Kİtabiyyati 1995Yüklə 0.98 Mb.
Pdf просмотр
səhifə9/15
tarix10.06.2017
ölçüsü0.98 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Budaqov, B.Ə. Akademik H.Ə.Əliyev [Mətn]: 
görkəmli torpaqşünas... coğrafiyaşünas... təbiətin həyəcan 

103 
 
carçısı... /Budaq Budaqov; nəşrin sponsoru R.Vəliyev; 
AEA, akademik H.Ə.  Əliyev ad. Coğrafiya  İn-tu.- Bakı: 
Elm, 1995.- 200 s., fotoşək.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-
8066-0620-1.- [1995-63151]    
596.
 
Əfəndiyev, V.Ə. Azərbaycan Respublikası 
şəhərlərinin inkişafının coğrafi məsələləri [Mətn] /Vüsət 
Əfəndiyev,  Şahvar Dəmirqayayev; elmi və ixt. red. 
A.Nadirov.- Bakı: Nicat, 1995.- 176 s.: ill.: 17 sm.- 1300 
nüs.- ISBN 5-8611-0079-9 (cildli).- [1995-63338]   
597.
 
Əliyev, A.H. Torpaq coğrafiyası: torpaqşünaslığın 
əsasları ilə [Mətn]: dərslik /Alı  Əliyev, A.Hüseynov; rəy. 
N.K.Mikayılov; ixt. red. F.Ə.Hacıyev.- Bakı: Bakı 
Universiteti, 1995.- 504 s., cədv.: ill.; 21 sm.- Bibl. Azərb. 
və rus dillərində: s. 498-500.- 1000 nüs.- ISBN 5-8025 
(cildli).- [1995-63311] 
598.
 
Materiklərin və okeanların fiziki coğrafiyası 
[Mətn]: pedaqoji universtetlər və institutlar üçün proqram 
/tərt. ed.: A.Ə.Hüseynov [və b.]; red. T.Zülfüqarov; N.Tusi 
ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: 1995.- 38 s.; 20 
sm.- 50 nüs.- [1995-640091]   
599.
 
Nəsibzadə, L.İ. Oman Sultanlığı [Mətn] /Loğman 
Nəsibzadə; red. E.Məmmədyarova.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 
52 s., xəritə; 17 sm.- Yaxın və Orta Şərq Ölkələri.- Elektron 
resursdan kitabxananın Elektron İnformasiya xidməti və 
KAA (kitabxanalar arası abonement) şöbəsində lokal 
şəbəkədə istifadə etmək olar.- 1000 nüs.- ISBN 5-5201-
3956.- [1995-63810] 
 
912 Xəritələr 
 
600.
 
Afrika [Xəritə]: orta məktəb üçün fiziki xəritə 
/Azərb. Resp. Dövl. Geodeziya və  Xəritəçəkmə Komitəsi.- 

104 
 
1:8 000 000.- Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 1995.- xəritə, 
rəngli 135x128 sm.- 5000 nüs.- [1995-25]   
601.
 
Arktika  [Xəritə]: orta məktəb üçün fiziki xəritə 
/Azərb. Resp. Dövl. Geodeziya və  Xəritəçəkmə Komitəsi.- 
1:8 000 000.- Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 1995.- xəritə, 
rəngli 93x112 sm.- 5000 nüs.- [1995-35]   
602.
 
Avstraliya, Yeni Zelandiya [Xəritə]: orta məktəb 
üçün fiziki xəritə /Azərb. Resp. Dövlət Geodeziya və 
Xəritəçəkmə Komitəsi.- 1:6 000 000.- Bakı: Bakı kartoq-
rafiya fabriki, 1995.- xəritə, rəngli 72x112 sm.- 5000 nüs.- 
[1995-23]   
603.
 
Azərbaycan Respublikası [Xəritə]: orta məktəb 
üçün fiziki tədris xəritəsi /red. M.A.Tatarenkova; məsl. 
İ.E.Mərdanov; Azərb. Resp. Dövl. Geodeziya və  Xəritə-
çəkmə Komitəsi.- 1:600 000.- Bakı: Bakı kartoqrafiya 
fabriki, 1995.- xəritə, rəngli  84x120 sm.- 5000 nüs.- [1995-
17]   
604.
 
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası üzrə 
kontur xəritələr [Xəritə]: VIII-IX siniflər üçün xəritə /rеd. 
S.H.Abuşov, T.V.Rzayeva; Azərb. Resp. Dövl. Geodeziya 
və  Xəritəçəkmə Komitəsi.- Bакı, 1995.- 20 s., xəritə; 29 
sm.- 10000 nüs.- [1995-41]   
605.
 
Azərbaycanın geomorfoloji xəritəsi [Xəritə]: 
tədris xəritəsi /tərt. ed. M.A.Müseyibov, B.Ə.Budaqov, 
R.Y.Quliyev, R.Ə.Babayev; red. T.V.Rzayeva; Azərb. Resp. 
Dövl. Geodeziya və  Xəritəçəkmə Komitəsi.- 1:600 000.- 
Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 1995.- 1 xəritə, rəngli 
84x104 sm.- 2000 nüs.- [1995-36]   
606.
 
Cənubi Amerika [Xəritə]: orta məktəb üçün fiziki 
xəritə /red. M.A.Tatarenkova; Azərb. Resp. Dövl. Geode-
ziya və  Xəritəçəkmə Komitəsi.- 1:8 000 000.- Bakı: Bakı 

105 
 
kartoqrafiya fabriki, 1995.- xəritə, rəngli 84x110 sm.- 5000 
nüs.- [1995-29]   
607.
 
Materiklər və ölkələr coğrafiyası [Xəritə]: kontur 
xəritələr: onbirillik məktəblərin 7-ci sinifləri üçün atlas /rеd. 
İ.V.Konovalova; Azərb. Resp. Dövl. Geodeziya və 
Xəritəçəkmə Komitəsi.- Bакı, 1995.- 35 s.; 29 sm.- 10000 
nüs.- [1995-40]   
608.
 
Yer qabığının quruluşu  və faydalı qazıntılar 
[Xəritə]: orta məktəb üçün /red. H.Ə.Musayeva; Azərb. 
Resp. Dövl. Geodeziya və  Xəritəçəkmə Komitəsi.- 1:20 
000 000.-  Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 1995.- xəritə, 
rəngli 93x120 sm.- 2000 nüs.- [1995-20]   
 
913 Tarixi coğrafiya 
 
609.
 
Budaqova, S.İ. Naxçıvan diyarının tarixi 
coğrafiyası XVIII əsrin ikinci yarısı - XIX əsrin birinci 
qərinəsi [Mətn] /Sahibə Budaqova; elmi red. F.M.Əliyev; 
AEA, A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Elm, 1995.- 96 s.; 
20 sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 89-92.- 500 nüs.- 
ISBN 5-8066-0655-4.- [1995-63732]   
610.
 
Ermənistan Azərbaycanlılarının tarixi coğrafiya-
sı [Mətn] /tərt. ed. S.Əsədov; elmi red.: B.Budaqov, 
Q.Qeybullayev.- Bakı: Gənclik, 1995.- 464 s., xəritə, 
fotoşək.; 22 sm.- Bibl.: s. 458-460.- Mətn Azərb. və rus 
dillərindədir.- 3000 nüs.- ISBN 5-8020-0852-0 (cildli).- 
[1995-63478]  
 
 
 
 
 

106 
 
93/94 Tarix elmləri 
 
94 Tarix 
 
611.
 
Abdullayev,  Ə.İ.  Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
təcavüzkarliq siyasəti tarixindən [Mətn] /Əsgər Abdullayev; 
elmi red. B.M.Abdullayev; ön söz Q.Qeybullayev; Azərb. 
Dövlət  İqtisad  İn-tu.- Bakı: Elm, 1995.- 166 s., portr.; 20 
sm.- Bibl.: s. 153-165.- 500 nüs.- ISBN 5-8066-0665-1.- 
[1995-64567]   
612.
 
Alıoğlu, S. Müharibə 1988-1993 [Mətn] /Salman 
Alıoğlu; red. S.Ağayev.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 120 s., 
fotoşək.; 19 sm.- 5500 nüs.- [1995-63869]   
613.
 
Allahverdiyev, Q.Ə.  Nəsimi gəzən yerlər [Mətn] 
/Qaley Allahverdiyev.- Bakı: Sabah, 1995.- 93 s., portr.; 20 
sm.- 500 nüs.- ISBN 5-8610-6044-4.- [1995-63754]    
614.
 
Arzumanlı, V.M. 1918-ci il qırğınları [Mətn]: 
tarixi araşdırmalar /Vaqif Arzumanlı, V.Həbiboğlu, 
K.Muxtarov; red. C.Zeynal.- Bakı: Öyrətmən, 1995.- 90 s.; 
19 sm.- 2000 nüs.- [1995-63492]  
615.
 
Azərbaycan tarixinin problemləri, müasir tədris 
və elmi nəşrlədə onların əksi konfransı Bakı, 15 aprel 1995-
ci il [Mətn]: materiallar /red. H.İsaxanlı; Qafqaz və Mərkəzi 
Asiya Beynəlxalq Araşdırmalar  İn-tu, Azərbaycan Tarixi 
Departamenti; Xəzər Universitəsi.- Bakı: Elm, 1995.- 148 
s.; 28 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1880-3.- [1995-64672]   
616.
 
Azərbaycan. Oktyabr- 94, mart- 95. Qəsd [Mətn]: 
dövlət çevrilişi cəhdlərinin xronikası /burax. məsul 
R.Mehdiyev; tərt. ed. H.Orucov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 
816 s., portr., fotoşək.; 22 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-5520-
1601-7 (cildli).- [1995-63698]   

107 
 
617.
 
Baxşəliyev, V.B. Naxçıvanın qədim tarixi [Mətn]: 
etüdlər /Vəli Baxşəliyev, A.Seyidov; elmi red. Ş.Novruzov; 
AEA, Naxçıvan Elm Mərkəzi, akad. Y.H.Məmmədəliyev 
ad. Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 64 s.: 
ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 56-61.- 300 nüs.- [1995-63398] 
618.
 
Cəfərli, N.H.  Lənkəran [Mətn]: tarixi oçerk 
/Nazim Cəfərli; red. S.S.Əliyarov.- Bakı: Azərbaycan 
Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 92 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 79-88.- 
500 nüs.- [1995-63392] 
619.
 
Cəfərsoylu,  İ. Türklər rusların soy kökündə 
[Mətn]: dərs vəsaiti /İlhami Cəfərsoylu; elmi red. 
İ.Q.Quliyev; rəy. Q.Məşədiyev, F.Əhmədov; N.Tusi ad. 
Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: N.Tusi ad. ADPU, 
1995.- 116 s.; 20 sm.- Bibl. Azərb., türk və rus dillərində: s. 
109-115.- 300 nüs.- [1995-63679]    
620.
 
Çavçavadze, İ.Q. Erməni alimləri və fəryad edən 
daşlar [Mətn] /İ.Q.Çavçavadze; tərc. ed. V.Quliyev; red. 
S.Ağayev.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 80 s.; 20 sm.- 10000 
nüs.- [1995-65820]   
621.
 
Dögini, J. Türklərin ümumi tarixi [Mətn]:  
hunların, türklərin, monqolların, tatarların ümumi tarixi 
/Jozef Dögini; ərəb qrafikasından transliterasiya ed. və ön 
söz müəl. Mir İ.Hüseynov; red. A. Rüstəmli.- Bakı: Qorqud, 
1995.- 244 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- [1995-63589]   
622.
 
Əhməd  İbn  Ə`səm  Əl-kufi. Kitab əl-füyuh: 
(Fəthlər kitabı) [Mətn]: Azərbaycanın VII-IX əsrlər tarixinə 
aid çıxarışlar /Əhməd,  İbn  Ə`səm  Əl-kufi; ixtisas red. 
N.Vəlixanlı; bədii red. T.Məlikov; red. E.Məmmədyarova; 
tərc. Z.Bünyadov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 80 s.; 19 sm.- 
1000 nüs.- ISBN 5-5520-1444-8.- [1995-63655]    
623.
 
Əkbərov, A.T. Goranboy: fəxrim, vüqarım mənim 
[Mətn] /Ağa  Əkbərov; burax. məsul. Z.Sultanov; baş red. 

108 
 
S.Nəzərli.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1995.- 
26 s.+[18] v. fotoşəkil, portr., fotoşəkil.: ill.; 20 sm.- 2000 
nüs.- [1995-63538]  
624.
 
Fərzəlibəyli,  Ş.F. Azərbaycan və Osmanlı 
imperiyası XV-XVI əsrlər [Mətn] /Şahin Fazil Fərzəlibəyli; 
elmi red.: O.Əfəndiyev; red. E.Fərəcov; rəssam S.Ağayeva.- 
Bakı: Azərnəşr, 1995.- 200 s.; 19 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-
5520-1398-0.- [1995-63590]   
625.
 
Həbiboğlu, V. Türk dünyasının qüdrətli 
hökmdarları, xaqanları, sərkərdələri [Mətn] /Vəli Həbib-
oğlu; red. S.Hüseynqızı; elmi red. E.Əlibəyzadə.-  Bakı: 
Örnək, 1995.- Kitab 1.- 324 s.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1995-
63580]  
626.
 
Həmidova, 
İ.R. Azərbaycan Demokratik 
Respublikasının milli siyasətinin nəzəri problemləri [Mətn] 
/İlahə  Həmidova; elmi red. A. Şükürov.- Bakı, 1995.- 101 
s.; 19 sm.- Bibl.: s. 95-100.- 350 nüs.- [1995-63357]  
627.
 
XX  əsrin siyasi tarixi [Mətn]: qısa xronologiya 
/tərt. ed. B.Abdullayev, R.Abdullayev; red. M.Quliyev; 
Azərb. İqtisad İn-tu.- Bakı, 1995.- 74 s.; 20 sm.- 150 nüs.- 
[1995-63576]  
628.
 
İsmayıl, E. Ermənistan türklərinin 1988-ci il 
soyqırımı [Mətn] /Eldar İsmayıl; red. S.Nəzərli.- Bakı: 
Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" 
Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1995.- 112 s., portr., cədv.; 20 
sm.- 1500 nüs.- [1995-63542]  
629.
 
İsmayıl, M. Azərbaycan xalqının yaranması 
[Mətn] /Mahmud İsmayıl; red. T.Bünyadov.- Bakı: 
Azərnəşr, 1995.- 64 s.; 21 sm.- 20000 nüs.- [1995-63488]  
630.
 
İsmayılov, 
İ.Z. Azərbaycanın XX əsrdə 
dövlətçilik siyasəti məsələləri [Mətn] /İsrafil  İsmayılov; 
rəy.:  İ.Ə.Rüstəmov,  İ.B.Cəfərzadə; Azərb. Dövlət Neft 

109 
 
Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1995.- 200 s.; 20 sm.- 500 
nüs.- [1995-63444]  
631.
 
Kazımov,  İ.B. General Akim Abbasov [Mətn] 
/İsmayıl Kazımov; red. Ə.Misiroğlu.- Bakı: Qorqud, 1995.- 
24 s., portr.; 17 sm.- 10000 nüs.- [1995-63038]   
632.
 
Kərimova, S.M. Çarizmin Azərbaycanın işğalında 
və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazlarının 
rolu [Mətn] /Sevil Kərimova; elmi red. M.Ə.İsmayılov.- 
Bakı: Azərnəşr,  1995.- 192 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-
5520-1597-5.- [1995-63586]  
633.
 
Qətiyyətin təntənəsi [Mətn]: sənədli xronika 
/müəl. tərt.  Ş.Yaqubov; red. M.Süleymanzadə; məsl.: 
R.Xələfov, B.Abbaszadə.- Bakı: "Səhər" qəzetinin nəşri, 
1995.- 846 s.; 20 sm.- 5000 nüs. (cildli).- [1995-63835]    
634.
 
Qlinka, S.N. Azərbaycan ermənilərinin Rusiya 
hüdudlarına köçürülməsinin təsviri [Mətn] /S.N.Qlinka; tərc. 
ed. V.Quliyev; red. S.Ağayev.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 
128 s.; 20 sm.- 10000 nüs.- [1995-66055]    
635.
 
Ləman, F. Torpağın yaddaşı [Mətn] /Fəridə 
Ləman; red. Ş.Səlimbəyli.- Bakı: Sabah, 1995.- 40 s., portr.; 
21 sm.- 1500 nüs.- ISBN 5-8610-6077-0.- [1995-63130]    
636.
 
Məhərrəmov, N. Tehran-47: Daşnaksütyun və 
Azərbaycanın taleyi [Mətn] /Nizami Məhərrəmov; red. 
S.Ağayev.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 96 s.; 20 sm.- 3000 
nüs.- [1995-64844]   
637.
 
Məmmədli, Ş.B. Paralanmış Borçalı və ya 1918-ci 
il Ermənistan-Gürcüstan müharibəsinin acı  nəticəsi [Mətn] 
/Şurəddin Məmmədli; red. S.Cabbarova; rəssam X.Qası-
mov.- Bakı: Azərnəşr,1995.- 56 s., portr.; 20 sm.- 3000 nüs.- 
ISBN  5-5520-0991-6.- [1995-63813]  
638.
 
Mustafayev, R. Azərbaycan dövlətçiliyi: özümüzü 
və dünyanı dərketmə yolunda [Mətn] /Rövşən Mustafayev.- 

110 
 
Bakı: Azərnəşr, 1995.- 233 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 220-231.- 
1000 nüs.- ISBN 5-5520-1616-5.- [1995-63811]   
639.
 
Mustafayeva, N.  Cənubi Azərbaycan xanlıqları 
[Mətn] /Nisə Mustafayeva; elmi red. F.Əliyev; red. 
S.Cabbarova.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 96 s.; 20 sm.- 3500 
nüs.- ISBN 5-5520-1570-3.- [1995-63122]  
640.
 
Mustafazadə, T.T. Ümumi tarix: 4 cilddə [Mətn] 
/Tofiq Mustafazadə; elmi red. Y.M.Mahmudov; rəy.: 
T.B.Qafarov [və b.]; Azərb. Un-ti.- Bakı:  Elm, 1995.- Cild 
1:  Ən qədim zamanlardan 476-cı ilədək.-  175 s.; 20 sm.- 
nüs. yox.- ISBN 5-8066-1889-7 (cildli).- [1995-63713]   
641.
 
Mustafazadə, T.T. Ümumi tarix: 4 cilddə [Mətn] 
/Tofiq Mustafazadə; elmi red. Y.M.Mahmudov; Azərb.Un-
ti.- Bakı: Elm, 1995.- Cild 2: Orta əsrlər: 476-1640-cı illər.-  
252 s.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8066-1889-7 (cildli).- 
[1995-64113]    
642.
 
Nəzirli,  Ş.Ə. Cümhuriyyət generalları [Mətn] 
/Şəmistan Nəzirli; rəy. Ç.Məmmədov; red. R.Faxralı.- Bakı: 
Hərbi, 1995.- 212 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 3000 nüs.- 
[1995-63892]   
643.
 
Nəzirli,  Ş.Ə. Qacarlar [Mətn] /Şəmistan Nəzirli; 
red.  Ə.Ol; rəssam  Ədalət.- Bakı:  Şur, 1995.- 64 s., portr.: 
ill., fotoşək.; 20 sm.- 3000 nüs.- [1995-63159]   
644.
 
Nicat, Ə. Dünya sərkərdələri [Mətn] /Əlisa Nicat; 
red. S.Cabbarova; rəssam M.Abdullayev.- Bakı: Azərnəşr, 
1995.- 220 s.; 16 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-5520-1550-9.- 
[1995-63569]  
645.
 
Novruzlu,  Ə.İ. Saatlının tarixi [Mətn] /Əziz 
Novruzlu; red.: Q.Qoşqarlı, Q.Qeybullayev; AEA, Arxeolo-
giya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 1995.- 114 s.+ [46] 
ill.; 21 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8066-1885-4.- [1995-63578]   

111 
 
646.
 
Paşayev, A.Ə. Köçürülmə [Mətn] /Ataxan 
Paşayev; red. T.Cahangir; rəssam  E.Lazımov.- Bakı: 
Azərnəşr, 1995.- 40 s.; 20 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-5520-
1525-8.- [1995-63817]    
647.
 
Rəfiyev, B. Aysberqin sualtı hissəsi [Mətn]:  20-ci 
illər /Bəxtiyar Rəfiyev; red. M.Əsədova; ön söz C.Həsənov.- 
Bakı: Azərnəşr, 1995.- 56 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-
5520-1401-4.- [1995-63644]   
648.
 
Rəhimov, K.N.  Mənim Azərbaycanım [Mətn]: 
insan və zaman, Vətən və xalq haqqında düşüncələr, 
mülahizələr, xatirlər /Kamran Rəhimov; elmi red. Asya 
Hacıyeva.- Bakı: Öyrətmən, 1995.- 224 s., portr.; 20 sm.- 
1000 nüs.- [1995-63593]   
649.
 
Rzaquliyev, X.Ə.  Ağdərədə  nələr oldu?: şəhidlər 
və  şahidlər [Mətn] /X.Rzaquliyev, R.Quluzadə; red. 
Ş.Səlimbəyli; hərbi məsl. F.Rzaquliyev.- Bakı: Azərbaycan 
Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 96 s., portr.; 20 sm.- 2500 
nüs.- [1995-63495]  
650.
 
Sadıqov, S.H. Naxçıvan Muxtar Respublikası 
tarixindən [Mətn] /Səid Sadıqov; elmi red. K.Muxtarov; 
AEA, Milli Mühasibətlər İn-tu.- Bakı: İrşad mərkəzi, 1995.- 
144 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [1995-63369]  
651.
 
Səmədzadə, Z.Ə. Dağlıq Qarabağ: naməlum 
həqiqətlər [Mətn]: regionun sosial-iqtisadi və demoqrafik 
inkişafının bəzi cəhətləri haqqında /Ziyad Səmədzadə; red. 
T.Həmid.- Bakı: Vətən, 1995.- 83 s., portr., cədv.; 20 sm.- 
2000 nüs.- ISBN 5-8996-8087-3.- [1995-63812]   
652.
 
Siyasi tarix [Mətn]: mühazirə kursu /müəl. kol. 
rəhb. və elmi red. S.Qəndilov; BDU.- Bakı: Cik-Cik, Şur, 
1995.- Hissə I.- 180 s.; 21 sm.- 1500 nüs.- [1995-63815]    
653.
 
Siyasi tarix [Mətn]: mühazirə kursu /müəl. kol. 
rəhb. və elmi red. S.Qəndilov; Bakı Dövlət Un-ti; Ali 

112 
 
İctimai-Siyasi Un-ti.- İkinci nəşr.- Bakı:  Şur, 1995.- Hissə 
1.- 272 s.; 20 sm.- (M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU-nun 75 illiyinə 
həsr olunur).- 1000 nüs.- [1995-63218]   
654.
 
Siyasi tarix [Mətn]: mühazirə kursu: dərslik /müəl. 
kol. rəhb. və elmi red. S.Qəndilov; Bakı Dövlət Un-ti;  Ali 
İctimai-Siyasi Un-ti.- Bakı: Cik-Cik, Şur, 1995.- Hissə 2.- 
176 s.; 20 sm.- 2500 nüs.- [1995-63692]    
655.
 
Şaiq, A.  Muğanın övladları [Mətn] /Abdulla Saiq; 
red.  Ə.Kür.- Bakı: Gənclik, 1995.- 344 s., portr.; 20 sm.- 
5000 nüs.- ISBN 5-8020-1211-0.- [1995-63303]  
656.
 
Tahirzadə,  Ə.Ş. Tarixi öyrənənlərə kömək 
[Mətn]: Azərbaycan tarixi, türk dünyası tarixi və 
ümümdünya tarixindən testlər /Ədalət Tahirzadə, N.Tahir-
zadə; red. S.Əlyarlı; rəssam F.Səvzəliyev, E.Faxralı.- Bakı: 
Səda, 1995.- 176 s.: ill.; 21 sm.- 300 nüs.- ISBN 5-8687-
4071-8.- [1995-63609]   
657.
 
Tarixi keçmişsiz bu günümüz və  gələcəyimiz 
yoxdur, Respublika elmi konfransı  (III; 1995; Bakı) [Mətn]: 
Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının 
üçüncü Respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi 
/red. hey.: H.Q.Qəniyev [və b.]; Azərb. Tarixi 
Tədqiqatçılarının Müstəqil Assosiasiyası; "LUKoyl" Neft 
Şirkəti Səhmdar Cəmiyyəti (Rusiya).- Bakı: Azərbaycan, 
1995.- 304 s., cədv.; 26 sm.- A.Bakıxanov ad. mükafatların 
laureatları haqqında: s. 291-297.- Mətn Azərb. və rus 
dillərindədir.- 500 nüs.- [1995-63886]   
658.
 
Tarixin tədrisi metodikasından kurs işlərinin 
yazılması [Mətn]: metodik tövsiyə /tərt. ed. T.F.İsgəndərov; 
elmi red. T.S.Paşayev; red. Y.Q.Məmmədov; rəy.: 
Ə.Ş.Şahmirov, M.M.Fətəliyev, R.Z.Xəlilov; N.Tusi ad. 
Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı, 1995.- 24 s.; 20 sm.- 
50 nüs.- [1995-63191]   

113 
 
659.
 
Türkün yolu [Mətn] /red., tərt. və  rəssam 
Ə.Fərhadoğlu; tərt. B.Mustafazadə, P.Qarayev.- Bakı, 
1995.- 108 s.: ill., xəritə; 21 sm.- İzahat: s. 106.- nüs. yox.- 
[1995-64618]   
660.
 
Veliçko, V.L. Qafqaz: rus işi və tayfalararası 
məsələlər [Mətn] /Vasiliy Veliçko; red. S.Ağayev; tərc. 
V.Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 192 s.; 20 sm.- 10000 
nüs.- [1995-66186] 
661.
 
Vəliyev, S.  Qədimdən qədim Azərbaycanım 
[Mətn]: tarixi-coğrafi oçerklər /Seyran Vəliyev; elmi red. 
M.M.Hüseynov; rəssam M.Əsədova; ön söz F.Mehdi.- Bakı: 
Azərnəşr, 1995.- 112 s., portr.; ill.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 
5-5520-1572-X.- [1995-63647]   
662.
 
Аракелов,  Р.  Карабахская  тетрадь  [Текст] 
/Роберт  Аракелов;  ред.  Э.Гусейнова;  худ.  Х.Гасымов.- 
Баку: Азернешр, 1995.- 136 с.; 20 см.- 1000 экз.- ISBN 5-
5520-1537-1.- [1995-1-696718]  
663.
 
Гюльахмедов,  А.  Просто  война  [Текст] 
/Альтаф 
Гюльахмедов; 
ред. 
С.Юнусова; 
худ. 
Х.Гасымов.- Баку: Азернешр, 1995.- 23 с., [6] л. фото; 20 
см.- 3000 экз.- ISBN 5-5520-1553-3.- [1995-Ар1995/7]   
664.
 
Ибрагимов,  Н.А.  Немецкие  станицы  истории 
Азербайджана  [Текст] /Н.А.Ибрагимов.-  Баку:  Азер-
байджан, 1995.- 200 c.- [ATU k/x] 
665.
 
История  Азербайджана  с  древнейших  времен 
до  начала  ХХ  века  [Текст] /ред.  И.Алиев;  АНА,  Ин-т 
Истории  им.  А.Бакиханова,  Ин-т  Археологии  и  
Этнографии.- Баку: Элм, 1995.- 432 с.- Прилож.: с. 394-
425.-  Хронологическая  табл.:  с. 379-393.- 1500 экз.-  
ISBN 5-8066-1867-6.- [1995-1-702542]  
666.
 
Исмаил,  М.  История  Азербайджана:  краткий 
обзор c древнейших  времен  до 1920 года  [Текст] 

114 
 
/Махмуд Исмаил.-  Баку: Азернешр, 1995.- 108 c.- [ATU 
k/x] 
667.
 
Садыхлы,  М.З.  Ответ  тебе  даст  история... 
Геноцид азербайджанцев в цифрах, фактах, документах- 
ХХ    век  [Текст] /Муртуз  Садыхлы.-  Баку:  Мутарджим, 
1995.- 384 с.: (8) л. ил., портр.; 20 см.- 1250 экз. (в пер.).- 
[1995-1-696723]   
 
Şəhidlər 
 
668.
 
Axundov, M.A. Elimizin qartal oğlu [Mətn] /Musa 
Axundov; red. Kamil Vəli Nərimanoğlu.- Bakı: Təbib, 
1995.- 40 s., fotoşək.; 20 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8035-
0090-9.- [1995-63147]    
669.
 
Azayev,  Ə.S. Kürdəmir  şəhidləri [Mətn] /Əlisəfa 
Azayev; rəssam  Ədalət.- Bakı: Cik-Cik qəzetinə  əlavə, 
1995.- 160 s., portr.; 20 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-5709-4005-
21.- [1995-63693]   
670.
 
Bəndalıoğlu, Q.  Şaxta vurmuş çiçəklər [Mətn]:  
şəhidlər haqqında /Qara Bəndalıoğlu; red.: A.Qəmbərov, 
H.Sadıqova, Q.Aslan; ön söz B.Qəhrəmanova.- Bakı:  İşıq, 
1995.- 416 s., portr.: ill.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8965-
0451-0.- [1995-63604]   


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə