R Ö V ş Ə n n 0 V r u z o ğ L u


M Ə L U M   O L M A Y A N   H Ə Q I Q Ə TYüklə 10.09 Mb.
Pdf просмотр
səhifə8/23
tarix23.06.2017
ölçüsü10.09 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

M Ə L U M   O L M A Y A N   H Ə Q I Q Ə T
Dünya  kütləvi  qırğın  silahları  önü n d ə  acizdir.  Məlız  bu 
s əb əbd ən   AB Ş-da  kütləvi  qırğın  silahları  əleylıinə  tədbirlər 
üçün yenı  hərbi-strateji  qurum yaradddı.  «H ərbi-m əxfı  əm ə- 
liyyatlar»  adlı  yeni  qunım a  briqada  generalı  Bryus  Loulor 
başçılıq  edir.  Quruıııun  Baş  Qərargahı  isə  Norfolke  şohərin- 
d ə   (Virciniya  ştatı)  yerləşdirildı.  İllik  büdcəsi  4  milyon  dol­
lar olan  bu  horbi-siyasi  təşkilatın  28  eksperti  var.
Fikrımizcə,  bütövlükdə  tiirk  dünyasınm   irili-xırdalı 
xalqları  artiq  «Regional  Vahid  T əhlükəsizlik  Doktrina- 
si» n m   yaradilmasi  uğrunda  çalışmahdırlar.  Maraqhdir  ki, 
ə r ə b   ölkəlori  artıq  belə  bir birləşm ənın  istəyi  ilə  çıxış  edir. 
Birloşmiş  Ə rəb  Ətnirliklərinin  generalı,  BQ   rəisi  Şeyx  M ə- 
h o m m o d   bin  Zalıid  əl-Nahayyan  tə k lif  edir:  « ...T ə c ili  bir- 
ləşm ok  vaxtıdır.  Təhlükəsizlik  doktrinasını  yaratmaq  la- 
zımdır.  Xarici  silahlı  qü vvəiər  m ü v əq q ətid ir.  Ərəblərin 
monafeyi  nam in ə  İraqı  da  bu  birliyə  d ə v ə t  etmək  lazım- 
d ır ...  B irloşm ok...  B irloşm ək...  B i r l ə ş m ə k . . .»
Bu,  dü nyanm   infrastrukturlarım  neftlo  h ə r ə k ə tə   gətiren 
o re b   alominin  kütlovi  qırğm  sila h lan   hazırlayan  və  ya  is- 
tehsalı  üçün  düşünon  xristian  dünyasına,  mokrli  düşm onə 
qarşı  strateji  proqramıdır.
Nefti,  zongin  yanacaq  resurslan  olan  Xəzorətrafı  ölko- 
loriııso  belo  bir  strateji  proqramı  yo x du r  və  sabalı  buna  da 
şübho  etmoyok  ki,  kütlovi  qırğın  silahları  üçijn  çalışan  Er- 
mənistatı  ayrı-ayrdıqda  bu  dövlətlərin  (X əzəry am   dövlət- 
lorin)  hor  birino  m eydan  oxuyacaq.  Artıq  N yu-Yorkdakı 

leııri  Stimson  A raşdırm alar  M ərkəzi  kim yəvi  vo  bakterio- 
loji  silahlarla  bağlı  20  dekabr 2000-ci  ildə  «Toksikoloji  Ar- 
xıpelaq»  adb  strateji  hesabatm m   yeni  variantını  Ağ  Evo 
'.•Uj'iim  ‘.'d’b  vu bu  hesabatm   14-cü sohifosindo  -   «M D B  61-

94
Rövşən Novruzoğlu
kələri»  paraqrafında  E rm ən istam n   adı  çəkilir.  G östərilir  ki, 
Yerevan  yaxın  beş  ildə  bakterioloji  v ə .k im y ə v i  silahların 
potensial  bazasına  çevriləcək.
A raşd ırm alan m ıza  görə,  n ə   q ə d ə r   q ərib ə  d ə   olsa,  Er- 
mənistanın  N axçıvanla  s ərh əd   ərazilərində  -   Armaş,  Rınd, 
Zəritap,  Aqdııi,  K əcəran  yaşayış  m ə n tə q ə lə rin d ə k ı  quru 
qoşun  b irleşm əlörin d e,  s ə rh ə d   dayaq  d əstələıin in   tərkıbin- 
də  9  xüsusi  təyinatlı  qrup  k im y əvi  vo  bakterioloji  mühari- 
bədə  təhlükəsizlik  m ə sə lə lə rin i  icra  ed əcək   (h ər  d ə s tə d ə  
18  n ə fə r x id m ət e d i r ) . ,.
M o sk v ada  b e lə   bir  ünvan  var:  Leninqrad  prospckti,  ev 
80  (ora  radiocihazlarla  bağlı  saxta  b ir  lövhə  d ə   vurulub). 
Araşdırmalar  ap ararkən   m araqlı  faktlardan  b in   d ə   bu  oldu 
ki,  altı  m ərtəb əli  b ozum tul  bin ad a  tam  m əxfı  şəraitd ə  küt- 
ləvi  qırğın  silahları,  eləcə  d ə   radarlarm  hazırlanması  üzrə 
tə crü b ələr  aparılır.  Bu  qruplardan  birinə  doktor  A m b arsu m  
Georgiyevtç  M u rad y an   başçılıq  edir.  1988-90-cı  illordo  Er- 
mənistan  M E A -m n   Toksikoloji  İnstitutunda  çalışan  bu  şəx- 
sin  doktorluq  dissertasiyasınm   m övzusuna  fikir  verin. 
«Qafqaz  g e n lərin d ə  toksikoloji  proseslor  və  immunitetli 
preparatlar».  E rm əni  tədqiqatçı  bu  istiqamotdo  ilk  araşdır- 
m a lan n ı  1994-cü  il  iyul  ay ın m   22-dən  1995-ci  il  iyunun 
14-dək  A zərb ay canm   işğa!  olunm uş  ərazilərindo,  osir  dü- 
şərg ələrin d ə,  x ü su sə n   Şuşa  h əb sx an asm d a  saxlam lan  azər- 
baycanlı  dustaqlar  ü zərin də  aparıb.  1995-ei  il  iyulun  21-do 
A,M uradyan  Radiocihazların  Hazırlanm ası  üzrə  Elmi-Təd- 
qiqat  İnstitutunun  katibliyinə  ünvanladığı  hesabatında  ya- 
zır:  « ...М э п   sın a q   ta c m b ə h r im in   ilk in   v a via n tm d a n   razı 
qaldınt.  М э т т   iiçiin  a y n lm ış   sın a q  p a la ta sın d a   altı  n ə fə r 
« k ö n ü llü » d ə n   iiçii  p rep a ra tla ra   d özə  bilm ədi.  Q alan  iiç 
n ə fə r  isə  artıq sağalıblar.  Ö zlərin i y a x ş ı  h iss  edirlər.  Sifü t- 
lərindd  m ü şa h id ə   o lu n a n   səp g ilər  keçib.  Qan  d ö v r a n la n  
n o rm a ld ır.
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in məxfı qrifı altmda
95
Maraqlı  c ə h ə tlə rd ə n   biri  də  b u   idi  ki,  institutun  direk- 
toru,  general  Boris  Viııoqradov  bu  hesabatı  iınza  və  möhür- 
lə  təsdiqləyib.
A ıaşd ırm a  zam anı  aydın  oldu  ki,  m ə rk ə zi  bazası  Va- 
şinqtonda  y e rlə şə n   Q afqaz  tnvestisiya  B ankm ın  livanlı  baş- 
çısı  A dnan  Haşoqqi  tərəfındən  erməni  alim inə  147  min 
A B Ş  dolları  d ə y ə r in d ə   texniki  avadanlıq  yardım   edilib.
Başqa  bir erm əni  alimi  Anastas  Q urgenoviç  Karpov  isə 
2002-ci  ılin  sentyabr  ayından  başlayaraq,  Tehrandakı  Mik- 
robiologiya  Elmi  Təd q iq at  İnstitutunda  öz  təcrübəlorini 
fars  alimləri  ilə  aparm aq  üçün  d ə v ə t  alıb.  Halbuki  İran  Is­
lam   Respublikasmda  kim yəvi  v ə   bakterioloji  silahlardan 
əziyyot  çək o n lərə  y ardım   assosiasiyasmın  baş  katibi  d ok­
tor  Abdulla  M azandarani  2001-ci  il  3  dekabr  tarixli  parla- 
m en t  hesabatında  qeyd  edir:  « ...İra q la   m üharibədə  25  min 
iranlı  osgər  v ə   zabit  kimyəvi  və  bakterioloji  silahlardan 
öliib.  65  min  n ə f ə r   isə  iflic  vəziyyətindədir».  Digər  tərəf- 
dən,  «Aştarak:-2»-də  çalışan (E rm ənistan   M EA -nın  ərazisi) 
ermoni  mikrobioloqlarından  olan  E.Aşkinazyaıı,  D.David- 
yan,  O .O hanesyan  Şimali  Koreyada  da  sınaq  təcrübosinde 
olacaqlar.  M a raq h   v ə   ciddi  m əsələd ir.  Çünki  Şimali  Ko- 
reya  dünyada  m o h z  kim yəvi  vo  bakterioloji  silahlaıın  ha- 
zırlanm ast  vo  istifadəsi  y ö n ü m ü n d ə  on  böy ü k   arsenala  ma- 
likdır.  Şimali  K oreyada  gündə  15  ton  kim yovi-zohorləyici 
m add o lər  vo  bakterioloji  viruslar  hazırlam aq  gücündə  olan 
sokkiz  m ü ə ssisə  var.  Ö lkonin  şimal-şorqindəki  dörd  elmi 
todqiqat  m o rk əz in d ən   bin  tam  m əxfı  qaydada  işloyir.  Öl- 
k ədo   altı  m ü x tə lif  anbar var.  H omin  «U mfı-3»  tipli,  tutumu
25  ton  olan  anbarlardan  birinin  2003-cü  ilin  ortalarmda  DQ 
ərazisind ə tikilm əsi  də  artıq  planlaşdırılıb.
N yu-Y ork  politoloqu  Cudit  Millerin  m o lu m atm a  görə 
(« N ew   York  tim es»  qozeti,  16  aprel  2000-ci  il),  Rusiyada 
adh  yeni  kim yəvi  silah  istehsal  cdilib.  İkı  kim-

96
R ö v.yə n  No vruzoğl11
yəvı  element  birləşərək,  ölüm saçan  silah  varadır.  ll o m in  
birləşm ələ r  m ə rm ilə rd ə   d ə   istifado  edilir...  2001-ci  il  fev- 
ralın  2 -d ə  M osk v ad a  çap  olunan  «Sintez» ju m aim d a  isə  er- 
məni  alimi  L.M .Teroyants  qeyd  edir:  N o v iç o k »  adlı
silah  «bın a r»  silahıdır.  O ıa d a   silah ın   istehsalında  və  ha- 
zırlan m asın da  m ənim   xidm ətim d  qiym ət  verən  rus  alim la- 
rinə  m i n n ə t d a i ' ä m B i z   əsəb  sistem in i  (flic  edib  «iıtsan ı 
aridən»  bu 
sikıhı  «Şuçe» 
p o liq o n u n d a   sm a q d a n   çıxart- 
d ıq ...» ,
Vaşinqtondakı  Henri  Smitson  M ərko zin m   baş  elmı  ış- 
çisi  A m i  Snıitson  göstərir:  « ...R u s la r   bu  silahları  lıeç  vaxt 
könüllü  məlıv  etm əy əc ək lər.  Ə ksinə,  öz  m üttofiqlərinə  və 
partnyorlarına  da  satacaqlar...  Am erika  bu  haqda  cıddi  dü- 
şünm əlidir»...  (ABŞ.  Pentaqona  hazırlanmış  hesabat.  16 
oktyabr 2001-ci  il).
Y erevandakı  Orbeli  küçəsi  22-do  yerloşən  osəb  sistem- 
ləri 
üzrə 
fıziologiya 
laboratoriyası 
əm əkdaşlarından 
V .A .T oqosyanm   v ə   A .V .A rşakyanm   1998-ci  il  noyabrm  4- 
də  D Q-a  ezam  olunmaları  və  orada bu  laboratoriyanm  fılia- 
lım  yaratmaları  n əz ə rd ə n   qaçm amalıdır.  Çünki  alimlor  ilk 
smaq  təcrü bələrin ı  də  m o h z  Qarabağda  «Hayastan»  Xey- 
riyyə  C əm iy y ətin in   d əstəy i  çərçivosindo  əsırlərim iz  iizo- 
rində  aparıblar.
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in  məxfı qrifı altmda
97
M Ə X F İ   B Ü R O
Tü ık ıy ə  sə rh ə d lə rin d ə   vo  A zərbaycanın  ışğal  olunmuş 
Q arabağ s ə r h ə d lə rin d ə   hərbi  mövqelərini  m ö h k əm lən d irən  
beşinci  ordu  korpusu  komandam  polkovnik  Aykaz  Bəh- 
m anyana,  birinci  ordu  kotpusıı  kom andam   polkovnik 
L e v o n   Y eronosyana,  ikinci  ordu  korpusu  komandiri  p o l­
k o v n ik   Seyran  Saroyana  strateji  m forinasiyalann  toplanma- 
s m d a   və  ışlən m əsin d ə  komandanlığın  tərkibindəki  elektron 
poçtlarm ın  şəbəkosinin  genişləndirılməsi  işi  tapşırılır, 
A zərb ay ca n   və  Tiirkiyə  istiqam ətində  qurulan  elektron 
m ə rk ə z lə rin ə   d ə  nəzarəti  bilavasitə  m üdafıə  naziri,  general 
Serj  Sarkisyan  edir.  Elektron  kəşfıyyat  m ə sələlə rin o   dərin- 
don  bələd  olm aq  üçiin  2002-ci  ilin  aprel-m ay  aylarında  Ye~ 
revandan  və  Xaııkondidon  ayrdmış  56  nəfərlik  zabit  qrupu 
Rusiyaya,  Çiıı  Xalq  Respublikasına,  İrana,  Lıvan  vo  Suri- 
y a y a   gedib.  20 0 1 -ci  ıl  iyunun  19-da  A m erik a  E n n ən i  De- 
mokratik  Şurası  (A rm enian-A m erican  Democratic  Leaders- 
hin  Council)  torəflndon  (M ax d esy an m   qrııpu)  Dağlıq Qara- 
bağın  «öziinümüdafiG  d ə s tə lə ri» n ə   30  adda  m üxtəlif kom- 
piitcr  vo  elektron  avadanlığı  « h o d iy )^ »   edilib.  Sokkiz  nə- 
fərlik  ınühəndis  qrupu  da  E rm ənistam n  T ürkiyə  və  Azər- 
baycaıı  sorhodlori  istiqam ətində  h ə m in   elektron  avadanlıq- 
larının  quraşdııdm asında,  elektron  poçtlannın  qurulmasın- 
da  iştirak  edib.
Ermonistamn  A zəıb a y can   istiqamətındə  planlaşdırdığı 
elektron  hiicumunun  birinci  m ərh o ləsin də  (2001-2003-cü 
illər)  q iitb lə rd ə   strateji  m ə n tə q ə lə r in   miiəyyenləşdirilm əsi 
vo  homin  d airə lərd ə  elektron  poçtlarınm  -   biirolarm  yara- 
dılm ası  osas  ınosolodir.  Bıı  m əqsəd in   planh  vo  ardıcd  ho- 
.. rıi<  ( • ■ ; 
i’n'os!  üçvin  erınoni  kə.şllyvatı  iokco  «daxili  re-

98
Rövşən  Novrıızoğlu
surslar»dan  deyil,  eləcə  də  xaricdəki  erməm  diaspor  m ər- 
kəzlərindən  ciddi  istifadə  edir  v ə  əlaqələrı  genişləndirir. 
M əsələn ,  Fransa,  Suriya,  Y erevan  vo  Xankəndi  ilə  güclü 
əlaqələri  olan  T ehranda  k ö k   salmış  «Akopyan»  erməni  fır- 
masının  nəzditıdəki  Internet  şəbəkəsinin,  elektron  poçtu  və 
rabıtə-korrimunikasiya  m ə rk ə zin in   Təbrizdə,  Ə rd əb ild ə, 
Culfada,  B iləsuvar  v ə  Parsabadda  yaradılmış  bürolarım 
araşdıraq.  Bilavasitə  İrandakı  erm əni  diasporu  ilə  iş  birliyi 
quran  «A kopyan»  fırm asm m   geniş  texniki  im kanlara  malik 
olması  v ə   bıı  imkanların  A zərb ay ca n   istiqamətinə  yönəl- 
məsi  araşdırılması  vacib  olan  m ə s ə l ə   kimi  d iq q ətd ən   ya- 
ymmamalıdLr.  Bu  bürolarda  qurulan  v ə  A zərbaycanm   sər- 
hədləri  istiqam ətinə  «start»  götürən  güclii  «A rm enia»  ötii- 
riicüləri,  elektron  poçtları  A stara-Lonkəran,  B iləsuvar- 
tmişli  b ö lg ələrm i  asanlıqla  ə h a tə   edir,  Dağıstan  ərazisin d ə 
fəaliyyət  g ö stərən  v ə  e lə c ə   də  ö z   em issar-m üxbirlərini 
«Araz»  ernıəni  c ə m iy y ə tin d ə   (M ahaçqala,  Şamil  küçəsi 
14)  təlim atlandırıb  şimal  rayonlarına  -   Şəki,  Zaqatala,  Ba- 
lakən,  Q usar ə ra z ilə rin ə   istiq am ə tlən d irən   en n əııilər  elekt­
ron  poçtlarının  bir  qism ini  ayrı-ayrı  şirkət  v ə   fırm alarm 
(neft  şirkətləri  həm çinin),  insan  hüqııqlarının  miidafiosini 
«təmin  edən»  cəm iy y ətlərin ,  bey n əlx alq   xeyriyyə  təşkilat- 
larınm,  KİV-in  n əz d in d ə   asanlıqla  q u ra  bilirlər.  E rm ən ilə - 
rin  kəşfıyyat  prinsipləri  əsasın d a  q urduqlan  « A zərb ay can  
ərazisindəki  elektron  p o çtlan » m n   vəzifolorindən  biri  do, 
əsasən ,  m üxalifət  mətbuatı  vasitosilo  böhtan,  toləb  v ə  tə- 
kid  m ə zm u n lu   məktubların,  x əbor  vo  məfcumatların  göndə- 
rilmosi  təşkil  edir,
2001-ci  il  avqustun  9-da  X ankəndidə  ermonıiorın  qon- 
darma  lideri  Arkadi  Qukasyamn  yamnda  keçirilən  lıorbı  mü- 
şavirədo  Kaliforniya  ştatımn  keçmiş  qubernatoru  mılyonçu 
erməni  Edvard  Cerecyanın  moktubu  oxunur  Edvard  Cerec- 
yana  görə,  Kalifomiyada  eırnəni  diasporunun  müstəqil  «Art-
Qarabağ;  «Eçmiədzin»in məxfı qrifı altında
99
sax»  (Xankondi) bölməsi yaradılıb v ə  bu bölmənin də  fəaliy- 
yəti  Xankəndinin ordu quruculuğuna yardımdan  ibarət olacaq 
(Bax:  Ennənistan.  «Asun»  informasiya  agentliyi.  2001-ci  il,
11  avqust).
E rm ənistan  2001-ci  il  avqustun  2-də  RF'-nm  FTX-nin 
nozarətindo  olan  «Q afqaz  informasiya  oməliyyatları»na 
q oşulm aq  ü çün  m üraciət  edib.  2011-ci  il  avqustun  4 -də 
X an k ə n d id ə n   d ə   b elə  bir  müraciət  eyni  ünvana  daxıl  olub. 
R usiya  Təh lü k əsizlik   Şurasmda  m ü zakirəy ə  çıxarılmış  və 
q əb u l  olunm uş  (19  aprel  2 0 l l - c i   il)  «İnformasiya  T əh lü k ə- 
sizliyi  K onsepsiyası»ndan  sonra  onun  xüsusi  xidm ət  orqan- 
larm da  güclü  texnoloji  proqram  təminatı  sistemi  yaradılıb. 
Bunun  vasitəsilə  ayrılmış  kanalla  «provayder»ə  çıxış 
mümkündür.

ı m
R ö 'vj 0ı ı  N о vruzoğl 11
D A Ğ L I Q   Q A R A B A Ğ   T E R R O R Ç U L A R I M N  
T Ö R Ə T D İ K L Ə R İ   Q Ə T L İ A M L A R   A B Ş   D Ö V L Ə T  
D E P A R T A M E N T İ N İ N   S Ə N Ə D L Ə R İ N D Ə
A zərb a yca n ın   tim salın da  qaçquı  vo  m əcbur'ı 
k ö çk ü n lərin   m eydan a  g ə ln tə sin in   s ə b ə b i  E rm ətıis- 
ta n m   h ə rb i  təca vü zii,  e rm ə n i  işğ a lçıla n   tə r ə fin d ə n  
h əyata  k eçirilən   etnik  iə m izlə m o ,  terrorçuluq,  təcıt- 
vü zkar  sepa ratçılıq   və  A zərb a yca n   əra zisin in   işğ a l 
ed ilm əsid ir.  Q ə rib ə d ir  ki,  x a lq ım ıza   qarşı  biitiin  bu 
b ə ş ə r i  c in a y ə tlə r i  tö rə tm iş  E rm ən ista n   n ü m a y ə n - 
d ə lə r i  A vro p a   Ş u rasın d a   bizim lo  oturm uşlar.  N o 
vaxta  kim i  A vro p a   b elə  bir f a k ta   g ö z  yu m a c a q   ki, 
A vro p a   Ş u ra sım n   b ir iizvü  olan  E rm on istan   to şk iSa­
tin  b a şq a   b ir  iizv dö vlotin in   -  A zə rb a y ca n m   o ra zilə - 
rinin  20 % -n i  lıələ  d ə  işğ a l  altın da  saxlam aqda  da~ 
vam  edir?
İlham  Ə L İY E V
...1994-eii  ilin  soniarında  E nnənistan  xiısusi  xıdm əf 
orqanları,  m ə q sədi  siyasi  reqiblori,  siyasi  v ə  iqtisadi  kəş- 
fıyyatı  m ə h v   etm ək,  naıkotıklərin  tranzitini  təmiıı  ctm ək 
olar  gizli  «D ro»  tcrrorçu  toşkilatmı  ü / o   çıxardı.  A xianş  za- 
manı  aşkar  oluııan  sərıədlor  vo  toqsirkariarın  chrali  şəksiz 
sübut  eldi  ki,  «Dro»  -■  Ermoni  «D aşnaksütyun  inqilabi  fe- 
derasiyası»nm   tö rə m ə s id if (E D İF )  vo  bu  parliyanm  ali  ro b ­
b er  orqanı  -   Biironun  gizli  qoraıl  ilo  yaradılmışdır  (Bütlin 
bu  s ə n e d lo r  1991-ci  iün  ievral-nıartında  parlaDicnl  qəzeli 
«A yastani  A nropelutyun»  qozetindo  dorc  edilmışdir).  He- 
sablarında  bir  s u a   qolllər  olan  «Dro»  üzvlorinin.  böyük  ək-
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in 
iu
.
ik
/
i
 qrifı altmda
101
səriyyəti,  həm çinin,  terrorizmi  öz  m übarizəsitıin  əsas  me- 
todlarmdan  biri  hesab  edən  və  bunu  heç  vaxt  gizlətm əyən 
EDİF-in  üzvləri  idi.
Bu  dofə  erm ə n i  ictimaiyyəti  artıq  d ax üi  terrorizmlə, 
yəni  eynı  bir  m illətin  v ə  dini  vətəndaşlarından  ıbarət  olan, 
subyekti  onurı  vətəndaşları  hesab  edilən  terror  təşkilatı  ilə 
üz-üzə  gəldi.  Lakin  cəmiyyet,  faktıki  olaraq,  bu  təhlükəli 
hadisəyo  b ıg a n ə   qaldı.  Terror  təşkilatmın  yaradılması  və 
fəaliyyəti  faktlarına  belə  sakit  m ünasibətin  səbəbləri  çox- 
dur.
2001-ci  il  iyulun  21-də  A m erika  Birləşm iş  Ştatlarının 
hərbi  strategiyasmm  əsas  m üddəalarm ı  əks  etdırən  30  sehi- 
fəlik  məxFı  bir  hesabat  dinlənildi.  H əm in   m üddəalardan  bi- 
rində  deyilir:  « ...A m e rik a   niivə,  kim yəvi,  bakterioloji  si- 
lahlurdan  qorunm alıdır.  O, p la n etin   vacib  nöqtələrınə  nə- 
za rd ti a rtırm a lıd ır. . .».
«Vacib  nöqto»  d ey ən d ə  s ə n ə d d ə   Avropa,  Şımal-Şərq, 
Asiya,  Şorqi  A siya  rayonları,  Y axın  Şərq,  C ənub  Qorbi 
Asiya  vo  C ən u b i  Q afqaz  n əzə rd ə  tutulurdu.  İçməli  su,  tor­
paq  üstiindo  başfanan  münaqişə  v ə  ya  miiharibə  zonalan 
xatırladıbrdı.  T ə o s s ü f  ki,  bu  c ə r g ə d ə   to ф a q la п   qəddarlıqla 
bölünmüş,  kütləvi  terror  planları  ilə  işğal  olunrnuş  Azor- 
baycanın...  Q arabağın  adı  ç ə k ilm ir...
...İşğal  o lunm uş  Qııbadlıda  e n n ə n i lə r   öz  «nıivə  qəbi- 
ristanlıqları»m  bir  az  da  genişləndirdilər.  Bərgüşad  və  Hə- 
kəri  çayları  arasm dakı  ərazido,  vaxtilə  yurd  yerlərim iz  ol- 
muş  (şimal  və  şim al-şərq  hissələri)  Qayalı,  M ahm udlu,  Qa- 
racallı,  Sarıyataq  kəndlərindo  n ü v ə   tullantılarınm  basdırıl- 
ması  üçiin  xiisusi  s a h ələ r  ayrılıb.  Bu  işi  bir  qayda  olaraq, 
«Dağlıq  Q arabağ  ordusu»nun  «radiokim yovi  qrupu»nun 
osgorləri  h əyata  keçiıirlər.  2000-ci  ildə  X ankəndinin  hərbi 
h o sp ita lına  qan  x ə ıç ə n g i  ilə  müraciət  edon  gən clərin   (onla- 
n n   b'imis?  vaxtilo  ordııda  «radiokimyovi  qru p » d a  xidmət

102
Rövşən Novruzoğlıt
edənlərdir)  sayı  22  n ə fə r  olub.  D igər  tə rəfd ən ,  oıdudan 
tərxis  olunm uş  erm ənilərin  ailələrində  dünyaya  gəiən  
uşaqlarda  kütləvi  sepsis,  -   yənı  qanm  zəhərlənm osi  xosto- 
liyi  miişahidə  olunub.
Maraqlı  c ə h ə t  budur  ki,  A BŞ-m   Tennesi  ştatmda  V a n ­
derbilt  və'  Näsivil  universitetlərinin  milliyyətco  en n ən i 
olan  h ək im   qrupu  da  h əm in   zonalarda  tədqiqatlarım  davam  
etdirm ək  niyyətindədir.  O nlar  X ankondidə  erm əni  uşaqları 
arasm da  yayılmış  sepsis  xəstəliyinin,  qandakı  bakterioloji 
infeksiyanın  qarşısmı  alan  «Zovan»  preparatlarm dan  geniş 
istifadə  edəcəklərini  d ə bildiriblər.
Bunlarla  yanaşı,  Q arabağda  erm ənilərin  yeraltı  n üv ə 
anbarlarımn  sayı  artm aqda  davam   edir.
Q eyd  edək  ki,  T ü rk iy əd ə  «Iki  saat  yarım  ərzin d ə  mü- 
harıbə  strateglyası»  adlı  hərbi  konsepsiya  hazırlanıb.  Əsa- 
sını  mobil  zirehli  korpuslar toşkil  e d ən   bu  konsepsiya  iiç  is- 
tiqam o td ə m üəy y ən ləşib :
1.  T error  qruplarına  qarşı;
2.  Kütləvii  aksiyalara  qarşı;
3.  Dirıi  radikal  təşkilatlara  qarşı.
H əm çinin  «Xüsusi  taktiki  koşfiyyat»  moktobt  də  yara- 
düıb.  Fikrirnizcə,  A zərbaycanm   da  belə  bir  qurum a  ehti- 
yacı  var.
D ü nyada  terror  aktlannın  43  faizı  A B Ş-a  yönəlib.  Bıı, 
1000-ci  ilffi  noyabr  ayının  19-na  olan  məlumatdır.  2001-ci 
il  iyıılun  22-no  ofan  m olum ata  görə  iso,  bu  r ə q ə m   56  faizo 
çatıb,  Dem əli,  ABŞ  teıror  tohliikosindon  həlo  qurtarm ayıb, 
əksin o   məlıım  radıkal  qüvvolordo  bu  planları  reallaşd m n aq  
hovəsi  artıb  A BŞ  Mərkozi  Koşfıyyat  İdarosi  hor  il  törədi- 
ləcok  h ə r   hansı  facio  ilo  bağlı  1400  molumat  a In.  Bunun 
800-ü  s ır f  terrorla,  600-ü,  yoni  42  faizi  terror  aktları  törət- 
m ək   istəy ənlo rlə  bağlıdır.  1400  m olum atm   toqribon  24  fai-
Oarabağ:  «Eçmiədzin»in məxfı qrifi altında
103
zi A B Ş  orazisindo  fəaliyyət göstəron  e m ıə n i  terror qrupları 
haqqındadır.  M K İ-m n   əm əkdaşı,  xanım   Leyton  Marian  Va- 
şinqton  B ey n əlx alq   Araşdırmalar  vo  Strateji  Tedqiqatlar 
M orkəzinin  bülleteni  olan  «Postsovet  prospek:ti»ndə  yazır: 
« ...Ə v v o llo r  terror  bizdon  xeyli  uzaqda  ıdi.  İrtdi  ısə  o,  evi- 
mizin  içindedir.
M ə lu m a ta   görə,  Ü som a  bin  Ladenin  Am erika  Birləş- 
nıiş  Ştatlarına,  xüsusən  Vaşiııqton  və  Nyu-York  yaşayış 
ə ra z ilərin o   sopəlonm iş  silahdaşlarma  paylanılan 
1
  tərki- 
b in d o   radioaktiv  uran  izotopu  (U-238)  olan,  50  mm kalibrli 
«B aiT et 
М 81-А1»  vo  «Barret  М 82-А 1»  snayper  silahları- 
nın  alınmasmı  haqqm da  bir  q əd ər  əv v əl  danışdığımız  Şeyx 
Briqadir  toşkil  etmişdi.  Şeyxin  L ondondakı  adamları  iso, 
bilavasitə  erm ən i  terrorçularınm  (Abo  Sottaryan,  Farid  Ov- 
saryan,  Qrant  Poqosyan)  bu  silahlardan  istifadoetmo  qayda- 
larmı  öyrodon  «Sakina  sekyuriti  servisis»  fundamental  təş- 
kilatında  (başçısı  İsrael  Yelizaryan)  tə lim lə r keçirlor.
Hor  il  avqustun  14-də  «Əl-Qaida»  qruplaşmalarına 
m ü x tə lif  dini  etiqadları  olan  şəxslor  islam  bayrağı  altından 
keçib,  Ü som a  bin  Ladenin  «İslam m  Təhlükosizlik  Dəs- 
tesi»no  qoşulurlar.  Molumata  göro,  ö tə n   ilin  arıdiçmə  mora- 
simiııdo  keçmiş  SSRİ  ərazisindən  gedon  6  gürcü,  12  ermoni,
14  ləzgi,  5  ru s...  islamı  qəbul  edorok  dostoyə  qoşulub. 
«A SA L A »  erm onilərinə  m ü n təzəm   olaraq  partlayıcı  mad- 
dəloıin  sirlorini  öyrodon  Əbu  Ibrahim  erməniləri  öz  əqido- 
lori  uğrunda  h əm işə  m üharibəyo  hazır  olınağa  çağırır  və  bu 
yolda  geri  çokilmoyi  qorxaqlıq  bilir...
«Kiçik  laboratoriya»  adlandırılan  bu  terrorçu  toşkilatla- 
rın  arasmda  qurulan  internet  əlaqolərində  milliyyətco  er­
moni  olan  a n a litiklor  güclü  rol  oynayırlar.  Ü sə m a  bin  La­
denin  «01  Q aida»  qrupunun  «Hizbullah»  vo  «Homas» 
q r u p la n   arasm dakı  əlaqolərin  tohlili  m araqhdır.  Mosəlon, 
^rnş-diiTKdarımıza  göro,  «Ə l-Q aida»nın  Lahordakı  internet

104
Rövşən No vruzoğlu
qrupuna  1954-cü  ildə  Y erevanda  anadan  olmıış  vo  on  iki 
yaşmdan  Pakistanda  yaşayan  Y ozen  Surenovıç  Malikyants, 
«Hizbullah»da  (İran)  M ohanes  Y əhya  Aslanyan,  «Mə- 
mas»da  (Livan)  iso  Harri  B ablum yan  başçılıq  edir.  Bıı  əla- 
q ələr N A T O -ya  üzv ölkələrin,  о  c ü m lə d ə n   A BŞ  orazisində 
də  davam   etdirilif.  Onlar  internet  saytlarında  gizli  olaqələ- 
rini  quıur,  xüsusən  X əzəryanı  dövlətlərin  (o  ciiınlədən 
Azərbaycanm),  yanacaq  resurslarmın  m ən b ələri  lıaqqmda 
m əlumatlar yığır,  bank  hesablarını  açır,  məxfi  kodları  bağlı 
olan  «sifariş»ləri  ötürürlər.  A B Ş-da  çıxan  «Yu-Es-Hy»  qə- 
zeti  2002-ci  ilin  aprel  ınömrəsində  yazır  ki,  arxasında  crmə- 
nilərin  d ə   əyləşdiyi  bu  internet  «punkt»larma  Şeyx  Vadih 
Əl-Heyc  başçılıq  edir.  Buıılardan  soııra  ABŞ  M orkəzi  Kəş- 
fıyyat  İdarəsinin  direktoru  Core  Tenet  etiraf  etdi:  «Islam 
terrorçulaıı  əsl  elektron  cihadı  e d irlo r .. .».  A m erika  Milli 
Təhlükəsizlik.  Ageııtliyinin  direktoru,  general-leytcnant 
Maykl  Hayden  hesabatm da  açıqlam a  verir: 
«...Qnlurın  (is- 
lam çıların)  ə n y a x ş ı  texn iki va  elektron  im kanları,  ən g iic-
lii  telekom m unikasiya sistem fari v a r ...»
...Amerikada  bele  bir  terror  dəstəsı  var:  «13-lər»  (Kalı- 
fomiya  ştatı).  Bu  terror  toşkilatı  1989-cu  il  maym  24-do  ya- 
radılıb,  « ) 3-lər»m  liderlərindən  olan  hüquqşiinas  Situs  Ba- 
damçıyan  «Vadi-Əl  Kaid»  şirkətilə  əm əkdaşlıq  qurdu.  ABŞ 
FTB-nin  əməkdaşlarına  artıq  m əlu m   olub  ki,  ennonilərin 
can  atdıqları,  əlaqələr  qurduqları  «Vadi-Əl  Kaid»  şırkəti 
məhz  Ü səm a  bin  Laden  tərofındən  maliyyələşdirilir.  Sirus 
Badamçıyan  isə  Azərbaycan  torpaqlarının  işğalında  iştira- 
kına  görə  1992-ci  ilin  martında  «Qızıl  qartal»  ermoni  oıde- 
ninə layiq görülmüşdür,
Elə  həm in  il  X ankəndidə  « 13-lər»lə  «ASAL.A»çı!arm 
(Yerevan)  «Vuruşan  xalqa  :müracıət»ı  yayıldı,  Müraciəti 
Tiqran  H ovanesyan  və  Sirus  B adam çıyan  imzaiamışdılar.
Qarabağ: «Eçmiədzin»in  maxfı qrifı  altmda
105
A zərbaycamn  hüdudlarında  qanlı  terror  əməliyyatları 
törədon  «A SA LA »nm   ideoloqlarından  A ram   Qalustyanın, 
B irm a  Səlcuqyanın,  Varin  A d am y an m ...  «V açaqan  Bare- 
poşt»,  «M iiqəddəs  Georgi»,  «A n d rian ik » ...  v ə  «Böyiik  Er- 
m ənistan»  orden  və  medalları  ilə  tə ltif olunmaları  h ə m   dü- 
şündürücü  idi,  h əm   d ə   təəssüfedici.  H ə m in   il  qondarm a 
«D ağlıq  Q arabağ  Respublikası»nm  « m ü dafıə  nazıri»nin 
belə  bir  bəyanatı  yayıldı:  «Bu  şəxslər  A BŞ-dakı  «13-lər»lə 
birgə  Xocalm ın  tiirklərdən  azad  ed ilm əsin d ə  göstərdikləri 
fövqəladə  q əhrəm anlıqlara  görə  h ə m iş ə   tarixin  yaddaşında 
q alacaq lar.. .».
...1992-ci  ilədək  Erm ənistam n  Berd,  Çil,  Çövak,  Daş- 
kənd,  Тех,  Tatev,  A ld ə r ə ...  yaşayış  əraz ilərin d ə  Baş  Q ə- 
rargahlarım  quran  «Türk  qam»  v ə  «A zərbay can »   adlı  terror 
morkəzlərı  1999-cu  iliıı  iyul  ayının  9-dan  başlayaraq,  qə- 
rargahlarını  dislokasiya  etdilər,  K əlb əc ər,  Laçın  və  Şuşada 
məskunlaşdılar.  H ər  iki  təşkilat  yeni  idi  v ə   hor  ıkisının  də 
yaradıcısı  A rm en   Mxitaryan  adlı  A rgentina  biznesmeni  idi. 
1969-cu  ildo  m ə d ə n iy y ə t  v ə  in c ə sə n ə t  xadimlori  corgəsin- 
də  Bakıdan  Fransaya  gedən  musiqiçi  A .M xitaryan  bir  daha 
geri  qayıtınadı.  37  ildən  sonra  onun  səsi  Laçmdan  goldi.  O, 
Laçm a  m ohz  «Türk  qanı»  adh  b ir  təşkilatın  proqramı  ilə 
g əlm işd i...  Sonra bu  d əstə  böyüdü,  şaxələndi.
E.D.Saakyan  (professor-tarixçi):


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə