Mühəndislik fakültəsi əyani təhsil formasının dördüncü kurs Bakalavr-tələbələrinin diplom layihələrinin mövzuları və rəhbərləriYüklə 124.17 Kb.
tarix26.02.2017
ölçüsü124.17 Kb.


Mühəndislik fakültəsi əyani təhsil formasının dördüncü kurs

Bakalavr-tələbələrinin diplom layihələrinin mövzuları və rəhbərləri
Maşın mühəndisliyi” ixtisası üzrə

maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma kafedrası
1.İmanov Sahib Mehman oğlu

Kartofyığan kombaynda yastıq gövdəsinin tex-noloji emal prosesinin işlənməsi.

Rəhbər: dos. İ.A.Əmiraslanov
2.Əliyev Məhəmməd Əlixan oğlu

Metalkəsən dəzgahlarda şpindel valının hazır-lanma texnologiyasının işlənməsi.

Rəhbər: dos. İ.A.Əmiraslanov
3.Quliyev Pərviz Nüsrət oğlu

Müəssisədə detaldaşıyan arabacığın təkərinin hazırlanma texnologiyasının işlənməsi.

Rəhbər: dos. İ.A.Əmiraslanov
4.Məmmədov Əhməd Elşən oğlu

Yastıkəsici kultivator pəncələrinin hazırlanma texnologiyasının işlənməsi.

Rəhbər: prof.əv. Z.M. Abbasov
5.Vəliyev Tofiq Ceyhun oğlu

Səpən maşının gübrəsəpən aparatının hazır-lanma texnologiyası və texniki şərtlərin işlən-məsi.

Rəhbər: prof.əv.Z.M. Abbasov
6.Əsgərov İbrahim Lütfiyar oğlu

Lazer şüalanması ilə gavahinin termiki emal texnologiyasının işlənməsi.

Rəhbər: prof.əv. Z.M. Abbasov
7.Rzayev Tural Azər oğlu

Müasir dizel mühərrikləri blokunun istehsal texnologiyasının layihələndirilməsi.

Rəhbər: dos. H.S.Camalov
8.Rəhimli Fərid Əlisəfa oğlu

Dizel mühərriklərinin dirsəkli valının hazırlanma texnologiyasının işlənməsi.

Rəhbər: dos. H.S.Camalov
9.Rəhimzadə İbrahim Hüseyn oğlu

Təkərli traktorların son ötürücü dişli çarxının istehsal texnologiyasının işlənməsi.

Rəhbər: dos.,ADAU-nun prof. İ.A.Alıyev
10.Cümşüdzadə Turab Çələbi oğlu

Nəqletdirici şnekin hazırlanma texnolo-giyasının işlənməsi.

Rəhbər: dos. S.B.İsmayılov
11.Xanlarlı Babək Şahin oğlu

Kardan birləşmələrində işlədilən krestovinlə-

rin hazırlanma texnologiyasının işlənməsi.Rəhbər: dos. S.B.İsmayılov
12.Rzazadə Elmin İlham oğlu

Reduktorun gövdəsinin hazırlanmasında texnoloji prosesin layihələndirilməsi.

Rəhbər: b/mM.R. Həsənova
13.Hüseynov Elgün Məhərrəm oğlu

Təkərli traktorların yarımoxlarının hazırlanma texnologiyasının layihələndirilməsi.

Rəhbər: dos. ADAU-nun prof.R.Ə.Alıyev
14.Nuriyev Polad İsgəndər oğlu

Oymaqtipli hissənin hazırlanma texnolo-giyasının işlənməsi.

Rəhbər: dos. əv. İ.Q.Süleymanov
15.Bağırzadə Eltay Bayram oğlu

Gövdətipli hissənin hazırlanmasında texnoloji prosesin əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. əv. İ.Q.Süleymanov
16.Seyfullayev Araz Şamil oğlu

Daxili yanma mühərriklərinin karterinin hazırlanmasında texnoloji prosesin layihələn-dirilməsi.

Rəhbər: dos. T.Y. Məmmədov
17.Qasımov Əli Mübariz oğlu

Yəhərli dartıcıların yanacaq çənlərinin hazırlanmasında texnoloji prosesinin layihələn-dirilməsi.

Rəhbər: dos.T.Y. Məmmədov
18.Dadaşov Hüseyn Tolik oğlu

MT3 - 1221 markalı traktorun sürətlər qutusunun aparıcı valının hazırlanmasında texnoloji prosesin layihələndirilməsi.

Rəhbər: dos. F.H.Hacıyev
19.Musazadə Tural Vəli oğlu

Aqroservis müəssisələri üçün mexaniki emal sexinin layihələndirilməsi.

Rəhbər: dos. F.H.Hacıyev
20.Əmirov Fuad Əbdürrəhim oğlu

Müasir dizellərin qazpaylayıcı vallarının hazırlanmasında texnoloji prosesin layihələn-dirilməsi.

Rəhbər: dos. N.K.İsmayılov
21.Həmzəyeva Aygün Qabil qızı

Nazim çarxın istehsal texnologiyasının layihələndirilməsi.

Rəhbər: dos. N.K.İsmayılov
22.Həmidov Məmməd Habil oğlu

Dərin yuvaların burğulanmasında səmərəliliyin artırılması üsullarının işlənməsi.

Rəhbər:dos. R.C.Ələkbərov
23.Qasımov Eşqin Faiq oğlu

Zenker alətinin hazırlanma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi.

Rəhbər: dos. R.C.Ələkbərov


Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi”

ixtisası üzrə
1.Abaslı Şahin Abbas oğlu

Kotan sacının hazırlanmasında standartların təkmilləşdirilməsi.

Rəhbər: prof.əv. Z.M. Abbasov
2.Dəmirzadə Xaliq Loğman oğlu

Kultivatorun şırımaçan işçi orqanına texniki şərtlərin işlənməsi.

Rəhbər: prof.əv. Z.M. Abbasov
3.Həsənov Fuad İmran oğlu

Makaratipli tərəvəz səpən aparatın standarta uyğunluğunun və texniki şərtlərinin işlənməsi.

Rəhbər: prof. əv.Z.M. Abbasov
4.Mirzəliyev Elşad Elman oğlu

Maye mühitində termokimyəvi analizatorların tətbiqinin metroloji əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. N.K.İsmayılov
5.Həsənova Jalə Anar qızı

Qaz qarışıqları mühitində ultrabənövşəyi və infraqırmızı absorbsiyalı analizatorların tətbiqinin metroloji əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. N.K.İsmayılov
6.Qarayev Vüqar Aslan oğlu

Konstentrasiyaların təyinində optik analizator-ların tətbiqinin əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. N.K.İsmayılov
7.Məmmədov Niftəli Cabar oğlu

Binar və binarabənzər qarışıqların ionlaşdırıcı qaz analizatorlarının tətbiqinin metroloji əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. N.K.İsmayılov
8.Tağıyev Sənan Rahib oğlu

Maqnitli qaz təhliledicilərinin seçilməsi metodi-kasının əsaslandırılması.

Rəhbər:dos.əv.İ.H.Əliyev
9.Quliyeva Zərəngiz Şakir qızı

Gəncə avtomobil zavodunda buraxılan MA3 avtomobillərinin əyləc barabanına sertifikatın işlənməsi.

Rəhbər: dos. F.H.Hacıyev
10.Qurbanova Nəcibə Elçin qızı

Reduktorun dişli çarxının standarta uyğunlu-ğunu tədqiq etməklə sertifikatlaşdırılması.

Rəhbər: dos. F.H.Hacıyev
11.Məmmədova Söylü Aqil qızı

Frez dəzgahının şpindelinin standarta uyğunluğunu tədqiq etməklə sertifikat-laşdırılması.

Rəhbər: dos. F.H.Hacıyev
12.Quliyev Fizuli Ceyhun oğlu

Maşınqayırma müəssisələrində məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilmə metodlarının təhlili

Rəhbər: dos. F.H.Hacıyev
13.Məmmədzadə Altun Mahir oğlu

Qaz mühitinin axınlarının idarə edilməsi üçün sərfiyyat ölçənlərin seçiminin əsaslandırılması.

Rəhbər:dos.,ADAU-nun prof. E.M.Məmmədov
14.Məmmədov Rüfət Mehdi oğlu

Maye axınların idarə edilməsi üçün sərfiyyat ölçənlərin seçiminin əsaslandırılması.

Rəhbər:dos.,ADAU-nun prof. E.M.Məmmədov
15.Qarayeva Cəmiylə Rifai qızı

Fasiləsiz istehsalat proseslərində tempe­raturun ölçmə vasitələrinin seçiminin əsaslandırılması.

Rəhbər:dos.,ADAU-nun prof. E.M.Məmmədov
16.Mahmudova Fəridə Zahid qızı

Fasiləsiz texnoloji proseslərdə maddə tərkibinə nəzarət üçün uyğun ölçmə vasitələrinin seçiminin əsaslandırılması.

Rəhbər:dos.,ADAU-nun prof. E.M.Məmmədov
17.Qurbanlı Altay Fuad oğlu

İstehsalat proseslərində təzyiqə nəzarət etmək üçün ölçmə vasitələrinin seçiminin əsas-landırılması.

Rəhbər:dos.,ADAU-nun prof. E.M.Məmmədov
18.Məmmədova Türkan İbrahim qızı

Maye mühitdə dəyişən təzyiq düşgülü sərfiyyat ölçənlərin seçiminin əsaslandırılması.

Rəhbər:dos.,ADAU-nun prof. E.M.Məmmədov
19.Cəfərova Ləman Vüqar qızı

Qaz qarışıqlarında müxtəlif maddələrin qatılıqlarının təyinində termokonduktometrik qaz təhliledicilərinin tətbiqinin əsaslandırılması.

Rəhbər: dos.T.Y. Məmmədov
20.Bahaturlu Arzu Qanbay qızı

Fasiləli texnoloji proseslərdə maddə miqdarının nəzarətdə saxlanması üçün ölçmə vasitələrinin seçiminin əsaslandırılması.

Rəhbər: dos.T.Y. Məmmədov
21.Quliyev İlkin Məstan oğlu

Diskret istehsalat proseslərində fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərin idarə edilməsi üçün uyğun ölçmə vasitələrinin seçim metodi­ka­sının əsaslan-dırılması.

Rəhbər: dos.T.Y. Məmmədov
22.Məmmədova Türkan Ceyhun qızı

Yüksək temperaturla müşayiət edilən texnoloji proseslərdə kontaktsız temperatur ölçmə metodunun əsaslandırılması.

Rəhbər: dos.T.Y. Məmmədov
23.Aslanova Aysel Elman qızı


Müxtəlif növ birləşmələr üçün parametrlərin və oturtmaların seçilməsi.

Rəhbər: b/m M.R. Həsənova
24.Bayramov Muxtar Bayram oğlu

Kartofqazan maşının bıçağının hazırlanma­sın­da standartların işlənməsi.

Rəhbər: dos. S.B.İsmayılov
25.Əliyev Ünal Həmzə oğlu

Yığma vahidi üçün texniki şərtlərin işlənməsi.

Rəhbər: dos. əv. İ.Q.Süleymanov
26.Ağakişiyev Rauf Zakir oğlu

Hidropaylayıcı “Zolotnik” hissəsinin hazırlanmasına texniki şərtlərin işlənməsi.

Rəhbər: dos. əv. İ.Q.Süleymanov
27.Kazımov Ruslan Sahib oğlu

Maşınqayırma müəssisələrində məhsulun sertifikatlaşdırılması.

Rəhbər: dos. əv. İ.Q.Süleymanov
28.İslamova Nərminə İlqar qızı

Aparıcı val birləşməsinin və düyünlərinin müsaidə və oturtmalarının əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. əv. İ.Q.Süleymanov
29.Məmmədova Nəzakət Qəzənfər qızı

Qaz qarışıqlarının konsentrasiyalarının təyin edilməsi üçün dielkometrik analizatorların

3 seçiminin əsaslandırılması.Rəhbər:dos. R.C.Ələkbərov
30.Quluzadə Emil Anar oğlu

Detal istehsalı prosesində keyfiyyətin idarə olunması sisteminin işlənməsi.

Rəhbər:dos. R.C.Ələkbərov
31.Qaçaylı Əsmər Şahin qızı

Maşınqayırmada hissələrin, düyünlərin və mexanizmlərin dəqiqliyinin normalaşdırılması üsulları.

Rəhbər:dos. R.C.Ələkbərov
32.Hüseynli Türkan Rəfail qızı

Traktor hidravlik sisteminin asqı qapağının hazırlanmasına texniki şərtlərin işlənməsi.

Rəhbər:dos. R.C.Ələkbərov
33.Mehdiyev Samir Sahib oğlu

MTZ 89.2 traktorlarında satellit oxların gövdədə oturdulması üçün tərtibatın sertifikatlaşdırılması.

Rəhbər: dos. İ.A.Əmiraslanov
34.Camallı Tural Qalib oğlu

Təkərli traktorların sükan mexanizminin yığılması üçün tərtibatın sertifikatlaşdırılması.

Rəhbər: dos. İ.A.Əmiraslanov
35.Əhmədli Qələndər Əlamdar oğlu

Çox komponentli maye və qazların tərkibi­nin avtomatik analizinin metod və vasitələrinin metroloji əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. M.H.Cəfərov
36.Məhərrəmov Ceyhun Natiq oğlu

Müxtəlif qaz qarışıqlarının analizində kondensasiyalı qaz təhliledicilərinin seçim metodikasının əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. M.H.Cəfərov
37.Məmmədxanlı Zamin Kərim oğlu

Diskret istehsalat proseslərində temperaturu nəzarətdə saxlama vasitələrinin seçilməsinin əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. H.S.Camalov
38.Muradzadə Nemət Hacıqulu oğlu

Maye mühitlərinin analizində elektrokonduk-tometrik analizatorların tətbiqinin metroloji əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. H.S.Camalov
39.Haqverdiyev Məmmədxan Elçin oğlu

Texnoloji proseslər mühitində potensiomet­rik analizatorların tətbiqinin metroloji əsas­lan­dırılması.

Rəhbər: dos. H.S.Camalov
40.Məmmədov Heydər Qnyaz oğlu

Texnoloji proseslərdə mayenin səviyyəsinə nəzarət edən ölçmə vasitələrinin seçilməsinin əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. H.S.Camalov


Aqromühəndislik” ixtisası üzrə

Kənd təsərrüfatı texnikası kafedrası
1.Abdullayev Elsevər Fərman oğlu

Südlük istiqamətli iribuy­nuzlu qaramal fer­masın­da işlərin mexanik­ləşdirilməsi ilə sü­dün termiki emal xəttinin la­yihə­ləndirilməsi.

Rəhbər: prof. X.H.Qurbanov
2.Abdullayev Röyal Müzəhim oğluKiçik heyvandarlıq təsərrüfatında yemlərin hazırlanma xəttinin la­yihə­ləndirilməsi.

Rəhbər: prof. X.H.Qurbanov
3.Məmmədova Həyat Məm­məd qızı

Taxılın becərilməsi üçün maşınların tex­no­lo­ji kompleksi və torpaq becərən ma­şının konstruktiv işlənməsi.

Rəhbər: prof. N.N.Məmmədov
4.Əhmədli Şanxay Qəzənfər oğlu

Taxılın becərilməsinin mexanikləşdirilməsi və səpən maşının işçi orqanının konstruktiv işlənməsi.

Rəhbər:dos., ADAU-nun prof. A.C.Axundov
5.Qurbanova Gülarə Tapdıq qızı

Torpağın becərilməsinin mexanikləş­diril­mə­­si və kom­binə­edilmiş torpaq­becərən ma­şının konstruktiv işlənməsi.

Rəhbər:dos. ADAU-nun prof., A.C.Axundov
6.Məmmədzadə Nicat Əda­lət oğlu

Pambıq səpininin mexanikləşdirilməsi və to­xum­­səpən maşının işçi orqanının konstruk­tiv işlənməsi.

Rəhbər:dos.,ADAU-nunprof. T.M.İbrahimov
7.Əsgərov Səyyaf Şahin oğlu

Üzümlüklərin becərilməsinin mexanik­ləş­­diril­­məsi və su erroziyasına qarşı qur­ğunun konstruktiv işlən-məsi.

Rəhbər:dos.,ADAU-nunprof. T.M.İbrahimov
8.Bağırov Elvin Zeynal oğlu

БB-tipli taxıl bunkerinin hava nizamlayıcı mexanizminin konstruktiv işlənməsi.

Rəhbər: dos. R.M.Ağayev
9.Süleymanov Rəşad Cavanşir oğlu

Pambığın qurudulması üçün günəş enerjisi ilə işləyən qurğunun layihə­lən­dirilməsi.

Rəhbər: dos. R.M.Ağayev
10.Bədəlov Elman Məzahir oğlu

Fermer təsərrüfatında duzlu suyu təmiz­ləyən qurğunun layihə­lən­dirilməsi.

Rəhbər: dos. R.M.Ağayev
11.Əhmədov Nurlan Azər oğlu

Tütünün qurudulması üçün istilik kollek­torunun layihələndirilməsi.

Rəhbər: dos. R.M.Ağayev
12.Məmmədova İlahə Azər qızı

Fermer heyvandarlıq təsərrüfatında peyinin təmiz­lənməsi xəttinin layihələndirilməsi.

Rəhbər: dos.,ADAU-nunprof. H.Z.Zeynalov
13.Əbilov Vüqar Əbil oğlu

Tovuz rayonu Aşağı Quşçu kəndinin fermer tə­sərrüfatının qaramal fer­­­­­­­­­ma­­sında qüv­vəli-qarışıq yemin hazır­lanma xəttinin işlən­məsi.

Rəhbər: dos. Allahverdiyeva Q.M.
14.Sadıqov Əmrah Mikayıl oğlu

Toxumun əkinqabağı hazırlanması üçün qurğunun layihələndirilməsi.

Rəhbər:dos.əv.U.T.Tağıyev
15.İsmayılov Elməddin Valeh oğlu

Radial havalandırılan taxıl bunkerinin layihələn-dirilməsi.

Rəhbər:dos.əv.U.T.Tağıyev


Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi” ixtisası üzrə

Yerüstü nəqliyyat vasitələri və texniki servis kafedrası
1.Rzayev Əvəz Nadir oğlu

Yük daşımalarında loqistik mərkəzin təşkilinin layihəsi.

Rəhbər: dos. A.F. Həsənov
2.Namazov Səbuhi Ceyhun oğlu

Avtoservis müəssisəsində texniki xidmət və cari təmir zonasının layihələndirilməsi.

Rəhbər. dos. A. F.Həsənov
3.Oruclu Aysel Fəxrəddin qızı

İstismar şəraitinin avtomobillərin etibarlılığına təsiri-nin azaldılması tədbirlərinin əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. A. F.Həsənov
4.Rəhimov Rauf Vaqif oğlu

Kənd təsərrüfatı yüklərinin daşınmasında avtomo-billərdən səmərəli istifadənin təşkilinin layihəsi.

Rəhbər: dos. A. F.Həsənov
5.Qasımov Vasif Ramiz oğlu

Avtomobil nəqliyyat vasitələrinin saz vəziyyətdə saxlanması üçün kompleks texniki xidmətlərin layihəsi.

Rəhbər: prof. Q.İ.Əliyev
6.Pənahlı İsmət Talıb oğlu

Avtomobillərə texniki servis üçün texnoloji və diaqnostika avadanlıqlarından istifadənin layihəsi.

Rəhbər: prof. Q.İ.Əliyev
7.Mehdiyev Elcan Yalçın oğlu

Avtomobil parkının səmərəli istismarının layihəsi.

Rəhbər: prof. Q.İ.Əliyev
8.Rüstəmov Turan Aydın oğlu

Nəqliyyat işlərinin səmərəli təşkilinin layihəsi. Rəhbər: prof. Q.İ.Əliyev
9.Əsədov Elvin Nizami oğlu

Gəncə şəhərində 1 saylı marşrutun hərə­kət qrafikinin və təhlükəsiz istismarının tədqiqi.

Rəhbər. dos. İ.F.Hüseynov
10.Cəbrayılzadə Fərid Fail oğlu

Loqistik sistemdən istifadə etməklə nəqliyyat əməliy-yatlarının tədqiqi.

Rəhbər. dos. İ.F.Hüseynov
11.Abbasov Vasif Asəf oğlu

Dəniz səviyyəsindən yüksəkliyin KamAz avtomo-bilinin texniki-iqtisadi göstəricilərinə təsiri.

Rəhbər. dos. İ.F.Hüseynov
12.Rüstəmli Fuad Əli oğlu

İnşaat materiallarının daşınmasının optimal təş-kilinin layihəsi.

Rəhbər. dos. S.Q. Hüseynov
13.Adıgözəlov Hüseyn Sehrəddin oğlu

Təbii iqlim şəraitindən asılı olaraq avtomobil yollarında təhlükəsiz hərəkətin təşkilinin layihəsi.

Rəhbər. dos. S.Q.Hüseynov
14.Atayev Səbuhi Sabir oğlu

Gəncə şəhəri Heydər Əliyev prospektində hərəkətin təhlükəsizlik tədbirlərinin əsaslan­dırılması.

Rəhbər. dos. S.Q.Hüseynov
15.Kazımov Ramin Elbrus oğlu

Gəncə-Qazax avtomobil yolunun memarlıq və abadlaşdırılma baxımından qiymətləndirilməsi.

Rəhbər: dos. V.Ə.Mirzəliyev
16.Əliyev Aydın Elşən oğlu

Azərbaycan Respublikasının avtomobil yollarında beynəlxalq turizm və kurort marşrutlarına qoyulan tələblərin əsaslandırılması.

Rəhbər: dos. V.Ə.Mirzəliyev
17.İsmayılzadə İsmayıl Arzu oğlu

Nəqliyyat sisteminin müasir tələblərinə uyğun avtomobil yollarının layihələndirilməsinin tədqiqi.

Rəhbər: dos. V.Ə.Mirzəliyev
18.Vəliyev Arzuman Qardaşxan oğlu

Daxili yanma mühərriklərinin ətraf mühitə təsirinin ekoloji qiymətləndirilməsi.

Rəhbər: dos. T.M.İslamov
19.Rəsulzadə Qismət Rövşən oğlu

Gəncə şəhəri 20 saylı marşrut avtobuslarının təhlükəsiz hərəkətinin təşkili.

Rəhbər: dos. T.M.İslamov
20.Sabirov Yunis Etibar oğlu

Gəncə-Samux istiqamətində yük daşımaların optimal təşkilinin layihəsi.

Rəhbər: dos. T.M.İslamov
21.Məmmədov Mobil Vahid oğlu

Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsində avtomobillərin saxlanmasının təşkilinin layihəsi.

Rəhbər: b/m t.f.d. E.İ. Əsgərov
22.Məmmədzadə Müşviq Fəzrəddin o.


Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsində icarə və sifariş xidmətlərinin təşkilinin layihələndirilməsi.

Rəhbər: b/m t.f.d. E.İ. Əsgərov
23.Kamallı Cavanşir Sənani oğlu

Gəncə şəhərində taksilərlə sərnişin daşımalarının təşkilinin layihəsi.

Rəhbər: b/m t.f.d. E.İ. Əsgərov
24.Həsənov Fərid Mehman oğlu

Yük daşımaları istiqamətli avtomobil nəqliyyat müəs-sisəsində illik istehsalat proqramının əsaslan-dırılması.

Rəhbər: b/m t.f.d. E.İ. Əsgərov
25.Xankişiyev Tural Sədrəddin oğlu

Aktiv təhlükəsizliyin avtomobillərin etibarlılığına və təhlükəsiz hərəkətin təşkilinə təsirinin tədqiqi.

Rəhbər: b/m A.T. Cəfərov
26.Əlizadə Türkan İlqar qızı

Çoxmərtəbəli avtomobil dayanacağında avto-mobillərin saxlanması üçün gözlərin ölçülərinin əsaslandırılması.

Rəhbər: b/m A.T. Cəfərov
27.Abbasov İbrahim Rafael oğlu

Təhlükəsiz hərəkətin təşkilində sürücü rolunun araşdırılması.

Rəhbər: b/m A.T. Cəfərov


Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi” ixtisası üzrə

Meliorasiya və Hidrotexniki qurğular kafedrası
1.Məmmədov Niyaz Namiq oğlu

Goranboy rayonu şəraitində artezian sularından istifadə etməklə fermer təsərrüfatında yerüstü suvarmanın təşkili.

Rəhbər: dos. Ə.A.Allahverdiyev
2.Əsədov Cavid Telman oğlu

Ağsu çayı üzərində Fərqanə tipli suqəbuledicinin layihəsi.

Rəhbər: dos. Ə.A.Allahverdiyev
3.Mirzəyev Sevdi Təvəkkül oğlu

Samux rayonu şəraitində fermer təsərrüfatında qapalı suvarma sisteminin layihələndirilməsi.

Rəhbər: dos. Ə.A.Allahverdiyev
4.Verdiyev Röyal Paşa oğlu

Tovuz çayı üzərində diafraqmalı torpaq bəndin layihəsi.

Rəhbər: dos., ADAU-nun prof., M.Mirsalahov
5.Cəfərov Cəlal Yaşar oğlu

Üzərində dyüker və tunel olan magistral kanalın layihəsi.

Rəhbər: dos., ADAU-nun prof., M.M.Mirsalahov
6.Həsənova Lalə Müsəllim qızı

Qudyalçay hidroqovşağı tərkibində beton suaşıran bəndin layihəsi.

Rəhbər:dos., ADAU-nun prof., M.M.Mirsalahov
7.Hacıyev Elxan Rövşən oğlu

Göyçay çayından qidalanan magistral kanal və nizamlayıcı şlüzün layihəsi.

Rəhbər:dos., ADAU-nun prof., M.M.Mirsalahov
8.Əliyeva Könül Çingiz qızı

Samux rayonu şəraitində fermer təsərrüfatında suvarma sistemi və yerüstü suvarmanın təşkilinin layihələndirilməsi.

Rəhbər: b/m A.İ. İsmayılov
9.Abayev Paşa Xaqani oğlu

Katex çayı üzərində ekranlı-panurlu torpaq bəndin layihəsi.

Rəhbər: b/m A.İ. İsmayılov
10.Babazadə Muxtar Kainat oğlu

Araz çayı üzərində torpaq bəndin layihəsi.

Rəhbər: b/m A.İ. İsmayılov
11.Qədirli Farid Zamin oğlu

Türyançay üzərində beton suaşıran bəndin layihəsi.

Rəhbər: b/m İ.Ə.HüseynovAqromühəndislik” ixtisası (aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və

avtomatlaşdırılması) ixtisaslaşması üzrə

Elektrik mühəndisliyi kafedrası
1.Qazıyev Raul Absər oğlu

Mikroiqlimin işlənilməsilə Goranboy rayonu Todan kəndinin fərdi sahibkarlıq heyvandarlıq təsərrüfa-tının elektrikləşdirilməsinin layihələndirilməsi.

Rəhbər: dos. M.M.Bağırzadə
2.Əsədli Müşfiq Yalçın oğlu

Tovuz rayonu quşçuluq fərdi sahibkarlıq təsər-rüfatının elektrikləşdirilməsinin layihələndirilməsi.

Rəhbər: b/m, ADAU-nun dos. K.M. Cəfərquliyev
3.Məmmədov Rüfət Valeryeviç

Yemin hazırlanmasının avtomatlaşdırılmasının işlənilməsilə Şəmkir rayonunun Düyərli kəndindəki
fərdi sahibkarlıq təsərrüfatının elektrikləşdirilməsinin

layihələndirilməsi.Rəhbər: dos. T.N. Musayev
4.İsmayılov Asif Şöhrət oğlu

Yempaylayanın elektrik intiqalının işlənilməsilə Tovuz rayonunun Düz Qırıxlı kəndindəki heyvan-darlıq fərdi sahibkarlıq təsərrüfatının elektrikləşdi-rilməsinin layihələndirilməsi.

Rəhbər:dos.əv.N.Q Orucova
5.Rəhimbəyov Həsən Rəhim oğlu

Peyin təmizləyən nəqletdiricinin elektrik intiqalının işlənilməsilə Samux rayonunun Sərkar kəndindəki heyvandarlıq fermer təsərrüfatının elektrikləşdiril-məsinın layihələndirilməsi.

Rəhbər:dos.əv.N.Q Orucova
6.Baloğlanov Elnur Elsevər oğlu

Südün termik emalının işlənməsi ilə Qəbələ rayonunun Vəndam kəndindəki südçülük ferma-sınının elektrikləşdirilməsinin layihələn­dirilməsi.

Rəhbər: dos. F.M.Yusibov
7.Məmmədov Nizami Elcan oğlu

Mikroiqlim parametrlərinin avtomatik tənzimlənməsi ilə İsmayıllı rayonu Talıstan kəndinin heyvandarlıq fermasının elektrikləş­diril­məsinin layihələndirilməsi.

Rəhbər: dos. F.M.Yusibov
8.Soobşikov Yakov İvanoviç

Tövlədən peyinin çıxarılmasının işlənilməsilə Goranboy rayonunun Qaraçinar kəndindəki heyvan-darlıq fermer təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi.

Rəhbər: b/m F.Ə.Şərifova
9.Namazov Emin İlqam oğlu

Goranboy rayonunun Goranlı kəndində elektrik avadanlıqlarının rayonlararası xidmət və cari təmiri sisteminin layihələndirilməsi ilə elektrik mühərrik-lərinin işə salma mühafizə aparatlarının yoxlanması və sınağının işlənməsi.

Rəhbər: b/m, ADAU-nun dos.O.X.Hüseynov


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə