Mülki müdafiə necə təşkil olunur?Yüklə 127.41 Kb.
Pdf просмотр
tarix13.07.2017
ölçüsü127.41 Kb.

1

Mülki müdafiə nədir?

2

Mülki müdafiə necə təşkil olunur? 3

Mülki müdafiə tərəfindən hansı siqnallar verilir? 

4

 Mülki müdafiə qarşısında duran vəzifələr hansılardır? 5

 Mülki müdafiə kim tərəfindən yaradılır? 

6

Fövqəladə hal nədir? 7

Mülki müdafiə qərargahı tərəfindən hansı xidmətlər təşkil olunur? 

8

Mülki müdafiə qərargahı hansı dəstələri təşkil edir? 9

Mülki müdafiə hansı prinsiplərə əsaslanaraq yaradılır? 

10

Hansı qəzalar ekoloji qəza sayılmır? 11

 Hansı silah növləri sizə məlumdur? 

12

Nüvə və istilik nüvə silahları hansı zərərverici faktorlara malikdir? 13

 Yandırıcı maddələr napalm, piroqel, ağ fosfor, termit hansı silahlarda 

istifadə olunur? 

14

İnsan orqanizminə göstərdiyi təsirə görə kimyəvi zəhərləyici maddələr neçə qrupa bölünür? 

15

Davamiyyətli zəhərləyici maddələr hansılardır? 16

Adları çəkilən şualardan hansı şualar “şua” xəstəliyinə səbəb olur? 

17

Şualanmanın qarşısını almaq üçün hansı vasitələrdən istifadə olunur? 18

 Kimyəvi zərərsizləşdirmə özündə hansı tədbirləri cəmləşdirir? 

19

Bakterioloji silahlara qarşı hansl tədbirlər yerinə yetirilir? 20

Xüsusi təmizləmə məntəqələri nə üçündür? 

21

İstilik nüvə silahlarında hansı maddələrdən istifadə edilir? 22

Kütləvi qırğın vasitələri hansı üsullarla hədəfə çatdırılır? 

23

 Nüvə silahlərinin gücü nə ilə ölçülür? 24

 Konsentrasiya nədir? 

25

 Nüvə və istilik nüvə silahları hansı partlayış növündə daha çox dağıntı əmələ gətirir? 

26

Verilən kimyəvi maddələrdən hansı yandırıcı silahlarda istifadə olunur? 27

Adları çəkilən dəstələrdən hansı xüsusi təyinatlı dəstələrə aiddir? 

28

Adları çəkilən qəzalardan hansı siyasi qəzalara aiddir? 29

 Köçürmə haqqında sərəncamı kim verir? 

30

 Verilən silahlardan hansı kütləvi qırğın silahlardır? 31

Verilən zəhərləyici maddələrdən hansı əsəb sistemini iflic edir? 

32

Döyüş ərazisində yerləşən əhalinin mühafizəsi üçün hansı tədbirlər həyata keçirilir? 

33

Köçürənləri yerli hakimiyyət orqanlarına kim təhvil verir? 34

 Köçürülən əhali haraya toplanır? 

35

Mülki müdafiə qərargahı tərəfindən hansı kəşfiyyat işləri aparılırr? 36

İnsanlar üçün şualanmanın son həddi neçə rentgendir? 

37

Radioaktiv çirklənmə zonasının hansı zonasında daha çox şualanmaya məruz qala bilərik? 

38

 Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində hansı qəzalar fövqəladə hala səbəb ola bilər? 

39

 Verilən cihazlardan hansı cihaz kəşfiyyat cihazıdır? 40

Verilənlərdən hansı fərdi mühafizə vasitəsi deyil? 

41

Mülki müdafiə qərərgahının qarşısında duran vəzifələr hansılardır? 42

 Mülki müdafiə dəstələrini kim yaradır? 

43

Adları çəkilən dəsrələrdən hansı ümumi təyinatlı dəstədir? 44

Adları çəkilən dəstələrdən hansı hərbiləşməmiş dəstələrdir? 

45

 Göstərilən zəhərləyici maddələrdən hansı çoxşaxəli təsir göstərən maddələrdir? 

46

 Nüvə, istilik nüvə partlayışının ən güclü zərərverici faktoru hansıdır? 47

 Xəstəlik törədən virusları məhv etmək üçün hansı zərərsizləşdirmə tədbiri 

həyata keçirilir? 

48

Texniki kəşfiyyat nə üçündür? 49

Mülki müdafiə dəstələrinin miqdarı hansı faktordan asılıdır? 

50

 Verilən maddələrdən hansı dəridə irinləmə əmələ gətirir? 51

 Verilmiş düsturun köməyi ilə biz nəyi təyin edirik? D= Pn+Pk . Tp2 

52

 Bioloji zədələnmə ocağı nə zaman yarana bilər? 53

 Bioloji zədələnmə ocağında hansı tədbirlər həyata keçirilir? 

54

Verilmiş əleyhiqazlardan hansı süzücü əleyhiqazlardır? 55

Fərdi mühafizə vasitələrinin hansı növləri vardır? 

56

Sığınacaq və daldalanacaqlarda yerləşən adamlara kim rəhbərlik edir? 57

 Köçürmə haqqında sərəncam hansı üsullarala əhaliyə çatdırılır? 

58

 Köçürülən əhali nəyi bilməlidir? 59

 Köçürülən uşaqların adı və ünvanı geyimin hansı yerinə tikilir? 

60

 Köçürülən əhali evdən çıxarkən nə etməlidir? 61

Köçürmə maşrutlarını kim təyin edir. 

62

 Mülki müdafiə qərərgahı hansı kəşfiyyata rəhbərlik edir? 63

Alfa betta və qamma şualarının xsusiyyətlərini tədqiq edən alim kimdir? 

64

Alfa hissəcikləri haradan yaranır? 65

 Mülki müdafiə hansı prinsipə əsaslanaraq təşkil olunur? 

66

Adları çəkilən qəzalardan hansı antropgen-texnogen qəzalara aiddir? 67

 “Neytron silahlar” hansı silah qrupuna aiddir? 

68

Neytron silahlarının partlayışı zamanı sığınacaq və daldanacaqların divarlarının qalınlığı nə qədər olmalıdır? 

69

 Verilmiş zəhərləyici maddələrdən hansı davamiyyətsiz zəhərləyici maddədir? 

70

 Insanların sanitar təmizlənməsi harada aparılır? 71

 Bakterioloji silahların təsirindən azad olmaq üçün hansı zərərsizləşdirmə 

tədbirindən istifadə edilir? 

72

 Ən güclü sualandırıcı silah hansı silahdır? 73

Adamların aldığı dozalar harada qeyid olunur? 

74

Apteçka Ai-2 fərdi tibbi mühafizə vasitəsi hansı kütləvi silahların təsirindən qoruyur? 

75

 Sanitar dəsitələrinin tərkib heyyəti necə nəfərdən ibarət olmalıdır? 76

 Mülki müdafiə qərargahı kəşfiyyat dozorunu nə üçün təşkil edir? 

77

 Kəşfiyyat dozorunun tərkibində hansı mütəxəssislər olmalıdır? 78

Texniki kəşfiyyat dəstələri hansı mütəxəssislərdən təşkil olunur? 

79

 Verilənlərdən hansı kütləvi mühafizə vasitələrinə aiddir? 80

 Adları çəkilən qəzalardan hansı siyası qəzalardır? 

81

 Verilmis düsturun köməyi ilə biz atom partlayışının hansı əlamətini təyin edirik? R=V x T; 

82

 Partlayış mərkəzində təzyiq 0,3-0,5 kq sm2 olarsa hansı növ dağıntıya səbəb ola bilər? 

83

 Hansı partlayış növündə işıq şuası zərər vurmur? 84

 Qida maddələri üçün icazə verilən radiasiyanın miqdarı neçə rentgendir? 

85

 Neytron bombasının “atası” kimdir? 86

 Konsentrasiya nədir? 

87

Güclü təsiredici zəhərləyici maddələrdən hansı əleyhiqazlar effektli qoruyur? 

88

Atom partlayışının əmələ gətirdiyi dağıntılar zəlzələ dağıntılarından nə ilə fərqlənir? 

89

 Xlor-pikrin hansı mühafizə vasitələrinin nasazlığını aşkar edir? 90

 Maşında gedərkən atom partlayışını görən şəxsi heyyət nə etməlidir? 

91

Adları çəkilən partladıcı maddələrdən hansı “brizant”(nəhəng) partladıcı maddədir? 

92

 Nüvə partlayışının ən güclü zərərverici faktoru hansıdır? 93

Işıq şuası neçə dərəcəli yanıq əmələ gətirir? 94

 Heyvanların veterinar təmizlənməsi harada aparılır? 

95

Dezinfeksiya üçün hansı məhlul daha effektlidir? 96

 Ağır xəsarət aldıqda, orqanizmin hansı nahiyyələrində sınıqlar əmələ 

gəlir? 

97

Elektromaqnit impulsu hansı texniki vasitələr üçün təhlükəlidir? 98

 Yerin radioaktiv çirklənməsi zamanı hansı zona daha çox təhlükəlidir? 

99

Verilmiş düsturun köməyi ilə biz nüvə silahının hansı əlamətini təyin edirik? Q = t3 × 1000 

100


 Zəhərləyici maddənin zərərsizləşdirmək üçün hansı tədbir həyata keçirilir? 

101


Mülki müdafiə neçənci ildə yaradılmışdır ? 

102


Mülki müdafiənin rəhbərlik orqanlarına nə daxildir? 

103


 Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələri məqsədinə görə hansı dəstələrə 

bölünür? 

104

Birləşmələr hansı qruplara ayrılır? 105

Mülki müdafiədə “qüvvə” nədir? 

106

Mülki müdafiənin hərbiləşməmiş dəstələri hansı qruplara bölünür? 107

Fövqəladə Hallar Nazirliyi neçənci ildə yaradılıb? 

108

Mülki müdafiə qüvvələrinin əsasını hansı dəstələr təşkil edir? 109

Azərbaycan Respublikasında Mülki Müdafiə işinə ümumi rəhbərliyi həyata 

keçirir? 

110


Mülki müdafiə obyekti? 

111


Mülki müdafiə obyekti hansı qruplara bölüünür? 

112


Obyektin xilasedici dəstələrin əsas vəzifələrinə daxildir? 

113


Sülh dövründə Mülki Müdafiə dəstələri harada yaradılır? 

114


Hansı tarix hər il beynəlxalq mülki müdafiə günü kimi qeyd olunur? 

115


Xilasedici dəstə neçə komandadan ibarədir? 

116


Təsir dairəsinə və nəticələrin ağırlığına görə fövqəladə hallara aiddir: 

117


Zərbə dalğasının təsir dairəsi, dağıdıcı qüvvəsi asılıdır: 

118


Su basma, daşqınlar hansı fövqəladə hallara aiddir? 

119


Nəqliyyat vasitələrində yanğın və partlayışlar hansı fövqəladə hallara 

aiddir? 


120

Atom elektrik stansiyalarında baş verən qəzalar nəyə səbəb ola bilər? 

121

Təbii xarakterli fövqəladə hadisələrə aiddir? 122

Ekoloji xarakterli fövqəladə hallar hansıdır? 

123

Texnogen xarakterli fövqəladə hallara aiddir: 124

Təbii xarakterli fövqəladə hallara aiddir ? 

125

Atmosferdə “ozon dəliyi” hansı fövqəladə hallara aiddir ? 126

Kortəbii yanğınlara nə aiddir? 

127

Sumqayıt kimya kombinatında qəza olduqda nə baş verə bilər? 128

Ekoloji xarakterli fövqəladə hadisələr hansıdır? 

129

Atmosferdə, biosferdə baş verən pozulmalar hansı fövqəladə hallara aiddir? 

130


Zəlzələ zədələnmə ocağı hansı formada olur? 

131


Sel zədələnmə ocağı hansı formada olur? 

132


Heyvanlar arasında xəstəliyin geniş yayılması necə adlanır? 

133


Yanğının intensivliyi nə ilə xarakterizə olunur? 

134


İri sənaye müəssisələrində və yaşayış məntəqələrində baş verən yanğınlar 

hansı xarakter daşıya bilər? 

135

Körtəbii yanğınlara aiddir? 136

Zədələnmiş şəxslərin sayına görə Fövqəladə halların təsnifatı?

137

Respublikamızda güclü təsirli zəhərləyici maddələrlə zəhərlənmə zonalar ola bilər? 

138


Fövqəladə halların zədələnmiş şəxslərin növlərinə görə təsnifatı ? 

139

Nəqliyyatdakı texnogen xarakterli Fövqəladə hallara aiddir? 

140

Fövqəladə halların onların yaranmasına səbəb olmuş konkret proses və hadisələrin xarakterinə görə təsnifi? 

141


Təbii xarakterli fövqəladə hallar hansı qruplara bölünür? 

142


Nəqliyyat qəzalarına hansı hadisələr aiddir? 

143


Təhlükəli geoloji hadisələrə hansılar aiddir? 

144


Təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin surətlə geniş halda insanlar arasında 

yayılması? 

145

Radioaktiv maddənin ətrafa yayılması ilə baş verən qəzalara aiddir? 146

Ekoloji xarakterli fövqəladə hallara aiddir?

147

Sosial-siyası xarakterli fövqəladə hallar hansı qruplara bölünür? 148

Sosial – mədəni xarakterli fövqəladə hallar hansılardır? 

149

Siyasi xarakterli fövqəladə hallar hansılardır? 150

Bitkilər arasında xəstəliyin geniş yayılması necə adlanır? 

151

Zəlzələ nəticəsində yaranan dağıntı ocaqlarını buradakı bina və qurğuların zədələnməsinə görə hansı zədələnmə ocağı ilə müqayisə etmək olar? 

152


Fövqəladə hall dedikdə nə başa düşülür? 

153


Azərbaycan Reshublikasını ərazisində təhlükəli dağıdıcı təsirə malik təbii 

hadisələr hansılardır? 

154

Respublika əhalisinin əksəriyyəti ən çox hansı təbii fəlakətli, təhlükəli ərazilərdə yaşayır? 

155


Hal-hazırda hansı fövqəladə hadisələr beynəlxalq xarakter daşıyır? 

156


Respublikamızın xalq təsərrüfatında ən çox işlədilən güclü təsirli zəhərli 

maddələr hansıdır? 

157

Yeraltı yanğınlar ən çox harada təsadüf olunur? 158

Güclü təsirli zəhərləyici maddələr yayılmaqla baş verən qəzalar? 

159

Fövqəladə hadisə mənbəyi? 160

Fövqəladə hadisənin modelləşdirilməsi? 

161

Fövqəladə hadisə təhlükəsi? 162

Zəlzələ gözlənilmədən başlandıqda nə etməli? 

163

Fəlakət zonası? 164

Epidemiya? 

165

Azərbaycan Respublikasında fəlakətli daşqın zonası nə vaxt yarana bilər? 166

Təhlükəli geoloji hadisələrə aiddir: 

167

Fırtına, qasırğa, tufan, burulğan hansı fövqəladə hallara aiddir? 168

Dənizdə təhlükəli hidroloji hadisələr? 

169

Yeraltı mədən və metropoliten sahələrində yanğınlar hansı fövqəladə hallara aiddir? 

170


Radioaktiv maddələr ətraffa yayılmaqla baş verən qəzalara aiddir? 

171


Respublikamızın Dağlıq sahələrində qışda baş verən təbii fəlakət? 

172


Güclü təsirli zəhərləyici maddələr yayılmaqla baş verən qəzalar? 

173


Meşə yanğınları hansı yanğın növlərinə aiddir? 

174


Subasma zonası nəyə deyilir? 

175


Zəlzələlərin hansı növləri mövcuddur? 

176


Zəlzələ ocağının dərinliyi? 

177


Leysan nəyə deyilir? 

178


Fırtına nədir? 

179


Subasmalar təbiətdə nəyi fəallaşdırır? 

180


Dinc dövrdə radioaktiv maddələrin (RM) ətrafa sızması harada baş verir? 

181


Qar uçqunlarının səbəbləri? 

182


Ərazinin su basması hansı fəlakətin növüdür? 

183


Zəlzələnin gücü hansı meyyarla ölçülür? 

184

Su qurğuları qovşaqlarının yarılması hansı fövqəladə hallara aiddir? 

185

Təbii fəlakətlər zamanı zədələnmə ocaqları hansı formalarda olur? 186

Zərbə dalğası adamlara necə təsir göstərir? 

187

İşıq şüalanması nədir? 188

Güclü təsirli zəhərli maddələrə hansılar aiddir? 

189

Adi qırğın vasitələri hansılardır? 190

Yandırıcı silah hansılardır? 

191

Radiotezlik silahı nədir? 192

Boğucu təsirli zəhərli maddələrə hansılar aiddir? 

193

Ümumi təsirli zəhərli maddələrə hansılar aiddir? 194

Şüa xəstəliyinin əlamətləri? 

195

Zəhərli maddələrin yayılması vasitələri ? 196

Xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəliklər hansılardır? 

197

İşıq şüalanması adamların səhhətinə necə təsir göstərir? 198

Nüfuzedici radiasiyanın orqanizmə təsiri nədən ibarətdir? 

199

Hansı yoluxucu xəstəliklər bakterioloji silah vasitəsilə yayılır? 200

Bakterioloji ocaqda hansı tədbirlər görülür? 

201

. Lazer şüalarından hansı silahda işlədilir?  202

Hansı silah seysmik rayonlarda süni zəlzələlərin, dəniz və okean 

sahillərində güclü dalğaların, yaradılmasını nəzərdə tutur?  

203


 Kimyəvi silahın əsas xüsusiyyətləri hansıdır?  

204


 Kimyəvi zəhərlənmə ocağının ölçüləri asılıdır:  

205


. Karantin nə zaman observasiya rejimi ilə əvəz edilir?  

206


206. İşıq süalanmasının təsirini zəiflədən amillər: 

207


 Psixokimyəvi maddələr hansılardır?  

208


 Qıcıqlandırıcı zəhərləyici maddələrlə zəhərlənmənin əsas əlaməti:  

209


 Psixokimyəvi maddələrlə zəhərlənmənin əsas əlamətləri:  

210


. Kimyəvi zəhərlənmə ocağı hansı zonalara bölünür?  

211


. Radioaktiv zəhərlənməni digər amillərdən fərqləndirən əsas cəhət:  

212


. İşıq şüalanması nədir?  

213


. Sinir iflicedici zəhərləyici maddələrə hansılar aiddir?  

214


 Ümumtəhsirli zəhərləyici maddələr orqanizmə necə təsir edir?  

215


. Kimyəvi silahın əsas xarakterik xüsusiyyəti nədir? 

216


Karantin və observasiya rejimləri harada tətbiq olunur?  

217


 Karantin və observasiya hansı şəraitin rejimləridir?  

218


. Karantin nədir?  

219


. Observasiya nədir?  

220


. Zədələnmə ocaqları dağılmaların xarakterindən asılı olaraq hansı 

zonalara bölünür?  

221

 Kimyəvi silah işlədildiyini zahiri əlamətlərə görə necə təyin etmək olar?  222

 Nüvə zədələnmə ocağı hansı zonalara ayrılır?  

223

 Nufuzedici radiasiyanın təsiri nə ilə qiymətləndirilir?  224

 Radioaktiv zəhərlənmənin dərəcəsi nədən asılıdır? 

225

. Kimyəvi zəhərlənmə zonasi nədir ?  226

. Nüvə zədələnmə ocağı nədir?  

227

 Bioloji zədələnmə ocağı nədir?  228

 Bakterioloji ocaqda girişin və çıxışın məhdudlaşdırılması nədir?  

229

. Nüvə zədələnmə ocağı hansı formada olmur?  230

 Radiasiyaya məruz qalmış şəxslər hansı qruplara bölünür?  

231

. Zəhərlər orqanizmə hansı yollarla düşür?  232

. Şüalanmaya daha həssas olanlar:  

233

 Şüa xəstəliyi şüalanmanın hansı dozasından əmələ gəlir?  234

. Kəskin şüa xəstəliyi nə zaman baş verə bilər?  

235

. Xroniki şüa xəstəliyi nə zaman baş verə bilər?  236

. Bakterioloji silahın tətbiqini göstərən əlamətlər:  237

. Amonyakla zəhərlənmənin xüsusiyyətləri:  

238

239. Qüclü Təsirli Zəhərləyici Maddələr təsirindən hansı əlamətlər meydana çıxır?  

239


 Havada zəhərləyici maddə olduğunu söyləməyə əsas verir;  

240


 Kütləvi qırğın silahlarının təsirinə məruz qalmış ərazi:  

241


Radioaktiv toz bədənin açıq sahələrinin üzərinə düşərkən;  

242


 Radiasiya zədələnməsinin səbəbi nə ola bilər?  

243


 Bakterioloji silahın əsasını nə təşkil edir?  

244


 Yerüstü nüvə partlayışı nəticəsində əmələ gələn radioaktiv buludun izi 

hansı formada olur?  

245

 Əhalinin bakterial vasitələrlə yoluxması nə zaman baş verir?  246

 Yandırıcı silahın əsasını hansı yandırıcı maddələr təşkil edir?  

247

. Yandırıcı maddə olan napalm nədir?  248

Trotil  


249

Xilasedici dəstə neçə komandadan ibarədir?  

250

Mülki müdafiə xidmətlərinin yaradılmasının əsas məqsədi:  251

Təsir dairəsinə və nəticələrin ağırlığına görə fövqəladə hallara aiddir:  

252

 Nəqliyyat vasitələrində yanğın və partlayışlar hansı fövqəladə hallara aiddir?  

253


Regional fövqəladə halların xüsusiyyətləri:  

254


Lokal fövqəladə halların xüsusiyyətləri:  

255


Azərbaycan Respublikası ərazisində ən çox baş verə biləcək texnogen 

xarakterli fövqəladə hallar hansıdır?  

256

Atmosferdə “ozon dəliyi” hansı fövqəladə hallara aiddir ?  257

Zəlzələ zədələnmə ocağı hansı formada olur?  

258

Sel zədələnmə ocağı hansı formada olur?  259

Yanğının intensivliyi nə ilə xarakterizə olunur?  

260

Körtəbii yanğınlara aiddir?  261

 Nəqliyyatdakı texnogen xarakterli Fövqəladə hallara aiddir:  

262

Milli miqyaslı fövqəladə halların xüsusiyyətləri:  263

Qlobal fövqəladə halların xüsusiyyətləri:  

264

Fövqəladə halların onların yaranmasına səbəb olmuş konkret proses və hadisələrin xarakterinə görə təsnifi:  

265


Geofiziki təhlükəli hadisələrə hansılar aiddir?  

266


Hidroloji təhlükəli hadisələrə hansılar aiddir?  

267


Təhlükəli geoloji hadisələrə hansılar aiddir?  

268

Təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin surətlə geniş halda insanlar arasında 

yayılması:  

269


Nəqliyyat qəzalarına hansı hadisələr aiddir?  

270


 Radioaktiv maddənin ətrafa yayılması ilə baş verən qəzalara aiddir:  

271


 Ekoloji xarakterli fövqəladə hallara aiddir:  

272


  Sosial-siyası xarakterli fövqəladə hallar hansı qruplara bölünür?  

273


Bitkilər arasında xəstəliyin geniş yayılması necə adlanır?  

274


 Fövqəladə hall dedikdə nə başa düşülür:  

275


 Azərbaycan Reshublikasını ərazisində təhlükəli dağıdıcı təsirə malik təbii 

hadisələr hansılardır?  

276

 Respublika əhalisinin əksəriyyəti ən çox hansı təbii fəlakətli, təhlükəli ərazilərdə yaşayır?  

277


 Hal-hazırda hansı fövqəladə hadisələr beynəlxalq xarakter daşıyır?  

278


 Yeraltı yanğınlar ən çox harada təsadüf olunur?  

279


 Güclü təsirli zəhərləyici maddələr yayılmaqla baş verən qəzalar:  

280


 Fövqəladə hadisə mənbəyi:  

281


Zəlzələ gözlənilmədən başlandıqda nə etməli?  

282


Fəlakət zonası  

283


Epidemiya  

284


Dənizdə təhlükəli hidroloji hadisələr;  

285


Yeraltı mədən və metropoliten sahələrində yanğınlar hansı fövqəladə 

hallara aiddir?  

286

Respublikamızın Dağlıq sahələrində qışda baş verən təbii fəlakət:  287

Zəhərli maddələrin yayılması vasitələri :  

288

 Zəlzələlərin hansı növləri mövcuddur?  289

 Meşə yanğınlarının hansı növləri vardır?  

290

 Zəlzələ ocağının dərinliyi:  291

Zəlzələ enerjisinin intensivliyi:  292

 Leysan nəyə deyilir?  

293

 Fırtına nədir?  294

Dinc dövrdə radioaktiv maddələrin (RM) ətrafa sızması harada baş verir?  

295

Qar uçqunlarının səbəbləri:  296

Zəlzələnin gücü hansı meyyarla ölçülür?  

A) Çoxballı şkala ilə    

B) Rixter, MSK-64 (Beynəlxalq seysimik şkala), Merkalli və s. şkalalar ilə 

C) Dağıntı

297


Ərazinin su basması hansı fəlakətin növüdür?  

298


 Zərbə dalğası adamlara necə təsir göstərir?  Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə