Kİtabiyyati 1995Yüklə 0.98 Mb.
Pdf просмотр
səhifə8/15
tarix10.06.2017
ölçüsü0.98 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

 
Qubadlı, N. Dağlar məni gözləyir [Mətn]:  şeirlər 
/Novruz Qubadlı; red. R.Əfəndiyev.- Bakı:  Şərq-Qərb, 

91 
 
1995.- 64 s., portr.; 19 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-5681-496.- 
[1995-63987]    
506.
 
Qul, Ə. Qisseyi-Yusif (Yusif dastanı) [Mətn] /Qul 
Əli; nəşrə hazır., lüğət və  şərh. müəl.: E.Əlibəyzadə, 
Ə.Hüseyni.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 183 s.; 20 sm.- Lüğət: s. 
163-171.-  Əlavə: s. 155-163.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-
1456-1.- [1995-63720]   
507.
 
Quliyev, M.M. Satqın tülkü [Mətn]: poeziya 
/Mərkəz Quliyev.- Bakı:  Əbilov, Zeynalov və  oğulları, 
1995.- 248 s., portr.; 20 sm.- 300 nüs.- ISBN 5-8745-9127-
3.- [1995-64398]   
508.
 
Qurbani, A. Koroğlunun Ağdərə  səfəri [Mətn]: 
dastan /Abdulla Qurbani.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 31 s.; 
26 sm.- 2000 nüs.- [1995-63003]   
509.
 
Ləmbəli, V.  Ləmbəli fəryadı [Mətn]:  sənədli 
povest /Vəli Ləmbəli, B.Əbdürrəhmanov; red. F.Ələsgərli; 
üz qabığının rəssamı R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 112 
s.: ill.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-5520-1527-4.- [1995-
63483] 
510.
 
Mahmudoğlu. Xəbər çata ağrıdağa [Mətn]: şeirlər 
/Mahmudoğlu; red. M.Namaz; ön söz C.Mustafayev.- Bakı: 
Gənclik, 1995.- 120 s.: ill., portr.; 17 sm.- 2000 nüs.- [1995-
63509] 
511.
 
Mehdi, D.  Qız qaçıranlar [Mətn]: komediyalar, 
pyeslər /Dadaş Mehdi.- Bakı: Təbib, 1995.- 728 s., portr.; 20 
sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8035-0099-2 (cildli).- [1995-67423]    
512.
 
Mehdi,  Ə.G. Qarabağın fəryadı [Mətn]:  şeirlər 
/Əli Mehdi; tərt.  Ə.Mehdi oğlu; red. M.Ş.Məchul.- Bakı: 
Azərnəşr, 1995.- 216 s., portr.; 20 sm.- 2500 nüs.- [1995-
63733]    

92 
 
513.
 
Məchul, M.Ş. Hünər dastanı [Mətn]: poema 
/Müzəffər Şükür Məchul.- Bakı: Sabah, 1995.- 24 s., portr.; 
20 sm.- 2000 nüs.- [1995-63099]   
514.
 
Mədətoğlu,  Ə. Nilufər çiçəyi [Mətn]:  şeirlər 
/Əbülfət Mədətoğlu; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Səda, 1995.- 
60 s.; 21 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8687-4065-3.- [1995-
63102]    
515.
 
Məftun, D. Qaytarın [Mətn]:  şeirlər /Dünyamalı 
Məftun; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1995.- 80 s.; 21 
sm.- 1000 nüs.- [1995-63485] 
516.
 
Məmməd, M. Gözüm həsrət yollarında... [Mətn]: 
şeirlər /Maqsud Məmməd.- Bakı: Azərbaycan,1995.- 94 s., 
portr.; 17 sm.- 1000 nüs.- [1995-63731]    
517.
 
Məmmədcanlı, N.  Məşəl [Mətn]:  şeirlər /Nizami 
Məmmədcanlı.- Bakı: Sabah, 1995.- 72 s., portr.; 17 sm.- 
500 nüs.- ISBN 5-8610-6108-4.- [1995-63859] 
518.
 
Məmmədli, F. Bir qarış ucalıq [Mətn]:  şeirlər 
/Firuzə Məmmədli; red. M.Ələkbərli.- Bakı: Gənclik, 1995.- 
168 s.; 14 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1003-7.- [1995-
63210]    
519.
 
Məmmədov,  Ə. Mehdiqulu Mahmudov [Mətn]: 
sənədli povest /Əlisahib Məmmədov; red. M.Cəfərquliyev; 
sponsor T.Mahmudov.- Bakı: Vətən, 1995.- 152 s., (24) v. 
fotoşək.; 21 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8996-8086-5.- [1995-
63603]   
520.
 
Məmmədyarlı,  Ə.S.  Məxfi  əməkdaş [Mətn]: 
roman /Əli Məmmədyarlı; red. N.Şabanoğlu; rəssam 
Bulud.- Bakı: Bilik, 1995.- 216 s., portr.; 21 sm.- 2000 nüs.- 
[1995-63739]    
521.
 
Məmmədzadə, R.Y. Canpolad əfsanəsi [Mətn]: 
poema /Ramiz Məmmədzadə; red. G.Əmrullahqızı.- Bakı: 

93 
 
Şərq-Qərb, 1995.- 48 s.: ill.; 16 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-
5650-0191-9.- [1995-63636]   
522.
 
Mərdanlı  Ə.  Tənha bülbülün nəğməsi [Mətn]: 
povest, hekayə  /Əlağa Mərdanlı; red. S.Nəzərli; rəssam 
R.Sadıxzadə.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB-
Göytürk, 1995.- 29 s., portr.: ill.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1995-
63308] 
523.
 
Mirəli, N. Tozu silinmiş  sətirlər [Mətn]:  şeirlər  
/Namiq Mirəli.- Bakı: Sabah, 1995.- 36 s., portr.; 20 sm.- 
1000 nüs.- ISBN 5-8610-6042-8.- [1995-66999]   
524.
 
Mirnəsiroğlu, M. Bir əba qoynunda beş 
müqəddəsim [Mətn] /Miryusif Mirnəsiroğlu.- Bakı:  İşıq, 
1995.- 68 s.; portr.- 17 sm.- 1200 nüs.- ISBN 5-8965-0414-
4.- [1995-63809] 
525.
 
Muxtar,  Ə. Sözümdən tutub gedirəm [Mətn]: 
şeirlər /Əflatun Muxtar; red. V.Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 
1995.- 48 s., portr.; 16 sm.- 2000 nüs.- [1995-65073]   
526.
 
Müctəhidzadə, M.S. Riyazül-aşiqin [Mətn] 
/Məhəmmədağa Müctəhidzadə; red.V.Quliyev; elmi red. 
C.V.Qəhrəmanov;  Əsəri  əski  əlifbadan trnsliterasiya edən
çapa hazır. və ön söz müəl. Ə.Bağırov.- Bakı: Azərbaycan, 
1995.- 248 s., portr.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1995-64791]   
527.
 
Mühəmməd Səid Dağıstani  əl-Əvəcuqi. Zeynül-
məkatib [Mətn]: Əl-Fəqir ila lütfi Rəbbihil-Qədir Şəmsəddin 
bin  əl-Hacc Mühəmməd  Əfəndi  əl-İmamquli  əd-Dağistani 
/Mühəmməd Səid Dağıstani  əl-Əvəcuqi; transliter. və  tərt. 
ed., ön söz, qeydlər və izahların müəl. G.Əhmədzadə; red. 
A.Məmmədov; rəy. R.Əliyev; AEA, Şərqşünaslıq  İn-tu, 
"İrşad"  İslam Araşdırmaları  Mərkəzi.- Bakı:  İslam 
araşdırmaları, 1995.- 40 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [1995- 
63461]      

94 
 
528.
 
Nəcəfzadə, Q.M. Gülümsəyən ağac [Mətn]: 
hekayələr /Qəşəm Nəcəfzadə; red. S.Nəzərli; rəssam 
R.Sadıxzadə.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB-
Göytürk, 1995.- 31 s.: ill., portr.; 20 sm.- nüs. yox.- [1995-
63309]    
529.
 
Nəcəfzadə, Q.M.  Şerimin bəxti [Mətn]:  şeirlər 
/Qəşəm Nəcəfzadə; red. Səfalı  Nəzərli; rəssam Rasim 
Sadıxzadə.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB-
Göytürk, 1995.- 40 s., portr.; 21 sm.- 1000 nüs.- [1995-
63306] 
530.
 
Nigar.  Ağlayan buludlar [Mətn]: roman, povest, 
hekayələr /Nigar; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1995.- 
280 s., portr.; 21 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1226-9 
(cildli).- [1995-69511]    
531.
 
Nikbin, H.M. Peyğəmbərnamə [Mətn]:  şeirlər 
/Həbib Nikbin; red. Ə.Novruzlu; sponsor. Ə.Məmmədtağı 
oğlu.- Bakı: Elm, 1995.- 310 s., portr.; 20 sm.- 5000 nüs.- 
ISBN 5-8066-0649-X (cildli).- [1995-63612]  
532.
 
Novruzov, A.A. Ürək də bir dünyadır [Mətn] /Arif 
Novruzov; red. Ə.Yasinzadə.- Bakı:  Azərbaycan, 1995.- 40 
s., portr., fotoşək.; 16 sm.- 2000 nüs.-  [1995-63374] 
533.
 
Nüvədili, T.V. Əcdad [Mətn]: Şumer-Azərbaycan 
şair və alimləri /Tariyel Vəli; Nüvədili Adər-beyd-an, Azər-
bayc-anSietl.- Vaşinqton, 1995.- 41 s., portr.; 21 sm.- nüs. 
yox.- [1995-63973]    
534.
 
Pənahqızı, T. Ömrün qoşa izi [Mətn] /Telli 
Pənahqızı.- Bakı: Maarif, 1995.- 188 s., portr.; 21 sm.- 
10000 nüs.- [1995-63327] 
535.
 
Pirsultanlı, S.  Ağ yağış [Mətn]: poeziya, povest, 
hekayələr /Səfurə Pirsultanlı; red. Ə.Cəfərzadə; çapa hazır. 
Sədnik Paşa Pirsultanlı.- Bakı: Azərbaycan "Bilik" 
Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş  Ədəbiyyatı 

95 
 
Mərkəzi; Azərb. Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 20 s.: portr.; 
20 sm.- 1000 nüs.- [1995-63296] 
536.
 
Pünhan, K. Ay ellər mən də varam [Mətn]: şeirlər 
/Könül Pünhan; red. E.Fərruxzadə; rəssam İsgəndər.- Bakı: 
Günəş, 1995.- 47 s.; 16 sm.- nüs. yox.- [1995-63347] 
537.
 
Rüstəmxanlı, S.X. Bu, sənin xalqındır [Mətn]: 
məqalələr toplusu /Sabir Rüstəmxanlı; red. A.Bağırov.- 
Bakı:  Şərq-Qərb, 1995.- 680 s., portr.; 20 sm.- 5000 nüs.- 
ISBN 5-5650-0150-1 (cildli).- [1995-63588]  
538.
 
Rüstəmxanlı, S.X. Zaman məndən keçir [Mətn] 
/Sabir Rüstəmxanlı; red. İ.Sadıq; rəssamı T.Məmmədov.- 
Bakı: Azərnəşr, 1995.- 592 s.; 22 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-
5201-5908 (cildli).- [1995-63800] 
539.
 
Rza, N. Xudu açarı [Mətn] /Nurəddin Rza; red. 
N.Əliyev, rəssam S.Pirayeşi.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 152 
s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1995-63727]   
540.
 
Sadıq,  İ.  Ağrı, ürəyim, ağrı [Mətn]:  şeirlər və 
poemalar /İslam Sadıq; red. A.Hüseynova; rəssam 
İ.Kərimov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 160 s.: ill.; 21 sm.- 1000 
nüs.- ISBN 5-5520-1577-0.- [1995-63808] 
541.
 
Saraylı, R. Ayrılıq olmasa...[Mətn]: şeirlər /Rəhim 
Saraylı; red. Əjdər Ol.- Bakı:  Şur, 1995.- 48 s., portr.; 
17sm.- 2000 nüs.- [1995-63456]     
542.
 
Seyidzadə, M.H. Seçilmiş  əsərləri [Mətn] /Mir 
Mehdi Seyidzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1957.- 270 s., portr.; 21 
sm.- 5000 nüs. (cildli).- [1995-63804] 
543.
 
Seyidzadə, M.H. Seçilmiş  əsərləri [Mətn] /Mir 
Mehdi Seyidzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1957.- 270 s., portr.; 21 
sm.- 5000 nüs. (cildli).- [1995-63805] 
544.
 
Səmədoğlu, S. Yaşamışam bu dünyada [Mətn]: 
şeirlər, hekayələr və  məqalələr /Sabir Səmədoğlu; red. 

96 
 
C.Zeynal.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 152 s.: ill., portr.; 17 
sm.- 1000 nüs.- [1995- 63412]    
545.
 
Sən ellər oğlusan [Mətn]:  şeirlər, xatirələr /tərt. 
ed. N.Əlioğlu; sponsor Ağcabədi rayonu Subartezian 
Quyularının  İstismarı  İdarəsi.- Bakı: Azərbaycan Tərcümə 
Mərkəzi, 1995.- Kitab I.- 76 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- 
[1995-63394]   
546.
 
Sərbəndi, K.  Dərə  xəlvət, tülkü-bəy [Mətn]: 
məzəli şeirlər /Kamil Sərbəndi; rəssam A.Ələkbərov.- Bakı: 
Yazıçı, 1995.- 116 s.: ill., portr.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1995-
63323] 
547.
 
Şahmar, E. Məhəbbət Allahın əmanətidir [Mətn]: 
xatirələr /Elbrus Şahmar; red. A.Məmmədov.- Bakı: Azərb. 
Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 144 s., portr.: ill.; 21 sm.- 
4500 nüs.- [1995-63145]    
548.
 
Şahməmməd. Sevməsəydim yaşamazdım [Mətn]: 
şeirlər və poemalar /Şahməmməd; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: 
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1995.- 240 s., portr.; 17 sm.- 
2000 nüs.- [1995- 63406]   
549.
 
Şərifov, H. Qaratəpə qartalı [Mətn]: poema 
/Hənifə Şərifov; red. A.Abdullayev.- Bakı: Bilik Maarifçilik 
Cəmiyyətinin Bayatı Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1995.- 48 
s., portr.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1995-63529] 
550.
 
Şıxlı,  İ.Q.  Ölən dünyam [Mətn]: roman /İsmayıl 
Şıxlı; red. İ.Qasımzadə, A.Hüseynova; rəssam M.Musaye-
va.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 152 s., portr.; 20 sm.- 3000 nüs.- 
ISBN 5-5520-1610-6.- [1995-63823] 
551.
 
Şıxlı, S. Onun gözləri [Mətn]: roman və hekayələr 
/Şeyfəddin Seyfəddin.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 120 s., portr.; 
21 sm.- 1000 nüs.- [1995-63889]   

97 
 
552.
 
Tale, Ə. Sevgi dünyam [Mətn]: şeirlər /Əmir Tale; 
red. V.Xramçaylı.- Bakı: Azərb. Dövl. Kitab Palatası, 1995.- 
48 s., portr.; 18 sm.- 2000 nüs.- [1995-63507] 
553.
 
Tutabağlı, N. Dan ulduzu [Mətn]:  şeirlər /Nadir 
Tutabağlı; red. Z.Şahsevənli.- Bakı, 1995.- 56 s., portr.; 20 
sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8020-1209-9.- [1995-63341] 
554.
 
Ulutürk, F. Xəlil Rza kədərimlə qol-boyun [Mətn] 
/Firəngiz xanım Ulutürk; red. A.Bağırov.- Bakı: Qorqud, 
1995.- 208 s., portr.; 20 sm.- 5000 nüs.- [1995-63625] 
555.
 
Ulutürk, X.R. Bağışla ey Vətən [Mətn]: poeziya 
/Xəlil Rza Ulutürk; ön söz əvəzi Ə.Elbrus.- Bakı: Qorqud , 
1995.- 148 s., portr.; 18 sm.- 5000 nüs.- [1995-63622] 
556.
 
Urud, M. Tanrı  şam yandırıb [Mətn]:  şeirlər 
/Musa Urud; red. Ş.Səlimbəyli.- Bakı: Azərb. Döv. Kitab 
Palatası, 1995.- 64 s., portr.; 17 sm.- 600 nüs.- [1995-63508] 
557.
 
Vahabzadə, B.M.  Fəryad [Mətn]: dram və 
poemalar /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt. ed. və red. A.Bağırov.- 
Bakı: Azərbaycan, 1995.- 352 s., portr.; 21 sm.- 5000 nüs.- 
[1995-63386] 
558.
 
Vahabzadə, B.M. Yanan da mən, yaman da mən 
[Mətn]: publisistika /Bəxtiyar Vahabzadə; red. S.Nəzrli; 
rəssam. R.Sadıqzadə.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası 
NPB-Göytürk, 1995.- 285 s., portr.; 21 sm.- 1000 nüs.- 
[1995-63304] 
559.
 
Vəfa, X. Soraqlı könlüm [Mətn]: şeirlər /Хuraman 
Vəfa; rеd. О.Rza.- Bакı: Bayatı, 1995.- 64 s., portr.: ill.; 20 
sm.- 3000 nüs.- [1995-63530]  
560.
 
Vətən çağırır bizi [Mətn]: oçerklər /tərt. ed. 
A.Nəbiyev; rəssamı A.Ələkbərov.- Bakı: Yazıçı, 1995.- 56 
s.; 20 sm.- 4000 nüs.- [1995-63154]    
561.
 
Vətənoğlu, B.  Vətən bizi bağışlamaz [Mətn]: 
şeirlər /Bəhmən Vətənoğlu.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 100 s., 

98 
 
portr.; 20 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-5520-1562-2.- [1995-
66894]   
562.
 
Vüsallı, Z.  Mənim bəlalı başım [Mətn]: poeziya  
/Zülfəli Vüsallı.- Bаkı: Azərnəşr, 1995.- 128 s.; 20 sm.- 
1000 nüs.- [1995-63857] 
563.
 
Yaqub, Z.Y.  Şair harayı [Mətn]:  şeirlər və 
poemalar /Zəlimxan Yaqub; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: 
Gənclik, 1995.- 224 s., portr.; 20 sm.- 15000 nüs.- ISBN 5-
8020-1165-2.- [1995-63221]   
564.
 
Yusif, S. Döyüşkən  şeirlər [Mətn] /Soltan Yusif; 
red. S.Ağayev.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 72 s., portr.; 17 
sm.- 1000 nüs.- [1995-63624] 
565.
 
Yusif, S. Qurban olduğum [Mətn]:  şeirlər 
/SoltanYusif; rəssam K.Ələkbərova.- Bakı: Azərbaycan, 
1995.- 96 s., portr.; 16 sm.- 1000 nüs.- [1995-63855] 
566.
 
Zəngilanlı, O. Dağlar üz döndərib məndən [Mətn]: 
şeirlər /Oqtay Zəngilanlı; nəşrə hazır. və red. M.Çobanlı.- 
Bakı: Təhsil, 1995.- 64 s., portr.; 14 sm.- 2000 nüs.- [1995-
65605]   
567.
 
Абдуллаев, Ч.А. Закон негодяев [Текст]: сбор-
ник  /Чингиз  Абдуллаев;  худ.  А.Воронков.-  Ростов  н/Д: 
Проф-пресс, 1995.- 444,[2] с.:  илл.; 21 см.- 75000 экз.- 
ISBN 5-8847-5034-X (в пер.).- [1995-2-753354]   
568.
 
Сафар  Али.  Последний  клиент  [Текст]:  роман 
/Сафар  Али.-  Баку:  Сада, 1995.- 288 с.:  портр.; 20 см.- 
5000 экз.- ISBN 5-8674-067-Х.- [1995-1-696729]   
569.
 
Новрузов,  З.Н.  Об  охоте  и  повадках  зверей 
[Текст] /Заман  Навруз;  ред.  Т.Гусейнзаде.-  Баку: 
Издательско-полиграфическое  объединение  Азербайд-
жанская Энциклопедия, 1995.- 164 с.: ил., портр., 20 см.- 
5000 экз.- ISBN 5-8960-0095-2.- [1995-1-696725]   

99 
 
570.
 
Садыхлы,  М.З.  Память  крови  [Текст]: 
документальная  повесть  /Муртуз  Садыхлы;  ред. 
С.Султанова;  худ.  Х.Мирзоев.-  Баку:  Азернешр, 1995.- 
176  с.,  портр.; 20 см.- 1000 экз.- ISBN 5-5520-1414-6.- 
[1995-1-696739] 
571.
 
Шариф, A.  Разное  о  разном  [Текст]:  рассказы 
/Азад  Шариф;  ред.  Эльмира  Алиева.-  Баку:  Гянджлик, 
1995.- 80 с.; 20 см.- 1000 экз.- ISBN 5-8020-1236-6.- 
[1995-1-694093] 
 
821.161. Xarici ədəbiyyat 
 
572.
 
Abrahams, P. İldırımlı yollarla [Mətn]: roman 
/Piter Abrahams.- Bakı: Maarif, 1995.- 144 c.- [AEA k/x]  
573.
 
Hər çəməndən bir çiçək [Mətn]: tərcümə 
yarpaqları /red. Ə.Misir oğlu; sponsor K.Həsənov; tərc. ed. 
N.Nazim; M.Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Un-ti; bədii tərc. və 
Azərb. Mühacirət Ədəb. ET Laboratoriyası.- Bakı: Qorqud, 
1995.- 80 s., portr.; 17 sm.- 500 nüs.- [1995-63621] 
574.
 
Molyer, J-B. Komediyalar [Mətn] /Jan-Batist 
Molyer; tərc. ed. və ön söz müəl. Elçin.- Bakı: Gənclik, 
1995.- 100 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8020-0748-6.- 
[1995-63396]  
575.
 
Kristi, A. Mavi qatarın sirri [Mətn]: roman: 
orijinaldan tərcümə /Aqata Kristi; tərc. ed. və ön söz müəl. 
Q.Paşayev; red.: Ağasəfa, M.Osmanoğlu.- Bakı: Sabah, 
1995.- 248 s.; 20 sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-8610-6047-9.- 
[1995-63326] 
 
 
 
 

100 
 
82/821-93 Uşaq ədəbiyyatı 
 
576.
 
Cırtdanın mərhəməti və ya atadan qalan miras 
[Mətn]:  müəllim vəsaiti /Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi.- 
Bakı, 1995.- 29 s., cədv.; 20 sm.- nüs. yox.- [1995-63535] 
577.
 
Cırtdanın mərhəməti və ya atadan qalan miras 
[Mətn]:  şagirdlər üçün vəsaiti /Beynəlxalq Qızıl Xaç 
Komitəsi.- Bakı, 1995.- 18 s., cədv.: ill.; 28 sm.- nüs. yox.- 
[1995-63749]    
578.
 
Mirzəliyev, C.X. Gül bir az... [Mətn]: yumoristik 
hekayələr: yeniyetimələr üçün /Canalı Mirzəliyev; red. 
R.Muradlı.- Bakı: Gənclik, 1995.- 56 s.; 20 sm.- 2000 nüs.- 
ISBN 5-8020-1200-5.- [1995-63328] 
579.
 
Elçin, T. Babalar, nənələr, nəvələr [Mətn]: 
nağıllar, şeirlər /Teymur Elçin; red. Hidayət.- Bakı: Gənclik, 
1995.- 22 s., portr.; ill.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8020-
0417-7.- [1995-63390] 
580.
 
İsabəyli, Q.İ.  Nənəm təkdi... [Mətn]: poema 
/Qəşəm İsabəyli; red. Əjdər Ol; rəssam Ədalət.- Bakı: Cik-
cik, 1995.- 48 s., foto; ill.; 20 sm.- 6000 nüs.- ISBN 5-7094-
0050-5.- [1995-63415] 
581.
 
Ordubadi, M.S. Top və çövkən [Mətn]: kiçikyaşlı 
məktəblilər üçün  /Məmməd Ordubadi; red. G.Əsədova; 
rəssam Firavan.- Bakı: Gənclik, 1995.- 24 s.: ill.; 20 sm.- 
10000 nüs.- ISBN 5-8020-1089-4.- [1995-63182]    
582.
 
Saraclı, N. Balam niyə bal dadır... [Mətn]: şeirlər 
və poema /Nizami Saraclı; red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 
1995.- 48 s., portr.; 20 sm.- Poema: Xoruz babanın nağılı.- 
2000 nüs.- ISBN 5-8020-0541-6.- [1995-64027]    
583.
 
Şah və qarışqa [Mətn]: nağıl /uşaqlar üçün işləyən 
Q.İlkin; red. İ.Xəlilov; rəssam N.Rəhimov.- Bakı: 
Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1995.- 24 s.: ill.; 20 sm.- 

101 
 
(Azərbaycan xalq nağılı).- 10000 nüs.- ISBN 5-8960-0115-
0.- [1995-63700]   
584.
 
Şeyda, S.  Nəğməli meşə [Mətn]:  şeirlər /Simax 
Şeyda; red. M.Namaz; rəssam  Ədalət.- Bakı: Cik-Cik, 
1995.- 74 s., portr.; 20 sm.- Pyes: Qızl balıq.- ("Cik-Cik" 
qəzetinə əlavə).- 1500 nüs.- [1995- 63401] 
 
9 Coğrafiya. Tarix 
 
902/904 Arxeologiya. Arxeoloji abidələr 
 
585.
 
Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafiyası 
problemləri [Mətn] /red. M.Seyfəddin, A.Məmmədov; tərt. 
ed. N.Quliyeva; AEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- 
Bakı: Elm, 1995.- Hissə 3.- 64 s.: şək.; 20 sm.- 500 nüs.- 
[1995-64832]    
586.
 
İbrahimov, F.Ə. Bakıda metalişləmə tarixi (IX-
XIII  əsrlər)  [Mətn]: monoqrafiya /Fərhad  İbrahimov; red.: 
Q.M.Əhmədov, F.L.Osmanov; AEA, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 1995.- 66 s., (9 v.) tablo; 20 
sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8066-0625-2.- [1995-63498] 
587.
 
Novruzov,  Ş.H.  Naxçıvanın və Babək bölgəsinin 
arxeoloji abidələri [Mətn] /Ş.H.Novruzov, Z.Ə.Şahver-
diyev.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 96 s.- [Naxçıvan Dövlət 
Un-ti]  
 
908 Diyarşünaslıq 
 
588.
 
Abdıyev, A.X.  Bərdə  nə gözəldir... [Mətn] /Azay 
Abdıyev; burax. məsul. Z.Sultanov; baş red. S.Nəzərli.- 
Nəşr  №60.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB-

102 
 
Göytürk, 1995.- 64 s., fotoşək., portr.; 21 sm.- 2000 nüs.- 
[1995-64205]   
589.
 
Əhmədov, Q.B. Mənim Beyləqanım [Mətn] /Qəni 
Əhmədov; red. S.Nəzərli; rəssam R.Sadıqzadə.- Bakı: 
Azərbaycan Ensiklopediyası NPB-Göytürk, 1995.- 30 s., 
portr., (16) s. fotoşək.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1995-63302] 
590.
 
Həbiboğlu, V. Keşlə  və keşləlilər [Mətn] /Vəli 
Həbiboğlu; red. S.H.Dərvişzadə; rəssam A.Mirbağırov.- 
Bakı: Örnək, 1995.- 268 s., portr.: ill., şəcərə; 20 sm.- 500 
nüs.- [1995-64119]   
591.
 
Həsənov, M.Ə. Yada düşər Yardımlı [Mətn] 
/Mehdi Həsənov; red. T.H.Cəfərov, A.K.Məmmədov.- Bakı: 
Mütərcim, 1995.- 160 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [1995-
63831]    
592.
 
Nəsibov, R.R. Yevlax mənim taleyimdir [Mətn] 
/Rafiq Nəsibov; burax. məsul Z.Sultanov; baş red. 
S.Nəzərli.- Bakı: Azərb. Ensiklopediyası NPB-Göytürk, 
1995.- 28 s.+[18] v. fotoşək.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1995-
63536]   
593.
 
Türkel, Y.S. Biləsuvar [Mətn]  /Yadigar Türkel; 
elmi red. Aləm Nur.- Bakı: Bilik, İrşad, 1995.- 25 s., cədv.; 
20 sm.- 1000 nüs.- [1995-62985]    
 
91 Coğrafiya 
 
594.
 
Azərbaycan EA H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya 
İnstitutu 50 ildə [Mətn]: yubiley elmi sessiyanın materialları 
/red. B.Ə.Budaqov; baş red.: R.M.Qaşqay,  Ə.C.Əyyubov; 
AEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 
1995.- 112 s.; 20 sm.- 100 nüs.- [1995-63474]  
595.
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə