Mel raziliq qxd 06. 05. 2013 13: 54 Page 1Yüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
tarix14.12.2016
ölçüsü0.8 Mb.

,  :

,

:

,

, 

:

,

,,

,

,,

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 1ÒÈÁÁ, ÙÖÃÓàÂߟ ÅÒÈÊÀ ÖÇÐߟ ÁÅÉÍŸßËÕÀËà ̟ßÐÊߟÇ

ÙÖÃÓà ÔÀÊÖËÒßÑÈ, ÙÀÉÔÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ, ÈÑÐÀÈË

ÉÓÍÅÑÊÎ-íóí Áèîåòèêà êàôåäðàñû

ÌßËÓÌÀÒËÛ ÐÀÇÛËÛÃ

 

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 2ÉÓÍÅÑÊÎ-íóí Áèîåòèêà êàôåäðàñûíûí öíâàíû:

ÉÓÍÅÑÊÎ-íóí Áèîåòèêà êàôåäðàñû

Ï.Î. Áîõ 6451, Ùàéôà 31063, Èñðàèë

å-ìàèë: àúàðìè@ðåñåàðúù.ùàèôà.àú.èë

Òåë: 972 4 8240002. 972 4 8375219

Ôàêñ: 972 4 8288195

ÛÑÁÍ 965-7077-22-2

Áöòöí ùöãóãëàð ãîðóíóð 2003

ÉÓÍÅÑÊÎ-íóí Áèîåòèêà êàôåäðàñûíûí ãàáàãúàäàí éàçûëû âÿ èìçàëû èúàçÿñè îëìàäàí áó êèòàáûí

ùå÷ áèð ùèññÿñè éåíèäÿí ÷àï åäèëÿ, ìÿëóìàò àõòàðûø ñèñòåìèíäÿ ñàõëàíûëà, ùÿð ùàíñû ôîðìàäà âÿ éà

ùÿð ùàíñû âàñèòÿëÿðëÿ, éÿíè åëåêòðîí, ìåõàíèêè ñóðÿò÷ûõàðìà âàñèòÿñèëÿ âÿ éà äèýÿð öñóëëàðëà

ÉÓÍÅÑÊΠêàôåäðàñûíûí èúàçÿñè îëìàäàí þòöðöëÿ áèëìÿç. 

Ìöÿëëèôëèê ùöãóãó ÉÓÍÅÑÊÎ-íóí Áèîåòèêà êàôåäðàñûíà ìÿõñóñäóð. Àçÿðáàéúàí äèëèíÿ òÿðúöìÿ

îëóíóá íÿøð åäèëìÿñè ùöãóãó ÉÓÍÅÑÊÎ-íóí Áèîåòèêà êàôåäðàñûíûí Àçÿðáàéúàí áöðîñóíóí ðÿù-

áÿðè, ïðîôåññîð Âöãàð Ãóðáàí îüëó Ìÿììÿäîâà âåðèëìèøäèð.

Áó òÿëèìàò êèòàáûíûí Àçÿðáàéúàí âåðñèéàñûíûí ùàçûðëàíìàñûíäà ÉÓÍÅÑÊÎ öçðÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Êîìèññèéàñûíûí âÿ Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí Èíñàí Ùöãóãëàðû

Åëìè-Òÿäãèãàò Èíñòèòóòóíóí òÿøêèëàòè âÿ ìàëèééÿ äÿñòÿéè îëìóøäóð.

 

ÉÓÍÅÑÊÎ öçðÿ ÀçÿðáàéúàíÐåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè

Êîìèññèéàñû

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 3ÉÓÍÅÑÊÎ-íóí ÁÈÎÅÒÈÊÀ ÖÇÐß ÊÀÔÅÄÐÀÑÛ

ÒÈÁÁ, ÙÖÃÓà Ÿߟ ÅÒÈÊÀ ÖÇÐߟ ÁÅÉÍŸßËÕÀËà ̟ßÐÊߟÇ

ÙÖÃÓàÔÀÊÖËÒßÑÈ, ÙÀÉÔÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ, ÈÑÐÀÈË

Êàôåäðà áàø÷ûñû:

À. Êàðìè (Èñðàèë)    Êîîðäèíàòîð: Ù. Âàêñ (Èñðàèë)

Èäàðÿ Ùåéÿòè:

À. Êàðìè (Ñÿäð)

Ì. Êîòëåð (ÀÁØ)

Ñ. Ôëàññ (Áþéöê Áðèòàíèéà)

Ý.Á. Êóòóêúåí (Ôðàíñà)

À. Îêàøà (Ìèñèð)

Í. Ñàðòîðèóñ (Èñâå÷ðÿ)

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 4ÉÓÍÅÑÊÎ-íóí ÁÈÎÅÒÈÊÀ ÖÇÐß ÊÀÔÅÄÐÀÑÛ 

ÌŸŸßËÓÌÀÒËÛ ÐÀÇÛËÛÃ

Ðåäàêòîð: Àìíîí Êàðìè

Êîîðäèíàòîð: Ù. Âàêñ 

Èäàðÿ Ùåéÿòè:

À. Êàðìè (Ñÿäð)

Ì. Êîòëåð (ÀÁØ)

Ñ. Ôëàññ (Áþéöê Áðèòàíèéà Êðàëëûüû)

Ý.Á. Êóòóêúåí (Ôðàíñà)

À. Îêàøà (Ìèñèð)

Í. Ñàðòîðèóñ (Èñâå÷ðÿ)

Åëìè êîìèòÿ:

Ú. Àðáîëåäà-Ôëîðåç (Êàíàäà)

Ú. Êåãëè (ÀÁØ)

Ò. Ëå Áëàíã (ÀÁØ)

À. Ïèãà (Èñïàíèéà)

Éàðäûì÷ûëàð:

Ñ.Ê. Àùóæà (Ùèíäèñòàí)

À.Ò. Àëîðà (Ôèëèïïèí)

Á. Àðäà (Òöðêèéÿ)

Ê. Àâàñòùè (Ùèíäèñòàí)

Ú.Ì. Áåíãî (Ìàëàâè)

Í. Áèëëåð-Àíäîðíî (Àëìàíèéà)

Á. Äèêêåíñ (Êàíàäà)

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 5È. Äóñå (Ôðàíñà)

Ã. Éåðìîëàéåâà (Ðóñèéà)

Í. ßðñîé (Òöðêèéÿ)

Ò.Â. Ôåê (Ôðàíñà)

Ì.Ñ. Ôå (Âåñò-Ùèíä)

Ê.Î. Æóçøåíêî (Ïîëøà)

Ñ.À. Êàéóíè (Ìàëàâè)

Ð. Ëåòîíòóðéå (Ôðàíñà)

Ì. Ëæî÷êîâà (Áîëýàðèéà)

Ô. Ìàñåäó (Èòàëèéà)

Ð. Ìëîäà (Ìàëàâè)

Ó. Ìîäàí (Èíäîíåçèéà)

Ñ. Íèë (Ôðàíñà)

Á. âàí Îîðøîò (Àëìàíèéà)

Ô. äè Îðî (Èòàëèéà)

Ð.Ä. Îðð (ÀÁØ)

Â.Ï. Ïèéåíààð (Ùîëëàíäèéà)

Æ. Ðàìåø (Âåñò-Ùèíä)

Ð. Ðóäíèê (Èñðàèë)

Ð. Ñòåôàíîâ (Áîëýàðèéà)

À. Ñòèæà (Ùèíäèñòàí)

É. Òàêåó÷è (Éàïîíèéà)

Ì. Òåøîìå (Åôèîïèéà)

Æ. Âèíàñ (Èñïàíèéà)

Å.Ð. Âàëðîíä (Âåñò-Ùèíä)

Ô.À. Âó (Ôèëèïïèí)

ßëàâÿ ðÿé÷èëÿð:

Ð. Áåðàí (Àâñòðàëèéà)

Æ. Áëàñæåæóê (Ïîëøà)

Ì. Ãåðéå (Ôðàíñà)

Ñ. Êåòèíóí (Òàèëàíä)

Ê. Ìåíã (Êîðåéà)

È.À. Øàìîâ (Ðóñèéà)

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 6MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 7

:

--.,-

-.-

-

.*

-----

-

.1

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 1---

. “-

” 

--.

*-

--.

2MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 2

 1

, 72 


 “

” .--” : “

.”.

: “-

?” 


,

: “--

!”-

-: “--”.3

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 3...--

--

.

4MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 4

 2

.-  46 


--

-

.

  

-

. 

?1. 

,-2. 


--

-5

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 5” 

?

,

..--

.*

-

-

.

6MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 6

 3

17 


-

-.

   , 18 ---

.          1. 

,-

.

2. -.

7

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 7-

.-

-8

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 8 

 4

39 

-,

-,

--

-.  , 


.   

  .-.

--

.-

.-9

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 9.-

 1.  , --

.-.

2.  , 


.-

--

  

-.  , 

.-

*

.  

*-

.10

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 10 5

., 


--.  , 

-

-.-

- “

” 

. 1   3  “--

, “-

” .

11

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 11 

?

1. -.-

.  2. .

12MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 12

 6

. 55 


- 8 ,  ,  -


, 3 


-

--- (5% 


), 

--

,  , 

13MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 13

?

1. 


-

   -.

2. 


-.

3. 


.

14

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 14 7

. 25 


, 2 

,1 


-

,  3 


 6-

-. 6 -

-

 5 


  

- 16-

-35-

  

--.

--

 1. 

 (

-.  


2. 

 (

-15

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 15.  -

-.

16

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 16:

 8 ., 30 

, 10 


, 10 


,  -

.  , 
 10 

- 2 3 

 (.--

---.  


-.  , 

-  17

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 17?

1. 
.

2. 


-18

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 18 9

38 


-

 3 


 48 


-

.  , 


,

 3 --

- 14 ,  -
-.

-

.  

.- 

       


19

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 191. 


.2. .

3. 


-  

.

20MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 20

 10

.-

 52 .  , 

 12   14 

-

.  , 


, 9 

.  , 


-

.  , 


--

-

-

-

-

-

21

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 21?

1. 


,.

2. 


--

--.

3. 
-

.4. 

.  


22

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 22 11

  

.- 69 

. 18 


,  , 

 6  2 
----

,   “

”. 


--

.

.-?  

1.

,-

.2.

--.

23

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 23 12

--,

..

--

.  , 


.  , .

?1.

 .

2..

3..24

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 24-

-

.

 13.-

28 


---

.  , 


-

-.--

.  
--

.-

.25

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 25?

1. 


.

2. -

,.

3. 


-

.

-

-  --.

26

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 26-

.   14

. 55 


, 3 


 30


-. 5 

- 1 


,  , 


.-

-

-.  , -

,  , 


.  , 

,-

.  -


-

-.27

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 27?

1. 


.-

-.-

--

.2. 

.-.

3. 


.- .

4. 


-

.-.

 (

-.

-.

.   28

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 28 15

 57 


-

-

---,  , 

-.

1.

,

.2.

-

.3.

.

4.-

- (

).

5.- (

).

29MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 29

.  , 


-30

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 30 16

 69 


 2 

 2 .

 3-.  , 

---

 3-


 2 

. 8 


.  , 

--

.-.

-

-.  ,

-.

31MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 31

?

1.

-2.-.

3.

-.

4.,

-5.

-.--

-.

32

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 32-

-.---

,  


--

--

--

.33

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 33 17

28 


-

 ()- 65) 

  

.,  , 

-

.  , -

,-

 “” 

-

,  
-?  


1. 

-.

2. 
.34

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 34.

3. 


,  -


.-

-

-

,  -----

  -

-.

-.  


35

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 35-,  -


-.-

-.

 18


46 

  -

., -

, “


” 

- (

----.36

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 36 (

  ) 

?

1.  (

,-2. 

 “

-” 

.

3. -

.-.-

.  


37

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 37 19

40 


  

.  , . 20 

--

- (.  ,,

” -.  , 

---

-

.  , -

.-

-

.?

1. .

38MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 38

2. -  39

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 39

.,

-

.40

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 40 20

. 10 


-

 (- 32 

 35  -  -2840 ,-

-.  , 

- 24 

-

 (-

 (.--

-.-

----

-.

41MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 41

1.-

-2. 

--

-.-

.

42MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 42

-

--

.---

-----

.  43

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 43 21-

.  


-

 (-” -

-

- “

” -

.?

1.  


-

-2. 


-.

44

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 44 22   

. 12 


.  , 

-.

5,6  %  . 

.-

-.-

----

.?

1.  

.  , 


.-

.2.

.-.-.

3.

.  , -

-.-

.45

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 45 23  

--

-

-

.    

?1.

.

2.-

.3.

-.

46

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 46 “

” 

 “”   “

”  -


 “

” -

.

----

  -,  , 


-

-

-.

-.

47

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 47 24

 63 


-

- 3 .

- 48 

 5   

.

- 4 

-

.

 13-


-----.

 65-


 6

 ( =4;  =1;  =1). 

,

48

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 48  

-

-

.?

1..

2..

49MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 49

 25

34 


-

 (- (--

- (-

.-.

-

.

50

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 50?

1.  , 


-.

2.  , 
.

3.  , 


-

.4.  , 

,.

51MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 51

-.

 26
-.-

.  


25 -

  -,

: “

.” 


-

-.-,  , 


 (.--

.-.

.  , 


-

-

-,  , 

-52

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 52.

    

?

1.   .2. 

  

-:

.  


?

.  ?

.  ?

.  


 

?

3.   

.-

-

  

.53

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 53-.

--

-.

-

.   54

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 54 27

75 


  .  
-

.,

,

,?

1. 


-.

2. 


.  , 

-,  , 

,  -


.

55MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 55

...

 28. 29 .

--

-   

--

,  , -.

-

,-- ()

56

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 56?

1.

.--.

2.

.--  

.-

.  57

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 57 29

39 


.  , 


  

.  , .

,

.,

?1. 

  .

2. 


  

.3. 

.-.

-.

58

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 5830

. 65 


.  , 

-

 6 ---

-,  -


  1. 


.

2. -

.59

MEL_RAZILIQ.qxd  06.05.2013  13:54  Page 59

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə