R Ö V ş Ə n n 0 V r u z o ğ L uYüklə 10.09 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/23
tarix23.06.2017
ölçüsü10.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

*  *  *
fstintaqla  m üəyyon  edilmişdir  ki,  m ü d afıə  naziri,  gene­
ral  V.Borşadlının  19.11.1991-ci  ıl  tarixli  əmrı  ilo  respubli- 
kanıtı  Ermonistan  vo  Dağlıq  Q arab ağ la  sərhod  olan  22  ra- 
yoııunda,  о  cüm lodən  də  Xocalı  şəh ərin d o   ərazi  özlinümü- 
dallo  batalyonlan  yaradılnuşdır.  Xocalı  şohor  özünüm ü- 
dafıo  batalyonu  osason  Xocalı  ohalisindən  təşkil  olunmuş- 
du.  Batalyonun  komandiri  Xocalı  şohor  orta  m oktəbində 
hoıbı  tolim  üzro  müəllim,  ehtiyatda  olan  baş  leytenant  To­
ll q  M irsiyab  oğlu  Hiiseynov  təyin  edilmişdir.  Batalyonun 
şoxsi  heyoti  237  no for zabit v ə   ə s g ə rd ə n   ibarol  idi.
^  ^  %
-
Xocah  şohori  ıızun  miiddot  erm ənilərin  m ühasirə  və- 
/.iyyotindo  olmuşdur.  Xocalı  şə h ə rin ə   gediş-gəliş  hərbçilo- 
riıı  miişayiəti  ilo  və  ya  hava  yoiu  ılə  həyata  keçirilirdi.

30
Rövşən Novnızoğlıt
1991-ci  ilin  noyabrm da  keçm iş  SSRİ  D İN -in  qoşuniarı 
Dağlıq Q arabağdan çıxarddıqdan  sonra  X ocalıya  quru  yolla 
gediş-gəliş  tam   kəsilmişdir.  X o cah   ile  ə la q e   ancaq  Zabrat 
xüsusi  aviasiya birliyi  «A zalaero»nun  vertolyotları  vasitosi- 
lə  həyata  keçirilmişdir.  2 8 .0 1 .1992-ci  ildə  A ğ d am -Ş u şa 
marşrutu  ile  uçan  vertolyot  e rm ə n ilə r  tə rə fin d ə n   yurulduq- 
dan  sonra,  Xocalı  şəhəri  ilə  vertolyot  əlaqəsi  d ə   kəsilm iş- 
dir.
*  *  *
Faciəsi  baş  verən  ə r ə f ə d ə   yalnız  bir  d ə f ə   Xocalı  şəhə- 
rinə  4  Mİ-26  markalı  nəq liyy at  vertolyotu  u ç m u ş   v ə   120 
nəfordən  çox  sakın  Xocalıdan  çıxarılmışdır.  S onralar  ver­
tolyot  üçün  d əfə lə rlə   m üraciət  e d ilm əsin ə  baxm ayaraq, 
M DB  hərbi  vertolyot  eskadrilyasm m   kom andiri  Zolotuxin 
Xocalı  şəiıərinə  vertolyot  g ö n d ərilm əsind ən   inıtina  etmiş- 
dir,  Bu  m ə s ə lə   ilə  əla q ə d a r m üraciət  eden  ş ə x s le r ə   iso  Za- 
qafqaziya  Q o şu n lan   H ərbi  Dairəsi  kom an d an ın ın   m üavini 
Qrekov  v ə  başqa  y üksək  rütbəli  zabıtlər  A zərb aycan ın  
M D B -yə  daxil  olması  zəru rətin ə  işarə  etmişlər.
M ü əy yən   edilmişdir  ki,  X o calm m   m ü h a sirə d ə   olması, 
əhalm in  çıxılmaz  v ə z iy y ə tə   düşm əsı  Xocalı  ş əh ərin in   er- 
m ənilər  tərefm dən  işğal  o lu n acağ m m   labüd  o ld u ğ u  respub- 
likada  hamtya:  hakim iyyətdə,  eyni  zam an d a  m ü xalifətd ə 
olan  q ü v v ələrə  məlum  idi.  Dağlıq  Q arab ağd a  hadisolərin 
inkışafı  bunu  göstərirdi.  Lakin  fərasətsizliyi,  səriştəsizliyi 
ve  qətiyyətsizliyi  bir  yatıa  qalsm,  özünün  birbaşa  konslu- 
tisioıı  səlahiyyətlərini  icra  etm ək  fıkrindən  uzaq,  xalqın 
düçar  olduğu  v ə   baş  verəcəyi  açıq-aşkar  göriinən  fəla k ətə 
biganə  yanaşan,  onun  qarşısını  alm aq   haqda  düşünıııək 
belə  is te m ə y ə n   respublika  Prezıdenti  Ayaz  M ü təliıb o v  və
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in məxfı qrifı altında
31
başqa  riıtbəli  m əm urlar,  T əh lü k əsizlik   Şurasmın  üzvləri 
sanki  q əflə t yuxusunda  idilər.
*  *  *
Q arabağ  zonasında  v əziy y ətin   ağıılaşması  ilə  əlaq əd ar 
olaraq,  respublika  prezidenti  02.01.1992-ci  il  tarixli  Fər- 
manı  ilə  X ankəndi  şəhəri,  Şuşa,  A ğ d ərə,  X ocavənd,  Xo- 
ealı,  Ağdam,  Füzuli,  C əbrayıl,  Z əngilan,  Qubadlı,  Laçın, 
K əlb əc ər,  Xanlar,  G oranboy  və  T ə r tə r   rayonlarm ı  ə h a tə  
edən  orazidə  Prezident  İdarə  Üsulu  tətbiq  etmiş,  ərazinin 
idarə  olunm asm ı  prezident  m üvəkkili  M .S .M əm m əd o v a 
tapşırmışdır.
21.01.1992-ci 
il 
tarixde 
prezident 
m üvəkkili 
M .S.M o m m ədo v   Q aıabağ  zonasında  vəziyyət  v ə   onun  sa- 
bıtləşdirilməsi  üçiin  lazım  olan  təd b irlər  b a rə d ə   respublika 
prezidentinə  arayış  təqdim  etmişdir.  Arayışda  erm ənilərin 
hərbi  giieünün  lıonı  canlı  q üvvə,  h ə m   de  texnika  cəlıətdən 
azorbaycanlılardan  üstiin  olduğu  göstərilir,  eyni  zam anda 
voziyyəti  sabitləşdirm ək  ü çün  tə k liflər  irəli  sümliirdü.  Bi- 
rinci  to k lif  Q aıabağda  olan  p ə ra k ə n d ə   silahlı  qü vvələrin 
vahid  komandanlıq  altında  birləşdirilməsi  olmuşdur.
*  *  t-
10.02.1992-ci  il  tarixdə  Prezident  Ayaz  M ütəllibov  Qa- 
rabağ  orazisində  olan  silahlı  qüvvəlorin  üzərindo  vahid  ko- 
mandanlıq  yaradılması  b a rə d ə   2  v ə  3  №-li  ə m rlə r  vermiş- 
dir.

№-li  ə m rd ə   vahid  kom andanlıq  A zərbayean  Respub- 
likası  daxili  işlər  naziıinin  miiavini,  Qarabağ  zonası  üzrə 
Daxili  İşlor  idarəsinin  rəisi  T.Ə liyevə  tapşırılmışdır.  Elə 
lıomin  om rdə  G oranboy  ərazisində  m üdafiənin  təşkili  res­
publika  miidafiə  naziriııin  müavini  D.Rzayevə  həvaio olun-

32
Rövşən Novntzoğlıt
duğu  göstərılir.  Ə m rin  başqa  bir  b ə n d in d ə  Q arab ağ   zona- 
sına  daxil  olan  Şuşa  şəhərinin  m üdafm si  R .Q azıy ev ə  hə- 
valə  edilmişdir.
*  *  *
H adisələrin  sonrakı  inkişafı  göstərdi  ki,  prezident  sə- 
rəncam ları  elə  havada qalası  kağız parçası  kim ı  idi.  H əm çi- 
nin  T.Əliyev  prezidentin  18.02.1992-ci  ıl  tarixli  577  №-li 
F ərm anı  ilə  üzərin də  olan   üç  v ə z ifə   saxlanıhnaqla  Ağdam 
şəhərinin  komendantı  təyin  edilmişdi.  O,  2 1 .0 2 .1992-ci  il 
tarixdə 
Bakıya, 
prezident 
iq am o tg ah m a 
çağırılıb,
24.02.1992-ci  il  tarixli  F ərm anla  respublikanın  m ü d a fiə  na- 
ziri  təyin  edilir.
T.Əliyev  gö stərilən   v ə z ifə lə rə   təyin  edilorkən,  əvvəl- 
lər  tutduğu  v ə z ifələrin   heç  birindən  azad  edilm əm iş,  he- 
min  v ə z if ə lə r ə   heç  bir  şəxs  təyin  o lunm am ış,  ancaq
2 8 .0 2 .1992-ci  ildə  X ocalı  had isələrin d ən  sonra  Qarabağ 
zonası  ü zrə  Silahlı  Q ü v v ə lə r ə   k o m a n d an h q   D.Rzayevə, 
Ağdam  şəhərinin  kom endantlığı  isə  A ğdam   rayon  DİŞ-nin 
rəisi  R .M ə m m ə d o v a   tapşırılm ası  barədə  Form an  verilmiş- 
dir.
*  *  *
İstintaqla  m üəyyon  edilm işdir  ki,  A zərb ay ca n   Xalq 
C əb h əsinin   liderlərindən  biri  olan  Flactyev  Fəhm in  Əh- 
m əd p aşa  oğlu  Nəsimi  rayon  X alq  M əh k əm e sm in   11  yan- 
var  1983-cü  il  tarixli  hökm ü  ilo  A zərb ay can   Respublikası 
C M -nin  147-ci  m addəsinin  2-ci  hissosi  ilə  do ləd u zlu q  üs- 
tü n d ə  m ə h k u m   edilmişdir.  1989-cu  ildə  B iləeəıi  çağırış 
m ə n təq əsin in   normal  iş  foaliyyətini  pozduğuna  görə  haq- 
cpnda  A zərbay can   Respublikası  CM-tıin 
rnndı!.'--.!
Qarabağ:  «Eçmiddzin»in məxfı qrıfı  altında
33
ilə  cinayət  işi  qaldınlm ışdır.  0 ,1 9 9 0 -c ı  ilin  fevralında  So- 
vet  O rdusunun  polkovniki  rü tb əsin d ə  -   geyim ində  Qubadlı 
rayonu  orazisində  saxlandmış,  iistündə  qanunsuz  gəzdir- 
diyi  silah  m ü ə y y ən   edildiyindon  h ə b s   edilmişdi.  H aqqm da 
A zəıbaycan  Respublikası  CM -nin  220-ci  m addəsinin  1-ci 
hissəsi  ılə  cinayət  işi  q aldm lm ışdır.  H ər  iki  iş  bir  icraatda 
birləşdirilərək,  b axdm asından  ötrii  Bakı  Ş ə h ə r   M ə h k ə m e - 
sinə  göndərilm iş,  0 5 .1 1.1990-cı  ildə  ış  əlave  istintaqa  qay- 
tarılmışdı.  Ə lav ə  istintaq  zamanı  Hacıyev  haqqında  seçil- 
miş  həbs-qəti  imkan  tədbirı  dəyişdirilərək,  o,  azadlığa  bu- 
raxılmışdır.  H aqqında  olan  cinayət  işine  isə  0 8 .0 7 .1992-ci 
ıl  tarixli  qərarla  xitaın  verilmiş,  onun  törətdiyi  cinayət  hə- 
rokətlori  respublikamn  azadlığı  uğrunda  m übarizə  kimi  qə- 
bul  edilmişdir (?).
*  *  *
Prezidentin  Fərmanı  ilə  11.12.1991 -ci  ildə  V .B əışad h - 
nın  yerinə  T.M ehdiyev  m üdafıə  naziri  təy m   edildikdən 
sonıa  F.H aeıyev  onun  əleyh in ə  piketlər  təşkil  edərek  iste- 
fasını  təlob  etmişdir.  T.M ehdiyev  piket  taşkilatçılarmı  qə- 
bul  ederok,  onlardan  M üdafiə  Nazirliyinin  işinə  maneçilik 
törətmomoyi  xahiş  edərək,  M üd afıə  Nazirliyi  ilə  om əkdaş- 
lıq  etmoyi  to k lif etmişdir.  F.H aeıyev  bu  təkliflə  razılaşdıq- 
da,  T.M ehdiyev  03.01,1992-ei  il  tarixli  omri  ilo  ehtiyatda 
olan  serjant  F.Maeıyevi  tərbiyo  işləri  üzrə  nazir  miiavini 
vəzifəsino  toyin  etmişdir.  Burıdan  üç  gün  sonra  iso  MN 
müavini  bu  v əzifəy ə  təyin  etm ok  hüquqıı  prezidentin  səla- 
hiyyətloriııə  aid  olduğundan  T .M ehdiyev  06.01.1992-ci  il 
tarixli  omri  ilo  F.Hacıyevin  m ü d a fiə  nazırinin  miiavmı  tə- 
vin  edilmosi  barədo öz  əm rini  ləğv  etmişdir.

34
Rövşən  Novruzoğlu
jj< H
%
06.01.199.2-ci  ildən  01.02.1992-ci  ilə  kim ı  F.Hacıyevin 
M üdafiə  Na5:irliyində  hansı  v əzifəd ə  işləm əsi  b a r ə d ə   heç 
bir  əm r  m ü ə y y ə n   e tm ə k   m üm kün  olmamışdır.  A n caq   ifa- 
d ələrlə  m ü ə y y ə n   edilir  ki,  h əm in   vaxt  ərzirıdə  F.Hacıyev 
Silahlı  Q üv v əlerin   q ərarg ah m d a  işləmişdir.  0 1 . 0 2 . 1992-ci 
ildən  isə  m ü d a fiə  nazirinin  vəzifəsini  icra  e d ən   Ş .M usaye- 
vin  əmri  ilə  (törətdiyi  ağır cinayotlərə  görə  bu  gün  axtarış- 
da  olan  rus  generalı)  F.Hacıycv  leytenant  rü tb ə s in d ə   hərbi 
qulluğa  qəbul  edilib,  Ə m əliy y at  İdarəsinin  baş  zabiti  vəzi- 
fəsinə  təyin  edilınişdir (?).
15  fevra.1  1992-ei  il  tarixdə  Ş.M usayev  F .H acıy cv ə  mü- 
dafiə  naziri  ə v əz i  v ə  baş  qorargah  rəisinin  səlahiyvətli  nü- 
m ayəndəsi  olması  b a r ə d ə   v əsiq ə  verib  onu  A ğ d a m a   gön- 
dərm işdir  (on a  h əm çinin  qarşıya  çıxan  çotinlikləri  (?)  ye- 
rin d əcə  həll  etm ək  hüququ  da verilmişdi).
*  *  *
H əm in   gün  A ğdam a  gələn  F.Hacıyev  Q arab ağ   zonası 
üzro  silahlı  qüvvələrin  vahid  komandanı  T.Əliyevin  iş  ota- 
ğını  zəbt  etıniş,  giriş  qapılarmı  qorumaq  üçün  sılahlı  şəxs- 
lər  toyin  etmişdir.  Az  keçm ir ki,  o,  öziinü  prezident  tərəfin- 
d ən  göndərilən  səlahiyyotii  nüm ayəndə,  bütün  Silahlı 
Q ü v v ələrin   komandarıı  elan  cdir.
?{:  ^
17.02  1992-ci  il  tarixdə  Ağdam  rayon  daxilı  işlor  şöbə- 
smin  roisi  kabinetində  keçirilon,  A ğdam da  ycrləşon  bütüıı 
silahlı  qüvvolərin  komandirlərinin  iştiıak  etdiyı  miişavi- 
r ə d ə   Q aıab ağ   zonası  üzrə  Daxili  işlər  idarəsi  rəisim n  miia- 
vini  Ş.Calıangirov  Xocalı  olıalisinin  m ü h a sirəd ən   ç ıx an n aq
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in maxfı  qriji altmda
35
üçiin  D .R zayev  tə rə fın d ən   hazırlanmış  ə m əliy y a t  planmı 
təqdim  edir.  M ü şa v iıə d ə  özünü  kom andan  kim i  aparan 
F.Hacıyev  oırıəliyyatın  h ə m in   plan  əsasm da  keçirilm əsm i 
qadağan  edir  v ə  Xocalını  m ü h asirəd ən   ç ıx an n aq   üçün 
ə m əliyy a tm   apan lm asm a  rəhbərliyi  öz  üzərinə  götiirdii- 
yünü  bildirir  (bu  fakt  «X ocalı  işi»ndə  ətraflı  şərlı  olunub  -  
R.N.).
*  *  *
21.  22,  23,  24,  25  fevral  1992-ci  il  Tarixləıdə,  h ər  gün 
F.Hacıyev  Xocalı  şəhərini  m üh asirədən   çıx an n aq   üçün 
əm əliyyatın  başlam a  vaxtını  təyin  etmiş.  h ər  d ə fə   də  miix- 
tolif bohanolər  iroli  sürorək  em əliyyatın  keçirilməsini  Xo- 
calı  faciosi  baş  veronodək  başqa  giinə  keçinnişdir.
2 3 .0 2 .1992-ci  il  tarixdə  «Qrad»  qurğularmı  səbəb  gös- 
tormodoıı  A ğcabədi  rayonunun  aeropoıtuna  apartdirmışdır. 
Xocalı  faciəsi  baş  v erəıkon  «Qrad»  qurğuları  A ğdam da 
yerloşdirilmodiyindon, hiicum  edən  erm əniləro  qarşı  lıomin 
qurğulardan  vaxtında istifadə  etm ək  mürnkün  olmamışdır.
2 5 .0 2 .1992-ci  il  tarixdo  axşam   saat  22  radələrin d ə  er- 
moni  qııldurlan  Xocalı  şohorinə  h ü cu m   edorkon  F.Haeıycv 
Ş.M ırzoyevin  batalyonunda  olmuş,  Xocalı  ohalisini  qırğm- 
dan  qurtarmaq  üçiin  nə  o,  nə  d ə  Ş.M irzoyevin  batalyonu 
heç  bir todbir görmomişdir.
*  *  *
A sif  M ohorrəmov,  Allahverdi  Bağııov  vo  Yaqub  Rza- 
yevin  ba.şçılığı  altında  Ağdam  rayonunun  özünüm üdafiə 
dəstolori  Xocalı  şohərindon  qırğm dan  canlarını  qurtarıb 
qaçan  ohalinin  yolunu  eım ə n ilə rd ə n   təm izləm ok  iiçiin,  er- 
moni  mövqelorino  hiicum  edib  dövüso  atılanda  F.Hacıyev 
gizlonmişdir.  Ş.Mirzəyevin  vo  X.Xudiyevin  komaııdir  ol- 
dngu  ba'alyonlar  isu  gözlomo  mövqeyi  tulmusdular.  Sola-

36
Rövşən Novruzoğlıı
hiyyətlərinin  alındığmı  b ə h a n ə   edən  F .H acıyev  iso  oıılara 
heç  bir ə m r  verməmişdir.
H əm çinin,  F.Hacıyev  Xocalı  əhalisinin  gizlı  yollarla 
m ü h asirəd ən   çıxarılmasından  ötrü  Q arab ağ   zonası  üzrə 
Milli  Təhliikəsizlik  İdarəsi  tə rə fm d ə n   ona  təq d im   edilən 
b ələd çiləri  yaiımdan qovmuş,  insanları  qırğına  vermişdir.
*  *  *
1991-ci  ilin  payızmdan  başlayaraq,  erm ə n ilə rin   Dağlıq 
Q arabağdan  kütləvi  su rətdə  qovduqları  azərbaycanlılar, 
əsasən, A ğ d a m ş ə h e r in ə   pənah  gətirirdilər.  15.02.1992-ci  il 
tarixdə  Q aradağlı  k ənd in in   işğalı  A ğ dam da  h ad isələri  daha 
da  şiddətləndirdi.  On  m in lə rlə   qaçqın  h ə r  gün  A ğ d am   şə- 
hərinin  m ə rk ə zi  m eydanında  m itin q lər  keçirirdi.  Qaçqm lar 
əhaiinin  təhlükəsizliyinin  tem in   edilm əsi  tələb i  ilə  Qara- 
b ağ   zonası  üzrə  Daxili  İşlər  İdaresinin  b in a sm a  basqın 
edib,  p ə n c e r ə   şüşələrini  sındırır,  telcfon  xətlərini  qırırdılar. 
B elə  bir  v əziy y ətdə  respublika  daxili  işlər  nazirinin
18.02.19 92-ci  il  tarixli  əm ri  ilə  A ğdam   rayon  D İŞ-in  rəisi 
İslah P aşay ev   v əzifəsin d ən   azad  edildi.  O n u n   y erin ə  Rəşid 
M ə ın m ə d o v   adlı  bir  zabit  təy in   edildi.  A yaz  M ütəllibovun
21  fevral  1992-ci  il  tarixli  Fərm anı  ilə  A ğ d am   rayon  icra 
h ak im iy y əti  başçısı  S e y y a f   V erdiyev  v ə z ifə s in d ə n   azad 
olundu.  Bütiin  bu  gülünc  v ə  h ə m   strateji,  b ə m   d ə   taktiki 
c ə h ə td ə n   s ə h f  olan  y e rd əy işm o lər  regionda  yeni  faciolərin 
başlanğıcm ı  qoyurdu.
*  *  *
Xocalı  hadisəlori  ə ro fə s in d ə   A ğ d am   ş ə h ə r in d ə   əsl  öz- 
başınalıq  idi.  Hakimiyyətsizlik,  m ə n ə m - m ə n ə m lik .  savad- 
sızlıq  və  səriştəsizlik  əhalini  əld ə n   salmışdı.
24 
fevral  1992-ci  il  tarixdə  saat  22  rad o lə rm d ə   Ağdam- 
Ə sg əran   yolu  ilə  Xramort  k ən d in o   kəşFıyyata  gedon  Xii- 
susi  Təyinatlı  Milis  Dəstəsi  ilə  «Q arabağ»  könüUiilər  dəs-
Qarabağ:  «Eçıniədzin»in  məxfı qrifı alfında
37
təsinin  18  üzvü  yiik  m aşın m d a  n am əlu m   s ə b ə b d ə n   qəzay a 
düşürlər.  N əticəd ə  döyiişçülərdən  üç  nəfəri  partlayış  nəti- 
cəsində  ağır b ə d ə n   xəsarəti  alaraq,  ömürlük şikəst  olur.
23 -2 6 .0 2 .1992-ci il  tarix lərd ə A ğ d am ray o n u   ərazisində 
yerləşən  U zundərə  hərbi  sursat  anbarm m   v ə  m ühəndis-is- 
tehkamçı  batalyonunun  əm lakı  zəb t  edilir.  B öyük  m ıqdarda 
döyüş  \ ə  hərbi  sursat  h ə r  necə  gəldi  dağıdılıb,  sıradan  çı- 
xanlır.
İstintaq  zamanı  tam  sübuta  yetirilmişdir  ki, 
15-
2 5 .0 2 .1992-ci  il  tarixlərdə  Xocalı  əhalisini  m iihasirədən  it- 
kisiz,  hava  yolu  ilə,  vertolyotlar  vasitəsilə  ç:ıxarmaq  üçün 
respublikamızda  imkan  var  idi.
sfc  ^  ^
İstiniaq  zamanı  aydın  olub  ki,  Respublika  m ü d afıə  na- 
zirinı  e v ə z   edoıı,  insanları  qırğm a  v erən   Baş  Q ərargah  rəisi 
Ş.Musayeviıı  bilavasitə  ö z  tabeçiliyındə  8  ə d ə d   M İ-24 
nıarkalı  horbi  vertolyot  olub.  Sonra  bu  vertolyotlar  S ən g ə- 
çal  ərazisindoki  hoıbi  hissəd ən   Zabrat  aeroportuna  gotiri- 
!ib.  Kımın  üçıin,  no  iiçün?  Biitün  bu  sualların  cavabları  hə- 
lolik  açıq  qaltb.
*  Jje
M üəyyon  edilmişdir  ki.  Xocalı  hadisoləri  orofosindo 
«Azalacro»  aviaşirkotin  s ərən cam ın d a  onkırla  sərnişin  da- 
şıyan  Mİ-8  m atk ah   vertolyot  uçuşa  bazır  voziyyotdə  olub. 
Doğrudur,  28.0!. 1992-ci  ıl  tarixdə  Şuşaya  ııçan  vertolyotlar 
ermonilor  toroFındon  vurulduqdan  sonra  miilkı  vertolyotlar- 
la  uçuşlar  dayandııılmışdı.  A neaq  horbi  vertolyotların  mti- 
şayioti  ılo  sornişın  vertolyotlannm   uçuşıınu  tənıin  etmok 
mümkün  idi.  Buna  hor cür  imkan  v ar  idi.
Şübhəsiz,  Xocah  şə h o r  əhalisiııın  evakuasiyası  barodo 
qorar  h(")kumoi.  soviyyasindo  qobul  edilmoli  idi.  Çünki  belo 
•. ar  sdi.  1986-cı  i!  DNQO-OOI4  №-lı  direktivino

38
Rövşən Novruzoğlu
görə,  hər  hansı  bir  yaşayış  m ən təqəsin in   evakuasiyası  ba- 
rəd ə  q ərar  Azərbaycan  Respublikası  N azirlər  Kabineti  tə- 
rəfindən  qəbul  edilm əli  idi.
*  *  *
T ö rəd ilən   cin ay ətlər  n əticəsin ə  görə  h ə m   tə ə s s ü f   do- 
ğurur,  h ə m   də  b iz i'd ü şü n d ü rm əy ə  bilmir.  Səhlənkarlıq,  eti- 
nasızhq,  səriştəsizlik  v ə  bir  d ə   ağılsızhq  (başqa  cür  dem ək 
m ü m k ü n  deyil)  insanların  kütləvi  şəkildə  qırılmasına,  yurd 
yerlərinin  böyiik  dağm tısına,  ağ la g ə lm ə z   itkilorə  səbəb 
oldu.
О 
vaxtkı  A zərb ay ca n   rəh b ərliy in in   buraxdığı  bağışlan- 
m az  kobud  taktiki  v ə   strateji  səh v lə rd ə n   istnfadə  ed ən   er- 
nıəni  terror  b irləşm ələri,  silahlı  separatçıları,  ınuzdlu  dəs- 
tə lə r  D ağ h q   Q arabağm   yaşayış  m ə n tə q ə lə rin i  virın  qoydu- 
lar,  Q aradağlıda,  M eşəlid ə,  Xocalıda,  B a ğ a n is -A y n m d a ... 
əsl  etnik  tə m iz lə m ə   siyasəti  apardılar,  A zərbaycanlılara 
qarşı  erm oni  genosidinin  yaratdığı  faciələr  artıq  inkar  edilə 
bilm əz.  B u n a  heç  k əsin ,  heç  bir  bey n əlx alq   qurum un,  er­
moni  h a v a d a r la n n m ...  v ə  q əy y u m ların ın  gücü  çatrnaz. 
F akt  faktlığında  qalır.  M araqlıdır  ki,  bu  giin  erm ənılərin 
özləri  d ə  1990-94-cü  illə rd ə   A zərb ay ca n ın   Q aıab a ğ   bölgə- 
sində  törətdikləri  v ə h ş ılik lə rd ə n   artıq  qorxurlar.  Qorxurlar 
oııa  görə  ki,  nə  vaxtsa  biitün  bunlarm   qisası  almacaq,  işğal 
altında  saxlanılan torpaqlar azad  olacaq.
A zərb ay can   Respublikasının  Hərbi  Prokurorluğunda 
xalqım ıza,  m illətim izə  qarşı  apaıılan  s o y q ın m la  bağlı,  tö- 
rəd ilən   cin ay ətlərlə  bağlı  xüsusi  kartotekalar  tərtib  olurıub. 
Burada  cinayətləri  sübuta  yetirilmiş,  e rm ə n ilə rd ən   ibarət
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in  məxfı qrifı  altında
39
böyıik  terroıçu  qrupun  üzvlərinin  h ə r  biri  haqqında  kifayət 
q ə d ə r material  var.
Xocalı  soyqırımı  ilə  bağlı  200  n ə fərd ən   çox  cinayətkar 
(ermənı  və  rus  millətindən  olan)  haqqm da  dəyərli  fakt  və 
sə n ə d lə r  yığılıb.  Əldə  o lunan  vıdeolentlər,  sənəd lər,  din- 
dirm e  protokolları,  foto-şəkillər,  ifad ələr...  təkzib  olunmaz 
fakt  kimi  saxlanılır.  Çünki  Azərbaycan  xalqıııa  qarşı  törə- 
dilən  qanlı  erm əni  faciələri  ü ə   bağlı  ıstintaq h ə lə   bitməyıb. 
İstintaq  davam  edir...
Tarix  separatçıların  liderləri  olan Zori  B alayanı,  Arkadi 
Qukasyanı,  Robert  K öçəryanı,  Serks  Sərkısyanı,  Seyran 
O han y an ı...  ifadələri  alm m aq   üçiin  «həqiqət  kürsüsii»nə 
« dəv ət  edəcək».

40
Rövşən  No vruzoğlu
Az&rbaycan x a lq ın a   qarşı D a ğ h q   Q a ra b a ğ d a 
etnik  təm izləm a siya sətin ə b a şçılıq  edən, 
dins q ırğm lar törədən  q ru plara  y a r d ım ç ı  olan  
T E R R O R Ç U  E R M Ə N İL Ə R İN  S İY A  H ISI
Sıra №
Adı,  soyadı,  atasınm   adı
1
Israyelyan Boris  Israeloviç
2
Qriqoryan A ndon  A rtsronikoviç
3
Qaramyaıı  Sııren N ikolayeviç
4
Arakelyan  M arat Borisoviç  (yepiskop)
5
Balayan  Em il  V artanoviç
6
Qriqoryan A lek sand r Stepanoviç
7
Qayamayan  Qabriel  G evorkoviç
8
V artanyan M elik Y enokoviç
9
Cavaxyan  Qriqoriy  Eduardoviç
10
Akopyan  A rm ais  Yaşayeviç  (keşiş)
11
Terzikyan  Sergey  Vanikoviç
12
Arutyan  M ovses  Aşotoviç  (Suriyadan  gəlmiş 
keşiş)
13
Dulunts M o vses  Qaraşoviç
14
Saroyan  A rm ais  Vladimiroviç
15
Saakyan Q rışa  Sergeyeviç  (keşiş)
16
Ayanyan  Sarkis  Taşisoviç  (keşiş)
17
Gevorkyan  N ikolay  M ixakoviç
18
Safaıyan  Mixayil  Abramoviç
19
Nolyan  Aleksandr  Robertoviç
20
Mejyan  Albert  M anveloviç  (keşiş)
21
Akopoxvyan  Melkı  Arm aisoviç
22
Qriqoryarı  Karerı  Papikoviç
23
M arkosyan Papik  Aykazoviç
Qarabağ:  «Eçmiədzin»in məxfı qrifi altında 
41
24
Zarkaryan  Daniel  Vasilyeviç
25
Caqaryan  Mixail  Sarkisoviç
26
A kopxyan  Sarkis  Arutyunoviç
27
Qriqoryan  Q evorq  Vaqanoviç
28
Xaçatryan  Valeriy  M övsesoviç
29
Saakyan  Martik  Aleksandroviç
30
M arkosyan N ik o lay  Rantikoviç
31
Qurqazaryan  Papik Arşakovıç
32
Ağacanyan  Aşot  Arşaviroviç
33
Markosyaıı  Yurik  A ykazoviç
34
A yriyan  Seyran  Q riqoryeviç
QEYD:  Scparatçılarm  ideoloqu  Z.Balayamn,  R .K öçərya- 
nın,  A.Qukasyanın,  S.Sarkisyanın  adları,  zaman  gə- 
ləcəfe,  beynolxalq  qurum larda  dünyanın  ən  qəddar 
terrorçuları  ilə  eyni  c ə r g ə d ə   çəkiləcək.  X-XV   osr- 
lordo  baş  veron  m üharibələri,  münaqişəlori  araşdı- 
ran,  todqiq  edon  m ü səlm an   serkərdəsi  Ə m ir  Saleh 
« Q iyam ət  günü»  ə s ə r in d ə   yazır:  « ...İn s a n la n   diri- 
d iri y a n d m u ıla n ,  ıışaqları,  şik ə st  qocaları,  Itamifo 
q a d m lım   azib,  m ahv  edan,  öldürən,  tah qir  edən 
k əsh rin   əsl-n əca b ətləri olm az.  Belaldri  i h  y o l g et- 
m ək,  on larla  deyib-giihnək,  k ə d ə r lm m ə k ...  süfra- 
b r in d ə   çörək  kasm ək,  onlara  ya rd ım çı  o ln u ıq ... 
biiti'ın  b ıın la n   n w n su b olduğun  ınilfotə x a ya n ət sa- 
y  tra in ...» .
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə