                        Petqa Xalıq 
Dəbələ Xoruz                                        Pını Nemət 
DərviĢ oğlu Əsəd                                  Pijkə Ġbrahim 
Droz Mirzağa                                        Pısı Cavadxan 
Dəllək Daməd                                       Pendir Temir 
DaĢdan Kazım                                      Pendirçi Musa 
Dunbəyçi ġirin                                      Perti Ağabala 
Dəvəli Böyükağa                                  Pinəçi Səttar 
Dərzi Rəzzaq                                         Pota Ġbrahim 
Jena Abbasqulu                                     Rəngsaz Əyyub 
Zeynəb oğlu Asif                                   Faytonçu Əbli 
Zərgər Əbülfəz                                      Fisincansaqqal Molla 
Zənganlı Əli                                          Firiçka - Firidun 
EĢĢək Kərim                                         Xırxır Xəlil 
Əng Həsən                                            Xoruz Novruz 
Ədala oğlu Həsənağa                            Xuyla BəĢir 
Əyriburun MeĢə Yaqub                        Xəccə oğlu Ġsmayıl 
Ərəbəçi Rəzzaq                                    Xallı Baba 
Ərəb Rahim                                          Halva Zəhra 
Əsinnə Rəhim                                       Hambal Məməd 
Kulturnu Sabir                                      Həpər Xəlil 
Kisəçi Əziz                                           Hacı Batun 
Kəlba Qara Məmməd                           Hoxi Məmmədhüseyn 
Katlet Həmid                                        ÇavuĢ Hacı 
Köpəy Musa                                         Çünki Məmmədhüseyn 
Kəllə Mamed                                        Cocuq Əkbər 

74 
 
Kələ BəĢir                                             Çayçı Baba 
Keçi Yəhya                                           HəmĢəri Əli 
Katib Əli                                               Çopur Məmmədəli 
Kamançı Kübra                                    Çolaq Məmmədəli 
Kiri Qurbanəli                                      Çürük Temir 
Gopan Nurəddin                                   Çanaq Qara 
Gülən DadaĢ                                         Çərçi Bəhram 
Girdə Musa                                          Çəkməçi Abdulla 
Gilək Talıb                                           Cocan Rəhim    
Ləbləbi ġıx                                           Cin Bağır 
LeĢ Rəsul                                              Cəncəl Rza 
Ləvəng Əliağa                                      Cəli Xosay 
Lox Məmməd                                       Ceyran oğlu Nadir 
Lala Qızıllı                                           Cır Məhəmməd 
Manılar Hürzad                                    Cüyə Cabbar 
Molla ġükür                                         Cırcıra Bilqeyiz  
Mədə Məhərrəm                                  Cücə Hüseyn 
Məsid oğlu Murtuza                            Cuhud Ġsa 
Mütrüf Əliheydər                                ġazi oğlu Xalıq 
MatiĢkə RəĢid                                     ġarabanı oğlu Qurban 
Modi qızı Səkinə                                 ġarçı Həbib 
Misgər Manaf                                      ġata Molla Həsən 
Marojna Məmi                                    ġeĢqə Abbas 
MiriĢ oğlu Qulam                               ġatır DadaĢ 
Mələk oğlu                                          ġalvar Cavad 
Mir Petqa                                            ġənbəlan Rza 
                                                            ġındırov 
 
 
 
  
 
 
 
    
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə