Kurikulum Redaksiya heyətiYüklə 4.51 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/22
tarix10.06.2017
ölçüsü4.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Kurikulum
Redaksiya heyəti
U.Ələkbərov, N.Cəfərov, V.Abbasov, 
Y.Məmmədov, Ə.Əlizadə, А.Меhrabov, 
А.Naxçıvanlı, А.Əhmədov, Ə.Abbasov, 
F.Qədirov, F.Şahbazlı, F.Rüstəmov, E.Rüstəmov, 
Т.Таlıbov, Z.Veysova, А.Süleymanova, 
B.Makka (АBŞ), C.MakNulti (АBŞ), 
N.İ.Tanrıqulu (Тürkiyə), 
H.Моеlands (Hollandiya), 
H.Pillay (Аvstraliya) 
elmi-metodik jurnal
Тəsisçi
Azərbaycan Respublikasının
Тəhsil Nazirliyi
Baş redaktorun müavini
Sahib Mənsimov
© «Kurikulum», 2014
Bütün hüquqlar qorunur. 
Redaksiyanın rəsmi razılığı olmadan jurnalın və ya
onun bir hissəsinin surəti çıxarılaraq və ya təkrar
çap olunaraq yayılması qadağandır.
2014
№2 (26)
(aprel-iyun)
Jurnal Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyinin
19.07.2007-ci il tarixli 897№-li
əmri ilə təsis edilmiş, 
Ədliyyə Nazirliyində dövlət 
qeydiyyatına alınmışdır. 
Qeydiyyat №:
0107-P337-49126
Redaksiyanın ünvanı: 
АZ1025, Bakı şəhəri, A.Cəlilov
küçəsi, 22 (Təhsil Problemləri
İnstitutunun binası, otaq 304)
Telefon/Faks: 
(012) 490-07-95; 
(070) 717-85-66
(baş redaktorun müavini); 
Е-mail:
jkurikulum@mail.ru
Rekvizitlər:
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının
Nərimanov filialı
h/h AZ41IBAZ40090019449076195206
VÖEN: 2001064661
Bankın rekvizitləri: 
Kod: 805540
VÖEN: 9900001881
m/h AZ03NABZ01350100000000002944
SWIFT: IBAZAZ2X
«Kurikulum» jurnalı redaksiyasında yığılıb
səhifələnmiş, 
mətbəəsində çap edilmişdir. 

2
Kurikulum. 2014. №2
A.Əhmədov. Sərhəd tanımayan şöhrətin parlaq təcəssümü  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Z.Qaralov. Təhsil sistemi quruculuğunun aktual problemləri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
A.Mehrabov. Pedaqoji təhsilin prioritetləri və səriştəli müəllim hazırlığının problemləri  . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Ə.Əlizadə. Müəllimlərin rəhbərlik üslubu: avtokratik, liberal və demokratik müəllimlər  . . . . . . . . . . . . . . . . .29
V.Xəlilov. İbtidai siniflərdə tədrisin estetik-emosional əsaslarda təşkili şagirdləri fəallaşdıran mühüm vasitə kimi . . .35
Z.Veysova. «Öyrənməyi öyrənmək» metakompetensiyası və onun qiymətləndirilməsinə «autentik» yanaşma  . . .40
E.Bəylərov. Məktəbdaxili qiymətləndirmə: problemlər və vəzifələr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
V.Əfəndiyev, N.Seyfullayeva. Coğrafiya müəllimliyi ixtisasi üzrə mütəxəssis hazırlığında mövcud 
problemlər və onların aradan qaldırılması imkanları  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
R.İbrahimova. Kimya fənninin tədrisində fənlərarası inteqrasiyadan istifadə  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
İ.Əsədova. Azsaylı xalqların uşaqlarından ibarət məktəblərdə təlim dili və digər dil fənlərinin inteqrativ tədrisi . . .69
V.Süleymanov. Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin yaradıcı təfəkürünün inkişafı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Z.Veysova, R.Əliyarzadə. XXI əsrin kompetensiyaları və Bakı Avropa Liseyinin «ICT Masters 
Organization»nın innovativ fəaliyyəti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
D.Süleymanova. Hiperaktivlik – diqqətin dağınıqlığı sindromu: problemlər və onların aradan 
qaldırılmasında müəllim-valideyn birliyinin rolu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
D.Dostuzadə, S.Qocayeva. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarda ünsiyyətqurma bacarığının yaradılması . . .94
E.Kərimova, İ.Sultanova, T.Talıbova, Z.Əhmədxanova. Psixi inkişafda ləngiməsi olan uşaqda 
kitabdan oxu vərdişinin formalaşdırılması  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Müasir dərs: O, necə olmalıdır? (N.Əmirova, L.Əliyeva, Ə.Abbasov)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
K.Mahmudova. Biologiya fənni üzrə illik planlaşdırmanın aparılmasına dair tövsiyələr  . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Ş.Əliyeva. Tarix fənninin tədrisində fəal təlim metodlarından istifadə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
A.İsayev. Coğrafiya dərslərində İKT-dən istifadə barədə  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Q.Hüseynov. Fizikanın tədrisində tədris oyunlarının təşkili və keçirilməsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
M.Məmmədov. Elektron resursların təhsildə imkanları  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Ş.Həsənova. Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin yaradıcı fəaliyyəti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
S.İsayeva. Coğrafi anlayışların formalaşmasında əyani vəsaitlərdən istifadə  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
S.Abbasova. Rus dilinin xarici dil kimi tədrisində şagirdlərin müstəqil işinin təşkili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Dərs nümunələri
M.Məmmədova. Təqvim (Riyaziyyat, 2-ci s.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
S.Cəbrayılova. Vurma əməlinin xassələri (Riyaziyyat, 4-cü s.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
A.Mustafayeva. Mən azərbaycanlıyam (Azərbaycan dili, 3-cü s.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
M.Məmmədov. Qrafik redaktorun alətləri (İnformatika, 4-cü s.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
V.Heydərli. İlk dünya səyahəti (Azərbaycan dili, 6-cı s.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Ə.Abbasov. Kurikulum Mərkəzində 2013-cü ildə aparılmış elmi tədqiqatların nəticələri  . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Pedaqoji tariximizin açılmayan səhifələri
N.Nəsrəddinov. Bakı və Şamaxı məktəblərinin Sabirlə başlanan pedaqoji əməkdaşlığı  . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
B U   N Ö M R Ə D Ə
I. NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR
II. TƏCRÜBƏ VƏ METODİKA
III. İNFORMASİYA
TƏHSİL SİYASƏTİ

3
Kurikulum. 2014. №2
A.Ahmadov. Striking Embodiment of Glory that Knows no Bounds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Z.Garalov. Current Problems of the Education System Building  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
A.Mehrabov. Priorities of Teacher Education and Training of a Qualified Instructor Problems  . . . . . . . . . . . .21
A.Alizadeh. Teacher Leadership Styles: Autocratic, Liberal and Democratic Teachers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
V.Khalilov. Organization of Teaching on Aesthetic and Emotional Bases as an Important Means of 
Enhancing Students  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Z.Veysova. «Learning-to-Learn» Metacompetency and its Authentic Assessment Approach  . . . . . . . . . . . . . . . . .40
E.Baylarov. In School Assessment: Issues and Responsibilities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
V.Efendiyev, N.Sayfullayeva. Existing Problems in Training as a Teacher of Geography and their 
Possible Solutions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
R.Ibragimova. The use of Interdisciplinary Integration in Teaching Chemistry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
I.Asadova. Language of Instruction and Integrative Teaching of other Language Courses in Schools 
of Children of Ethnic Minorities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
V.Suleymanov. The Development of Creative Thinking During Math Classes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Z.Veysova, R.Aliyarzade. XXI Century Competencies and Innovative Activity of «ICT Masters 
Organization» of Baku European Lyceum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
D.Suleymanova. Hyperactivity and Absent-mindedness Syndrome: Problems and the Role of Unity 
of Parents and Teachers in their Elimination  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
D.Dostuzade, S.Gojaeva. The Formation of Communicative Skills in Children with Special Care Needs . . . . .94
E.Karimova, I.Sultanova, T.Talibova, Z.Ahmedhanova. Book-reading Skills in Children with Retarded 
Mental Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Müasir dərs: O, necə olmalıdır? (N.Əmirova, L.Əliyeva, Ə.Abbasov)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Modern Lesson: How Should it be? (N.Amirova, L.Aliyeva, A.Abbasov)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
K.Mahmudova. Recommendations on Making Yearly Planning for Biology Lessons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Sh.Aliyeva. The use of Active Teaching Methods in History Teaching  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
A.Isayev. About the use of ICT in Geography Teaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
G.Huseynov. The Organization of Educational Games in Teaching Physics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
M.Mammadov. Opportunities of E-resources in Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Sh.Hasanova. Creative Activity of Students at Azerbaijani Language Lessons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
S.Isayeva. Using Visual aids in the Formation of Geographical Concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
S.Abbasova. The Organization of Student Independent Work in Teaching Russian as a Foreign Language  . . .128
Lesson Samples
M.Mammadova. Calendar (Math, 2-nd Grade)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
S.Jabrayilova. Properties of Multiplication (Math, 4-th Grade) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
A.Mustafayeva. I am an Azerbaijani (Azerbaijani Language, 3-rd Grade)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
M.Mammadov. Graphic Editor Tools (Informatics, 4-th Grade)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
V.Heydarli. First World Travel (Azerbaijani Language, 6-th Grade)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
A.Abbasov. The Results of Scientific Research Carried out in 2013 at the Curriculum Center  . . . . . . . . . . . . .144
Unopened Pages of our Pedagogical History
N.Nasraddinov. Pedagogical Cooperation Between Schools of Baku and Shamakhi that Started with Sabir . .146
I N T H I S   N U M B E R  
III. INFORMATION
I. THEORETICAL AND AppLIED RESEARCHES
II. ExpERIENCE AND METHODS
Education policy

A.Ахмедов. Яркое воплощение славы, не знающей границ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
З.Гаралов. Актуальные проблемы построения системы образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
А.Мехрабов. Приоритеты педагогического образования и проблемы подготовки 
компетентного преподавателя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
А.Ализаде. Стили  руководства учителей: автократические, либеральные и демократические учителя  . .29
В.Халилов. Организация обучения на эстетико-эмоциональных основах как важное средство 
активизации учащихся  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
З.Вейсова. Метакомпетенция «освоение навыков обучения» и аутентичный подход к ее оцениванию  . . . .40
Э.Байларов. Внутришкольное оценивание: проблемы и обязанности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
В.Эфендиев, Н.Сейфуллаева. Существующие проблемы при подготовке кадров по специальности 
учитель географии и возможные пути их решения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Р.Ибрагимова. Использование межпредметной интеграции в преподавании химии . . . . . . . . . . . . . . . . .64
И.Асадова. Язык обучения и интегративное обучение другим языковым дисциплинам в школах 
состоящих из детей национальных меньшинств  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
В.Сулейманов. Развитие творческого мышления на уроках математики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
З.Вейсова, Р.Алиярзаде. Компетенции XXI века и инновативная деятельность «ICT Masters 
Organization» Бакинского Европейского Лицея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Д.Сулейманова. Гиперактивность – синдром рассеянности внимания: проблемы и роль единства 
родителей и учителей в их устранении  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Д.Достузаде, С.Годжаева. Формирование навыков общения у детей, нуждающихся в особой заботе . . .94
Э.Керимова, И.Султанова, Т.Талыбова, З.Ахмедханова. Формирование навыков чтения с книги 
у детей с отсталостью в психическом развитии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Современный урок: Каким он должен быть? (Н.Амирова, Л.Алиева, А.Аббасов) . . . . . . . . . . . . . . . . .102
К.Махмудова. Рекомендации по ведению годового планирования по биологии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Ш.Алиева. Использование активных методов обучения в преподавании истории  . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
А.Исаев. Об использовании ИКТ на уроках географии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Г.Гусейнов. Организация и проведение учебных игр в преподавании физики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
М.Маммадов. Возможности электронных ресурсов в образовании  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Ш.Гасанова. Творческая деятельность учеников на уроках Азербайджанского языка . . . . . . . . . . . . . . .123
С.Исаева. Использование наглядных пособий при формировании географических понятий  . . . . . . . . .126
С.Аббасова. Организация самостоятельной работы учащихся  на уроках русского языка как иностранного  . .128
Образцы уроков
М.Маммадова. Календарь (Математика, 2-ой кл.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
С.Джабраилова. Свойства умножения (Математика, 4-ый кл.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
А.Мустафаева. Я азербайджанец (Азербайджанский язык, 3-ий кл.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
М.Маммадов. Инструменты графического редактора (Информатика, 4-ый кл.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
В.Гейдарлы. Первое мировое путешествие (Азербайджанский язык, 6-ой кл.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
А.Аббасов. Результаты научно-исследовательских работ, проведенных в 2013 году в центре Куррикулум . .144
Нераскрытые страницы нашей педагогической истории
Н.Насреддинов. Педагогическое сотрудничество Бакинских и Шамахинских школ, начавшееся с Сабира  . .146
4
Kurikulum. 2014. №2
в   Э Т О М   н О М е р е
III. инФОрМаЦия
I. ТеОреТиЧеСкие и приклаДнЫе иССлеДОвания
II. ОпЫТ и МеТОДика
ОбразОваТельная пОлиТика

«Həyatın mənası çox və yaxud az yaşa -
maqdan ibarət deyil. Onun əsas mənası bu
hə yatda öz yerini tutmaq, mövqeyini müəyyən
et mək, ləyaqət göstərmək və başqaları üçün
nü munə olmaqdır».
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
«Həqiqi dahi o insandır ki, ürəyi hamı üçün
döyünür».  Dünya  şöhrətli  fransız  yazıçısı,
Nobel mükafatı laureatı Romen Rollanın bu
müdrik fikri müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qurucusu, dünya azərbaycanlılarının fəxri və
ümummilli lideri, böyük siyasətçi və mütəfək -
kir Heydər Əliyevin həyat idealını çox dəqiq
ifadə edir. Anadan olmasının 91 illik yubileyini
hədsiz qürur hissi ilə qeyd etdiyimiz qüdrətli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin ömür yolu nə cib
məqsədlərə, işıqlı ideallara, Vətənə və mil lə  tə
təmənnasız olaraq sədaqətlə xidmətin par laq
nümunəsidir. Azərbaycanın xalqımıza şərəf və
başucalığı gətirən müasir tarixinin zəfər sal na -
məsinin yaradılmasında böyük rəhbərimizin
ölçüyəgəlməz xidmətləri danılmaz və unudul-
maz həqiqətdir. Fövqəladə idarəetmə məharə -
tinə, heyrətamiz siyasətçi istedadına, yenilməz
qətiyyətinə və sarsılmaz iradəsinə, ən çıxılmaz
vəziyyətlərdə belə konstruktiv müdrik qərarlar
qəbul etmək bacarığına görə Heydər Əliyevin
adı dünyanın ən məşhur şəxsiyyətləri ilə bir
sırada çəkilir. XX əsr Azərbaycan tarixinin bü -
töv bir qərinəsi – 30 ildən artıq dövrü məhz ulu
öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. XX əs -
rin ən parlaq simalarından və nadir şəxsiy yət -
lərindən olan Heydər Əliyev şərəfli həyat və
fəaliyyəti ilə xalqımızın simvolu səviyyəsinə
yüksəlmişdir. O, qədirbilən xalqımızın, eləcə
də onunla birlikdə çalışmış və ünsiyyətdə ol -
muş digər ölkələrin dövlət rəhbərlərinin, habe -
lə sadə vətəndaşlarının yaddaşında xariqələr
yaratmağa, siyasi uzaqgörənliyi ilə zəmanə si -
nin fövqündə durmağa qadir dahi insan olaraq
əbədiyyət qazanmışdır. 
Heydər  Əliyev  şəxsiyyəti  və  müdrikliyi
dün yada çox insanları heyran etmişdir. Gör -
kəmli ABŞ siyasətçisi Zbiqnev Bzejinski onu
beynəlxalq  səviyyəli,  qətiyyətli,  uzaqgörən
dövlət xadimi, tarixi əhəmiyyətli lider, Rusiya
prezidenti Vladimir Putin «siyasət nəhəngi»,
ABŞ-ın  sabiq  prezidenti  Corc  Buş  «Cənubi
Qafqazda  ən  əsas  şəxsiyyət»,  böyük  gürcü
rəssamı  Zurab  Sereteli  «dünya  vətəndaşı»,
Rusiya siyasi xadimi Yevgeni Primakov «tarix
yaradan insan» kimi yüksək qiymətləndir miş -
lər. Qardaş Türkiyənin sabiq prezidenti Əhməd
Necdət Sezər yazırdı ki, «Heydər Əliyevi şəx -
sən tanıdığıma görə böyük şərəf və xoşbəxtlik
hissləri keçirirəm». Sovet İttifaqı Qəhrəmanı,
dövlət xadimi Boris Qromov qeyd etmişdi ki,
5
Kurikulum. 2014. №2
ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИ
SƏRHƏD TANIMAYAN şÖHRƏTİN pARLAQ TƏCƏSSÜMÜ
AYDIN ƏHMƏDOV
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri, Əməkdar müəllim
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 
91 illiyinə ithaf olunur.

«Şübhə yoxdur, Heydər Əliyevin adı vətəni -
mi zin tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaqdır». Bu
isə tanınmış siyasətçi Kirşan İlyumjinovun fik -
ridir:  «Bütün  postsovet  məkanında  müasir
siyasətçilərin bütöv bir nəslinin yetiş diril mə -
sində Heydər Əlirza oğlunun xidməti misilsiz -
dir». Vaxtilə ulu öndərlə tanış olmuş Kliv lend
klinikası təhlükəsizlik xidmətinin rəisi yazmış -
dı ki, «Ona yaxın olmaq möcüzə idi. Həyatda
yalnız bircə dəfə baş verə biləcək möcüzə!».
Bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşının
qəlbində ümummilli liderimizin ölməz işıqlı
obrazı yaşayır. Zaman ötdükcə Heydər Əliyev
dühasının əzəməti daha aydın hiss olun maq -
dadır. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın si ya -
sət aləmində Heydər Əliyev fenomeni hərtə rəfli
öyrənilməli və bəhrələnməli məktəb kimi qə -
bul edilir.
Ulu  öndər  şərəfli  həyat  və  fəaliyyətinin
bü tün dövrlərində möhtəşəm quruculuğun, so -
sial-iqtisadi inkişafın, ictimai-siyasi sabitliyin,
əmin-amanlığın, dövlətçiliyin təminatçısı ol -
muş, ən ağır vaxtlarda xalqımız və dövlə timi -
zin mənafeyi naminə xilaskarlıq missiyasını
yerinə yetirmişdir. Onun Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətdə  olduğu  ilk  dövrü  əhatə  edən
1969-1982-ci illər ölkəmizin müasir tarixinin
şanlı səhifələri, intibah dövrü kimi qiymət lən -
dirilir. O vaxtlar tənəzzül və durğunluq bu rul -
ğanında qalmış, nəinki xarici dövlətlərdə, hətta
keçmiş Sovetlər Birliyinin hüdudları daxilində
yaxşı tanınmayan, «imzalar içində imzası ol-
mayan» Azərbaycanın  qısa  zamanda  sosial-
iqtisadi inkişaf baxımından qabaqcıllar sırasına
çıxması, adlı-sanlı respublika imici qazanması
birmənalı şəkildə Heydər Əliyevin idarəetmə
istedadının, onun qibtəolunası təşkilatçılıq ba -
carığının, tükənməz yaradıcılıq əzminin mən -
ti qi nəticəsi idi.
Ötən əsrin 80-ci illərində ulu öndərin keç -
miş SSRİ rəhbərliyinə dəvət olunması, 5 il ər -
zində qüdrətli bir dövlətin ən strateji fəaliyyət
sahələrinə, o cümlədən təhsil sahəsinə rəh bər -
lik etməsi hər bir azərbaycanlının, hər bir türk
əsilli vətəndaşın qəlbində hədsiz qürur və if ti -
xar hissi doğurmaqla bərabər, Heydər Əliyev
şəx siyyətinin, Heydər Əliyev fenomeninin dün -
ya miqyasında təsdiqinə təkzibedilməz par laq
nümunədir.
Bu gün Vətən və millət qarşısında öz mə -
suliyyətini dərindən dərk edən hər bir soy daşı -
mız  üçün  ümummilli  lider  Heydər  Əliyev
döv lət çiliyimizin rəmzi, müstəqil Azərbayca -
nın xilaskarı və qurucusu, ən böyük azərbay -
can lı dır. Azərbaycan keçən əsrin 90-cı illərinin
əvvəlində yaranmış siyasi və iqtisadi böhran-
dan, başıpozuqluqdan, anarxiya və vətəndaş
müharibəsi  təhlükəsindən  1993-cü  ilin  iyun
ayında xalqın təkidli tələbi ilə ölkəmizdə ikinci
dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdan ulu öndərin
böyük  rəhbərlik  təcrübəsi,  yenilməz  siyasi
iradəsi və qətiyyəti sayəsində xilas ola bilmiş,
dinamik  inkişaf  yolunda  inamla  irəliləməyə
başlamışdır. Məhz onun möhtəşəm fəaliyyəti
nəticəsində  Azərbaycan  XXI  əsrə  müstəqil
müa sir dövlət kimi qədəm qoymuşdur. Cəmiy -
yətin siyasi, sosial-iqtisadi mənzərəsini dəyiş -
mək, insanların dünyagörüşünün, mənəviyyat
və psixologiyasının humanist və demokratik
ideallara söykənən bəşəri dəyərlər zəminində
formalaşması üçün ideoloji əsas yaratmaq, in -
sanların qürur və istinad mənbəyi zirvəsinə,
xalqın lideri olmaq məqamına ucalmaq yalnız
ulu öndər Heydər Əliyev kimi nadir şəxsiy yət -
lərə bəxş edilən xoşbəxtlikdir.
Dahi və uzaqgörən dövlət rəhbəri Heydər
Əliyev Azərbaycanda güclü iqtisadiyyatın ya -
ra dılması ilə bərabər, cəmiyyətin tərəqqisinin
əsas hərəkətverici qüvvəsi hesab olunan təhsi -
lin inkişafına da böyük diqqət və müntəzəm
qayğı göstərmiş, Azərbaycan təhsilinin mütə -
rəq qi dünya dövlətlərindəki səviyyəyə yük səl -
məsi  ilə  bağlı  taleyüklü  məsələlərin  həyata
ke çirilməsini dövlət siyasətinin başlıca prio -
riteti elan etmişdir. İnkarolunmaz həqiqətdir ki,
Azərbaycanda təhsil islahatlarına başlanması,
Dünya Bankının islahatlar prosesinə cəlb edil -
məsi,  islahatların  hüquqi-normativ  bazasını
təş kil edən direktiv sənədlərin qəbulu, təhsil
sahəsində  öz  həllini  gözləyən  problemlərin
aradan qaldırılmasına yönəlmiş bir sıra dövlət
proqramlarının təsdiqi birmənalı şəkildə ümum -
milli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və qə -
tiyyətli mövqeyi sayəsində mümkün olmuşdur.

Каталог: images
images -> 1. Параліч мімічної мускулатури,атрофія обличчя
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на стоматологическое эндодонтическое лечение
images -> Задачами модуля являются
images -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на проведение ортодонтического лечения
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на пародонтологическое лечение
images -> Yazılım Eleştirisi


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə