MŤəŜŌŋţōŋŘ,ķQM,PŏŘŎŜřŖřőœţŋ,İŘŝŞœŞşŞşĖ,ķəŜŎəŕŋŘ,śəŝ:Ė, :ŃŏŝŏŘœŘ,ŕþǑ:Ė,Ģģ:Ė,Nŋŕı,Mń,=Yüklə 65.21 Kb.
Pdf просмотр
tarix18.04.2017
ölçüsü65.21 Kb.

АМЕА9ŘıŘ,łəbəŜŖəŜœ,ĒŌœřŖřőœţŋ,Šə,ŞœŌŌ,ŏŖŗŖəŜœēĖ,ōœŖŎ,ġ=Ė,№>Ė,ŝəŒ:,=<ģ9==>,Ē><=Ġē

 

=<ģ,MŌşŏŜřŘŎŋ,İŘŞŜřŎşŕŝœţŋ,ĹŖşŘŗşş,^ŒŋŗŘşŝ,Ķ:,OœŘŝœŘə,MœŎ,ĸøŠŖəŜœŘ,,

NœřŏŕřŖřŔœ,łþŝşŝœţţəŞŖəŜœŘœŘ,ǀţŜəŘœŖŗəŝœ,_əŘŋţŏ,ƏhəŗœţţəŞœ,bə,,

ĶŋŘŎşŋŐŞ,ķŏŗŋŜŖığıŘŎŋ,İŝŞœŐŋŎəŝœ,

,

ń:Ə:,ķəŗŗəŎřŠŋĔĖ,İ:Ĺ:,ķəŗŗəŎřŠŋ,

,

MŤəŜŌŋţōŋŘ,ķQM,PŏŘŎŜřŖřőœţŋ,İŘŝŞœŞşŞşĖ,ķəŜŎəŕŋŘ,śəŝ:Ė,_:ŃŏŝŏŘœŘ,ŕþǑ:Ė,Ģģ:Ė,Nŋŕı,Mń,=<ĞĞĖ,MŤəŜŌŋţōŋŘĥ,,

ĔQ9ŗŋœŖĤ,ŤşŗŜşŎʼnŎŏŘŎŜŋŜœLŗŋœŖ:Ŝş,

,

MəśŋŖədə,MŤəŜŌŋţōŋŘ,ŐŖřŜŋŝıŘŎŋ,ţŋţıŖŋŘ,^ŒŋŗŘşŝ, Ķ:  ōœŘŝœŘə,ŋœŎ  ĺŋŖŖŋŝ, ŗşŜŎŋŜǑŋŝı,9,^Œ:,ŚŋŖŖŋŝœœ,

İœŝōŒ:,ŏŞ,ķŏţ:,və,ŐŖřŜŋŗıŤŎŋ,řŖŗŋţŋŘ,MŜŋŖıś,ŎəŘœŤœ,əŜŋŤœŝœŘŎəŘ,ŞřŢşŗŖŋŜı,őəŞœŜœŖəŘ,ŒəŗœşəţŋşıŖ,ŗşŜ9

ŎŋŜǑŋ,9,^Œ:,ŋŖŋŞŏŜŘşŝ,Ķ:Ė,ŎŋŒşŜœŕŋ,ŗşŜŎŋŜǑŋŝı,9,^Œ:,ŎŋŒşŜœōŋ,ŘøŠŖəŜœŘœŘ,ŌœřŗřŜŐřŖřŔœĖ,ŏŕřŖřŔœ,Ţþŝşŝœţ9

yəŞŖəŜœĖ,ǑřŢŋŖŗŋ,þŝşŖŖŋŜıĖ,ŖŋŘŎşŋŐŞ,ŗŏŗŋŜŖığıŘŎŋ,œŝŞœŐŋŎəŝœ,þǑþŘ,ŞəŕŖœŐŖəŜ,ŠŏŜœŖŗœşŎœŜ:,

,

MǑŋŜ,ŝøŤŖəŜĤ,^ŒŋŗŘşŝ,Ķ:,ŘøŠŖəŜœĖ,ţŋţıŖŗŋŝıĖ,ŐŏŘřŖřőœţŋĖ,ŏŒŞœţŋŞıĖ,ǑřŢŋŖŗŋŝıĖ,ţŋşıŖŖŋşdıŜŗŋŎŋ,œŝŞœŐŋŎəŝœ:,

,

,

GİRİŞ,

,

MŤəŜŌŋţōŋŘıŘ,ŤəŘőœŘ,Šə,ŜəŘőŋŜəŘő,ŌœŞŕœ,øŜŞþ9ţþŘŎə,Ģ<<9ŎəŘ,ǑřŢ,ŏŐœŜ,ţŋğlı,ŎəŜŗŋŘ,ŌœŞŕœŖəŜœ,ŐřŜ9

ŗŋŖŋşmışdıŜ:,ĹŘŖŋŜıŘ,əŕŝəŜœţţəŞœ,ŐŋţŎŋŖı,Šə,ŢŋŖś,Şə9

səŜŜþŐŋŞınıŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŝŋŒələŜœŘŎə,őŏŘœş,œŝŞœŐŋŎə,řŖş9

ŘŋŘ,ŌœŞŕœŖəŜŎœŜ:,MŤəŜŌŋţōŋŘ,ŐŖřŜŋŝıŘŋ,ŎəŜŗŋŘĖ,ŏŐœŜ,

ţŋğlıĖ,þŗşŗœţţəŞŖə,ŌœřŖřŔœ,ŐəŋŖ,ŗŋŎŎələŜŖə,ŤəŘőœŘ,

ŌœŞŕœŖəŜ,ŗəŘŌəţœ,ŕœŗœ,ŌŋŢŗŋś,řŖŋŜ:,,

ķøŠōşŎ,řŖŋŘ,ŋğŋō,Šə,ŕřŖ,ŌœŞŕœŖəŜœ,œşəŜœŝœŘŎə,

=Ģ<9ŎəŘ,ŋŜŞıś,ŗþŒŋŐœŤəyə,ŏŒŞœţŋōı,řŖŋŘ,,ŎəŜŗŋŘ,ŌœŞ9

ŕœŖəŜœ,Ŏə,ŠŋŜŎıŜ:,,

ǀŖŕəŘœŘ,ŞřŜŚŋś9œśŖœŗ,şəŜŋœŞœ,ŗþŘŋŝœŌ,řŖŋŘ,Ťř9

ŘŋŖŋŜıŘŎŋ,ŐŋţŎŋŖı,ŌœŞŕœŖəŜœŘ,œŘŞŜřŎşŕŝœţŋŝı,Šə,ŋśŜř9

ŞŏŢŘœŕœ,þŝşŖŖŋŜınıŘ,ŌœřŖřŔœ,əŝŋŝŖŋŜınıŘ,øţŜəŘœŖŗəŝœ,øŤ,

ŋ઺ŋŖŖığı,œŖə,ŎœśśəŞ,ŗəŜŕəŤœŘŎəŎœŜ:,İŋţŎŋŖı,ŌœŞŕœ9

ləŜœŘ,ŌŏōəŜœŖŗəŝœŘœŘ,Ōøţþŕ,ŞəsəŜŜþŐŋŞ,əhəŗœţţəŞœ,

ŠŋŜŎıŜ:,

łŋŜœōŎəŘ,őəŞœŜœŖəŘ,ŎəŜŗŋŘ,ŚŜŏŚŋŜŋŞŖŋŜınıŘ,ţŏŜŖœ,

ŐœŞřŚŜŏŚŋŜŋŞŖŋŜŖŋ,əvəŤ,ŏŎœŖŗəŝœ,Šə,ŢŋŖś,ŞəsəŜŜþŐŋŞı9

nıŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŝŋŒələŜœŘŎə,ŏŐœŜ,ţŋğlı,ŎəŜŗŋŘ,ŌœŞŕœŖəŜ9

dəŘ,ŎŋŒŋ,ǑřŢ,œŝŞœŐŋŎə,řŖşŘŗŋŝı,9,Ōş,śŜşŚ,ŌœŞŕœŖəŜœŘ,

œŘŞŜřŎşŕŝœţŋ,ŏŎœŖərəŜŕ,øţŜəŘœŖŗəŝœŘœ,ŞələŌ,ŏŎœŜ:,IJŋŖ9

ŒŋŤıŜŎŋ,ōəŗœţţəŞœ,ŎþşþŘŎþŜəŘ,əŘ,ŠŋōœŌ,ŗəsələləŜ9

dəŘ,ŌœŜŞœ,Ŏə,ŏŕřŖřŔœ,ŞŋŜŋŤŖığıŘ,ŌəŜŚŋŝı,ř,ōþŗŖədəŘĖ,

ŌœŞŕœŖəŜ,ŋŖəŗœŘœŘ,ŗþŒŋŐœŤəŝœ,Šə,řŘŖŋŜıŘ,őŏŘřŐřŘŎş9

ŘşŘ,śřŜşŘşŌ,ŝŋŢŖŋŘıŖŗŋŝıdıŜ:,Nş,œŝŞœśŋŗəŞŎə,NřŞŋ9

Řœŕŋ,ŌŋğŖŋŜı  əvəŤŝœŤ,ŜřŖ,řţŘŋţıŜ:,ķþŋŝœŜ,ŌřŞŋŘœŕŋ9

nıŘ,əŝŋŝ,ŠəŤœŐələŜœŘŎəŘ,ŌœŜœ,ŌœŞŕœŖəŜœŘ,œŘŞŜřŎşŕŝœţŋ,

řŖşŘŗŋŝı,þǑþŘ,əŖŠŏŜœşŖœ,ŒŏŝŋŌ,řŖşŘşŜ:,,

MŌşŏŜřŘşŘ,ŏŕřŖřŔœ,ŠəŤœţţəŞœŘœŘ,œŘŞŜřŎşŕŝœţŋ,

þǑþŘ,ŗþŘŋŝœŌŖœţœ,Œŋŗıţŋ,ŗəŖşŗŎşŜ:,PœőəŜ,ŞərəŐŎəŘ,

təŌœœ,şəŜŋœŞŎə,ŌœŞəŘ,ŋğŋō9ŕřŖ,ŌœŞŕœŖəŜœŘœŘ,ŕœŐŋţəŞ,śə9

dəŜ,øţŜəŘœŖŗəməŝœ,Šə,ŌşŜŋŎŋ,ŏŐœŜ,ţŋğlıĖ,ŎəŜŗŋŘ,

əhəŗœţţəŞŖœ,ŌœŞŕœŖəŜœŘ,œŘŞŜřŎşŕŝœţŋŝıĖ,řŘŖŋŜŎŋŘ,ŋŖı9

ŘŋŘ,ŌœřŖřŔœ,ŐəŋŖ,ŗŋŎŎələŜœ,əŖŎə,ŏŞŗəŕŖə,ŢŋŖś,ŞəsəŜ9

ŜþŐŋŞınıŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŝŋŒələŜœŘŎə,œŝŞœŐŋŎə,řŖşŘŗŋŝı,œŝŞœ9

śŋŗəŞœŘŎə,ŞəŎśœśŋŞŖŋŜıŘ,ŋŚŋŜıŖŗŋŝı,ŜŏŝŚşŌŖœŕŋ,þǑþŘ,

Ōøţþŕ,əhəŗœţţəŞ,ŕəŝŌ,ŏŎœŜ:,,

MŤəŜŌŋţōŋŘıŘ,ŐŖřŜŋ,ŌþřŗþŢŞəŖœŐŖœţœŘŎə,Šə,MŌ9

şŏŜřŘŎŋ,œŘŞŜřŎşŕŝœţŋ,řŖşŘŗşş,ŘøŠŖəŜœŘœŘ,ŌřŞŋŘœŕœ,

təŒŖœŖœĖ,ŌœřŏŕřŖřŔœ,ŢþŝşŝœţţəŞŖəŜœŘœŘ,ţŋţıŖŗŋŝıĖ,ŗþ9

śŋţœŝəŖœ,şəŕœŖŎə,øţŜəŘœŖŗəŝœĖ,ţŏŘœ,ŞəŎśœś,ŝŋŒələŜœŘœŘ,

ŗþəţţəŘ,ŏŎœŖŗəŝœ,ŗəśŝəŎţøŘŖþŎþŜ:,,

MŤəŜŌŋţōŋŘ,ŐŖřŜŋŝıŘŎŋ,ŎəŜŗŋŘ,ŌœŞŕœŖəŜœŘœŘ,əŝŋŝ,

ŘþŗŋţəŘŎəŖœŜœŘŎəŘ,ŌœŜœ,Ŏə,ķşŜŎŋŜǑŋŕœŗœŖəŜ,Ē^Œŋŗ9

Řŋōŏŋŏ,Ĵşŝŝ:ē,ŐəŝœŖəŝœŘœŘ,^ŒŋŗŘşŝ,Ķ:,ōœŘŝœ,ŘøŠŖəŜœ9

ŎœŜ:,OœŘŝœŘ,ŘþŗŋţəŘŎələŜœŘœŘ,ŎəŜŗŋŘ,əhəŗœţţəŞœ,

œŖə,ţŋŘŋşıĖ,řŘŖŋŜıŘ,ŝəmərəŖœ,ŞəŞŌœś,ŝŋŒələŜœ,ŠŋŜŎıŜ:,,,

Nş,ōœŘŝə,ŎŋŢœŖ,řŖŋŘ,ŌœŞŕœŖəŜ,ŋŖǑŋśŌřţŖş,ŋğŋō,Šə,

ţŋ,ŕřŖŎşŜ:,ƱœǑəkıəŜœ,ŗþŢŞəŖœŐōœŘŝŖœŎœŜ:,Ğ9ğ,þŤŠŖþŎþŜĖ,

ţŋŜŚŋś,śřŖŞşśŎŋ,Şəŕ9Şəŕ,Šə,ţŋ,ŕřŗŋ,şəŕŖœŘŎə,řŖşŜ:,

ķŏţŠəŝœ,>9Ğ,ǑəţœŜŎəŕŖœŎœŜ:,,

ŞəŜśœ,MŝœţŋŎŋ,=ğ<Ė,]ŋŐśŋŤŎŋ,ĢĖ,MŤəŜŌŋţōŋŘŎŋ,Ğ,

ŘøŠþ,ŞəŌœœ,ŒŋŖŎŋ,ŗŏşə,Šə,ŕřŖŖşśŖŋŜŎŋ,ŌœŞœŜ:,ƏŝŋŝəŘ,

Nøţþŕ,Šə,ĵœǑœŕ,]ŋŐśŋŤŎŋ,ŎþŤəŘŎəŘ,ŌŋşŖŋŗış,řŜŞŋ,Ŏŋğ,

śşŜşağıŘŋ,śədəŜ,əŜŋŤœŖəŜŎə,ŗŏşələŜœŘ,ŞəŜŕœŌœŘŎə,ŌœŞœŜ:,,

TəŎśœśŋŞıŘ,ŗəśŝəŎœ9MŌşŏŜřŘ,şəŜŋœŞœŘŎə,ŗşŜ9

ŎŋŜǑŋ,ōœŘŝœŘœŘ,?,ŘøŠþŘþŘ,ŌœřŖřŔœ,ŢþŝşŝœţţəŞŖəŜœŘœŘ,

øţŜəŘœŖŗəŝœĖ,ŖŋŘŎşŋŐŞ,ŗŏŗŋŜŖığı  əŝŋŝıŘŎŋ,ţŋşıŖŖŋş9

dıŜŗŋŎŋ,œŝŞœŐŋŎə,ŚŏŜŝŚŏŕŞœŠŖœţœŘœŘ,ŗþəţţəŘŖəşŎœŜœŖ9

məŝœ,őŏŘŏŐřŘŎşŘşŘ,śřŜşţşŌ,ŝŋŢŖŋŘıŖŗŋŝıdıŜ:,,

]ŏţŎ,ŏŞŗəŕ,ŖŋŤıŗŎıŜ,ŕœĖ,ōœŘŝœŘ,śœţŗəŞŖœ,ŘøŠ9

ləŜœ,ŋŜŞıś,ŏŖŗœ,ŞəŌŋŌəŞŎə,œŝŞœŐŋŎə,ŏŎœŖœŜ:,`əŌœœ,şəŜŋœŞ9

də,ŌœŞəŘ,ŘøŠŖəŜœ,œŘŞŜřŎşŕŝœţŋ,ŏŞŗəŕ,ŞəŌœəŞŎə,ŞəŎŋ9

Ŝþŕ,ŏŎœŖŗəŝœ,ŗþŗŕþŘŖþţþŘþ,ŋşŕŋŜŋ,ǑıŢŋŜŞŗŋśĖ,řŘ9

ŖŋŜŎŋŘ,ŎəŜŗŋŘĖ,Ōəzəŕ,ŌœŞŕœŝœ,ŕœŗœ,œŝŞœŐŋŎə,ŏŎœŖŗəŝœ9

nə,ŘŋœŖ,řŖŗŋśŎıŜ:,NşŜŋ,ŎŋŢœŖ,řŖŋŘ,ŘøŠŖəŜœŘ,əŕŝəŜœţ9

yəŞœ,ŞŜřŚœŕĖ,ŝşŌŞŜřŚœŕ,Šə,śœŝŗəŘ,ŗþŖŋţœŗ,œśŖœŗ,Ťř9

ŘŋŖŋŜıŘŎŋĖ,]ŋŐśŋŤŎŋ,Šə,MŤəŜŌŋţōŋŘŎŋ,ţŋţıŖŗışdıŜ:,

MŤəŜŌŋţōŋŘıŘ,ŌřŞŋŘœŕœ,ōřğŜŋŐœ,ŌøŖőələŜœ,øŤ,ŐŖř9

Ŝŋ,ŤəŘőœŘŖœţœ,œŖə,ŌœŜ9ŌœŜœŘŎəŘ,ŐəŜśŖəŘœŜŖəŜ:,MŤəŜŌŋţ9

ōŋŘıŘ,ŐŖřŜŋŝı,Ōøţþŕ,ŞəŌœœ,œŝŞŏŒŝŋŖ,śþŠŠəŝœŘə,ŗŋŖœŕ9

ŎœŜ:,NŏŖə,ŕœĖ,ŐŖřŜŋŗıŤŎŋŕı,ŌœŞŕœŖəŜ,œǑəŜœŝœŘŎə,ŗþŢŞə9ń:Ə:,ķəŗŗəŎřŠŋ,Šə İ:Ĺ:,ķəŗŗəŎřŠŋ,

 

==<,ŖœŐ,ŎəŜŗŋŘĖ,ŏŐœŜ,ţŋğlıĖ,ŎŏŕřŜŋŞœŠ,ŗŏţŠəĖ,ŞŏŢŘœŕœ,Šə,

ŢŋŖś,ŞəsəŜŜþŐŋŞı,þǑþŘ,Ōøţþŕ,əhəŗœţţəŞ,ŕəŝŌ,ŏŎəŘ,

ŎœőəŜ,ŌœŞŕœŖərə,ŞəŝŋŎþŐ,ŏŎœŖœŜ,ŕœĖ,Ōş,Ŏŋ,ŏŗŋŖ,ŝəŘŋţŏŝœ,

þǑþŘ,əŝŋŝ,ŢŋŗŗŋŖŎıŜ:,,

MŤəŜŌŋţōŋŘ,ŜŏŝŚşŌŖœŕŋŝı  əŜŋŤœŘœŘ,ŏŕřŖřőœţŋŝı,

və,ŞəŌœœ,ŝəŜŠəŞŖəŜœŘœŘ,øţŜəŘœŖŗəŝœĖ,śřŜşŘŗŋŝıĖ,ŋŜŞı9

rıŖŗŋŝıĖ,řŘŖŋŜŎŋŘ,ŝəmərəŖœ,œŝŞœŐŋŎə,ŏŎœŖŗəŝœ,ŎøŠŖəŞ,

śşŜşŗŖŋŜı,œŖə,ţŋŘŋşıĖ,ŌœŤ,ŞəŎśœśŋŞǑıŖŋŜıŘŎŋ,śŋŜşısıŘ9

Ŏŋ,ŎşŜŋŘ,þŗŎə,ŗəsələləŜŎəŘ,ŌœŜœŎœŜ:,ńəŘőœŘ,ŞəŌœœ,

ŐŖřŜŋţŋ,ŗŋŖœŕ,MŤəŜŌŋţōŋŘ,əŜŋŤœŝœŘŎə,ŐŋţŎŋŖı,ŌœŞŕœ,

øŜŞþŕŖəŜœŘœŘ,ŗþŢŞəŖœŐ,ŏŕřŖřŔœ,ōřğŜŋŐœ,şəŜŋœŞə,ŗŋŖœŕ,

ŤřŘŋŖŋŜŋŎŋ,ţŋţıŖŗŋŝıĖ,ŞəŌœœ,ŏŒŞœţŋŞŖŋŜınıŘĖ,řŘŖŋŜıŘ,

əŜŤŋśĖ,ŎəŜŗŋŘ,ŢŋŗŗŋŖı,ŕœŗœ,Šə,ŏŖəcə,Ŏə,ŎœőəŜ,ŝŋŒə9

ləŜŎə,œŝŞœŐŋŎəŝœ,œŗŕŋŘŖŋŜınıŘĖ,ŞəŞŌœśœŘœŘ,øţŜəŘœŖŗəŝœ,

ŏŖŗœ,Šə,œśŞœŝŋŎœ,ōəhəŞŎəŘ,əhəŗœţţəŞŖœŎœŜ:,

,

,ķM`Q^İMĶ,bƏ,dž_aĶĶM^,

,

TəŎśœśŋŞ,œşœ,><==9><=ğ9ōœ,œŖŖəŜŎə,ǑøŖ,ŗŋŜşŜşŞ9ŖŋŜıĖ,ŏŕŝŚŏŎœŝœţŋ,Šə,ŝŞŋŝœřŘŋŜ,şəŜŋœŞŎə,ŋŚŋŜıŖŗışıŎŜ:,

ĹŌţŏŕŞŎə, MŤəŜŌŋţōŋŘ,ŐŖřŜŋŝıŘŎŋ,ţŋţıŖŋŘ,ĺŋŖŖŋŝ,

ŗşŜŎŋŜǑŋŝı,9,^Œ:,ŚŋŖŖŋŝœœ, İœŝōŒ: ,QŞ ,ķŏţ: ,Šə, ŐŖřŜŋ9

mıŤŎŋ,řŖŗŋţŋŘ,ŢŋŜœōŎəŘ,ŞřŢşŗŖŋŜı,őəŞœŜœŖəŘ,Œəŗœ9

şəţŋşıŖ,ŗşŜŎŋŜǑŋ,9,^Œ:,ŋŖŋŞŏŜŘşŝĖ,ŎŋŒşŜœōŋ,,ŗşŜŎŋŜ9

Ǒŋŝı,ƀ,^Œ:,ŎŋŒşŜœōŋ,ŘøŠŖəŜœŎœŜ:,

QŕŝŚŏŎœŝœţŋ,ŝəţŋŒəŞŖəŜœ,ŤŋŗŋŘı,ţŋţıŖŗŋ,ŝŋŒə9

ləŜœŘŎə,őŏřŌřŞŋŘœŕœ,śŏţŎŖəŜĖ,ŋŜŋşdıŜŗŋŖŋŜ,ŋŚŋŜıŖŗışĖ,

ŗþŋŝœŜ,őŏřŌřŞŋŘœŕŋŎŋ,őŏŘœş,œŝŞœŐŋŎə,ŏŎœŖəŘ,ŏŕřŖřŔœ9

ŐœŞřŝŏŘřŖřŔœ,Šə,ŎřŗœŘŋŘŞŖıś,ŚŜœŘŝœŚŖəŜœ,əŝŋŝ,őøŞþ9

ŜþŖŗəŕŖə,M:ĺ:İŖœŘŝŕœ,Ē=ģ?ğēĖ, NŏţŎŏŗŋŘ,Ē=ģğĞēĖ,

`:M:^ŋŌřŞŘřŠ,Ē=ģĢ?ē,œşləŜœŘŎəŘ,œŝŞœŐŋŎə,ŏŎœŖŗœşŎœŜ:,

OœŘŝœŘ,MŤəŜŌŋţōŋŘ,ŐŖřŜŋŝıŘŎŋ,ŌœŞŕœŖœţœŘ,ŏŕřŖřŔœ,ŞəŒ9

ŖœŖœ,M:ĺ:ŞŏŘŘœŕřŠŋ,Ē=ģĠĞē,őøŜə,ŞəŒŖœŖ,ŏŎœŖŗœşŎœŜ:,ōřğ9

ŜŋŐœ,ŞəŒŖœŖ,M:M:]ŜřŝŝŒŏţŗə,Ē=ģ>ģē,əŝŋŝəŘ,ŋŚŋŜıŖ9

mışdıŜ:,`əŎśœś,řŖşŘŋŘ,ŘøŠŖəŜœŘ,ŞřŢşŗŖŋ,ǑřŢŋŖŎıŖŗŋŝı,

ķ:ĵ:İœŜŝřŠŋ,Ē=ģĠģēĖ,ŝŞŋŝœřŘŋŜ,şəŜŋœŞŎə,ŗþşŋŒœŎələŜ,

œŝə,Ķ:ĺ:ĶŋŚœŘŋŘıŘ,Ē=ģġğē,ŗŏŞřŎœŕŋŖŋŜıŘŋ,əŝŋŝəŘ,ŋŚŋ9

rıŖŗışdıŜ:,ķřŜŐřőŏŘŏŤœŘ,ŐŋŤŋŖŋŜınıŘ,ŞəŝŠœŜœ,Šə,ŋţŜıŖ9

ŗŋŝı əŠŠəŖŖəŜ,ŎœőəŜ,ŌœŞŕœŖərəŜ,ŞəŞŌœś,řŖşŘŗşş,Ē=ģĠ<Ė,

=ģĠģē,ţŋŘŋşŗŋŖŋŜŎŋŘ,œŝŞœŐŋŎə,ŏŎœŖŗœşŎœŜ:,,

İŖřŜœŝŞœŕ,Šə,ŗŏŞřŎœŕ,ŏŕŝŚŏŎœŝœţŋŖŋŜ,`ŋŖışıŘ,

PœŋŌŋŜĖ,ńşŠŋŘŎ,őŏřŌřŞŋŘœŕœ,ŜŋţřŘŖŋŜıŘŎŋĖ,Ōøţþŕ,

]ŋŐśŋŤŎŋĖ,]şŌŋ9]şŝŋŜ,œŝŞœśŋŗəŞœŘŎə,ĒţřŖŌřţş,Šə,

kəŘŎ,əŞŜŋŐıēĖ,ŏŕŝŚŏŜœŗŏŘŞŋŖ,œşləŜ,œŝə,ŝŞŋŝœřŘŋŜ,şəŜŋœŞ9

də,PŏŘŎŜřŖřőœţŋ,İŘŝŞœŞşŘşŘ,ŞəōŜþŌə,ŝŋŒəŝœŘŎə,ŋŚŋ9

rıŖŗışdıŜ:,,

ķřŜŐřőŏŘŏŤœŘ,ŞəŎśœśŋŞı,ŌœŞŕœŖəŜœŘ,œŘŞŜřŎşŕŝœţŋ9

sıŘŎŋ,Šə,őələcəŕŎə,ŗədəŘœ,şəŜŋœŞŎə,ŌŏōəŜœŖŗəŝœŘŎə,

Ōøţþŕ,ŜřŖ,řţŘŋŗŋśŖŋ,ţŋŘŋşı,ŗþŌŋŒœŝəŖœ,ŋŘŖŋţışŖŋŜıŘĖ,

ŒŋŖ9ŒŋŤıŜŎŋ, ^ŒŋŗŘşŝ,Ķ:,ōœŘŝœŘœŘ,œŘŕœşŋŐ,ŏŞŗə,ŝœŝŞŏ9

ŗœŘœŘ,śşŜşŖŗŋŝıŘŎŋ,ŗþŒœŗ,əhəŗœţţətə,ŗŋŖœŕŎœŜ:,,

MŖœ,ŌœŞŕœŖəŜœŘ,ŒəţŋŞ,ŎøŠŜþ,ŐœŤœřŖřŔœ,ŐşŘŕŝœţŋ9

ŖŋŜıŘ,Šə,řŜśŋŘ,əmələ,őəŞœŜəŘ,ŚŜřŝŏŝŖəŜœŘœŘ,ŗþŢŞəıŖœŐ,

ŕŏţŐœţţəŞ,ŎəţœşœŕŖœŕŖəŜœ,œŖə,ŢŋŜŋŕŞŏŜœŤə,řŖşŘŋŘ,ŌœŜ,

sıŜŋ,ŎøŠŜŖəŜŎəŘ,œŌŋŜəŞŎœŜ:,,NƏTİCƏLƏ^,bƏ,ĹĸĶM^ijĸ,ķdžńMĵİRƏSİ,

,

PŏŘŎŜřŖřőœţŋ, İŝŞœŞşŞşŘşŘ,ŞəōŜþŌə, ŝŋŒəŝœŘŎə,^ŒŋŗŘşŝ,Ķ:,ōœŘŝœŘœŘ,ŚŋŖŖŋŝ,ŗşŜŎŋŜǑŋŝı,Šə  İŝŚŋŘœ9

ţŋŎŋŘ,ŞřŢşŗŖŋŜı,őəŞœŜœŖŗœş,ŒəŗœşəţŋşıŖ,ŗşŜŎŋŜǑŋ,Šə,

ŎŋŒşŜœōŋ,ŘøŠŖəŜœ,œŘŞŜřŎşŕŝœţŋ,řŖşŘŗşşĖ,ŐŏŘřŖřŔœ,œŘ9

ŕœşŋŐ,ŎœŘŋŗœŕŋŝı,øţŜəŘœŖŗœşŎœŜ:,,

İŏŘřŖřŔœ,ŗþşŋŒœŎələŜ,ŌþŞþŘ,ŗøŠŝþŗ,əŜŤœŘŎə,

NŏţŎŏŗŋŘ,ŗŏŞřŎœŕŋŝıŘŋ,əŝŋŝŖŋŘŋŜŋś,ŋŚŋŜıŖŗışdıŜ:,

İŖŕ,ŗəŜŒələdə,ŌœŞŕœ,őþŘŎəŖœŕĖ,ŝřŘŜŋŕı,œŘŕœşŋŐ,ŗəŜŒə9

ləŝœŘŎə,œŝə,Ģ9=<,őþŘŎəŘ,ŌœŜ,ŝşŠŋŜıŖŗışdıŜ:,`řŢşŗşŘ,

ōþōəŜŗə,ŐŋœŤœ,ŖŋŌřŜŋŞřŜœţŋ,şəŜŋœŞœŘŎə,ĺŏŞŜœ,ŐœŘōŋŘıŘ9

ŎŋĖ,ŋǑıś,ŝŋŒədə,œŝə,?<,őþŘ,ŗþŎŎəŞœŘŎə,ŞəţœŘ,ŏŎœŖ9

ŗœşŎœŜ:,

TəŌœœ,Šə,ŗədəŘœ,şəŜŋœŞŎə,ŐŏŘřŖřŔœ,ŗþşŋŒœŎələŜ,

ŤŋŗŋŘı,ţŋŜŚŋğıŘ,œŖŕ,ōþōəŜŞœŝœĖ,ŤřğşŘ,ŌøţþŗəŝœĖ,

ŗŏţŠəŠŏŜŗəĖ,ţŋŜŚŋśŖŋŜıŘ,ŜəŘőœŘœŘ,ŎəţœşməŝœĖ,Şø9

ŕþŖŗəŝœ,øţŜəŘœŖŗœşŎœŜ:,bŏőŏŞŋŝœţŋ,ŗəŜŒələŝœŘŎə,Şş9

ŗşŜōşğşŘ,şişməŝœĖ,ŝřŘşŘŎŋ,œŝə,ŌøţþŗəŘœŘ,ŎŋţŋŘ9

ŗŋŝı,Šə,ŕþŞŖəŠœ,ţŋŜŚŋś,Şøŕþŗþ,śŏţŎə,ŋŖınıŌ:,,

^Œ:,ŚŋŖŖŋŝœœ,ƀ,MəŜŌŋţōŋŘŎŋ,Nøţþŕ,Šə,ĵœǑœŕ,

]ŋŐśŋŤıŘ,ŗŏşələŜœŘŎəĖ,řŜŞŋ,Ŏŋğlıś,śşŜşağŋ,śədəŜ,

řŖŋŘ,ŝŋŒələŜŎə,Ǒŋţ,ŝŋŒœŖŖəŜœŘŎə,Šə,ŎərələŜ,ŌřţşŘōŋ,

ŏŘŖœ,ţŋŜŚŋśŖı,ŗŏşələŜŎəĖ,ŋǑıśŖıś,ŝŋŒələŜŎəĖ,`ŋŖışıŘ,

řŜŞŋ,Ŏŋğ,śşŜşağıŘŋ,ŕœŗœ,əŜŋŤœŖəŜŎə,ţŋţıŖŗışdıŜ:,Nø9

ţþŕ,]ŋŐśŋŤıŘ,]şŌŋĖ,]şŝŋŜĖ,ŞŋŗŋŢı,ŜŋţřŘŖŋŜıŘŎŋĖ,

ĵœǑœŕ,]ŋŐśŋŤıŘ,ıøţőøŖ,ŜŋţřŘş,`řğŋŘŋ,əŞŜŐŋı,ŗŏşə,

ŞŋŖŋŖŋŜıŘŎŋĖ,`ŋŖış,œŝŞœśŋŗəŞœŘŎə,PœŋŌŋŜ,Šə,ńşŠŋŘŎŋ,

ŜŋŝŞ,őəŖœŘœŜ:,Mşağı,Ŏŋğ,ŤřŖŋśŖŋŜıŘŎŋĖ,ŝşŌŋŖŚ,ŤřŖŋğıŘŋ,

qədəŜ,ţŋţıŖŗışdıŜ:,ķřŘœŞřŜœŘś,ŤŋŗŋŘı,ĸŋŢǑıŠŋŘ,

ķ^,œŝŞœśŋŗəŞœŘŎə,ŐŏŘřŖřőœţŋŝı,ŤŋŗŋŘı,=<9=ğ,őþŘ,

őŏōœŕŗə,œŖə,ŗþşŋŒœŎə,řŖşŘŗşşŎşŜ:,`ərəŐœŗœŤŎəŘ,

ŞřŢşŗ,ŠŋŝœŞəŝœŖə,ŎŏŘŎŜŋŜœŘœŘ,ŞəōŜþŌə,ŝŋŒəŝœŘŎə,Ōŏ9

cəŜœŖŗœşŎœŜ:,ŃŋţıŖŎığı əŜŋŤœŎə,Ģ9=<,ŌœŞŕœ,ŘøŠþŘə,Şə9

ŝŋŎþŐ,ŏŎœŖœŜ:,`ŋŖış,ŗŏşələŜœŘŎə,ŕřŖŖşśŖŋŜıŘ,ŞəŜŕœŌœŘ9

də,ŌœŞœŜ:,ǀţŜəŘœŖəŘ,ŘøŠ,ţþŕŝəŕŖœŎəŘ,ŋŝılı,řŖŋŋŜś,Ǒœ9

çəŕŖəţœŜ,Ēğ9Ġ,ŋţŖŋŜŎŋē,Šə,ŞřŢşŗ,ŠŏŜœŜ,Ēġ9Ģ,ŋţŖŋŜŎŋē:,

]şŌŋ9]şŝŋŜ,ŜŋţřŘşŘŎŋ,Ōş,ŌœŞŕœŖərə,ŋŤ,ŜŋŝŞ,őə9

ŖœŘœŜĖ,łŋǑŗŋŤŎŋ,œŝə,ŘœŝŌətəŘ,ŋŜŞıś,řŖŗşşŎşŜ:,MŖǑŋś9

ŌřţŖş,ŕřŖŎşŜĖ,>9?,ŗŏŞŜ,ŒþŘŎþŜŖþţþŘŎəŎœŜ:,ıøŠŎəŝœ,

ǑřŢŝŋţŖı,ŞœŕŋŘŖı,ŌşŎŋśŖŋŜŎŋŘ,œŌŋŜəŞŎœŜ:,ŃŋŜŚŋśŖŋŜı,

şŤşŘŝřŠşəŕœŖŖœ,řŖşŌĖ,śıŝŋŝŋŚŖŋśŖıdıŜ:,ƱœǑəŕŖəŜœ,Ģ9=>,

ədəŎ,ǑœǑəŕ,śŜşŚşŘŎŋŘ,œŌŋŜəŞŎœŜ:,łıŜŎŋŎıŜĖ,ţŋşılıŗŞıŖ,

rəŘőŎəŎœŜ:,]şŜŋśŖığŋ,ŎŋŠŋŗŖıĖ,œŝŞœ,Šə,œşıś,ŝŏŠəŘ,ŌœŞ9

ŕœŎœŜ:,ĺřŖœŗřŜŐŎşŜ:,NœŜ,ǑřŢ,ŐřŜŗŋ,ŗþŢŞəŖœŐŖœŕŖəŜœ,

ŗøŠōşŎŎşŜ:,ķŏţŠəŝœ,řŕŞţŋŌŜ,ŋţıŘŎŋ,ţŏŞœşœŜ:,,

MŌşŏŜřŘŎŋ,ŞřŢşŗ,ŠŋŝœŞəŝœŖə,œŘŞŜřŎşŕŝœţŋ,ŏŎœŖ9

ŗœşŎœŜ:,`řŢşŗş,ŋǑıś,śəŒŠəţœ,Šə,ţŋ,śəŒŠəţœ,ŜəŘőŎə,

řŖşŌĖ,ŎŋœŜəŠœ,ŐřŜŗŋŎŋŎıŜĖ,=<<,ŞřŢşŗşŘ,řŜŞŋ,Ǒəŕœŝœ,

=<,śŜŋŗĖ,řŜŞŋ,şŤşŘŖşğş,<ĖĠ,ŝŗĖ,řŜŞŋ,ŏŘœ,<Ėğ,ŝŗ9ŎıŜ:,

ĶŋŌřŜŋŞřŜœţŋ,şəŜŋœŞœŘŎə,ŞřŢşŗŖŋŜıŘ,ōþōəŜŗəŝœ,Ğ<9ĞğĖ,

ōþōəŜŗə,ŏŘŏŜŔœŝœ,>Ģď9ŎœŜ:,ĵþŞŖəŠœ,ōþōəŜŗə,=<9=>,

őþŘə,ŌŋşŖŋţıŜ:,MǑıś,ŞřŜŚŋś,şəŜŋœŞœŘŎə,ŞřŢşŗşŘ,ōþ9

cəŜŗəŝœ,?<9?ğď9ŎœŜ:,`řŢşŗŖŋŜ,əŠŠəŖōədəŘ,ŝŞŜŋŞœŐœ9

ŕŋŝœţŋ,řŖşŘŗşşŎşŜ:,_əŚœŘ,ŚŋţıŤŎŋ,Šə,ţŋŤŎŋ,ŋŚŋ9


MŌşŏŜřŘŎŋ,İŘŞŜřŎşŕŝœţŋ,ĹŖşŘŗşş,^ŒŋŗŘşŝ,Ķ:

 

 

===,rıŖŗışdıŜ:,ĺŋţıŤ,ŝəŚœŘœŘŎə,ŞřŢşŗşŘ,ōþōəŜŗəŝœ,>ğ9

?<ďĖ,ţŋŤŎŋ,><ď,řŖŗşşŎşŜ:,

ŃŋŤ,ŝəŚœŘœŘŎə,ōþōəŜŞœŘœŘ,əmələ,őəŖŗəŝœ,ŋŚŜŏ9

ŖœŘ,=9ōœ,Šə,>9ōœ,řŘőþŘŖþţþŘŎə,Ōŋş,ŠŏŜœŜ:,ĺŋţıŤŎŋ,9

řŕŞţŋŌŜŎŋ,?,œŖŖœŕ,ōþōəŜŞœŖəŜĖ,ţŋŤ,ŋţŖŋŜıŘŎŋ,œŝə,9,ŗŋŜ9

tıŘ,əŠŠəŖœŘŎə,ŝŋŒəyə,ŕøǑþŜþŖŗþşŎþŜ:,ĺŋŖŖŋŝ,ŗşŜŎŋŜ9

ǑŋŝınıŘ,Ōøţþŗə,ŎœŘŋŗœŕŋŝı,ŎœőəŜ,ŘøŠŖərə,ŘœŝŌətəŘ,

zəœŐ,őŏŎœŜ:,?,œŖŖœŕ,ōþōəŜŞœŘœŘ,ŒþŘŎþŜŖþţþ,??9?ğ,ŝŗĖ,

ŕøŕ,ŌřğŋŤınıŘ,ŎœŋŗŏŞŜœ,ĞĖğ9ğĖğ,ŗŗ,řŖşŜ:,ƱœǑəŕŖəŘ9

məŝœ,Ğ9ğ,ţŋşıŘŎŋŘ,ŏŞœŌŋŜəŘ,ŗŋŜŞ,ŋţınıŘ,>9ōœ,řŘőþŘ9

ŖþţþŘŎə,ŌŋşŖŋţıŌĖ,ŋŚŜŏŖ,ŋţınıŘ,ŝřŘşŘŋ,śədəŜ,ŎŋŠŋŗ,

ŏŎœŜ:,ķŏţŠələŜœ,ŋŠśşŝŞşŘ,œŕœŘōœ,řŘőþŘŖþţþŘŎə əmə9

lə,őəŖœŜ:,,

^Œ:,ŋŖŋŞŏŜŘşŝ,MŜŋŖıś,ŎəŘœŤœ,ŝŋŒœŖœ,øŖŕələŜœŘŎəĖ,

ŕœǑœŕ,MŝœţŋŎŋ,ŞəŌœœ,ŒŋŖŎŋ,ţŋţıŖŗışdıŜ:,MŤəŜŌŋţōŋŘ9

Ŏŋ,ţŋşıŖŖŋşdıŜŗŋŎŋ,Šə,ŚŋŜŕ9ŌŋğŖŋŜŎŋ,ŌŏōəŜœŖœŜ:,MŌ9

şŏŜřŘŎŋ,ŞřŢşŗ,ŠŋœŝŞəŝœ,œŖə,œŘŞŜřŎşŕŝœţŋ,ŏŎœŖŗœşŎœŜ:,

=<<,ədəŎ,ŞřŢşŗşŘ,Ǒəŕœŝœ,=<9=>,śĖ,řŜŞŋ,şŤşŘŖşğş,,,

<Ėğ,ŝŗĖ,řŜŞŋ,ŏŘœ,<Ėğ,ŝŗ9ŎœŜ:,ķþŢŞəŖœŐ,ţŏŜŖəŜŎə,ŞřŚ9

ŖŋŘŋŘ,=<<,ədəŎ,ŞřŢşŗşŘ,Ǒəŕœŝœ,=<9=>,śŜŋŗŋ,śədəŜ,

dəţœşœŖœŜĖ,řŘŖŋŜıŘ,ŐřŜŗŋŝı,ŎŋœŜəŠœĖ,ŋǑıś,śəŒŠəţœ,ŜəŘőŖœĖ,

řŜŞŋ,şŤşŘŖşğş,<Ėğ,ŝŗĖ,řŜŞŋ,ŏŘœ,<Ėğ,ŝŗ9ŎœŜ:,ĶŋŌřŜŋŞř9

Ŝœţŋ,şəŜŋœŞœŘŎə,ŞřŢşŗşŘ,ōþōəŜŗəŝœ,Ġğď9ŎœŜ:,ĵþŞŖəŠœ,

çıxış,=<9=>9ōœ,őþŘ,ŌŋşŖŋţıŜ:,OþōəŜŗə,ŏŘŏŜŔœŝœ,Ğġď9

ŎœŜ:,Əmələ,őələŘ,ōþōəŜŞœŖəŜ,ŕþŠŏţŞə,ŕøǑþŜþŖŗþşŎþŜ:,

MǑıś,ŞřŜŚŋś,şəŜŋœŞœŘŎə,ŝəŚœŖŗœş,ŞřŢşŗŖŋŜ,ğ<9ğğ,őþŘ9

dəŘ,ŝřŘŜŋ,ōþōəŜŗəyə,ŌŋşŖŋţıŜ:,,

OþōəŜŞœŘœŘ,œŖŕ,ţŋŜŚŋśŖŋŜı,ţŏŜ,þŤþŘə,ǑıŢŗŋŗışĖ,

řŘşŘ,Ŝþşŏţŗ,ŕøŕþ,ŝþŜəŞŖə,ŞřŜŚŋğıŘ,œǑəŜœŝœŘə,ŎřğŜş,

œŘŕœşŋŐ,ŏŎərəŕ,ŌœŞŕœŘœŘ,əŝŋŝ,ŕøŕþŘþ,əmələ,őəŞœŜœŜ:,

`řŢşŗŖŋŜ,ţŋŤ,ŝəŚœŗœŘŎə,ŘœŝŌətəŘ,őŏō,ōþōəŜœŜĖ,ōþ9

cəŜŗə,ŐŋœŤœ,ŋşağı,řŖşŜ:,OþōəŜŞœŖəŜ,ŋŚŜŏŖœŘ,ŌœŜœŘōœ,Šə,

œŕœŘōœ,řŘőþŘŖþţþŘŎə,ţþŕŝəŕ,ŋśŜřŞŏŢŘœŕœ,śŋţŎŋŖŋŜ,

əŝŋŝıŘŎŋ,ŕŏţŐœţţəŞŖœ,əmələ,őəŖœŜ:,Pŋœŗœ,ţŏŜəĖ,əŝŋŝəŘ,

ŚŋţıŤ,ŋţŖŋŜıŘŎŋ,?,œŖŖœŕ,ōþōəŜŞœŖəŜ,əŕœŖŗœşŎœŜ:,džǑþŘōþ,

œŖŎə,ōþōəŜŞœŖəŜœŘ,ŒþŘŎþŜŖþţþ,ğğ9Ġ<,ŝŗĖ,ŕøŕ,ŌŋğınıŘ,

ŎœŋŗŏŞŜœ,=<ŗŗ,ŌøţþţþŜ:,NœŞŕœŖəŜœŘ,ţŏŜŖœ,şəŜŋœŞə,

ŋŎŋŚŞŋŝœţŋŝı,řŘŖŋŜıŘ,őøŠŎələŜœŘœŘ,şŤŋŘŗŋ,ŜœŞŗœ,Šə,

ŗøŠŝþŗœ,œŘŕœşŋŐı,œŖə,ŢŋŜŋŕŞŏŜœŤə,řŖşŘŗŋŝı əŝŋŝ,őøŝ9

təŜœōœŖəŜŎəŘ,ŌœŜœŎœŜ:,IJəŗœşəţŋşıŖ,ŗşŜŎŋŜǑŋŘıŘ,ŒþŘ9

ŎþŜ,ŘþŗşŘələŜœŘœŘ,ŕøŕŖəŜœ,ŒŋŠŋ,şəŜŋœŞœŘŎəŘ,ŋŝılı,

řŖŋŜŋś,ŗŋŜŞ,ŋţınıŘ,ŝřŘşŘŎŋ,9,ŋŚŜŏŖœŘ,əŠŠəŖŖəŜœŘŎə,

=Ğ9=ĢƤO,ŝşŞŕŋŖıś,ŞŏŗŚŏŜŋŞşŜŎŋ,Ōřţ,ŋŞŗŋğŋ,ŌŋşŖŋţıŜĖ,

řŕŞţŋŌŜıŘ,ŝřŘşŘŎŋ,œŝə,œŘŕœşŋŐŎŋŘ,ŎŋţŋŘıŜ:,bŏőŏŞŋ9

ŝœţŋ,ŗþŎŎəŞœŘŎə,őøŠŎəŘœŘ,œŘŕœşŋŐı əŝŋŝəŘ,ŗŋţ,œţşŘ,

ŋţŖŋŜıŘŎŋ,ŎŋŠŋŗ,ŏŎœŜ:,ķŏţŠə,ŠŏŜŗə,ŐŋŤŋŝıŘŎŋ,ŌœŞ9

ŕœŖəŜœŘ,őøŠŎəŝœŘœŘ,Ōøţþŗə,ŎœŘŋŗœŕŋŝı,þŤəŜœŘŎə,Ōŋş,

ŠŏŜəŘ,ŎəţœşœŕŖœŕ,ŠŏőŏŞŋŝœţŋ,ŗþŎŎəŞœŘŎə,ŗþşŋŒœŎə,

ŏŎœŖŗœşŎœŜ:,ķþəţţəŘ,řŖşŘŗşşŎşŜ,ŕœĖ,œŖŖœŕ,Ōřţ,ŋŜŞımı,

>ġ9>ģ,ŝŗ9ŎœŜ:,İəŜŎŖəŜœŘ,ŎœŘōŖœŕ,ŎøŠŜþ,Ġ<9Ġğ,őþŘŎþŜ:,

İŏŘřŐŋŤŋŘıŘ,ŎŋŠŋŗ,ŏŞŗəŝœ,ŠŏőŏŞŋŝœţŋ,ŗþŎŎəŞœŘŎə,

ŞŏŗŚŏŜŋŞşŜ,ŜŏŔœŗœ,œŖə,ŝıŜŐ,əŖŋśəŎŋŜŎıŜ:,,^ŒŋŗŘşŝ,ŎŋŒşŜœōŋ,ĶŋŌřŜŋŞřŜœţŋ,şəŜŋœŞœŘŎə,Şř9

ŢşŗŖŋŜ,ŚŏŞŜœ,ǑŋşŕŋŝıŘŎŋ,=<9=>,őþŘŎə,ōþōəŜŗəyə,

ŌŋşŖŋţıŜ:,ĵþŞŖəŠœ,ōþōəŜŞœ,=ğ9ōœ,őþŘ,ŗþşŋŒœŎə,řŖş9

ŘşŜ:,OþōəŜŗəŝœ,?=ďĖ,ōþōəŜŗə,ŏŘŏŜŔœŝœ,=Ģ9ōœ,őþŘ,ƀ,

=ġď9ŎœŜ:,,

İŏŠŜŋŖıŘ,ŌœŜœŘōœ,řŘőþŘŖþţþŘŎə,ŋǑıś,ŞřŜŚŋś,şə9

ŜŋœŞœŘŎə əŕœŖəŘ,ŞřŢşŗŖŋŜ,?<9?ğ,őþŘŎəŘ,ŝřŘŜŋ,ōþōə9

ŜœŜ:,`řŢşŗŖŋŜ,ŗþŞŖəś,ŝŞŜŋŞœŐœŕŋŝœţŋ,řŖşŘŗŋŖıdıŜ:,_ə9

ŚœŘ,əŝŋŝəŘ,ŚŋţıŤŎŋ,Šə,ţŋŤŎŋ,ŋŚŋŜıŖŗışdıŜ:,ĺŋţıŤ,ŝə9

ŚœŘœŘŎə,ŞřŢşŗşŘ,ōþōəŜŗəŝœ,Ġğ9ġ<ďĖ,ţŋŤ,ŝəŚœŘœŘŎə,

œŝə,>ğ9?<ď9ə,ǑŋŞıŜ:,OþōəŜŞœŖəŜ,ŗŋŜŞıŘ,?9ōþ,řŘőþŘŖþ9

ţþŘŎə əmələ,őəŖŗœşŎœŜ:,ķþşŋŒœŎələŜ,őøŝŞəŜœŜ,ŕœĖ,Ŏŋ9

ŒşŜœōŋ,ŗşŜŎŋŜǑŋŝınıŘ,ŞřŢşŗŖŋŜı,ŎœőəŜ,ŘøŠŖərə,ŘœŝŌə9

təŘ,ŞŏŤ,ōþōəŜœŜ:,džǑ,œŖŖœŕ,ōþōəŜŞœŘœŘ,ŒþŘŎþŜŖþţþ,ğğŝŗĖ,

ŕøŕ,ŌřğŋŤınıŘ,ŎœŋŗŏŞŜœ,=<<ŗŗ,řŖşŜ:,PŋŒşŜœōŋ,ŗşŜ9

ŎŋŜǑŋŝınıŘ,œŘŕœşŋŐı,ŋŚŜŏŖœŘ,œŕœŘōœ,řŘőþŘŖþţþŘŎə,Ōŋş9

ŖŋţıŜ,Šə,řŕŞţŋŌŜıŘ,əŠŠəŖœŘŎə,ŝřŘŋ,ǑŋŞıŜ:,bŏőŏŞŋŝœţŋ,

ŗþŎŎəŞœŘŎə,őøŠŎəŘœŘ,œŘŕœşŋŐ,œŘŞŏŘŝœŠŖœţœ,ŗŋţ9œţşŘ,

ŋţŖŋŜıŘŎŋ,ŎŋŠŋŗ,ŏŎœŜ:,İŝŞœ,ţŋţ,őþŘŖəŜœŘŎə,ŌœŞŕœŘœŘ,

Ōøţþŗəŝœ,ŎŋţŋŘıŜ:,_ŏŘŞţŋŌŜıŘ,œŕœŘōœ,řŘőþŘŖþţþŘŎə,

ŞŏŗŚŏŜŋŞşŜşŘ,ŋşağı,Ŏþşməŝœ,Šə,ŒŋŠŋŘıŘ,ŜþŞşŌəŞŖœ,řŖ9

ŗŋŝı,őøŠŎəŘœŘ,ŝþŜəŞŖə,ŌøţþŗəŝœŘə,ŝəbəŌ,řŖşŜ:,,

PŏŘŎŜŋŜœŎə,œŘŞŜřŎşŕŝœţŋ,řŖşŘŋŘ,ŎŋŒşŜœōŋ,ŗşŜ9

ŎŋŜǑŋŝı,=9>,ŗŏŞŜ,ŒþŘŎþŜŖþţþŘŎə,ŒřŜœŤřŘŞŋŖĖ,ŌøŖþŘ9

ŗþş,őøŠŎəŖœĖ,ŌşŎŋśŖıĖ,Ŗələyə,řŢşŋŜ,ţŋŜŚŋğını,ŞøŕəŘ,

ŕřŖŎşŜ:,ŃŋŜŚŋśŖŋŜı,ŘøŠŌəŖœ,ŎþŤþŗŖþŎþŜ:,džŝŞ,ŝəŞŒœ,

ŚŋŜŖŋś,ţŋşıŖĖ,ŋŖŞ,Œœŝŝəŝœ,ŌřŤ,ţŋşıŖ,ŜəŘőŖœ,řŖşŌ,ǑıŖŚŋś,

və,ţŋ,ŎŋŗŋŜ,Ōřţş,ŞþŕōþŕŖþŎþŜĖ

,

řŠŋŖĖ,şŤşŘŝřŠ,řŠŋŖĖ,ŏŖœŚŝ,ŐřŜŗŋŝıŘŋ,śədəŜ,ŎəţœşœŖœŜ:,QŘœ,?9Ġ,ŝŗĖ,şŤşŘŖş9

ğş,ğ9=<,ŝŗ9ŎœŜ:,Əmələ,őələŘ,ŤřğŖŋŜ,ţŋşıŖĖ,ǑœǑəŕŖəŜœ,

xıŜŎŋĖ,ŋğ9ŝŋŜıŗŞıŖĖ,ŤəŘő,şəŕœŖŖœŎœŜ:,aŤşŘŖşğş,Ğ9Ġ,ŗŗ9

ŎœŜ:,ķŏţŠələŜœ,ŕþŜə  şəŕœŖŖœĖ,ŞþŘŎ9śıŜŗızıĖ,ǑəţœŜŎəŕ9

ŖœŎœŜĖ,Ġ9Ģ,ŗŗ,ŎœŋŗŏŞŜœŘŎəŎœŜ:,İçəŜœŝœŘŎə,Ğ,ədəŎ,Şř9

Ţşŗ,řŖşŜ:,MŌşŏŜřŘ,şəŜŋœŞœŘŎə şŋŢŞŋţŋĖ,śşŜŋśŖığŋ,Šə,

œŝŞœţə,ŎŋŠŋŗŖıdıŜ:,PŏŘŎŜřŖřőœţŋ,əŜŋŤœŝœŘŎə,ŌŏşœŖŖœŕ,

ŌœŞŕœŘœŘ,ŒþŘŎþŜŖþţþ,>,ŗŏŞŜə,ǑŋŞŋŘĖ,śřŖŖş9ŌşŎŋśŖıĖ,

ŞŋōıŘ,ŎœŋŗŏŞŜœ,œŝə,Ģ<,ŝŗ9ŎœŜ:,ƱœǑəŕŖəmə,Šə,ŗŏţŠə,

ŠŏŜŗə,ŤŋŗŋŘı,ǑřŢ,ŎŏŕřŜŋŞœŠ,őøŜþŘþŜ:,,

^ŒŋŗŘşŝ,ōœŘŝœŘœŘ,ŘøŠŖəŜœ,ŎəŜŗŋŘ,ŌœŞŕœŝœ,ŕœŗœ,

Ōøţþŕ,əhəŗœţţəŞ,ŕəŝŌ,ŏŎœŜ:,NşŘŋ,őøŜədə,Ōş,ŘøŠ9

ləŜœŘ,œŘŞŜřŎşŕŝœţŋŝı,śŋţğısıŘŋ,śŋŖıŘŗŋŖıdıŜ:,NþŞþŘ,

ŌşŘŖŋŜı,Řəzərə,ŋŖŋŜŋś,ōœŘŝœŘ,əhəŗœţţəŞŖœ,ŘøŠŖəŜœ,

MŌşŏŜřŘ,şəŜŋœŞœŘŎə,ŌŏōəŜœŖŗœş,Šə,œŘŕœşŋŐ,ŗəŜŒələ9

ləŜœ,þŤəŜœŘŎə,ŗřŘœŞřŜœŘśŖəŜ,ŋŚŋŜıŖŗışdıŜ:,

,

,

ƏDƏBİŃŃM`,,

,

Бейдеман И:,Н:,Ē=ģğĞē,Методика фенологичес9

ких  наблюдений  при  геоботанических  иссле9

дованиях:,=>ġ,с:,,,,,,Ворошилов  В.Н:,Ē=ģĠ<ē,Ритм  и  развития  у,

растений:,М:Ĥ,=?ğ,с:,Вульф  В.В:Ė,Малеева  О.Ф:, Ē=ģĠģē,Мировые,

ресурсы  полезных  растений:,Справочник:,Л:Ĥ,

НаукаĖ,ğĠĞ,с:,

Гроссгейм  А.А:, Ē=ģ>ģē ,Введение  в  геоботани9

ческое,,обследование зимних,,,пастбиш,,,Азер9ń:Ə:,ķəŗŗəŎřŠŋ,Šə İ:Ĺ:,ķəŗŗəŎřŠŋ,

 

==>,байджанской  ССР:,БакуĤ,Изд:9во  наркомзема,

Азерб:,,ССРĖ,,с:,?<9ĠĢ:,,Ильинский  А.П:,Ē=ģ?ğē,Высшие  таксономи9

ческие единицы в геоботанике:,В кн:Ĥ,Сов:,Бо9

таникаĖ,№ğĤ,=Ğ9=ģ:,

Лапина  П.И:,Ē=ģġğē,Методика  фенологических,

наблюдений  в  ботанических  садах  СССР:,М:Ĥ,

>ġ,с:,,

Работнов Т.А:,Ē=ģĢ?ē,Фитоценология:,М:Ĥ,МГУĖ,

>9е изд:Ė,с:,=ğ<:,Фирсова,,М.К:,Ē=ģĠģē,Семенной  контроль:,М:Ĥ,

>ģğ,с:,


Шенников  А.П:, Ē=ģĠĞē ,Введение  в  геобота9

нику:,Л:Ĥ,ЛГУĖ,ĞĞġ,с:,,

,

,

,,

Изучение Биоэкологических Особенностей ВидовĖ,Относящихся К Роду,,

^ŒŋŗŘşŝ,Ķ:Ė,Интродуцированных На АпшеронеĖ,Промышленное Значение,,

И Использование В Ландшафтной Архитектуре,

,

З.А:,МамедоваĖ,И.О:,Мамедова,

,

Институт дендрологии НАН Азербайджана,

,

В  статье  даны  биоморфологическиеĖ,экологические  особенностиĖ,методы  размножения  и  рекомен9дации для использования в ландшафтной архитектуре вида,^Œ:,ŚŋŖŖŋŝœœ,İœŝōŒ:,еŞ,ķŏţ:Ė,относящегося к,

роду, ^ŒŋŗŘşŝ,Ķ:Ė,распространённого  в  Азербайджане  и  неизвестных  в  нашей  флоре  видов,^Œ:,ŋŖŋŞŏŜŘşŝ,Ķ:,и,^Œ:,ŎŋŒşŜœōŋĖ,семена которых привезены с территории Средиземноморья:,

,

Ключевые  словаĤ  Виды,^ŒŋŗŘşŝ,Ķ:Ė,распространениеĖ,фенологияĖ,запасыĖ,размножениеĖ,использо9

вание в озеленении,

,

,,

_ŞşŎţ,ĹŐ,NœřŏōřŖřőœōŋŖ,İŏŋŞşŜŏŝ,_řŗŏ,ĹŐ,^ŒŋŗŘşŝ,Ķ:,ıŏŘşŝ,řŐ,_Śŏōœŏŝ,ijŘŞŜřŎşōŏŎ,,

ijŘ,MŌŝŒŏŜřŘĖ,ijŞŝ,ijŘŎşŝŞŜœŋŖ,ĺŜřŐœŞŝ,MŘŎ,aŝŏ,ijŘ,ĶŋŘŎŝŋŚŏ,MŜōŒœŞŏōŞşŜŏ,,

,

ń:M:,ķŋŗŗŋŎřŠŋĖ,ij:Ĺ:,ķŋŗŗŋŎřŠŋ,

,

ijŘŝŞœŞşŞŏ,řŐ,PŏŘŎŜřŖřőţĖ,MŤŏŜŌŋœŔŋŘ,ĸM_,

,

ijŘ,ŞŒœŝ,ŋŜŞœōŖŏ,ŞŒŏ,Ōœř9ŗřŜŚŒřŖřőœōŋŖĖ,ŏōřŖřőœōŋŖ,ōŒŋŜŋōŞŏŜœŝŞœōŝĖ,ŚŜřŚŋőŋŞœřŘ,ŗŏŞŒřŎŝ,ŋŘŎ,ŜŏōřŗŗŏŘŎŋŞœřŘŝ,ŐřŜ,şŝœŘő,œŘ,ŖŋŘŎŝōŋŚŏ,ŋŜōŒœŞŏōŞşŜŏ,řŐ,ŞŒŏ,ŝŚŏōœŏŝ,^Œ:,ŚŋŖŖŋŝœœ,İœŝōŒ:,еŞ,ķŏţ:Ė,ŌŏŖřŘőœŘő,Şř,ŞŒŏ,őŏŘşŝ,,

^ŒŋŗŘşŝ,Ķ:,ŝŚŜŏŋŎ,œŘ,MŤŏŜŌŋœŔŋŘ,ŋŘŎ,ŋŖŝř,ŝŚŏōœŏŝ,^Œ:,ŋŖŋŞŏŜŘşŝ,Ķ:,ŋŘŎ,^Œ:,ŎŋŒşŜœōŋ,şŘŕŘřšŘ,œŘ,ŞŒŏ,

MŤŏŜŌŋœŔŋŘ,ŐŖřŜŋ,ŋŘŎ,ŝŏŏŎŝ,řŐ,šŒœōŒ,šŏŜŏ,ŌŜřşőŒŞ,ŐŜřŗ,ŞŒŏ,ķŏŎœŞŏŜŜŋŘŏŋŘ,_ŏŋ,ŞŏŜŜœŞřŜţ,šŏŜŏ,ŚŜŏŝŏŘŞŏŎ:,,

ĵŏţšřŜŎŝĤ,^ŒŋŗŘşŝ,Ķ:,ŝŚŏōœŏŝĖ,ŎœŝŞŜœŌşŞœřŘĖ,ŐŏŘřŖřőţĖ,ŝŞřōŕĖ,ŚŜřŚŋőŋŞœřŘĖ,şŝŏ,œŘ,őŜŏŏŘœŘő,

,

Document Outline

  • Azərbaycan MEA Dendrologiya İnstitutu, Mərdəkan qəs., S.Yesenin küç., 89., Bakı AZ 1044, Azərbaycan;
  • *E-mail: zumrud_dendrari@mail.ru

Каталог: uploads -> journal
journal -> Virtuoz Cərrah, Görkəmli Dövlət Və Elm Xadimi
journal -> Амеа-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 69, №1, səh. 146-147 (2014)
journal -> Akademik Cəmil Əliyev – 70 DÜnya şÖHRƏTLİ azərbaycan aliMİ
journal -> 29 aprel 2016-ci IL tarixdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ümumi yığıncağında “Azərbay- can Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal”ı və amea-nın görkəmli alimlərin adlarını daşıyan mükafatların təqdimetmə mərasimi
journal -> H. F. Əliyeva 1, Ə.Ü. Abduləzimova
journal -> Azərbaycanda Xına Bitkisinin Qapalı Şəraitdə Becərilməsi Və İqtisadi Səmərəsi
journal -> Respirator Distress Sindromu Olan Vaxtından Əvvəl Doğulan Uşaqlarda Endotel Funksiyasının Qiymətləndirilməsi
journal -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin məruzəLƏRİ, 2014, LXX ciLD, №1 MƏruzəLƏR ▬◄►▬ reports ▬◄►▬ доклады 1
journal -> B Genoma Malik Thinopyrum bessarabicum Yabanı Buğda Otu Növünün Xromosomlarının İdentifikasiyası Üçün Spesifik rapd markerlərin
journal -> Erkən Postnatal Ontogenez Və Təcrübi Hipoksiya Zamanı Qanda Qlükoza Homeostazı E. C. Mehbalıyeva


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə