Lirik pedaqoji poema AzYüklə 5.17 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/8
tarix10.06.2017
ölçüsü5.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
”Padşahi-püsər bə məktəb dad
Lövhi-siminbəsi dər kənar nəhad. 
 
Bər səri lövhi u nəviştə bə zər: 
Cövri-ustad beh zi mehri-pədər.”(Sədi) 
--Bir padşah oğlunu məktəbə yazdı, 
Boynundan bir qızıl lövhəcik asdı: 
 
“Ata sevgisindən artıqdır yenə, 
Müəllimin versə min cövr sənə.” 
Belə aparırdı məktəbdə təlim, 
Hacı Seyid Əzim-Milli müəllim: 
 
--“Elmdir baisi-tərəqqiyi-tam, 
Alimə tay deyil güruhi-əvam. 
...Hələ qalsın bu rəmzlər bari, 
Elmsiz adəmin nə miqdari?” 
                        
                  --“Əvvəla bizdə yox o məktəblər 
                  Ki, verə kəsbi-elmi xalqa səmər. 
                  Nə o günə kitablar əlan 
                  Ki, ola öz lisanımızda bəyan.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
54 
 
         --“Məgər ol Əsgəri-Gorani gələ, 
            Neçə məktəb dəxi gələ əmələ. 
          ...Aça onlar da mən kimi məktəb, 
            Çəkələr ruzü şəb əzabü təəb...” 
 
          “Kitabül-tac”, ”Uşaq baharı”, ”Tarix” 
           Seyid yorulmadan yazdı Dərsliklər: 
           Hər biri şah əsər, Vətənə layiq.    
           (Gündüzə yol açar Günəş tək təklər!) 
 
          “Əkinçi” ilə də edib yoldaşlıq, 
           Yazırdı elmdən şeir, məqalə... 
           Qurtara bu zillət, bu gözü yaşlıq, 
           Millət gətirilə başqa  bir halə. 
          --“Həsən bəy, nəcibi-dövri zaman, 
               Sənin insafına olum qurban. 
               Ki, nəsihətdir xalqa göftarın, 
               Heyfdir söhbəti-şəkərbarın. 

 
 
 
55 
              Sözlərin, ey cahani-fəzlü hünər, 
              Əhli-hikmət yanında canə dəyər.” 
              Seyidi görürəm mən hər sözündə, 
              Vətənin açılan hər gündüzündə... 
 
             53 yaşında ömrünə qıyıb 
         Seyidi məhv etdi bir ovuc harın... 
         Silinməz adından o qanlı ayıb 
         Müəllim öldürdən o nadanların... 
 
         Çarın təşviqilə 20 mayda (1888) 
         Məktəbə gedərkən qəsd edib ona
         Büsat qurmaq üçün cahil Sarayda 
         Böyük bir kamalı vurdular sona. 
 
Seyidim! Ey mənim ilk müəllimim! 
Zaman sənə qarşı cinayət etdi. 
Məhəbbət izləyir adını daim, 
Canlı arzuların məqsədə yetdi. 
 
Puşkinə Moskva heykəl yapanda, 
Seyid bu tədbirə bir şeir yazdı*. 
Bu gün öz Vətəni Azərbaycanda 
             Seyidə min heykəl qoyulsa, azdır!..     
             
  --------------------- 
 *PS: Puşkinə heykəl qoyulması münasibətilə (“Nizami-aləmin icrasına 
hər qəridə bir kəs” şeiri). 
 
 
 
 

 
 
 
56 
 
  Sən Ana dilimdə ilk Məktəbimsən! 
Mürşüdüm, mövlanam, ustadım: Seyid! 
Bisütun zülməti yarıb kökündən 
Dağlara yol açan Fərhadım: Seyid! 
 
 
                                        *** 
                 Müəllim öldürmək, ölkədən qovmaq 
Nadan əsrlərin bir adətidir. 
Müəllim öldürmək, məktəb qapatmaq 
Dünyanın ən böyük cinayətidir. 
 
Dünya materialdır, Müəllim- həyat, 
Təhsil, tərbiyədir İnsan doğulmaq. 
Göylərdə allahlıq etməkdən qat-qat 
Çətindir Yer üstə Müəllim olmaq. 
 
Müəllim son pikdir bütün millətə, 
Sonsuzluq Müəllim adıyla bitir... 
Dünyanın Məktəbdir böyüklüyü də! 
Müəllim həyatın təmizliyidir! 
 
Bütün ağılların Baş qəhrəmanı, 
Bütün könüllərin şahı-- Müəllim. 
Biliklə tanısaq əgər İnsanı: 
Dünyada yeganə dahi-- Müəllim! 
 
 
 
 

 
 
 
57 
 
                
Müəllim millətin ən yanar şamı, 
                  Həm də ki bu şamın pərvanəsidir. 
                  Müəllim Vətənin fazil insanı, 
                  Həm də ki Məcnunu, divanəsidir!.. 
 
Elm qüdsiyyətin ən dadlı barı, 
Məktəb insanlığın ilk baharıdır. 
Dünyanın ən ağır həyat yolları 
Müəllim alnının qırışlarıdır. 
 
Ən qızıl yazıdır o alında bəxt, 
O həm də könüldə min göz yaşıdır. 
Mən ki Müəllimə baxıram nə vaxt: 
Görünən bir yalnız Haqq savaşıdır. 
 
 Müəllim öldürmək, ölkədən qovmaq 
Nadan əsrlərin bir adətidir. 
Müəllim öldürmək, məktəb qapatmaq 
Dünyanın ən böyük cinayətidir. 
 
  Maarifçi çex Yan Amos Komenski 
                                          (1592-1670) 
--“Hamıya hər şeyi öyrədək!”-dedi. 
Açıb Avropada Yeni Məktəbi 
--Budur millətlərə Baş, Ürək!-dedi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
58 
 
Bir nadan, ağılsız çex hökmdarı 
Yana vətənini tərk elə!-dedi. 
Sürgün oldu elm, dərs kitabları,.. 
Bir cahil kor etdi bütün milləti. 
 
Yanın ”Pansofiya” ideyaları 
Bütün Avropanı aldı başına. 
            “Böyük didaktika”(1632) zəkanın barı 
            Çevrildi tarixin məhək daşına. 
 
             Yan Amos doqmatik, dar baxışları 
             ”Ana məktəb”indən kənara atdı. 
             İnsandan Xaliqə, Allaha sarı 
             Əbədi, sarsılmaz körpü yaratdı. 
 
             “Alman maketi”ni həmin məktəbin 
             Sovet İttifaqı tətbiq eylədi. 
             Qoşulub Amosa kommunist Lenin: 
             Oxumaq, oxumaq, oxumaq!-dedi. 
 
Bilik-- nəzəriyyə, bacarıq-- əməl, 
Vərdişlər, sadəcə, həyat tərzidir. 
“Böyük didaktika” deyir müfəssəl: 
Məktəb universal həyat dərsidir! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
59 
 
            İlk yzı lövhəsi, ilk parta, silgi, 
            Bir də ilk təbaşir: Seyidin dərsi! 
            İlk məktəb, müəllim, ilk elm, bilgi 
            Milli məktəbimdə Seyidin irsi... 
 
  *** 
           Bir qara tablodur Yazı taxtası, 
 Bir də ağ təbaşir Məktəbin gücü...   
 Bütün ömrümüzün nurlu mənası 
 Bu qara tabloya cəmləyir bizi!.. 
 
       *** 
    Endir qədəhi, saqiya, ərvahi-Seyidçin, 
    Fərdayə tutaq üz yenə səbbahi-Seyidçin. 
 
    Zöhd əhli bu Yer üzündə hər cürmü törətdi, 
    Şahid çağıraq göydəki Allahı Seyidçin. 
 
    Ey piri-muğan, meykədə, meyxanədə yasdı, 
    Əhli-xərabat ərşə çəkir ahı Seyidçin... 
 
    Dünya malı düyada qalar, ey dəni-tüccar. 
    Üqba da gülər vicdana, vallahi, Seyidçin. 
 
    Xaqani, Nişat, Ağaməsih, Bixudi-Sabir, 
    Eylər duavü-sənaları dahi Seyidçin. 
 
    Sınmış qədəhin cürmü böyükdür bizə, ey şux, 
    Bəstə çağıraq şövq ilə Dərgahı Seyidçin. 
 

 
 
 
60 
 
               Zəbani-Seyid ilə, Ata, çak elə köksü, 
               Gahi özünə ağlaya dil, gahi Seyidçin… 
                                     *** 
 
                                  9 
 
            Tələbə İsmayıl  Müəllimliyin 
            Şanlı tarixini öyrənir bir-bir. 
            Sokratın, Amosun, Seyid Əzimin 
            ”Estafet”i bitməz bir an da!—deyir. 
 
            Elmin Səməndəri, Simürğüyük biz, 
            Millətin uğrunda yanıb kül olluq. 
            Fəda eləmişik, çün hər birimiz 
            Elmə, Maarifə ömrü biryolluq!.. 
  
            Tanrı elçilərin hicrətlə sınar, 
            Qəriblik ürfana aparan yoldur. 
          ”Çox gəzən çox bilər!”- deyib atalar, 
          ”HƏRƏKƏT”-- bəşərin taleyi budur.      
 
             Maarif hərakat, elm yürüşdür, 
             Yerində sayanlar qalacaq geri. 
             Həyat qaranlıqla qanlı döyüşdür, 
             Elmlə fırlanır fələyin çərxi...   
 
 
 
 

 
 
 
61 
               Nisgillər dindirir hərdən ki qəlbi,              
               Doğma Çiyni də tez düşür yadına. 
               Gəlin qınamayaq heç bir qəribi, 
               Hicran acı qatır gənc həyatına. 
 
 
 
         
Doğma kənd, dost-tanış, ana və ata 
          Ürəyə:-Hardasan? Qaqyıt, gəl!—deyir. 
          Çəkib qəlbi, ruhu min xəyalata: 
          Gözüm yolundadır!- bir gözəl deyir. 
 
 
          Hər Dilbər gözəlin öz aləmi var, 
          Yorar gözlərini uzun intizar. 
          Nə qədər hicranla düşünərsə baş, 
          O qədər acıdır gözdən axan yaş. 
       

 
 
 
62 
 
          
Eşq də həyatdır, Elm də həyat, 
            Onlar ayrı deyil bir-birlərindən. 
Eşqlə nizamlanır bütün kainat, 
Elmlə boylanır  Gün Dan yerindən. 
 
 Mənim bu fani dünyada bəqayə ehtiyacım var,  
Yara namə yetirməkçin səbayə  ehtiyacım var. 
 
Yem üçün yer gəzən çərkəz deyiləm, ey könül,   
                                                                    əlhəqq, 
Səməndər xislətəm, daim səmayə ehtiyacım var.  
 
Çəkə bilməm Musa tək xəlqimi bir səmtə, ah, 
                                                                  neylim? 
Bu köçhaköç, qaçaqaçda əsayə ehtiyacım var. 
 
Deyildir könlümün yarı nə bir Leyla, nə bir  
                                                                      Şirin,  
Mənim eşqi-məhəbbətdə vəfayə ehtiyacım var. 
 
Dura bilməz mənə qarşı nə Ərzən-rum, nə keşiş  
                                                                        Marr,  
Kərəminəm, gözəl Əslim, bəlayə ehtiyacım var. 
 
Param-parça olan qəlbim qan ağlayır gecə- 
                                                                  gündüz,  
Aman, Allah, önündə bir ətayə ehtiyacım var. 
 
 
       

 
 
 
63 
 
           Necə bəs əl çəkim, ey dil, cananları  
                                                                   tərənnümdən,  
           Bütün canlar mənə söylər: Atayə ehtiyacım var! 
                                                      
                                      *** 
           İdeal və Gerçək!! Eşq və Həqiqət... 
           Hər kəsin ömründə vardır bu təzad. 
           Müəllim olsaq da, sirr deyil, əlbət, 
           Bizi də suala çəkir bu həyat... 
 
           Vardır qəlbimizdə Füzuli eşqi, 
           Biz də Məcnunuyuq bu səhraların. 
           Oxu dastanını,  həsrətim Çiyni, 
           Yollara boylanan sərvi-nigarın. 
 
    “Yandı könlüm, gözdə qanlı qətrələr vardır hələ, 
Od sönübsə, şöləmizdə yüz şərər vardır hələ.” 
                             (M.Füzuli.Fars divanından.) 
 
Ey deyən kim dünya zülmət içrədir, yox sübh-  
                                                                       səbah, 
Üzməm ümmid, qarşıda çox sübh-səhər vardır  
                                                                          hələ. 
 
Yusifi-Misrəm, mənə gəl baxma təriz gözüylə, 
Yaqubi-Kənana məndən xoş xəbər vardır hələ. 
 
Vermişəm bu canımı, canana qurban etmişəm: 
Candan ayrı cana, ey can, min zərər vardır   
                                                          hələ... 

 
 
 
64 
Etməsinlər Xosrov ilə məni əsla bir qiyas
Şirini-eşq azdır, ona min Şəkər vardır hələ. 
 
Gülzari-eşq içrə ötən bülbüli-şuridəyəm, 
Susmaram, ey gül, könüldə qəm, kədər vardır  
                                                                      hələ. 
 
Bir Atayi-pirəm, ey şux, əğyar-ədu bilmərəm, 
Ərseyi-eşq içrə öndə min zəfər vardır hələ. 
                                 *** 
    Sevgi, eşq ürəyə şölən salsa da, 
    Elm beyinlərdə yaranır yalnız. 
    Əzəli qaydadır qoca dünyada: 
    Günəş boylananda yox olur ulduz... 
 
    Tələbə təkliyə öyrəşməlidir, 
    Hicrət hərəkətin başlanğıcıdır. 
    Kim ki “Çinə qədər elm üçün gedir”: 
    Allahın gözündə əsl hacıdır! 
 
                              10 
 ...Tələbə İsmayıl hər gecə-gündüz 
    Çevirir tarixi hey vərəq-vərəq. 
    Nə qədər oxuyub öyrənir, hərgiz, 
    Gözündə, könlündə tükənmir maraq. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
65 
   1882-ci ildə 
    İsmayıl Bəzmi Hacı Kazımov 
    Seyidə qoşulub bu Estafetdə 
    Saldı İrəvana məşəldən alov. 
 
    1883.   Şuşa.  S.Vəlibəyov: 
    Qoydu binasını yeni məktəbin. 
    Onun uğuruna “İnşallah” deyib, 
    Davam elətdirdi Nəvvab Mir Möhsün. 
 
    1892. Ordubad. 
  Açdı ”Əxtər”ini Məhəmməd Tağı. 
   Büründü maarifə bahar tək həyat, 
   Yayıldı hər yerə məktəb sorağı... 
 
          İkicə il sonra Naxçıvanda da 
        ”Məktəbi-tərbiyə” yaratdı Sidqi. 
        ”Qaranlıq içindən”* yetib imdada, 
          Çəkdi maarifə, təhsilə xalqı. 
 
        
*PS: İfadə C.Məmmədquluzadənindir. 

 
 
 
66 
 
          Yardı Şirvanımın ürfan işığı 
         Arazın bulanıq, boz sularını. 
         Yaydı güneylərə ilk bahar çağı 
          Seyidin gül açan arzularını!.. 
 
 
 
   
Təbriz də, Tiflis də bu yolu getdi. 
   Seyid Əzimləri artdı millətin. 
   Vətənin cəhalət dövranı bitdi, 
   Kimsə ora bizi qaytarsın, çətin... 
 
                       
   Gəlin yada salaq Mirzə Həsəni! 
   İrəvan! Təbrizim! Nəhayət, Tehran! 
   Müzəffərəddin şaha tutub üzünü 
   Deyir:-- Ana dillə nurlansın İran 

 
 
 
67 
 
 
  1899-cu il. 
  ”Rüşdiyyə məktəbi”. Üsuli-cədid! 
  Qoşulur Tehrana Maku, Ərdəbil... 
  Oxuyan cəmisi  200 şagird?!. 
 
   Şah qovur ölkədən Mirzə Həsəni... 
    Qapadır məktəbi. Qınayaq onu: 
    Çünki həmin gündən, əmrdən yəni 
    Başladı tarixdə Qacarın sonu... 
 
     Güney Azərbaycan, öz Təbrizimdə 
     İlk Anadilli Məktəb quran şəxs: 
    Hacı Seyid Həsən! O Tağızadə (1878-1970) 
     Haqqında eyləmək istəyirəm bəhs. 
 
     O kitab evləri, okul, nələri... 
     Çıxmaz Millətimin yadından heç vaxt. 
     Həsənim Sürgündə (1903;  1911): İstanbul  
                                                                  şəhri 
     Bunu əbədiyyən xatırlayacaq... 
 
      Təbriz məktəbində türk dilli illər 
      Seyidin Dərsliyin cildləyib Kitab; 
      Seyid Əzim oğlu gənc Seyid CƏFƏR, 
      Tağıyev puluna eyləmişdi çap! 
 
 
 
 

 
 
 
68 
Səttar xan məşrutə hərakatında (1906-1911) 
Millətin önündə Həsən yer aldı. 
11-də İstanbul sürgünatında 
 Məhəmmədəminlə* bir evdə qaıdı...  
(*PS: Məhəmmədəmin Rəsulzadə nəzərdə   
     tutulur.) 
 
      İlk Sosial-demokrat Firqə İranda 
Sənin də adınla bağlıdır, Həsən! 
Silinməz izin var Türk tək Tehranda: 
Nazir, Məclis sədri, deputatdın sən! 
 
Məhəmmədəminim gözün yumanda 
Sən yazdın Birinci vida sözünü. 
İRAN boğulanda kibrü-yalanda 
Sən idin söyləyən Sözün düzünü. 
 
Vətən yer vermədi qoynunda sənə... 
Bir ömür yaşadın acı qürbəti; 
Verdi qulağını ingiliscənə 
Nyu-York Kolumbiya Universiteti! 
 

 
 
 
69 
 
Sən Zəki Vəlidi Toğanla birgə 
Bəzədin ABŞ-ın Müəllimliyin. 
Kitabsız Tarixdə, dilsiz ürəkdə 
Mənəvi fəxrimdir milli kimliyin!!. 
 
Kazak yalı yemiş Mazandarani— 
50 il İranda Türkə “xər” dedi. 
“Pəhləvi” bir qanmaz gəda Rzanı 
Qərb Turan üstündə padişah etdi?! 
 
Heykəllər, dəbdəbə, mundir, qalın bığ... 
Kazak tulasının taleyi oldu. 
Qərbin Demokratik gözündə açıq 
Güneydə Azəri türkü boğuldu... 
 
45-də bir daha Pişəvərimi 
Arxadan namərdcə vurdular, əlan. 
Mənim öz hüququm var!- deyən kimi 
Boğuldu qanında Azərbaycan. 
 
Hüququm Babəkin, Qılıncın dili! 
Hüququm Nəsimi fəlsəfəsidir! 
Güney Azərbaycan Azəri eli 
Qəlbimin sabahkı zəfər səsidir!     
 
 
 
 
 
     

 
 
 
70 
  ... Gəlin yada salaq Mirzə Həsəni! 
      İrəvan! Təbrizim! Nəhayət, Tehran! 
      Müzəffərəddin şaha tutub üzünü 
      Deyir:-- Ana dillə nurlansın İran!    
 
      1899-cu il. 
      ”Rüşdiyyə məktəbi”. Üsuli-cədid! 
      Qoşulur Tehrana Maku, Ərdəbil... 
      Oxuyan cəmisi  200 şagird?!. 
                              
      Şah qovdu ölkədən Mirzə Həsəni... 
      Qapatdı məktəbi. Qınayaq onu: 
      Çünki həmin gündən, əmrdən yəni 
      Başlandı tarixdə Qacarın sonu... 
 
Əgər Dil ölərsə, Millət yox olar. 
Dildə rəvac tapar bütün arzular. 
Dil--Millət, Vətəndir. Dildir hüquq, haqq! 
 Hər kəslə dilində danışır Allah!  
 
Baburlar, Qacarlar, tüm Osmanlılar 
Bilik cəbhəsində yendilər Qərbə. 
Müəllim, Məktəblə, Elm ilə onlar 
Endirə bilmədi düşmənə zərbə. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
71 
 
1865-ci ildə 
İlk bina tikildi Darülfünuna 
Osmanlı adlanan Turani eldə... 
İndi qiymət verin özünüz buna?! 
 
 
Cəmi ikicə il türklərdən sonra, 
Beyrut Amerika Universiteti 
Açıldı:  qəpiksiz yığaraq ora 
Qeyri-müsəlmanı Tələbə etdi... 
 
1869-cu il. 
Darülfünuni-Osmaniyyədə 
Yatanlar  ayıldı xabdan elə bil: 
İlk tələbə qeydi başlandı hələ... 
 
 
 

 
 
 
72 
O həmin ildir ki, Seyid Əzim də 
Bizə Şamaxıda bir Məktəb açdı: 
Maarif günəşi Ana dilimdə 
Odlar Yurdumuza ilk işıq saçdı!!. 
  
O həmin ildir ki, Yaponiyada 
Çökdü Tokuqava Sequnatı da. 
”Meydzi isin”lə bu kiçik ada 
Yerindən oynatdı kainatı da... 
 
 
İkicə il sonra o Yaşıl ada 
Ümumi məcburi təhsilə keçdi. 
İbtidai Məktəb tüm Yaponiyada 
Millətə maarif libası biçdi! 
 
 
 

 
 
 
73 
Öz Bilk gücüylə Sakura yurdu 
Çini, Hindi-Çini qul edəcəkdi. 
Darmadağın edib Port-Arturu 
Çar Rusiyasını çökdürəcəkdi! 
 
  Ağılsız güc-qüdrət bir heyvanlıqdır,  
  Mənəvi ölümdür Biliksiz həyat. 
  Göyün də Kamalı nurdur, işıqdır, 
  Günəşdən Dərs alır bütün kainat! 
 
 Milyon Axillesin Troya yürüşü  
 Dəyməz bir uşağın ilk Dərs gününə. 
Min Troya Atı, min At gedişi 
Dəyməz cocuq yazan ilk  “A” hərfinə!.. 
 
 Dərs qəlbin ən zərif təranəsidir, 
 Məndən inciməsin Homer, Vergili... 
 Dünyanın ən kamil hadisəsidir 
 Şagirdin yazdığı nöqtə, vergülü. 
 
“Müdrik Natan”ını (1779) xoca  
                                             Lessinqin 
Yüz  “Odisseya”dan üstün tuturam. 
                 Adınızı sizin Çingiz Timurçin, 
                Volteri görəndə mən unuduram.
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
74 
 
       Şumer uşağının bir gil “Dəftər”i 
Misir  “Xeops”unın mininə dəyər.* 
Kölgədə buraxar tüm dahiləri 
Gəmiqayamıza cızılmış əsər!..* 
 
*PS:Misir piramidaları içərisində ən ucasıdır. İlk hündürlüyü 147 metr  
olmuşdur. Hər biri 2 ton yarımlıq 2 mln. 300 min daş-qaya parçasından   
ibarət olmaqla,  Firon Xufunun  şərəfinə inşa edilmişdir.
 
      *PS:Naxçıvan  ərazisində ən qədim yazılı abidə. 
       

 
 
 
75 
                  
 
               III HİSSƏ 
                   
 
 
   HƏYAT MƏKTƏBİ 
                        
   
 
                        
 
 

 
 
 
76 
                              
 1  
 
   Yan Amos Komenski: müasir məktəb. 
   XVII əsrin parlaq Günəşi! 
   “Böyük didaktika”  və  ”Ana məktəb”: 
    Budur Prometeyin əsl atəşi! 
 
 
   Cəlal Ünsizadə, Mir Möhsün Nəvvab... 
   Məşədi İsmayıl*, Mirzə İsmayıl**... 
   Mirzə Həsən Rüşti, Məhəmməd Tağı... 
   Məgər bu isimlər bir Günəş deyil?! 
 
 
 
       ____________________ 
          *PS: Məşədi İsmayıl Hacı Kazımzadə--Bəzmi. İrəvan milli 
məktəbinin  banisi.  
        **PS:    Mirzə İsmayıl Qasir Molla Səlim oğlu Axundov. Lənkəran  
milli məktəbinin banisi. M.İ.Qasir 1883-1900-cü illərdə 18 il Lənkaran 
ikisinifli ibtidai  məktəbində Azərbaycan dili və şəriət müəllimi 
olmuşdur. 1884-cü ildən etibarən onun da adı “Kavqazskiy kalendar”ın 
müəllimlər siyahısında çəkilməyə başlamışdır. Qasir 1860-cı ildə ilk 
“Talış dilinin qramatikası” dərsliyini, 1894-cü ildə isə  Seyid Əzimin 
ənənəsini davam etdirərək “Qanuni-Mirzə İsmayıl Qasir ”  adlı  Milli  
dərs vəsaitini yazmışdır. 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
77 
       Təlimlə, təhsillə, tərbiyə ilə 
       Tarixdə işıqlı yol qoyub bəşər. 
       Günəş də bir gündüz deyildir hələ 
       İnsan zəkasında açmazsa səhər. 
 
      Bir qara tablodur Yazı taxtası, 
      Bir də ağ təbaşir Məktəbin gücü... 
      Bütün ömrümüzün bəyaz mənası 
      Bu qara tabloya cəmləyir bizi!.. 
 
                                 2 
          Uca dağ köksündə Çiyni kəndim var: 
Torpağı mənimdir, daşı mənimdir! 
Sellərə güc gələn möhkəm bəndim var, Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə