Kİtabiyyati 1995Yüklə 0.98 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/15
tarix10.06.2017
ölçüsü0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

413.
 
Salahlı, A.R. Azərbaycan dastanlarının leksik-
qrammatik xüsusiyyətləri [Mətn] /Aida Salahlı; red. 
S.Əzizova; üz qabığının rəssamı S.Ağayeva.- Bakı: 
Azərnəşr, 1995.- 112 s.: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 107-109.-  300 
nüs.- ISBN 5-5520-1432-4.- [1995-63610] 
414.
 
Şahmar, E. Söz-söhbətli Bərgüşadım, Həkərim 
[Mətn]: nağıllar, rəvayətlər, lətifələr, təmsillər, bayatılar 
/Elbrus Şahmar; red. A.Məmmədli.- Bakı: Səda, 1995.- 126 
s., portr.; 20 sm.- 1700 nüs.- [1995-64154]   
415.
 
Şükürov, A.M. Mifologiya [Mətn]: 8 kitabda 
/Ağayar  Şükürov; elmi red. V.Həbiboğlu.- Bakı: Elm, 
1995.- Kitab 1.- 188 s., portr.; 20 sm.- Bibl.: s. 173-186.- 
1500 nüs.- ISBN 5-8066-1873-0.- [1995-63385] 
416.
 
Şükürov, A.M. Mifologiya: [Mətn]: 8 kitabda 
/Ağayar  Şükürov; elmi red. V.Həbiboğlu.- Bakı: Elm, 
1995.- Kitab 2: Qədim  Şərq xalqlarının mifologiyası.- 203 
s., portr.; 20 sm.- Kitabda adları çəkilən mifoloji obrazların 
lüğəti: s. 172-201.- Bibl.: s. 202-203.- 1500 nüs.- ISBN 5-
8066-0651-1.- [1995-63556] 
417.
 
Umudov, Q. Folklorşünaslığımızın tarixindən 
1920-41-ci illər [Mətn] /Qüdrət Umudov; elmi red. 

80 
 
P.Ş.Əfəndiyev.- Bakı: Təbib, 1995.- 112 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 
99-111.- 500 nüs.- ISBN 5-8035-0094-4.- [1995-63481] 
 
821.51 Bədii ədəbiyyat. Azərbaycan ədəbiyyatı 
 
418.
 
Abbas, A. Batmanqılınc [Mətn]: roman /Aqil 
Abbas; red. R.Muradova.- Bakı: Gənclik, 1995.- 232 s., 
portr.; 20 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8020-058-8.- [1995-
63480] 
419.
 
Abbas, H. Gözüm səni axtarır... [Mətn]:  şeirlər 
/Həmid Abbas; red. G.Əmrullahqızı; rəssam N.Rəhimov.- 
Bakı:  Şərq-Qərb, 1995.- 208 s., portr.; 16 sm.- 3000 nüs.- 
ISBN 5-5650-0194-3.- [1995-64198]    
420.
 
Abbasov, A. Binəqədi  şəhidləri [Mətn]:  şeirlər 
/Allahverdi Abbasov; red. M.Qacar.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 
32 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [1995- 63413]    
421.
 
Abdulla, K. Unutmağa kimsə yox [Mətn]: pyeslər 
/Kamal Abdulla; red. A.Hüseynova; ön sözün müəl. 
H.Turabov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 200 s.; 16 sm.- 1000 
nüs.- ISBN 5-5520-1556-8.- [1995-63063]   
422.
 
Abdullayev, F.M. Nur şəhəri [Mətn]: səyahət 
cizgiləri /Fidail Abdullayev; red. A.Qəmbərov.- Bakı:  İşıq, 
1995.- 200 s.: portr., fotoşək.; 20 sm.-  2000 nüs.- ISBN 5-
8965-0445-7.- [1995-63336] 
423.
 
Ağamalı, F.R. Amalımız azad, qüdrətli bütöv 
Azərbaycandır [Mətn]: məqalələr, müsahibələr, çıxışlar 
/Fəzail Ağamalı; red. Ə.Ələkbərli.- Bakı: Sabah, 1995.- 200 
s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8610-6096-7.- [1995-
63728]   
424.
 
Ağayev,  İ.M. Ayrılıq düşüncələri [Mətn]: mənsur 
şeirlər /İslam Ağayev; red. və müqəd. müəl.  Ə.Hacızadə.- 

81 
 
Bakı: Qorqud, 1995.- 52 s., portr.; 17 sm.- 1000 nüs.- [1995-
63830] 
425.
 
Ağazadə, F.    Şer də bir yaxşılıqdır... [Mətn] 
/Firidun Ağazadə; red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1995.- 
100 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1217-X .- 
[1995-63619]   
426.
 
Ağır sınaq illəri [Mətn]: sənədli oçerklər toplusu 
/red. hey.: B.M.Hüseynov, Ç.M.Məmmədov, A.T.Haqver-
diyev [və b.]; tərt..: E.İ.Əliyeva, A.A.Qritçenko.- Bakı: 
Vətən nəşriyyatı  Hərbi nəşriyyat, 1995.- 176 s.: portr., 
fotoşək.; 20 sm.- (1941-1945 Böyük qələbənin 50 illiyi).- 
nüs. yox.- ISBN 5-8996-8085-7.- [1995-63330] 
427.
 
Alməmmədoğlu,  Ə. Ömür bir ümmandır [Mətn]: 
şeirlər və poemalar /Ətraf Alməmmədoğlu; red.: 
A.Abdullayev; sponsor: Cavid Rəsulov.- Bakı: Bayatı, 
1995.- 64 s.: portr.: ill.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1995-63299] 
428.
 
Ana dərdi [Mətn]: bayatilar /tərt. M.Qasımlı.- 
Bakı: Hərbi, 1995.- 28 s.: portr., fotoşək.; 21 sm.- 500 nüs.- 
[1995-6332] 
429.
 
Anar. Otel otağı [Mətn]: hekayələr, povestlər 
/Anar; red. R.Muradlı.- Bakı: Gənclik, 1995.- 184 s., portr.; 
20 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-8240-0037-9.- [1995-63879]   
430.
 
Anar. Şəhidlər dağı [Mətn]: hekayələr, düşüncələr, 
şeirlər, tərcümələr /Anar; red. T.Muxtarova.- Bakı: Gənclik, 
1995.- 560 s.; 21 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8020-1180-7 
(cildli).- [1995-63149]    
431.
 
Arazlı, S.İ.  Fəhm [Mətn]: esse-elegiya /Sabir 
Arazlı; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Azərbaycan "Bilik" 
Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş  Ədəbiyyatı 
Mərkəzi Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 48 s., 
portr.; 20 sm.- 1500 nüs.- [1995-63296] 

82 
 
432.
 
Ay işığı [Mətn]:  şeirlər, hekayələr /red. 
M.Xudazarov; tərt. və ön söz müəl. R.Qusarçayl.- Bakı: 
Azərbaycan, 1995.- Kitab 1.- 152 s., portr.; 18 sm.- 500 
nüs.- [1995-63807] 
433.
 
Azərbaycanlı, O. Yolçu yolda gərək [Mətn]: 
şeirlər /Osman Azərbaycanlı; sponsor E.Məmmədov; ön 
söz. R.Faxarlı.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 96 s., portr.; 20 
sm.- 1000 nüs.- [1995-67856]    
434.
 
Babanlı, F.  Tənha qalmayasan [Mətn]:  şeirlər, 
dram  /Fuad Babanlı; red. M.Xudazarov.- Bakı: Azərbaycan, 
1995.- 190 s., portr.; 16 sm.- 2000 nüs.- [1995- 63408]   
435.
 
Babanlı, V.Y. Müqəddəs ocaq [Mətn] /Vidadi 
Babanlı; red. G.Məmmədova.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 160 
s.; 21 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-5520-1459-6.- [1995-63646] 
436.
 
Babayev, A.Ə. Başımıza gələnlər [Mətn]: sənədli 
povest /Aqşin Babayev; red. Ç.Ələkbərzadə; rəssam. 
R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 92 s., portr.; 21 sm.- 
3000 nüs.- ISBN 5-5014-774.- [1995-63225]   
437.
 
Bayram, M. Məhv edilmiş vüqar [Mətn]: poeziya, 
povest /Mahir Bayram; bədii red. M.Bəhmən.- Bakı: Bayatı, 
1995.- 48 s., portr.; 21 sm.- 3000 nüs.- [1995-63533] 
438.
 
Bərdəli, B. Qarabağın maralı [Mətn]: povest və 
hekayələr /Bahar Bərdəli; red. M.Çəmənli.- Bakı: Gənclik, 
1995.- 92 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1238-
2.- [1995-63343] 
439.
 
Bəydəmirli, R. Qeybdən gələn səs [Mətn]: sənədli 
roman /Rəşad Bəydəmirli; red. Gülzar; rəssam F.Əli.- Bakı: 
Azad Qələmlər, 1995.- 144 s.: portr., fotoşək.: ill.; 20 sm.- 
3000 nüs.-  [1995-63337] 
440.
 
Bəylər, M. Gözümün qarası [Mətn]:  şeirlər və 
poema /Məhəmməd Bəylər; red. R.Muradlı.- Bakı: Gənclik, 

83 
 
1995.- 111 s., portr.; 17 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1229-
3.- [1995-63378] 
441.
 
Bünyadov, T.Ə. ...Öpərdim gözlərindən [Mətn]: 
şeirlər /Teymur Bünyadov; red. Ş.A.Quliyev; AEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 1995.- 280 s.: 
ill.; 16 sm.- 1000 nüs.- [1995-63409] 
442.
 
Bünyadov, T.Ə. Bir qız bir oğlanındır [Mətn]: 
hekayələr /Teymur Bünyadov; red.: T.Cahangir, 
Ç.Ələkbərzadə; rəssam R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 
249 s., portr.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-5520-1584-3 
(cildli).- [1995-63595]   
443.
 
Cabbarov, M. Mənim Laçınım [Mətn] /Muradxan 
Cabbarov; burax. məsul Z.Sultanov; red. S.Nəzərli.- Bakı: 
Azərbaycan Ensiklopediyası NPB-Göytürk, 1995.- 64 s., 
portr., fotoşək.; 21 sm.- 2000 nüs.- [1995-63537]  
444.
 
Cavid, H. Mənim tanrım gözəllikdir [Mətn]: 
şeirlər, poema, pyes /Hüseyn Cavid; tərt. ed. və red. 
İ.Türkay.- Bakı: Yazıçı, 1995.- 48 s.; 17 sm.- 3000 nüs.- 
[1995-63861]   
445.
 
Çərkəz, S.  Çərkəzli, Çərkəzsiz günlərim [Mətn] 
/Sona Çərkəz; red. Cavid Xaspoladov; ön söz. İ.Əliyeva.- 
Bakı: Bayatı, 1995.- 78 s., (8) v. fotoşək., portr.; 21 sm.- 
12000 nüs.- [1995-63227]   
446.
 
Çərkəz, S.  Sənsiz səninlə [Mətn] /Sona Çərkəz; 
red. C.Xaspoladov.- Bakı: Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik 
Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş  Ədəbiyyatı  Mərkəzi, 1995.- 
144 s. + [4] s. fotoşək.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1995-63654]   
447.
 
Çörəkli Kürdəmir, şeirli Şirvan [Mətn]: almanax 
/topl. X.İbrahimbəyli; red. Ə.Ol.- Bakı: Cik-Cik, 1995.- 112 
s., portr.; 20 sm.- 3000 nüs.- [1995-63403]   
448.
 
Dəmirçi, A.  Dəmirçi nəğmələri [Mətn]: poeziya 
/Abbas Dəmirçi; red. Ç.Ələkbərzadə.- Bakı: Azərnəşr, 

84 
 
1995.- 152 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-5520-1251-8.- 
[1995-63176]   
449.
 
Dilqəm, Y. Yarəb, o dünyada görüşərmola? 
[Mətn]: şeirlər /Yəhya bəy Dilqəm; topl. tərt. ed. və ön söz 
M.Qasımlı; red. İ.Sadıq, üz qabığının rəssamı R.Əzizov.- 
Bakı: Azərnəşr, 1995.- 40 s.: ill.; 14 sm.- 1000 nüs.- ISBN 
5-5520-1458-8.- [1995-63658]    
450.
 
Duyğun, R.  Sənə and içirik, Şuşa qalası [Mətn]: 
şeirlər /Ramiz Duyğun.- Bakı: Hərbi, 1995.- 95 s., portr.; 
20sm.- 2000 nüs.- [1995-63750]   
451.
 
Elbrus  Ə. Akademik Həsən  Əliyev  Əlirza ocağı 
[Mətn]:  şeirlər /Əhməd Elbrus; red.: Aslan Alparslan
Əbülfət Misiroğlu.- Bakı: Qorqud, 1995.- 120 s., portr.; 16 
sm.- 10000 nüs.- [1995-63373] 
452.
 
Elin oğlu [Mətn]: akademik Həsən  Əliyev 
haqqında xatirələr /tərt. ed. B.Budaqov, Z.Əhmədov; elmi 
red. B.Ə.Budaqov; red. R.Kərimova; AEA, H.Ə.Əliyev ad. 
Coğrafiya  İn-tu.- Bakı: Elm, 1995.- 160 s., portr.: ill.; 20 
sm.- 1000 nüs.- [1995-63547] 
453.
 
Elsevər, Q.P. Qeyrət payı [Mətn]:  şeirlər, 
poemalar /Qədir Elsevər; ön söz N.Qoca oğlu.- Bakı: 
Azərbaycan, 1995.- 256 s., portr.; 17 sm.- 2000 nüs.- [1995-
63411]    
454.
 
Eltəkin. Desələr, xatırlayın [Mətn]:  şeirlər 
/Eltəkin; red. V.Aslan; ön söz Y.Qarayev.- Bakı: Elm, 
1995.- 160 s., portr.; 20 sm.- 1500 nüs.- ISBN 5-8066-1874-
9 (cildli).- [1995-63219]   
455.
 
Eyvazlı, F. Hacı İbrahim Nehrəmli [Mətn]: sənədli 
povest /Fərman Eyvazlı, T.Bünyadov.- Bakı: Azərbaycan, 
1995.- Kitab 1.- 112 s., portr., fotoşək.; 21 sm.- 5000 nüs.- 
[1995-63605]  

85 
 
456.
 
Əfəndiyeva, R.Ş. Ömürdən keçən illər [Mətn]: 
şeirlər /Rüzgar Əfəndiyeva; red. T.Ümid.- Bakı: Şur, 1995.- 
96 s., portr.;14 sm.- nüs. yox.- ISBN 5-7074-0051-3.- 
[1995-64020]   
457.
 
Əhməd,  Ə.  Kəfənim qandan biçilər [Mətn]: 
poema,  şeirlər /Ənvər  Əhməd; red. Ş.Həsənoğlu.- Bakı: 
Qorqud, 1995.- 104 s., portr.; 21 sm.- 500 nüs. (cildli).- 
[1995-63838] 
458.
 
Əhməd, V. Ağ saçlı palma [Mətn]: şeirlər /Vüqar 
Əhməd; red.və ön söz müəl. Z.Orxan.- Bakı:  Şərq-Qərb, 
1995.- 63 s.; 16 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-5650-0143-9.- 
[1995-63201]   
459.
 
Əhməd, V. Aktyorun dəfni [Mətn]: hekayələr 
/Vüqar  Əhməd; ön söz müəl. Z.Orxan; red. M.Əhməd.- 
Bakı:  Şərq-Qərb, 1995.- 35 s.; 16 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-
5650-0144-7.- [1995-63200]    
460.
 
Əhmədov,  Ə.M. Tovuz mahalının dağlar qartalı 
[Mətn]: poema /Əli  Əhmədov; red. M.Namaz; Kitabın 
sponsoru N.İ.Zeynalov.- Bakı: Gənclik, 1995.- 28 s., portr.; 
19 sm.- nüs. yox.- ISBN 5-8020-1245-5.- [1995-63451]    
461.
 
Ələkbərzadə, Ç.Ə. Zindan [Mətn]: roman /Çingiz 
Ələkbərzadə; red. M.Axundov; rəssam A.Ələkbərov.- Bakı: 
"Yazıçı"  Ədəbi Nəşrlər Evi, 1995.- 200 s.; 22 sm.- 3000 
nüs.- [1995-64025]   
462.
 
Əliyev, R.N. Bütövlənməyən borc [Mətn]: roman, 
povest, hekayələr /Rəhim Əliyev.- Bakı: Sabah, 1995.- 272 
s., portr.; 21 sm.- 1000 nüs.- [1995-63486] 
463.
 
Əliyev, S. Bir günümün sevinci [Mətn]:  şeirlər 
/Səyavuş Əliyev; red. M.Şükür.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 128 
s., portr.; 17 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-6000-608-X.- [1995-
63623] 

86 
 
464.
 
Əlizadə, N. Tanrı, gəl tanış olaq... [Mətn]:  şeirlər 
/Əlizadə Nuri; red. Zülfüqar Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 
1995.- 72 s., portr.; 17 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8020-1232-
3.- [1995-63207]    
465.
 
Əsrlərin sönməz məşəli [Mətn]: oçerklər /kitabin 
təsisçisi və red. M.R.Xəlilbəyli.- Salyan: Qəbələ  qəzeti
1995.- 40 s., portr.; 19 sm.- 500 nüs.- [1995-63317] 
466.
 
Əyyub, N. Ana fəryadı [Mətn]:  şeirlər və poema 
/Nəriman Əyyub; red. H.Kürdoğlu.- Bakı: Sabah, 1995.- 60 
s., portr.; 17 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-8610-6104-1.- [1995-
63760] 
467.
 
Əziz, Z. Dünyadan qaçmağım gəlir [Mətn]: şeirlər 
/Zahid  Əziz; red. Ş.Səlimbəyli.- Bakı: Sabah, 1995.- 76 s., 
portr.; 21 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8610-6078-9.- [1995-
63128]    
468.
 
Feyzullabəyli,  İ.Ə.  Məlahət [Mətn]: povest 
/İsmayıl Feyzullabəyli; red. T.Məmmədov.- Bakı: Bilik. 
1995.- 80 s.; 20 sm.- 1500 nüs.- [1995-63752] 
469.
 
Fələklər yandı ahımdan [Mətn]: poemalar: Molla 
Məhəmməd Füzulinin yaşayışı, yaradıcılığı  və seçilmiş 
əsərləri /tərt. ed. Ə.Sədiqi.- Tehran, 1995.- 250 s.; 21 sm.- 
nüs. yox.- [1995-63767] 
470.
 
Fərzəli,  Ə.    Dədə Qorqud yolu [Mətn] /Əjdər 
Fərzəli; elmi red. Ə.Saləddin; rəssam S.Ağayeva.- Bakı: 
Azərnəşr, 1995.- İkinci kitab.- 360 s.: ill.; 21 sm.- 1000 
nüs.- ISBN 5-5520-1159-7 (cildli).- [1995- Azf 208599]  
471.
 
Füzuli, M. Divan türki [Mətn] /Məhəmməd 
Füzuli; tərt.  Ə.Sədiqi.- Tehran, 1995.- 546 s.; 24 sm.- nüs. 
yox.- [1995-63768] 
472.
 
Füzuli, M. Əsərləri [Mətn]: ikicildlik /Məhəmməd 
Füzuli; tərt. ed. və izahların müəl.: V.Feyzul-lazadə, 
T.Kərimli; red.: A.Rüstəm,  Ə.Mirəhmədov.- Bakı: 

87 
 
Azərbaycan Ensiklopediyası, 1995.- Cild 1.- 511 s.; 22 sm.- 
5000 nüs.- ISBN 5-8960-0100-2.- [1995-64483]   
473.
 
Füzuli, M. Əsərləri [Mətn]: ikicildlik /Məhəmməd 
Füzuli; tərt.: N.Araslı, E.Qasımova; red.: A.Rüstəm, 
Ə.Mirəhmədov.- Bakı: Azərbaycan Ensiklo-pediyası, 1995.- 
Cild 2.- 519 s.; 22 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8960-0103-2.- 
[1995-64484]    
474.
 
Füzuli, M. Lirika [Mətn] /Məhəmməd Füzuli; tərt. 
və izah. V.Feyzullazadə, N.Araslı; red. A.Bağırov.- Bakı: 
Azərbaycan, 1995.- 136 s., portr.; 20 sm.- 5000 nüs.- [1995-
67952]   
475.
 
Hacı Rüfət. Oğul torpaq verməz [Mətn]:  şeirlər 
/Hacı Rüfət; red. Ə.Veysəlli.- Bakı: Gənclik, 1995.- 92 s., 
portr.; 17 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8020-1242-0.- [1995-
63484] 
476.
 
Heydər, R. Bir ömrün rəngləri [Mətn]: poema 
/Ramiz Heydər; red. T.Cəfərov.- Bakı: Mütərcim, 1995.- 36 
s., 16 sm.- 500 nüs.- [1995-63839] 
477.
 
Həsənoğlu, A. Özüm, sözüm, gözüm [Mətn]: 
povest /Akif Həsənoğlu; red. R.Səməndər.- Bakı: Azərb. 
Bilik Maarifçilik Cəmiyyətinin Bayatı Sifariş  Ədəbiyyatı, 
1995.- 48 s., portr., fotoşəkil: ill.; 20 sm.- 1800 nüs.- [1995-
63532] 
478.
 
Həsənov,  İ.M. Sevən ürək [Mətn]:  şeirlər /İlham 
Həsənov; red. R.Əliyev.- Bakı: Elm, 1995.- 40 s., portr.; 17 
sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1868-4.- [1995-63205]    
479.
 
Həsənzadə, N.Ə.  Gəlimli-gedimli dünya [Mətn]: 
şeirlər, poema, povest /Nəriman Həsənzadə; red. 
G.Əmrullahqızı; rəssam N.Rəhimov; ön söz N.Cəfərov.- 
Bakı:  Şərq-Qərb, 1995.- 316 s., portr.; 25 sm.- 3000 nüs.- 
ISBN 5-5650-0136-6 (cildli).- [1995-64173]  

88 
 
480.
 
Həsənzadə, N.Ə. Pompeyin Qafqaza yürüşü 
[Mətn]: dramatik xronika /Nəriman Həsənzadə; red. 
İ.Öməroğlu (Vəliyev).- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası 
NPB, 1995.- 64 s.; 21 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5- 8960-0118-
5.- [1995-63504] 
481.
 
Hüseynqızı, D.  İtirmə  məni [Mətn]:  şeirlər 
/Diləfruz Hüseynqızı; rеd. Z.Şahsevənli.- Bакı: Bayatı, 
1995.- 32 s., portr.: ill.; 21 sm.- 1000 nüs.- [1995-63531] 
482.
 
Xələfov, R. İnanıram o gün gələcək [Mətn] /Rafiq 
Xələfov; red. R.Z.Xəndan,  Ə.Misiroğlu.- Bakı: Qorqud, 
1995.- 256 s., portr.; 21 sm.- 5000 nüs. (super cildli).- 
[1995-63825] 
483.
 
Xəlilli, Q.  Hər  şeydən keçilər, vətən keçilməz 
[Mətn]: polemik-publisistik məqalələr /Qulu Xəlilli; red. 
R.Muradlı.- Bakı: Gənclik, 1995.- 156 s., portr.; 20 sm.- 
3000 nüs.- ISBN 5-8020-1255-2.- [1995-63651] 
484.
 
Xəzər 1995 [Mətn] /baş red. Z.Fəxri, red. 
A.Əzizağa qızı; Azərb. Tərcümə Mərkəzinin orqanı.- Bakı: 
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1995.- 116 s.; 20 sm.- 2000 
nüs.- [1995-63404]   
485.
 
Xəzri, N.  Səma uca, torpaq dərin [Mətn]: povest, 
hekayə  və pyeslər /Nəbi Xəzri; red.: T.Cəmilova, 
R.Muradlı.- Bakı: Gənclik, 1995.- 302 s.: ill.; 21 sm.- 2000 
nüs.- ISBN 5-8020-1167-X (cildli).- [1995-63910]    
486.
 
İbrahimov,  İ.Ə. Dövrüm haqqında... [Mətn]: 
xatirələr /İsmayıl İbrahimov; ön söz müəl. S.Məmmədzadə.- 
Bakı: Səda, 1995.- 232 s.; (14) s. fotoşək., portr; 21 sm.- 
1000 nüs.- ISBN 5-8687-4068-8 (cildli).- [1995-63096]   
487.
 
İldırımoğlu, Ə. Zorən jurnalist [Mətn]: roman /Əli 
İldırımoğlu; red. İ.Sadıq; rəssam R.Əzizov; ön söz 
Ə.Həşimov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 446 s., port.: ill.; 21 
sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-5520-1591-6 (cildli).- [1995-64023]   

89 
 
488.
 
İlham, T.E. Qızıl gül [Mətn]: şeirlər /Tofiq İlham; 
red. İ.Həmidov.- Bakı: Sabah, 1995.- 212 s., portr.: ill.; 17 
sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-8610-6041-X.- [1995-63197]    
489.
 
İlkin Q.  Şəxsiyyət [Mətn] /Qılman  İlkin; red. 
Z.Qiyasbəyli; kitabın sponsor: V.Kərimov, T.Mahmudov.- 
Bakı: Şur, 1995.- 176 s.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-7094-
0048-3.- [1995-63220]   
490.
 
İmanoğlu, R. Anama deməyin [Mətn]:  şeirlər 
/Rasif  İmanoğlu; red. M.Qaraxanova.- Bakı: Mütərcim, 
1995.- 90 s., portr.; 14 sm.- 500 nüs.- [1995-63832] 
491.
 
İmanov, V. Dağlarda  şimşək çaxır [Mətn]: 
oçerklər /Vahid İmanov; red. R.Hüseynquluoğlu.- Bakı: 
Azadlıq, 1995.- 80 s.: portr., foto; 21 sm.- 3000 nüs.- [1995-
63329] 
492.
 
İsgəndər, H. Ulu tanrı, mən kiməm? [Mətn] 
/Hüseyn  İsgəndər.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 96 s., portr.; 
21sm.- 2200 nüs.- [1995-63384] 
493.
 
İsgəndərzadə, E.X. O gözlərin sirri [Mətn]: şeirlər 
/Eldar İsgəndərzadə; red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1995.- 
134 s., portr.; 14 sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-8020-1230-7.- 
[1995-63213]   
494.
 
İslam, Z. Əlim tanrı  ətəyində [Mətn]:  şeirlər və 
poemalar /Zəki  İslam; red. K.Hacıyev.- Bakı: "Önər" 003, 
1995.- 219 s., portr.; 20 sm.- 3000 nüs.- ISBN 3-8960-0003-
3.- [1995-63177]   
495.
 
İsmayıl, K. Doğmalar arasında [Mətn]: povest və 
hekayələr /Kamran İsmayıl; red. V.Musa; ön söz 
S.Rüstəmxanlı.- Bakı: Gənclik, 1995.- 92 s., portr.; 20 sm.- 
3000 nüs.- ISBN   5-8020-1237-4.- [1995-63393]  
496.
 
Kazımov, T.Ş. Taleyin qisməti beləymiş  yəqin 
[Mətn]: roman /Tahir Kazımov; red. İ.Hacıyeva.- Bakı: 

90 
 
Nurlan, 1995.- 552 s.; 21sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-7220-
0381-6(cildli).- [1995-63379] 
497.
 
Kəlayev, C.K. Qanından qorxmayan adam [Mətn]: 
povest /Cahandar Kəlayev; red. V.Musa; üz qabığının 
rəssamı R.Məmmədova.- Bakı: Gənclik, 1995.- 96 s.: ill.; 20 
sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8020-0842-3.- [1995-63717]   
498.
 
Kərimli, K.S.  Şuşalı,  Şuşasız günlərim [Mətn]: 
şeirlər /Kərim Kərimli; red. S.Ağayev.- Bakı: Azərbaycan, 
1995.- 208 s., portr.; 16 sm.- 1000 nüs.- [1995-64620]    
499.
 
Kəsəmənli, N.Y. Kimə inanasan? [Mətn]:  şeirlər 
/Nüsrət Kəsəmənli; red. T.Muxtarova.- Bakı: Gənclik, 
1995.- 160 s.: ill.; 17 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-8020-1223-4.- 
[1995-63352] 
500.
 
Kəsərli, B.  Xəbər al məni [Mətn]:  şeirlər /Bəşir 
Kəsərli; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Şur, 1995.- 136 s., portr.; 
14 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-7094-0047-1.- [1995-63626] 
501.
 
Qaraxanoğlu, M. Məni yola sal, dünya... [Mətn]: 
şeirlər /Mehman Qaraxanoğlu; red. A.Məmmədov.- Bakı: 
Mütərcim, 1995.- 52 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1995-
63829] 
502.
 
Qədirzadə, S. Sarmaşıqlı aynəbənd [Mətn]: povest 
/Salam Qədirzadə.- Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1995.- 95 s.- 
[AzTU k/x]  
503.
 
Qismət. Alın yazısı [Mətn]: xatirələr /Qismət; red. 
Vasif Quliyev; ön söz T.Cuvarlı.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 
96 s., portr.; 16 sm.- 1000 nüs.- [1995-64845] 
504.
 
Qoca, X. Filankəslər [Mətn]: yumoristik hekayələr 
/Xeyrəddin Qoca; red. G.Kərəmqızı.- Bakı: Gənclik, 1995.- 
60 s., portr.; 20 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-8020-1241-2.- 
[1995-63806]  
505.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə