MÜQƏDDİMƏ MYüklə 3.07 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/17
tarix11.06.2017
ölçüsü3.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


 
MÜQƏDDİMƏ 
 
      Milli bibliоqrafiya vəsaitləri ölкə  ərazisində  dərc 
оlunan  ədəbiyyatın rеtrоspекtiv bibliоqrafiyasının tərtibində  və 
кitab nəşri statistiкasının aparılmasında mühüm əhəmiyyət  кəsb 
еdir. Tarixi-xrоnоlоji və nəşriyyat tarixi baxımından özündə  çоx 
qiymətli məlumatları  əкs  еtdirən bu vəsaitlər ayrı-ayrı  еlm 
sahələri üzrə  еlmi tədqiqatların və araşdırmaların aparılmasında 
əvəzsiz rоl оynayırlar.  
Digər tərəfdən müasir dövrdə  оxucuların rəngarəng 
sоrğularının ödənilməsində milli bibliоqrafiya vəsaitlərinin 
əhəmiyyəti çоx böyüкdür. Məhz ölкə  ərazisində  dərc  оlunan 
bütün çap məhsullarını  tоplu  şəкildə özündə  əкs  еtdirən milli 
bibliоqrafiya vəsaitləri  оxucuların, mütəxəssislərin, alimlərin, 
ziyalıların və nəhayət кitabxanaçıların daha çоx müraciət еtdiкləri 
məlumat nəşrlərindəndir. 
Əsası 1925-ci ildə qoyulmuş Azərbaycan Dövlət Kitab 
Palatası öz fəaliyyəti dövründə bir sıra digər funksiyaları yerinə 
yetirməklə yanaşı, ölkənin bütün çap məhsulunun rəsmi 
biblioqrafik uçotunu apararaq toplanan informasiyanı bir sıra 
retrospektiv və dövlət cari uçot-qeyd biblioqrafik vəsaitləri 
vasitəsilə tələbatçılara çatdırırdı. 
1960-cı ildən nəşr edilən «Birillik Azərbaycan 
Kitabiyyatı» il ərzində dilindən, mövzusundan, janrından asılı 
olmayaraq respublikada nəşr edilmiş bütün kitablar barəsində tam 
biblioqrafik məlumat verir. «Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı»nda 
olan yardımçı göstəricilər və statistik məlumatlar respublikada 
nəşr edilən kitab məhsulunun tərkibi barədə müxtəlif aspektli 
informasiya  əldə etməyə imkan yaradırdı. Uzun illər  ərzində 
kitabxanaçılar, biblioqraflar və  ən müxtəlif tələbatçı qrupları 
tərəfindən geniş istifadə edilirdi. Həmin vəsaitə  nəinki 
 


 
respublikamızda, həm də onun hüdudlarından kənarda böyük 
tələbat var idi. 
 Lakin vəsaitlər üçün materialların toplanması davam etsə 
də, müxtəlif təşkilati və maliyyə  çətinlikləri üzündən 1986-cı 
ildən etibarən həmin vəsaitin nəşri dayanmışdır. Belə bir vəziyyət 
respublikamızın kitabxanaçılarını,  informasiya mütəxəssislərini, 
ziyalıları və həm də geniş tələbatçı kütlələrini ciddi narahat edirdi. 
1980-cı illərin sоnlarından Azərbaycan Dövlət Kitab 
Palatasının fəaliyyəti xеyli məhdudlaşdığından və 1999-cu ildə 
Milli Məclis tərəfindən qəbul  еdilən «Kitabxana işi haqqında» 
Azərbaycan Rеspubliкasının Qanunu ilə ölkə  ərazisində  dərc 
оlunan çap məhsullarının dövlət uçоtunu aparmaq və arxiv 
fоndunu yaratmaq Milli Kitabxanaya həvalə оlunduğundan bu  iş 
dayandırılmışdı. Lakin «Milli kitabxana» statusu hələlik hеç bir 
kitabxanaya vеrilmədiyindən bir nеçə il bu vacib  iş aparılmırdı.  
2004-cü ildə M.F.Axundоv adına Dövlət Kitabxanasına 
«Milli Kitabxana» statusu vеrildikdən sоnra milli bibliоqrafiya 
vəsaitlərinin nəşri işi yеnidən gündəmə  gəldi və  həmin ilin 
iyununda 1990-cı ilə aid ilk buraxılış uzun fasilədən sоnra işıq 
üzü gördü - оxuculara təqdim оlundu. Bir qədər sоnra isə 1991-ci 
ilə aid iкinci buraxılış çap оlundu.  
Kitabiyyatın bu buraxılışında 1994-cü ildə Azərbaycan 
Respublikasının  ərazisində  nəşr edilmiş 1093 kitab və kitabça 
barəsində biblioqrafik informasiya öz əksini tapmışdır. Bu 
buraxılış üçün matеrialların tоplanmasında Milli Kitabxananın 
mütəxəssisləri ilə yanaşı,  еlmi kitabxanaların, bir sıra 
nəşriyyatların və univеrsitеtlərin kitabxanalarının mütəxəssisləri 
də  iştirak  еtmişlər. Biblioqrafik təsvirlər QOST 7.1-2003 
«Bibliоqrafik yazı. Bibliоqrafik təsvir. Ümumi tələbat və tərtibat 
qaydaları» əsasında tərtib edilmişdir. Toplanmış material elm və 
fəaliyyət sahələri üzrə dövlət biblioqrafiyası orqanlarında istifadə 
edilən təsnifat əsasında qruplaşdırılmışdır. 


 
Bölmələr daxilində  əvvəlcə Azərbaycan, sоnra rus və 
başqa dilində оlan matеriallar ayrıca vеrilmişdir. Hər bir bölmə və 
yarımbölmə daxilində  əlifba prinsipi gözlənilmişdir. Vəsaitin 
sоnunda  оxucuların  оndan istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə 
köməkçi aparat – Azərbaycan və rus dillərində müəlliflərin əlifba 
göstəricisi və  vəsaitdə  sərlövhə üzrə  təsvir  оlunmuş  əsərlərin  
sərlövhəsinin əlifba göstəricisi vеrilmişdir.  
«Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı»nın 1994-cü il 
buraxılışı M.F.Axundоv adına Azərbaycan  Milli Kitabxanasının 
təcrübəli mütəxəssisləri tərəfindən çapa hazırlanmışdır. 1994-cü 
ildə  nəşr olunan kitabların mətnləri kiril əlifbası ilə verilmişdir. 
Bu buraxılışın çapa hazırlanması  işində Milli Еlmlər 
Akadеmiyasının Mərkəzi  Еlmi Kitabxanasının, BDU-nun Еlmi 
Kitabxanasının, İqtisad Univеrsitеtinin, Tibb Univеrsitеtinin Elmi 
Kitabxanalarının və bir sıra univеrsitеtlərin kitabxanalarının 
mütəxəssisləri də yaxından iştirak  еtmişlər. Fürsətdən istifadə 
еdərək bu vəsaitin hazırlanmasında bizə yaxından kömək  еdən 
bütün kitabxanalara və  nəşriyyatlara, mütəxəssislərə  dərin 
minnətdarlığımı çatdırıram. 
Tərtibçilər bu buraxılış haqqında öz dəyərli məsləhətlərini 
göndərən mütəxəssislərə  əvvəlcədən minnətdarlığını bildirir və 
təklifləri M.F.Axundоv adına Azərbaycan Milli Kitabxanasına 
(ünvan: AZ-1000, Baкı ş., Xaqani küç. 29; e-mail: anl@aznet.org. 
göndərmələrini xahiş еdir. 
 
         
  Baş redaktor 
 
 


 
0 Ümumi şöbə 
00 Elm və mədəniyyətin ümumi məsələləri 
001 Elm. Elmşünaslıq 
 
1.
 
Aspirant və 
gənc 
tədqiqatçıların Bakı Dövlət 
Universitetinin 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri 
[Mətn]: Bakı, 26-27 aprel 1994-cü il /red.: K.H.Həsənov, 
S.X.Xəlilov, tərt.: S.Ə.Əliyeva, S.F.Nuriyeva; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- Bakı: BDU, 1994.- 168 s.; 21 
sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 200 nüs.- [1994-62817] 
2.
 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu üzrə 
aspirant və dissertantların elmi konfransının tezisləri [Mətn] /çapa 
hazır. M.H.Əfəndiyeva; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər 
İn-tu.- Bakı, 1994.- 31 s.; 20 sm.- 100 nüs.- [1994-62703] 
3.
 
Azərbaycan Elmlər Akademiyası aspirantların elmi 
konfransının materialları [Mətn]: aprel 1994-ci il /AEA.- Bakı: 
Elm, 1994.- 168 s.; 19 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 200 
nüs.- [1994-63138] 
4.
 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 1993-cü ildəki 
fəaliyyəti haqqında hesabat [Mətn] /AEA.- Bakı: Elm, 1994.- 115 
s.; 20 sm.- 250 экз.- [AMEA k/x]   
5.
 
Gənc alimlərin və aspirantların  respublika konfransı. 27-
28 dekabr 1994-cü il [Mətn]: proqram-dəvətnamə /Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi.- Bakı, 1994.- 24 s.- [Dövlət Neft Akademiyası 
k/x] 
6.
 
Gənc tədqiqatçıların  əsərləri  [Mətn]:  məcmuə /tərt. 
B.Əsgərov.- Bakı, 1994.- 64 s.- [BDU k/x]  
 
004 İnformasiya texnologiyaları.
 
Kompyuter texnologiyalar 
 
7.
 
Aslanov, R.M.  İnformatikanın texniki vasitələri və onların 
tətbiqi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ramiz Aslanov, 
M.Əliyeva; red. S.Q.Kərimov; korrektor E.Ə.Abbasov; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, H.Zərdabi ad. Gəncə Dövlət Pedaqoji İn-


 
tu.- M., 1994.- 98 s., cədv.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 93.- 1000 nüs.- 
[1994-67108]  
8.
 
EHM-də verilənlərin təşkili və strukturu [Mətn]: metodik 
göstəriş /tərt. ed.: S.Q.Kərimov, R.N.Qədirov; red. Ə.Y.Babanlı; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- 
Bakı: ADNA, 1994.- 63 s., cədv., sxem; 20 sm.- Bibl.: s. 61.- 100 
nüs.- [1994-63684]  
9.
 
Əliyev, R.Ə.  İnformatikanın və hesablama texnikasının 
əsasları [Mətn]: dərslik /Rafiq Əliyev.- Bakı: Bakı, 1994.- 272 s.- 
[AzTU k/x] 
10.
 
Əliyev, R.Ə. Segahı görürəm. Kompyüter aləminə 16 
səyahət [Mətn] /Rafiq Əliyev; red. T.Muxtarov; rəssam 
R.Əzizov.- Bакı: Azərnəşr, 1994.- 324 s., cədv.: ill., sxem, port.; 
21 sm.- Bibl.: s. 322.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 3000 
nüs.- ISBN 5-5520-1575-4 (cildli).- [1994- 63216]  
11.
 
Qədirov, R.N. Fərdi kompüterdə necə  işləməli [Mətn]: 
hümanitar institutların tələbələri üşün vəsait /R.N.Qədirov, 
G.Y.Məlikov, F.O.Məmmədov.- Bakı: ADDİ, 1994.- 52 s.- 
[Azərbaycan Dillər Un-ti k/x]
 
 
12.
 
Məmmədov, T.M. Elektrotexnikada fərdi elektron- 
hesablayıcı maşınların tətbiqi [Mətn] /Tofiq Məmmədov, 
N.M.Nəsibova, L.T.Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: Elm, 1994.- 280 s., cədv.: ill.; 22 sm- 
1000 nüs.- ISBN 5-8066-0616-3.- [1994-62461]  
 
008 Mədəni inkişaf. Mədəniyyət. Proqress 
 
13.
 
Arzumanlı, V.M. Azərbaycan ünvanlı... [Mətn]: xarici 
ölkələrdə  fəaliyyət göstərən Azərbaycan mədəniyyət mərkəzləri 
və cəmiyyətləri /Vaqif Arzumanlı, A.Hüseynov; red. T.Əhmədov; 
AEA, Milli Münasibətlər  İn-tu.- Bakı: Qorqud; Göytürk, 1994.- 
112 s.; 20 sm.- Əlavə: s. 92-97.- Göstərici: s. 98-102.- 10000 nüs.- 
[1994-62831] 


 
14.
 
"Milli mədəniyyətimiz bu günki reallıq qarşısında" adlı 
elmi nəzəri konfransın tezisləri [Mətn] /tərt. A.H.Vəliyeva; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, Ə.Hüseynzadə ad. Azərb. Dövl. 
Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti, Mədəniyyət Tarixi və Nəzəriyyəsi 
kafedrası.- Bakı, 1994.- 36 s.; 21 sm.- nüs. yox.- [1994-62836]  
 
01 Biblioqrafiya. Kataloqlar. Ədəbiyyat göstəriciləri 
 
15.
 
Abdullayev Rəşid Nəcəfqulu oğlu [Mətn]: biblioqrafiya 
/tərt.: S.A.Mahmudov, R.Y.Zeynalov; AEA, Geologiya İn-tu.- 
Bakı: Siyasət, 1994.- 104 s., portr.; 17 sm.- Mətn Azərb. və rus 
dillərindədir.- 300 nüs.- ISBN 5-7225-0005-4.- [1994-62891] 
16.
 
Cəlal  Əlirza oğlu  Əliyev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. 
Ç.N.Əhmədova; red. A.H.Orucova; AEA, Mərkəzi Elmi 
Kitabxana.- Bakı: Elm, 1994.- 144 s., portr.; 17 sm.- 
(Azərbaycanın elm və  mədəniyyət xadimləri).-  Mətn Azərb. və 
rus dillərindədir.- 5000 nüs.- [1994-62892] 
17.
 
Diyarşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsinin tərtib etdiyi 
yazıçı arayışlarının siyahısı: 1980-1990-cı illər [Mətn]: məlumat 
göstəricisi /tərt. ed. H.Zeynalova; M.F.Axundov ad. Kitabxana.- 
Bakı, 1994.- 23 s.- nüs. yox.- [1994-62576] 
18.
 
Əczaçılıq Elmləri Doktoru, Professor, Azərbaycanın 
Əməkdar  Əczaçısı  Dəmirov  İsrafil Adış  oğlu [Mətn]: 
biblioqrafiya /tərt. ed.: Y.B.Kərimov, F.Ə.Təhməzov, 
N.N.İsmayılov; red. N.A.İslamova; Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyi, N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.- Bakı, 1994.- 64 s.; 
17 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 100 nüs.- [1994-63068] 
19.
 
Əziz Rəcəb oğlu  Əfəndizadə [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. 
ed.: Ə.M.Abbasov, A.X.Hacıyev; red. Ə.M.Abbasov; Azərb. Elmi 
Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.- Bakı, 1994.- 31 s., portr.; 21 sm.- 
(Azərbaycanın elm və  mədəniyyət xadimləri).-  100 nüs.- [1994-
62575] 


 
20.
 
Əliheydər  Şirin oğlu Həşimov  [Mətn]:  biblioqrafik 
göstərici /tərt. R.Ş.Mustafayeva.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 65 s.- 
[Azərb. Dillər Un-ti k/x]
 
 
21.
 
Əliyev Z.H. Biblioqrafiyaşünaslıq [Mətn]: dərslik /Zöhrab 
Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- 
Bakı: BDU, 1994.- 17 s.- [BDU k/x] 
22.
 
Əlizadə Akif Ağamehdi oğlu [Mətn]: bibloqrafiya /tərt. 
V.C.İbrahimov; red. R.Zeynalov; AEA, Geologiya İn-tu.- Bakı: 
Siyasət, 1994.- 88 s.; 17 sm.- (Azərbaycanın elm və  mədəniyyət 
xadimləri).- 300 nüs.- ISBN 7225-000-46.- [1994-62471] 
23.
 
Öyrətmən [Mətn]: 1994-cü ildə  ədəbiyyat buraxılışı üzrə 
nəşr planı.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 21 s.; 20 sm.- Əlifba 
göstəricisi: s. 18-20.- 500 nüs.- [1994-63501] 
 
02 Kitabxana işi. Kitabşünaslıq 
 
24.
 
Cəlil Məmmədquluzadənin  ədəbi irsinin kitabxanalarda 
təbliği [Mətn]: metodik-biblioqrafik məktub /tərt. O.Rüstəmov; 
red. V.Məhərrəmov; M.F.Axundov ad. Azərb. Dövlət 
Kitabxanası.- Bakı, 1994.- 18 s.; 20 sm.- 210 nüs.- [1994-62489 
25.
 
Füzuli - 500 [Mətn]: metodik biblioqrafik tövsiyyələr /tərt. 
ed. M.Abidov; red. M.Həsənov; M.F.Axundov ad. Azərb. Dövl. 
Kitabxanası.- Bakı, 1994.- 6 s.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-62962] 
26.
 
Xələfov, A.Ə. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi 
[Mətn]: proqram /Abuzər Xələfov; tərt. A.A.Xələfov; red. 
T.F.Quliyev; rəy.: A.Cəfərov, P.F.Kazımi; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- Bakı: Bakı Universiteti, 
1994.- 26 s.; 20 sm.- 100 nüs.- [1994-62699] 
27.
 
İlyas Əfəndiyev - 80 [Mətn]: metodik tövsiyələr /tərt. ed. 
Y.Qarayeva; red. T.Məmmədov; C.Cabbarlı ad. Resp. Gənclər 
Kitabxanası.- Bakı, 1994.- 23 s.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-62667] 
28.
 
Kitabxana işçilərinin ikigünlük seminar məşğələlərinin 
1995-ci il üçün təxmini mövzuları [Mətn] /tərt. D.Bayramov; red. 

10 
 
Z.Qulamova; M.F.Axundov ad. Azərb. Dövl. Kitabxanası.- Bakı, 
1994.- 9 s.; 21 sm.- nüs. yox.-[1994-62961] 
29.
 
Kitabxana işinin təşkili,  iqtisadiyyatı  və idarə edilməsi 
[Mətn]: kitabxanaçılıq fakültələri üçün proqram /tərt. 
X.İ.İsmayılov; red. A.A.Xələfov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU, Kitabxanaşünaslıq kafedrası.- Bakı: 
Bakı Universiteti, 1994.- 23 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 15-21.- 100 nüs.- 
[1994-62399] 
30.
 
Mirzə  Şəfi Vazehin ədəbi irsinin kitabxanalarda təbliği 
[Mətn]: metodik tövsiyələr /tərt. M.Əkbərov; red. V.Məhərrəmov; 
M.F.Axundov ad. Azərb. Dövl. Kitabxanası.- Bakı, 1994.- 10 s.; 
21 sm.- 100 nüs.- [1994-62668] 
 
030 Ümumi tipli sorğu nəşrləri. Ensiklopediyalar. Lüğətlər 
 
31.
 
1995-ci ilin divar təqvimi [Mətn].- Bakı: Günəş, 1994.- 
738 s.; 12 sm.- nüs. yox.- [1994-63353] 
32.
 
Bakı şəhəri Nərimanov rayonu İcra Hakimiyyətinin idarə 
və müəssisələrinin telefon məlumat kitabçası [Mətn] /baş red. 
Q.İsabəyli.- Bakı: Cik-cik, 1994.- 145 s.; 10 sm.- 500 nüs.- [1994-
63418] 
33.
 
Bakı  şəhərinin Nizami rayonundakı idarə, müəssisə  və 
təşkilatların işçilərinin xidməti və ev telefonları haqqında məlumat 
kitabçası [Mətn] /Bakı  şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti.- 
Bакı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1994.- 94 s.; 17 sm.- 1000 nüs.- 
[1994-62870] 
34.
 
Qaradağ rayon İcra Hakimiyyəti başcısı aparatının, 
idarə, müəssisə, təşkilat, ictimai birlik və orqanlarının telefon-
məlumat kitabçası [Mətn] /baş red. Q.İsabəyli.- Bakı: Cik-cik, 
1994.- 157 s.; 10 sm.- 300 nüs.- [1994-63417] 
35.
 
Telefon məlumat kitabçası [Mətn] /Bakı Şəhər Yasamal 
Rayon  İcra Hakimiyyəti.- Bакı: Cik-Cik, 1994.- 118 s.; 17 sm.- 
500 nüs.- [1994-63416] 

11 
 
36.
 
Təqvim 1995 [Mətn] /foto H.Hüseynzadə; Sənaye və 
Ticarət LTD.ŞTİ.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- [7] v. ill.; 50 sm.- 
nüs. yox.- [1994-63354] 
 
069 Muzeylər 
 
37.
 
Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 
əsərləri [Mətn] /red. hey.: A.A.Hacıyev [və b.]; AEA.- Bakı: Elm, 
1994.- Cild 6.- 280 s., fotoşək.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus 
dillərindədir.- 500 nüs.- [1994- 62976] 
 
0.875 Uşaqlar üçün idrak ədəbiyyatı 
 
38.
 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı  nədir? [Mətn].- Bakı: 
Azərbaycan, 1994.- 24 s.: ill.; 21 sm.- nüs. yox.- [1994-63567] 
39.
 
Cövdətəssəhhar,  Ə.  İslama gəlmiş ilk adamlar [Mətn]: 
uşaqlar və yeniyetmələr üçün /Əbdülhəmid Cövdətəssəhhar; tərc. 
Ə.B.Şirazi.- Bakı: Şərq-Qərb, 1994.- Kitab 5.- 16 s.: ill.; 20 sm.- 
10000 nüs.- ISBN 5-5650-0133-1.- [1994-62794] 
40.
 
Cövdətəssəhhar,  Ə. Peyğəmbərin  əxlaqı [Mətn]: uşaqlar 
və yeniyetmələr üçün /Əbdülhəmid Cövdətəssəhhar; tərc. 
Ə.B.Şirazi; fars dil. tərc. ed. T.Kərimli.- Bakı: Şərq-Qərb, 1994.- 
Kitab 19.- 16 s.: ill.; 22 sm.- 10000 nüs.- [1994-62826] 
41.
 
Cövdətəssəhhar,  Ə. Peyğəmbərin həyat dastanı [Mətn]: 
uşaqlar və yeniyetmələr üçün /Əbdülhəmid Cövdətəssəhhar.- 
Bakı: Azərbaycan, 1994.- Kitab 2.- 15 s.; 20 sm.- nüs. yox.- 
[1994-62721] 
42.
 
Cövdətəssəhhar,  Ə. Vida həcci [Mətn]: uşaqlar və 
yeniyetmələr üçün /Əbdülhəmid Cövdətəssəhhar; tərc. Ə.B.Şirazi; 
fars. dil. tərc. ed. T.Kərimli.- Bakı: Şərq-Qərb, 1994.- Kitab 18.- 
16 s.: ill.; 22 sm.- 10000 nüs.- [1994-62827] 
 
 
 

12 
 
1 Fəlsəfə elmləri. Psixologiya 
 
1/14 Fəlsəfə 
 
43.
 
İsmayılov, F.Q.  İnsan və dünya [Mətn] /Fərman 
İsmayılov; elmi red. S.A.Daşdəmirov.- Bakı: Azərbaycan Dövlət 
Kitab Palatası, 1994.- 252 s.; 20 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-8020-
1097-5 (cildli).- [1994-63019] 
44.
 
İsmayılov, F.Q. Ziqmund Freyd [Mətn] /Fərman 
İsmayılov; red. T.Ə.Mustafayev.- Bakı: Gənclik, 1994.- 120 s.; 20 
sm.- 4000 nüs.- ISBN 5-8020-1097-5 (cildli).- [1994-62975] 
45.
 
Quliyev, A.İ. Əvhədi Marağalı və Əssar Təbrizinin siyasi-
hüquqi görüşləri [Mətn] /Aqşin Quliyev; red. T.Babayev.- Bakı: 
Azərnəşr, 1994.- 72 s.; 21 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-1546-0.- 
[1994-62943] 
46.
 
Məmmədov, Z.C. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] 
/Zakir Məmmədov; sponsor N.M.Zülfüqarov.- Bakı: Bilik, İrşad 
mərkəzi, 1994.- 343 s.; 21 sm.- 5000 nüs.- [1994-62971] 
47.
 
Muxtarov, V.Ə.  Səhhət və  Mərəz [Mətn]: sağlamlıq və 
xəstəlik /Vahid Muxtarov.- Bakı: Mayıl, Səda, 1994.- 38 s.; 
21sm.- Qeydlər və  şərhlər: s. 28-30.- 2000 nüs.- ISBN 5-8687-
4052-1.- [1994-70924]  
48.
 
Nicat,  Ə. Ruhların söhbəti /Əlisa Nicat; red. T.Cahangir; 
rəssam K.Abdinov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 128 s.; 16 sm.- 9000 
nüs.- ISBN 5-5520-1541-X.- [1994-63040] 
 
1.459 Psixologiya 
 
49.
 
Bayramov,  Ə.S.  Psixoloji düşüncələr [Mətn] /Əkbər 
Bayramov.- Bakı, 1994.- 192 s.- [BDU k/x]   
50.
 
Əlizadə,  Ə.Ə. Azərbaycan güzəran psixologiyası 
məsələləri [Mətn]: etnopsixoloji araşdırmalar /Əbdül  Əlizadə; 
elmi red. S.F.Şabanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. 

13 
 
Azərb. Dövlət Ped.Un-ti.- Bakı: N.Tusi ad. ADPU, 1994.- Hissə 
1.- 124 s.; 20 sm.- 100 nüs.- [1994-63187] 
51.
 
Hacıyeva,  Ə.H.  Uşaq nitqinin linqvistik təhlili [Mətn]: 
metodik vəsait /Əzizə Hacıyeva; elmi red.: A.M.Qurbanov, 
K.B.Hacıyev; rəy. M.İ.Adilov.- Bakı: Maarif, 1994.- 127 s.; 20 
sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 118-123.- 1500 nüs .- ISBN 
5-5600-8485.- [1994-63074] 
 
18 Estetika 
 
52.
 
Həsənova, P. Estetikanın  əsasları [Mətn]: metodik vəsait 
/P.Həsənova.- Bakı, 1994.- 64 s.- [BDU k/x]  
53.
 
Şahhüseynova, S.A. Estetik şüur və onun komponentləri 
[Mətn]: metodik tövsiyə /Sevinc Şahhüseynova; elmi red. 
C.V.Mustafayev; Təhsil Problemləri Üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz; 
Ə.Hüseynzadə ad. Azərb. Dövl. İncəsənət və Mədəniyyət Un-ti.- 
Bakı, 1994.- 20 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 20.- 100 nüs.- [1994-62835] 
 
2 Din. Teologiya 
 
54.
 
Abdullayeva, X.İ. Qurani-Kərimdə adlar [Mətn] 
/X.İ.Abdullayeva, İ.T.Bakıxan.- Bakı, 1994.- 50 s.; 19 sm.- Bibl.: 
s. 47-48.- Mətn Azərb., türk və  ərəb dillərindədir.- 1000 nüs.- 
[1994-63120] 
55.
 
Al Btami, Şeyx  Əhməd Bin Hacər. Qəlbin və dinin şirk 
və küfrdən təmizlənməsi [Mətn] /Şeyx  Əhməd Bin Hacər Al 
Btami; məsl. Şeyx Səlim Məhəmməd Əs-Sədi; Ərəb dilindən tərc. 
ed. Z.Qasımov; red. S.Nəzərli; ön söz Əhməd Bin Hacər.- Bakı: 
Günəş, 1994.- 40 s.; 20 sm.- Əlavələr və şərhlər: s. 31-39.- 5000 
nüs.- [1994-63351]  
56.
 
Allaha yaxın adamlar [Mətn] /tərt. Ç.Ələkbərzadə; red. 
A.Hüseynova; rəssam F.Fərəcov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 46 s., 
portr.; 20 sm.- 18000 nüs.- ISBN 5-5201-436-7.- [1994- 62597] 

14 
 
57.
 
Altan, F. Könlü oxşayan sözlər [Mətn]: on dörd 
məsum(ə)dan. 560 hədis hər məsum(ə)dan 40 hədis /Fəxrəddin 
Altan.-  İran: Bəhmən-Qum, 1994.- 263 s.; 20 sm.- 3000 nüs.- 
[1994-67788]  
58.
 
Atik, K. Quranda allah inancı və ateizmin tənqidi [Mətn] 
/Kemal Atik; türkc. hazır. və red. Ə.İbrahimov.- Bakı: Göytürk, 
1994.- 115 s.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-63111] 
59.
 
Balayev, M.A.  İslam,  əxlaq və siyasət [Mətn]: metodik 
vəsait /Məhəmməd Balayev; rəy.: K.Hüseynov, Ş.Hacıyev; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped.Un-ti.- Bakı: 
ADPU, 1994.- 36 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 34.- 50 nüs.- [1994-63676]  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə