Milli Virtual Kitabxananın "Gənc yazarların İnternet resurslarında e-kitabla iştirakı təlimi" "Gənc yazarların maarifləndirilməsiYüklə 1.4 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/19
tarix23.12.2016
ölçüsü1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Rufət  

 

www.kitabxana.net  

 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

2012 “Gənc yazarın e-kitabı” 

 

İbrahim Sel 

 

Türk tarixi  

Kulturoloji-publisitik araşdırma  

Gənc yazar-araşdırmaçı İbrahim Selin ilk e-nəşri – onun yeni kitabı 

əsasında hazırlanıb: Müəllifin elə yazıları vardır ki, ciddi polemikalara 

uğrayacaq, digərləri isə əsl gənc araşdırmaçı qızğınlığı ilə qələmə alınıb...  

 

 

 Y

E N I  


Y

A Z A R L A R   V Ə  

S

Ə N Ə T Ç I L Ə R  Q

U R U M U

.

  E


-

N Ə Ş R  

N

 

3 1 ( 1 4 1 

-

 2 0 1 2 )

 

 www.kitabxana.net

  –  Milli Virtual Kitabxana

  www.kitabxana.net

 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə   

http://www.kitabxana.net

  - Milli Virtual Kitabxananın "Gənc yazarların İnternet 

resurslarında e-kitabla iştirakı təlimi" ("Gənc yazarların maarifləndirilməsi. 

İnformasiya texnologiyaları istifadəsinin inkişafı" altbölümü) kulturoloji-innovativ 

layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 

Elektron Kitab N 31 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum: 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi yanında  

Azərbaycan Gənclər Fondu

:  

http://youthfoundation.az

 

 

İbrahim Sel 

 

Türk tarixi  

Kulturoloji-publisitik araşdırma  

Gənc yazar-araşdırmaçı İbrahim Selin ilk e-nəşri – onun yeni kitabı əsasında hazırlanıb: 

Müəllifin elə yazıları vardır ki, ciddi polemikalara uğrayacaq, digərləri isə əsl gənc 

araşdırmaçı qızğınlığı ilə qələmə alınıb...  

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2012. E-nəşr N 31 (141 - 2012)  

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq 

 

"Gənc yazarın ilk e-kitabı" silsiləsindən bütün kitablarla buradan tanış olun: 

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=167

  


www.kitabxana.net

  –  Milli Virtual Kitabxana

    

Ġbrahim Sel                                       

                            

Professional Oxucu Liqası                        

 

 

 

                                                         

Türk tarixi

 

 

                   

 

 

 

 

 

www.kitabxana.net

  –  Milli Virtual Kitabxana

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Haradan  gə

ldiyini  bilm

ə

y

ə

nl

ə

r  hara  getdikl

ə

rini  d

ə

  bilmirl

ər,  çünki,  harada 

durduqlarından xə

b

ə

rsizdirl

ər”. 

Erix Fayql 

 

 

Ġstifadə

 

olunmuĢ ə

d

əbiyyat: Banarlı Nihad Sami, «Rəsimli türk ə

d

əbiyyatı tarixi»; Toğan 

Z

əki  Validi,  «Ümumi  türk  tarixinə

 

giriĢ»;  Cə

f

ər  oğlu Əhməd,  «Türk dili  tarixi»;  Qəfs oğlu 

Ġbrahim, «Türk milli kültürü»; Doktor Cavad Heyət, «Türklə

rin tarix v

ə

 m

ə

d

ə

niyy

ə

tin

ə

 bir 

baxıĢ»; Bartold V., «Orta Asiya türklərinin tarixi»; Avçıoğlu Doğan, «Türklərin tarixi».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kitabxana.net

  –  Milli Virtual Kitabxana

  I hiss

əÇinlilə

r 1845 kilometr uzunluqda s

ədd çə

kirl

ə

r v

ə

 

canlarını qurtarırlar

 

  

 Türk elləri dörd min ilə

 

yaxın keçmişlərind

ə

 Asiya, Avropa və

 Afrika qit

ə

l

ərin

ə

 yayılmış, oralarda 

mill


ə

tl

ər v

ə

 dövlə

tl

ər yaratmışlar. Türklər islam dinini q

ə

bul edə

nd

ən sonra böyük islam dövlətl

ə

ri qurmuş, dünyada islam dininin yayılmasında önəmli rol oynamışlar.

 

 Türk ellə

rinin tarixl

əri onların köçlə

ril


ə

 

əlaq

ədardır. Bu gün qə

bul edil

əə

qid


ə

y

ə 

görə, türklə

rin 

ana yurdu Orta Asiyada Altay-Ural dağları arasındakı çöllüklə

r olub buradan 

ətrafa yayılmışlar. 

Türklə


rin q

ədim ataları eramızdan ə

vv

ə

l 1700-cü ildə

 Altay v


ə

 Tyan-


Şan dağları ətrafına hakim 

olmuşlar.  

 

 

Türk  köçlərinin  baş  verməsind

ə

 quraqlıq,  əhali  artımı  və

 

otlaqların  azlığı  kimi  iqtisadi-ictimai 

s

əb

ə

blə

r d


ə

 

göstərilir. 

Bu köçlə


r v

ə

 yerdəyişmə

l

ər h

ə

r zaman asan və

 

rahat olmamışdır. Köçləəsnasında  rastlaşan  zə

hm

ə

t, ə

ziyy


ə

t  v


ə

  b


ə

z

ən  d

ə

 savaşlar  türklə

ri  s


ə

rtl


əşdirmiş,  hər  cür 

t

əhlükəy

ə

 sinə

 g

ərm

ək, hazır və

 amad

ə

 olmaq kimi vərdişlər aşılamışdır.

 

 Türklər bir «bozqır» xalqı sayılır; bozqır dəşt, step, ya çöl deyildir, bozqırda su, yağış və

 otlaqlar 

da  vardır.  Türk  elləri  mühacirə

tl

əri 

əsnasında  öz  yaşayış  şə

rtl

ə

rinə,  bozqır  iqlim  və

 

kültürünə 

qarşı olan yerlə

rd

ə

, mə

s

əl

ə

n cə

ng

əl v

ə

 ya çox isti, rütubə

tli yerl


ə

rd

ə yerl

əşmə


mi

şlə


r.  

 

«Türk»  sözünün  mənşəyi  haqqında  bir  sıra  mülahizəl

ər  vardır.  Bunların  içə

risind

ə

 «törə

m

ək» (tor 

ə

kə

) m


ənası düzdür. Azərbaycanın yerli tayfaları arasında «turukki» adlı tayfa da olmuşdur.

 

 Türklər  ağ  irqin  Turan  qolundan  olub  ə

sas


ən  braxikefal,  üzü

gird


ə

  v


ə

 

badam  gözlü  olmuşlar, halbuki  monqollar  dolixoksefaldırlar.  Rus  arxeoloqlarının  Andronovo  qə

s

əb

ə

sinin ətrafında 

tapdıqları  Andronovo  insanı  ə

sl 

əski  türklərin  antropoloji  xüsusiyyətl

ərini  özündə

  birl

əşdirir: braxikefal,  tux  r

əngli  saç,  girdə

  v

ə

  bir  az  bəyaz  üz,  orta  boy

-  167  sm  v

ə

 

badam  gözlü  (İmişli sortu). 

***** 


 HUNLAR. 

Hunlar  haqqında  çox  araşdırmalar  və

 

mübahisə


l

ər  etmiş  bəzi  müə

llifl

ər  onları monqol v

ə

 ya monqol-türk qarışığı hesab etmişlər, lakin son zamanlardakı araşdırmalar onların 

türk  olduğunu  isbat  etmişdir.  C.  Markvart,  P.  Pelliot,  O.  Frank,  G.  Nemet,  Rene  Qrusse,  V. 

Eberhard,  C.  Klauzen  v

ə

 başqaları  hunların  dil,  ürf  və

  ad


ə

tl

ərini  n

ə

zə

r

ə 

alaraq,  onları  türk 

saymışlar. Bu elin hakim qə

bil


əsi özlə

rin


ə

 

cun, ya xun demişlər (q

ədim türk dil

ind

ə

 hun- xalq və

 

el mənasında işlənmişdir, necə

 ki, indi bizd

ə

 

«el-

gün» istilahı arasında işlə

dilir). 

***** 


 

Hunların  yazılı  tarixi  e.ə

.  315-ci  ild

ən qabaq  Çin ilə

 

bağladıqları  bir  müqaviləd

ən başlanır.  Bu 

zamanlarda dövlət qurmuş və

 

Çinlə 

qonşu olan hunl

ar t

ə

dricən qüvvə

tl

ənmiş, Çin dövləti onların qabağını  almaq  üçün  məşhur  Çin  səddini  tikdirmişdir  (e.ə

.  214-


cü  ildə).  Böyük  sə

ddi  tikm

ə

kl

ə 

çinlilər  canlarını  böyük  təhlükə

l

ə

rdən  qurtarmışlar.  Bu  divarın  ucalığı  15  metr,  eni  9  metr, 

uzunluğu  1845  kilometrdi

r,  Pekind

ə

n  75  kilometr  mə

saf


ə

d

ədir,  kosmosdan  görünən  yegan

ə

 tikilidir. 

 E.


ə

.  209-cu  ild

ə

 

Mete  atası  Tumen  xanın  yerinə 

keçdi  və

 

özünü  tanhu-  imperator  elan  etdi. 

Mete xan Çinin şimalını işğal edib, çinlilə

ri vergi verm

ə

yə

 m

əcbur etdi v

ə

 eyni zamanda çinl

i bir 


www.kitabxana.net

  –  Milli Virtual Kitabxana

  şahzadə

  il


ə

  evl


ə

ndi.  Mete  xan  Baykal  d

əryaçasından  İrtış  nə

hrin


ə

c

ən  bütün  Güney  Sibir bozqırlarını aldı və

 

türk ellərinin hamısını öz bayrağı altına topladı. 

 

Hun dövləti orduya dayanırdı; ordu onlu tərtibl

ə

 mə

rk

əz

ə

 bağlı idi. Hun dövlə

ti  iqtisadiyya

tının 

əsasını başda at olmaq üzrə heyvan b

ə

slə

m

ək t

əşkil edirdi. Millə

t, ya el- boy v

ə

 qə

bil


ə

l

ərin bir 

araya g


ə

lm

əsind

ə

n təşəkkül tapmışdı. Hun dövlə

t t


əşkilatında bir dövlə

t m


əclisi, ya toy (bu gün 

işlə


dil

ən  toy  lüğə

tinin  q

ə

dim  mənası  mə

clis  idi)  v

ə

 

sağ-s

ol  olmaq  üzrə

 

iki  cinah  vardı  ki,  bir cinahın başında Bilge İlik deyilən bir şahzadə

 dururdu. 

 Mete xan e.

ə

. 174-cü idə

 

öldü və 

oğlu Kiyuk (e.ə

. 174-160) onun yern

ə

 tanhu oldu. O da atası 

kimi qüdrətli idi. Çinə

 

hücum edib Çin paytaxtını aldı, sonra barışdı və 

Çin şahzadə

si il

ə

 evlə

ndi. 


 

Kiyukdan  sonra  Gün  Çin  tanhu  oldu.  Onun  zamanında  dövlə

t  z

ə

iflədi.  Çinlilə

r  e.


ə

.  315-ci  il 

bağlaşmasından  sonra  hun  savaş  taktikasını  öyrə

nm

əy

ə

  və

 

atlı  savaş  dəst

ə

lə

ri  t


ə

rtib  etm

ə

y

ə 

başladılar. Onlar ipə

k yolunun 

ə

hə

miyy


ə

tini b


ə

han


ə

 

edib, 140 min atlı ilə 

hunlara hücum etdilə

v

ə 

onları  Ordosdan  Orxon  mə

nt

ə

qə

sin


ə

 

geri  oturmağa məcbur  etdil

ə

r  (e.ə

.  127-117).  Bundan 

sonra zamanla hun imperatorluğunun zə

ngin v


ə

 abad yerl

əri (Tanrı dağları, Cunqariya, Turfan, 

Yark


ənd,  Kuça)  çinl

il

ərin 

ə

linə

 

keçdi.  Hun  dövləti  özünü  sıxıntıdan  qurtarmaq  üçün  Çin dövlə

tinin himay

əsi altına girmə

k ist


ədi. Bu zaman tanhu Ho xanın qardaşı Çi

-

çi bu qərara qarşı g

ə

ldi və

 

Hun dövləti ikiy

ə

 bölündü: şimalda Çi

-

çinin müstəqil dövləti v

ə

 cənubda Çinin himayə

si 


altında olan torpaqlar (e.ə

. 55-54-


cü illə

r). 


 

Çi

-çi e.ə

. 51-ci ild

ə

 q

ərb v

ə

 şimala hücum etdi, imperatorluğun Orta Asiya qismini və

 

Türküstanı f

ə

th etdi. Lakin e.ə

. 36-


cı ildə

 

çinlilərin hücumunda ailəsi il

ə

 birlikdə

 

öldürüldü.  

 

Eramızın 18-ci  ilind

ə

 hunlar  tanhu  Yu  zamanında qiyam  edib çinlilə

rl

ə 

savaşdılar,  istiqlallarını 

ə

l

ə g

ətirib Mancuriyadan Kaşğara qə

d

ə

r yerlə

r

ə t

ə

zə

d

ən hakim oldular. Lakin Yu ölənd

ə

n sonra (46-

cı il) yenə

 

daxili ixtilaflar başladı, eyni zamanda qıtlıq və 

aclıq da üz verdi və

 v

ə

ziyyə

t daha 


da xarablaşdı.

 

 Şimal  hunları  72

-91-ci  ill

ə

rd

ə 

çinlilə


r  v

ə

 şə

rqd


ə

  Siyinpiyl

ə

r  t


ə

r

əfind

ə

n  məğlub  oldular,  bu 

m

əğlubiyyətd

ə

n sonra tə

dric


ə

n q


ə

rb

ə t

ə

rəf mühacirə

t

ə 

başladılar.

 

***** 


 

Mülahizə


l

ə

rə

 

görə, Avropa hunları Asiya hunlarının övladlarıdır.  Bunlar  350-ci  ild

ə

  qə

rb

ə  t

ə

rə

mühacirət  etmişlər.  Əvvəlc

ə

  Alan  (Xə

z

ər  d

ə

nizi  və

 

Aral  gölü  arası)  mənt

ə

qəsini  aldılar.  Sonra 

355-365-ci ill

ə

rd

ə X

ə

zə

r d


ənizinin şimalından keçib, İtil (Volqa) çayı və

 oradan da Qara d

ə

nizin 


şimalına  gə

ldil


ər.  Burada  şə

rqi 


qotları  məğlub  edib,  qərbi  qotları  da  geri  oturmağa  mə

cbur 


etdil

ə

r. Bu tarixdən sonra Avropada böyük köçlər başladı. 

 

 Qərb  hunları  378

-ci  ild


ə

  Balamir  s

ə

rk

ərd

ə

liyində

 

(başbuğ)  və  onlara  tabe  olan  alanlar,  qotlar, 

Tayfal jermanl

ə

ril


ə

 birlikd


ə

 Tuna (Dunay) 

çayını keçib Trakyaya qə

d

ər ir

ə

li getdilər. Hunların bir 

d

əst

ə

si  Trakyaya  getdiyi  halda,  o  biri  də

st

ə  v

ə

 ya  şərq  cinahı  Basiq  və

 

Qursiqin  başçılığı  ilə 

Qafqaz  yolu  il

ə

 

Anadoluya  girib,  şəh

ə

rlə

r  bir-bir  alandan  sonra  Suriyaya  q

ə

d

ər  ir

ə

li  getdilə

(395). Bu, türklə

rin tarixd

ə

 ilk d


ə

f

ə Anadoluya g

ə

lmə

l

əridir. 

 200-


cü ildə

 Q

ərbi Hun  s

ə

rkə

rd

əsi, Balamirin oğlu və  ya n

ə

vəsi olan Ulduzxan Avropanı basqı 

altına  alıb,  Hun  siyasə

tinin 

əsasını  qoydu.  Hun  siyasəti  bizansları  basqı  altında  tutmaq  və 

rumlarla dost qalma

q idi. Çünki rumlar hunların da düşmə

nl

əri olan jermenl

ə

r tə

r

əfind

ən basqı 

v

ə

  qarə

tl

ər

ə

  məruz  qalmışdılar.  Necə

  ki,  Radages  Ruma  h

ə

ml

ə 

etdiyi  zaman  Rum  ölkə

si 

Ulduzxan tə

r

əfind

ən qurtarıldı və

 

Radages yaxalanıb edam edildi (406). 410-cu ild

ə

 Ulduz xan www.kitabxana.net

  –  Milli Virtual Kitabxana

  öldü

  v


ə

  onun  yerin

ə

 

Qaratun  (Qaradon)  imperator  keçdi.  Qaratun  daha  çox  şərqd

ə

ki m

ə

sə

l

əl

ə

rlə

 m

əşğul oldu. 

 422-ci  ild

ə

 

Roa  Hun  imperatoru  oldu.  Roanın  üç  qardaşı  vardı:  Muncuq,  Aybars  və  Oktar. 

Muncuq Atillanın atası idi və

 

tez öldüyü üçün qardaşların hər biri 

bir cinahın eligi oldular. 

 

 Roa h


ə

min ild


ə

 

bizansların Hun ölkəsind

ə

ki təhrikatını bə

han


ə

 g

ətirib, Bizansa hücum çək

ə

rə

k, 


onları  vergi  vermə

y

ə  m

ə

cbur  etdi.  Roa  434-cü  ildə

 

öldü  və  onun  yerin

ə

  Atilla  imperator  oldu. Atilla  bu  zaman  40  yaşında  idi,  mə

ml

ək

ət  işlə


rind

ə,  savaşçılıqda  təcrübə

si  v

ə

  qabiliyyə

ti 


yet

ə

rincəydi. İlk ə

vv

əl ölkəni qardaşı Bleda ilə birlikd

ə

 idarə

 edirdil


ər. Yavaş

-

yavaş Atilla bütün işləri öz ə

lin


ə

 

aldı. Əmiləri Aybars şərq cinahı və Oktar q

ərb cinahını idarə

 edirdil

ə

r. Bleda 445-ci ild

ə

 və

fat etdi v

ə

 Atilla rə

qibsiz imperator oldu. 

 434-

cü  ildə


 

Atilla  Bizans  nümayə

nd

ə

silə

 

Dunay  çayının  quzeyində  Konstansada  (indiki 

Rumıniya  ə

razisind

ə

 şə

h

ər)  barış  müqaviləsi  bağladı.  Bu  müqaviləy

ə

 görə

 

Bizansın  ödədiyi 

vergi  iki  d

ə

f

ə 

artdı və


 

iki ölkə


  a

rasındakı ticarət hüdud şə

h

ə

rlə

ril


ə

  m


əhdudlaşdı. Bizans dövlə

ti 


hunlardan  qaçanları  və

 

Bizansa  sığınanları  da  qəbul  etm

ə

yə

c

əkdi.  H

ə

min  illə

rd

ə  Atillaya  tabe 

olan  ell

ə

r  bunlardan  ibarə

t  idi: 


ə

vv

əla,  jermenl

ə

r,  slavlar,  alanlar,  sarmatlar,  finlə

r  v


ə

 

uğurlar, 

sonra öz qövmü türklər (hunlar, beş

-

uğur, altı-

uğur, on


-

uğur, şar

-

uğur, akatirAzakın qə

rbind

ə

), sabarlar v

ə

 Volqanın şə

rqind


ə

 t

əqrib

ən 45 müxtəlif qövm Atillanın ə

mrind

ə

 yaşayırdılar.

 

 Rum  imperatorluğunda  müxtəlif  qövmlərin  mühacirə

tl

əri  v

ə

  o əsnadakı  basqın  və

 

yağmaları n

ə

ticə

sind


ə

 k

əndli xalq arasında üsyanlar baş verdiyi üçün Rum dövləti hunlardan yardım istədi. 

Hunlar  işə

 

müdaxilə


 

edib  üsyanları  yatırtdılar.  O  cümlə

d

ən  burqundlar  başlarında  padşahları Gündikar olaraq Belçikaya hücum etdiklə

ri zaman 

hunlarla qarşılaşdılar. Bu savaşda Oktar Hun 

ordusunun  başında  idi.  Savaş  nə

tic

ə

sində

 

Burqund  padşahı  20  min  əsg

ə

rlə

 

öldü,  bu  savaş almanların milli ə

fsan


əsi «Nibelungen» dastanına mövzu oldu.

 

  

 


Каталог: files -> books -> file
file -> ƏSƏRİn təkrar çapi və ya hər hansisa bir hiSSƏSİNİN Çapi qadağandir!
file -> Təhsildə İkt html-in əsasları kursu üzrə VƏSAİt tərtib edənlər: Abdulla Qəhrəmanov
file -> MEŞƏLİ KƏNDİNİn yay güNLƏRİ
file -> "Mədəniyyətin üstünlüyu" "Journal of Democracy", 1995-ci il
file -> Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin Türk Dünyası Filologiyası sırasından Prof. Dr. Mustafa isen təZKİRƏDƏN
file -> Elnur və Arzu pəncərə qonşuları idilər. Üz-üzə dayanmış binalarda yaşayırdılar. Onlar neçə vaxt idi ki, pəncərə qonşusu idilər. Ancaq bir-birilərindən xəbərləri belə yox idi
file -> Şirvani Ədilli MƏNİm odlar diyarim
file -> İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
file -> Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə
file -> Elxan Süleymanov Vurğun Süleymanov Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə