R Ö V ş Ə n n 0 V r u z o ğ L u


RÖVŞƏN  NOVRUZOĞLU  VƏLIYEVYüklə 10.09 Mb.
Pdf просмотр
səhifə23/23
tarix23.06.2017
ölçüsü10.09 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

RÖVŞƏN  NOVRUZOĞLU  VƏLIYEV 
HAQQINDA  MƏLUMAT:
Vəliyev  Rövşən  Novruz  oğlu:  Uzun  müddət  Dövləl  vo 
hökünıət  strukturlarında,  о  cümlədən  Prezident  Yanırıda  Xüsıısi 
İdarədə  məsul  işdə. çalışan,  içtimai-siyasi  xadim,  siyasi  şorhçi. 
Azərbaycan 
Jurnalistlər 
Birliyinin, 
Azərbaycan 
Yazıçılar 
Birliyinin  üzvü,  yazıçı-publisist,  iki  dəfə  “Qızıl  QabrrTmükafatı 
laureatı.  Siyasi  elmlər üzrə  fəlsəfə  doktoru,  professor,  MTN-nin 
ehtiyatda  olan  təhlükəsizlik  zabiti,  24  kitabın,  о  eümbdon 
xalqlar 
arasında 
dostluq 
və 
qardaşlıq 
ideyalannın, 
Azərbaycançılıq  fıkir və  düşüncələrini,  Ümummilli  lider  Heydər 
Əliyev  ənənələrini,  Prezideııl  İlhaın  Əliyevin  islahatcıhq, 
iqtisadi-siyasi  və  hüquqi  proqramlarını  dünyada  təbliğ  edən  va 
bir  neçə  xarici  dilə  tərcümə  olunaraq  yayılmış  ınonoqraiıya  va 
məqalələrin  müəllifıdir.  R.N.Vəliyev  həmçinin  2011-ci  ilin  may 
ayının  14-də Azərbaycan  KİVİHİ-nin qəraı ı  ıb   “Xalqın  Nüluzlu 
Ziyalısı” adına  layiq görülmüş və xüsusi  miikafat  almışdır.
Vəliyev  Rövşən  Novruz  oğlıı  flkir,  məsbkinə  vo  oqidasina 
göra  həm  Azərbaycanda,  Iıənı  do  düııyada  tanmnıaqda  olaıı 
içtimayi-siyasi  xadiırıdir.  O.  Azərbaycan-Türkiyə,  Azorbaycan- 
İıan,  Azərbaycan-Rusiya,  Azorbaycan-ABŞ, 
Azarbaycan- 
İngiltarə,  Azərbaycan-Fransa  dostlııq,  mədəni  və  elmi-iqtisadi 
əlaqələri  eləcə  də,  bugünki  Azorbaycanm  naiüyyatbrini  xaıici 
ölkələrdə  geııiş  təbliğ  edoıı  məqablərin  miiallifulir.  O,  Kanada, 
ABŞ  vo  İtaliya  kimi  mühiim  d o v b tb tin   Strateji  Araşdırmalar 
Mərkəzlərinin  həmsədridır.  Onun  bilavasitə  eıməni  işğalına 
məruz  qalaıı  Dağlıq  Qarabağ  torpaqlarında  gedətı  p ro sesb ıb  
bağlı  “Qaıabağ:  Nəzaratsiz  zona” ,  “Qarabağ  terror  edilıniş 
torpaq”,  “Genosid”,  “ ISrmam  terrorıı”  vo  s.  todqiqat  osorloı i 
geniş  yayılıb,  dünyanm  Prezident  kitabxaııalarıııda  özüno  ver 
tutub-  O,  ilk  Azərbaycan  tədqiqatçısıdır  ki,  Livanda  ernıani 
kvartalındakı  kitabxana-arxivdo  çalışıb.  Onurı  oldə  etdiyı 
materiallar  əsasında  Üınumnıilli  Lideıimiz  H.Əliyev  Avropa
Qarcıhağ:  «l:çnıii)clzin»in nısxjl ı/rij'ı allııula
349
Şurası  deputatları  aıasında  yaydmaq  üçün  ıkı  kiıabıııı  yap 
etdirib.  Todqiqatçı  alim  19 ! 8-ci  il  Şaınaxı  hadisələri  ib   bağlı 
İran,  İraq,  Suriya  və  L.ivanın  arxivbrində çalışmış,  “Şamaxı:  100 
il  ınoxvi  qrif allmda”  ıkı  eildlik  kitabını  yazmışdır.  R.N.Vəliyev 
hamçinin  dövbtçiliyimizin  qorunması  naminə  ‘Azəıbaycan 
dövlətçiliyinn  qarşı  tahlüka  mənbələri”  beş  cildliyin  da 
müəllifıdir.  Bıı  kitablardaıı  hazııda  elm  və  təhsil  müəssisəbrində 
dərslik  kinıi  ıstifada olunur.
R.N.Vnliyevin  “Qarabağ:  Nozaratsiz  zona”  kitabı  şəxsəıı 
Respublika 
Prezidentiniıı 
taşəbbiisü 
ib  

cilda 
çap 
edilib.’’Genosid, 
Lkosid” 
kitabı 
isə 
Respublika
Prokurorluğunun,  DİN-nin,  MTN-nin  xətti  ib   naşr  olunaraq 
vayılıb.  “ Müsalman  dünyası”,  “Şalı  getdi  İmam  gcldi”,  “XX 
əsrdən  -  XXI  əsrə  keçəıı  geea:  İnqilab  geeəs:.”  “ la b stin  
işgəncobıi”  kitablarımn  miiəllifidir.  Professor  R.N'ovruzoglu 
lıazuda  “ H.Əliyev,  İıatı  inqilabmın  görünmoyən  torafbri” 
monoqraiiyasını  bitiıib.  Monoqrafıyanın  bır  hissasi  “Зеркало” 
qozetinda 
yap 
olıınub. 
Əfqanıstan 
va 
Dağlıq 
Qarabag 
müharibalorinirı  iştirakçısıdır.

350 
Rövşən Novrıtzoğlu
M Ü N D Ə R İC A T
İşğal  olımmuş Azərbaycan əraziləri........................................... 5
Azərbaycanlılann soyqırımı
haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin  ferm am .......................................................................8
Xocalı  soyqmmm m  ildönümü  ilə  əlaqədar
Azərbaycan  xalqına müraciət....................................................... 14
Sözsahibi...  informasiya kralı...................................................... 17
Azərbaycan  Respublikasınm Hərbi
Prokurorluğunun qovluğundan............................................20
Azərbaycan xalqına qarşı  Dağlıq  Qarabağda 
etnik təmizləmə  siyasətinə başçılıq  edon, 
dini  qırğmlar törədən  qruplara yardımçı  olan
terrorçu  ermənilərin siyalıısı.................................................40
Xüsusi  Qovluqlardakı
«Dağlıq  Qarabağ genetikası»  .................................................42
Ermənilər olduğu k im i............. .................................................'...62
Xolokost, Ruanda, Xocalı  ............................................................. 65
Məxfi  arayış......................................................................................79
Məlum olmayan həqiqət................................................................ 93
Məxfı  büro.......................................................................................97
Dağlıq Qarabağ terrorçularmm  törətdikbri 
qətliamlar ABŞ Dövlət Departamentinin
sənədlərində..........................................................................   100
Terror yuvası:  Orbeli qardaşları  kiiçəsi, 2 2 ...........................  106
Şeytan dostəsi............ .................................................................   108
Erməni  qadın  terrorçuları.........................................................   114
Separatism  m ə rk ə zi..................................... .............................   116
Qorxulu  şirkətlər....,.......................................................... 
120
Qarabağda vorəm sindrom u....................................................   126
Psixoloji te rro r...................... .....................................................   132
Siyasət və c i n a y o t................................ ......................................  135
Qarabağ:  «l:çmiəci~in»in məxfi qrifı altında 
351
Yeni  yüzilliyin  faciəsi...............................................................   147
Xocalı:  çevribn,  tar-mar e d ib n   qəbirlər,
у and 1 г 11 an  torpaq......................................................................л...... 155
Erməni  terrorçulan  tərəfindən qətlə yetirilmiş
müsəlman  uşaqları.................................................................. 157
Qiymoti  bilinməyən  so rv ət...................................... ................... 162
K əlb əcər  ıtitrilmiş  şöhrət............................................................ 169
Ağdam:  crm ənibrin  эп  çox  qorxduqları  ərazi................. .....172
Füzuli:  abidəbri,  qədim yıırd yeriəri  tarimar
edilən to r p a q ..........................................................................1 74
Ö z g ə b r  arasmda  bölünən  ə r a z i.................................................. 176
Zəhərli  sular....................................................................................180
Zəngilaıı:  ölü  z o n a ........................................................................ 184
Korsika-Dağliq Qarabağ oxşarlığı.............................................. 191
«Xaçlar  İUiiaqı»nm y ü rü ş ü .........................................................194
«Asala üçün» yeni terror düşərgəbri................... .................... 214
Terrorçu  cnnəni  şirkətləri........................................................... 235
Muzdlu  tcrrorçular........................................................................249
Erməni  işğalçılarının  işğal  olunmuş  ərazibrimizdo  ycni
«stıateji  tədbirlər» planı.......................................... ............ 252
Narkoterror  ....................................................................... ...........276
Qarabağdakı  laboratoriyalar..............................................283
Zəhorli  mikroblar hazırlam r................................... ..........284
r.monibrin  Л /.orbaycan  q o rx u s u ............................................... 3 1 I
Dağlıq  Qarabağda öldürübn  din  xadim bri  lıaqqmda
ATƏT-ə  rnəktub...................................................................331
B irbşm iş  M i l b t b r  Taşkilatının  pozulmuş
qotnamobri  ........................................................................ 338
XIX  osdə  İıovan qııberniyasmda olan  m əscidb r....................347
Röv.şnn  novru^oğlu vəliyev  haqqiııda  mniumat:.................... 349


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə