Reja: Kibernetika haqida tushunchaYüklə 25.41 Kb.
tarix19.06.2017
ölçüsü25.41 Kb.

Aim.uz

Model va modellashtirish asoslari. Boshqarish nazariyasi elementlari.optimal boshqarish
Reja:

  1. Kibernetika haqida tushuncha

  2. Optimal boshqarish

  3. Teskari aloqa

Jamiyattaraqqiyetgansariboshqariladiganobyektlarsonikopayib, boshqarishmuammolarimurakkablashibboradi. Murakkab mashina va dastgohlar, korxona va muassasalar, hatto odamning ozi ham, jamiyat ham boshqarish obyekti hisoblanadi. Bunday obyektlarni kibernetikada murakkab dinamik (harakatdagi) tizimlar deb ataladi. Ana shunday tizimlarni boshqarishga oid umumiy qonunlarni organish, odam qoliga boshqarish sirlari kalitini topib berish hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biriga aylanadi. Natijada boshqarish fani, yani kibernetika paydo boladi.

«Kibernetika» yunoncha soz bolib, ozbek tilida «darga» yani «kema boshqaruvchi» degan manoni anglatadi. Boshqarish haqidagi fanning endilikda «kibernetika» deb atalishi ham ana shundan.

Hozirgi zamon kibernetikasining paydo bo‘lishi Amerika olimi Norbert Viner (1894-1964) nomi bilan bog‘liq. Norbert Viner texnik tizimlarda ham, jonli tizimlarda ham axborotlarni boshqarish qonunlari mavjud degan fikrga keladi va 1948-yilda chop etilgan «Kibernetika yoki jonzot va mashinalarda boshqarish hamda aloqa» kitobi bilan bu fanga asos solgan.

Jonli organizmni boshqarish sohasidagi muhim kashfiyotlar sizga ma’lum. Mashina mexanizmlarining harakati asosida mexanika qonunlari yotadi. Demak, bir tomondan har xil tizimlar (tabiat, xalq xo‘jaligi, jonli organism, mashina mexanizmlar va h.k.) o‘ziga xos qonunlarga asosan harakatda bo‘ladi, ya’ni har qaysi tizimning o‘ziga xos harakat qonunlari bor. Bu tizimlarning har qaysisiga xos qonunlarni fizika, matematika, kimyo, biologiya, meditsina, siyosat, iqtisodiyot kabi mustaqil fanlar o‘rganadi. Ikkinchi tomondan, kibernetika fani barcha tizimlarda boshqarish jarayonlarini o‘rganishni o‘z zimmasiga oladi.

Ishlab chiqarish kunlari yuksak taraqqiy etgan jamiyatda faqat jismoniy mehnatgina emas, balki miya vazifalarini axborot miqdori ishlab chiqarish kuchlariga nisbatan yuqori darajada ko‘payadi. Natijada, eski usullar bu qadar ko‘p axborotni yig‘ish va qayta ishlashni ta’minlashga imkon bermaydi. Shu sababli XX asr o‘rtalarida kibernetika fani hamda axborotni qayta ishlash quroli bo‘lgan elektron hisoblash mashinalari dunyoga keldi.

Hozirgi kunda kibernetikaning nazariy asoslari yaratilmoqda va ularni xalq xo‘jaligida, fan-texnikada, ta’lim sohalarida qo‘llash ishlari olib borilmoqda, elektron hisoblash mashinalari kun sayin takomillashtirilmoqda.

Kibernetikaning asosiy tushunchalaridan biri axborotdir. Havo bo‘lmasa, odam yashay olmaydi, energiyasiz zavod ishlamaydi, axborotsiz boshqarish bo‘lmaydi. Boshqarish uchun axborot yig‘ish, uni aloqa kanallarida bir joydan ikkinchi joyga yetkazib berish, qayta ishlash kerak. Kibernetikada sezgi a’zolari (quloq, ko‘z, og‘iz, teri) yordamida bevosita yoki asboblar vositasida qabul qilingan har qanday ma’lumotga axborot sifatida qaraladi.

Kibernetika jonli tabiat, jamiyat va ishlab chiqarishda hosil bo‘ladigan jarayonlarni o‘rganib, ularni ishlab chiqilgan maqsad va vazifalarga mos holda boshqarishni ta’minlaydi. Kibernetikaning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri uning turli muhit, sharoit va odam faoliyatining turli sohalarida bo‘ladigan jarayonlarni boshqarish asosida yotuvchi qonuniyatlarining umumiyligiga asoslanganligidir. Kibernetika nuqtayi nazaridan barcha jarayonlar boshqarish obyektlaridan iborat murakkab dinamik tizimlarda ro‘y beradi. Ularda ro‘y berayotgan jarayonlar qanchalik murakkab bo‘lmasin, ularni bilish mumkin hamda ular aniq matematik va mantiqiy qonuniyatlarga bo‘ysunadi. Boshqariladigan dinamik tizimlarda ro‘y beradigan jarayonlar va ular bo‘ysunadigan qonuniyatlarni bilish boshqarishning texnik vositalari, boshqarish subyektlarini, boshqaruvchi tizimlarini yaratish imkonini beradi. Boshqarish subyektlari – boshqaruvchi tizimlar va boshqarish obyektlari – turli tabiatli murakkab dinamik tizimlar birgalikda boshqarish tizimini tashkil etadi. Bunday boshqarish tizimlariga ko‘plab misollar keltirish mumkin. Jonli tabiatda – qon aylanishi, ovqat hazm bo‘lishi; jamiyatda – rejalashtirish, ta’minot, mablag‘ ajratish tizimlari; sanoatda – alohida ishlab chiqarish jarayonlari, korxona, ishlab chiqarish tarmog‘ini boshqarish tizimlari va h.k.

Shunday qilib, kibernetika fani murakkab boshqarish tizimlari bilan shug‘ullanadi va bunday tizimlar kibernetik tizimlar deb ataladi.

Kinernetik tizimlar holatining o‘zgarishi ma’lum qonuniyatga bo‘ysunadi va bu qonuniyat o‘zgarishi kerak.

O‘zaro bevosita yoki bilvosita bog‘liq bo‘lgan elementlar to‘plamiga tizim deb qarash mumkin. Tizim tarkibidagi ixtiyoriy elementga ko‘rsatilgan ta’sir unga bog‘liq bo‘lgan boshqa elementlarga ham ta’sir etadi.

Tizimni tashkil etuvchi elementlarga nisbatan amalga oshirilgan maqsadga yo‘naltirilgan ta’sir tizimni boshqarish deb ataladi.

Boshqarish masalasi juda qadimda yuzaga kelgan va u bilan odamning o‘zi shug‘ullanib kelgan. Odam o‘z xulq-atvorini boshqarish oilada boshqarish vazifalarini bajarishi zarur edi. Tikuvchi, haydovchi, uchuvchi kasblarining barchasi mashina va mexanizmlarni boshqarish bilan bog‘liq ishlarni bajaradi. Jamiyat miqyosida esa odamning o‘zi xo‘jalik faoliyatini boshqarish sohasiga kiradi.

Dastgoh, robot, samolyot, magnitofon yoki yadro reaktori kabi qurilmalarni boshqarishni turlicha amalga oshirish mumkin. Masalan, biror amalni bajarish, natijasiga qaraladi, so‘ngra boshqa amal bajariladi va shu tartibda to‘xtovsiz so‘nggi natijaga erishilguncha amallar ketma-ket bajariladi. Shu tartibda operatorlar yadro reaktorini, kapitanlar kemani, uchuvchilar samolyotni, kosmonavtlar kosmik kemalarni boshqaradi.

Ammo ko‘p hollarda bunday noqulay, ba’zi hollarda esa, umuman, mumkin emas: bajariladigan ish – bajaruvchi (masalan, odam)dan juda uzoqda yoki inson organizmi uchun zararli muhitda (masalan, yadro nurlanishi) ro‘y beradi. Inson reaksiyasi ishni bajarishi uchun yetarli bo‘lmaydi: ishni bajarish tartibi bir xil va uzluksiz davom etishi, xatolarga sabab bo‘lishi va h.k. bunday hollarda vaziyatni tahlil qilish va buni boshqarish ketma-ketligini oldindan rejalashtirish mumkin.

Kibernetik tizimlarni quyidagi uch sinfga ajratish mumkin:

1. Tabiiy tizim – boshqarish qurilmasi tabiat tomonidan yaratiladi. (masalan, DNK moddasi, odam niyasi).

2. Avtomatlashtirilgan tizim – boshqarish vazifalarining bir qismi avtomatga berilgan bo‘lib, xulosani inson chiqaradi.

3. Avtomatik tizim – barcha boshqarish jarayonlari avtomatga berilgan.

Maqsadga yo‘naltirilgan boshqarishning vazifasi tizimni bir holatdan

boshqa – yangi holatga o‘tkazishdan iborat. Bu o‘tkazish ko‘p vaqt, mehnat, modda yoki energiyani sarf qilish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Boshqarish obyekti, ya’ni boshqariluvchi dinamik tizim sifatida turli

tuman tabiatli to‘plamlar, jumladan, jonli mavjudot, o‘simliklar to‘plamini o‘z ichiga olishi ham mumkin. Boshqarish obyektlari sifatida faoliyati ma’lum maqsadga erishishga mo‘ljallangan kishilar jamoasi olinishi mumkin. Masalan, rejalashtirish, ta’minot, moliya, transport, aloqa, savdo xizmatlarini yo‘lga qo‘yish tashkilotlari boshqarish obyektlaridir.

Boshqarish tizimlari ustaxona, dastgoh, zavod, sanoat korxonalari guruhi bo‘lishi mumkin. Alohida texnologik jarayonlar yoki ularning birikmasi, avtomatik yoki dispetcher orqali boshqariladigan elektr uzatish tizimlari, keng ko‘lamda sug‘orish, foydali qazilmalarni olish tizimlari, harbiy texnika va ularda xizmat qiladigan jamoadan iborat mudofaa obyektlari ham boshqarish tizimlari bo‘lishi mumkin.

Boshqarish tizimlarining barchasida quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

boshqariladigan obyekt yoki undagi qismlarning holati haqida dastlabki

axborot (ma’lumotlar) yig‘iladi;

keyinchalik foydalanish yoki aniq bir muddatga saqlab qo‘yish uchun bu

axborot tizimlashtiriladi;

bir joydan ikkinchi joyga uzatish uchun axborotni qayta ishlash (kodlash,

shifrlash, yozish, va h.k.) amalga oshiriladi;

kodlangan axborot mo‘ljallangan joyga jo‘natiladi va shifri ochiladi;

boshqaruv buyruqlari ishlab chiqiladi va ular amalga oshiriladi.

Optimal boshqarish

Texnologik jarayonlar faqat odam tomonidan boshqarilganda harakatda kechirish, xomashyoni ortiqcha sarflash hollari ro‘y berishi mumkin. Hozirgi zamon ishlab chiqarishida odam ishlab chiqarish jarayonlarining qoniqarli yoki qoniqarsiz ekanligini o‘z vaqtida baholashga, shuningdek, zarur aniqlikda kerakli parametrlar – temperatura, bosim va boshqalarni o‘lchashda ulgurmay qolishi tabiiy holat deb qaraladi.

Bu vaziyatdan chiqish uchun boshqarish jarayonini avtomatlashtirish zarur, boshqarishning avtomatlashtirishi esa masalani optimal (eng maqbul) hal etishga olib keladi. Boshqarishni texnik qurilmalarga (robor, kompyuter va h.k.) berish bilan masala hal bo‘lib qolmaydi. Chunki birorta ham texnik qurilma mantiqiy masalalarni o‘z-o‘zidan hal qilavermaydi. Unga bajariladigan harakatlarni ko‘rsatuvchi dastur kiritish talab etiladi. Ravshanki, ishlab chiqarish jarayoni aniq bo‘lishi uchun unga kiritiladigan dastur buyruqlari har tomonlama o‘ylangan bo‘lmog‘i lozim. Avtomat “yaxshiroq bajar” “po‘latni erit”, “gaykani qotmaguncha bura” kabi buyruqlarni tushunmaydi, shuning uchun ushbu talablarning mazmuni aniq ko‘rsatilishi kerak. Buning uchun jarayonni boshqarish bilan bog‘liq miqdoriy nazariya zarur. Aniq boshqarish jarayonni boshqarish bilan bog‘liq miqdoriy qanday holatda ham bir xil prinsipga asoslanadigan umumiy boshqarish nazariyasi zarur bo‘ladi.

Bunday nazariyani yaratish zaruriyati 50-yillarda paydo bo‘ldi. Buning sababi elektron hisoblash mashinalarining keskin rivojlanishi va ularni ishlab chiqarish, transport, tibbiyot, iqtisodiyot va boshqa sohalarda boshqarish maqsadida joriy etilganligidadir.

N. Vinerning boshqarish masalalarini o‘rganishi kibernetikaning paydo bo‘lishiga olib keladi. R. Bellman va uning xodimlaridan dinamik dasturlash fikri tug‘ildi. L.S. Pontryagin va uning shogirdlari jarayonlarni optimal boshqarish matematik nazariyasini yaratdi. 1939-yili L.V. Kantorovich chiziqli dasturlash masalasini matematik ko‘rinishda ifodaladi.

Agar tizimni bir holatdan boshqa – yangi holatga o‘tkazish, ya’ni boshqarish mobaynida eng kam vaqt va mehnat yoki kam miqdordagi narsa va energiya sarflansa, bu jarayonga optimal boshqarish deyiladi.

Boshqarish obyektlari sifatida tirik organizm, tirik o‘simlik (hatto bir hujayrali tirik organizm), kishilar jamoasi, dastgoh, zavodlar, ishlab chiqarish tashkilotlari, guruhlari va boshqalar olinishi mumkin.

Sanab chiqilgan obyektlar turlicha tabiatga ega bo‘lsa-da, ularni boshqarish yagona sxema bo‘yicha amalga oshiriladi: boshqarilayotgan obyekt yoki uning qismi haqida dastlabki axborotni yig‘ish; ushbu axborotni keyin foydalanish yoki saqlash uchun bir tizimga tushirish (sinflarga ajratish); aloqa kanallari orqali uzatish uchun axborotni o‘rganish; uni rasshifrovka qilish va nihoyat, boshqarish buyruqlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish. Yechilayotgan masala mohiyatiga ko‘ra bunday sxema o‘zgarishi ham mumkin.
Savol va topshiriqlar

1. Kibernetika nima?

2. Kibernetikaning o‘ziga xos xususiyati nimadan iborat?

3. Boshqarish deb nimaga aytiladi?

4. Boshqarish obyektlari deb nimaga aytiladi?

5. Boshqarish tizimi nima?

6. Kibernetik tizim deb nimaga aytiladi?

7. Boshqarish obyektlariga kimlar va nimalar kiritishi mumkin?

8. Boshqarish tizimlariga nimalar kirishi mumkin?

9. Kibernetika uchun eng asosoy narsa nima?


Aim.uz
Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə