R Ö V ş Ə n n 0 V r u z o ğ L uYüklə 10.09 Mb.
Pdf просмотр
səhifə5/23
tarix23.06.2017
ölçüsü10.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Laçın-K;)lbəcor  Qrupu:  həkiırı  ekspedisiyasının  məx- 
fı  arayışı  bu  gün  A lm aniy an m   məxfi  idərələrində  -  
«B N D »-də  qorıınur.  О  aravışda  irəli  siirü bn   müddəalar 
lıələ  ki  qiivvosini  itirməyib.  «Laçm  və  K əlbəcər  sindrom- 
ları»  eyni  olınasa  da,  g e n b r   arasında  yaxınhq  və  six  bağ- 
lılıq  var.  Bu  genlərdən,  qan  qruplarmdan  hazırlanmış 
preparat  və  v a k s in b r   18-25  yaş  həddində  adam larda  süst- 
lüyii,  ifliei  götiiriir,  beyin  qatlarım  «təm izb y ir» ,  fik irb rə 
aydınlıq  gətirməklə  yaııaşı,  xiisusib,  vərəm  xəstəliyinə 
qarşı  orqanizm də  gticlii  im munitet  yaradır.  A lm an  ordusu, 
lıəmçinin  d im ya n m   əksor  silahlı  q ü v v əb ri  ə s g ə r b r i  arasın- 
da  yavılmış  bu  xostəlikdən  oziyyot  çəkirdilər.  Xostəlik 
əleyhinə  istiladəsi  nozərdə  tutulan  bu  preparat  və  v a k s in b r  
h ə b   do  ax tan şd a  idi.
Hokim  N amazəliyev  q e y d b rin d ə   yazır:  «...Alman 
həkimləri  çantalarım  açanda  orada  xeyli  kitab  gördüm. 
Alman  dilincb  çap  olunm uş  bu  kitabların  üz  qabığını 
oxumaq  monıım  üçiin  çətin  olınadı.  Az-çov  almatı  dilini 
bilirdim.  Bu  kitabların  hamısı  bizim  dastanlardan  vo 
nağıllardan  ibarət  ıdi.  Kitabı  vərəqloyondə  gördum  ki, 
orada  «güclii»  «eiıssoli»,  «qiidrətli»,  «nohong  vücudlu», 
«ıııord»,  «varlı»,  «dözüm lü»,  «təmiz»,  «sözündə  qəti», 
«ıntfdkarv.  <-4jəhroman»,  «Molik  Vləmmod»,  « buz  baltası».

54
Rövşən Novnizoğlu
«torpağı  öpdü»,  «suyıı  içib  dirildi»  və  s.  sözlərinin  altından 
xətt  çəkilib.  Man  alm an  həkimi  Y ulian  Fişerdən  soruşdum 
ki,  bu  nə  kitablardır?  Bu  sözlərin  altmdan  пэ  üçiin  qələm 
çəkm isiniz?  O,  gülüm sündü  və  təzədən  kitablardan  birini 
götürüb  v ə rə q b d i.  -   Bu  kitablar  bizim  üçün  «Atlas»dır 
dedi.  A ltm dan  xətt  çəkdiyim iz  sözlər  elə-belə  sözlər  deyil. 
B izim   tədqiqatımız'  həmiıı  sözlərin  mahiyyətini  təsdiqləyir. 
Sizinkilər  əbəs  yerə  bu  torpağı  öpüb  ona  səcdə  ctmirlər. 
B unun  tibbi-elmi  əhəm iyyəti  böyükdür.  Bu  kitablar,  sadəcə 
nağıl  yox,  həqiqətdir...»  M ən   bundan  sonra  düşündüklərimi 
Bakıya,  Səhiyyə  N azirliyinə  göndərdim .  O radan  mənə 
dedilər  ki,  sənin  yazdıqlarınla  Bakmın  və  Moskvaıım 
D övlət Təhlükəsizlik  orqanları m araqlam r...»
Laçın və  K əlbəcərdə tədqiqat  aparan,  « M i l b t b r i n   ölüm 
tarixi»  kitabm ı  yazan  alm an   alimi  1943-cü  iidə  vəfat  edir. 
«M illətlərin  ölüm   tarixi»  kitabmın  Q afqaz  bölm əsində 
Y ulian  Fişer  yazjr:  «Q afqaz  zəngin  bir  yerdir,  Oradan, 
sadəcə,  ötüb  keçm ək  alim  şərəfım ə  toxunardı,  Q afqazda 
sıradan  çıxm ış  etnik  qruplar  çoxdur.  Bu  etnik  qruplar  эп 
ço x  bir-birilərilə  ədavət  edir,  vuruşur,  bir-birilərini  məhv 
edir.  A m m a  nəticədə  пэ  qalib  miilət  var,  пэ  də  qalib  xalq. 
Bu,  məniıtı  fikrimdir.  Fikrimcə,  qanı  təm iz  millət  yer 
ü zündə  gəldi-gedər  olmur.  T əm iz  və  sağlam  qan,  güclü  və 
döztimlü  gen  mənsub  oldıığu  millətin  эп  güclü  və  böyük 
silahıdır.  Bu  silahın  sahibini  пэ  məğlub  etm ək  olar,  пэ  də 
susdurm aq.  Belə  olarsa,  həm in  sağlam  qana  və  genə 
m ə n su b   millətlərin  özlərini  qalib  saymağa  haqları  çatır. 
М эп bııtün  buııları  A zərbaycanda  gördüm...»
Sağlaın  gen  uğrunda  m übarizə  strateji  mübarizədir. 
H əm   Şərq  həm  də  Qərbdə  «sağlam  gen  uğrunda»  yenı 
m übarizə  cəbhələri  açılır.  N A T O -y a  üzv  ölkəiərin  hər  bıri
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in məxfi qrifı altında
55
ayrı-ayrılıqda  «Sağlam  ordu  haqqında»  özlərinin  «Qızıl 
proqramları»nı  təıtib  ediblər.  Bu  proqramlar  da həmin  ölkə- 
lərin  «XXI  əsr  milli  maraqlarını  və  təhlükəsizliyin  qorun- 
ması»  strateji  proqram larınn  tərkib  hissəsidir.  Regionlarda 
ipə-sapa  yatm ayan  etnik qrupların  y e r  iızündən  silinib  itmə- 
sini  və  bununla  da  böyük  dövlətlərin  strateji  m araqlarm m  
təmin  edilməsini  müəyyənləşdirən  məxfi  proqramların  da 
varlığını  unutmayaq.  A lm anlar  vaxt  və  zam an  ınəkanını 
pozaraq.  yenə  bizə  güclü  meyl  edir,  səhiyyə  sahəsındə  elmı 
tədqiqatlarını  təzələyirlər.  Olsun.  Bunu  təbii  qəbul  edək. 
Lakin  biitıin  bu  məsələlər  heç  də  əməkdaşlıq  çərçivəsində, 
milli  maraqlar  çərçivəsində  getmir,  Onda  э1  saxlayaq, 
tələsməyok.  N əticədə  uduzm aq  ehtimalı  var  və  bu  da  sa- 
bahkı  faciənin  bünövrəsi  olar.  Çünki  burada  fərdlərdən  yox, 
ın ilb td ən   vo  xalqdan  söhbət  gedir.  Ç adır  «şəhərcik » b rim iz 
isə  açıq  səma  altında  «ölüm  düşərgəsi»  qədər  əzablıdır. 
Buralarda  təkcə  bir  düşüncə  var:  о  d a  torpaqlarm  пэ  vaxtsa 
qayıtması  haqqm da  illüzor  düşüncədir,  Həyat  və  yaşamaq 
haqqında  özlərinin  konstitusiya  h aq lan m   düşiinmək  huqu- 
qundan  nıəhruın  olan  bu  «çadır  övladları»  h ə b   də  Bakıdan 
yeni  ev  -   yəni,  Dəmiıyolu  İdarəsindən  ayrılmış  vaqon  həs- 
rotindədirbr...  onlara  yardnn  əli  uzadan  xarici  təşkilatların 
heç  biri  bu  vaxtadək  torpaq  haqqında,  Q arabağ  haqqında 
söhbot  açmayıb.  Sadəcə,  soruşurlar:  «Sızə  diinən  verdiyi- 
mi/.  h ə b b r in   təsiri  olubmu?  Dəriniz  səpibm i?  V urduğum uz 
iy n ə b rd ə n   sonra özünüzü песэ hiss  edirsiniz?»
Çiinki  onları  bu  sualların  cavabları  daha  çox  maraq- 
landırır.  Çadlr ş ə h ərcik b rim iz  xaricilər  üçiin,  artıq,  eksperi- 
mental  institutların,  elmi-tədqiqat  laboratoriyalarının  görə- 
ersyi  işİDri  görör.

56
Rövşən  Novrıızoğlи
Londonun  hərbi  ekspertlərinin  rəyincə,  bir  sıra  ölkə- 
b r d ə   aıtıq  «Etnik  silah»ların  istehsalına  başlanılıb.  Bu 
ölkələr  sırasında  İraq,  İran  və  Rusiya  da  var,  Bu  kimyəvi 
silah.  eləcə  də  «virus»lar  insan  orqanizminə  düşərkən  bir 
müddət  gizlənir.  Sonra  onun  əlamətləri  dərinin  qaşmması, 
öz-özünə  qanqren,  çürümə...  halsızhq  və  qan  qusma... 
m üşahidə  olunur,  Bu  günədək  ona  qarşı  heç  bir  vaksin  və 
preparat  ixtira  edilməyib.  İngiltərə  Səhiyyə  Nazirliyi 
ölkənin  Silahlı  Qtivvələri  komandanlığına  göndərdiyi  «N» 
saylı  məxfi  hesabatm da  gösfərir  ki,  (2010-cu  ıl,  may)  belə 
bir  virus  m övcuddur.  Bu  virusun  da  qorxulu  xarakterik 
x ü s u siy y ə tb rm d ə n   biri  budur  ki,  o,  ancaq  avropalı  irqinə 
mənsub  o lan lan   m əh v   edir.  Bu  viruslar  bədəvi  ərəblərə  heç 
bir  təsir  göstərmir.  N A T O   qüvvələri  tarkibində  fəaliyyət 
göstərən  ingilis  əsgərlərinin  bu  təhliikə  ilə  iiz-üzə  dayan- 
ması  (xüsusən,  Fars  körfəzində)  ölkənin  məxfi  elmi- 
lədqiqat  laboratoriyaiarım  yeni  vaksinlər  hazırlam aq  iiçün 
səfərbər  etdi.  MDB  ö lk ə b ri  qaçqın  şəhərcikləri,  vətənlərin- 
dən  qovulm uş  ayrı-ayrı  etnik  qruplar  laboratoriya  hədəfmə 
çev rild ib r.  Çadır  şəhərciklərində  bu  xoctəliyə  qarşı  immu- 
niteti  güclü  oian  «güclü  gen»  axtarışı  bu  giin  də  davam 
edir.  Sağlam  azərbaycanlı  geni  uğrunda  m übarizənin  baş- 
lanğıcmı  da  e b   N A T O -y a  iizv  ö lk ə b r   qoydu.  Hər  şey 
strateji  baxundan  sakit  vo  tədbiıii  görünür.  Bakıda  isə 
« D effektologiya  sindrom u»  yayılınaqda,  genı  zodələnmiş 
uşaqlarm ,  nəsil  qrupiarının  sayı  artmaqdadır.
Ö z  yardırnları  ılə  «strateji  axtarışlara»  çtxmış  xarici 
d ö v b t b r i n   ekspedisiya  qrupları  bu  giin  M D B   regionların- 
da,  о  c ü m b d ə n   Azərbaycanda  öz  işlərini  davam  etdirüor. 
Ə sasən,  genetik  tədqiqatlar  üzərində  qurulm uş  bu  işbrin 
nəticələri  həmişəkı  kimi  уепэ  məxfl  saxlanıhr.  M ilb tin   ge- 
n inə  və  q an m a  böyük  maraq  göstərən  A lmaniya  hökuməti
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in  ınəxjl qrijl altında
57
bu  ilin  sonunadək  genetik  tədqiqatlarla  bağlı  4,5  milyon 
marka  ayırıb.  Ölkənin  Federal  Nazirliyi  elmı  araşdınnalar 
V3  texnoloji  iş  üçiin  M DB  ölkələrində,  əsasən,  Cənibi  Qaf- 
qazda,  Azorbaycanda  «Yardım  Fondu»  adı  altında  tədqiqiat 
laboratoriyalan  təşkil  etdı.  Əsas  məqsod  də  g e n b r in   cavan- 
laşması,  x əstəlikbrdən  tə m iz b n m ə s i  və  inkişafı,  m üxtəlif 
viruslara,  xəstəlik  daşıyıcılarına  qarşı  davamlı  genləriu 
ə m ə b   gəlməsi  istiqamətində  elmi  axtarışlarm  planlı  şəkildə 
qurulması  idi.
«Sağlam  gen  axtarışı».  Bu  m əsələ -  yəni  ilkin  nəticələr 
2010-2020-ci  i l b r   ərzində  «Birinci  Proqram»  kimi  başa 
çatması  пд/ə r d ə   tutulub.  Bir  hissəsi  Azərbaycan  ərazisındə 
görülməsi  nəzordə  tutulan  «Sağlam   gen  axtarışı»  işinin 
layihəsinə  A lm aniyanm   «B ruker  Françe  Aııalitik»  şirkəti 
(Bremen  şəhori)  6  milyon  m arka  ayırıb.  İşi  isə  Berlindəki 
Maks  Plank  adıııa  M olekulyar  G enetika  İnstitutunun  və 
Bremen  Universilelinin  a lim b ri-g e n e tik b rı  görür.
Bura,  həmçinin,  regionlarda  (Azərbaycanda)  ayrı-ayrı 
qüdrətli  və  lanmınış  uzun  öm ürlü  n əsilb ıin ,  azərbayean 
xalq  qohromanlarınm  doğulduqları  məkanlarda  və  ərazi- 
lordə  bu  günədək  yaşayan  və  həmin  « c ə n g a v ə r b r » b   qo- 
humlııq  olaqəsi  olan  ş ə x s b rin ,  ayrı-ayrı  adamların  nəslinə, 
kökünə  monsub  g e n b r in   «baza»larını  yaratmaq  və  bu  «geıı 
ba/.alan»nı  kompüter  yaddaşına  köçiirmok,  intem etdə 
saytların  açılmasmı  təmin  etm ək  planları  da  daxildir.
Bu  bazada  A zəıbayeana  məxsııs  proqramın  ayrılması, 
milloto  monsub  genbriıı  öyrənilməsi  və  onun  hesabına  tam 
məxll  işb rin   qurulınası  diqqəti  cəlb  edir.  Əslində,  bu  elmı- 
todqiqat  işb ıin ı  A lmaniya  ərazisindəki  «A vraam»  məxfı 
laboratoriyasmda  da  aparırdılar.  Yəhııdi  genetiki  Devid 
Arad  yazır:

58
Rövşən Novruzoğlu
«Bu  işlər  g ələcək   yəhudi  ordusu  və  yəhudi  rmllətinin 
inkişafı  naminə  görülürdü».  Paralel  olaraq  irsi  və  qan  xəs- 
təlikləri  üzrə  alm an   həkimlərinin  əldə  e td ik b r i  vaksinlərin 
bir  qisminı  (birinci  m ərhələsini)  s m aq d an   çıxarm aq  üçün 
Freyburq  Universitetinin  professoru,  geııetik  Hervard  Volf 
qrupu  yaradıldı.  G enetik  H ervard  V o lf  q ru p u   alm an   mıllə- 
tinin  genində  xərçəng  x əstəlik brin in ,  v ərəm   sindromlarının 
yayılnıasmdan  narahatlıq  keçirdiyindən,  «milli  maraqlar 
çərçivəsində»,  milli  təhlükəsizliyin  təm in  edilməsi  yolunda 
işlərin  planlaşdırılmasmı,  «gen  axtarışı»  çərçivəsində  məxfi 
işbri  həyata  keçirməyi  qərara  aldı  (və  bunu  d a  yadmıza 
salım  ki,  A lm aniya-A zərbaycan  tibb  layihəsi  1997-ci  iidən 
başlayıb. 
A lm aniya 
Texniki 
Ə m əkdaşlıq  agentliyinin 
nümayəndəsi  Hans  V e m e r (?)  də bu  i ş b r ə   məsul  seçilib).
Azərbaycanda  canlı  orqanizm də  hüceyrələrin  araşdı- 
rılması,  hüceyrələrin  tək  halda  öyrənilınəsi  ön  plana  çəkilir. 
Qanda  infeksiyanın  olm asına  qarşı  «P-53»  kodlu  gen 
hüceyrəsinin  kəşfi  rnaraq  doğurm aya  bilməz.  Çünki  bu 
hüceyrənin  uzun  öm ürlü  olması,  effektli  nəticələr  üçün 
Freyburq  kiinikasmda  «Q afqaz  geniəri»ndən  (Azərbay- 
canın  cənub  rayonlarmın  genləri)  istifadə  edilməsi  məsələsi 
irəli  çəkilir.  Əldə  olunan  preparatlarm,  həb  və  digər 
vaksinlərin  sınaq  meydanları  kimi  köçkün  rayonların 
məskunlaşdığı  «çadır  şəhərcikləri»  seçildi.  Dıgər  tərəfdən 
bu  da  nəzərdə  tutulurdu  ki,  həmin  v a k s in b r ,  əsasən,  qan 
hüceyrəsindəki  infeksiyalara  qarşı  preparatiar  Alman  ordıı- 
sımda,  silahlı  q ü v v ə b rd ə   geniş  tətbiq  olunacaq.  B e b l i k b ,  
Almaniyada  «Gen  Araşdırması»  proqramının  birinci  mər- 
h ə b s i  belə  başa  çatır...  M araqlıdır  ki,  A lm anıya  hökuməti 
2012-ci  ilin  fevral  ayından  etıbarən  regionda  elmi-tədqiqat 
laboratorıyası,  hərbı-sənaye  kom pieksinə  nıəxsus  araşdırma 
rnərkəzbrində  milliyyətcə  alman  «lan  ş ə x s b r  
г
Qarahağ:  «Eçmiədzin»in  məxfi qrıfi altında
59
bir  təcrübə  aparılmaması  barədə  qəti  qərar  qəbul  edib.  Bu, 
Alm aniyada  qadağan  olunur  (B u  qərar  başqa  m ilb tlə rə  
şamil  ediJmir).
N A T O -y a üzv  olan  ö l k ə b r   kəşfıyyat maraqlarmı  g iz b t-  
mədən  ayrı-ayrı  lıumanitar yardım   proqramları  çərçivəsində 
MDB  ö lk ə b rin d ə ,  о  c iim b d o n   Azərbaycanda  «gen  topla- 
ma»  əm əliyyatm a  başladılar.  Azərbaycanda  «gen  toplama» 
aməliyyatı,  əsasən, aşağıdakı  qayd ad a  tətbiq  olunurdu.
1)  Laçın-Kəlbəcər (1991 -1993)
2)  A ğdam -Ş uşa  (1994-1995)
3)  Şəki-Zaqatala (1994-1996)
4)  Lənkəran-Lerik  (1997-1998)
5)  G əncə-G ədəbəy ( 1 9 9 8 - 1999)
6)  Bakı-Şamaxı  (1997-1999)
7)  Lankəraıı-Astara  (2001 -2003)
8)  M asallı-B ey b q an   (2004-2005)
9)  Bakıətrafı  kəndlər (2005-2010)
10)  Naxçivan  (2020)
Fikrimcə,  strateji  cəhətdən  ciddi  olan  bu  m ə sə b n in  
sabahkı  faciəsini  düşünm əyə  dəyər.
Azərbaycanda  N ATO-ya  üzv  ö lk ə b rin   gen  kodlarının 
araşdınlması  m o səb sin in   əsas  m ə rh ə b si  2015-cı  ildon  s o n ­
ra  başlayacaq.
«Gen  toplama»  əmoliyyatı  da  kodlaşdırılmış  şəkildo 
həmin  ölkəlorin  əsas  kəşfiyvat  xidməti  olan  «BND»-R, 
«Mi-b»-ya,  M Kİ-yə  h ə v a b   edildi.  Edinbıırqdakı  «Pi-Pi-FJ» 
Tcrapeutkus»  t]rmasının  (genetika  üzrə  tədqiqatlar  aparan 
firma)  elmi  direktorıı  Elen  Kolmen  bu  işb rin  məxfi  lavi- 
həsini  hazırladı.  Hərbi  h is s ə b r   iiçün  preparatiar,  v a k s in b r 
hazırlayan  əczaçılıq  fabrikbri  ılə  ə l a q ə b r  quruldu.  Gcnlərin 
bıoloji  inkişafı  istiqamətində  orduda  yaranan  sarılıq,  vərəm.

60
Rövşən Novruzoğln
cüzam,  hemofiliya,  osteoporoz,  SPİD  xəstəliklərinə  davaırı- 
lı,  immuniteti  y ü k sək   olan  g e n b r in   «yetişdirilməsi»  ıstiqa- 
mətində  məxJİ  işlərin  görülm əsi  də  həm in  ə la q əb rd ən  
biridir,
Bu  ərəfədə  İngiltərədə  « Q .O .Kazaryan  genetiklər  qru- 
pu»nun  münaqişə  g ed ən   zonalarda,  о  cüm lədən  Dağlıq 
Qarabağda  etnik  tə m i z b m ə   siyasətini  tam am layan  «Sepa- 
ratçı  proqram»  ırəli  sürüldü.  Bu  proqramın  ilk  səhifələrində 
islam  dnyərlərinın  dağıdılm ası,  ınəhv  edilməsi  s ə b ə b b n  
göstərilir  və  onlar  « ...G ələcək  erməni  n ə s ilb ri  üçiin...» 
məhv  edilirdi.  P roqram ın  hazırlanm asında  və  tətbiqində 
ölkənin  xiisusi  xidm ət  orqanlarınm   hər  biri  ayrı-ayrıhqda 
özlərinin  taktiki  planm ı  hazırlayırlar.  Bu  gözlənüm əz 
xəbəri  də  Britaniyanm   Tibb  Assosiasiyası  verib,  Mərkəzin 
«insanlar  əleyhinə  biotexnologiya  silahı»  adlı  məruzəsində 
göstərilir  ki,  «Etnik  tə m iz b m ə lə r»   üçiin  cızılm ış  bu  plan 
«Eyç-ci-pi»  layihəsi  i b   reallaşır.  G e n e tik b rin   dili  i b   desək, 
lazım  olm ayan  etnik  qruplar  onlardan  xəbərsız  bu  silahlar 
vasitəsib   məhv  e d i b   b ib r .  Bu  proses  bu  giin  dünyanı 
sarsıdan  nüvə  silahlarm m   proqramı  kimi  hazırlamr.  Lakin 
ilkin  olaraq,  «Eyç-ci-pi»  layihəsinin  mütəxəssisləri  insanın 
genetik q r u p u n u -   xəritəsiııi  tamamlayacaq.  Britaniya  gene- 
tiki,  doktor  Maykl  D elstern  ya/.ır:  «Bu,  yalnız  m üasir  dövr- 
də  deyil,  bəlkə  də  bəşəriyyətin  bütün  tarixində  iz  qoyacaq 
bir  işdir...»  Olsun-  Lakin,  beynəlxalq  te n o riz m in   tüğyan 
etdiyi  bir  dövrdə  bu  silalıın  terror  təşkilatlarının  əlinə  keç- 
mə  ehtimalını  (tutaq  ki  e rm ə n ib rin )  də  yaddan  çıxarmayaq. 
Bir  neçə  dö v b tin   kəşfiyyat  p lanlannda  «M illi-strateji 
maraqların»  qorunması  naminə  Müstəqil  A zərbaycanın  xə- 
ritədən  silinməsi,  etnik  qrup  kimi  məhv  olması  (?),  millətin 
millət  kinıi  bir  neçə  əlavə  etnik  qrupa  parçalanmast 
ehtimalı  lıəlo  ki  erməni  separatç’ianna  qalır.
Qurabağ.  «Eçmiaclzin»in  məxfı  qrifı  altında
61
Ermənilərin  «Toksikoloji  proqramlarında»  A zərbayca- 
nm  dağ  və  dağətəyi,  sərhəd  rayonlarm da  keçirilməsi  nəzər- 
də  tutulan  xüsusı  «əırıəliyyat  səhifələri»  var.  Bilavasitə 
kəşfiyyatın  nəzər  nöqtəsində  saxlanılan  bu  proqramlarm 
icrası,  həyata  keçirilməsi  yolları  ciddi  nəzarət altındadır.
Rusiya,  Tiirkiyə,  İran  istiqamətindən  A zərbaycana 
daşınıb  g ə tirib n   şəkərin  kiınyəvi  ə v əz b y icisi  -   şəkəri  əvəz 
edən  məmulatların  sayı-hesabı  bilinmir.  Maraqlı  cahət- 
b rd ən   biri  budur  ki,  «kimyəvi  şəkər»in  (əgər  b e b   dem ək 
mümkiinsə)  böyiik  bir  qjsmi  A zərbaycan  Silahlı  Qüvvələri 
üçiin  alınır,  bir  qismi  də  «yardım  və  könıək»  adı  ilə  ayrı- 
ayrı  çadır  şəh ərcik b rin ə paylanır.
A BŞ-m   « Ə tr a f  mühit  və  sağlamlıq  m ə səb ləri  i b   məş- 
ğul  olan»  h ökum ət  İnstitııtunun  M K İ -уэ  və  Pentaqona 
m əlumatında  göstərilir  ki,  orduda,  SQ-də  istifadə  e d ib n  
kimyəvi  m a d d ə b rd ə n   hazırlanmış  şəkər  məmulatlarm dan 
imtina  edilməli  və  bu,  qadağan  olunmalıdır.  İnstitutun 
genetika  a lim b r i  məlumatda  həmçinin  g ö s tərirb r  ki,  «kim- 
yəvi  şəkər»  oıqanizındə  m a d d ə b r   mübadiləsini  po/ur. 
sağlam  g e n b r ə   öldüriicü  z ə r b ə b r   vurur,  onun  normal  inki- 
şafına  mane  olıır.  İnslitutun  direktoru  Kennet  Olden  yazır: 
«Bu  masələ  insan  orqanizmi  iiçün  fəlakot törədən  bir  işdir» 
Digər  tərəfdən,  institutun  xidməti  ış  üçiin  istifadə 
soııədbrində  bu  da  göstərilir  kı,  xəstəliklərə  qarşı  tənıiz 
genlor  uğrunda  apardığunız  tədqiqat  işb rin d ə  coğrall  ərazi- 
mizə  hodd  qoyulmadı.  Xiisusən,  yardnn  fondları  adı  altında 
keçirdıyimi/.  todqiqatlann  (Azərbaycan,  Tacikistan)  nəticə- 
lon  daha  sərbəst  oldıı  (?).
Digər  3  qrupda  identik  p r o s e s b r   getdiyindən  onların 
təhlili  iizorində  miifəssəl  dayanmırıq.

62
Rövşən  Novruzoğlu
E R M Ə N İ L Ə R   O L D U Ğ U   K İ M I
H ər  il  növbəti  g ö rü şlər  və  sam m itlər  ə r ə f ə s in d ə   bizdə 
ümid  o y am r  ki,  n ə h a y ə t,  dünya  bızim  ərazinin  beşdə  bir 
hissəsini  q ə s b   edən  E rm ən istam   işğalçı  dövlot  kımı  tanıya- 
caq.  H ə r  d ə f ə   də  bu  b eynəlxalq  yığıncaqlardan  sonra  yeni- 
d ə n  q ə n a ə tə   gəlirik ki,  işğal  edilmiş  to rp aqlan   sülh  yolu  ılə 
q aytarm aq  olm az  v ə   biz  e rm ə n ilə rə  qarşı  m iiq əd dəs  rrıüha- 
ribəni  başlam ağa  borcluyuq.  B iz  en n ə n ilə rin   hoyasızcasma 
təbii  sərv ətlərim izi  oğurlam alarm dan,  m ə d əııiy y ət  və  ta­
rixi  abidələrim izi  m ə h v   etm ələrindən,  sülh  rejimmi  poz- 
malarmdan,  ö lk əm izin   təbii  sərvətlərini  oğurlam asm dan, 
su,  torpaq  v ə   m e şə   fondlarına  son  d ərəco   ciddi  ziyan  vur- 
m alarından  və  s.-dən  çox  danışırıq.  Eyni  zam an d a  19  ildən 
artıq  a tə şk ə s   dövrü  olm asm a  baxm ayaraq,  ındiyə  q əd ər 
xeyli  sayda əsirlərim izin   taleyi  n am əlu m   olaraq  qalır.
Bununla  bərabər,  bizim  əsirlərin  taleyi  iizrə  apanlan 
m ü x təlif tədqiqatların  nəticələri  ilə  tanış  olarkən  belə  sual 
v e m ıə m ə k   qeyri-m üm kündür:  insan  da  insanla  bu  cür  rəf- 
tar ede  bilər?  Faşist  h ə rb i  düşərgələrinin  cəlladları  erməni- 
lərlə  m üqay isədə  m ə lə k   timsahndadırlar,  daha  doğrusu,  in- 
sani  görünürlər,
Bunun  üçün  s a d ə c ə   «M iatsum»un  baş  ideoloqıı  Zori 
Balayanın  « В оскреш ен ие  душ и  нашей»  kitabm a  baxmaq 
lazımdır.
Bu  kitabda  Balayan  özünün  «Şərəfli  hərbi  cığırım» 
təsvir  edir.  Bu  vəhşi,  yırtıcı  canavar  (onun  yazdıqlannı 
oxuduqdan  sonra  h əm in  şəxsı  başqa  ciir  adlandırm aq  ol­
maz)  dinc  azərbaycanlılara  ışgəncə  verilm əsm də  n ecə  işti- 
rak  etdiyini  foxrlə  yazır.  Heç  bır  şorh  verm odon  hom m   ki- 
tabdan  bir  hissoni  oxucıılara  ioqdim  edirik:
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in məxfı c/rifı altında
63
«Y alnız  xalqınm  iirəyi  çıxarılan  və  q əm -q ü ssə  alovuna 
atılan  e n n ə n i  bu  sotırlərdən böyük  qürur  duya v ə   m ə m n u n - 
luq  lıissi  keçirə  bilər.
B iz  Xaçaturla  uşaqlarm  saxlandığı  zirzəm iyə  en ən  
vaxt,  əs g ə rlə rim iz   artıq  onlardan  birini  ovuclarm dan  pən- 
corə  çorçiv əsinə  mıxlamışdılar.  Uşağın  ses-küyünü  azalt- 
m aq  üçün  X açatur  uşağın  ağzına  on u n   öldürülmüş  anasımn 
kəsilmiş  döşünü  soxdu.  Sonra  mən  onun  başınm,  döşünün 
vo  qarnmın  dərisini  soydum.  O,  qan  itirm əsındən  7  doqıqə 
sonra  öldü.  Birinci  ixtisasnna  görə  həkim   olduğum   üçün 
hum anistəm   və  ona  görə  d ə   uşaqla  edilən  h ə rə k ə tiə rd ə n  
sevinc  duym adm ı.  Lakin  q əlb im   şadlanırdı.
X açatur  bodəni  lıissələrə  böldü  v ə   onları  itlərə  atdı. 
A xşam   eyni  şeyi  biz  dalıa  üç  türk  uşağı  ilə  etdik.  Mən  er- 
məni,  vətən p o rv o r  və  v ətən d aş  kimi  borcuımı  yerinə  yetir- 
dim.  X açatur  da  xeyli  tor  axıtdı.  M ən   onun  və  digərlorinin 
g özündə  iııtiqam  və  giiclii  hum anizm   mübaıizəsi  gördüm. 
Sonra  isə  monim  uşaqlıq  dostııın  m ayor  Suren  dedi:  «Biz 
vəhşi  deyilik,  lakin  soyuq  ürəyim izi  saxlam alıy ıq...»
Sonrakı  gün  biz  kilsəyə  daxil  olduq,  dünən  gördüyü- 
miiz  və  etdiyimiz  yaramazlıqlardan  ruhumuzu  tomizlomoyi 
xahiş  edorək  dua  etd ik ...»   («В оскреш ение д у ш и  нашей». 
Ванадзоар.  1996,  səh.  260-262).
Bu  kitabda həm çinin  deyilır  ki,«D ağlıq  Qarabağın  azad 
cdilmosi»  uğrunda  miibarizədo  erməniloro  canlı  qüvvo  və 
maliyyo  cohotdon  «miiqoddəs  xaç  gozdirən»  Fransadan, 
Livandan,  İngiltorodon,  ABŞ-dan,  Rusıyadan,  Kanadadan, 
Sunyadan  olan  şoxslor yaxm dan  köm ək  etmişlor.
Mosolon,  Kanada  Horbi  Hava  Qiivvəlorinin  mayoru
l.evon  Sevants  X ankəndində  osır  uşaqlar  iiçiin  düşorgə  ya- 
radılmasında  şoxson  iştirak  etmişdir.  Bu  diişorgodo  9-dan
1  I  yaşına  qodor olan  180  uşaq  saxlaııdırdı.  Erm ənilər  izlori 
ört-basdır  etmok  üçiin  əsirləri  kütlevi  qotlə  yetirdikdon

64
R ü vş э n  No vrıtz oğl и
sonra onları  yandırıblar.  B əzilərinin  «bəxti  gətirir»  -   onları 
qul  kimi  işğal  edilmiş  A zərb ay can   ə raz ılərm d ə  y erləşən  qı- 
zıl  və  mis  m ə d ə n lə r in d ə   iş lə m ə y ə   göndəriblər.
«İş  y erlə rin d ə»   -   V əjn əli,  Söyüdlü,  Qızılbulaq,  Zod  və 
s.  yataqlarda  ölən  əsirlərim izin  sayı  b a r ə d ə   biz  heç  vaxt 
dəqiq  m ə lu m a t ola  b ilm əy əc əy ik .  Bu  ona  görədir  ki,  biz  bu 
sah əd ə  bey n əlx alq  m onitorinqin  keçirilm əsini  toləb  etmı- 
rik.  Belə  bey n əlx alq   m o nitorinq  k e çirilm əy ən ə  q ə d ə r   Var- 
dienisdə,  Razdanda, C erm ukda,  K o lb ə c ə rd ə   olan  xüsusi  qa- 
dın  həbsxanalarının  fəaliyyəti  b a rə d ə   heç  kim  bilm əyəcək.
Hətta  erm ən ilərin   özləri  d ə  azərbaycanlı  ə s irlə tiə   voh- 
şicəsinə  rəftar  etdiklərini  gizlətm irlər.  Xankəndi  ərazisın- 
də  verilişlər yayan  «A rtsax»  k an alm d a  14  fevral  2006-cı  ıl- 
d ə   erməni  zabiti  Y efranı  «vəton  buradan  başlayır»  hərbi 
v eriü şm d ə  b əy an   etdı  ki,  onun  rəhbərlik  etdiyi  qrup  azor- 
baycanlı  ə s irlərle  çox  «sakit»  işləmişdir,  Erməni  zabitinin 
sözünə  görə,  o,  tCəlbəcərdə  150  din  xadiminiıı  saxlamtdı- 
ğım  xatırlayır.
2006-cı  ilin  m artm d an   başlayaraq,  b ey n əlxalq   monito­
rinqin  m üm k ün lü y ü   b a r ə d ə   danışıqlarm  sürotlənm əsi  anın- 
da  bizim  əsirlərin  b ö y ü k   bir  qismitıi  Erm ənistana  köçüı- 
m ə y ə   başiayıblar,  E rm ən ile rin   azərbaycanlı  əsirlərdən 
m ü x təlif tə crü b ələr  ü çün  istifadə  etməsı  b arəd ə  d ə   faktlar 
vardır.  M əsələn ,  m ü x tə lif   növ  d ərm an  preparatlarm m  sı- 
nağı  azərbaycanlı  ə sirlər  ü z ə ıin d ə   aparılır.
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in məxfı qrifi altında
(5


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə