Lirik pedaqoji poema AzYüklə 5.17 Mb.
Pdf просмотр
səhifə8/8
tarix10.06.2017
ölçüsü5.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
    
 
                        
      

 
 
 
235 
            
              İlahi mizana tabedir həyat: 
             Dəqiq ölçüsü var yerin, göyün də. 
             İtib bata bilər bütün kainat 
             Bir Ana qəlbinin dərinliyində. 
 
             Dünyadan ağırdır bir qəlbin yükü. 
             İnsan əbədiyyət, tarix axırdır. 
             Bir damcı göz yaşı bütün göydəki 
             Qara buludlardan daha ağırdır. 
 
             Hər körpə doğulur təzə səhərtək. 
             Ölən hər ürəklə bir Günəş sönür. 
             Göydə əqrəb üstə fırlanır fələk, 
             Tanrının saatı qəlbdə döyünür. 
 
             Dünyada əbədi sabahdır bəşər. 
             Günəşdən parlaqdır könüldəki nur. 
             Nə vaxt insan üçün başlayır məşhər, 
             Qiyamət birinci ürəkdə qopur. 
 
              Eşqdir, məhəbbətdir qəlbin diləyi, 
              İmansız  yaşayan bir sərsəridir. 
              Dünya yaranandan Ana ürəyi 
              Allahın yeganə şah əsəridir! 
 
                              

 
 
 
236 
 
                             4 
            
Bir sərgi deyildir məktəbin işi
              Zəhmətdir, rəncidir, alın təridir. 
              Elmlə fırlanır göyün gərdişi, 
              Məktəb kainatın tək məhvəridir. 
 
             Bir qara tablodur Yazı taxtası, 
             Bir də ağ təbaşir Məktəbin gücü... 
             Bütün ömrümüzün bəyaz mənası 
             Bu qara tabloya cəmləyir bizi!.. 
 
              Dünyaya gözünü açdığı ilk gün 
             ”İSMAYIL” söylədi ona atası. 
              Vətənə, millətə pak xidmət üçün 
              Fədakar böyüsün könül dünyası. 
 
              ...Götürüb çiyninə Çiyninin yükün 
              Can qoydu yurdunun, elin işində. 
               Bələdiyyə sədri seçildiyiçün 
               Məktəb və Mədrəsə tikdirdi kəndə. 
 
                İsmayıl müəllim təzə Məktəbin 
               Təməlini qoydu, lentini açdı. 
               O gülər üzündə hər belə bir gün 
               Könül arzuları Günəş tək saçdı! 
 
 
 
 
 

 
 
 
237 
           Bir can yanğısıyla yandı Çiyniyə, 
            Yandıqca kül oldu günlər saçında... 
            Bir İsmaıl* vardı: mövlaydı bizdə, 
            Buldu Şirvanımız bir mövlasın da. 
   
   -------------------------- 
    *PS:XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində yaşamış kürdəmirli 
Mövlanə İsmayıl Siracəddin Şirvani nəzərdə tutulur. Mövlanə İsmayıl 
müstəmləkə əleyhinə Qafqaz müridizm hərakatının Mürşidi və Baş 
ideoloqu olmuşdur. Çarın tələbi ilə Vətəndən deportasiya edilmişdir. 
Mövlananın bir oğulu Osmanlı dövlətində Sədr-əzəm (Baş nazir) 
vəzifəsini tutub. Mövlanə İsmayıl 1848-ci ildə qürbətdə vəfat etmiş, 
Türkiyənin Amasiya  şəhərinin Şamlar məzarlığında dəfn edilmişdir. 
Məzarı üstə türbə tikilmişdir.--Rəşid Fərəcov. Kürdəmir salnaməsi. 
Şirvannəşr. B-2006.  Səh.:21-30. 
 
 
 
 
 

 
 
 
238 
           Hər yolun başında arzular durub, 
           Hər ömrün sonunda Haqqın divanı. 
           Ömrün əvvəlini Söz ilə qurub, 
           Əməllə sorğuyur Tanrı İnsanı... 
 
           Nə qədər Elm var bu Yer üzündə 
           Bəşər həyatında fədakarlıq var. 
           Hər qara zülmətin, hər güdüzün də 
           İşığı, nurudur bu İsmayıllar!! 
 
           Nə yalan, nə şöhrət əbədiyyətdir, 
           Ədədi olan şеy tək Həqiqətdir! 
           Allahlıq taxtını sevər Yalanlar, 
           Haqqın Allahı, həm Müəllimi var. 
 
           Taleyin Dan yeri Məktəb çağıdır, 
           Sönməz əsrlərcə ağlın şəfəqi. 
           Dünyanın zirvəsi Elm dağıdır, 
           İnsanlığın tacı Kitab vərəqi. 
 
           Elmdən kənarda dünya qaranlıq, 
           Müəllimsiz məclis cəhalət xoru. 
           Açılan sabaha baxın bir anlıq, 
           Günəş tülu edir Kitaba sarı. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
239 
           Vaxtdır: bitiririk Səfərimizi, 
           Zirvəyə yetişmiş bir Qartal kimi. 
           Tarix yaşadacaq əsərimizi 
           Tükənməz bir arzu, bir amal kimi! 
 
            Şərəflə yaşadı bizim Qəhrəman, 
            Bir ömrə min ömür məna gətirdi. 
            Bildiyi elmlər, sevdiyi İman 
            Onu arzusuna, kama yetirdi. 
 
            Nə qədər fədakar İsmayıllar var, 
            İnsanlıq dünyanın başında tacdır. 
            Nöqtəylə bitsə də bütün kitablar: 
            İnsan sonluq deyil, başlanığıcdır... 
 
                                   
    5
 
                       
 
Epiloq əvəzi: 
 
             “Söz bilib söyləyən adam çoxdur, 
              Mənim üçün Sözü qanan insan əzizdir...” 
         (Yusif Xas Hacib Balsaqunlu:1017-1077. “Qutadqu  
          Bilik” poemasından) 
 
        Ey gülün hicriylə bülbül kimi fəryad eyləyən, 
 Ey Kərəm tək Əsliçün pərvaneyi-ad eyləyən! 
 Ey Şirini-candan ötrü qəlbi Fərhad eyləyən. 
 Gəl də gör bu bağrı parça-parça kuhikanəni, 
        Gəl eşit bu Məktəb haqda bitməyən əfsanəni! 
 
 
 

 
 
 
240 
Ey günəştələt, qəmərbehcət həbibi-yarımız, 
Ey bizi tərk eyləməz pak arzumuz, ilqarımız. 
Yusifi-Misri misalı qətidir qərarımız: 
Gəl də gör bu bağrı yanmış Yaqubi-Kənanəni, 
Gəl eşit Müəllim haqda bitməyən əfsanəni! 
 
 
Ey dəhənin höqqeyi-yaqutü inci xanəsi, 
Əhli-eşqin yerdə, göydə ən uca kaşanəsi. 
Ey xəzini-gəncinənin can-könül viranəsi, 
Gəl də gör bu mar içində parlayan dürdanəni, 
Gəl eşit bu Seyid haqda bitməyən əfsanəni!.. 
 
 
Kim deyir ki, aşiq oldur həqiri-gün rusiyah?! 
Oxunacaq üzümüzə həm savab, həmi günah. 
Ən Böyük tək Allahımdır! “La İlahə İlləllah!..” 
Tərk elə bu düyada Haqq mənaya biganəni, 
Gəl eşit İsmayıl haqda bitməyən əfsanəni! 
 
 
Azəri-müshəfdən ötrü oxu, Övlad, hər xəti. 
Avazeyi-cəng ilədir qəlbdə Quran heyrəti. 
Azad elə torpağını Azərbaycan milləti! 
Yandır özün şəminə hər aşiqi-pərvanəni
Gəl eşit bu Vətən haqda bitməyən əfsanəni! 
 
 
 
 
 

 
 
 
241 
Ey məhi-rüxsarilərin zərrin üzlü haləsi, 
Ey güli-həmraların hər sübhi qanlı jaləsi, 
Ey əlif tək rasti-qəddin sərviməzər qaləsi, 
Gəl də gör bu tirə bəxtdə zülfi-müşkəfşanəni, 
          Gəl eşit bu Kitab Haqda bitməyən əfsanəni! 
 
 
Tökmə, ey bəxt, xunidil bu suzi çeşmi-tərini, 
Məşriqi-iqbalda axtar tüluni-Əxtərini. 
Məclisi-muğ içrə gör öz ləligun sağərini. 
Saxla əldə daima sidq ilə bu peymanəni, 
Gəl eşit Dəbistanımda bitməyən əfsanəni! 
 
 
Bir Atayi-pirini gör yari-intizarında, 
Xakə baş qoymuş ki, yatsın payi-rəhgüzarında. 
Əhli-Şirvan qaim olmuş əhdü-etibarında. 
Anla duy, ey elmü-ürfan, sözdə bu nişanəni: 
Gəl eşit bu Ata haqda bitməyən əfsanəni!.. 
 
                               Son 
                                               Bakı-2015. 
                                                                                                     
 
 
 
 
                       
 
              

 
 
 
242 
                   
“Bir kərə yüksələn Bayraq!” 
                        (simfonik marş: mətn və not) 
 Bəstəkarı Ədviyyə Rəhmətovadır. 
                                      Bir kərə yüksələn  Bayraq, 
                            Hürriyyətlər doğdu səni! 
                            Bir kərə yüksələn Bayraq, 
                            Əsarətlər boğdu səni... 
 
                                      Dünənimiz təkcə sənsən, 
                             Sabahımız səndən keçir. 
                             Dincliyimiz təkcə sənsən. 
                             Savaşımız səndən keçir. 
                             Bir kərə yüksələn Bayraq! 
 
                                      Qılınc vuran qolumuzsan
                             Sən azadlıq yolumuzsan. 
                             Simurq kimi doğulmusan, 
                                       Bir kərə yüksələn Bayraq! 
 
                                      Topla yenə gücümüzü, 
                             Yenilməyən əzmimizi. 
                             Nəsil-nəsil qaldır bizi, 
                             Bir kərə yüksələn Bayraq! 
         ------------------- 
           PS:  N. Atabəylinin 20 Yanvarda yazdığı bu şeiri ilk dəfə 
1991-cı ilin 2 fevralında “İlham”  (N-13.Müəllif qəzetin şöbə 
müdiri olub) qəzetində Sovet işğalı və Hərbi Vəziyyət rejimi  
şəraitində  “A.Atasoy” psevdonimi ilə dərc edilib.  
                             

 
 
 
243 
     

 
 
 
244 

 
 
 
245 
 

 
 
 
246 
 

 
 
 
247 
             
Müəllif haqqında qısa məlumat 
 
    Namiq  Atabəyli  (Fərəcov)—  1958-ci  ilin  4  aprelində 
Kürdəmir  rayonunun  Sığırlı  kəndində  pedaqoq-jurnalist 
ailəsində doğulub. 
   Atası—Rəşid Fərəcov veteran-jurnalist, yazıçı-publisisdir: 
6  kitabın,  o  cümlədən  3  cild  “Şirvannamə”,  “Aran 
səlnaməsi”  və  s.  müəllifidir.    Müəllifin  atası,  özü  və  kiçik 
övladı--  Gülnar  BDU-nun  (jurnalistika,  filologiya, 
informatika fakültələrinin) məzunudurlar.  
Böyük  qızı  Aynur  Atabəyli  ixtisasca  nono-biotexnoloqdur, 
ADNA-nı  bitirib,  bir  müddət  Türkiyənin  İzmir  şəhərində 
təhsilini  artırıb  və  ixtisası  üzrə  çalışıb.Hal-hazırda 
İstanbulda  Bahçeşehir  Universitetində  Reklam,  dizayn, 
markaçılıq  üzrə  magistr  təhsili  alır.  Bədii  əsərləri  ilə  də 
qardaş  ölkədə  tez-tez  çıxış  edir.  Kiçik  qızı  Gülnar 
informatika və iqtisadi kibernetika üzrə mütəxəssisdir. 
    N.  Atabəyli  “Azərbaycan”,  “Dan  Ulduzu”,  “İlham”, 
“Həftə  içi”,“Yeni  Azərbaycan”  və  s.  qəzetlərdə,  “Ulduz”, 
“Region+” jurnallarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 
     10 il Bakı şəhərində pedaqoji fəaliyyət göstərib. 
    1994-2004-cü 
illərdə 
Azərbaycan 
Respublikası 
Prezidentlərinin  Mətbuat  xidmətində  böyük  məsləhətçi 
olmuşdur. 
     İlk kitabı—“Azadlığın qədri” 1996-cı ildə Bakıda “İşıq” 
nəşriyyatında 3000 nüsxə ilə işıq üzü görüb. 
 
 
 
 
 

 
 
 
248 
 
   Bədii  yaradıcılığa,  əsasən,  tələbəlik  illərində  başlayıb. 
Dərc  olunmuş  xeyli  şeir,  poema,  esse,  marş,  hekayə  və 
tərcümələri  var.  İlk  şeiri    hələ  orta  məktəb  illərində    rayon 
qəzetində (“Arzular”), ilk poeması isə İİR-da (“Eol arfası”-
şahlığın devrilməsi ilə bağlı) tələbəlik illərində dərc edilib. 
    BDU Elmi Şurasının qərarı ilə aspiranturada saxlanması 
qərara  alınıb.  Tələbəlik  illərində  elmi  işləri    Respublika 
Təhsil Nazirliyi, LKGİ MK, Tələbə Elmi-tədqiqat işləri üzrə 
Respublika  Şurası  tərəfindən  “Qızıl  medal”  və    Birinci  
dərəcəli  Diploma  (VIII  Respublika  elmi  konfransında 
müvəffəqiyyətlərinə görə:1980/1981-ci illər) və habelə digər 
mükafatlara  layiq  görülmüşdür.  Elmi  yazıları  BDU-nun 
tematik məcmuələrində nəşr edilmişdir.  
 
   Ali  təhsili  bitirib,  Elmi  Şuranın  qərarı  ilə  aspiranturada 
saxlanılsa  da,  ailə  ənənəsinə  uyğun  olaraq,    həqiqi  hərbi 
xidmətə  getmiş,  keçmiş  SSRİ  Silahlı  Qüvvələrinin    iki  illik 
zabiti olmuşdur. 
20  YANVAR  soyqırımından  sonra  bitərəf-demokrat  kimi 
siyasi fəaliyyətə başlamış,  20 YANVAR İctimai Tribunalının 
((Xalq  Təhqiqat  Qrupu—1990)  təşkilatçısı  olmuş  və  uzun 
müddət Azər.SSR-in Ali Sovetinin OOO135 saylı Mandatı ilə  
İmperiyanın  20  Yanvar  cinayətinə  qarşı  davamlı  jurnalist-
təhqiqat  işləri  aparmışdır,  bu  barədə  “Azərbaycan” 
qəzetində  (fevral  1990-cı  il  ,  “  Kimdir  cavabdeh?”)  ilk 
araşdırma  məqaləsinin  həmmüəllifidir  (tarixçi  alim  Rizvan 
Zeynalov ilə). 
  
 
 
 

 
 
 
249 
  
 1991-ci  ilin  2  fevralında  “İlham”  qəzetində  dərc  etdiyi 
(nəşrin    şöbə  müdiri  olub)  “Bir  kərə  yüksələn  BAYRAQ” 
şeiri  ilə  İstiqlaliyyətimizin  Üç    rəngli  Bayrağına  sovet 
istilası  şəraitində  ilk  bədii  əsər  yazmış,  həmin  şeir    Arif 
Məlikovun  tövsiyyəsi  ilə  bəstəkar  Ədviyyə  Rəhmətova 
tərəfindən 
simfonik 
marş 
kimi 
Müsabiqə 
üçün 
bəstələnmişdir.  Hazırda  əsər  Dövlət  orkestrinin  ifasında  
müsabiqə əsasında Qızıl Fondda saxlanılır. 
    Müəllifin  ikinci  poeması  “Azərbaycan  Bayrağı”  ordenli 
qazi,  qədim  milli  misgərlik  abidələrimizin  kolleksiyaçısı 
Şahid  Həbibullayevin  həyat  və  fəaliyyətinə  həsr  etdiyi 
“Şahid”  lirik-fəlsəfi  əsəridir.  Bu  əsər  ilk  dəfə 
“TERRORİZM:qan çilənmiş torpaqlar” adlı çox cildliyin III  
Kitabında  (“Avropa”  nəşriyyatı,  Bakı-2010,  səh.171-212) 
nəşr  olunmuş  və  nəşrlə  birgə  Respublika  Mədəniyyət  və 
Turizm Nazirliyinin  mükafatına layiq görülmüşdür. 
    Şairin  ücüncü  poeması  “Ana  ürəyi”  (2013)  lirik-dini-
fəlsəfi  əsəridir.  Təzəpir  məscid-ziyarətgahın  inşasının  100 
İlliyi 
(1912\1914--2014) 
münasibətilə, 
Bakı 
neft 
milyonçuları ailəsindən olmuş Şirvanəsilli təsisçi, 114 yaşlı 
Nabat nənə Aşurbəylinin  həyat və fəaliyyətindən bəhs edir. 
Bunlardan əlavə müəllifin klassik janrda yazdığı üç Yubiley 
kitabı  son  illərdə  (“Vahidiyəm  Azərbaycanımın”.  Bakı-
2014;  “Seyidəm  ərseyi-eşq  içrə…”  Bakı-2014;  “O, 
xəyalımdakı Şirvan”. Bakı-2015) nəşr olunmuşdur. 
   Oxuculara  təqdim  olununan  “Müəllim”  əsəri  müəllifin 
dördüncü  nəşr  edilmiş  poemasıdır.  Bu  barədə  Ön  Sözdə 
geniş açıqlama vardır. 
 
 

 
 
 
250 
 
    Hazırda  şair,  yazıçı-pedaqoq  Milli  İstiqlal  Bayrağımızın 
qarşıdan  gələn  100  illiyinə  (1918-2018)  həsr  etdiyi  
“Azərbaycan  Bayrağı”  poeması  və  XIX  Şirvanşah  I 
Axsitanın  (1160-1197)  həyatı  haqqında  “Şirvanşah  Böyük 
Axsitan” tarixi romanı üzərində çalışır. 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə