R Ö V ş Ə n n 0 V r u z o ğ L u


XÜSUSİ  Q O V L U Q L A R D A K IYüklə 10.09 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/23
tarix23.06.2017
ölçüsü10.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

XÜSUSİ  Q O V L U Q L A R D A K I 
«D A Ğ L IQ   Q A R A B A Ğ   G E N E T İK A S I»
Araşdırm a materiallarma  görə  Em ıənistanın  Eçmiədzin 
yaşayış  məntəqəsi  tədricən  «Q adağan  olunm uş  zona»  statu- 
sunu  alacaq.  Bu  status  ona  Erm ənistan  Prezıdentiııin 
Təhliikəsizlik  Şurasmda  verildi.  2002-ci  il  sentyabrın  4-nə 
olan  məlum ata  görə  Eçıniədzində  «Xüsusi  K əşfıyyat  Xid- 
məti  Mərkəzi»  yaradüıb.  Kəşfıyyat  M ərkəzi  A merikanm 
Federal  Təhqiqat  Bürosunun  planı  əsasında  qurulub  və 
Fransa  tərəfındən  ən  qiymətli  elektron-kəşfıyyat  qurğulan 
ilə  təchiz  edilib.  Eçmiədzin  dəmiryol  stansiyasından  15  km 
aralı  yerləşən  və  Y erevanm  təqribən  30  k m .-liyində  möv- 
cud  olan  bu  ideoloji  mərkəzin  yeni  kəşfiyyat  xidmətində 
Ermənistanın  xaricdəki  diplomatik  korpusları  Qçiin  də  kadr- 
lar  hazırlamr,  Vatikanla  six  əlaqələrə  malik  olan  bu  yeni 
qurunıun  illik  büdcəsi  isə  285  milyon  dollar  təşkil  edir. 
M əlum ata  görə,  xaricdəki  erməni  diaspor  təşkilatları  bu 
qurumun  büdcəsinə  diqqət edəcək.
İlkin  məlıımata  görə,  m ərkəz  erməni  terrorçuları  tərə- 
findən  işğala  məruz  qalmış  Qarabağla  əlaqəli  yeddi  yüz 
altmış  beş  müxtəlif məxfi  sənəd  əldə  edib.  Sənədlərin  bö- 
y ük  qismi  Parisdən,  Vyanadan,  Strassbıırqdan,  Vaşinqton- 
dan,  Ankaradan,  Tehrandan, 
Londondan,  M oskvadan, 
Tbilisidən...  və  eləcə  də,  bir  sıra  Şərqi  A v ro p a   ölkələrındən 
əldə edilib.
M əlum ata  görə,  57,5  mın  nəfər  əhalisı  olan  Eçmiəd- 
zindəki  AIi 
İlahiyyat  M əktəbində  « X üsusi  Kəşfiyyat 
X idm əti»nin  materiallarından  geniş  ıstiladə  edüir,  Xatırla- 
dım  ki,  yeni  qurum  «Böyük  Erm ənistan»  idevası 
f-к i ;
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in məxf'ı  qrifı altmda
43
iş  aparacaq.  Bilavasitə  M üstəqil  Azərbaycan  istiqamətində 
özünün  təxribatçılıq  planlarını  həyata  keçirən  bu  erməni 
terror  mərkəzində,  artıq,  yeni  terror  planlan  hazırlanır 
(baxmayaraq  ki,  erm ənilər  b u   p la n lan   çox  hiyləgərüklə 
həyata keçirm əyə  cəhd  edirlər).
Araşdırma  materiallarına  görə,  erm ənilər  əldə  etdikləri 
rnəxfı  sətıədlərlə  bağlı  «G eneral  M artirosyanm   dəftəri» 
kitabm m   nəşrinə  çalışırlär.  Kitabda  erməni  generalı  Dağlıq 
Qarabağ  ıstiqamətində  əldə  olunm uş  məxfi  materiallar 
əsasmda  özlərinin  işğalçılıq  siyasətinə  haqq  qazandınr.
Başqa  bir  araşdırm a  materiallarm a  görə  isə  mərkəzdə 
saxlanılan  qovluqlardan  birində  Qarabağda  yaşayan  azər- 
baycaıılıların  «Geııetik  kodları»  araşdırılır  və  öyrənilir. 
Tarixçi  Edvaıd  Sim onyan  Q H T -n in   yığıneağında  iddia  edib 
ki,  Q arabağda  və  Erməııistanda  yetişən  yeııi  erməni  nəsil- 
kərinin  form aiaşm asm da  və  inkişafında,  onlarda  güclü  im- 
m u n itetb rin  yaradılm asm da  azərbaycanlıların  «Gen  kodla- 
rı»ndan  bəhs  edən  m ateriallar  böyük  və  bəlkə  də  əsas 
strateji  m ateriallardan  birinə  çevrilib.  Edvard  Simonyan 
daha  sonra  qeyd  edib:  «...Bıınu  da  qeyd  edim  ki,  mən 
Fçıniədzinin  qovulan  tələbələrindən  biriyəm.  Moııi  daha 
Eçmiədzinə  buraxmırlar.  Ora  mənim  üçün,  artıq,  «Lənət- 
lənmiş  Eçmiədzin»  adlanır.  Çünki,  orada  xeyirxah  hisslər- 
dən  yox,  murdarlanmış  hisslərdən  daha  çox  danışırlar. 
Eçmiodzin  türk  dünyasına  qarşı  yepiskoplar  ordusu  hazır- 
lavır...»
Biz  Qarabağın  gcnetik  m ənzərəsinə  bir  daha  nəzər 
salınaqla  qarşımıza  məqsəd  qoyduq.  Şiibhəsiz,  işğal  olun- 
muş  irazilarim izin  genetik  dünyası  erməni  tə h lü k ə s ib   hələ 
də  liz-üzə  qalıb....

44
Rövşən  Novnızoğlu
«Embrion»  -  yunan  sözüdür  (embryon).  Embriologiya 
isə  eimi  və  fəlsəfi  mənşəyini  bu  sözdən  alan,  insan 
orqanizminin  gen  hüceyrələrini  araşdıran,  onu  yeniləşdirən, 
« s a f   qatı»,  «sağlam  ruh»  fıkirlərini  aşılayan...  biv  elmdir. 
İnsan 
em brionlar 
üzərində 
qərar 
tutur, 
formalaşır. 
Hippokrat  yazır ki, insanııı  əxlaqi  g ö rü ş b ri,  onun  cəmiyyətə 
və  g ö rdüyü  hər  hansı  bir  şeyə  immuniteti  em brionlarda 
formalaşır.  Z ə if  və  xəstə  em brion  ...  xəstə  əxlaq,  xəstə 
dünyagörüşü deməkdir.  Aristotel  isə  q eyd   edir ki,  embrionu 
şikəst  olan  şəxsin  daxili  aləmi  də.  cənıiyyətdə  və  həyatda 
tutduğu  mövqe  də  şikəstdir.  O,  cəm iyyətdə  və  həyatda 
bütün  bəlaların  kökünü  şikəst  em brionlu  ş ə x s b r d ə   görür. 
Dünyanın  aparıcı  d ö v lə tb ri  (həm   Qərbdə,  həm  də  Şərqdə) 
bu  barədə  ciddi  düşünür,  h ər  kəs  öz  miilətini  (ailəsini  yox) 
xəstə  em brionlardan  xilas  etm ək  iiçün  yollar  axtarır,  elmi- 
tədqiqat  laboratoriyaları,  strateji  araşdınna  m ə ık ə z b r i  açır, 
milli  m araqlar  istiqamətində  «milli  təhliikəsizlik  konsepsi- 
yaları»nı  hazırlayırlar.
D ünyada em brionu  xəstə  olanlar  iki  qrupa  bölünür:
A  q nıpu:  Ö zündə  ancaq  özünü  düşünməyi  formalaş- 
dıran  «m ən» pıinsipi;
В q ru p ıt:  Və  yax u d  «М эп  və  ailəm»...
Məsolən,  Çin  Xalq  Respublikasının  «XXI  əsr  Milii 
Təhlükəsizlik  Proqramı»nda  belə  adamlar  (rnəsələn,  erməni 
mənşəli  şəxslər  -   R.N )  cəm iyyətin  xəstə  təbəqəsi  elan  olu- 
nur  və  onlara  dövlət  strukturlarında  heç  bir  vəzifə  həvalə 
olunm ur.  «Gələcək  hadisələrdə  Milli  Təhlükəsizlik  Prob- 
lemləri  üçün»  200  m üxtəlif  ıxtisas  sahibi  olan  alim,  tədqi- 
qatçı  bu  istiqamətdə  iş  aparır  Çin  Dövlət  Şurasında  bu 
məsələnin  reallaşması  üçün  təqribən  I  milyard  300  milyon 
dollar  vəsait  avrılıb.
Qarabağ:  «Eçmiədzirı»in  məxfı qrifı altında
45
İsraildə  isə  İudaizmin  Ali  Dini  Şurası  «Tora  müdriklər 
Şurası»  -   həqiqi  yəhııdilər  üçün  «Ə sasnam ə»lər  hazırladı.
2000-ci  il  iyun  ayının  13-də  hazırlanmış  əsasnamədə  2020- 
ci  ildən  təm iz  və  sağlam   em brionlar  uğrımda  g ö r ü b c ə k  
işlər  açıqlandı.  « Ü m u m d ü n ya  R a v v in b r   Komitəsi»nin  baş- 
çısı  N ah u m   Eyzenşteyn  dünya  y ə h u d ib rin ə   b e b   bir  müra- 
ciət  edir:  «...Sizi  «təm iz  yəhudi  qam »  uğrunda  mübarizəyə 
çağm rıq.  Həqiqi  y ə h u d ib rə   ö z g ə b r ilə   a i b   qurmağı  qada- 
ğan  edirəm...»
ABŞ-ın  Federal  Təhqiqat  Bürosunun  millli  Akademi- 
yasında  (K uantiko  şəhəri,  Virciniya  ştatı)  b e b   qərara  gəlib- 
b r   ki,  ölkənin,  xıisusən,  təhliikəsizlik  xid m ətb rin d ə,  məxfı 
və  tam  məxfı  qrifli  idarə  və  müəssisələrində,  laboratoriya- 
larmda  «Em brionu  kölgoli  olan»  şəx sb rin   uzaqlaşdırılması 
milli  maraqların  qorunması  və  inkişafının  birinci  və  əsas 
m ə rh ə b b rin d ə n d ir.  2007-ci  il  iyul  ayının  7-də  Senatda 
ABŞ  Milli  Şurasının  Koşfıyyat  iizrə  analitik  şöbənin  rəisi, 
politoloq  cənab  Con  M aklallin  FTB-nin  özündə  ölkəniıı 
milli  maraqlarını  əks  etdirən  b e b   bir  proqram m   geniş  təb- 
liğini  « m ə s b h ə t  bılib»,  müzakirəyə çıxardı.
«ABŞ  kimi  böyiik  bir  d ö v b td ə ,  şübhəsiz,  riişvət  alan 
da,  o ğru  da  var.  Yalan  danışıb  d ö v b ti  aldadan  da  var,  milli 
maraqları  alt-üst  edən  do...  terrorçu  da  var,  adam  öldürən 
do...  vəzifoyo  horis  olanlar  da  mövcuddur.  Ölkənin  d ö v b t  
və  lolılükəsizlik  strukturlarını  bu  şəxsbrdon,  xəstə  em b ri­
onlu  adam lardan  tə m iz b m ə k   lazımdır.  XXI  əsr  yaşama- 
ğımız  üçün  bunu  bizdən  tələb  edəcok...»  Azərbaycana 
gəlinco,  bunları  yaşadığımız  comiyyət  və  miihitdə  biz  do 
görüıük.  Ermənistanda  iso  bu  m ə s ə b   artıq  genetik  bir 
mosolədir.  Gen  kodlarmın  şikəst  və  xəstə  olmasına  işarədir. 
Politoloq  E.Zolyan  yazır  ki,  XXI  əsr  Ermənistan  üçün

46
Rövşart  Novruzoğlи
faciələrdən  başqa  b ir  şey  gətirmədi.  Artıq  «...bizim  uşaqları 
«terrorçu»  -   deyib,  nişan  verirlər»  ( В а х   « С оветская  Рос­
сия»  qəzeti.  М.,  2010,  VI.2.).  Canlarm da  və  d am arian n d a 
şeytan  em brionları  olan  şəxslər  həyatı  və  cəm iyyəti  elə 
şeytan  kimi  də  görür,  düşünürlər...  İnsanm   bənizində  və 
gözlərində  şeytan  em b rio n larm a  məxsus  cizgilər  aşkarla- 
maq  üçün  sivil  dövlətlərdə  (m əsələn  Y ap o niy ad a)  kəşfiyyat 
şəkillərdən  geniş  istifadə  edır.  Bunun  uçun  bir  adam ın  son 
yeddi  ildə  çəkdirdiyi  şəkillərdən  ıstifadə  olunur.  Miitəxəs- 
sislər  və  e k s p e r tb r   h əm in  şəkillər  v a s itə s ib   insanın  -   daha 
dəqiq  d esək  (bu,  hələ  kütləviləşməyib),  d ö v b t   strukturla- 
rmda  m ö v qe  tutan  bir  nazirin  v ə  yaxud  idarənin  taleyini 
həll  edən  şəxsin  kimliyini  aşağıdakı  tərzdə  təsnifat edirlər:
a) 
xəstəliyi;  b)  aim   və  sifətinin  quruluşuna  görə  insana 
xas  o lm ay an   em brionların  m övcudluğu  (buna  «şeytan  em- 
brionları»  deyirlər);  c)  natəm ız  və  yaxud  mənəvi  cəhətdən 
çirkin  olması:  ç)  o ğru  və  yaxud  terrora  meylli  olınası:
d)  m iib tə ,  ıuənsub  oiduğu  dinə  və  torpağa  bağlanması;
e)  nəhayət,  necə  və  hansı  şəraitdə  ölməsi...
ICəşfıyyat  bütün  bunları  ş ə k ilb r   vasitəsi  ılə  açır.  Bu  da 
taırı  ırıəxfi  qrif  altında  XXI  əsrin  birinci  20  ilınədok  qala- 
caq.  Yəni,  məsələlərin  tam  tədqiqinə  ən  ciddı  qaydada  elek- 
tron  sistemlərinin,  kom püter  «set»Iorinin  qoşulnıası  da 
planlaşdırıhb  və  bütün  bunlar  da  «Şeytan  em brionlan»nın 
olması  ilə  əlaqələndirilir.  Ümumiyyətlə,  «Şeytan»  pislik- 
lərin  və  əclaflıqların  rəmzi  kimi  götüriilür.  İnsan  psixo- 
logiyası  пэ  qədər  mürəkkəb  olsa  da,  elmin  müasir  səviyyəsi 
«şeytan  embrionlarmı»  tapmağa  müvəffəqdir.  Çin  fdosofu 
Su  Uyn  Toy  Man  yazır;  dini  kitablan,  ilahi  d əftərb ri  yan- 
dırmaq,  m əscid b ri,  ziyarətgalılan,  kilsə  vo  sinoqoqktn 
dağıtmaq  şeytani  əlamətlərdir  Heç  vaxt  insardarm  .ii’n
Qarabağ:  «Eçnıiədzin»in ınəxfi qrijı altında
47
heysiyyatları  ilə  oynam aym .  O nların  mənəvi  dünyalarını 
rahat  buraxın,  zorla  ora  soxulm ayın...
Həyatın  iki  dəyişm əyən  q a n u n u  var:  dünyaya  gəlib, 
yaşamaq  hüququ  qazanmaq  və  son d a  ölmək.  B u  iki  qanun 
bütün  yaranm ışlara  şamil  edilmiş  «konstitusiyadır».  Bu 
qanuıılar  heç  vaxt  pozulmur,  dəyişm ir.  Doğulmaqla  ölüm 
arasmdakı  qanunları  isə  biz  özüm iiz  yazırıq.  İstədiyimiz 
kimi  də  həırıin  qanunları  dəyişirik,  ə la v ə b r ,  düzəlişlər 
edirik.  Bəzən  öz  əleyhimizə  anlaşılmaz,  dolaşıq  qanunlar 
yazırıq.  Bu  qanunlar  çərçivəsində  də  etik-əxlaqi  norma- 
lanm ızı  formalaşdırınq,  dövlət  atributlarını  qururuq...  və 
nəhayət,  özümüzii  dark  edirik.  Kimliyini,  cəm iyvətdə  və 
həyatda  nəyə  qadir  olduğunu  dərk  edən  m i l b t   üçün  bu 
vacibdir.  Miiiətin  biinövrəsi  olan  onun  geni,  sağlan  qanı. 
toxum u  isə  bu  dərketm ənin  siibutu,  dayağıdır.  Əxlaqsızlıq, 
ııəfsə  qul  olmaq,  tamah  və  hiylənin  əsiri  olmaq,  yalan  və 
əclaflıqla  «zirvə»yə  çatmaq,  yaltaqlıq,  qorxaqlıq,  saxta- 
karlıq,  riişvətxorluq  və  yaram az  işlərə  qurşanmaq  m ilb tin  
genini  giicdon  salır,  onun  normal  inkişafını  öldürür.
Müasir  Ç ində  qədim  ç in iib r ə   məxsus  döyıiş  stratc- 
giyası  vo  taktiki  m ə s ə b b r i   araşdıran  bir  institut  fəaliyyət 
göstərir.  Məmişə  dövlətin  ciddi  nəzarətində  olan  bu  mərkəz 
qədım  Çiıı  strateqi  Sun-Tszınm  hərb  və  qalibgəlmə  sirbrıni 
öyrənir.  Sorkərdə  Sun-Tszının  hərbdə  təhlükəsizlik  və  milli 
maraqların  qorunması  m əsələb rin də,  rcgionda  sülh  və 
sabitliyin  təmin  olunmasında  ırəli  sürdüyii  planlarm,  taktikı 
g ed işb rin   nıaraqlı  məııtiqi  n əticəbri  var.  Eraınızdan  əvvəl 
V  osıxb  bu 
ş ə x s j
 
ç ln lib r   «Çin  xalqının,  qodim  Çinin  böyük 
Imrbı  slrateqi»  kimi  qiv m ətb n dirirlər  O,  U  xanlığının  hərbi 
roisi  olub.  Onuıı  13  hərbi  doktrınası  var.  Sorkərdə  flkırlərim 
osasən  kəştlyyat  m əsəb ləri  və  ordunun  siyasəti  iistiində

48
Rövşən Novruzoğlıı
cəmləyir.  Çin xalqına  məxsus  sağlam bioloji  varlıq,  orduda, 
millət  və  vətənə  xidm ətdə  sağlam   gen  uğrunda  mübarizə 
ölkənin  yeni  bir  strateji  səhifəsidir.  Milli  təhfükəsizliyin  və 
milli  maraqların  q o ru n m a s m d a   bu  gün  Ç in   Silahlı  Qüvvə- 
lərində  onun  yeni  bir  m əktəbi  yetişir.  H azırda  N ATO-ya 
üzv  ölkələrin  m a ra ğ m a  səbəb  olm uş  Çinin  bu  gedişi  kəşfıy- 
yat orqanlarmı  ciddi  məşğul  edir.
Araşdırma  m ateriallarına  görə  lıələ  1936-cı  ıldə  Aima- 
niyadan  Bakıya  tədqiqat  qrupu  gəlib.  Bu  qrupun  işi  Azər- 
baycan  şifahi  xalq  əd əb iy y atım   araşdırm aq,  tədqiq  edib 
öyrənm ək  olur.  Şifahi  xalq  ədəbiyyatında  təsvir  olunan 
milli  qürur,  qəh rəm an hq ,  şücaət,  mərdlik,  mübarizlik,  dii- 
riistlük,  təmizlik,  xeyirxahlıq,  torpaq  və  vətən  sevgisi  kimi 
komponentlər  alman  a lim b r i  tərəfındən  ciddi  araşdırılır. 
Onlara  general  Şıxlinskinin,  M ehm andarovun.  Əliyevin, 
Şadlinskinin  genini  daşıyan  qan  qruplarını,  nəsillərini  öy- 
rənmək  lazım  idi.  O n lara  b u g ü n k ü  bəzi  «dem okrat  gene- 
rallar»ın  çürüntü  v erən   geni,  qan  qrupu  hələ  ki  lazım  deyil. 
Alimlər  belə  yararsız  və  təsadüfı,  qarışıq  g e n b r d ə n   həmişə 
imtina  ediblər.  Əlbəttə,  bu  dəfə  araşdırmalar  künc  və  kitab 
rəflərində,  arxiv  sənədləri  arasm da  deyil,  birbaşa  m ilb tin  
öziində,  qanında  aparılır.  Çiinki  şifahi  xalq  ədəbiyyatımızın 
qüdrəti  hesab  olunan  bıı  keyfiyyətlər  alm an  genetikbrinı 
ço x  məşğul  edir,  H əm in  il  bakdı  həkim  Nanıazəliyevin  baş- 
çılıq  etdiyi  qrup  alm an  ekspedisiyasının  tərkibində  Laçına, 
Kəlbəcərə  gedir.  İlk  əvvəl  dağətəyı  rayon  və  k ə n d b r in   coğ- 
rafı  quruluşu  tədqiq  edilir.  İlk  n ə tic ə b r   ugurlu  olduğundan, 
A zərbaycanın  qütbləri  üzrə  aşağıdakı  tədqiqat  qrupları 
işləyir:
Birinci  qrupa  Laçm,  Kəlbəcər,  ikinci  qrupa  Ağdanı- 
Şuşa,  üçüncü  qrupa  Lerik-Lənkaran,  dördiincö  '-(гиоа
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in məxfı qrıfı altında
49
Şəki-Zaqatala-Gəncə  daxil  edilir.  Hər  qrupda altı  nəfər yerli 
lıəkim  və bolədçi,  iki  nəfər  də  alm an  həkimi  olur.
Bu,  e b   vaxt  təşkil  edilmişdi  ki,  həmin  i l b r   Hitler  ordu- 
sunun  döyıiş  qabiliyyəti,  vətənpərvərlik  əhval-ruhiyyəsi 
aşağı  səviyyədə  idi.  Həmin  vaxtlarda  alm an  hərbi  kəş- 
fıyyatı  elmi-tədqiqat  laboratoriyalarınm  qarşısında  maraqlı 
bir  vəzifo  qoyurdıı:  gticlıi  iınmunitet  yarada  biləcək  vaksin- 
b rin ,  dərman  preparatlarm m  ax tanlıb  tapdması.  Çünki 
alınan  m ilbtindo  Koroğlu  və  yaxud  Qaçaq  Nəbinin...  mü- 
barizliyinin,  igidliyinin,  təmizliyin,  vətəıı  və  m i l b t   sevgi- 
sini  öziində  c ə m b y ə n   h is s b r in   «bərpa»sı  üçün  «Qafqaz 
xalqları»nın,  о  cümlədən,  Azərbaycan  m ilb tin in   geninin 
araşdırılması  lazım  idi.  О  g e n b r d ə n   hazırlanan  vaksin  və 
digər  dərnıan  preparatları  ilkin  nətieəbriııi  verirdi.
A lm aıılann  tortib  e td ik b ri  Laçın-Kəlbəcər  kartoteka- 
sında  23  nəslin  geııi  araşdınlıb  tədqiq  edilir  və  onların 
ö z b r ı  do  sonradan  üç  qrupa  ayrdır.  Milliyyətcə  yunan  olan 
və  öm rünün  6  ilini  alman  elmi-tədqiqat  laboratpriyalaıında 
qoyan, 
1940-cı  ildə  alman  vətəndaşlığını  qəbul  edən 
Fransua  Melli  (o,  böyiik  «Ilan s»   kim i  tanınır)  bu  kartote- 
kaların  təşkilatçısı  olur.  O,  1940-cı  ildə  A lm aniyanm   Aşağı 
Saksoniyasmda  b a liy y ə tə   başlayan,  Q afqaz  xalqlarının 
genlerini  tədqiq  edon  Bakı  hərbi  elmi-tədqıqat  laboratori- 
yasıııa  yekun  arayışında  göstərirdi:  «...Qalqazda  döyüşkən 
m ilb t,  fikrimi/.cə,  Azərbaycan  m ilb tid ir  (O nlara  «türk»  də 
deyirlər).  Məıı  bunun  coğrafi  mövqeyini  yazm ıram .  Bu, 
Alman  Silalılı  Q ü v v ə b ri  Baş  Qərargahına  nıolıımdur.  Təd- 
q iqatım ı/m   nəticəsi  olaraq  göstəririk:  bu  m ilb tin   monsub 
olduğu  a y n - a y n   qruplann  hər  biriniıı  öziinəməxsus  geni 
var.  Bu  g en b ri  gozdirən  bir  nəsil,  yaxud  rnilbt  dıınyanı 
{ft">ühib  e f b   bdər.  (icnlərdo  afaşdırdığımız  notieolorə  gəlin-

50
Rövşjn Novruzoğlu
cə,  vücudlarında  bu  genləri,  bu  təmiz  («möcüzəli»)  qan 
qrupunu  saxlayan  genlərin  boyu,  döziiıtı  qabiliyyəti,  düşün- 
сэ  və  m ən tiq   tərzləri,  döyüşkən  əhval-ruhiyyəsi,  məğlube- 
dilməzliyi,  vətən  və  millət  sevgisi,  torpağa  bağlılığı...  başqa 
Q afqaz 
xalqlarm ınkm dan 
fərqlidir. 
Onları  öyrənmək, 
öyrənm ək  və  yenə  də  öyrənm ək  lazımdır.  Biz  gördiik  ki, 
Erm ənilər  Qafqazıh  bu  sağlam  qrupundan  necə  qorxurlar. 
A zərb ay can   müqəddəs  islam  məkanıdır.  Bu  torpagı  zəbt 
etm ək   üçüıı  bura  çox  bayraqlar  sancılıb...  A m m a  hamısını 
sərt  Bakı  ktiləyı  götürüb  aparıb...  Bu  xalqı  öyrənm ak  üçiin 
bir ekspedisiya azdır».
22 
giin  sonra  Fransua  Melli  ikinci  m əktubunu  yazır: 
«M öcüzəli  bir  m ilb td ir.  N ağıliarda  oxuduğum uz,  öyrən- 
diyiıniz  millətdir.  Bıı  millətin  genində  mərdlik  və  əyil- 
məzlik  (?)  adlı  bir  im m unitet  qolu  var.  O nlar  ən  ekstremal 
şəraitdə  dözrnəyi  bacarır.  O nlar  kəklik  və  qırqovul  yeyir, 
süd  içir,  d ağ  qoçlarmı  bütöv  şişə  keçirib  közdə  qızardırlar. 
O n lar  öz  qanlarmı  hər  cür  murdarçıhqdan  qoru m ağ ı  baca- 
rırlar.  B uralar  laboratoriyadır...  Alman  ordusunun  bu  «dö- 
züm »  immunitetindən  istifadə  etm ək  şansı  yaranarsa,  ma- 
raqlı  nəticələrə  g ə b rik .  Təkcə  bu  rrullətin  neftini  diişünmək 
acızlik  olard]....  B om ba  yağdırm adan,  topsuz-tüfəngsiz  bu 
millətin  neftini  də,  ərazisini  də  işğal  etm ak  tnümkündür. 
Ə vvəlcə  gərək  bu  millətin  genini  zəbt  edəsən,  işğal  edə- 
sən...,  dilini  yandırasan,  dinini  parça-parça  edib,  onun 
sığındığı  «M üqəddəs  Quraıı»ı  məhv  edəsən...  Peyğəm bəıini 
əlindən  alasan...  Bunu  etdikdən  sonra,  hor şeyə  sahib  olmaq 
müınkündiir..,»
Alman  həkiını  hələ  о  vaxt  «Genin  işğalı»  məsələsinı 
qoyıırdu.  A lm aniyanın  SQ  Baş  Qərargahı  belə  bir  diaqram 
cızmışdr.
Qarabağ:  «Eçmiadzin»in m əxfi qrifı alrında
51
«Kəlbəcər-Laçın  qrupu  üzrə  elmi-tibbı  araşdırmaları- 
mızın  nəticələri  bunlardır:  -   Buradakı  ınsan  genlərinı  iki 
qrııpa  böldük.  A  qrupuna  m ən su b   olanlar  daha  qədim  gen- 
lərdir.  Onlar  dag  bəbirlərinə  bənzəyirlər.  İti  baxışları  var, 
hər  cür  xəstəliyə  davamlı  və  d özüm lü  olurlar.  Döyiişkənlik 
və  mərdlik,  doğru-düriistlük,  torpağa  bağlılıq  bu  qrupun 
genlərində  daha  m öhkəmdir.  Belə  genləri  gəzdirən  nəsil- 
lərin  bir  neçəsi  arasmda  m ö h k əm   qohumluq  əlaqəsı  var. 
Onları  nəyəsə  cəlb  edıb  aldatmaq,  məqsəd  və  məramların- 
dan  döndərm ok  çətindir.  Bu  qrupa  mənsub  olan  genlər 
Laçının  cənub  və  şərq  hissəsində,  Kəlbəcərin  isə  şimal 
hissəsində  daha  çoxdur...  В  qrupuna  nıəxsus  olan  genlər 
nisbələıı  cavan  nəsillərdir.  Bunlarm  geni  immunitet  baxı- 
m m dan  «A»  qrupuna  nisbətən  zəifdır.  «B»  qrupuna  məxsus 
g e n b r in   qarışıq  tərkibi  «A »  qrupuna  nisbətən  iki  dəfə 
artıqdır.
A ğdam -Şuşa  qrupuna  tnəxsus  genlərın  isə  tərkibi,  xəs- 
təliklərə  döZüm  immuniteti  kövrəkdir.  Bu  g e n b r in   sahibi 
heç  nədən  qorxmur.  O nlar  az  aldanır,  tez  inanır  və  tez  də 
qəzəblənirbr.  Cəsur  və  əyilməzdirlər.  Bu  üçiiniin  g e n b rin - 
dən  istifadə  edərək,  g ə b c ə k d ə   güclü  təbliğat  işb ri  qurmaq 
mümkündür.
Ə gər  bu  m ilb tin   b e b   g e n b r i  ö b r s ə ,  onda  Qafqazda 
gələcokdə  azorbaycan  m ilb tin in   bir  etnik  qrııp  kimi  yaşa- 
ması  və  ınəhv  olması  labüd  olacaq.  «İnkubator»  şəraitiııdə 
yetişrsn  yaş  g e n b r   (mən  buııa  sünı  genlər  deyərəm)  azər- 
baycanhların  taieyində  müstəsna  rol  oynamaq  qabiliyyə- 
tindən  məhrum   olacaq.  Onların  yaddaşlarmdarı  keçmişı 
silınok  asan  olacaq». Tədqiqatarayışıııda  daha  sonra  yazılır; 
«...  Elə  bır  vaxt  və  zam an  gəlocək  kı,  bu  regionda  bütün 
sindfomlar  bır-birinə  qarışacaq.  Siini  şnraıtdə « y ctişd irib n »

52
Rövşən Novruzoğlu
genlər»  özlərinin  mübariz,  qıhrəmanlıq  və  d ö yüşkən  ahvai- 
ruhiyvəsini  əks  etdirən  səhifələrinə  biganə  olacaq  və  zaman 
keçdikcə  onlar öz  məkanlarını  unudub  y ad d an   çıxaracaqlar. 
Bu gedişi biz  görürürk...»
Alman  ekspedisiyasımn  bu  nəticələrinə  xüsusi  xidmət 
o rqan lann d a  da  biganə  qalmadılar.  H ə b   1942-ci  il  oktyabr 
aym ın  16-da  «Böyiik  və  məğlubedilm əz  A lm a n iy a»   ideya- 
smı  ortaya  atan  və  bütün  bunlarm  bir  nöm rəli  təbliğatçısı 
olan  Göbbels  A d o lf  Hitler  Tiirkiyə  kaşfıyyatm a  soxulmuş 
alman  casusu  « H en ri-l»in   məxfi  məlum atlarım   verərəkən 
bildirir:  «...38-ci  paraleldə  b e b   bir  yer  var  -   Azərbaycan. 
Onun  nefti  var.  Lakin  orada  mübariz  v ə   qədd-qamətli 
adamlar  var.  Onların  geni,  qanı  bizim  laboraioı iyalar  iiçün 
maraqlı  olar...»
Həmin  ərəfədə  alnıan  fılosofu  Enıest  Kassırar  «The 
M u th ef  thetate»  adlı  gen  və  qanla  bağh  araşdırnıalarında 
məxfi  laboratoriyalann  işindən  bəhs  edərək  yazlr:  «...Soıı 
illər  bu  işin  (qanla  bağiı  tədqiqatlarm)  ço x   m a h ir  mütə- 
xəssisbri.  m i f   ustaları  m eydana  gəlmişdir.  Bu  baxımdan 
irqlə,  qanla  bağlı  mifın...  özü  əslində  silalı  növüdür,  özü  də 
hər  lıansı  müasir  tank  və  m ərm ilərdən  d ah a  dəhşətli  bir 
silah.  Çünki  bu  silah  ən  başlıca  sahəni  -   insan  beynini 
z ə d ə b y ir,  onu  bütövlükdə  öziinə  tabe edir...»
Proses  bıı  giin  də  A zərbaycanda,  onun   b ö lg ə b rin d ə  
davam  etdirilir,  Almaniya,  İngiltərə,  ABŞ,  Fransa...  İsveç, 
Yaponiya,  Çin,  Tiirkiyə,  İran...  m ü tə x əssisb ri  m ilb tin   qanı. 
geni  haqqında  məxfl  tədqiqatlarını  davam  etdirirlər.  Xüsusi 
xidm ət  orqanlarınm,  ayrı-ayrı  dini  qurııınların  x əttib ...  bu 
ıstiqaınətdə  iş  aparan  «həkimlər»,  « m ü tə x ə s s is b r» ,  «alim- 
b r» ,  artıq,  işin  n əticəbrini  müzakirə  e d u r b r .  Qəbul 
olunm uş  məxfi  qərarlardan  da  biıi  bu  olub  ki,  m eydandan
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in məxfı qrifi altında
53
silinməsi,  XXJ  əsrdə  itməsi  miimkiin  olan  bəzi  m i l b t b r  
Özbrinı  yaşatmaq,  cavanlaşdırm aq  üçün  (A zərbaycana) 
«səlib  yürüşii»nə  çıxsmlar,  təcrübə  m iibadibsi  keçsinlər. 
Xarici  öikəlordə  A zərbaycan  m ilb tin in   genini  öyrənən 
laboratoriyalarda,  e b c ə   də  xüsusi  xıdmət  sah əb rin d ə ,  gene- 
tik  nəsildəyişmə  p ro sesb rin d ə,  hərbi  molekulyar  biologiya 
institutlaruıda...  bu  sahədə  g ö r ü b n   i ş b r   gündən-günə  aktu- 
allaşır.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə