MÜQƏDDİMƏ MYüklə 3.07 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/17
tarix11.06.2017
ölçüsü3.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

354.
 
Qasımov, A.Ə. İnşaat mexanikası [Mətn] /Azər Qasımov: 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb.  İnşaat-Mühəndis Un-ti.- 
Bakı: AİMU, 1994.- Kitab 1: Xətti deformasiya olunan 
sistemlərin statiki təsirlərə hesablanması.- 216 s.: ill.; 30 sm.- 
Bibl. rus və ing. dillərində: s. 213-216.- nüs. yox. (cildli).- [1994-
62912] 
 
 
 

61 
 
 
696/697 Binaların su təchizatı 
 
355.
 
 Sənaye müəssisələrinin su təchizatı kursundan qayda və 
məsələ [Mətn]: metodik göstəriş /tərt. ed.: K.M.Abdullayev, 
S.Ə.Şahmarov, R.H.Məmmədbəyova; red. A.A.Abbasov; rəy.: 
A.S.Əlizadə, M.F.Cəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. 
Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 28 s., cədv.: ill.; 
20 sm.- 1000 nüs.- [1994-63242]  
356.
 
Su [Mətn].- Bakı: OKSFAM-Azərbaycan, 1994.- 19 s., 
cədv.; 21 sm.- 5000 nüs.- [1994-63144] 
 
7 İncəsənət. Dekorativ-tətbiqi incəsənət. 
Fotosənəti. Musiqi Oyunlar. İdman 
 
72 Memarlıq 
 
357.
 
Qarabağlı, R. Memar-alim Şamil Fətullayev [Mətn] 
/Rizvan Qarabağlı.- Bakı: Şur, 1994.- 52 s., portr.: şək., fotoşək.; 
20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-7094-0030-0.- [1994-63148]  
 
73/76 Təsviri incəsənət 
 
358.
 
Rüstəmov, C.N. Qobustan dünyası [Mətn] /Cəfərqulu 
Rüstəmov; red. M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 176 s.: [8] v. 
ill.; 20 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-5520-1097-3.- [1994-62978]  
 
75/76 Rəssamlıq. Qrafika. Qravyura 
 
359.
 
Bəhlulzadə Səttar [Mətn] /mətn. müəl. M.Nəcəfov; red. 
A.Musayev.- Bakı:  İşıq, 1994.- 16 s., portr.; 16 sm.- 1000 nüs.- 
ISBN 5-8965-0349-0.- [1994-62973]   
360.
 
Hüseynquliyev, R.M. Siyasi karikaturalar [İzomaterial]: 
40 reproduksiyadan ibarət dəst /Rüstəm Hüseynquliyev; ön söz 

62 
 
müəl. A.Musayev.- Bakı:  İşıq, 1994.- 40 s.: şək.; 42 sm.- 1000 
nüs.- [1994-62848]  
361.
 
Nadir Axundov. Rəssam [Mətn]: kataloq /Nadir 
Zamanov.- Bakı: İşıq, 1994.- 5 s.: [24] v. ill.; 26 sm.- Bibl. Azərb. 
və rus dillərindədir.- nüs. yox.- [1994-63237] 
 
78 Musiqi 
 
362.
 
Aslanov, M.S. Üzeyir Hacıbəyov gündəlik yazmış 
olsaydı [Mətn] /Mirabbas Aslanov; red. R.Xəlilov.- Bakı:  Şur, 
1994.- 72 s., portr.; 20 sm.- Qeyd və izahlar: s. 59-72.- 2000 nüs.-
ISBN 5-7094-0043-2.- [1994-63157] 
363.
 
Azərbaycan musiqisi: tarix və müasir dövr [Mətn] /red. 
hey.: K.Abdullazadə (sədr); burax. məsul A.Şükürov; red. 
R.İmrani.- Bakı: Ü.Hacıbəyov ad. Azərb. Dövl. Konservatoriyası, 
1994.- 169 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [1994-63473] 
364.
 
Bakıxanov, T.Ə. Qüdsi [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq 
üçün /Tofiq Bakıxanov; ön söz N.Həsənzadə; sponsor "Bakılı" 
Beynəlxalq Mədəniyyət Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1994.- Dəftər 2.- 
44 s., not.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-727] 
365.
 
Əhməd, V. "Şahnaz" sədası [Mətn] /Vüqar Əhməd; red. 
və ön söz müəl. B.Abbaszadə.- Bakı:  Şərq-Qərb, 1994.- 120 s., 
portr., [4] v. fotoşək.; 21 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-5650-0109-9.- 
[1994-63366]    
366.
 
Əlizadə, A.Ə. Dastan, qədim oyunlar, portret [Notlar] 
/Aqşin Əlizadə; red. M.Mirzəyev.- Bakı: Şur, 1994.- 38 s., portr.; 
20 sm.- 2000 nüs.- [1994-690] 
367.
 
Hacə  Ağa, G. Tamilla Məmmədzadə [Mətn] /Gəncə 
Hacə  Ağa; red. M.Əmirova.- Bakı:  İşıq, 1994.- 64 s., portr., 
fotoşək.; 20 sm.- 30 nüs.- ISBN 5-8965-0431-4.- [1994-63030]   
368.
 
Qədirov, X. Tarın tədrisi haqqında [Notlar]: metodiki 
təkliflər /Xalid Qədirov; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövl. 
Kitabxanası.- Bakı: [s.n.], 1994.- 192 s.: şək., not.; 30 sm.- 100 
nüs.- [1994-691]  

63 
 
 
796/799 İdman 
 
369.
 
Bayramov, A. Karate [Mətn] /Asif Bayramov; red. 
T.Məmmədov; rəssam V.Çernojukov.- Bakı: Azənəşr, 1994.- 176 
s.: ill.; 21 sm.- Əsas terminlər və anlayışlar: s. 173-175.- 15000 
nüs.- [1994-62723] 
370.
 
Bədən tərbiyəsi və idman-tərbiyənin və sağlamlığın 
möhkəmləndirilməsində mühüm amildir. Bədən tərbiyəsi və 
idman üzrə kadrların hazırlanması [Mətn]: elmi əsərlərin 
mövzulaşdırılmış 
məcmuəsi /red. hey.: A.Q.Əbiyev, 
M.H.Qarayev, Y.R.Talıbov [və b.]; Azərb. Resp. Dövlət Bədən 
Tərbiyəsi və  İdman Komitəsi; Azərb. Dövl. Bədən Tərbiyəsi  İn-
tu.- Bakı, 1994.- Birinci bölmə.- 171 s., cədv.; 20 sm.- Mətn 
Azərb. və rus dillərindədir.- 80 nüs.- [1994-62819]   
371.
 
İsmayılov, T.  Ərəş  pələngi [Mətn] /Tomas İsmayılov, 
C.Qurbanov, X.Qurbanov; red. Y.R.Talıbov.- Bakı: Gənclik, 
1994.- 14 s., portr., [8] v. fotoşək.; 29 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-
8020-1121-1.- [1994-62634] 
372.
 
Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlanma sisteminin 
təkmilləşdirilməsi [Mətn]: elmi əsərlərin mövzulaşdırılmış 
məcmuəsi /red. hey.: A.Q.Əbiyev [və b.]; Azərb. Resp. Dövl. 
Bədən Tərbiyəsi və  İdman Komitəsi; Azərb. Dövl. Bədən 
Tərbiyəsi İn-tu.- Bakı, 1994.- İkinci bölmə.- 112 s., cədv.; 20 sm.- 
Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 80 nüs.- [1994-62820] 
 
8 Dilçilik. Ədəbiyyatşünaslıq. Bədii ədəbiyyat 
 
80/81 Filologiya. Dilçilik 
 
373.
 
Abdürəhmanov, A.A. Azərbaycan dilində sənət və peşə 
adları [Mətn] /Atakişi Abdürəhmanov.- Bakı, 1994.- 28 s.; 20 sm.- 
nüs. yox.- [1994-64392] 

64 
 
374.
 
Allahverdiyeva, L.T. Mühəndislər üçün ingilis dilində 
siyasi mətnlər [Mətn]: Azərbaycan və rus bölmələrinin tələbələri 
üçün dərslik /L.T.Allahverdiyeva, F.Ə.Hüseynova; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 
1994.- 53 s.- [Dövlət Neft Akademiyası k/x]
 
 
375.
 
Azərbaycan dili [Mətn]: təlim rus dilində olan tələbələr 
üçün metodik göstərişlər /tərt.:  İ.C.Babayev, Y.T.Camalov, 
H.Ə.İsmayılov, S.S.İmanova; red. S.H.Mehdiyeva; rəy.: 
F.R.Xalıqov, A.R.Salahova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. 
Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 69 s.; 21 sm.- 
150 nüs.- [1994-62648]   
376.
 
Azərbaycan Türkcəsi sözlüyü [Mətn]: 2 cilddə  /tərt. 
Seyfəddin Altaylı.- İstanbul, 1994.- Cild 2.- 623 s.- [AMEA k/x]   
377.
 
Azərbaycanca-ingiliscə lüğət = Azerbaijani-English 
dictionary [Mətn].- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 269 s.- [Azərb. 
Dillər Un-ti k/x]  
 

378.
 
Budaqov, B.Ə. Türk uluslarının yer yaddaşı [Mətn] 
/Budaq Budaqov; elmi red. Q.Ə.Qeybullayev.- Bakı: Elm, 1994.- 
272 s., portr.; 20 sm.- Bibl. s. 260-270.- 3000 nüs.- ISBN 5-8066-
0559-0.- [1994-63224]  
379.
 
Dil etnos və etnonimiya [Mətn] /red.: V.S.Sultanov, 
K.A.Vəliyeva; AEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: Örnək, 
1994.- 116 s.;19 sm.- nüs. yox.- [1994-62473] 
380.
 
Dilçilik və metodika [Mətn]: ADDİ  əməkdaşlarının 
məqalələr toplusu.- Bakı: Elm, 1994.- 178 s.- [Azərb. Dillər Un-ti 
k/x]
 
 
381.
 
Əhmədov, B.B. Azərbaycan dili şivələrində 
fonosemantik söz yaradıcılığı [Mətn]: Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərs 
vəsaiti /Bayram Əhmədov; rəy.: Ə.Q.Ağayev, F.R.Xalıqov.- Bakı: 
Bakı Universiteti, 1994.- 200 s.; 20 sm.- Lüğət: s. 168-181.- Şərti 
işarələr və ixtisarlar: s. 182-184.- Bibl.: s. 184-197.- Mətn Azərb. 
və rus dillərindədir.- 2000 nüs.- ISBN 5-8025-0106-5.- [1994-
63573] 

65 
 
382.
 
Əhmədov, Q.İ. Yaponca gündəlik ifadələr [Mətn]: 
Yapon dili haqqında təsəvvürü olmayan hər bir Azərbaycanlının 
Yaponiyada istənilən məişət mövzusunda dərhal danışması üçün 
ilk və yeganə  vəsait /Qabil Əhmədov, H.Ono; red. G.Abbaslı.- 
Bakı, 1994.- 64 s.; 17 sm.- nüs. yox.- [1994-70206]  
383.
 
Əliyev, K.Y. Natiqlik sənəti [Mətn] /Kamil Əliyev; red. 
V.Hüseynov; rəy.: M.Məmmədov, M.Quliyev; rəssam R.Əzizov.- 
Bakı: Azərnəşr, 1994.- 160 s.; 20 sm.- 6000 nüs.- ISBN 5-5520-
1057-4.- [1994-62878] 
384.
 
Əski türk yazılı  abidələri müntəxəbatı [Mətn]: dərs 
vəsaiti /tərt. ed., ön söz, qeyd və lüğətin müəl. Ə.A.Quliyev; rəy.: 
M.Seyidov, C.Cəfərov; ixt. red. K.Vəliyev.- Bakı: Bakı 
Universiteti, 1994.- 280 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 278.- 5000 nüs.- ISBN 
5-8025-0081-6 (cildli).- [1994-62791] 
385.
 
Xarici vətəndaşlara Azərbaycan dilinin intensiv 
öyrədilmə yolları [Mətn]: metodik göstəriş /tərt. M.Ə.Qurbanova; 
red. M.Məmmədov; rəy.: M.S.Həsənov, T.M.Hacıyev; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Un-ti; 
Azərb. dili və onun tədrisi metodikası kafedrası.- Bakı: BDU, 
1994.- 24 s.; 20 sm.- 100 nüs.- [1994-62698]    
386.
 
İbrahimov, S. Fars dili üzrə  dərs vəsaiti [Mətn] /Sənan 
İbrahimov; Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbi.- Bakı: 
BABKM, 1994.- Hissə 2.- 156 s.; 21 sm.- [AMEA k/x] 
387.
 
Quliyeva, A.R. Müasir Azərbaycan dili üslublarının 
qarşılıqlı  əlaqəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /Afaq Quliyeva; red. 
N.Q.Cəfərov; rəy.: S.B.Baxşəliyeva, A.Q.Bəşirova; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 
1994.- 100 s.; 20 sm.- 150 nüs.- [1994-62363] 
388.
 
Quliyeva, S. Azərbaycan dili təlimi və nitq inkişafı 
metodikası [Mətn] /Sona Quliyeva, Həsən Balıyev; elmi red. 
M.Məmmədov; rəy.: T.Babayeva, Q.Tahirov; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı, 1994.- 
116 s.; 20 sm.- 50 man.- 200 nüs.- [1994-62607] 

66 
 
389.
 
Qurbanov, A.M. Dünyanın dil ailələri [Mətn] /Afat 
Qurbanov; red. M.Adilov; rəy. M.Qasımov.- Bakı: ADPU, 1994.- 
142 s.; 19 sm.- Bibl.: s. 138-141.- nüs. yox.- [1994-63184]  
390.
 
Mehrəliyev, A.Ə. Azərbaycanca-rusca-ingiliscə danışıq 
kitabçası [Mətn] /A.Ə.Mehrəliyev, F.A.Cəlilov, 
N.M.Məmmədova; red. K.N.Mirzəyev.- Bakı: Azərb. Dövlət 
Kitab Palatası, 1994.- 179 s.; 21 sm.- Mətn Azərb., rus və ingilis 
dillərindədir.- 5000 nüs.- [1994-63020]  
391.
 
Məmmədova, X.İ. Tabeli mürəkkəb cümlələrin 
semantik-qrammatik xüsusiyyətləri [Mətn] /X.İ.Məmmədova, 
Ə.H.Cavadov; elmi red. T.M.Hacıyev; naşir T.H.Vəlixanlı.- Bakı: 
Mütərcim, 2000.- 76 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 70-74.- 500 nüs.- [1994-
68234]  
392.
 
Rəcəbov,  Ə.Ə. Talışlar və talış dili [Mətn] /Əbülfəz 
Rəcəbov.- Bakı, 1994.- 81 s.- [BDU k/x] 
 
 
393.
 
Rüstəmov, R.Ə. Türkcə-azərbaycanca-rusca sözlük 
[Mətn]: 7500-ə  qədər söz /R.Ə.Rüstəmov, H.M.Sadıqov, 
R.Ağayev; elmi red.: A.Ə.Rəsulov; burax. məsul:  Ə.Osmanlı, 
Y.Həsənli, M.Yusifoğlu; "Qara Qaya" Assosiasiyası.- Bakı: Elm, 
1994.- 224 s.; 20 sm.- Mətn türk, Azərb. və rus dillərindədir.-  
10000 nüs.- ISBN 5-8066-0617-1.- [1994- 62585] 
394.
 
Rzayev, Q.İ.  İngiliscə-azərbaycanca lüğət [Mətn]: 20 
minə yaxın söz və ifadə /Qurban Rzayev; red. R.Rzayeva; rəssamı 
və bədii red. İ.Paşa.- Bакı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1994.- 
Hissə 1: A-K.- 240 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 
10000 nüs.- ISBN 5-7220-0494-4.- [1994-62901] 
395.
 
Rzayev, Q.İ.  İngiliscə-azərbaycanca lüğət [Mətn]: 20 
minə yaxın söz və ifadə /Qurban Rzayev; red. R.Rzayeva; rəssamı 
və bədii red. İ.Paşa.- Bаkı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1994.- 
Hissə 2: K-Z.- 244 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 
10000 nüs.- ISBN 5-7220-0494-4.- [1994-63070] 
396.
 
Tabeli mürəkkəb cümlələrin  tədrisinə dair [Mətn]: 
metodik göstəriş.- Bakı: BDU, 1994.-  26 s.- [BDU k/x] 

67 
 
397.
 
Tarixi-linqvistik fənlərin  tədrisi problemləri [Mətn] 
/red. hey.: A.Qurbanov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
N.Tusi. ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı, 1994.- 122 s.; 21 sm.- 
70 nüs.- [1994-63704] 
398.
 
Zeynalov, F.H.  İngilis dilinin fonetikasına dair 
praktikum [Mətn]: dərs vəsaiti /F.H.Zeynalov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- Bakı: ADU, 1994.- 228 s.- 
[Azərb. Dillər Un-ti k/x]  
399.
 
English in Tests [Text]: The first step: dərslik.- Bakı: 
Bakı, 1994.- 103 s.- [Dövlət Neft Akademiyası k/x] 
 
82 Ədəbiyyatşünaslıq 
 
400.
 
Abbasqulu Ağa Bakıxanov  (1794-1847)  [Mətn]: 200 
illiyinə  həsr edilmiş respublika konfransının materialları  və 
tezisləri /R.B.Hüseynov.- Bakı: Bakı, 1994.- 42 s.- [AMEA k/x] 
401.
 
Alışanov,  Ş. Sözün estetik yaddaşı [Mətn] /Şirindil 
Alışanov; elmi red. Y.Qarayev; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat  İn-
tu.- Bakı: Elm,1994.- 228 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8066-
0565-3 (cildli).- [1994-62980]  
402.
 
Azadə, R. Məhəmməd Füzuli [Mətn] /Azadə Rüstəmova; 
red. G.Əmrullahqızı.- Bakı: Şərq-Qərb, 1994.- 68 s.; 20 sm.- 3000 
nüs.- ISBN 5-5650-0131-5.- [1994-63008]  
403.
 
Bəşirov, S. Anar [Mətn] /Sabir Bəşirov; sponsor 
Ə.Bəşirov; red. X.Qarayeva; Azərb. "Bilik" Maarifçilik 
Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi.- Bakı, 1994.- 
96 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-7220-0500-2.- [1994-63300]  
404.
 
Cəfərzadə,  Ə.M.  Şirvan  şairləri [Mətn]: məlumat 
kitabçası  /Əhməd Cəfərzadə, S.Qəniyev; red. A.Allahverdiyev.- 
Bakı, 1994.- 50 s., cədv.; 18 sm.- nüs. yox.- [1994-63065]  
405.
 
Ədəbi proses - 83-84 [Mətn]: nəsr, poeziya, 
dramaturgiya, tənqid /red.: M.Cəfər, Y.Qarayev, K.Talıbzadə [və 
b.]; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- 312 s.; 
20 sm.- 300 nüs.- [1994-62959]  

68 
 
406.
 
Əhmədov, R.M.  Cəfər Cabbarlının dramaturgiyası 
[Mətn]: dərs vəsaiti /Ramin Əhmədov; red. P.Ş.Əfəndiyev; rəy.: 
A.M.Hacıyev, X.Q.Məmmədov, M.Q.Mustafayev; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı, 
1994.- 114 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 107-112.- 200 nüs.- [1994-62890]  
407.
 
Fəryad səsləri [Mətn]: xalq şairi B.Vahabzadəyə  gələn 
məktublar toplusu /tərt. və ön söz müəl. N.Həsənəli; burax. məsul 
N.Qəhrəmanov; red. E.Məmmədova.- Bakı: Azərbaycan 
Ensiklopediyası NPB, 1994.- 288 s.; 22 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-
8960-0076-6.- [1994-62982]  
408.
 
Hacıyev, A.M.  Ədəbi növlər və janrlar [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Abbas Hacıyev; elmi red. H.Qasımov; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı: ADPU, 
1994.- 75 s.; 20 sm.- 100 nüs.- [1994-63706]  
409.
 
Hacıyev, T.İ. Füzuli: dil sənətkarlığı [Mətn] /Tofiq 
Hacıyev; red. T.Muxtarova.- Bakı: Gənclik, 1994.- 72 s.; 20 sm.- 
4000 nüs.- ISBN 5-8020-1216-1.- [1994- 63016]  
410.
 
Həbibbəyli,  İ.Ə.  Cəlil Məmmədquluzadə [Mətn] /İsa 
Həbibbəyli; red. G.Əmrullahqızı.- Bakı:  Şərq-Qərb,1994.- 24 s., 
portr.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-5650-0128-5.- [1994-63023] 
411.
 
Xəlilov,  Ə.M.  Sənət - həyata bələdçidir [Mətn]: 
monoqrafiya /Əmirxan Xəlilov; red. A.C.Hacıyev.- Bakı:  Şur, 
1994.- 172 s., portr.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-63167] 
412.
 
Xəlilov, P.İ. Türk xalqlarının və  Şərqi slavyanların 
ədəbiyyatı [Mətn]: BDU tələbələri üçün dərslik /Pənah Xəlilov; 
elmi red. H.Babayev.- Yenidən işl. III nəşri.- Bakı: Maarif, 1994.- 
Kitab 1.- 432 s., portr.; 21 sm.- Bibl.: s. 428-429.- 3000 nüs.- 
ISBN 5-5560-0114-6 (cildli).- [1994-62496]  
413.
 
Xudiyev, N.M. XV-XVI əsrlər Azərbaycan  ədəbi dili 
[Mətn] /Nizami Xudiyev; elmi red. F.Şahbazlı; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı, 
1994.- 80 s.; 21 sm.- 200 nüs.- [1994-62708]  
414.
 
İsayev,  İ.N. M.V.Vidadinin, M.P.Vaqifin, Q.B.Zakirin 
təlim-tərbiyə haqqında fikirləri [Mətn]: dərs vəsaiti /İramin 

69 
 
İsayev, F.Rüstəmov; elmi red. H.Əhmədov; red. Y.Babayev; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-
ti.- Bakı: ADPU, 1994.- 114 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 112-113.- 100 
nüs.- [1994-62888]  
415.
 
Qasımlı, S. Haldun Tanerin bədii nəsri [Mətn] /Sədaqət 
Qasımlı; elmi red. və ön söz V.Quliyev; AEA, Şərqşünaslıq İn-tu.- 
Bakı: Bilik, İrşad mərkəzi, 1994.- 124 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 113-
123.- Mətn Azərb., rus və türk dillərindədir.- 300 nüs.- [1994-
62469]  
416.
 
Qasımov, H.Ə. Müasir Azərbaycan romanı: janrın 
poetikası  və tipologiyası [Mətn] /Himalay Qasımov; elmi red. 
A.H.Hacıyev; rəy.: T.C.Novruzov, N.F.Qasımova; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı: 
ADPU, 1994.- 148 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 145-147.- 200 nüs.- [1994-
62617] 
417.
 
Qasımov, H.Ə. Müasir Azərbaycan romanı  və onun 
qaynaqları [Mətn] /Himalay Qasımov; red. A.Hacıyev; rəy. 
N.Qasımova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. 
Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: ADPU, 1994.- 46 s.; 20 sm.- 15 
man., 500 nüs.- [1994-62606] 
418.
 
Quliyev, S.M. N.Gəncəvi yaradıcılığında  əxlaq 
məsələləri [Mətn] /S.M.Quliyev; elmi red. Q.Əliyev; rəy.: 
S.Nəbiyev, B.Nəsirov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. 
Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı, 1994.- 68 s.; 21 sm.- 200 nüs.- 
[1994-62707]  
419.
 
Mədədoğlu, M. Çağdaş Borçalı  ədəbi məktəbi [Mətn] 
/Müşfiq Mədədoğlu; elmi red.: M.Həkimov, R.Məmmədli.- Bakı: 
Azərbaycan, 1994.- 224 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1994-
63011]  
420.
 
Məhəmmədi, M.Ə. Saib Təbrizi və farsdilli poeziyada 
"Hind üslubu" [Mətn]: monoqrafiya /Məsiağa Məhəmmədi; red. 
R.Əliyev; rəy.:  Ə.Hacızadə,  Ə.Rəhimov; AEA, Şərqşünaslıq  İn-
tu.- Bakı: Elm, 1994.- 187 s.; 20 sm.- Bibl. Azərb., rus, tacik, 

70 
 
özbək və fars dillərində: s. 178-184.- Mətn Azərb. və fars 
dillərindədir.- 200 nüs.- ISBN 5-8066-0610-4.- [1994-62470] 
421.
 
Məmmədov, R.H. Füzulinin sosial fəlsəfəsi [Mətn] 
/Rəşid Məmmədov; elmi red. C.Mustafayev; rəy. F.Köçərli.- 
Bakı: Maarif, 1994.- 78 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs. (cildli).- 
[1994-63575]  
422.
 
Məsimov, M.M. Azərbaycan ədəbiyyatında satira [Mətn] 
/Musa Məsimov.- Bakı: Azərb. Tərcümə  Mərkəzi,1994.- 136 s., 
portr.; 20 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-7220-0502-9.- [1994-62783]  
423.
 
Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı [Mətn]: monoqrafiya /Mir 
Cəlal.- İkinci nəşri.- Bakı: Maarif, 1994.-250 s.: ill.; 20 sm.- 2000 
nüs.- ISBN 5-5560-0432-4 (cildli).- [1994-63127] 
424.
 
Mustafa, N. Füzulinin poetik semantikası [Mətn] 
/Nizaməddin Mustafa; elmi red. M.Məhəmmədi.- Bakı: Bilik, 
İrşad mərkəzi, 1994.- 101 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1994-62908]  
425.
 
Nəbiyev, B.Ə. Ölümsüzlüyün sirri [Mətn] /Bəkir 
Nəbiyev; red. A.Şirindil; kitabın sponsoru F.Ələkbərov; AEA, 
Nizami ad. Ədəbiyyat Muzeyi.- Bakı: Sabah, 1994.- 193 s.; 20 
sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8610-6027-4.- [1994-62915]  
426.
 
Nizami-Füzuli poeziyasında obrazlı dil vasitələri 
[Mətn]: metodik vəsait /tərt. ed. V.F.Əliyev; elmi red. 
Ə.M.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Y.H.Məmmədəliyev 
ad. Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Bakı, 1994.- Hissə 1.- 124 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 122-123.- 100 nüs.- [1994-63677] 
427.
 
Novruzov, T.C. XVII əsr Qərb  ədəbiyyatı [Mətn] 
/Tərlan Novruzov; elmi red. M.Nağıyev; rəy.: A.Hacıyev [və b.]; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-
ti.- Bakı, 1994.- 104 s.; 20 sm.- 200 nüs.- [1994-62889]  
428.
 
Novruzov, T.C. Mirzə  Ələkbər Sabir [Mətn] /Tərlan 
Novruzov; red.: X.Məmmədov, N.Paşayeva; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı, 1994.- 260 
s. 20 sm.- Əsərlərin  əlifba göstəricisi: s. 249-259.- 200 nüs.- 
[1994-63982]  

71 
 
429.
 
Rəhimova, Z.T. Kürd şeirində maarifçilik [Mətn] 
/Zümrüd Rəhimova; red.: H.Alışanov, H.Əlibəyli; AEA, 
Şərqşünaslıq  İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- 104 s.; 20 sm.- 100 nüs.- 
ISBN 5-8066-061094.- [1994-62967] 
430.
 
Rza, X.U. Addımlayan ensiklopediyamız [Mətn] /Xəlil 
Rza Ulutürk; red. A.Alparslan.- Bakı: Qorqud, 1994.- 40 s.; 17 
sm.- 500 nüs.- [1994-63163] 
431.
 
Rza, X.U. Mən Şərqəm [Mətn] /Xəlil Rza Ulutürk; red. 
Ş.Salmanov; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat  İn-tu.- Bakı: Elm, 
1994.- 768 s.; 22 sm.- 1500 nüs.- ISBN 5-8066-0564-7 (cildli).- 
[1994-63173]  


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə